Page 1

i

Destination Bornholm ApS

AKTIVITETSR APPORT 2007/2008 & HANDLINGSPLAN 2008/2009

Aktivitetsrapporten skildrer de vigtigste opgaver, Destination Bornholm har beskæftiget sig med i året 2007/2008. Rapporten tager afsæt i selskabets strategiplan 2007 – 2009, fremlagt på selskabets generalforsamling den 28. september 2006. Selskabets resultater er sat i forhold til de opstillede mål i strategiplanen. Handlingsplanen beskriver i hovedtræk de vigtigste aktiviteter, selskabet vil arbejde med i 2008/2009 for at nå strategiens mål. Begge afsnit henviser således til de samme overordnede indsatsområder som strategien, d.v.s.: Synlighed, Tilgængelighed, Oplevelsesværdi samt Mennesker og Virksomheder. God læselyst. September 2008 Kim Caspersen Direktør


Indhold: Vision og Missions En brik i spillet Branding af Bornholm Gæster, overnatninger og markeder Destination Bornholms aktiviteter for den bornholmske turisme i 2007/2008 Synlighed: Tilgængelighed: Oplevelsesværdi: Mennesker og Virksomheder: Selskabets økonomi Organisation: Handlingsplan 2008-2009 Synlighed: Tilgængelighed: Oplevelsesværdi: Mennesker og Virksomheder: På tværs af indsatsområder:

2 3 4 5 6 6 9 11 13 14 15 16 16 17 18 19 19

Vision og Mission - Hvad er det vi stiler efter, og hvorfor vi gør det Vision: Gæsterne kommer hele året – og så kommer de igen Gæsterne fylder alle senge i højsæsonen - men også i forårs og efterårsmånederne er der en mangfoldighed af oplevelser, som udnyttes. Erhvervsturisme har fået succes med høj kvalitet på faciliteter og tilbud om unikke aktiviteter. Mission: Destination Bornholms markedsførings- og udviklingsaktiviteter skaber økonomisk vækst og øget beskæftigelse på Bornholm.

2


En brik i spillet

2009 En brik i spillet Teil des Spiels A piece in the puzzle

blev det slogan, der bragte bidragene til den fælles markedsføring af Bornholm op på sit hidtil højeste niveau. Udtrykket afspejler flere aspekter af turismen generelt og på Bornholm. • En ferieoplevelse er sammenstykket af mange mindre brikker, men opleves som en samlet enhed af gæsten. • Det er vigtigt at brikkerne passer sammen, hvis ferien skal blive vellykket. • Det er fatalt, hvis der mangler vigtige brikker – i så fald risikerer man at ferien ender som en fiasko. Destination Bornholm forsøger at tegne det samlede billede i sin markedsføring af Bornholm, og derfor er det vigtigt, at de mange forskelligartede aktører i det bornholmske turisterhverv slutter sig sammen og bakker op om Destinationens ideer og tiltag. Formålet med slogan’et er blandt andet, at få de mange virksomhedstyper, der ikke i forvejen betragter sig selv som dele af turisterhvervet, til at erkende, at de er vigtige i denne sammenhæng. I henvendelsen til det bornholmske erhvervsliv om bidrag til 2009 er slogan’et genbrugt, men nu med fokus på sæsonforlængelse og dermed også som en opfordring til aktørerne om at holde åbent i en længere periode. Desværre må det erkendes, at der mangler brikker både i for- og eftersæson for at få puslespillet til at gå op. Derfor bliver sæsonforlængende tiltag det vigtigste fokusområde for udviklingsafdelingen i perioden fremover.

Ægget eller hønen! Hvem skal komme først? Mange aktører synes, at turisterne skal være her, før de vil åbne forretningen. Men det kan vi ikke hverken forvente eller forlange. Det er nødvendigt, at der virkelig er noget at komme efter for gæsten. Også selvom det kræver satsning og risikovillighed.

3


Tilgængelighed bliver nøgleordet! I højsæsonen er den trafikale tilgængelighed udfordringen, men i ydersæsonerne er det tilgængeligheden til oplevelserne, der skal forbedres. Først når tilgængeligheden er bragt til veje, kan der satses stort på synligheden og dermed markedsføringen.

Tilsvarende gør sig gældende for:

Branding af Bornholm De mange møder og seminarer, der har været afholdt i forskelligt regi hen over det forgangne år, har i vid udstrækning drejet sig om, hvordan man ønsker Bornholm skal være og opfattes i fremtiden, men i mindre grad om, hvad Bornholm tilbyder i dag. Den offenliggjorte brandingsstrategi er således for en stor del en fremtidsvision om Bornholm som ”Bright Green Island 2014” - en grøn og bæredygtig destination er en fremtidsdrøm – og ikke noget, som umiddelbart kan markedsføres i dag. Strategien har imidlertid også et tema: Mere Bornholm, som netop betoner de eksisterende kvaliteter, som svarer til dem, der allerede anvendes i Destination Bornholms turismemarkedsføring, nemlig: Mere unik, Mere kreativ, Mere kvalitet. Strategiens værdier: Man anbefaler at give sit udsagn mere kant ved at nævne de bornholmske værdier og samtidig sætte dem op mod deres diametrale modsætning. Netop denne metode har Destination Bornholm anvendt i sit nye katalog ”bornholm.info”, hvor alle de negative ting, man går glip af under et ophold på Bornholm, er nævnt i indledningsafsnittet ”Alle kan trænge til noget Bornholm”. Det viser, at den måde, Destination Bornholm i forvejen markedsfører øen på, falder fint i tråd med de anbefalinger, strategien giver. Som før nævnt lægger brandigstrategien op til en lang række fremtidige handlinger, som skal gennemføres for at Bornholm kan leve op til det beskrevne image. De fleste af disse har markedsføring af Bornholm som et indsatsområde. Det indebærer, at Destination Bornholm, som turisterhvervets egen markedsføringsorganisation, bliver den udførende part. Destination Bornholm følger fortsat sit eget brand ”Med udgangspunkt i VisitDenmarks brandigværdier for hele landet: Hygge>Uhøjtidelig, Design>Begavet og Oase>Fri, men med primær fokus på de bornholmske ditto: Nærhed, Autencitet, Mangfoldighed og Selvstændighed, skal markedsføringen formidle et rum, der knækker hverdagens formålsbestemte skema og åbner for en vifte af sansninger og indtryk.” Destination Bornholm har været - og vil fortsat være en aktiv og positiv medspiller i implementeringen af et fælles superbrand for hele Bornholm. De ”grønne” aspekter, fokus på naturen, og ideen om Mere Bornholm, som den kommer til udtryk i kommunens tilflytterkampagne (film og husstandsomdelte tryksager), falder fint i tråd med Destinationens eksisterende brandingværdier.

4


Gæster, overnatninger, markeder og forbrug 2007 slog rekorden fra året før i antallet af gæster på øen, som kom op på 633.000. Antal gæster: 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

557.000

595.000

581.000

589.000

579.000

626.000

633.000

Kilde: Center for Regional- og turismeforskning 2008 Opgørelsen over antal gæster indeholder også rejsende, som besøger familie og venner. Dvs. at disse personers overnatninger ikke figurerer nedenfor som overnatninger på hotel, feriepark, sommerhus o. lign. Antal overnatninger: Desværre holdt stigningen i overnatninger i 2006 ikke i 2007, hvor Bornholm til trods for det højere antal gæster må konstatere et lille fald i antal overnatninger. 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1.608.315

1.564.090

1.547.913

1.496.381

1.395.952

1.555.806

1.542.352

Kilde: Center for Regional- og turismeforskning 2008 Statistikken indeholder alene hoteller/ferieparker med mere end 40 enheder og campingpladser med mere end 15 enheder, hvorfor en række overnatningssteder ikke indgår. Dette gælder også en stor andel af sommerhusovernatningerne. Iflg. Center for Regional- og Turismeforskning’s Strategisk Analyse fra 2006 kan overnatningstal også opgøres ved at gange antal besøgende med den gennemsnitlige opholdslængde (her skønnet til 5,8 dage i 2007) hvilket giver et overnatningstal på ca. 3,7 mio. Markedsfordeling:

Procentuelle andele

Danmark

Norge

Polen

Sverige

Tyskland

Andre

56

4

1

6

31

2

Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik, juli 2008 Hvor det tyske marked indtil 2001 var vort største med det danske på anden pladsen, har disse to siden 2002 byttet plads. Tendensen er fortsat og de danske gæster nåede i 2006 og 2007 op på 56% mod 51% i 2005, mens de tyske i 2007 er nede på 31% mod 36% i 2005. Svenske overnatninger udgør 6%, norske 4% og polske 1%. Bornholm er med andre ord blevet endnu mere afhængig af det danske marked – en tendens som går stik imod vore bestræbelser, hvor målet er en vækst på de udenlandske markeder både i antal besøgende/overnatninger og i % andel. Dette forhold afspejles også i en helt frisk analyse fra Danmarks Statistik, som viser, at danskerne bruger en større andel af indkomsten på rejser og ferieoplevelser end hidtil. Fra 1998 til 2005 er andelen steget fra 1,9% til 2,3%. Det svarer til en stigning på 20%.

5


Destination Bornholms aktiviteter for den bornholmske turisme i 2007/2008 Synlighed: Som en lille destination med relativt få midler til rådighed er netværk og samarbejde af vital betydning i den globale konkurrence. Samarbejdet går godt målt på de beløb, der kanaliseres gennem Destination Bornholm til markedføringstiltag. Samlet set er der i 2007/2008 anvendt 12,9 mio. kr. til markedsføring, En mindre tilbagegang på ca. 400.000 i forhold til regnskabsåret før. Reelt set er der dog ikke anvendt færre kr. på synlighed, men sidste regnskabsår gjorde det forhold sig gældende, at omkostningerne til den norske og svenske kampagne in-deholdt beløb for såvel 2006 som 2007 kampagnerne, mens de i indeværende regnskabsår kun indeholder annonceringen for 2008. Aktiviteterne omkring synlighed kan inddeles i områderne: Fælleskampagner, Messedeltagelse, brochureudgivelser, internetmarkedsføring og pressearbejde: Partnerskabskampagnerne vil i 2008 nå et volumen på 7,6 mio. kr. Igen i 2008 lykkedes det at samle erhvervet til en kampagne i Polen, som i år har fået øget volumen med midler fra puljen til Offensiv Global Markedsføring. Desuden har der været besøg af polske turoperatører og journalister i projekt Task Force Polen. Der er ud over de traditionelle partnerskabskampagner i Sverige og Tyskland gennemført særlige kampagner på disse markeder, også med støtte fra Offensiv Global Markedsføring. I Tyskland er kampagnen fokuseret om temaet Vandreturisme. Kampagnerne gennemføres som samarbejde mellem lokale turismeaktører, Bornholmstrafikken, Øresundsbron og i Sverige, Norge, Polen og Tyskland desuden med VisitDenmark. Af disse er Bornholmstrafikken dog langt den største partner, som dermed også har bestemmende indflydelse på kampagnernes udformning. Fx er hele den del af den danske kampagne, som er ren imagemarkedsføring alene finansieret med midler fra denne partner. I 2008 var imagekampagnen udformet som en konkurrence, hvor jyske testfamilier deltog, samt internetspillet ”Hønseskidning”. De opnåede storkunderabatter gør, at også fællesannoncering uden for partnerskabskampagnerne er kommet for at blive – til glæde for såvel store som mindre annoncører. Annoncering i VisitDenmarks Danmarkskataloger på de enkelte markeder opnår stadig ringere tilslutning fra de bornholmske aktører, hvorfor selskabet er gået ind med finansiering fra egne midler for at bibeholde synligheden i disse kataloger. Messekonceptet, hvor Destinationen yder tilskud til andre aktørers messedeltagelse blev gentaget i 2008. Stor satsning på helt nyt katalog Tre-i-en kataloget fra de to foregående år blev i 2007/2008 afløst af en ren hvervebrochure, Regionalkataloget i 5 sprogversioner og den helt nye lille guide i bogform, Kataloget bornholm.info, til brug for turisterne efter deres ankomst til øen. Sidstnævnte er blevet godt modtaget fra såvel annoncører som brugere. Bogen er på hele 228 sider med tre sprog i samme publikation. I sæsonen 2008 er iværksat en spørgeskemaundersøgelse blandt turisterne, som skal anvendes til eventuelle forbedringer af produktets 2010-udgave. 2009-versionen bliver identisk med dette års udgave med kun små rettelser/ændringer. Selvom annoncørernes interesse i printmedier er vigende, så er der stadig hos turisterne et stort behov for trykte brochurer som supplement til de elektroniske medier, og der er i årets løb udgivet to temabrochurer, nemlig lejrskole og golf.

6


www.bornholm.info Fra 2006 til 2007 voksede antallet af besøg fra 1.429.840 til 2.678.208. Herefter er der dog sket et fald, og det må konstateres, at sitet kontinuerligt skal udvikles, såfremt det skal beholde sin position som et af Europas bedste feriesites. OBS! Dele af webstedet var ikke aktivt en uge i juni 2008 på grund af virusangreb. Antal besøg på www.bornholm.info 400000 350000 300000 250000 2005

200000

2006 2007

150000

2008

100000 50000 0 jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kilde: TDC Webmore Søgemaskineresultaterne er fortsat tilfredsstillende, men søgemaskineoptimering skal prioriteres i 2008/2009 idet konkurrencen for synlighed på internettet er blevet væsentligt hårdere. Fra 2008 er der indført ny afregningsmåde for forsideannoncerne, som nu afregnes pr. klik til annoncørens egen hjemmeside. Der er indbygget fleksibilitet, så annoncøren kan vælge i perioder at gøre sin annonce inaktiv. Dette tiltag er blevet godt modtaget og vil fortsætte til næste år. Annoncerne på Lejrskolesitet er ændret, så deres funktionalitet nu svarer til den, der kendes fra forsideannoncerne på bornholm.info Der er opnået ny aftale med Vækstforum, (Bornholms Regionskommune) om tilskud til drift og udvikling af bornholm.info med tilknyttede sites. Aftalen er på noget lavere niveau end hidtil, hvilket betyder at opgaven bør tilføres midler fra andre sider. Selskabet har i regnskabsåret stået for arrangementet af 21 pressebesøg fra bl.a. Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Polen. I alt har 158 journalister og agenter fået detaljeret service (program, transport, overnatning, etc.) og således økonomisk bistand til besøget. Denne høje aktivitet er kun mulig fordi samarbejdet med turisterhvervet er så stærkt. Den redaktionelle omtale, der kommer ud af besøgene er uden undtagelse positiv, og tilbagemeldingerne fra journalister og agenter bekræfter, at selskabet yder en særdeles god service. Udvalgte artikler kan ses på websitet destinationen.dk, hvor de er indscannet. Desuden har medarbejderne i en lang række tilfælde leveret baggrundsmateriale og været behjælpelig med arrangementer for journalister, agenter og andre, som har henvendt sig på eget initiativ, men som ikke har modtaget økonomisk støtte til turen. Der er udsendt en lang række pressemeddelelser, i gennemsnit 2 om måneden, ligesom der hver anden uge fra bornholm.info udsendes et nyhedsbrev med oplysninger om aktuelle emner på Bornholm. Gennem midler fra Bornholms Brand blev der bevilget tilskud til en undervisningstur for polske studerende. Projektet understøttede det fokus, der er på det polske marked. Aktiviteten var koordineret gennem NaturBornholm, en af de mest aktive aktører på det polske marked Bidrag til den fælles markedsføring 2008 slog sin hidtidige rekord og nåede op på kr.2.439.212 – en stigning på godt 126.000 kr. Bidragene er helt nødvendige for selskabets eksistens, men de er også udtryk for hele Bornholms opbakning til arbejdet

7


Årets resultater sammenlignet med eksterne og interne mål for synlighed i henhold til strategiplan: Antal overnatninger: (Kilde: VisitDenmark)/Danmarks Statistik): 2005 Status: 1.395.952 2006 Status: 1.555.806 2007 Status: 1.542.352 2009 Mål: 1.603.000 Antal besøgende: (Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning.) 2005 Status: 579.000 2006 Status: 626.000 2007 Status: 633.000 2009 Mål: 701.500 Opbakning til fælles markedsføring: (Kilde: Årsregnskab) 2006 Status: kr. 2.088.778 2007 Status: kr. 2.312.928 2008 Status: kr. 2.439.212 2009 Mål: kr. 2.500.000 Volumen på markedsføringsaktiviteter: (Kilde: Årsregnskab) 2005 Status: kr. 9.600.000 2006 Status: kr. 13.350.000 2007 Status: kr. 12.932.000 2009 Mål: kr. 14.000.000 Oprindeligt mål for 2009: 12.600.000 – nyt mål fastsat i 2007 Antal besøg på bornholm.info: (Kilde: TDC Webmore) 2005 Status: 839.000 2006 Status: 1.429.840 2007 Status: 2.678.208 2009 Mål: 3.000.000 Oprindeligt mål for 2009: 1.500.000 – nyt mål fastsat i 2007 Søgemaskineresultat (søgmimg på Bornholm): (Kilde: Google Analytics) 2005 Status: Top 3 placeringer på google.dk, .de, .se, .no 2006 Status: Top 3 placeringer på google.dk, .de, .no og 4. plads på .se 2007 Status: Top 3 placeringer på google.dk og .no og 5. plads på .se og .de 2009 Mål: Topplacering på google.dk, .de, .se, .no. Antal 2005 2006 2007 2009

downloads: Status: Status: Status: Mål:

Hver Hver Hver Hver

4. 4. 6. 6.

besøgende besøgende besøgende besøgende

downloader downloader downloader downloader

elementer elementer elementer elementer

Oprindeligt mål for 2009: Hver anden besøgende downloader elementer, dvs. brochure, pdf eller video. Nyt mål fastsat i 2008, fordi det har vist sig, at brugernes adfærd har ændret sig i takt med, at ny teknologi og den øgede båndbredde muliggør, at man kan hente information ned på mobile enheder som fx mobiltelefoner. Derudover har den øgede tilgængelighed til internettet generelt betydet, at gæster medbringer deres bærbare computer på ferien i stedet for at printe downloadede brochurer. Branding: 2006 Status: 2007 Status:

2009 Mål:

8

Deltaget i forberedende arbejde med erhvervsambassadøren og andre aktører omkring udvikling af fælles Ø brand. Fortsat deltagelse i arbejdet med erhvervsambassadøren og andre aktører. Brandingstrategi fra Bornholms Regionskommune offentliggjort. Selskabet anvender stadig egne brandingværdier i markedsføringsmaterialet rettet mod turister. VisitDenmarks danmarkshjerte er indarbejdet i selskabets logo. Deltaget i arbejdet med branding- og strategiudformning for hele Danmark i regi af VisitDenmark. Indarbejdelse af elementer fra en kommende fælles brandingstrategi i selskabets branding. Værdier gjort tilgængelige gennem værktøjskassen og billeddatabasen på www.destinationen.dk. Møder/seminarer om brandingværdier afholdt.


Tilgængelighed: Den trafikale tilgængelighed er en udfordring, når det gælder højsæson og direkte forbindelser til udlandet. Uden for sæsonen er problemerne til at overse. Det seneste færgeforlig, som træder i kraft fra sæsonen 2011, giver en række forbedringer. Selskabet har gjort en stor indsats, bl.a. i trafikkontaktrådet, for at gøre turisterhvervets behov kendt og anerkendt hos beslutningstagerne. I 2007 er der etableret to sæson flyruter mellem henholdsvis Rønne og Hamborg og Rønne og Oslo. I forhold til disse to sidste ruter, har selskabet spillet en aktiv rolle dels i det forberedende arbejde og dels i markedsføring af ruterne, da de først var en realitet. Der er gjort en indsats i form af forhandlinger med SAS om etablering af rute fra/til Stockholm, som dog foreløbig ikke har båret frugt. Der forhandles stadig med en polsk operatør om rute fra Polen. Desværre har en af operatørerne på ruten mellem Bornholm og København valgt at indstille flyvningerne i dette efterår. Udenfor sæsonen er det ikke den trafikale tilgængelighed, som er hovedudfordringen, men derimod tilgængeligheden til oplevelserne på øen. Det er vigtigt, at de turister, som besøger Bornholm udenfor højsæsonen, ikke møder for mange lukkede døre. For at undgå skuffede gæster er information om tilgængelige oplevelser nødvendig. Som ”belønning” til de virksomheder/oplevelsesmuligheder, der holdt åbent udenfor højsæsonen, offentliggjorde Destinationen igen i 2007/2008 i månederne november – maj en liste over disse på bornholm. info. Dette skete uden udgift for de pågældende. NaturBornholm har igangsat et projekt om ture i naturen alle årets uger, et projekt som selskabet er partner i. (Jf. Afsnit om Oplevelsesværdi) Gennem Bornholms Brand har selskabet støttet projekter, der sigter på oplevelser udenfor sæsonen: Film om lystfiskeri, Middelalderunivers, Trollingprojekt, Erhvervsturisme og Film. Selskabet har fokus på sæsonforlængende aktiviteter med bl.a fødevareprojektet ”Mad med oplevelser”, som får sin første spæde start i år. Ugen ligger i forlængelse af Kulturugen med overlap i weekenden uge 38/39. Erhvervsturisme og Film er et andet projekt i opstartsfase, som skal bidrage til mulighederne inden for erhvervsturismesegmentet, der typisk har aktiviteter udenfor feriesæsonen. Ideen om at opbygge et MICE-sekretariat, på baggrund af en ansøgning om brugerdreven innovation, passede ikke med kriterierne for denne pulje, hvorfor der nu afventes arbejdet for at opbygge et Green Solution Room. Dette foregår i regi af Bornholms Vækstforum/BRK, i første omgang i form af et forprojekt.

9


Årets resultater sammenlignet med eksterne og interne mål for tilgængelighed i henhold til strategiplan: Antal flyforbindelser: 2005 Status: 3 i DK, 2006 Status: 3 i DK, 2007 Status: 3 i DK, 2009 Mål: 3 i DK,

0 1 1 1

til/fra til/fra til/fra til/fra

D, D, D, D,

0 0 0 1

til/fra til/fra til/fra til/fra

S, S, S, S,

0 1 1 1

til/fra til/fra til/fra til/fra

N N N N

Oprindeligt 2009 Mål: 4 i DK, 1 til/fra D, 1 til/fra S, 1 til/fra N. Nyt mål fastsat i 2008, da det blev klart, at det oprindelige mål er urealistisk, som tingene har udviklet sig. Sæsonspredning: (Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik) Opgjort for overnatninger i Ferieparker, Hoteller, Vandrerhjem og Camping. 2005 Status: 2006 Status: 2007 Status:

2009 Mål:

1. september – 31. maj = 27% af alle overnatninger 1. september – 31. maj = 27% af alle overnatninger NA. Tal på månedsbasis ikke tilgængelige for Vandrer-hjem og Camping i 2007. For hoteller alene ligger 36% af overnatningerne i 2007 mellem 1. september og 31. maj. Men hotellerne viser også tilbagegang i reelle tal i disse måneder. 1. september – 31. maj = 33% af alle overnatninger

Bookingfaciliteter: 2006 Status: NA 2009 Mål: 50% af alle overnatningsvirksomheder har online-booking og –betaling. I og med at systemet fra projektet ”Den Fleksible Pakkerejse” ikke blev taget i anvendelse af erhvervet, har selskabet reelt ikke de store muligheder for at påvirke denne udvikling yderligere. Det er alene op til pakkerejseoperatørerne selv. EDB-teknisk er systemet etableret. Tiltag til fremme af tilgængelighed: 2006 Status: Seminar for flyselskaber og øvrigt primært turisterhverv er afholdt. Afsat kr. 96.790 af egne midler til I-Mice til brug for markedsføring og salg. Bevilget tilskud fra Bornholms Brand til Eco Film (lystfisk), VIP Tours for lystfiskere, Lystfiskernes Holdeplads samt Bornholm som Jule-Ø. 2007 Status: I projektet Task Force Polen arbejdes der for en direkte flyrute mellem Polen og Bornholm. Lystfiskerguide er revideret og udgivet. Selskabet har overtaget rollen som projektleder på helårsturismeprojektet Bornholms Middelalderunivers, hvor det forberedende analysearbejde er gennemført. En netværksgruppe er under etablering, så erfaringerne fra projektet spredes til et større forum. samarbejde med turismeklyngen deltages i projekter om markedsføring af vandretemaet med økonomisk støtte fra puljen til Offensiv Global Markedsføring. Mad med Oplevelser er planlagt til efteråret 08, ligesom selskabet er aktivt i bestyrelsen for Kulturugen. Erhvervsturisme og Filmprojektet har opnået økonomisk støtte gennem Vækstforum og er nu under forberedelse. Mål alle år: Arbejde med 2-4 projekter, som sigter mod sæsonforlængelse.

10


Oplevelsesværdi: Bornholm er rig på oplevelser. De fleste gæster nævner naturen som den vigtigste parameter for valget af Bornholm, og derfor er der sund fornuft i at fokusere på naturværdierne, når man vil øge oplevelsesværdien. Selskabet er partner i et projekt ”Ud i naturen hele året”, forankret hos NaturBornholm og Skovog Naturstyrelsen. Der er planlagt uddannelse af 24 nye naturguider, beskrivelse af 52 forskellige turruter samt udvikling af en webportal, som har til formål at samle alle naturrelaterede tilbud og aktiviteter på et sted. I Velkomstcentret arbejder selskabet med oplevelsesværdi ved at give gæsterne råd og information om de mange muligheder, Bornholm tilbyder. Som en ny service gav medarbejderne i højsæsonen gode råd i DR’s morgenradio til hvad man som turist kunne opleve samme dag. De ugentlige TV-udsendelser i TV2 Bornholm efter tilsvarende koncept blev videreført fra året før. Bornholms Velkomstcenter havde i 2007 flere gæster end nogensinde før, nemlig 85.058 mod 70.093 året før. Fremgangen kan i en vis udstrækning tilskrives den øgede synlighed med et banner på gavlen ud mod færgeterminalen. Banneret er nu udskiftet med permanent skiltning. Anvendelse af ny teknologi i turistinformationen er et projekt, som finansieres med midler fra Danvifo, Vækstforum og Regionalfonden. Turistinformation, evt. hentet fra Guide Denmark vil blive gjort tilgængelig via mobiltelefon. Der udvikles rollespil, hvor mobilen indgår på Bornholms Middelaldercenter og/eller Hammershus og andre attraktioner. Endvidere vil der blive opsat Bluetooth tavler på relevant sted, hvor turisterne færdes. Turismen vil fremover få øget betydning som drivkraft for oplevelsesøkonomien. Nye alliancer og samarbejder på tværs af brancher, alliancer mellem traditionelle turismeaktører (overnatning og transport) på den ene side og udbydere af oplevelser på den anden bliver mere og mere fasttømret. Oplevelsesudbydere spænder meget vidt fra traditionelle kulturinstitutioner over kunsthåndværk og design til fødevareproducenter, foruden arrangører af sportsbegivenheder, musikarrangementer, teaterforestillinger osv. Dertil kommer attraktioner som NaturBornholm, Bornholms Middelaldercenter, Bornholms Kunstmuseum og mange flere. Samarbejder som Task Force Polen, Anvendelse af ny teknologi i turistinformation, Middelalderuniverset, Erhvervsturisme og Film, Ud i naturen hele året og Mad med oplevelser er alle eksempler på alliancer mellem det primære turisterhverv og leverandører af oplevelser. Vækst i oplevelsesøkonomi og turisme kræver ud over samarbejde på tværs af brancherne også samspil mellem private og offentlige aktører. Arbejdet i det bornholmske Vækstforum er godt i gang. Turismeklyngen blev i perioden omorganiseret og har bl.a. sat fokus på temaet Vandreturisme. Drift og udvikling af de mange internetportaler er vigtige opgaver, såfremt selskabet skal bevare sin position på dette område. Aftalen med Bornholms Regionskommune om støtte til udvikling og drift er beskåret kraftigt. Selskabet driver og udvikler nu bornholm.info med underportalerne, lejrskole. bornholm.info, cykel.bornholm.info, meetingplacebornholm.dk og destinationen.dk. Det bliver nødvendigt i fremtiden at finde supplerende finansiering fra andre kilder til udviklingen. Gennem Bornholms Brand puljen er der i 2007/2008 støttet projekter, som øger oplevelsesværdien: Natur Bornholms projekt, ”Den store fossiljagt”, syv guidede ture med i alt 194 deltagere. Projektet har fungeret som pilotprojekt for det ovennævnte projekt ”Ud i naturen, hele året”, der indeholder såvel oplevelsesværdi som sæsonforlængende elementer. Bornholms Sommerfuglepark er støttet med midler til forbedring af infoplancher. Viking, Rønne har fået bevilling til nyt website for ”Etape Bornholm” eventen.

11


Årets resultater sammenlignet med eksterne og interne mål for oplevelsesværdi i henhold til strategiplan: Døgnforbrug: 2005 Status: 2006 Status: 2007 Status: 2009 Mål:

(Kilde: VisitDenmark): kr. 425,- (VDK) NA. NA. kr. 550,-

Forhold mellem brand og faktisk oplevelse: (Kilde: Egen undersøgelse): 2006 Status: Mini spørgeskemaundersøgelse blandt Velkomstcentrets gæster omkring regionalkatalog og oplevelse startet i højsæson 2007. 2007 Status: Opgaven udskudt til senere. Afventer implementering og formidling af ”nyt” brand. 2007 Mål:

Undersøgelse af gæsters opfattelse vedr. overensstemmelse mellem brand og faktisk oplevelse gennemført. Idekatalog til flagskibsattraktion/event samt identifikation af mulige investorer udarbejdet.

Offentlige midler til produktudvikling: (Kilde: Årsregnskab): 2005 Status: kr. 1.654.000 2006 Status: kr. 3.784.940 2007 Status: kr. 676.478 2009 Mål: kr. 2 mio. i gennemsnit pr år i hele strategiperioden. Oprindeligt mål for 2009: Offentlige midler til produktudvikling på årligt 2 mio. kr. Målet ændret i 2008, fordi pengestrømmen er meget uregelmæssig i forhold til opstart og afslutning af de enkelte projekter. Mange projekter blev afsluttet i foregående regnskabsår, hvor det også fremgik med et stort økonomisk volumen. 2007/2008 var derimod præget af mange projekter i opstartsfase med projektbeskrivelser, ansøgninger mv., hvorfor det økonomiske volumen er betydelig mindre. Derfor fremstår offentlig medfinansiering også med et beskedent beløb overfor. Næste års regnskab vil afspejle, at projekterne er i drift og dermed igen har et større økonomisk volumen. Produktudviklingen finansieres desuden af midler fra ikke-offentlige kilder som Bornholmstrafikken, Bornholms Brand, HORESTA-Bornholm m.fl.

12


Mennesker og Virksomheder: Arbejdet har været koncentreret om møder for virksomhederne, nyhedsbreve og information via hjemmesiden destinationen.dk, samt omkring etablering af serviceskolen. Der er afholdt i alt 5 arrangementer med følgende emner: • Ny teknologi til mobile enheder på Bornholms Kunstmuseum • Task Force Polen på Rutsker Feriecenter • Aktiv Danmark Alliancen i Bornholms Velkomstcenter • Turismestrategien og sæsonudvidelse/helårsturisme på NaturBornholm • Turismens dag med fokus på fødevarer i Scala Gudhjem og Gudhjem Mølle Der er udsendt 25 nyhedsbreve fra www.destinationen.dk. Billeddatabasen på samme websted har vist sig særdeles populær. Sitet står foran en større forbedring med ny opbygning og mere relevant indhold. Til brug for dette arbejde er der gennemført en brugerundersøgelse. Destinationen har deltaget i arbejdet i styregruppen for oprettelse af Serviceskolen, hvor de første kurser er gennemført. Forløbet af disse er evalueret i styregruppen og forbedringer implementeres til efterårets kursusforløb. Undervisningen foregår i regi af Bornholms Erhvervsskole. Kompetenceudvikling indgår i projektet Middelalderuniverset, hvor der nedsættes en følgegruppe til erfaringsudveksling.

Årets resultater sammenlignet med eksterne og interne mål for mennesker og virksomheder i henhold til strategiplan: Beskæftigelse: 2005 Status: 2006 Status: 2007 Status: 2009 Mål:

(direkte og afledt. Kilde: VisitDenmark) 1.687 NA NA 2.050

Kundetilfredshed: 2007 Mål: Værktøjer til kundetilfredshedsundersøgelser etableret. Målinger tager udgangspunkt i CRT’s Survey of Visitors to Bornholm samt data fra VisitDenmark. Målinger påbegyndt. Mål fastsættes når vi kender udgangsstatus samt udvikling siden 2002. 2007 Status: Opgaven afventer Center for Regional- og Turismeforskning. Kursustilbud: 2007 Mål:

2007 Status:

Eksisterende udbud af uddannelsesmuligheder kortlagt i samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Kursustilbud offentliggjort på www.destinationen.dk Afventer færdigudvikling af www.destinationen.dk

Kvalitetsfremme: 2009 Mål: Kvalitetsfremmeprogram implementeret.

13


Selskabets økonomi Basisdrift Basisindtægter Driftstilskud

2007/2008

2006/2007

i t.kr

i t.kr

899

855

2.439

2.313

Konsulenthonorar

852

660

Annoncesalg internet

680

587

Indtægter Finansieringsmodel

Annoncesalg kataloger

2,161

1.243

Indtægter turistinformation, Velkomstcenter

1.974

1.961

Andre basisindtægter

75

152

Basisindtægter i alt

9.080

7.771

113

104

Basisomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Informations- og Erhvervsservice Markedsføring- og udviklingsomkostninger Udviklingsomkostninger

583

567

3.329

2.855

86

125

2.941

1.978

16

149

1.974

1.961

9.042

7.739

38

32

Partnerindskud

9.901

11.355

Omkostninger til partnermarkedsføring

9.991

11.375

-90

-17

Tilskud og erhvervsfinansiering

676

4.204

Projektomkostninger

Turistinformation, drift af Velkomstcenter Basisomkostninger i alt Resultat før partneropgaver Markedsføringsopgaver for partnere

Markedsføringsopgaver for partnere i alt Udviklingsopgaver for partnere

678

4.208

Udviklingsopgaver for partnere i alt

-2

-4

Resultat før afskrivninger og renter

-54

11

Afskrivninger

39

41

Resultat før renter

-93

-30

Renter

110

48

17

18

Resultat før skat Skatter Årets resultat

14

4

1

13

17


Organisation

Generalforsamling Bestyrelse Ledelse Kim Caspersen Direktør Adminstration Hanne Strøby Adminstrationschef Christine Espersen (50%) Assistent

Udvikling Mikkel Jensen Udviklingschef

Markedsføring Pernille K. Lydolph Marketingschef Bettina Fritzinger Andersen Marketingsassistent

Sandra Melskens Grafisk Designer Marketingsassistent

Susanne Olsen Marketing- og projektmedarbejder

Susanne Sachs projektleder

Turistinformation Hanne Strøby Adminstrationschef Helle Hansson servicemedarbejder

Birgitte Jørgensen servicemedarbejder

Christine Espersen (50%) Webmaster

Agnethe B. Hansen servicemedarbejder Deltid

Bestyrelse pr. august 2008: Formand: Mads Krage (udpeget af Bornholms Erhvervsråd) Næstformand: Mads Kofod (udpeget af færgetrafikselskabet) Trine Richter (valgt på generalforsamling) Bjarne Westerdahl (udpeget af Bornholms Regionskommune) Niels Erik Rasmussen (udpeget af Bornholms Turistudvalg) Allan Beyer (udpeget af Bornholms Turistudvalg) Jacob Lund (udpeget af Bornholms Turistudvalg) Observatør:

Dorthe Kiilerich (udpeget af VisitDenmark)

15


Handlingsplan 2008 – 2009 Handlingsplanen angiver hvordan vi vil føre strategien ud i livet, og dækker det sidste år i den vedtagne strategi. Der vil derfor i løbet af året blive udarbejdet forslag til ny strategi for de kommende år.

Synlighed: • Elementer af det fælles Ø-brand (Mere Bornholm og fokus på naturen) er nu indarbejdet i dele af selskabets markedsføring, og dette vil blive yderligere tydeliggjort fremover indtil fremtidsvisionen om Bornholm som ”Bright Green Island” er nærmere en realisering. Turismebrandet vil fortsat blive kommunikeret til turistbranchen. Kommunikationsform vil være hjemmesiden destinationen.dk, elektroniske nyhedsbreve, medierne og evt. gå-hjem møder med gæstetalere. • Anmodningen om bidrag til årets Fælles Markedsføring følger samme model som sidste år under temaet ”En brik i spillet” (i år dog vinklet på sæsonforlængelse). Modellen bliver evalueret og erfaringerne inddraget ved tilrettelæggelsen af modellen for 2010. Det er endnu ikke besluttet om mærkatkonkurrencen skal gentages i 2009. Dette besluttes, når vi har overblik over antal deltagere i dette års konkurrence. • Markedsføringsplanen for 2009 er udsendt. Vi vil fortsat forsøge at motivere aktørerne til at opprioritere markedsføringen på de udenlandske primærmarkeder, bl.a. ved at fremhæve Offensiv Global Markedsføringmidlerne fra VisitDenmark. Desuden vil vi vurdere potentialet i både nye og eksisterende markeder i samarbejde med VisitDenmark og gennem Offensiv Global Markedsføringprojektet. • Svagt dalende besøgstal på Destination Bornholms hjemmesider – primært bornholm.info - vidner om behov for en mere gennemgående fornyelse af portalen. Drifts- og udviklingsaftalen med kommunen er blevet beskåret økonomisk, hvilket betyder, at selskabet i højere grad selv må løfte denne opgave, alternativt søge midler til udvikling fra andre kanaler. • Projektet om Filmøen Bornholm opnåede tilsagn om støtte og vil blive implementeret i løbet af indeværende og næste år. Projektet har fokus på selskabets to strategiske hovedområder, erhvervsturisme og helårsturisme, og på lang sigt, at tiltrække større produktioner til Bornholm. Der arbejdes desuden med dannelsen af en regional filmfond for at sikre investeringen fremadrettet. • Kataloget bornholm.info har haft sin debut og vil blive evalueret i forhold til brugernes oplevelse af form og indhold, med henblik på forbedringer til 2010-udgaven. • Der er indgået samarbejdsaftale med VisitDenmark omkring rammerne for fælles markedsføring, pressearbejde m.v., og samarbejdet i dette regi vil fortsætte. • I samarbejde med VisitDenmark i Norge gennemføres et besøg af ”Danmarksflyet”, hvilket betyder besøg af ca. 50 norske og danske rejseagenter, der især arrangerer MICE-rejser. Laves som en VIP pressetur 11.-12. september. • Presseture og PR-arrangementer i øvrigt vil fortsat være en høj prioritet for selskabet. • Selskabet vil være mere aktiv i gennemførelsen af de to danske rejsemesser på henholdsvis Bella Center og Herning. • Velkomstcentret vil fortsat blive stillet gratis til rådighed for lokale producenter (fx fødevareproducenter, kunsthåndværkere m.m. – kun bidragsydere) til endagsarrangementer.

16


Tilgængelighed: • Tilgængelighed handler også om oplevelser udenfor hovedsæsonen, og i den forstand vil selskabet være primus motor i et samarbejde mellem en række overnatningssteder og andre turismevirksomheder for at ’åbne Bornholm’ 14 dage tidligere end i indeværende år. Bornholmstrafikken har givet tilsagn om rabat på overfarten i en specifik periode. • I netværket Task Force Polen gennemførtes et mindre polsk markedsfremstød i 07/08 og som udløber af dette, blev der skabt kontakt til en polsk rejseoperatør, der har planer om at etablere direkte flyforbindelse mellem Bornholm og Polen. Der vil blive fulgt op på dette initiativ. Desuden blev der i dette netværk etableret gode samarbejder med danskstuderende polakker, som har fundet arbejde på Bornholm i sæsonen 2008. Dette tiltag forsøges videreført i 2009. • Som opfølgning på lufthavnsprojektet havde selskabet dialog med SAS i Sverige om beflyvning mellem Sverige og Bornholm, men problemer med Dash8-flyene bremsede dialogen. Denne dialog vil blive forsøgt genoptaget, bl.a. baseret på erfaringerne fra Oslo-ruten. • Selskabet er med formanden repræsenteret i Trafikkontaktrådet (dog oftest repræsenteret af suppleanten Jacob Lund) og herigennem arbejdes der fortsat for at turismeerhvervets interesser omkring færgetrafikken tilgodeses. • Selskabet har påpeget, at de høje afgifter i Rønne havn udgør en potentiel vækstbarriere samt kommenteret dette i Den Regionale Udviklingsplan. Der vil blive fulgt op på denne problemstilling fremover.

17


Oplevelsesværdi: • Med fokus på helårsturisme samarbejdes der med blandt andre Vækstforum og VistDenmark om følgende aktiviteter: • Middelalderhotel/aktivitetsudvidelser på Middelaldercentret. Projektet ”afsluttes” med præsentation af en ’potentialerapport’ ultimo 2008, hvorefter arbejdet med at tiltrække investorer og kontakte fonde for alvor starter. VisitDenmark arbejder desuden på at forlænge helårsturismeprojektet ud over den oprindelige projektperiode (2007-2008), da tidsplanen for flere af de syv helårsprojekter rækker helt til 2015. Forventningen er, at Middelalderuniverset vil indgå i denne forlængelse. • MICE-aktiviteter gennem projektet Filmøen Bornholm (se under Synlighed) • Vandretemaet udvikles gennem turismeklyngen, som efter en omstrukturering har fået et mere direkte kommercielt sigte. Selskabet deltager fortsat i klyngen og er bl.a. aktiv i forbindelse med markedsføring af vandretilbuddene i Offensiv Global Markedsførings regi i Tyskland. • I regi af Danvifo arbejder selskabet med at etablere den tekniske platform for brug af mobile enheder til turistinformation på Bornholm. Produktet forventes at være implementeret på Bornholms Middelaldercenter, i form af et rollespil, og en bluetooth infotavle på relevant sted til sæsonen 2009. • Golf-, lystfisk-, cykling-, natur- og helse-, fødevare- og børnetemaerne udvikles generelt i selskabet som konkrete projekter i samarbejde med produktudbydere. • Projekter støttet via Bornholms Brand rammeaftale. I 2008 er følgende projekter aktive: Eco-film om havørredfiskeri (forventes færdig ultimo 2008/primo 2009); Bornholms Middelalderunivers; Filmøen Bornholm; DM for Ynglingebåde; Konkurrence for polske skoleelever (Natur Bornholm); Helse og Natur Festival. Det afgøres i sidste kvartal 2008 om aftalen fortsætter i 2009. • Udgivelse af nyt katalog bornhom.info til brug for turister efter ankomst til øen. (se under Synlighed). • Med henblik på at skabe sæsonforlængende aktiviteter arrangeres en mad-kulturuge i september: Mad med Oplevelser. Programmet indeholder over 30 begivenheder og involverer en lang række aktører på øen, samt en ekstrasejlads med en af Bornholmstrafikkens færger. • Selskabet er netværkspartner i Natur Bornholm og Skov og Naturstyrelsens helårsprojekt ”Ud i naturen hele året”. Det løber over de næste to år og sigter på at aktivere de bornholmske naturressourcer gennem uddannelse af ca. 20 naturguider, etablere en naturportal på web’et samt arrangere 52 guidede ture året rundt. Selskabets rolle bliver især indenfor markedsføring. • Bornholm åbent 14 dage tidligere! (Se under Tilgængelighed). • Destinationen deltager i VisitDenmarks vækstprojekt Danish Meetings, som repræsentant for de bornholmske virksomheder. Der er p.t. kun en virksomhed, der deltager i projektet.

18


Mennesker og Virksomheder: • Som medlem af styregruppen for Serviceskolen arbejder selskabet fortsat for at sikre gode betingelser for turismevirksomhedernes deltagelse i relevante kurser. Efter en tøvende start melder skolen om stigende tilslutning og god kvalitet af kurserne. Der arbejdes stadig hen imod en mærkningsordning med certificering af såvel serviceskolens undervisere som kursister, ligesom indsatsen søges koordineret med VisitDenmarks Service med Hjertetordning. Vi vil afholde mindst 3 møder/seminarer for erhvervet med henblik på opkvalificering og viden omkring markedsføring og produktudvikling. • Ønsket om at genoptage Survey of Visitors to Bornholm-undersøgelsen fra Center for Regionalog Turismeforskning, er endnu ikke realiseret, men selskabet vil fortsætte dialogen med centret med henblik på at det sker.

På tværs af indsatsområder: • Selskabet er involveret og partner i et nyt 4-hjørner projekt, som med stærkt fokus på det maritime tema samt de små havnebyer vil søge at forbinde og forbedre samarbejdet mellem regionerne Sydøstre Skåne, Swinoujscie, Rügen og Bornholm. • Der vil fortsat blive samarbejdet med Turismeklyngen og erhvervsambassadøren om strategiske emner.

19


2009 En brik i spillet Teil des Spiels A piece in the puzzle

Aktivitetsrapport 07-08  

Kim Caspersen Direktør Begge afsnit henviser således til de samme overordnede indsatsom- råder som strategien, d.v.s.: Synlighed, Tilgængeli...