Page 1

minigrammatikk bokmål minigrammatikk nynorsk TYSK–bokmål ORDLISTE bokmål–TYSK ORDLISTE TYSK–nynorsk ORDLISTE nynorsk–TYSK ORDLISTE

Minigrammatikk (bokmål) 1 Spørreord

Ta verbstammen uten infinitivsendingen -en og tilføy den rette endingen.

Dette er de viktigste spørreordene på tysk: For eksempel: gehen ➔ geh| + personending Wann? Warum? Was? Wer? Wie? Wie viel? Wo? Woher? Wohin? Welcher? Welche? Welches?

Når? Hvorfor? Hva? Hvem? Hvordan? Hva? Hvor mye? Hvor? Hvorfra? Hvor hen? Hvilken? (etterfulgt av hankjønn) Hvilken/hvilke? (etterfulgt av hunkjønn eller flertall) Hvilket? (etterfulgt av intetkjønn)

2 Verb Verb er ord som sier noe om hva noe eller noen gjør. Eksempler på verb er snakke, være, ha, leke, sove og sitte. Foran et verb kan man på norsk sette infinitivsmerket å. På tysk heter infinitivsmerket zu. Ved hjelp av verbets ulike tidsformer kan vi uttrykke om noe hender nå, hendte i går eller skal hende. Tidsformene kalles ulike tempus.

2.1 Infinitiv Infinitivsformen er den ubøyde formen et verb står i. Eksempel: zu tanzen = å danse. zu (= å) kalles infinitivsmerke.

2.2 Verbbøyning i presens (nåtid) Nåtid kalles også presens og er den verbformen vi bruker når vi forteller at vi gjør noe nå, for eksempel skriver, snakker, leser eller spiser. Når vi bruker denne formen på tysk, må vi huske å legge til personending.

310 Weiter geht’s

1. person singular

ich: -e

ich gehe

2. person singular

du: -st

du gehst

3. person singular

er, sie, es: -t

er, sie, es geht

1. person plural

wir: -en

wir gehen

2. person plural

ihr: -t

ihr geht

3. person plural

sie: -en

sie gehen

høflig form

Sie: -en

Sie gehen

2.2.1 Sterke og svake verb Som på norsk har vi på tysk både svake og sterke verb. De har ulik bøyning. De svake verbene er regelmessige og læres ved å lære vanlig verbbøyning. De sterke verbene er uregelmessige og må pugges. En del sterke verb får en forandring i stammevokalen (omlyd eller vokalskifte) i 2. og 3. person entall. Eksempel: a ➔ ä e➔i zu fahren zu essen (å kjøre, dra, reise) (å spise) ich fahre ich esse du fährst du isst er, sie, es fährt er, sie, es isst wir fahren wir essen ihr fahrt ihr esst sie fahren sie essen Sie fahren Sie essen

Andre verb som får endring i stammevokalen: zu geben (å gi) zu helfen (å hjelpe) zu laufen (å løpe) zu lesen (å lese) zu nehmen (å ta) zu schlafen (å sove) zu sehen (å se) zu sprechen (å snakke) zu treffen (å treffe) zu vergessen (å glemme)


Verb som får endring i stammevokalen i 2. og 3. person entall, er i ordlista markert med *.

2.2.2 Uregelmessige verb Disse verbene bøyes uregelmessig og må pugges ekstra godt.

Slik danner vi presens perfektum på tysk: 1. Ta grunnformen av et verb: kaufen = kjøpe 2. Ta bort endingen -en: kauf (= verbstammen) 3. Legg til ge- foran stammen og -t eller -en som ending: ge – kauf – t På tysk begynner presens perfektumsformen nesten alltid med ge- og slutter på -t ved svake verb og -en ved sterke verb. Presens perfektumsformen av sterke verb må læres utenat akkurat som på engelsk. Du finner bøyningen til de vanligste sterke verbene under punkt 2.5.

En liten huskeregel:

zu sein (å være) zu haben (å ha) ich bin ich habe du bist du hast er, sie, es ist er, sie, es hat wir sind wir haben ihr seid ihr habt sie sind sie haben Sie sind Sie haben

Noen eksempler på presens perfektum:

zu werden (å bli) zu wissen (å vite) ich werde ich weiß du wirst du weißt er, sie, es wird er, sie, es weiß wir werden wir wissen ihr werdet ihr wisst sie werden sie wissen Sie werden Sie wissen

Der Lehrer hat viel gesagt. Læreren har sagt/sa mye. Ich habe eine Cola getrunken. Jeg har drukket/drakk en cola. Markus hat eine Hose gekauft. Markus har kjøpt/kjøpte en bukse. Hast du das gehört? Har du hørt/hørte du det?

ge- + verbstamme + -t/-en = geten

TYSK–nynorsk ORDLISTE

Ikke glem at geten er så langsom at den alltid kommer helt til slutt i den tyske setningen.

minigrammatikk bokmål

2.3.1 Presens perfektum av svake og sterke verb

minigrammatikk nynorsk

Ich habe ein Buch gekauft. (Jeg har kjøpt ei bok). På norsk bruker vi her også preteritum: Jeg kjøpte ei bok.

TYSK–bokmål ORDLISTE

zu laufen (å løpe) zu lesen (å lese) ich laufe ich lese du läufst du liest er, sie, es läuft er, sie, es liest wir laufen wir lesen ihr lauft ihr lest sie laufen sie lesen Sie laufen Sie lesen

Presens perfektum bruker vi når vi snakker om hva noen har gjort, og formen brukes særlig i muntlig tysk for å markere fortid:

bokmål–TYSK ORDLISTE

zu nehmen (å ta) zu sehen (å se) ich nehme ich sehe du nimmst du siehst er, sie, es nimmt er, sie, es sieht wir nehmen wir sehen ihr nehmt ihr seht sie nehmen sie sehen Sie nehmen Sie sehen

2.3 Presens perfektum

2.3.2 Verb uten ge- i perfektum partisipp Det finnes noen verb på tysk som ikke får ge- i perfektum partisipp. Disse verbene slutter i infinitiv på -ieren eller begynner med følgende stavelser: be-, emp,- ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-.

Minigrammatikk bokmål 311

nynorsk–TYSK ORDLISTE

Her ser du bøyningen til noen av dem:


minigrammatikk bokmål minigrammatikk nynorsk TYSK–bokmål ORDLISTE bokmål–TYSK ORDLISTE

Vater hat alles bezahlt (bezahlen). Far har betalt/betalte alt. Sie hat einen Witz erzählt (erzählen). Hun har fortalt/fortalte en vits. Meine Mannschaft hat gewonnen (gewinnen). Laget mitt har vunnet/vant.

2.3.3 Hjelpeverb i presens perfektum • Som regel brukes hjelpeverbet haben når man danner presens perfektum på tysk. • Verbet sein brukes til å danne perfektum blant annet når verbet uttrykker at man flytter seg fra ett sted til et annet: Der Mann ist nach Berlin gefahren. Mannen har kjørt/kjørte til Berlin. Sie sind schnell gegangen. De har gått/gikk fort. Der Dieb ist ins Wasser gesprungen. Tyven har hoppet/hoppet i vannet. Bist du nach Italien geflogen? Har du fløyet/fløy du til Italia? • Sein brukes også når det man har gjort, innebærer en tilstandsforandring: Er ist eingeschlafen. Han har sovnet/sovnet. Sie ist aufgewacht. Hun har våknet/våknet. Oma ist gestern gestorben. Bestemor døde i går. Die Leute auf der Titanic sind ertrunken. Menneskene på Titanic har druknet/druknet.

2.3.4 Presens perfektum av haben, sein og werden haben

sein

werden

1. pers. sg.

ich

habe gehabt

bin gewesen

bin geworden

2. pers. sg.

du

hast gehabt

bist gewesen

bist geworden

er

hat gehabt

ist gewesen

ist geworden

sie

hat gehabt

ist gewesen

ist geworden

es

hat gehabt

ist gewesen

ist geworden

1. pers. pl.

wir

haben gehabt

sind gewesen

sind geworden

2. pers. pl.

ihr

habt gehabt

seid gewesen

seid geworden

3. pers. pl.

sie

haben gehabt

sind gewesen

sind geworden

høflig form

Sie

haben gehabt

sind gewesen

sind geworden

3. pers. sg.

2.4 Preteritum Preteritum på tysk brukes mest i skriftlig språk. Det er altså viktig å merke seg at der vi på norsk bruker preteritum, er det mest vanlig å bruke presens perfektum på tysk.

2.4.1 Preteritum av svake verb Svake verb danner preteritum ved hjelp av stammen av verbet + t + personending. Dersom stammen slutter på -d eller -t, setter vi inn en ekstra -e. Hvis du tenker på hvordan det er på norsk, er det ikke så ulikt: jeg kjøpte. kaufen

arbeiten

1. pers. sg

ich

kauf -t -e

arbeit -e -t -e

2. pers. sg

du

kauf -t -est

arbeit -e -t -est

er

kauf -t -e

arbeit -e -t -e

sie

kauf -t -e

arbeit -e -t -e

3. pers. sg

nynorsk–TYSK ORDLISTE

TYSK–nynorsk ORDLISTE

Eksempler på verb som ikke får ge-:

312 Weiter geht’s

es

kauf -t -e

arbeit -e -t -e

1. pers. pl

wir

kauf -t -en

arbeit -e -t -en

2. pers. pl

ihr

kauf -t -et

arbeit -e -t -et

3. pers. pl

sie

kauf -t -en

arbeit -e -t -en

høflig form

Sie

kauf -t -en

arbeit -e -t -en


fahren

1. pers. sg

ich

sah

ging

fuhr

2. pers. sg

du

sahst

gingst

fuhrst

er

sah

ging

fuhr

sie

sah

ging

fuhr

es

sah

ging

fuhr

1. pers. pl

wir

sahen

gingen

fuhren

2. pers. pl

ihr

saht

gingt

fuhrt

3. pers. pl

sie

sahen

gingen

fuhren

høflig form

Sie

sahen

gingen

fuhren

3. pers. sg

2.4.3 Preteritum av haben, sein og werden haben

sein

werden

1. pers. sg

ich

hatte

war

wurde

2. pers. sg

du

hattest

warst

wurdest

er

hatte

war

wurde

sie

hatte

war

wurde

es

hatte

war

wurde

1. pers. pl

wir

hatten

waren

wurden

2. pers. pl

ihr

hattet

wart

wurdet

3. pers. sg

3. pers. pl

sie

hatten

waren

wurden

høflig form

Sie

hatten

waren

wurden

2.5 Oversikt over viktige sterke verb Det er viktig å lære bøyningen av de sterke verbene utenat. Her ser du noen av de viktigste sterke verbene på tysk: Infinitiv

Presens

Preteritum

presens Perfektum

Norsk

beginnen

beginnt

begann

hat begonnen

begynne

bleiben

bleibt

blieb

ist geblieben

(for)bli

essen

isst

hat gegessen

spise

fahren

fährt

fuhr

ist gefahren

kjøre, reise

fallen

fällt

fiel

ist gefallen

falle

fangen

fängt

fing

hat gefangen

fange

finden

findet

fand

hat gefunden

finne

fliegen

fliegt

flog

ist geflogen

fly

geben

gibt

gab

hat gegeben

gi

gehen

geht

ging

ist gegangen

gewinnen

gewinnt

gewann

hat gewonnen

vinne

heißen

heißt

hieß

hat geheißen

hete

helfen

hilft

half

hat geholfen

hjelpe

kommen

kommt

kam

ist gekommen

komme

laufen

läuft

lief

ist gelaufen

løpe

lesen

liest

las

hat gelesen

lese

liegen

liegt

lag

hat gelegen

ligge

nehmen

nimmt

nahm

hat genommen

ta

reiten

reitet

ritt

ist geritten

ri

rufen

ruft

rief

hat gerufen

rope

scheinen

scheint

schien

hat geschienen

skinne

Minigrammatikk bokmål 313

minigrammatikk bokmål minigrammatikk nynorsk

gehen

TYSK–bokmål ORDLISTE

sehen

bokmål–TYSK ORDLISTE

Her er eksempler på noen sterke verb i preteritum:

Når du bøyer zu sehen a verbo (zu sehen – sieht – sah – hat gesehen), ser du med en gang hvilken stammevokal verbet får i preteritum.

TYSK–nynorsk ORDLISTE

De sterke verbene danner preteritum som på norsk, ved å forandre stammevokalen. De sterke verbene må læres a verbo, da de ikke har lik bøyning. Når du kan bøye verbene a verbo (som på engelsk go – went – gone), er det enkelt å bøye sterke verb.

Som du ser, har ikke sterke verb i preteritum noen personending i 1. og 3. person entall. 2. person entall og flertallsformene brukes sjelden på tysk. Her velger man isteden å bruke presens perfektum.

nynorsk–TYSK ORDLISTE

2.4.2 Preteritum av sterke verb


minigrammatikk bokmål minigrammatikk nynorsk TYSK–bokmål ORDLISTE bokmål–TYSK ORDLISTE TYSK–nynorsk ORDLISTE nynorsk–TYSK ORDLISTE

Infinitiv

Presens

Preteritum

presens Perfektum

Norsk

schießen

schießt

schoss

hat geschossen

skyte

schlafen

schläft

schlief

hat geschlafen

sove

schreiben

schreibt

schrieb

hat geschrieben

skrive

schreien

schreit

schrie

hat geschrien

skrike

schwimmen

schwimmt

schwamm

ist geschwommen

svømme

sehen

sieht

sah

hat gesehen

se

singen

singt

sang

hat gesungen

synge

sitzen

sitzt

saß

hat gesessen

sitte

sprechen

spricht

sprach

hat gesprochen

snakke

stehen

steht

stand

hat gestanden

stå

sterben

stirbt

starb

ist gestorben

treffen

trifft

traf

hat getroffen

treffe

trinken

trinkt

trank

hat getrunken

drikke

tun

tut

tat

hat getan

gjøre

vergessen

vergisst

vergaß

hat vergessen

glemme

verlieren

verliert

verlor

hat verloren

miste, tape

wachsen

wächst

wuchs

ist gewachsen

vokse

waschen

wäscht

wusch

hat gewaschen

vaske

werfen

wirft

warf

hat geworfen

kaste

ziehen

zieht

zog

hat gezogen

dra, trekke

2.6 Modale hjelpeverb og wissen

Vokalen endres ikke i flertall (wir, ihr, sie, Sie).

Modale hjelpeverb er verb som brukes sammen med andre verb, og som sier noe om hva man kan, vil, må, skal, bør eller får lov til.

Etter ich, er, sie, es og man forsvinner personendingen.

Hjelpeverbene endrer vokal når de brukes i presens (bortsett fra zu sollen). Vokalen endres i alle entallsformene (ich, du, er, sie, es, man).

Husk: 1 Vokalskifte i entall. 2 Ingen ending etter ich, er/sie/es og man. 3 Det man kan, vil, må, skal, bør eller får lov til, står sist i setningen.

2.6.1 Oversikt over modale hjelpeverb dürfen (å få lov til)

können (å kunne)

mögen (å like)

müssen (å måtte)

sollen (å skulle)

wollen (å ville)

ich darf

ich kann

ich mag

ich muss

ich soll

ich will

du darfst

du kannst

du magst

du musst

du sollst

du willst

er, sie, es darf

er, sie, es kann

er, sie, es mag

er, sie, es muss

er, sie, es soll

er, sie, es will

wir dürfen

wir können

wir mögen

wir müssen

wir sollen

wir wollen

ihr dürft

ihr könnt

ihr mögt

ihr müsst

ihr sollt

ihr wollt

sie dürfen

sie können

sie mögen

sie müssen

sie sollen

sie wollen

Sie dürfen

Sie können

Sie mögen

Sie müssen

Sie sollen

Sie wollen

314 Weiter geht’s


2.6.2 Wissen

minigrammatikk nynorsk

Wissen er ikke et modalt hjelpeverb, men bøyes på samme måte.

können Er kann lesen. Han kan lese. Wir können Deutsch sprechen. Vi kan snakke tysk.

wissen (å vite) ich weiß du weißt

mögen Ihr mögt Schokolade. Dere liker sjokolade. Sie mögen das Singen im Chor. De liker å synge i kor.

er, sie, es weiß wir wissen ihr wisst sie wissen Sie wissen

müssen Du musst immer Hausaufgaben machen. Du må alltid gjøre lekser. Er muss jetzt gehen. Han må gå nå.

Eksempler på bruk: Ich weiß, welche Farbe deine Jacke hat. Jeg vet hvilken farge jakka di har. Wir wissen, dass wir Deutsch sprechen können. Vi vet at vi kan snakke tysk.

Slik bøyes de modale hjelpeverbene og wissen i preteritum: dürfen (å få lov til)

können (å kunne)

mögen (å like)

müssen (å måtte)

sollen (å skulle)

wollen (å ville)

wissen (å vite)

ich durfte

ich konnte

ich mochte

ich musste

ich sollte

ich wollte

ich wusste

du durftest

du konntest

du mochtest

du musstest

du solltest

du wolltest

du wusstest

er, sie, es durfte

er konnte

er mochte

er musste

er sollte

er wollte

er, sie, es wusste

wir durften

wir konnten

wir mochten

wir mussten

wir sollten

wir wollten

wir wussten

ihr durftet

ihr konntet

ihr mochtet

ihr musstet

ihr solltet

ihr wolltet

ihr wusstet

sie durften

sie konnten

sie mochten

sie mussten

sie sollten

sie wollten

sie wussten

Sie durften

Sie konnten

Sie mochten

Sie mussten

Sie sollten

Sie wollten

Sie wussten

Legg merke til at alle modalverbene, unntatt sollen og wollen, har en annen vokal i preteritum enn i infinitiv. Personendingene er som regelmessige svake verb. Minigrammatikk bokmål 315

nynorsk–TYSK ORDLISTE

2.6.3 Modale hjelpeverb i preteritum

TYSK–nynorsk ORDLISTE

bokmål–TYSK ORDLISTE

sollen Sie soll nicht alleine gehen. Hun skal/bør ikke gå alene. Du sollst nicht stehlen. Du skal ikke stjele.

TYSK–bokmål ORDLISTE

dürfen Ich darf nicht Auto fahren. Jeg får ikke lov til å kjøre bil. Du darfst nicht rauchen. Du får ikke lov til å røyke.

minigrammatikk bokmål

wollen Er will das nicht machen. Han vil ikke gjøre det. Ihr wollt nicht auf mich hören. Dere vil ikke høre på meg.

Eksempler på bruk:


minigrammatikk bokmål minigrammatikk nynorsk TYSK–bokmål ORDLISTE bokmål–TYSK ORDLISTE

2.8 Konjunktiv

En del tyske verb er løst sammensatte. Det vil si at de består av en forstavelse og et verb. De løst sammensatte verbene deler seg når man bruker dem i presens og preteritum. Forstavelsen kommer da alltid sist i setningen. Forstavelsen er alltid betont, og er et eget ord.

Verb står vanligvis i indikativ eller imperativ. Indikativ­ formene blir brukt i vanlige fortellende setninger, mens imperativ er formen man bruker når man skal gi en ordre eller befale noen. I tillegg har tysk også formen konjunktiv, som opptrer både i presens og preteritum.

Under ser du at forstavelsen ligner en preposisjon, men det er viktig å merke seg at den ikke er det. Dette er viktig av to grunner: 1) den kan stå sist i setningen, og 2) den fører ikke til kasusbøyning.

Konjunktiv I: Presens konjunktiv uttrykker et referat eller et ønske som kan oppfylles. Konjunktiv II: Preteritum konjunktiv uttrykker at noe er uvirkelig eller at det gjerne skulle skjedd.

Presens: aufmachen Sie macht die Tür auf. Hun åpner døra. teilnehmen Wir nehmen an dem Spiel teil. Vi deltar i spillet/leken. ausgehen Abends gehen sie gern aus. Om kvelden går de gjerne ut.

2.8.1 Når bruker vi konjunktiv?

Preteritum: aufmachen Sie machte die Tür auf. Hun åpnet døra. teilnehmen Wir nahmen an dem Spiel teil. Vi deltok i spillet/leken. ausgehen Abends gingen sie gern aus. Om kvelden gikk de gjerne ut.

• Indirekte tale (konjunktiv I): Direkte tale: Indirekte tale: Ich bin krank. Er sagte, er sei krank. / Er sagte, dass er krank sei. (Her er det nesten bare 3. person som brukes.)

• Høflig konjunktiv (konjunktiv II): Könnten Sie mir bitte den Weg sagen? Ich hätte gern eine Cola. Würden Sie so freundlich sein, mir zu helfen? Ich würde gerne eine blaue Hose anprobieren.

• Hypotetiske setninger (konjunktiv II):

Presens perfektum: I presens perfektum flytter man forstavelsen foran perfektum partisipp-formen av verbet.

aufmachen Sie hat die Tür aufgemacht. Hun har åpnet døra. teilnehmen Wir haben an dem Spiel teilgenommen. Vi har deltatt i spillet/leken. ausgehen Abends sind sie gern ausgegangen. Om kvelden har de gjerne gått ut.

Infinitivsmerket zu står mellom forstavelsen og verbet: aufzumachen teilzunehmen auszugehen

nynorsk–TYSK ORDLISTE

TYSK–nynorsk ORDLISTE

2.7 Løst sammensatte verb

316 Weiter geht’s

(uttrykker et ønske eller en drøm, eller at noe er tenkt eller uvirkelig) Wenn ich jetzt Geld hätte, würde ich das Auto kaufen. Hvis jeg hadde hatt penger, ville jeg ha kjøpt bilen. På tysk bruker vi altså hätte der vi på norsk bruker hadde hatt.

• Sammenligningssetninger (konjunktiv II): Er tat, als ob er krank wäre (sei). Han gjorde/lot som han var syk. Er sieht aus, als wenn er krank wäre. Han ser ut som han er syk.


werdEN

könne

werde

du

habest

seist

fragest

fahrest

könnest

werdest

er/sie/es

habe

sei

frage

fahre

könne

werde

wir

haben

seien

fragen

fahren

können

werden

ihr

habet

seiet

fraget

fahret

könnet

werdet

sie/Sie

haben

seien

fragen

fahren

können

werden

HABEN

SEIN

FraGEN

FahrEN

kÖNNEN

werdEN

hätte

wäre

fragte

führe

könnte

würde

Bøyning av konjunktiv II

ich du

hättest

wärest

fragtest

führest

könntest

würdest

er/sie/es

hätte

wäre

fragte

führe

könnte

würde

wir

hätten

wären

fragten

führen

könnten

würden

ihr

hättet

wäret

fragtet

führet

könntet

würdet

sie/Sie

hätten

wären

fragten

führen

könnten

würden

For å gjøre det enkelt kan man si at • konjunktiv I dannes ved å ta bort -n i infinitiv. • konjunktiv II av svake verb er lik preteritum indikativ. • konjunktiv II av sterke verb lages av preteritumsstammen + omlyd (tødler) + konjunktivendelse (se führe). • modale hjelpeverb blir bøyd som können, med omlyd. Unntak her er wollen/sollen.

2.9 Verb med fast preposisjon sich fürchten vor + D

å være redd for

Ich fürchte mich vor dem Hund.

diskutieren über + A

å diskutere

Wir diskutieren über die Schule.

sprechen/reden über + A

å snakke om

Er spricht über den Mann.

sich beschäftigen mit + D

å være opptatt av

Ich beschäftige mich mit dem Film.

warten auf + A

å vente på

Ich warte auf meinen Freund.

denken an + A

å tenke på

Sie denkt oft an ihn.

aufhören mit + D

å slutte med

Wir hören mit dem Buch auf.

Lust haben auf + A

å ha lyst på

Das Mädchen hat Lust auf das Eis.

Angst haben vor + D

å være redd for

Er hat Angst vor dem Tiger.

teilnehmen an + D

å delta på

Die Schüler nehmen an der Reise teil.

kämpfen gegen + A

å kjempe mot

Alle kämpfen gegen den Politiker.

anfangen mit + D

å begynne med

Ich fange mit dem Buch an.

abhängen von + D

å avhenge av

Das hängt von dir ab.

sich konzentrieren um + A

å konsentrere seg om

Er konzentriert sich um die Handlung.

danken für + A

å takke for

Die Leute danken für die nette Rede.

sich gewöhnen an + A

å venne seg til

Alle gewöhnen sich an den Schnee.

sich ärgern über + A

å ergre seg over

Die Mutter ärgert sich über den Sohn.

sich verabschieden von + D

å ta avskjed med noen

Alle verabschieden sich von dem Mann.

arbeiten an + D

å arbeide med

Peter arbeitet an dem Projekt.

sich verlassen auf + A

å stole på

Du verlässt dich auf mich.

Minigrammatikk bokmål 317

minigrammatikk bokmål

kÖNNEN

fahre

minigrammatikk nynorsk

FahrEN

frage

TYSK–bokmål ORDLISTE

FraGEN

sei

bokmål–TYSK ORDLISTE

SEIN

habe

TYSK–nynorsk ORDLISTE

HABEN ich

nynorsk–TYSK ORDLISTE

Bøyning av konjunktiv I


minigrammatikk bokmål minigrammatikk nynorsk TYSK–bokmål ORDLISTE bokmål–TYSK ORDLISTE TYSK–nynorsk ORDLISTE nynorsk–TYSK ORDLISTE

sich unterhalten mit + D

å snakke med

Wir unterhalten uns mit der Frau.

antworten auf + A

å svare på

Kannst du auf die Frage antworten?

glauben an + A

å tro på

Viele glauben an den Weihnachtsmann.

bitten um + A

å be om

Sie bittet um meine Hilfe.

sich handeln um + A

å handle om

Es handelt sich um einen deutschen Roman.

fliehen aus + D

å flykte fra

Die Gefangenen flohen aus dem Gefängnis.

sich streiten über + A

å krangle om

Die Schüler streiten über die Note.

warnen vor + D

å advare mot

Der Politiker warnt vor der Katastrophe.

lachen über + A

å le av

Sie lachen über den Lehrer.

halten von + D

å synes om

Was hälst du von dem Film?

sich verlieben in + A

å forelske seg i

Das Mädchen verliebt sich in den Jungen.

wissen von + D

å vite om

Ich weiss von dem Geheimnis.

3 Substantiv Substantiv kalles de ordene som er personer, dyr eller ting, for eksempel mann, jakke og hus. For å finne ut om et ord er substantiv, kan du sette en, ei eller et foran: en mann, en/ei jakke og et hus. På tysk får alle substantiv stor bokstav, selv om de står midt i en setning: der Mann (mannen), die Frau (kvinnen), das Kind (barnet). Flertallsending Når man danner flertall av substantivet på tysk, er det ikke slik at alle ordene får lik flertallsending. Noen substantiv har endingen -en, andre -er eller -e. Ofte forandrer stammevokalen seg ved å få omlyd i flertall. Dette vises med * i ordlista. Eksempel: der Mann (-er*) – die Männer.

4 Determinativer

Norsk

Tysk

Ubestemt form

Bestemt form

Ubestemt form

Bestemt form

Hankjønn

en mann

mannen

ein Mann

der Mann

Hunkjønn

ei sol

sola

eine Sonne

die Sonne

Intetkjønn

et barn

barnet

ein Kind

das Kind

Flertall

mennesker

menneskene Leute

die Leute

For å vite hvilken bestemt artikkel et substantiv skal ha, det vil si for å vite hvilket kjønn substantivet har, kan man slå opp i ei ordbok. I ordboka står det m, f eller n bak ordet. m = maskulinum = hankjønn ➔ der f = femininum = hunkjønn ➔ die n = nøytrum = intetkjønn ➔ das En, ei, et heter ein, eine og ein på tysk. Disse ordene kalles ubestemt artikkel. Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Flertall

4.1 Bestemt og ubestemt artikkel På tysk står der, die og das foran substantivet når man har bestemt form. Disse småordene kalles den bestemte artikkelen. Også på engelsk setter man den bestemte artikkelen the foran substantivet (the man). På norsk legger man derimot til en ending for å få fram bestemt form: mannen.

318 Weiter geht’s

Bestemt artikkel

der

die

das

die

Ubestemt artikkel

ein

eine

ein

-

4.1.1 Bestemt artikkel i flertall I flertall (plural) får alle substantiv die som bestemt artikkel i grunnformen. Det spiller ingen rolle hvilken artikkel (der, die, das) ordet har i entall (singular). Bestemt artikkel (sg.)

Bestemt artikkel (pl.)

der Mann

die Männer

die Frau

die Frauen

das Kind

die Kinder

WG2-BM  
WG2-BM  

2.1 Infinitiv ta verbstammen uten infinitivsendingen -en og tilføy den rette endingen. når vi bruker denne formen på tysk, må vi huske å leg...