Page 140

høgare utdanning

TOVE GISKE OG PAMELA H. CONE

Å TA VARE PÅ HEILE MENNESKET HANDBOK I ÅNDELEG OMSORG

I viktige livshendingar og i kriser vil menneske ofte oppleve seg sjølve og livet sitt på ein ny måte. Livsspørsmål som «kvifor skjer dette meg?», «korleis vil livet mitt bli?», og «kven er glad i meg når eg ikkje lenger er den eg var?», kan då tre fram. Det er dette som er tema for denne boka: korleis ein som fagperson, uavhengig av livssyn, kan støtte opp om den måten

ISBN 978-82-521-9508-8

pasientar arbeider med livsspørsmåla sine

høgare utdanning | ISBN: 9788252195088

på. Det handlar om eksistensielle spørsmål

PRIS KR 289,- | I SAL

om identitet og meining, men også om tru og livssyn – det ein med eit paraplyomgrep kan kalle åndeleg omsorg.

9 7 8 8 2 5 2 1 9 5 0 8 8

9 788252 195088

Åndeleg omsorg er ein integrert del av ansvarsområdet til sjukepleiefaget, men forsking viser at helsepersonell ofte opplever det som svært utfordrande. I boka viser forfattarane korleis ein kan førebu seg og

tove giske (f. 1959) er professor i sjukepleievitskap og forskings- og utviklingsleiar ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. Giske har i forskinga si særleg arbeidd med åndeleg omsorg og har publisert mange internasjonale artiklar om temaet. pamela h. cone (f. 1953) er professor i sjukepleie ved Azusa Pacific University, California. Cone har særleg forska på sårbare grupper i samfunnet og på åndeleg omsorg, og står bak mange internasjonale publikasjonar på feltet.

1 40

bli tryggare i møte med pasientar når slike livsspørsmål trer fram, korleis ein kan øve seg opp til å sjå kva som står på spel i pasienten sitt liv, og korleis ein på ein profesjonell og respektfull måte kan støtte opp om pasienten si handtering av situasjonen.

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019