__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Програма за двудневен туристически пакет

Изворът на местната история Теми Културен и екотуризъм Продължителност 2 дни с активни занимания; 1 нощувка Сезонност Пакетът може да се реализира целогодишно. Най-подходящ сезон за провеждане: късна пролет, лято и есен. Общини Бобошево Целеви групи Пакетът е предназначен да представи по атрактивен начин културното наследство на региона, като същевремено удовлетворява и потребностите от приключения в природна среда и включва тематични (орнитоложки) маршрути. Предварителна подготовка Подходящ за малки и големи групи от всякакви възрасти. Не се изисква специална екипировка или друга предварителна подготовка от страна на участниците.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013 г.” Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Програма за двудневен туристически пакет

Изворът на местната история

Ден 1 10:00 – Пристигане и настаняване в гр. Бобошево 10:30 – Посещение на православните храмове “Свети Тодор” X-XI в., “Свети Атанас” XVI в., ”Свети Илия” XVII в. и „Успение на св. Богородица” XIX в. – с възможност за беседа за историята и традициите в региона на Бобошево 12:30 – Обяд с местни ястия 13:30 – Посещение на родното място на св. Иван Рилски - с. Скрино, Руенския манастир „Св. Иван Рилски” и пещерата, в която е живял светецът – в Руенския манастир не се допускат посетители в понеделник, сряда и петък 16:30 – Посещение на Бобошевския манастир „Св. Димитър” 19:30 – Вечеря *През месец януари в гр. Бобошево се чества празникът на виното.

2/4


Програма за двудневен туристически пакет

Изворът на местната история

Ден 2 08:30

Закуска

09:30

Посещение на защитена зона за опазване на птиците “Бобошево” и орнитоложки тур

12:30

Обяд с типични за региона ястия

13:00

Отпътуване за с. Вуково

13:30

Посещение на църквите „Св. Петка” и „Св. Николай”, датиращи от XVI в.

15:00

Отпътуване

3/4


Програма за двудневен туристически пакет

Изворът на местната история

Програма за двудневен туристически пакет

Изворът на местната история е разработена в изпълнение на договор за „Изработване на туристически продукти и пакети и изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по „Туристически район „Рила”“ По проект „Туристически район „Рила“”, в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-03/2012/012, възлаган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

4/4

Profile for Destination Rila

Изворът на местната история - двудневен туристически пакет  

Изворът на местната история - двудневен туристически пакет

Изворът на местната история - двудневен туристически пакет  

Изворът на местната история - двудневен туристически пакет

Advertisement