Page 136

høgare utdanning

STEINAR BØYUM

ETIKK FOR LÆRARAR Må ein alltid fortelje sanninga til barn? Bør ein bruke mest tid på svake eller sterke elevar? Dette er nokre av dei etiske utfordringane som blir drøfta i Etikk for lærarar. Forfattaren drøftar situasjonar ein lærar kan komme ut for i skulen, og kva slags typiske etiske dilemma ein kan møte. Tema som blir behandla, er mellom anna privatliv og profesjonalitet, lojalitet og ytringsfridom og rettferd i vurdering og fordeling av tid. Etiske omgrep og teoriar blir forklarte og drøfta med utgangspunkt i eksempel frå skulekvardagen.

ISBN 978-82-521-9814-0

Boka legg vekt på å veksle mellom praktiske

høgare utdanning | ISBN: 9788252198140

casar og gjennomgang av teoretisk stoff.

PRIS KR 299,- | UTG. OKTOBER

Innleiinga i boka er ein gjennomgang av relevante etiske omgrep for lærarprofesjonen, sentrale innfallsvinklar til å arbeide med etiske

9 7 8 8 2 5 2 1 9 8 1 4 0

9 788252 198140

steinar bøyum (f. 1974) er professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved Senter for profesjonsstudier ved Oslomet – Storbyuniversitetet.

136

problemstillingar og ein gjennomgang av eit utval etiske teoriar.

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019