Page 144

høgare utdanning

OLA SVEIN STUGU

DEN ANDRE VERDSKRIGEN I NORSK MINNEKULTUR Den andre verdskrigen er ikkje ferdig fortid, men eit høgst levande tema i samtidskulturen. Krigen er godt eigna som grunnlag for å diskutere ålmenne verdispørsmål og moralske dilemma, men kva som har blitt rekna som viktig å fortelje og diskutere om krigen, forandrar seg etter som nye spørsmål blir aktuelle. Ettertida bruker kort sagt krigen for å påverke og forstå eiga samtid betre. Denne boka dreg opp hovudlinjene for

ISBN 978-82-521-9480-7 høgare utdanning | ISBN: 9788252194807 PRIS KR 249,- | UTG. NOVEMBER

korleis den andre verdskrigen har blitt hugsa, forstått og framstilt i norsk etterkrigstid. Hovudperspektivet er korleis minnet om krigen har blitt teke vare på og utvikla seg i norsk offentlegheit. Den faghistoriske litteraturen og debatten går inn i dette biletet,

9 7 8 8 2 5 2 1 9 4 8 0 7

9 788252 194807

men er berre ein del av det. Somme tema og perspektiv, framfor alt motstandskampen og kven som var venner og fiendar, har vore godt synlege heile tida. Andre, som lenge låg i skuggen, blei langt seinare ein viktig del av

ola svein stugu (f. 1947) er professor emeritus

debatten. Lagnaden til dei norske jødane er eitt

ved Institutt for historiske studiar ved NTNU.

slikt tema. Kan ein tale om heilt nye perspektiv

Han har særleg arbeidd med by- og regionhistorie

på krigen, eller er det berre den etablerte

og historiedidaktikk og har mellom anna skrive

heimefrontforteljinga som har blitt utvida og

Kunnskapsbyen. Trondheims historie (1997), Historie

nyansert?

i bruk (2008) og Norsk historie etter 1905 (2018).

144

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019