Page 1

2 Verb Verb er ord som seier noko om kva noko eller nokon gjer. Eksempel på verb er snakke, vere, ha, leike, sove og sitje. Framfor eit verb kan vi på norsk setje infinitivsmerket å. På tysk heiter infinitivsmerket zu. Ved hjelp av dei ulike tidsformene av verbet kan vi uttrykkje om noko hender no, hende i går eller kjem til å hende. Tidsformene kallar vi ulike tempus.

2.1 Infinitiv Infinitivsforma er den ubøygde forma av eit verb. Eksempel: zu tanzen = å danse. zu (= å) kallar vi infinitivsmerke.

2.2 Verbbøying i presens (notid) Notid blir også kalla presens og er den verbforma vi bruker når vi fortel at vi gjer noko no, for eksempel skriv, snakkar, les eller et. Når vi bruker denne forma på tysk, må vi hugse å leggje til ei personending.

ich: -e

ich gehe

2. person singular

du: -st

du gehst

3. person singular

er, sie, es: -t

er, sie, es geht

1. person plural

wir: -en

wir gehen

2. person plural

ihr: -t

ihr geht

3. person plural

sie: -en

sie gehen

høfleg form

Sie: -en

Sie gehen

2.2.1 Sterke og svake verb Som på norsk har vi på tysk både svake og sterke verb. Dei har ulik bøying. Dei svake verba er regelrette, og vi lærer dei ved å lære vanleg verbbøying. Dei sterke verba er uregelrette og må puggast. Ein del sterke verb får endring i stammevokalen (omlyd eller vokalskifte) i 2. og 3. person eintal. Eksempel: a ➔ ä e➔ i zu fahren zu essen (å køyre, dra, reise) (å ete) ich fahre ich esse du fährst du isst er, sie, es fährt er, sie, es isst wir fahren wir essen ihr fahrt ihr esst sie fahren sie essen Sie fahren Sie essen

Andre verb som får endring i stammevokalen: zu geben (å gi) zu helfen (å hjelpe) zu laufen (å springe) zu lesen (å lese) zu nehmen (å ta) zu schlafen (å sove) zu sehen (å sjå) zu sprechen (å snakke) zu treffen (å treffe) zu vergessen (å gløyme)

Minigrammatikk nynorsk 327

minigrammatikk bokmål minigrammatikk nynorsk

1. person singular

TYSK–bokmål ORDLISTE

Wann? Når? Warum? Kvifor? Was? Kva? Wer? Kven? Wie? Korleis? Kva? Wie viel? Kor mykje? Wo? Kvar? Woher? Kvar frå? Wohin? Kvar til? Welcher? Kva for ein? (etterfølgt av hankjønn) Welche? Kva for ei/nokre? (etterfølgt av hokjønn eller fleirtal) Welches? Kva for eit? (etterfølgt av inkjekjønn)

For eksempel gehen ➔ geh| + personending

bokmål–TYSK ORDLISTE

Dette er dei viktigaste spørjeorda på tysk:

Ta verbstammen utan infinitivsendinga -en og føy til den rette endinga:

TYSK–nynorsk ORDLISTE

1 Spørjeord

nynorsk–TYSK ORDLISTE

Minigrammatikk (nynorsk)

WG1-NN  

ta verbstammen utan infinitivsendinga -en og føy til den rette endinga: 1. person singular ich: -e ich gehe 2. person singular du: -st du ge...

WG1-NN  

ta verbstammen utan infinitivsendinga -en og føy til den rette endinga: 1. person singular ich: -e ich gehe 2. person singular du: -st du ge...