__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Програма за двудневен туристически пакет

Една легенда оживява Теми Културен туризъм с акцент върху религиозните обекти Продължителност 2 дни с активни занимания; 1 нощувка Сезонност Пакетът може да се реализира целогодишно. Най-подходящ сезон за провеждане: пролет, лято и есен. Общини Рила Целеви групи Пакетът е подходящ както за български, така и за чуждестранни пазари (в т.ч. западноевропейските пазари - Германия, Великобритания и др.). Специфични целеви групи са и българските емигранти в чужбина, както и чужденците резиденти или посетители на София. Предварителна подготовка Подходящ за малки и големи групи от всякакви възрасти. Не се изисква специална екипировка или друга предварителна подготовка от страна на участниците.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013 г.” Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Програма за двудневен туристически пакет

Една легенда оживява

Ден 1 10:00

Посещение на праисторическото селище в местността “Чардако” край с. Слатино със следи от живот от 5 хил. г. пр.Хр.

11:00

Пристигане и настаняване в гр. Рила

12:30

Обяд с ястия от местната кухня

13:30

Посещение на зидана засводена гробница от I-II в., музейната сбирка в гр. Рила и архитектурен комплекс „Бабинска махала” – с възможност за демонстриране на местни занаяти при предварителна заявка

14:30

Посещение на гробищна църква „Св. Архангел Михаил” със стенописи от XII-XIII в.

16:00

Посещение на винарска изба в с. Смочево – с възможност за дегустация на местни вина

19:30

Вечеря

2/4


Програма за двудневен туристически пакет

Една легенда оживява

Ден 2 08:30

Закуска

09:30

Посещение на метосите „Орлица” (църква „Св. Петър и Павел”) и „Пчелино” (църква „Успение Богородично”) - част от комплекс „Рилски манастир”

11:00

Пристигане в Рилския манастир и посещение на историческия музей на светата обител

12:00

Обяд в магерницата на манастира

13:00

Обиколен тур на Рилския манастир – с възможност за беседа за историята му и житието на св. Иван Рилски

14:00

Посещение на постниците „Св. Евангелист Лука” и „Св. Иван Рилски”, където се е намирал първият гроб на светеца

16:30

Отпътуване

3/4


Програма за двудневен туристически пакет

Една легенда оживява

Програма за двудневен туристически пакет

Една легенда оживява е разработена в изпълнение на договор за „Изработване на туристически продукти и пакети и изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по „Туристически район „Рила”“ По проект „Туристически район „Рила“”, в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-03/2012/012, възлаган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

4/4

Profile for Destination Rila

Една легенда оживява - двудневен туристически пакет  

Една легенда оживява - двудневен туристически пакет

Една легенда оживява - двудневен туристически пакет  

Една легенда оживява - двудневен туристически пакет

Advertisement