Page 1

MERE BORNHOLM D E S T I N AT I O N B O R N H O L M A P S

VISION, MÅL OG STRATEGI 2010 -2014 www.bornholm.info

2014


MERE BORNHOLM D E S T I N AT I O N B O R N H O L M A P S Indholdsfortegnelse Vision ..................................................... 2 Mål .................................................... 3-4 Strategi Synlighed.................................... 5-7 Tilgængelighed .............................. 8 Oplevelsesværdi ............................ 9 Mennesker og Virksomheder ...10-11 Bilag 1. Baggrundsanalyse ................ 12-13 Bilag 2. Regnskabstal ........................14-15 Bilag 3. Organisation ..........................16

Vision: Fuld tilfredshed – tur/retur Vi skaber forventningen om det perfekte ophold for kvalitetsbevidste og købedygtige gæster. Sammen med det bornholmske samfund opfylder vi forventningen; fra planlægning til hjemkomst – hele året rundt.

Mission: Vores markedsførings- og udviklingsaktiviteter skaber økonomisk vækst og øger beskæftigelsen på Bornholm. Vi er erhvervets talerør og interesseorganisation i forhold til offentlige myndigheder og andre væsentlige turismeaktører.

Løfte: Bornholm er fristedet, som du vil elske at udforske på alle tider af året. Hos os får du mere ro, mere energi, mere kreativitet, mere tid, kort sagt mere Bornholm.

Udgangspunkt: I juni 2006 vedtog Bornholms Vækstforum en samlet turismestrategi for Bornholm, som samtidig blev principgodkendt af kommunalbestyrelsen. Nærværende strategiplan for selskabet Destination Bornholm ApS tager udgangspunkt i denne fælles turismestrategi og de opgaver, Destination Bornholm ApS forventes at arbejde med. Desuden er der hentet inspiration fra Vores Rejse, dansk turismes fælles strategi, samt Erhvervsstrategien for Bornholms Vækstforum og brandingstrategien om Bornholm som Bright Green Island.

2


2014

Hvor vil vi hen? Perioden 2010 - 2014 Bornholm skal modtage flere værdiskabende turister, fra flere markeder - gennem segmentering efter rejsemotiv. Såvel en øget markedsandel som stigning i reelle tal er målet. Vi vil: Værdiskabende målgruppe: • sætte fokus på værditilvækst og målgruppens forbrug i stedet for antal overnatninger. √ Har et mellem eller højt døgnforbrug • tiltrække turister fra flere geografiske markeder, √ Har en vis størrelse i international primært vore nærmarkeder, men samtidig turisme og rummer potentiale for fastholde vor position hos danskerne. Bornholm • prioritere temaer, der kan tiltrække udenfor √ Er i vækst hovedsæsonen, herunder erhvervsturisme. (Vores Rejse, VDK jan 2009) • søge større økonomisk opbakning fra offentlig side til selskabets drift (resultatkontrakt med Vækstforum/Kommune). • øge markedsføringskraften ved, at endnu flere midler til specifik markedsføring kanaliseres gennem selskabet. • forbedre kommunikation til erhvervsliv med hensyn til anvendelse af bidrag herfra. • arbejde for mere grøn profil såvel i modtageapparat (Velkomstcenter) som i overnatningssektoren. (ref. Vækstforums vision om Bright Green Island) • øge antallet af arbejdspladser (årsværk) genereret af turismen.

Mål: Flere værdiskabende turister: Data hentes fra VisitDenmarks analyser af Turismens økonomiske betydning i Danmark (TØBBE), turismesatellitregnskab. Turismeforbrug 2010 - 2014 for hvert af nedenstående rejsemotiver: Sjov, leg og læring Det gode liv Specialiserede rejser: (cykel, golf, wellness, gastronomi, lystfiskeri, sejlads, vandring, særlige begivenheder/events, kunst og kultur, historie, lejrskoler) omsætning for hver. Krydstogt Møderelaterede rejser: (kongresser, møder/konferencer, kurser, fagmesser, faglige studieture) Mål: Stigning i antal overnatninger på 15% i perioden Mål: Stigning i turismeforbrug 15% i perioden.

3


MERE BORNHOLM

2014

D E S T I N AT I O N B O R N H O L M A P S

Tilfredshed: Data hentes fra ”Turismebarometer for Bornholm”, udarbejdet af Center for Regionalog Turismeforskning. Karakterer fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Mål: Oplevelse af serviceniveau = minimum 4. Aktivitet: Serviceskolen. Mål: Udbuddet af aktiviteter= minimum 4. Aktivitet: Projekter, der understøtter og markedsfører begivenheder og aktiviteter. Mål: Forventninger til opholdet sammenlignet med den faktiske oplevelse af Bornholm som destination = minimum 4. Aktivitet: Troværdig markedsføring. Større andel udenlandske turister: Vi skal have tiltag på flere markeder. I dag bruger vi kræfter på Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, Polen og en smule Holland. Vi skal også fastholde eksisterende kunder – øge loyaliteten. I den udstrækning, vi kan samle økonomisk opbakning, vil vi - med udgangspunkt i Bornholms styrkepositioner - fokusere på markedsføring til værdiskabende segmenter på tværs af geografiske markeder. Måles på antal overnatninger. Mål: 50% udenlandske turister. Sæsonspredning: Tematiserede ferier, aktiviteter og events samt erhvervsturisme skal generere flere ophold udenfor den korte højsæson fra juni til august. Data fra Danmarks Statistik. Mål: 33% af alle overnatninger udenfor højsæson, mens det reelle antal i denne ikke formindskes. Volumen for resultatkontrakt med Vækstforum: Det skal tilstræbes, at vi honoreres med et beløb svarende til de omkostninger, der er forbundet med udførelsen af de opgaver, som vi er forpligtet til i forbindelse med resultatkontrakt. Øget markedsføringskraft: Antal kr. anvendt til markedsføring koordineret gennem selskabet. Mål: 15. mio.kr. Mål for finansieringsmodel: 2.300.000 i 2010, herefter regulering i takt med turisterhvervets udvikling. Flere arbejdspladser genereret af turismen: Data fra VisitDenmarks analyser af Turismens økonomiske betydning i Danmark (TØBBE), turismesatellitregnskab. Mål: Stigning i antal årsværk på 20%

4


2014 Hvordan vil vi nå vores mål? Strategi 2010-2014, opdelt efter indsatsområder:

Synlighed: Markedsføring målrettet rejsemotiv på tværs af geografiske markeder. Vi vil prioritere indsatsen efter gæsternes døgnforbrug og under hensyntagen til Bornholms styrker på produktsiden. 1) Kyst, by og naturferie Motiver: › Sjov, leg og læring › Det gode liv Målgrupperne er børnefamilier (Sjov , leg og læring) fra markederne: Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Polen - og voksne par (Det gode liv) fra Danmark, Tyskland og Norge. Vi vil markedsføre motiverne gennem www.bornholm.info, regionalbrochure, kataloget bornholm. info, direct mail, partnerskabskampagner, pressebesøg og messedeltagelse. Samarbejde med Business Center Bornholm i forbindelse med fællesannoncering. Vi vil forsøge at samle interessenter omkring de to rejsemotiver, så de med Destination Bornholm som deltager kan indgå i de kommende erhvervspartnerskaber på udvalgte geografiske markeder. Eventuelt via medlemskab af erhvervspartnerskabet”Danske Destinationer”. 2) Specialiserede rejser Motiver: › Cykel, på marked Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Polen › Golf, på marked Danmark og Sverige › Wellness, på marked Danmark og Sverige › Gastronomi, på marked Danmark og Norge › Lystfiskeri, på marked Danmark og Tyskland › Kultur og Natur på marked Danmark, Tyskland, Sverige og Norge › Vandring på marked Danmark og Tyskland › Lejrskoler på marked Danmark Vi vil forsøge at danne netværk af aktører, som tilbyder produkter indenfor samme specialiserede tema. Der lægges ud med et eller to netværk det første år. Antallet øges i takt med indhøstede erfaringer og interesse hos de relevante partnere. Netværkene sammensættes på tværs af brancher. Vi vil udarbejde fælles markedsføringsmateriale for disse netværk; såvel temabrochurer til distribution på flere markeder, som webbaseret markedsføring gennem selvstændige webportaler og/eller særlige afsnit på www.bornholm.info, fællesannoncering på flere markeder i magasiner og dagblade, direct mail kampagner samt pressearbejde. Tiltagene og de geografiske markeder besluttes i netværkene. Disse netværk vil kunne fungere som basis for fremtidige erhvervspartnerskaber i VisitDenmark regi.

5


MERE BORNHOLM

2014

D E S T I N AT I O N B O R N H O L M A P S Temaer med eksisterende markedsføringstilbud: Cykel: Webportal og brochure Lejrskole: Webportal og brochure Golf: brochure Sejlads: brochure Gastronomi: Mad med oplevelser (event og brochure) Kunst og kultur: Kulturuge (event og brochure) Desuden forefindes en lystfiskerguide uden annonceringsmuligheder, samt en brochure om helleristninger. Temaer, hvor der kan udvikles nye fælles produkter: Wellness, Lystfisk, Vandring, Historie 3) Internationale rundrejser › Krydstogtturisme Målgruppe 50+ og voksne par. Vi vil fortsætte samarbejdet med Rønne Havn om dette rejsemotiv. Vi vil tage initiativ til tættere samarbejde mellem Destinationen og guider og busoperatører m.fl. som servicerer krydstogtturister. I regi af 4-corners samarbejdet arbejdes for etablering af krydstogtsture med sejlskib til de 4 medlemslande. 4) Møderelaterede rejser › Kongresser › Møder/konferencer › Kurser › Fagmesser › Faglige studierejser Målgruppe: Erhvervsfolk fra primært Danmark og sekundært Sverige.

SAMARBEJDE OG ALLIANCER Bornholms Erhvervsturisme ser netværk som et af de vigtigste redskaber til at skabe øget opmærksomhed omkring Bornholm som innovativ mødeø. Alle virksomheder – offentlige som private – skal gennem deres faglige netværk være ambassadører for Bornholm. I-Mice gruppen påtager sig at strukturere og sætte udnyttelsen af disse netværk i system og udvikle støttemateriale til formålet. (Bornholm I/S, En tuismestrategi 2006

Vi vil i samarbejde med Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm arbejde for etablering af fælles sekretariat og markedsførings/salgskanal for erhvervsturismen. Vi vil forsøge at danne et nyt netværk bestående af virksomheder, som har relevante tilbud til afvikling af møderelaterede rejser. Konceptet fra den danske partnerskabskampagne, hvor Bornholmstrafikken yder tilskud til overnatningsstedernes annoncering kan eventuelt efterlignes med deltagelse også fra flyselskaber, når det gælder markedsføring af erhvervsturismen. Netværket omkring projektet Film og Erhvervsturisme og websitet meetingplacebornholm.dk vil kunne indgå i det videre arbejde med et fælles sekretariat og udarbejdelse af markedsføringsmateriale. Forbedret koordinering og øget samarbejde med Business Center Bornholm omkring tiltrækning af møderelaterede rejser. Netværket kan indgå som partner i VistDenmarks erhvervspartnerskaber under temaet Business Meetings & Events, eventuelt repræsenteret af et fælles erhvervsturismesekretariat i samarbejde med Business Center Bornholm.

6


2014

Presseindsatsen koncentreres om temaer/motiver og i mindre grad om ferieturisme i bred forstand. Udenlandske markeder vil blive prioriteret højest. Større andel af markedsføringstiltag kanaliseres til nye medier. Websites – udvikling af ny √ Målrettet til specifikke kundesegmenter og interesser IT-platform + mobile enheder. (som med cykelportalen og lejrskoleportalen.) Udvidelse med større interaktion √ Aktiv involvering af brugeren med brugerne web 2,0, blogs mv. √ Tidligere gæster som ambassadører for Bornholm. √ Elementer der overrasker og oplyser og løbende fornyer. √ Indsamling af data om brugeren. (Bornholm I/S En turismestrategi, 2006) Midler til markedsføring kanaliseret gennem DB: Gennem dannelse af netværk giver vi de enkelte virksomheder større indflydelse på midlernes anvendelse og ansporer dermed til at investere en større del af den enkelte virksomheds markedsføringsbudget gennem selskabet. Selskabet skal kommunikere mere tydeligt, hvordan de indkomne beløb til finansieringsmodellen anvendes, herunder lønninger til gennemførelse af de enkelte aktiviteter. Vækstforum ansøges om en højere basisbevilling, således at den svarer bedre til de opgaver, selskabet er forpligtet til at udføre i henhold til resultatkontrakt. Lykkes dette kan en større andel af midler fra finansieringsmodel anvendes på eksterne omkostninger til imagemarkedsføring. Et udvidet samarbejde med Business Center Bornholm kan bevirke en større effekt, når de to organisationer går sammen om annoncering. Branding I brandigstrategien om Bornholm som Bright Green Island 2014 nævnes værdierne om Mere Bornholm som Mere unik, Mere kreativ og Mere kvalitet, Mere bæredygtighed som måden at nå frem til visionen i 2014. Disse værdier indgår allerede i Destinationens markedsføring og vil få stigende fokus.

7


MERE BORNHOLM

2014

D E S T I N AT I O N B O R N H O L M A P S

Tilgængelighed: Fysisk tilgængelighed: Den trafikale tilgængelighed ad søvejen søges påvirket gennem selskabets deltagelse i trafikkontaktrådet, hvor turismens behov understreges. I samarbejde med lufthavnen søges antallet af flyruter øget. Projektet Task Force Polen arbejder aktivt for forbedret tilgængelighed for polske turister. Vi arbejder til stadighed med direkte kontakt til rederier og flyselskaber i forsøget på at skabe bedre tilgængelighed. Tilgængelighed til information/ydelser: Internet: Webportalen bornholm.info med tilhørende underportaler står foran en gennemgribende fornyelse, hvor også bookingfaciliteterne søges forbedret. Portalerne udvikles, så der opstår større interaktion med brugerne. Websites skal tematiseres efter rejsemotiv. Modtageapparat: Ferieturister serviceres gennem Bornholms Velkomstcenter med bl.a. tilsendelse af trykt informationsmateriale. Der søges oprettet et erhvervsturismesekretariat til servicering af konferencer, kreative arbejdsmøder og traditionelle mødearrangementer. Netværket bag projektet Film og erhvervsturisme aktiveres, når det gælder kreative arbejdsmøder. Andre netværk etableres til konferencedelen og de traditionelle mødearrangementer. Informationsmateriale: Udvikling af informationsmateriale til brug for mobile enheder i samarbejde med bornholmske attraktioner. Vi vil give gæsterne overblik over alle eksisterende mobile tjenester af interesse for turister. Tilgængelighed til oplevelser udenfor hovedsæson: Vi vil tage initiativ til flere projekter, der ansporer til forlængelse af åbningsperioden som test af praktiske events, fx en outdoor uge eller Bornholm som juleø. Videreudvikling af eksisterende aktiviteter som Bornholm åbner tidligere, Mad med oplevelser, Kulturuge og Bornholms Middelalderunivers. Gennem partnerskabskampagnen i Danmark motiveres der til øget markedsføring af ydersæsonen ved at differentiere tilskuddet til annonceringen.

8


2014

Oplevelsesværdi: Turistinformation på mobile enheder: Rollespil, turguider og geocaching er eksempler på hvordan oplevelsesværdien kan udvikles. I Bornholms Velkomstcenter indrettes information om tilgængelige oplevelser til mobilen. Her vil også være en bluetoothtavle til download af materiale samt et interaktivt gulv. Fremme af grøn profil i turismen: Der vil blive arbejdet på at udnytte solenergi til opvarmning af Bornholms Velkomstcenter. Vi vil med information om muligheder anspore det øvrige turisterhverv til at indføre miljørigtige ændringer i deres virksomheder. Dette kan ske i samarbejde med Vækstforum og Business Center Bornholm. Events: Gennemførelse af kulturugen er sikret i forbindelse med, at Bornholmstrafikken er indtrådt som hovedsponsor, og ansvaret for afviklingen overgået fra kommunen til Destination Bornholm. Ugen Mad med oplevelser, som ligger i forlængelse af Kulturugen, havde sin start i 2008. Den vil blive videreført og udviklet de næste år. Vi vil lave testafvikling af praktiske events i et regionalfondsprojekt, tematiserede events, som fx en Outdoor uge, Bornholm som juleø, økologiske events eller en Grøn uge. Arbejdet med nye oplevelser vil blive koordineret og ske i samarbejde med andre aktørers initiativer på området. Kreativ sparring til erhvervsvirksomheder: I projektet Film og erhvervsturisme er der udarbejdet koncepter for afvikling af ophold for virksomheders udviklingsafdelinger, der kan komme til Bornholm for at få ”verdens bedste idé”. Dette tilbud kan indgå i salgskataloget fra et fremtidigt sekretariat for erhvervsturisme i regi af Destination Bornholm. Flere gæster i forårsmånederne motiveret af aktivitetstilbud: Gennem bl.a. aktivering af det bornholmske foreningsliv og gode pristilbud er det i foråret 2008 forsøgt at øge besøgstallet i forårsmånederne. Erfaringerne fra dette initiativ skal danne basis for tilsvarende aktiviteter de kommende år. Fyrtårnsattraktion: Arbejdet med udvikling af Bornholms Middelaldercenter som fyrtårnsattraktion fortsætter i fase 2 med fokus på oplevelsesdelen gennem VisitDenmarks projekt.

Vi vil i øvrigt arbejde for at midler fra Bornholms Brand bliver kanaliseret til initiativer, der fremmer oplevelsesværdi og sæsonforlængelse.

9


MERE BORNHOLM

2014

D E S T I N AT I O N B O R N H O L M A P S

Mennesker og Virksomheder: Deltagelse i netværk, nationale og lokale fortsættes. Arbejdet i Visitdenmark og Aktiv Danmark alliancen fortsættes. Samarbejde og koordinering med Vækstforumsekretariat, Business Center Bornholm, Bornholms Akademi, Bornholms Erhvervsskole, Center fra regional- og turismeforskning fortsættes. Gennem relevante fora og samarbejder vil vi lokalt, regionalt og nationalt forsøge at påvirke til forbedringer i rammebetingelserne for turisterhvervet. Der afholdes en række informationsmøder for erhvervet. Hjemmesiden destinationen.dk fornys og opdateres med aktuelle relevante analyser. Nyhedsbreve udsendes regelmæssigt. I projektet omkring udvikling af turismebarometer vil vi arbejde for at relevant viden bliver tilgængelig. Når den foreligger, vil vi gøre en indsats for at formidle den ud til erhvervet. Vi vil tage initiativ til fælles aktiviteter på tværs af brancher, inklusive virksomheder udenfor det egentlige turisterhverv, og arbejde for bedre koordinering med erhvervsklyngerne under Vækstforum. Vi vil forsøge at danne/retablere netværksgrupper svarende til de prioriterede motivbaserede målgrupper, som nævnt i afsnittet Synlighed. Dette skal ske dels for at få mere gang i temaerne, men også for at knytte virksomhederne tættere til DB og opnå en større grad af loyalitet.

10


2014

Samarbejder og synergier i Bornholms turisme: Selskabets forskellige aktiviteter sker i samarbejde med flere partnere, som også deltager i finansieringen af opgaverne: Turistinformation finansieres primært af Bornholms Regionskommune, men også turisterhvervet bidrager til driften. Imagemarkedsføring på internet, gennem pressearbejdet, i redaktionel tekst i kataloger, og ved messedeltagelse finansieres af det bornholmske erhvervsliv, turisterhvervet og trafikselskaber. Markedsføringen sker i stort omfang i samarbejde med Visit Denmark på udenlandske markeder. Produktmarkedsføring på internet, i kataloger, annoncekampagner, på TV mv. betales primært af det bornholmske turisterhverv med tilskud fra Bornholmstrafikken. Kulturinstitutioner og øvrigt erhvervsliv deltager også i mindre omfang. Udvikling og drift af internetportaler er en opgave som får tilskud fra Vækstforum/BRK, men også midler fra det bornholmske erhvervsliv indgår i budgettet. Produktudvikling, herunder events, temaoplevelser, fyrtårnsudvikling, netværksdannelse mv. er opgaver der primært støttes med offentlige midler, såvel fra Vækstforum/BRK som fra Visit Denmark og EU. Desuden tilføres området i mindre omfang midler fra erhvervsvirksomheder som trafikselskaberne og Bornholms Brand. Deltagere i projekterne kan foruden ovennævnte også være kulturinstitutionerne. Udvikling af brand sker i samarbejde med Business Center Bornholm og erhvervslivet. Udvikling af erhvervsturisme sker i samarbejde med turisterhvervet, øvrigt erhvervsliv, Vækstforum og Business Center Bornholm. Service og uddannelse sker i samarbejde med Vækstforum, Business Center Bornholm, Center for regional- og turismeforskning, Bornholms Erhvervsskole, Bornholmstrafikken og flere andre.

11


MERE BORNHOLM BILAG BILAG 1 - Baggrundsanalyse Eksterne/ globale udfordringer: Rejsemønster: Det efterhånden velkendte rejsemønster hos vore gæster med flere og korte ferier stiller store krav til den fysiske tilgængelighed, når der skal et større antal rejsende til for at generere den samme indtjening. Opsplitningen i flere ferier betyder desuden, at der er efterspørgsel på ophold udenfor den egentlige sommersæson. For kort sæson: Problemet hænger sammen med, at vores gæster ikke har tradition for at besøge os udenfor sommerferien, og heller ikke har tilstrækkeligt kendskab til, hvilke tilbud, vi har. Image: Bornholm kæmper med et image som en sommerdestination, når vi skal konkurrere med andre rejsemål om korttidsophold udenfor den egentlige højsæson. Markedsafhængighed: Mere end 50% af vores gæster er danskere. Andelen af udenlandske turister har været faldende i en årrække. Bornholm har ligesom resten af Danmark oplevet faldende loyalitet især blandt tyske turister. Lavt døgnforbrug: De kundesegmenter, som Bornholm tiltrækker i dag, er dem, som VDK tidligere definerede ved motiverne: I ro og mag ved vandet, Sjov i sommerlandet, Naturens gratis glæder og Det gode liv. Utilstrækkelig markedsføringskraft: For at opnå synlighed i den globale konkurrence, skal flere midler kanaliseres til konkrete markedsføringstiltag. Global finanskrise: Risiko for afmatning i rejseaktivitet.

Eksterne/globale muligheder: Helhedsoplevelser: Der ses en stigende efterspørgsel på helhedsoplevelser, defineret som tematiseret rejsemotiv, hvor Bornholm besidder styrkepositioner på udbudssiden. Cykel, lystfisk, gastronomi, sejlads og golf er udviklet til en vis grad, og der er baggrund for udvikling/videreudvikling og markedsføring af flere temaer så som vandring, wellness, kunst og kultur, historie samt særlige events. Vi vil forsøge at samle interessenter om udvalgte temaer, der kan indgå i de kommende erhvervspartnerskaber i regi af VisitDenmark. Bornholm indgår i VisitDenmarks helårsturismeprojekt. Bæredygtighed, grøn profil: Globalt er der fokus på social og miljømæssig bæredygtighed. Vækstforum har sat sig et mål om at udvikle Bornholm til Bright Green Island. Dette sker med tiltag på bl.a. energiforsyning og affaldshåndtering. Tiltag af miljømæssig karakter bør således også implementeres i turisterhvervet. Såfremt Bornholm opnår en styrkeposition på dette område sammenlignet med resten af Danmark og med de øvrige lande, vi er i konkurrence med, vil Destination Bornholm tage begrebet til sig i sin turismemarkedsføring. I den mellemliggende periode vil der være stigende fokus på første del af brandingstrategien om at promovere ”Mere Bornholm”, hvilket allerede indgår i Destinationens markedsføring. Tiltrækning af andre kundesegmenter: Potentialet for erhvervsturisme er langt fra udnyttet.

12


2014 Interne/lokale udfordringer: Fysisk tilgængelighed: Færge- og flykapaciet har hidtil været en hindring for at få fyldt overnatningskapaciteten op i højsæsonen. Prisen på et ophold på Bornholm er dyrt sammenlignet med resten af Danmark på grund af transportprisen. Kvalitet af faciliteter: Trods de seneste års forbedringer er en del faciliteter stadig mangelfulde eller nedslidte, både hos overnatningssektoren, restaurationssektoren og hos attraktionerne. Bornholm mangler konference faciliteter med tilstrækkelig plads af høj kvalitet. Der er kun få overnatningssteder med en grøn profil. Mangel på fyrtårne: Nyeste store attraktion er NaturBornholm, etableret i 2000. Manglende organisering og samarbejde om erhvervsturisme: Det tidligere netværk omkring MICE, som skabte hjemmesiden meetingplacebornholm.dk, fungerer ikke længere med fælles tiltag. Der mangler en neutral fælles markedsførings- og salgs organisation. Turisterhvervets lavstatus: Turisterhvervet er præget af mange sæsonansættelser og har dermed svært ved at tiltrække de bedst kvalificerede medarbejdere. Der mangler tilbundsgående analyser/ kendskab til effekten af turismen på Bornholm og til vores gæsters adfærd m.v. Vigende opbakning til finansieringsmodel: Finanskrise og frygt for fremtiden er medvirkende til, at frivillige bidrag til selskabets arbejde spares bort. Desuden nedlægges en hel del selvstændige virksomheder i forbindelse med overtagelse fra landsdækkende kæder, som er mindre motiveret til at bakke op om det lokale turismeudviklingsselskab. Behov for mere tydelig kommunikation af, hvordan de indkomne bidrag anvendes.

Interne/lokale muligheder: Fysisk tilgængelighed: Fra 2011 forbedres tilgængeligheden med en kapacitetsforøgelse på 20-25% for passagerer og 50% for biler på Ystadruten. Bornholms kendte styrker: En fantastisk natur, velbevarede bymiljøer, godt cykelvejnet, stor koncentration af kunst og kunsthåndværk, lokale fødevarer med godt ry, tradition for turisme samt ro og en særlig stemning. Bæredygtighed: Mange nye initiativer, som kan styrke øens grønne profil. Serviceskolen: Den nye serviceuddannelse kan være med til at forbedre erhvervets status. Det er muligt at gennemføre uddannelsesforløb fra 1. klasse til og med bachelorniveau. Desuden kan en masteruddannelse påbegyndes på Bornholm. Udvikling af turismebarometer: I samarbejde med relevant partner udarbejdes analysemodel, der kan anvendes som redskab til at synliggøre turismens betydning og klarlægge efterspørgsel og tilfredshed hos de enkelte kundesegmenter. Vækstforum og øget samarbejde: Vækstforum har fokus på udvikling af turismeområdet. Et tæt og formaliseret samarbejde sikrer koordinering af initiativer. I praksis udmøntes dette også som et øget samarbejde med Business Center Bornholm. Redefinering af finansieringsmodel: Vi vil opfordre til investering i Bornholms synlighed, og vi vil illustrere både hvordan investeringen anbringes, og hvilken effekt den har. Vi vil løbende orientere om vores aktiviteter til offentligheden. Vi vil forsøge at opnå en ændret fordeling af finansieringen mellem offentlige og private midler, således at større beløb kan kanaliseres til eksterne markedsførings- og udviklingsomkostninger.

13


MERE BORNHOLM BILAG BILAG 2 - Nøgletal for regnskabsåret 2008/2009: Indtægter: Vækstforum, driftstilskud Konsulenthonorar Annoncesalg mv Partnerindskud til markedsføring Bidrag til Bornholms synlighed Tilskud og indtægter turistinformation EU-tilskud Tilskud og deltagerbidrag til projekter Renteindtægter

938.328 719.489 2.620.732 9.063.300 2.326.219 1.927.977 194.243 2.064.617 70.680 19.925.585

Anvendelse af indkomne midler: (Lønomkostninger er inkluderet i de enkelte opgaver) Aktiviteter Basis markedsføring Partner markedsføring Turistinformation PR og Presse Informations- og erhvervsservice Basis udviklingsopgaver Udviklingsprojekter m partnere Lokale og administrationsomkostninger Over/underskud

3.063.414 9.348.205 1.927.977 430.447 181.292 441.207 2.726.238 1.789.509 17.296 19.925.585

14


2014 De indkomne bidrag til Bornholms Synlighed 2009 blev anvendt süledes: (Alle aktiviteter inklusive lønomkostninger)

Vores ambition for 2014:

15


MERE BORNHOLM BILAG

BILAG 3 - Organisation August 2009: Generalforsamling Bestyrelse Ledelse Kim Caspersen Direktør Adminstration Hanne Strøby Adminstrationschef Christine Espersen (50%) Assistent

Udvikling Mikkel Jensen Udviklingschef

Markedsføring Paw Brylet Marketingschef Christina Drew Salgs- og Marketingkoordinator

Sandra Melskens Grafisk Designer Marketingsassistent

Susanne Olsen Marketing- og projektmedarbejder

Susanne Sachs projektleder

Turistinformation Hanne Strøby Adminstrationschef Helle Hansson servicemedarbejder

Birgitte Jørgensen servicemedarbejder

Christine Espersen (50%) Webmaster

Agnethe B. Hansen servicemedarbejder Deltid, flexjob

Bestyrelse pr. august 2009: Formand: Næstformand:

Mads Krage (udpeget af Bornholms Erhvervsråd) Mads Kofod (udpeget af færgetrafikselskabet) Trine Richter (valgt på generalforsamling) Bjarne Westerdahl (udpeget af Bornholms Regionskommune) Niels Erik Rasmussen (udpeget af Bornholms Turistudvalg) Allan Beyer (udpeget af Bornholms Turistudvalg) Jacob Lund (udpeget af Bornholms Turistudvalg)

Observatør:

Dorthe Kiilerich (udpeget af VisitDenmark)

2014

MERE BORNHOLM

Strategi 2010-2014  
Strategi 2010-2014  

VISION, MÅL OG STRATEGI 2010 -2014 2014 DESTINATION BORNHOLM APS www.bornholm.info