__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Програма за двудневен туристически пакет

Палитра от емоции Теми Екотуризъм, съчетан с екстремен туризъм Продължителност 2 дни с активни занимания; 1 нощувка Сезонност Пакетът може да се реализира в три сезона. Най-подходящ сезон за провеждане: късна пролет, лято и ранна есен. Общини Рила Целеви групи Пакетът е предназначен да удовлетвори потребностите от активен отдих, приключения в природна среда и тематични маршрути, като по атрактивен начин предоставя възможност да се съпреживеят и докоснат природата, културата и духът на Дестинация Рила. Предварителна подготовка Подходящ за малки и средно големи групи. Препоръчително е участниците да бъдат с подходяща екипировка, за да се осигури техният комфорт и безопасност по време на преходите и активните занимания.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013 г.” Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Програма за двудневен туристически пакет

Палитра от емоции

Ден 1 10:00

Посещение на архитектурен комплекс „Бабинска махала” и килийно училище от XIX в. – едно от първите в България

11:30

Обяд с местни ястия

12:00

Преход по еко пътека „Водопади Бохемия” и посещение на оброчище „Св. Неделя”.

15:30

Отпътуване за Рилски манастир

16:00

Обиколка на манастира – с възможност за беседа за историята на Рилски манастир и житието на св. Иван Рилски

16:30

Кратък преход до постниците „Св. Евангелист Лука” и „Св. Иван Рилски”

19:30

Вечеря и нощувка в манастира или в някой от близкоразположените комплекси – в манастира не могат да спят в една стая двойки, които не са сключили брак

2/4


Програма за двудневен туристически пакет

Палитра от емоции

Ден 2 08:30

Закуска

09:30

Отпътуване за гр. Рила

10:00

Практикуване на екстремни спортове (рафтинг, конна езда, делтапланер или алпинизъм) - по избор и в зависимост от сезона

14:00

Обяд с типични за региона ястия

15:00

Посещение на гробищната църква „Св. Архангел Михаил”

15:30

Отпътуване

3/4


Програма за двудневен туристически пакет

Палитра от емоции

Програма за двудневен туристически пакет

Палитра от емоции е разработена в изпълнение на договор за „Изработване на туристически продукти и пакети и изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по „Туристически район „Рила”“ По проект „Туристически район „Рила“”, в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-03/2012/012, възлаган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

4/4

Profile for Destination Rila

Палитра от емоции - двудневен туристически пакет  

Палитра от емоции - двудневен туристически пакет

Палитра от емоции - двудневен туристически пакет  

Палитра от емоции - двудневен туристически пакет

Advertisement