__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

16

Постница „Св. Евангелист Лука” – православен храм, част от Рилския манастир, издигнат през 1799 г. 42°08’55.50” N 23°21’29.16” E

17

Храм „Св. Никола”, гр. Рила – православен храм, архитектурен паметник, основан през 1885 г. 42°07’41.70” N 23°07’09.51” E

18

Гробищна църква „Св.Архангел Михаил”, гр. Рила – православен храм, изграден през XII в. 42°07’49.03” N 23°08’03.21” E

19

Храм „Свети Димитър “, Бобошево – част от нефункциониращия манастир „Св. Димитър”, изграден след 1481 г. 42°09’35.18” N 22°58’35.38” E

20

Храм „Успение на Света Богородица”, Бобошево – възрожденска трикорабна базилика, основана през 1862 г. 42°09’08.01” N 22°59’59.09” E

21 22 23

Храм „Свети Тодор” (Х-ХІ век) – средновековна църква, в околностите на Бобошево, съхраняваща ценни експонати на българската средновековна живопис. 42°09’48.30” N 22°59’31.80” E Руенски манастир „Св. Иван Рилски”, село Скрино – един от най-новите манастири в България, основан през 2002 г. 42°10’34.21” N 22°56’54.18” E Джамията, гр. Дупница – нефункциониращ храм, архитектурен паметник на културата, датиращ от XV-XVI в. 42°15’53.48” N 23°06’59.59” E

24

Околийска къща, Дупница – бивш конак, изграден през Възраждането 42°15’53.08” N 23°06’57.09” E

25

Часовниковата кула, гр. Дупница – един от символите на града, построена през 1782 година 42°15’53.37” N 23°07’10.02” E

26

Архитектурен комплекс „Бабинска махала”, гр. Рила – комплекс от 27 архитектурни паметника на културата – къщи, килийно училище и гробищна църква „Св. Архангел Михаил“ 42°07’49.83” N 23°08’04.11” E

27

Общински исторически музей, Дупница – 7400 експоната, илюстриращи историята на града и региона. Част от музея е и етнографската експозиция в къщата на Желю Демиревски 42°15’54.06” N 23°07’00.82” E

28

Музейна сбирка, град Рила – музейна сбирка, изложена на открито в центъра на града, представяща историята на Рила 42°07’27.13” N 23°07’52.11” E

29

Бобошевски манастир „Св. Димитър” – нефункциониращ манастирски комплекс, основан през Второто българско царство 42°09’35.18” N 22°58’35.38” E

30 31

ТИЦ – Рила 42°07’24.09” N 22°07’45.77” E Дирекция на ПП „Рилски манастир”, гр. Рила 42°06’50.96” N 23°18’33.57” E

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.” www.bgregio.eu Инвестираме във Вашето бъдеще!

ПРОЕКТ „ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РИЛА“ Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

КАРТА Силистра Видин Русе Добрич Монтана

Враца

Плевен

Търговище

Шумен Варна

Ловеч Велико Търново Габрово

Сливен

Перник СОФИЯ Кюстендил

Благоевград

Стара Загора

Ямбол

Бургас

Пазарджик Пловдив Хасково Смолян

Кърджали

BULGARIA

BULGA R

IA

www.go.dupnitsa.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Туристически район „Рила”, в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-03/2012/012, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Културен, еко и селски туризъм в региона на Дупница, Рила и Бобошево


Туристически пакети по проект „Туристически район „Рила“

1

Земна пирамида край с. Джерман – скален феномен, наподобяващ пещерни сталагмити 42°13’41.74” N 23°05’44.49” E

1. Двудневен пакет „По стъпките на историята”

2

Бистришки водопад – стъпаловиден водопад на р. Бистрица 42°12’30.17” N 23°10’38.26” E

2. Двудневен пакет „Една легенда оживява”

3

Местност Морените – каменна морена, някога чело на масивен ледник, в близост до р. Бистрица 42°12’27.03” N 23°11’36.71” E

11

3. Двудневен пакет „Изворът на местната история”

4

Червен брег

4. Двудневен пакет „Палитра от емоции”

Язовир „Калин” – най-високо разположеният язовир на Балканския полуостров 42°10’27.12” N 23°14’58.16” E

5

5. Тридневен пакет „Традициите разказват…”

Язовир „Дяково” – разположен на 15 км от Дупница, предлага условия за риболов 42°21’21.18” N 23°05’10.08” E

6

Защитена зона за опазване на птиците „Бобошево” – част от националната екологична мрежа с предмет на опазване видовете: осояд, скален орел, сокол скитник и др. 42°08’25.28” N 22°59’47.44” E

5

N

W

42°18’40”N 23°10’23”E E

27 10 24

S

6. Четиридневен пакет „Магията на природното богатство”

23 25

Дупница 1

7. Четиридневен пакет „Към корените на историята”

Самораново 42°15’40”N 23°9’54”E

42°15’52”N 23°7’4”E

8. Четиридневен пакет „Приключения сред магичната природа”

Бистрица 42°14’25”N 23°9’33”E

2

Джерман

7

8

Природен парк „Рилски манастир” – част от НП „Рила”, включва планински ливади, алпийски местности и над 28 високопланински езера 42°07’13.90” N 23°21’32.13” E

9

Резерват „Риломанастирска гора” – част от ПП „Рилски манастир” 42°09’41.32” N 23°22’42.36” E

10

Местност Кулата (Костницата) в гр. Дупница – в местността е изграден паметник-костница на войниците, загинали във войните през 1912 – 1918 г. 42°16’07.12” N 23°07’34.21” E

3

42°13’16”N 23°5’17”E

Вуково

22

7

Скрино 42°10’55”N 22°57’23”E

42°11’37”N 22°58’2”E

29 19

4

21

Слатино

20

15 9

42°9’41”N 23°3’24”E

16

6

18 26

Бобошево

Легенда

42°8’58”N 23°0’17”E

Смочево 42°8’49”N 23°5’31”E

17

30

13

Рила

42°7’27”N 23°7’52”E

първокласен път

12

28 14 31 Пастра

8

11 12 13

42°7’30”N 23°13’23”E

второкласен път железопътна линия граница на община град село

културен обект

природен обект

селски туризъм

информационен център

Защитена зона за опазване на птиците „Скрино” – част от националната екологична мрежа с предмет на опазване видовете: бял щъркел, чухал, земеродно рибарче и др. 42°10’29.23” N 22°59’01.11” E

Храм „Свети Спас“ – с. Червен брег – късносредновековна православна църква, изградена в периода XVI-XVII в. 42°19’28.13” N 23°10’21.18” E Рилски манастир „Св. Иван Рилски” – най-големият български манастир, основан през X в. от първия български отшелник св. Иван Рилски 42°08’00.57” N 23°20’27.56” E Метох „Орлица” – действащ метох към Рилския манастир „Св. Иван Рилски”. Включва църквата „Св. св. Петър и Павел”, съхраняваща средновековни стенописи 42°07’54.17” N 23°09’23.57” E

14

Метох „Пчелино” – основан през XV в. В църквата „Успение Богородично” се съхраняват най-ранните възрожденски икони, изработени за Рилския манастир 42°06’51.22” N 23°18’31.02” E

15

Постница „Свети Иван Рилски” – православен храм, част от Рилския манастир, построен през 1746 г. 42°09’40.59” N 23°22’39.80” E

Profile for Destination Rila

Дестинация Рила - Карта Дупница - Рила - Бобошево  

Дестинация Рила - Карта Дупница - Рила - Бобошево

Дестинация Рила - Карта Дупница - Рила - Бобошево  

Дестинация Рила - Карта Дупница - Рила - Бобошево

Advertisement