Page 143

høgare utdanning

TORILL STEINFELD OG BENTE AAMOTSBAKKEN

KANON

LITTERATURUTVAL, KANONISERING OG LESEMÅTAR I NORSKFAGET Forfattarane viser korleis litteraturutvalet har endra seg og variert så lenge morsmålsfaget har eksistert, frå oppstarten rundt 1801 og til dei siste læreplanrevisjonane i 2013. Norskfaget blei til i ei tid der samfunnsdebatten mellom anna handla om nasjonsbygging, oppseding til demokrati og medborgarskap, danningsideal og språk og språkutvikling i Noreg. Korleis litteraturutvalet og lesemåtane i skulen har endra seg, blir sett i samanheng med samfunnet skulen er ein del av, og mange av dei tidlegare debattane er relevante også for vår tid.

ISBN 978-82-521-9815-7 høgare utdanning | ISBN: 9788252198157 PRIS KR 359,- | UTG. NOVEMBER

Framstillinga vil dra vekslar på nyare teori om kanonisering og tek mellom anna for seg kva kriterium som ligg til grunn for tekstutvala og lesemåtane som pregar dei ulike læreplanane.

9 7 8 8 2 5 2 1 9 8 1 5 7

9 788252 198157 torill steinfeld (f. 1948) er professor emeritus i nordisk litteratur og norskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. bente aamotsbakken (f. 1948) er professor emeritus i tekstvitskap ved Universitetet i SøraustNoreg.

1 43

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019