Page 5

I N N H AL D

Innhald: G o de le s ar Året s debut ant ar

07 09 5

SK JØN N LI T T E R AT U R F O R VAK SN E: Romanar og novelle r O mset t e romanar E s s ay, lyr i k k og dr am a Poc ket

12 22 24 34

Bøker for barn og unge: P ei kebø ker (0- 3 år) Bi letbøker (2- 6 år) Bar nebøker (6- 9 år) Bar nebøker (9- 12) Un gdo m

44 50 58 68 72

FAK TA O G DOK U MEN TAR: Bi ogr af i Hi st or i e Spr åk S amt i d og debat t S amliv K ult ur hi st o r i e Humor Poc ket , f ak t a og dok u m e nt ar Hobby, mat og dr i k ke O rdbøker Hi st or i ever ket , h øg are u t d anni n g

84 86 88 91 94 97 98 100 102 108 112

Syn og s e gn

114

Re gi st er

116

Mar k nads avdeli n g a

123

Profile for Det Norske Samlaget

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012