Page 1

Design Durven Doen 2008


Inhoudsopgave 4 Voorwoord 5

Design Durven Doen 2008

8

Innovatiepitches en creativiteitsworkshops

10 Graphic Design Pressure Cooker: Helioz Vitrinebouw 12 Graphic Design Pressure Cooker: The Brokersite 14 Design Pressure Cooker Food: Desem enzo 16 Design Pressure Cooker Food: Vergouwen 18 Design Pressure Cooker Sports: G.P.G. Stirrups 20 Design Pressure Cooker Sports: Coolen B.V. 22 Dutch Design Week 2008 26 Publicaties 28 Nawoord en vervolg 30 Colofon

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

3


Voorwoord

Design werkt!

Krachtenbundeling ontwerpers en ondernemers

Marktkansen na succesvolle combinaties

Voorbij is de tijd waarin een bedrijf zich louter kon onder-

De magnetron met vijftig knopjes waarvan de gebruiker er

Creatieven leren de belangen en randvoorwaarden van MKB-

scheiden met kostprijs en kwaliteit. Het oog wil ook wat.

maximaal vijf wel eens indrukt. Een situatie die voor menig-

ondernemers te herkennen en worden getraind zich profes-

Of je nu het woord imago, beeldvorming, uitstraling, ontwerp

een herkenbaar is en die onderstreept dat ontwerpers bedrij-

sioneel te presenteren.”

of design in de mond neemt, de buitenkant speelt een essen-

ven niet alleen expertise kunnen bieden op het vlak van het

tiële rol. Multinationals en grote bedrijven hebben dat allang

uiterlijk van bijvoorbeeld hun product, maar ook ten aanzien

De eerste acties in het kader van Design Durven Doen maken

in de gaten, maar in het MKB moet het besef nog dikwijls

van de functionaliteit. Het is een element dat in 2008 dikwijls

concreet hoe de doelstelling wordt vertaald naar de praktijk.

doordringen.

aan de oppervlakte kwam tijdens Design Durven Doen.

La Grand: “In Eindhoven heb je een grote concentratie van

Ik werd me daar extra van bewust toen ik in 2006 als inno-

“De industrie benadert zaken vanuit het perspectief van de

tendeels gevestigd in de schil rond de stad. Beide werelden

vatieadviseur van Syntens rondliep tijdens de Dutch Design

technologie. De creatieve industrie stelt juist de gebruiker

werden samengebracht en gingen aan de slag in onder andere

Week in Eindhoven. Zó veel prachtig design en zó weinig on-

centraal. Ontwerpers zouden daarom vaak in een eerder

workshops, innovatiepitches en Design Pressure Cookers

creatieve industrie in het centrum. De industrie is juist gro-

dernemers van buiten de creatieve industrie. Binnen Syntens,

stadium met de ondernemer om de tafel moeten zitten dan op

(DPC). Bij zo’n DPC worden tien ondernemers gekoppeld aan

innovatienetwerk voor het MKB, vormde die constatering de

Dat wil zich profileren als food gemeente. Samen met ruim

het moment dat er een designvraag ligt. Ik verwacht zelfs dat

tien ontwerpbureaus. Zij gaan een dag lang aan de slag met

aanzet tot wat we Design Durven Doen zijn gaan noemen.

twintig projectpartners ontwikkelde Syntens workshops, bij-

zij steeds meer betrokken gaan worden bij de ontwikkeling

een concreet ontwerpvraagstuk.”

Kort en goed gaat het er daarbij om creativiteit te brengen

eenkomsten en innovatiepitches die vervolgens volop werden

van verdienmodellen en product marktcombinaties.”

bij ondernemers, maar andersom ook ondernemerschap te

ingezet. De zogeheten Design Pressure Cookers gaven onder-

stimuleren bij ontwerpers en designers.

nemers het laatste zetje in de gewenste richting.

Dankzij de financiële ondersteuning van de Provincie Noord-

Met die Design Pressure Cookers binnen een projectmatige

sinds 2007 zorg voor de projectcoördinatie van Design Durven

Brabant en de gemeenten Breda, Den Bosch, Eindhoven,

aanpak is een interessant fenomeen geboren. Bedrijven uit

Doen. Het initiatief beoogt de integrale samenwerking tussen

Helmond en Tilburg kon Syntens sinds 2007 voor het eerst

beide sectoren worden getraind om zich uiteindelijk een dag

de creatieve industrie en het MKB te bevorderen.

vormgeven aan Design Duren Doen. Daarmee hielpen we

lang te focussen op een concrete designvraag. Het doel: een

stakeholders hun specifieke ambities voor economische ont-

concreet resultaat presenteren. De lezer komt een aantal

Belang

wikkelingen te verwezenlijken. Neem nu Helmond.

aansprekende voorbeelden tegen in deze uitgave.

La Grand: “MKB-ondernemers worden bewust gemaakt van

De woorden zijn van innovatieadviseur Detlef la Grand. Namens Syntens, innovatienetwerk voor het MKB, draagt hij

de potentie en het belang van creativiteit in hun bedrijf en bij Ir. Detlef La Grand

de ontwikkeling van hun producten en diensten.

Innovatieadviseur Syntens Eindhoven Projectcoördinatie 4

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

5


Design werkt!

FOODCONNECTIONPOINT

Het imago van food oppoetsen bij scholieren. Initiatieven ontplooien op het grensvlak van bedrijfsleven en opleidingen. Het zijn zomaar twee speerpunten van FoodConnectionPoint (FCP). De organisatie gaf onder Het was een succes, zo illustreren de cijfers. Vier van de

La Grand: “In totaal zijn 550 deelnemers met de materie in

meer de aanzet tot de Groene Campus in Helmond. Op

tien een-tweetjes leidden tot projecten die de markt hebben

aanraking gekomen. Concrete marktresultaten? Ik heb een

de locatie waar schooltheorie en ondernemerspraktijk

bereikt, en dat aantal kan nog groeien. De positieve reacties

mooi voorbeeld. GBO Design-Engineering en het bedrijf GPG

worden gecombineerd, kwamen op donderdag 25 sep-

hadden een verdrievoudiging van het aantal Pressure Cookers

Stirrups uit Weert ontwikkelden in oktober gedurende een dag

tember tien ondernemers en evenzoveel ontwerpers

tot gevolg in 2008. In Breda waren er tien combinaties rondom

een idee (zie pag. 18) en in januari wordt het eerste prototype

bij elkaar in het kader van Design, Durven, Doen.

de grafische industrie, in Helmond was food het thema en in

getest door een Olympisch kampioen uit de paardensport.”

“FCP is in Brabant dé organisatie voor foodondernemers. Wij staan voor belangenbehartiging op regionaal,

Eindhoven draaide het om sport. Op verzoek van Syntens peilde een student van de Technische

provinciaal, landelijk en EU-niveau”, zegt projectmana-

Regionaal karakter

Unversiteit Eindhoven de reacties van deelnemende bedrijven

ger Nicole Swinkels Meulendijks. “We zijn het centrale

“De animo en de resultaten waren toch wel boven verwach-

uit 2007 en 2008.

aanspreekpunt voor ondernemers in food, onderwijs in

ting”, stelt La Grand. “Dat is mede te danken aan de speci-

food en overheid in food. Het is onze missie bovenlo-

fieke thema’s. Daarmee konden we aansluiten bij het karakter

kale initiatieven te coördineren en initiëren.”

van het bedrijfsleven in een regio. Breda kent bijvoorbeeld veel grafische industrie.

A L B E R T K I V I T S , Hoofd sector Economische Zaken, Gemeente Eindhoven:

4% 8%

Deelnemers per regio Design Durven Doen

36% Breda e.o. Tilburg e.o.

meenten Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg,

“Het project Design Durven Doen zorgt ervoor dat

die bekendstaan om hun focus op innovatie. Denk aan

hebben in veel gevallen de weg richting Design Durven Doen

Brabantse ondernemers in de volle breedte in con-

Food Valley, Flander’s FOOD uit België en Food-Pro-

en de Pressure Cookers geplaveid door publiciteit te geven

tact komen met design en in het bijzonder de Dutch

cessing Initiative uit Duitsland.”

aan de acties. Dat geldt ook voor organisaties uit deze steden.

Design Week. De creatieve industrie schept belangrijke

Een mooi voorbeeld is FoodConnectionPoint (zie kadertekst

randvoorwaarden voor allerlei sectoren, maar wordt in

FoodConnectionPoint).”

belangrijke mate zelf steeds meer een economische

Den Bosch e.o. Eindhoven e.o. Helmond e.o. Oost Brabant en Limburg

34% 11% 1%

6

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

Overig

Meulendijks: “Wij verwachten veel van de samenwerkingsverbanden die we zijn aangegaan met partijen

Onze stakeholders, dat zijn de Provincie Brabant en ge6%

Wat is bereikt binnen het thema innovatie? Swinkels

sector van betekenis. De Dutch Design Week is sterk

La Grand: “Maar liefst zeventig procent meldde te gaan

Rijk

gegroeid. Niet alleen in grootte, maar ook in diepte.

samenwerken met een designer en nog eens tien procent

Individuele adviezen, workshops, ondernemersbijeenkomsten,

De internationale belangstelling is fors toegenomen en

had die intentie. Het maakt duidelijk dat de boodschap van

innovatiepitches, genoemde Design Pressure Cookers, film-

de verbindingen met het bedrijfsleven, in het bijzonder

de stakeholders en Syntens goed is aangekomen. Van nature

pjes, folders, Podcasts en ga nog maar even door. Het was een

het midden- en kleinbedrijf, worden ook steviger.”

mixen industrie en creatieve industrie niet zo gemakkelijk

rijk instrumentarium dat Syntens inzette om ondernemers te

met elkaar, maar we slagen er nu toch steeds vaker in het te

doordringen van de waarde van design.

bewerkstelligen.” SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

7


Innovatiepitches en creativiteitsworkshops Innovatiepitches Het concept van de Innovatiepitches is dat ondernemers zichzelf in minder dan een minuut leren te presenteren voor de camera. Net als in de bedrijfspraktijk moeten zij in een korte tijd hun boodschap over de bühne kunnen brengen. Ondernemers leren op deze manier keuzes te maken in hun informatie en niet uit te weiden over hun verhaal. Syntens heeft in elke stad samengewerkt met de audiovisuele sector. Verder waren er combinaties met de Hub en Design Connections (Eindhoven), Colin en NHTV (Breda), Veemarktkwartier (Tilburg), de Verkadefabriek (Den Bosch) en Food Connection Point en GBO (Helmond). De resultaten van alle innovatiepitches zijn getoond in de Hollandse Huiskamer van Syntens tijdens de Dutch Design Week. ‘De hoofdreden om aan deze pitch mee te doen was voor mij

Creativiteitsworkshops

het verkrijgen van meer focus’, vertelt Rolf Hofland van De

Op 20 juni vond in Eindhoven de workshop ‘Creativiteit; motor

Ik vond het heel verassend wat daar uitgekomen is. Het is

Groenfabriek. ‘Je leert tijdens de pitch de boodschap van je

voor innovatie’ plaats. De workshop, die gegeven werd door

voor mij al meer duidelijk geworden wat ik eigenlijk maak en

bedrijf over te brengen en je toegevoegde waarde voor je klan-

Dokvis, bood ondernemers oplossingen om aan de slag te

voor wie.’

ten duidelijk te maken. Je hebt wel ongeveer in je hoofd zitten

gaan met een nieuw product. De ingrediënten: reflectie, inspi-

wat je wilt vertellen, maar vaak is dat verhaal te uitgebreid.

ratie, creativiteit, teamwork en plezier. De deelnemers kregen

Op 23 oktober, tijdens de Dutch Design Week, organiseerde

Door het voor de camera in een kleine minuut te verwoorden,

tijdens deze middag een nieuwe kijk op innovatie.

Syntens de Food for Future Inspiratietour. De deelnemers

kom je tot de kern van de zaak.’

Dokvis heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij gezamenlijk

werden getrakteerd op een ’out-of-the-box’ bezoek in de

‘Het leuke aan deze dag was voor mij persoonlijk het op een

ruimte gecreëerd wordt door originele waarden op product-

Graduation Galleries waar de afstudeerwerkstukken van de

nieuwe manier leren presenteren van jezelf en je bedrijf’, stelt

en merkniveau te ontwikkelen. Kennisoverdracht blijkt veel

Design Academy werden gepresenteerd. Aansluitend werd er

Coen van Ham van COEN! Bureau voor Vormgeving. ‘Tijdens

effectiever te zijn wanneer er actie bij te pas komt. In het

een netwerklunch gehouden in restaurant Avant Garde, waar

de pitch heb ik kunnen ontdekken hoe ik om moet gaan met

verlengde daarvan is de beleving voor nieuwe inzichten groter

de circa dertig deelnemers enkele Food-Design-verrassingen

videopresentaties, maar belangrijker nog is dat ik de kern van

zodra bedrijven al in een vroeg stadium met elkaar werken

van meesterkok Johan van Groeninge te wachten stonden.

mijn bedrijfsactiviteit heb gevonden. Wat kan ik goed, hoe doe

aan concrete visies en resultaten. Deelneemster Liesbeth

De deelnemers waardeerden vooral het out-of-the-box leren

ik dat en hoe breng ik dat ook nog eens over bij mijn klanten?

Kaag is zeer tevreden over de workshop. ‘Ik ben meteen erna

denken. Zij stelden het ook op prijs producten en trends te

Ik ben erg tevreden met het eindresultaat en het is een goede

aan de slag gegaan met de klant(plaatjes/woorden).

bekijken vanuit andere invalshoeken.

start om mee verder te gaan.’ 8

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

9


Deelnemer Grafische Design Pressure Cooker Helioz Vitrinebouw Het product

Veel liever toont Helioz Vitrinebouw wat de mogelijkheden

Helioz Vitrinebouw is een bedrijf dat vitrines ontwerpt en

zijn in de vitrinebouw. Dat deze stap consequenties heeft

bouwt. Winkels, kantoren, musea en particulieren kunnen

voor zaken als de prijslijst en de website, lijkt De Bruin niet

bij het bedrijf terecht voor basismodellen, maatwerk of vol-

meer dan logisch.

ledig nieuwe ontwerpen. Kwaliteit, degelijkheid en maat-

Daarvoor doet Helioz Vitrinebouw een beroep op Ontwerp-

werk waren altijd al kernwoorden, maar volgens de nieuwe

bureau Kees Zwart BNO. De ontwerpen van dat bureau

directeur gaat het bij vitrines vooral om plezier, begeren en

kenmerken zich door hun kleurrijkheid, speelsheid en

het gevoel van ‘kijken maar niet aankomen’. Eigenaar Wim

glossy uitstraling, kortom een soort joie de vivre. Toch wil

de Bruin: “In de vitrine zet je dát wat je koestert, wat je op

het bureau niet alleen mooie dingen maken, maar vooral

waarde schat.”

een boodschap goed overbrengen. Pepijn Zwart, zoon van de

DE ONDERNEMING

HET ONTWERPBUREAU

Helioz Vitrinebouw

Ontwerpbureau Kees Zwart BNO

De vraag

Haansbergseweg 69a-69b

Luchtenburgseweg 2

Bijna hilarisch is de wijze waarop De Bruin zijn wensen

Resultaat Pressure Cooker

5121 LH Rijen

4858 RJ Ulvenhout

illustreert bij de andere deelnemers aan deze Pressure

Pepijn Zwart: “Het draait helemaal niet om de vitrine zelf,

www.helioz.nl

www.zwartbno.nl

Cooker. Hij doet dat aan de hand van de oude folder van het

maar veel meer om de neuzen die tegen het glas gedrukt

Contactpersoon: Wim de Bruin

Contactpersoon: Pepijn Zwart

bedrijf. In één klap is voor iedereen duidelijk dat de vormge-

staan, om de mensen die staan te kijken naar wat zich in

ving niet strookt met zijn ambities. Bij de reorganisatie van

de vitrine bevindt. Maar het ging te ver om helemáál geen

oprichter, maakt het ontwerp voor Helioz.

Helioz is een bedrijf met ruim 8 jaar ervaring in

Ontwerpbureau Kees Zwart BNO is in 1958 opgericht

het bedrijf hoort duidelijk ook een nieuw gezicht.

vitrine meer te laten zien.”

het ontwerpen, fabriceren en monteren van alle

als het eerste bureau voor Grafische Vormgeving in

De Bruin: “Het gevoel van vitrine = fun moet beter worden

Vervolgt: “We hebben gekozen voor het gebruik van impres-

voorkomende vitrines.

Breda. Voorbeelden van producten: verpakkingen,

gecommuniceerd. De huidige brochure straalt niets uit

siefoto’s, in warme kleuren met veel glanzende objecten,

pakpapieren, bewegwijzering, belettering bedrijfs-

van dit sexy karakter van het begrip vitrine. Erger nog, hij

waarin vooral het gevoel terug te vinden is. Daarnaast komt

Markten:

wagens, bedrijfslogo’s, bedrijfspublicaties, wijk-

onderscheidt zich niet van het publiciteitsmateriaal van

een tekst over de diverse mogelijkheden van een vitrine, de

O.a. winkels, kantoren, musea, particulieren,

presentaties, commerciële boeken, jaarverslagen

concurrerende bedrijven. Wij zoeken dus een brochure die

basismodellen, de werkwijze en ga maar door. Die infor-

banken, horeca en showrooms.

en kalenders. Het bureau bepaalde in de laatste tien

minder productgericht is, want dat product verandert toch

matie wordt geïllustreerd met beeldmateriaal als foto’s en

jaar het gezicht van het Bredase Jazzfestival.

steeds.”

ontwerptekeningen.”

Markten: Divers

10

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

11


Deelnemer Grafische Design Pressure Cooker The Broker Site Het product

Rovers ontwerpt regelmatig websites, maar zou zich daar

The Broker Site is een platform als Marktplaats. Ruim ne-

nooit toe willen beperken. “Juist de combinatie met het maken

genhonderd handelaren schaffen er hardware aan of bieden

van publicaties op papier of het inrichten van tentoonstel-

die te kopen aan. Als een middeleeuwse veilingmeester

lingen maakt het vak interessant voor mij. Ik zie mezelf als

verhuurt eigenaar Mario Biemans dus kraampjes, maar dan

een ontwerper die niet alleen maar nadenkt over vorm, maar

digitaal. De meeste concurrentie ondervindt hij van grote

die vooral vanuit de inhoud werkt. Het leuke van de Pressure

Amerikaanse bedrijven. Binnen Europa is The Broker Site

Cooker? Het is een uitdaging. Ik ben niet gewend om zo dicht

dé site op het gebied van nieuwe en gebruikte computer-

op de opdrachtgever te zitten bij het ontwerpproces.”

onderdelen. Er zijn strenge eisen en duidelijke spelregels, zodat alleen betrouwbare handelaren worden toegelaten.

Resultaat Pressure Cooker

Zo functioneert de site zelfs als een keurmerk.

“Het zoeken is het belangrijkste op The Broker Site”, zegt

DE ONDERNEMING

HET ONTWERPBUREAU

The Broker Site

Reneroof | grafisch ontwerp

De vraag

vergroot en gekozen voor een tabblad systeem. De gebrui-

Postbus 4011

Terheijdenseweg 9

Biemans werkt sinds 1999 samen met webbouwers die zijn

ker kan zo gemakkelijk de weg vinden. Bovendien is het

4900 CA Oosterhout

4815 BD Breda

gevestigd op de Filippijnen. De site is organisch gegroeid

formaat dusdanig aangepast, dat de site op elk type beeld-

www.thebrokersite.com

www.reneroof.nl

vanuit de functie, vanuit de eisen die de handel aan de site

scherm goed is te zien.” Biemans: “Wat ik erg waardeer

Contactpersoon: René Rovers

stelt. Nooit is echt nagedacht over de vorm. “Daardoor oogt

in de samenwerking, is de frisse blik van de ontwerper.

de site wat onprofessioneel”, oordeelt Biemand.

Dankzij zijn ervaring kent Rovers het probleem van functie en vorm van een site die vanuit techniek is ontworpen”

Rovers. “We hebben daarom het veld voor de zoekfunctie

Contactpersoon: Mario Biemans The Broker Site is een Europese digitale business-to-

Reneroof is René Rovers, studeerde in 2002

Hij koos voor ontwerper René Rovers van Reneroof: “Ik

business marktplaats voor het kopen en verkopen van

af als grafisch ontwerper aan de academie voor kunst

heb drie mensen gesproken, en hij stelde de goede vragen,

Rovers: “Vaak staan er overbodige knoppen of informatie

computeronderdelen.

en vormgeving St. Joost in Breda en werkt momenteel

begreep meteen wat het probleem was”.

op. Door kritisch naar die tools te kijken en steeds te vragen waarvoor ze dienen, kan er aardig worden gereduceerd tot

als zelfstandig ontwerper in Breda. Markten:

reneroof ontwerpt affiches, huisstijlen, brochures,

Biemans zegt geen enkele verwachting te hebben over de

slechts de essentiële informatie overblijft.”

Europese business-to-business markt

flyers, boeken, websites, belettering en alle andere

uiteindelijke vorm. Hij heeft Rovers wel de sites getoond

Terwijl het ontwerp van de website vastere vormen aannam,

soorten grafisch werk.

van zijn grote Amerikaanse concurrenten en hij zou het fijn

werkten Rovers en Biemans ook samen met de provider en

vinden als zijn website even gebruiksvriendelijk wordt als

de bouwers van de site op de Filippijnen. Met hen moesten

Google.

de technische consequenties worden besproken.

Markten: Divers

12

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

13


Winnaar Design Pressure Cooker Food

Desem enzo

Het product

De vraag

kwaliteit, puurheid en herkenbaarheid staat voorop.” Fijne-

Resultaat Pressure Cooker

Van puur water, meel en een klein beetje zeezout smakelijk

Klaasen: “Wij willen met zuurdesembrood conceptmatig naar

man: “Wij zeggen: ons brood proef je niet, dat belééf je. We

Daniël Watze van Daniël Watze Design: “Het brood van De-

brood maken. Dát is wat de creatieve bedenkers Edwin Klaa-

buiten treden richting cateraars en restaurateurs. Het is de

streven naar een presentatiemethode die benadrukt dat wij

sem enzo moet als zodanig herkenbaar zijn in restaurants.

sen en Patrick Fijneman van Desem enzo aanspreekt in zuur-

bedoeling dat onze producten op een ándere manier op tafel

een ambachtelijke bakker zijn die met een hoop liefde puur

Het is belangrijk dat het zich onderscheidt. Daarom wordt het

desembrood. Zuurdesem betekent: een aan de lucht gegist

komen te liggen, met een andere signatuur.”

brood bakt.”

gepresenteerd in een speciaal porseleinen serviesje. Daarin

deeg. Klaasen en Fijneman ontwikkelden het van oorsprong

Annelies Hermsen van de gelijknamige ontwerpstudio: brood

Hermsen: “Een inspirerend voorbeeld om product te kop-

bevinden zich ook laatjes voor peper, zout en olie.”

‘zure’ brood tot een breed assortiment producten.

wordt nu vaak heel standard gepresenteerd in restaurants. In

pelen aan presentatie en believing, is de koffie van Illy. Als je

Hermsen: “De restaurateur kan het serviesje aanschaffen

Klaasen: “Samen met vakgenoten, culinaire experts, koks en

een saai mandje of op een onopvallende plate. Wij willen de

in een restaurant Illy bestelt, krijg je niet alleen de koffie van

voor 14,95 euro. Dat dwingt hem het brood van Desem enzo

juiste aandacht voor het brood van Desem enzo:

Illy, maar ook een kopje met het logo van Illy erop.”

te blijven kopen, want alleen dát brood gaat in het serviesje.”

horecagasten hebben wij een aanbod van desembrood gecreëerd waarin de gebruiker en consument de bijzondere combinatie herkent van puur natuurlijk brood met een eigenzinnige Hollandse signatuur.”

DE ONDERNEMING

HET ONTWERPBUREAU (1)

HET ONTWERPBUREAU (2)

Fijneman: “Het deeg heeft veel tijd nodig om te rijzen. Gedurende die zes uur krijgen alle smaakstoffen in het meel de

Desem enzo

Ontwerpstudio Annelies Hermsen

Daniël Watze Design

kans zich optimaal te ontwikkelen, met een rijke smaak als

Winterdijk 13

Smalle Haven 80

Lijsterbesstraat 25

gevolg. Verder is zuurdesembrood heel gezond.”

5141 JP Waalwijk

5611 EJ Eindhoven

5616 LE Eindhoven

www.desemenzo.nl

www.annelieshermsen.nl

www.danielwatze.com

Contactpersonen: Edwin Klaasen en Patrick Fijneman

Contactpersoon: Annelies Hermsen

Contactpersoon: Daniël Watze

Desem enzo maakt zuurdesembrood van hoogwaardige

Sleutelwoorden bij Ontwerpstudio Annelies Hermsen

Daniël Watze Design is een ontwerpstudio die is

kwaliteit. Het assortiment bestaat uit broodsoorten

zijn: productdesign, concepts en fooddesign. In de

gespecialiseerd in concepten, ontwerp, visualisatie

waarin ‘pure belevenis, vakmanschap en passie’ wordt

ontwerpen draait het om een goede, kwalitatieve

en designmanagement.

herkend. Het varieert van desem vloer wit tot desem

basis, een duidelijke boodschap en een eenvoudige,

zonnen bonk en van desem vloer bruin tot desem mini

pure uitstraling.

14

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

Markten Bedrijven. Ontwerpen en visualiseren van consu-

moutkorn. Markten

mentgerichte concepten. Op de markt brengen van

Markten

Bedrijven en particulieren. Veel ontwerpen hebben

eigen vormgegeven producten.

Via de groothandel worden restaurateurs bediend.

te maken met fooddesign.

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

15


Deelnemer Design Pressure Cooker Food ‘Niet langer ‘n verlegen soepgroente’ Het product

Resultaat Pressure Cooker

Knolselderij is een aromatische groente die veel calcium en

Veltman: “We hebben een concept bedacht voor een sto-

ijzer bevat. Het is ook een slow groente, want de groei- en

rytelling product dat knolselderij moet afbrengen van zijn

oogsttijd beslaat 200 dagen. Een arbeidsintensief product

imago van ‘verlegen groente in de soep’.”

dus, maar tegelijkertijd een product dat met veel liefde

Vergouwen: “Dat leidt tot een aantal nieuwe toepassingsmo-

wordt gemaakt. De knolselderij van Maatschap Vergouwen

gelijkheden: producten waarover we op dit moment helaas

geldt ook als een streekgebonden groente.

nog niet al te veel kwijt kunnen.”

Maatschap Vergouwen

DE ONDERNEMING

HET ONTWERPBUREAU

Maatschap Vergouwen

Het ontwerpbureau

wen. “Bij knolselderij denkt menigeen uitsluitend aan een

Pietseweg 35

Culinary Food Solutions

groente uit grootmoeders tijd die in de erwtensoep wordt

4751 RS Oud Gastel

Klein Rome 9

gestopt. We zouden graag meerwaarde willen creëren voor

heyver@hetnet.nl

6681 PA Bemmel

knolselderij. Het is een heel lekkere groente die veel meer

Contactpersoon: Yvonne Vergouwen

www.culinaryfoodsolutions.nl

bekendheid zou moeten hebben.”

Contactpersoon: Marc Veltman

Marc Veltman van Culinary Food Solutions: “We wilden de

“Knolselderij maakt een derde van ons areaal uit, maar het levert te weinig op”, zegt mede-eigenaar Yvonne Vergou-

Maatschap Vergouwen teelt grondproducten in de volle

knolselderij onder de aandacht brengen als aromatisch en

grond. Het gaat om knolselderie, prei, aardappelen

Culinary Food Solutions is een creatief adviesbureau,

lekkersmakend product dat je voor veel méér gebruikt dan

en wortelen. Er wordt geteeld op een oppervlakte van

gespecialiseerd in het culinair vertalen van consu-

de soep alleen. Daarvoor moeten we conceptideeën beden-

honderd hectare. Maatschap Vergouwen is een fami-

mentenbehoeften naar maakbare en echt smakelijke

ken. Verder is het goed te kijken naar andere eetmomen-

liebedrijf. Eigenaar Kees Vergouwen teelde al met zijn

food-concepten.

ten. Knolselderij of verwérkte knolselderij zou niet alleen

ouders. Sinds achttien jaar is ook zijn vrouw Yvonne betrokken bij het bedrijf.

moeten worden genuttigd tijdens het avondeten, maar ook Markten

bij een broodmaaltijd als het ontbijt en diner.”

Breed georiënteerd: van MKB tot multinationals, van

16

Markten: De verwerkingsindustrie, voor gedroogde

zoet tot hartig, van consumentenbehoeften naar een

soepgroenten, en de versmarkt, voor de hele knol.

succesvolle introductie.

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

17


DE ONDERNEMING GPG Stirrups

Winnaar Design Pressure Cooker Sports

Ampèrestraat 10 6013 DJ Weert www.gpgstirrups.com Contactpersoon: Richard Cornet

Verrassende route met adapter

GPG Stirrups is een handelsonderneming van Abra-

Het product

Resultaat Pressure Cooker

hams Metaalbewerking BV die een verende stijgbeugel

De klapschaats onder de stijgbeugels. Zó noemt Richard

Rob Crins van GBO Design-Engineering: “Al brainstormend

vervaardigt voor de hippische sporten. Het product heeft

Cornet van GPG Stirrups de GPG stijgbeugel met instelbare

zijn we een heel andere route ingeslagen dan we aanvanke-

een dempende werking op de neerwaartse kracht, en

schokdemping. Het product biedt naar zijn zeggen grote

lijk dachten. Kijk, binnen de doelgroep hééft iedereen al een

ontlast zo gewrichten van ruiter en paard.

voordelen ten opzichte van de traditionele stijgbeugel.

stijgbeugel. Wij hebben daarom gezegd: we gaan behalve

Cornet: “Dankzij de dempende werking ontstaat een

een mooie nieuwe stijgbeugel ook een verende adapter aan

Markten: GPG richt zich op ruiters in de spring- en

verminderde belasting van de gewrichten, zowel bij ruiter

de man proberen te brengen. Een aluminium adapter waarin

dressuursport en ‘eventing’, terwijl Abrahams Metaal-

als bij paard. Een aantal internationale topruiters heeft al

het principe van de stijgbeugel met instelbare schokdem-

bewerking BV werkt voor bedrijven die behoefte hebben

naar tevredenheid gepresteerd met de GPG stijgbeugels.

ping is verwerkt. In je bestaande set bevestig je de adapter

aan grote aantallen draai- en freesbewerkingen.

Wij willen het product ook onder de aandacht brengen van

aan de leren riem. De stijgbeugels schuif je vervolgens in de

recreanten.”

adapter, zodat je toch de voordelen hebt van de stijgbeugel met instelbare schokdemping.”

HET ONTWERPBUREAU

GBO Design-Engineering Postbus 838 5700 AV Helmond www.gbo.nl Contactpersoon: Rob J.G. Crins

Er zijn twee types van de stijgbeugel: een met een veer die

Cornet: “Mooi, hè? We kwamen hier voor een ontwerp waarin

al op de markt is en een waarvan Cornet het principe nog

het idee van de dempende stijgbeugel was verwerkt, maar

niet wil prijsgeven en die zijn weg naar de consument moet

er is ook een adapter uitgerold. We integreren bestaande

vinden. Op beide heeft GPG Stirrups een patent. Cornet: “In

stijgbeugels met een adapter.”

beide gevallen ook bevestig je de stijgbeugels onderaan de

Crins “Op de adapter kan de bezitter bijvoorbeeld zijn initi-

teugels. Omdat de beugel 360 graden draaibaar is, stap je

alen of logo van zijn vereniging laten frezen door Abrahams

gemakkelijk op.”

Metaalbewerking.” Cornet: “We hoeven opeens ook niet meer op prijs en tech-

GBO Design-Engineering is een productontwikkeling-

GPG Stirrups

niek te concurreren met producenten van bestaande stijg-

bureau dat consumentenproducten, professionele

Cornet: “Hoe kunnen wij van het tweede type stijgbeugel een

beugels.” Crins: “Er is al een grote stijgbeugelmarkt. Met de

producten en verpakkingen ontwerpt. Het bedrijf telt

mooi en luxe ogend type krijgen waarmee je ook prestaties

adapter sluit je aan bij zeventig procent daarvan, terwijl je

onder meer designers, modelmakers, engineers en

levert? Een design dat moet leiden tot een strak product dat

daar anders de concurrentie mee had moeten aangaan.

grafisch ontwerpers.

een goede prijs en kwaliteit heeft en dat ook goed is voor de

Cornet: “En bij Abrahams Metaalbewerking kunnen we bij

Markten: onder andere Consumer, Professional,

gezondheid en veiligheid van ruiter en paard?”

wijze van spreken morgen al adapters gaan produceren.”

Food en Automotive. 18

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

19


DE ONDERNEMING

Coolen BV

Deelnemer Design Pressure Cooker Sports

Kanaaldijk Noord 51 5642 JA Eindhoven www.coolen.nl Contactpersoon: Maarten Coolen Coolen BV is een industriële toeleverancier voor op maat gemaakte professionele bekledingen, stofferingen en zeildoek- of bandartikelen. Markten Automotive, sport & welness, personenvervoer en defensie.

Derde dimensie Het product Maarten Coolen van Coolen BV aan het begin van de Design Pressure Cooker: “Het interieur van auto’s bekleden. Massagetafels en pedicurestoelen bekleden. Camouflagezeilen en tenten maken voor het ministerie van Defensie. Het zijn een paar voorbeelden van onze activiteiten. Op dit moment zijn we bezig met een nieuwe productlijn op het gebied van sport. Ik kan daar verder nog niets over zeggen, behalve dat ik graag wil weten wat Gbds, hier voor ons zou kunnen betekenen.”

HET ONTWERPBUREAU

20

Coolen BV Coolen: “Het is nuttig kennis te maken met de manier van

Resultaat Pressure Cooker

werken van Gbds. Welke productietechnieken gebruikt

Coolen: “Bij wijze van proef hebben we de technieken van

Georges Beaujean Design Studio (Gbds.)

Georges Beaujean? Zouden wij daar iets mee kunnen voor

Georges losgelaten op een tas/rugzak. En inderdaad, er is

Laagstraat 342

onze nieuwe lijn?”

een derde dimensie aan gegeven. Er zijn allerlei 3D-vormen

5654 PR Eindhoven

Beaujean: “Coolen BV bewerkt vlakke materialen. Onze

aangebracht. Dat oogt niet alleen aantrekkelijk, maar is ook

www.georgesbeaujean.com

vraag is: hoe zouden we er op een ándere manier mee aan

functioneel.”

Contactpersoon: Georges Beaujean

de slag kunnen gaan en zo nieuwe toepassingen kunnen

Beaujean: “Zo hebben we padding (zachte delen door

ontwikkelen? Mijn ervaring met soortgelijke materialen als

embossing - ofwel 3D-vervorming - gevuld met PE schuim,

Gbds. is een ontwerpstudio die bedrijven begeleidt

die waar Coolen mee werkt, onder meer in de motorkle-

aangebracht, zodat de rugzak comfortabeler aanvoelt

bij het creëren en versterken van hun merk of brand.

dingindustrie, kan hierbij van toegevoegde waarde zijn. Het

wanneer je hem draagt. Verder bevindt zich aan de onder-

Dat gebeurt door vernieuwende producten en product-

3D vervormen, lamineren en embossen zijn voorbeelden van

kant een uitkeping, met als resultaat dat je de tas gemak-

concepten te ontwikkelen.

technieken die worden toegepast in deze industrie.”

kelijker kunt vervoeren. Hij staat bijvoorbeeld stabieler op

“Maarten en ik hebben de Pressure Cooker aangewend

je stuur of bagagedrager.”

Markten

om te kijken naar de toepassingsmogelijkheden van deze

Coolen: “Ik ben ook gecharmeerd van de optie in de tas

Vooral consumentenproducten, met in de laatste jaren

technieken voor zijn nieuwe productlijn. Daarmee moet een

compartimenten aan te brengen, zodat je bijvoorbeeld je

steeds meer producten voor de sportbranche.

goede basis ontstaan voor de ontwikkeling van vernieuwen-

vieze gravelschoenen kunt scheiden van je witte sportshirt.

de producten en technieken voor Coolen BV”

Of je natte van je droge kleding.”

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

21


Dutch Design Week 2008 Maandag 20 oktober De eerste Syntensdag stond het thema technologie centraal.

Vermeldenswaardig is nog zeker de wijze waarop deelne-

In samenwerking met Mikrocentrum en Redesign Me hield

mers voor dit symposium zijn geworven. Het digitale netwerk

het innovatienetwerk voor ondernemers de workshop ‘Design

LinkedIn is ingezet om ondernemers te interesseren voor het

+ Techniek makes the difference’. Designers en technici

onderwerp duurzaam innoveren. Via dit medium is een groot

werkzaam in de maakindustrie werden uitgedaagd elkaar te

aantal van de deelnemers op het symposium geattendeerd.

ontmoeten op het raakvlak van techniek en design. Donderdag 23 oktober Dinsdag 21 oktober

De donderdag stond Food centraal, maar het was met vijf

De dinsdag stond in het teken van ‘MKB goes DDW’. Deze in-

activiteiten ook onmiddellijk de drukste dag. De ochtend

spiratiebijeenkomst bood MKB-ondernemers uit heel Neder-

begon al vroeg voor een tiental creatieven uit de regio Breda.

land dé hoogtepunten uit de Dutch Design Week. Zij konden

Zij werden onderworpen aan een Pitch-off en werden getraind

in de ochtend workshops op het gebied van design volgen.

in het zichzelf professioneel presenteren. Ook in de ochtend

Voor de middag stond er een rondleiding over de Dutch Design

organiseerde Syntens de Food for Future Inspiratietoer.

Week op het programma. Nieuw onderdeel in deze ook vorig jaar georganiseerde inspiratiedag was de zogeheten designdouche. Ondernemers konden een zelf meegebracht product ter plekke door een designer laten beoordelen. Ze kregen tips over hoe het product te verbeteren naar de laatste stand van

SJEF DE PONT, Hoofd Economische Z a k e n , G e m e e n t e ’s - H e r t o g e n b o s c h :

design. Meerdere ondernemers hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Het grootste designevenement van Nederland, de Dutch Design

22

“Design Durven Doen slaagt erin om creativiteit te injecteren in bestaande bedrijven met als resultaat

Week, vond tussen 18 en 26 oktober 2008 plaats in Eindhoven.

Woensdag 22 oktober

nieuwe zakelijke mogelijkheden. Het doet echter meer.

Syntens organiseerde er vanuit het project Design Durven Doen

Woensdag ging het vooral over duurzaamheid. En dat hebben

Het brengt het innovatief denken als drijfveer binnen

en in samenwerking met een aantal projectpartners een groot

veel mensen gemerkt. Syntens organiseerde voor deze dag

de bedrijven op gang. Een dubbelslag dus.

aantal activiteiten voor MKB-ondernemers. Deze ondernemers-

het symposium ‘Duurzaam Innoveren’, wat een volle zaal aan

De pressure cooker die tijdens de Dutch Design Week

activiteiten waren gericht op de thema’s Technologie, Food,

deelnemers trok. Het symposium was een interactieve ont-

gehouden is heeft aangetoond dat door het bij elkaar

Duurzaamheid en Sport. De activiteiten varieerden van rond-

moetingsbijeenkomst voor en door ondernemers, ontwerpers,

brengen van designers en makers onbekende paden

leidingen tot workshops en symposia. Ze trokken bij elkaar zo’n

wetenschappers en politici. Spreker Wubbo Ockels kreeg

worden gevonden.”

vierhonderd deelnemers.

iedereen op zijn hand met zijn pleidooi over duurzaamheid.

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

23


SJ E F D E P O N T , H o o f d E c o n o m i s c h e Z a k e n , G e m e e n t e ’s - H e r t o g e n b o s c h : rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. Jit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel

De deelnemers aan deze tour brachten een bezoek aan de

Vrijdag 24 oktober

Graduation Galleries, waar de afstudeerwerkstukken van de

De laatste dag van de Syntensactiviteiten had als thema sport.

Van diverse activiteiten tijdens de Dutch Design Week zijn

Design Academy werden gepresenteerd. Aansluitend konden

In de ochtend begonnen tien teams van ondernemers en

ook video-opnames en webinterviews gemaakt. Deze zijn te

zij deelnemen aan het Food for Future Symposium, dat in

ontwerpers aan de uitwerking van een concrete ontwerpvraag

bekijken op www.syntens.nl/ddw

samenwerking met Food Connection Point en Design Con-

in de Design Pressure Cooker Sports. Zij hadden de hele dag

nections Brainport tot stand is gekomen.

de tijd om met een concreet uitgewerkt ontwerpvoorstel te komen. ’s Avonds werden de tien voorstellen gepresenteerd

In de tussentijd lunchten Annemarie Moons, gedeputeerde

aan elkaar en de jury onder leiding van Europarlementariër

van de Provincie Noord-Brabant met Economie en Duurzaam-

Toine Manders. G.P.G. Stirrups uit Weert kwam als winnaar uit

heid in de portefeuille, en Syntens-directeur Murk Peutz met

de bus met een concept voor een nieuw soort stijgbeugel voor

de Brabantse ondernemers uit de MKB Innovatie Top 100. In

ruiters.

de middag vond tot slot de netwerkbijeenkomst ‘Design voor

In de tussentijd vond in de middag de expertmeeting ‘Free-

ondernemers’ plaats, georganiseerd in samenwerking met

FormFab’ plaats in samenwerking met de Gemeente Tilburg.

Flevum, WTC Eindhoven en de Gemeente Eindhoven. Tijdens

Ontwerpers, technostarters en ondernemers konden in een

deze netwerkbijeenkomst konden de deelnemers met eigen

zogeheten FabLab hun eerste ideeën omzetten naar wer-

ogen ervaren hoe toepasbaar design is voor ondernemers.

kende prototypen.

SJEF DE PONT, Hoofd Economische Z a k e n , G e m e e n t e ’s - H e r t o g e n b o s c h : rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua.

el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. Kim aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore magna consectetuer sequis adipsum sandre te.

24

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

25


Publicaties

GEPUBLICEERDE BERICHTEN

Het project Design Durven Doen heeft meer dan vijftig

De krant heeft in meerdere uitgaven ongeveer vijf pagina’s

publicaties opgeleverd. Ondernemerskrant Bedrijvig

besteed aan het Design Durven Doen project.

Brabant was de mediapartner van Syntens. Verder zijn persberichten verzonden over het project en Bedrijvig Brabant verschijnt maandelijks in een oplage van

de activiteiten tijdens de Dutch Design Week verzonden.

25.000 exemplaren en wordt gratis verspreid onder directie

Een greep uit de gepubliceerde berichten ziet u hiernaast.

en hoger management van alle ondernemingen in NoordBrabant met meer dan vijf werknemers.

‘Pressure Cooker Breda een succes’ Uit: “Bedrijvig Brabant”

Design Durven Doen 2008

‘linkt mkb’ers met creatieven’ Uit: “Eindhoven/Helmond zakelijk”

Syntens-project Design Durven Doen 2008 werkt zich naar finale toe

‘We gaan van een serieel proces naar controlled chaos’ Uit: “Bedrijvig Brabant”

Design Durven Doen

‘Syntens verbindt design en mkb’ 26

Uit: “Bedrijvig Brabant”

TITEL

MEDIUM

Augustus Innovatiepitch Eindhoven Pressure Cooker Breda een succes ‘Samenwerking MKB’ers en ontwerpers komt te langzaam op gang’

Bedrijvig Brabant Bedrijvig Brabant Bedrijvig Brabant

September Syntens-project Design Durven Doen 2008 werkt zich naar finale toe: ‘We gaan van een serieel proces naar controlled chaos’ Ga met Syntens naar de Dutch Design Week / Symposium Duurzaam Innoveren Diverse berichten over de activiteiten van Design Durven Doen ‘Design Durven Doen 2008’ linkt MKB’ers en creatieven Dutch Design Week voor bedrijven Design Durven Doen Enthousiasmeren: Met Syntens langs de hoogtepunten uit de Dutch Design Week Ontmoeting technici en ontwerpers tijdens Dutch Design Week Symposium Duurzaam Innoveren 22 oktober Design Pressure Cooker Food (film) Veel activiteiten tijdens Dutch Design Week

Bedrijvig Brabant Syntens nieuwsbrief Bedrijvig Brabant Eindhoven/Helmond Zakelijk Capitalogue De Ondernemer BN/De Stem en www.deondernemer.nl www.urlfan.com Nieuwsbrief Incubator3+ www.podiumonline.nl Blip.tv KvK Nieuwsbrief Limburg

Oktober Design Durven Doen: Syntens verbindt design en MKB Diverse web-tv-interviews Designweek ontgroeit Eindhoven Symposium Duurzaam Innoveren Kom naar het Symposium “Duurzaam Innoveren” Syntens: Duurzaam Ondernemen MKB’ers onder de ‘design douche’ Design meets business Scholieren winnen fooddesignprijs Durf design te doen Symposium Duurzaam Innoveren Nieuwe concepten in 12 uur (film) Food for Future Trends en Design Filmpjes innovatiepitches

Bedrijvig Brabant Luci.fm webradio Financieel Dagblad www.allesduurzaam.nl Intranet SenterNovem MVO-nieuws Eindhovens Dagblad en www.ed.nl Nieuwsbrief Dokvis Elsevier Voedingsmiddelenindustrie www.vmtonline.nl www.natuurenmilieu.nl www.youtube.nl www.firstinfood.nl blip.tv en www.youtube.nl

November Luchtgeveerde stijgbeugels

Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

27


Nawoord en vervolg

Bij visie hoort (vervolg)actie SJEF DE PONT, Hoofd Economische Z a k e n , G e m e e n t e ’s - H e r t o g e n b o s c h :

Het beste bewijs van een succesvol initiatief? Dat er een ver-

Onze boodschap komt aan bij een brede groep, want behalve

volg aan wordt gegeven. Of nog beter: dat er een vervolg aan

in de creatieve industrie helpen wij ondernemers beter, eerder

wordt gegeven en dat het nog wordt uitgebreid ook. Als het een

en sneller te innoveren in vijf andere sectoren: industrie, hu-

beetje meezit, past de kwalificatie straks helemaal bij Design

man health, bouw, food & agri en logistiek & groothandel.

Durven Doen. Syntens hoopt en streeft ernaar dat het project in 2009 doorgaat in Noord-Brabant en dat dan ook onderne-

In 2008 waren de activiteiten gericht op Noord-Brabant. Toch

mers in Limburg en Zeeland warm kunnen worden gemaakt

was de aantrekkingskracht al zó groot, dat dertig procent van

voor de waarde van design.

de deelnemende bedrijven afkomstig was uit een andere provincie. La Grand: “De samenwerking met de stakeholders is

Murk Peutz is regiodirecteur Zuid van Syntens. Hij vertelt: “We

goed. Neem nu de Provincie Noord-Brabant. Die plaatste ook

zijn dankbaar dat de Provincie Noord-Brabant en de gemeen-

mooie resultaten van het project op haar website. Dat maakt

ten Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg ons in

duidelijk dat de verantwoordelijken daar ook trots zijn. Ook

de gelegenheid hebben gesteld in 2007 en 2008 ondernemers

externe media maakten eveneens melding van Design Durven

te attenderen op de kansen van design. We hebben recent een

Doen: in 2008 vijftig keer.” Peutz: “Ook buiten Brabant is nu

projectplan Creatief Ondernemen opgesteld om verder te gaan

de geest uit de fles: er wordt meer gestreefd naar design en

met Design Durven Doen. Het spreekt voor zich dat we hopen

creativiteit.”

op continuering en de uitbreiding ervan. Syntens is uiterst ge-

Peutz vervolgt: “Design zal ook in het MKB steeds méér blij-

motiveerd om nóg meer koppelingen te maken tussen ontwer-

ken te zijn, en ook moeten zijn, dan iets wat een ondernemer

pers en ondernemers. Wij roepen dan ook alle partijen op de

erbij haalt om een product er leuk of aantrekkelijk uit te laten

losgemaakte energie om te zetten in meer actie in Brabant.”

zien. La Grand: “Multinationals en grote bedrijven hebben die slag al gemaakt. Met z’n allen stimuleren wij nu het MKB er

Detlef la Grand, bij Syntens verantwoordelijk voor de project-

ook voor open te staan.”

coördinatie van Design Durven Doen, stelt dat het innovatie-

28

netwerk voor ondernemers is meegegroeid met de ontwik-

Peutz: “Het is simpelweg nuttig en verstandig ontwerpers te

kelingen. “Het onderwerp heeft een structurele plek gekregen

laten meedenken over de functionaliteit van je product. De

binnen onze organisatie. Er zijn ongeveer vijftien innovatieadvi-

insteek is dat je geen product levert, maar een totaaloplossing.

seurs, werkzaam door het hele land, die activiteiten verzorgen

Zo van: ik verkoop geen waterpompen, nee, ik bied stromend

binnen dit project.

water.”

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua.

SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

29


Wordt mede mogelijk gemaakt door: Wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ondernemersactiviteiten tijdens de DDW 2008 Van Ondernemersactiviteiten 18 t/m 26 oktober 2008 is tijdens Eindhoven het podium de DDW 2008 voor de Dutch het2008 grootste designevenement vanvoor Nederland. Van 18Design t/m 26 Week, oktober is Eindhoven het podium de Op meer dan 40 locaties door de designevenement hele stad laten zo’n vormDutch Design Week, het grootste van800 Nederland.

Lo Gr

Ro Go Zw

Lo Gr

Ro Go Zw

gevers hun werk zien op door het gebied van product Op meer dan 40 locaties de hele stad laten design, zo’n 800textiel vorm-& mode, grafisch ontwerp, ontwerp en designmanagement gevers hun werk zien opruimtelijk het gebied van product design, textiel & & trends. Van proces totruimtelijk product en van industrieel ontwerp tot mode, grafisch ontwerp, ontwerp en designmanagement toegepaste kunst. & trends. Van proces tot product enLa van industrieel ontwerp tot Projectleiding : Detlef Grand (Syntens) toegepaste Teksten kunst. : Gerben Stolk (Pluma Tekst), Ook dit jaar is er speciaal voor u een ondernemersagenda Rebecca Nelemans, Syntens

De projectpartners zijn: Ondernemerskrant Brabant, De projectpartners Bedrijvig zijn: Colin, CT2, De Hub, Design Connection Ondernemerskrant Bedrijvig Brabant,

opgesteld, OokFoto’s dit jaarmet: is er speciaal voor u Egbers een ondernemersagenda : Jan (High and Low fotografie),

Brainport, Design Week, Flevum, Colin, CT2,Dutch De Hub, Design Connection Food Connection Point, Mikrocentrum, Brainport, Dutch Design Week, Flevum,NPSP,

opgesteld, met: Marco Magielse, Tinus Comperen, Workshop Design + Techniek “makes the difference” De Winter Drukkers & Uitgevers,

Redesignme, Sports andMikrocentrum, Technology, TUE Industrial Design Food Connection Point, NPSP, en WTC Eindhoven. Redesignme, Sports and Technology, TUE Industrial Design

(maandag oktober) Workshop 20 Design + Techniek “makes the difference” Syntens MKB goes 20 DDW (dinsdag 21 oktober) Vormgeving enoktober) druk : andersdoen.nl (maandag

en WTC Eindhoven.

Symposium Duurzaam en C2C 2078, Correspondentieadres : Innoveren Syntens, Postbus MKB goes DDW (dinsdag 21 oktober) (woensdag 22 oktober) Innoveren 5600 CB Eindhoven, dlg@syntens.nl Symposium Duurzaam en C2C Symposium Food for Future (donderdag 23 oktober) Websites : www.syntens.nl, www.syntens.nl/ddw, (woensdag 22 oktober) Netwerkbijeenkomst Design voor ondernemers www.designdurvendoen.nl, Symposium Food for Future (donderdag 23 oktober) (donderdag 23 oktober) www.dutchdesignweek.nl Netwerkbijeenkomst Design voor ondernemers Design Pressure Cooker Sports (besloten) (donderdag 23 oktober) (vrijdag 24 oktober) Design Pressure Cooker Sports (besloten) Januari 2009 Presentatie resultaten Design Pressure Cooker Sports (vrijdag 24 oktober) (vrijdag 24 oktober) Presentatie resultaten Design Pressure Cooker Sports (vrijdag 24 oktober) Kijk voor meer informatie op www.syntens.nl/ddw en Kijkwww.dutchdesignweek.nl voor meer informatie op www.syntens.nl/ddw en www.dutchdesignweek.nl

www.syntens.nl/ddw www.syntens.nl/ddw

Design Durven Doen 2008  
Design Durven Doen 2008  

Projectboekje Design Durven Doen 2008

Advertisement