Page 1

Het Deventer Ziekenhuis is:

behandeling goed op elkaar aansluiten. In 2010 mikt het ziekenhuis op maximaal 10 dagen voor een afspraak op de polikliniek.

02

03 Hulp bij valproblemen 11 Nieuwe prikposten Deventer en Bathmen 13

1 jaar Deventer Ziekenhuis Een jaar geleden was ik erbij toen we

We willen ons vooral onderscheiden door

hun eigen menu kunnen samenstellen.

in de nacht van 28 op 29 augustus onze

service in de zorg zelf, zoals snel op de

Verder bieden we uitgebreide roomser-

patiënten naar ons nieuwe ziekenhuis

polikliniek terecht kunnen en kort wach-

vice. Patiënten waarderen dit zeer, en we

overbrachten. Een bijzonder moment; het

ten. Vanaf eind 2010 willen we bijvoor-

hebben er onlangs zelfs een prijs voor

begin van een nieuw, modern ziekenhuis

beeld dat patiënten binnen maximaal tien

gekregen (pagina 5).

voor inwoners van Salland en daarbuiten.

dagen terecht kunnen voor een afspraak op onze poliklinieken. Ook zijn we bezig

Het gebouw mag dan stevig staan, achter

We hebben weinig bij ons jubileum stilge-

met verbeteringen om de zorg nog vei-

de schermen zijn we volop aan de slag.

staan. De patiëntenzorg gaat voor en er is

liger te maken. Wij willen dat u bij ons in

Het DZ is nooit goed genoeg, we blijven

volop werk aan de winkel. Patiënten kun-

vertrouwde handen bent.

onze zorg verbeteren.

len worden en ze gaan dat ook echt vaker

Naast de zorgkwaliteit, bieden we een

Tineke Hirschler,

doen. Hoe zorg je ervoor dat ze voor ons

hoog serviceniveau. Onze afdelingen heb-

Voorzitter Raad van Bestuur

ziekenhuis kiezen?

ben een eigen keuken, waar patiënten

nen al vrij kiezen waar zij behandeld wil-

Nu ook om de dag dialyseren

Informatiekrant voor bezoekers & patiënten van het Deventer Ziekenhuis

september 2009

Zorgen dat spreekuren, onderzoeken en


Samen zijn we Salland

Salland verzekeringen heeft maar één belang: uw gezondheid en welzijn. Ons uitgangspunt? De menselijke maat. Onze werkwijze? Al zo’n 150 jaar ongewijzigd: van elkaar en voor elkaar. Bij Salland hebben we geen winstoogmerk. Van uw premie investeren we 95% weer in goede zorg. In ziekenhuizen bij u in de buurt, in verpleegcentra bij u in de wijk of in extra zorg bij u in de straat. Meer weten over de zorgverzekeringen van Salland? Kijk op www.salland.nl of bel 0570 68 7484.

Samen zijn we Salland

02


Chronische longpatiënten revalideren in verpleeghuis

Nieuw jasje website De internetsite van het Deventer Ziekenhuis heeft een flinke opfrisbeurt gekregen.

Mensen die in het ziekenhuis worden behandeld aan de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem hoeven nog maar kort opgenomen te worden.

huis is eenvoudiger te vinden. De vormgeving is veranderd en de navigatie is verbeterd. Warmere kleuren en foto’s verbeelden het persoonlijke aspect van de zorg van het Deventer Ziekenhuis. Het werk aan de website

Tot voorheen bleven zij tien dagen in

moesten soms zelfs opnieuw opgenomen

COPD-patiënten nog maar vier dagen in het

het ziekenhuis en moesten daarna thuis

worden. Het uitgebreide revitaliserings-

ziekenhuis. Om te revalideren, gaan ze naar

verder herstellen. Vaak kregen de patiën-

programma in het PW Janssen voorkomt

het verpleeghuis PW Jansen in Deventer.

ten hun conditie maar moeilijk terug en

deze problemen.

nieuws

Informatie over de zorg en faciliteiten van het zieken-

Sinds mei ligt een groot aantal van deze

is nog niet klaar: het is de bedoeling dat bezoekers binnenkort nog eenvoudiger informatie over aandoeningen kunnen ontsluiten.

Maximaal 10 dagen

Hulp bij valproblemen

Het Deventer Ziekenhuis wil dat patiën-

onderzoeken en behandeling nog beter

ten maximaal tien werkdagen wachten

op elkaar aansluiten dan nu. Vooral bij

voor een afspraak op de polikliniek.

standaard zorgvragen moet een door-

Ook moet er bij standaard zorgvragen

looptijd van tien dagen mogelijk zijn. Voor

vervelende medische gevolgen. In Deventer worden ouderen geholpen met een nieuwe

sneller een diagnose liggen.

COPD-patiënten en zorg voor patiënten

mobiliteit- en valpoli.

Bijna de helft van de Nederlandse ouderen valt één keer per jaar of vaker. Dat heeft soms

met acute knieproblemen is dit inmiddels Om dit in 2010 mogelijk te maken, wordt de zorg zo georganiseerd dat spreekuren,

al gerealiseerd.

Het is vaak niet eenvoudig valproblemen bij ouderen goed te herkennen, laat staan de medische oorzaken aan te wijzen. Vallen komt daardoor veel vaker voor dan nodig is.

Programma De valpoli van het Deventer Ziekenhuis heeft zich gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van valproblemen. ‘Het is van groot belang dat de oorzaak goed wordt vastgesteld. Los van de verwondingen of breuken kan vallen leiden tot angst om te bewegen of tot verlies van

Geriater Truus Schuurman

zelfstandigheid en psychische problemen’,

behandeladvies en spreken we dit door

worden.‘Onze ervaring is dat je met goede

licht geriater Truus Schuurman het belang

met de patiënt en eventuele familieleden

begeleiding, training en beter gebruik van

van de valpoli toe.

en begeleiders. Ook de huisarts wordt op

medicijnen veel vooruitgang kunt boeken’,

‘Na verwijzing door een huisarts of andere

de hoogte gebracht.’

geeft de geriater aan. Het Deventer Ziekenhuis heeft drie kli-

specialist komt de patiënt naar de valpoli en wordt beoordeeld door een geriater,

Voorkomen

nisch geriaters, een internist ouderenge-

een gespecialiseerde verpleegkundige

Truus Schuurman vertelt dat de valpoli,

neeskunde en er werken gespecialiseerde

en een fysiotherapeut. Onderzoeken

onderdeel van de polikliniek geriatrie, veel

verpleegkundigen. Meer informatie over

plannen we zoveel mogelijk op één dag.

aandacht besteedt aan voorlichting en

de mobiliteit- en valpoli via 0570 53 50 45

Aan het eind van de dag geven we een

aan de vraag hoe een val voorkomen kan

of kijk op www.dz.nl/geriatrie/

03


Het Deventer Ziekenhuis is bijna klaar met de bouw van een nieuwe OK. Het aantal operatiekamers komt daarmee op elf. Het doel is patiënten sneller te kunnen helpen en de

Het Deventer Ziekenhuis wil dat patiënten niet lang moe-

wachtlijsten terug te brengen. Dat is nodig omdat het

ten wachten op zorg. Om die reden zoekt het aldoor naar

ziekenhuis sinds de opening een jaar geleden te maken

manieren om de planning en doorstroom van de zorg te

heeft met een forse toename van het aantal patiënten.

verbeteren. Het ziekenhuis wil zo vanaf volgend jaar een

Dankzij de nieuwe OK kan het ziekenhuis per jaar een

toegangstijd tot de polikliniek van maximaal 10 dagen

flink aantal ingrepen extra verrichten. Omdat het zie-

realiseren. Maar aan de efficiency zit een grens. Nu de

kenhuis op de groei is gebouwd, is er in het gebouw

groei van het ziekenhuis groter is dan verwacht, heeft de

zelf ruimte voor de operatiekamer.

directie gezocht naar uitbreiding van de capaciteit.

nieuws

Elfde operatiekamer in de maak voor DZ

Toekomst na Kanker Op 26 november organiseert het Deventer Zieken-

met het Integraal Kankercentrum Noord-Oost, zijn diverse

huis een informatiemarkt voor kankerpatiënten en

patiëntenorganisaties en andere hulpverleners aanwezig.

hun naasten. De mogelijkheden voor ondersteuning

U kunt met uw vragen bij hen terecht, bijvoorbeeld over

en nazorg vormen het thema.

zaken als thuiszorg, hulp bij het verwerken, voeding, bewegen en revalideren, vakantie en werk en verzekeringen. In

Poli voor patiënten met levertumor

Kanker is een ingrijpende ziekte die een grote weerslag

het Auditorium vinden twee voorlichtingsbijeenkomsten

heeft op het leven van patiënten en hun familieleden.

plaats, onder meer over kanker en sport, thuiszorgmoge-

Na een behandeling in het ziekenhuis volgt vaak een

lijkheden en het onderwerp herstel & balans. Bezoekers

moeilijke periode, waarin de behoefte aan nazorg groot

kunnen hier desgewenst door gastvrouwen naartoe wor-

is. Er bestaan veel mogelijkheden voor begeleiding en

den begeleid. Deze sessies zijn van 10.30 tot 11.30 en van

ondersteuning, maar patiënten en zorgverleners zijn

13.00 tot 14.00 uur. Toekomst na Kanker duurt van 10.00

daar niet altijd goed van op de hoogte. Op de informa-

tot 16.00 uur. Locatie: de centrale hal van het Deventer Zie-

tiemarkt, die het ziekenhuis organiseert in samenwerking

kenhuis. Internet: www.toekomstnakanker.nl

Avondspreekuur Neurologie

Voor mensen bij wie een tumor of uitzaaiing in de lever wordt vermoed, is het Deventer Ziekenhuis sinds kort een speciaal spreekuur begonnen: de leverpoli.

Voor patiënten die overdag weinig tijd

patiënten om deze reden zelfs een zie-

het ziekenhuis. De poli Heelkunde houdt

hebben, heeft de polikliniek Neurolo-

kenhuisbezoek uit te stellen. Zij bleven

incidenteel avondspreekuur, met name als

Het ziekenhuis verwacht jaarlijks zo’n vijftig

men daar weinig aan doen, maar nieuwe

gie van het Deventer Ziekenhuis sinds

langer rondlopen met hun klachten. Ook

wachtlijsten lang worden. Vanwege het

tot honderd patiënten op de leverpoli. Deels

technieken en tijdige screening maken

kort een avondspreekuur.

voor ouderen die voor vervoer afhanke-

succes van deze avondspreekuren heeft het

uit de eigen regio en deels uit het verzor-

dat behandeling vaker mogelijk is. Een

lijk zijn van hun kinderen, is de extra ope-

Deventer Ziekenhuis besloten deze service

gingsgebied van het ziekenhuis in Almelo,

deel van de lever wordt dan verwijderd,

Elke week houdt de poli op dinsdag-

ningstijd een vooruitgang.

verder uit te gaan breiden. In de toekomst

waarmee Deventer afspraken heeft gemaakt

of de uitzaaiing wordt ‘doodgebrand’ met

avond spreekuur van 18.00 tot 21.00

over het doorverwijzen van patiënten.

een radiofrequente ablatie, een apparaat

uur. Per avond kunnen negen patiënten

Uitbreiden

open gaan voor de polispreekuren. Op die

dat ook wordt gebruikt bij de behande-

op consult komen bij de neuroloog. Het

Neurologie is niet de enige polikliniek die

manier wil het ziekenhuis aansluiten op

Ongeveer de helft van de mensen met

ling van spataders. Het Deventer Zieken-

avondspreekuur is een uitkomst voor

’s avonds haar deuren opent. Al een aantal

een bestaande behoefte van patiënten in

dikke darmkanker krijgt te maken met een

huis heeft een gespecialiseerde chirurg

mensen die overdag geen of weinig

jaar kunnen patiënten van Oogheelkunde

de regio. Internet: www.dz.nl/neurologie/.

uitzaaiing in de lever. Tot voor kort kon

in huis om deze operatie uit te voeren.

tijd hebben. Voorheen bleken sommige

één keer in de maand in de avonduren naar

Meer informatie, telefoon 0570 53 51 10.

04

zal het ziekenhuis op één vaste avond


nieuws

Prijs voor gastvrijheid

Snellere diagnose van longtumor Het Deventer Ziekenhuis heeft de wachttijd voor patiënten Roomservicemedewerker Jenny Kemper bezorgt de luch op een verpleegafdeling.

met een mogelijke longtumor aanzienlijk verkort.

Het Deventer Ziekenhuis heeft onlangs

Deventer Ziekenhuis z’n bezoekers en

Patiënten die door hun huisarts naar het

heeft gereserveerd, hoeft de patiënt hier-

Patiënten reageren positief op de nieuwe

samen met leverancier DeliXL de tweede

patiënten gastvrij ontvangt en verzorgt,

ziekenhuis worden verwezen op verden-

voor niet op een wachtlijst.

situatie. Ook vindt men het fijn dat een

plaats behaald in de race om de Best

wordt geprezen. Een inspiratiebron voor

king van een longtumor kunnen sinds een

Practice Award 2009. Dit is een prijs voor

andere zorginstellingen, zo viel tijdens

half jaar veel sneller in Deventer terecht.

Behandeling

plaatsvindt. Met een eerste afspraak binnen

innovatieve en succesvolle initiatieven

de uitreiking te beluisteren. Het DZ is één

Binnen drie dagen hebben zij hun eerste

Het belangrijkste voordeel is dat de

drie dagen en in de meeste gevallen bin-

in de sectoren zorg, welzijn en wonen.

van de eerste ziekenhuizen dat patiënten

afspraak bij de longarts. Vervolgens is er

behandeling sneller kan beginnen. Na

nen tien dagen een diagnose en behandel-

Er waren zeventien genomineerden.

laat genieten van maaltijden op basis van

bij tachtig tot negentig procent van de

de diagnose kan men binnen één à twee

plan, voldoet het ziekenhuis aan de laatste

De vakjury waardeert de roomservice

roomservice. Op de foto onze roomser-

patiënten binnen tien dagen een diag-

weken met chemotherapie of bestraling

kwaliteitseisen van de beroepsgroep en

zoals die in Deventer voor de patiënten

vicemedewerker Jenny Kemper.

nose en behandelplan.

van start gaan en ook een eventuele

zorgverzekeraars. Het ziekenhuis loopt met

groot deel van de onderzoeken op één dag

is ingevoerd. Ook de manier waarop het

Kleine orthopedische ingrepen naar Rozendaal Orthopeden van het Deventer Ziekenhuis hebben deze zomer zo’n honderdvijftig patiënten geopereerd in een kliniek in Rozendaal.

Het ging om kleine eenvoudige orthopedische ingrepen aan de knie, schouder, enkel of voet. Met deze actie is de wachtlijst flink teruggebracht en is in het Deventer Ziekenhuis ruimte gemaakt voor grotere ingrepen zoals een nieuwe heup of knie. Het Deventer Ziekenhuis heeft sinds de opening vorig jaar te maken met een grote toestroom van patiënten. De patiënten die in Rozendaal geholpen zijn, blijven voor de nazorg gewoon in Deventer.

Open Dag 2009 uitgesteld

Longarts Mariska Koster van het Deventer Ziekenhuis Gereserveerd

De Open Dag van het Deventer Ziekenhuis op 19 september 2009 gaat niet

Dit is het gevolg van een nieuw zorgpad,

operatie kan snel plaatsvinden. Daar-

het zorgpad vooruit op aanbevelingen van

door in verband met de grieppandemie. Vanwege besmettingsgevaar is het

ontwikkeld door longarts Mariska Koster,

naast is het voor de patiënten prettig dat

de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

onverstandig om veel mensen bij elkaar te verzamelen, zeker in een zieken-

waarin diverse onderzoeken beter op

er duidelijkheid is over de duur van het

huis waar mogelijk grieppatiënten worden verpleegd. Ook legt de Open

elkaar zijn afgestemd. Zo ondergaat de

traject. Koster: ‘Voorheen konden we niet

Zorgvuldig

Dag flink beslag op zorgmedewerkers die het ziekenhuis hard nodig kan

patiënt het bloedonderzoek, de long-

meer doen dan beloven dat we ons best

De snellere diagnose betekent niet dat

hebben. Het goede nieuws is dat uitstel zeker geen afstel betekent. Op een

functietest en een ECG al vóór hij of zij

zouden doen zo snel mogelijk met een

het onderzoek minder grondig gebeurt.

latere datum krijgt iedereen alsnog de kans een kijkje te nemen achter de

bij de specialist komt. Omdat de longpoli

diagnose te komen. Nu kunnen we een

‘Een diagnose binnen tien dagen is een

schermen van het mooiste ziekenhuis van Nederland.

voor de noodzakelijke scans plaatsen

termijn noemen.’

reële termijn’, vertelt Koster. ‘Het analyseren van de monsters kost drie werkdagen. Dat kunnen we niet sneller, want

Het Deventer Ziekenhuis werkt bij het behandelen van kanker nauw

het moet heel zorgvuldig gebeuren.’

samen met het Nederlands Kanker Instituut en het Antoni van Leeuwen-

Dat er een aantal dagen tussen het eer-

hoek Ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in oncologie. Ook de keuzes voor

ste vermoeden van een longtumor en de

chemokuren zijn in overleg gemaakt. ‘Daarmee is de kwaliteit van onze

definitieve uitslag zit, is misschien ook

behandelingen gewaarborgd’, aldus longarts Mariska Koster.

wel beter, geeft de arts aan. ‘Longkanker is een ernstige ziekte. Mensen hebben tijd nodig om aan het idee te wennen.’

05


„Gewoon bij ons in de buurt. Dat is handig en vertrouwd“ „Zorg wil je niet van ver halen. Zorg moet dichtbij zijn. Daarom kiezen wij voor Carinova. Vertrouwd en in de buurt. En als het thuis niet meer gaat, kunnen we terugvallen op de woonzorg van Carinova Leiboom Groep. Vind ik een prettig idee. Want we leven al bijna 30 jaar jaar in deze buurt en dat bevalt ons prima“. Meer weten? Bel (0900) 8662 (lokaal tarief) of kijk op www.carinova.nl

Postbus 49 8100 AA Raalte T (0900) 8662 (lokaal tarief) I www.carinova.nl Carinova is werkzaam in de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst en de plaats Holten.

Carinova maakt deel uit van de Carinova Leiboom Groep

06


kidspagina Uitslag tekenwedstrijd

Voorbereiden op een echo Soms voel je je niet zo lekker en moet de dokter kijken of je ziek bent. Naar het ziekenhuis gaan, is helemaal niet erg. Zeker niet als je je met je ouders goed voorbereidt.

In onze vorige krant hebben we jullie gevraagd een mooie teke-

Yannick kwam pas nog bij ons langs om een foto van zijn

ning te maken van een ambu-

buik te maken. Kijk maar eens hoe dat gaat.

lance. Nou, dat hebben we geweten. We kregen wel bijna honderd kleurrijke tekeningen, de een nog

1) Vandaag gaat Yannick met zijn papa naar

mooier dan de andere. Maar de

het ziekenhuis. Er moet een ‘echo’ worden

aller-, aller-, allermooiste was van:

gemaakt, zeg maar een foto van de binnenkant van zijn buik. Dat is soms nodig om te

1

Karlijn ten Have (5 jaar)

kijken of je iets aan je darmen hebt of aan je blaas of nieren.

Zij maakte een ambulance met een verlengstuk voor heel veel mensen. De prijs – een fraaie

Boomhut & Xbox

2) De laborante komt Yannick ophalen. Papa gaat mee.

Playmobil-ziekenwagen – heeft

2

ze inmiddels gekregen.

3) Voor het onderzoek moet Yannick zijn buik bloot maken. Papa help met uitkleden. Voor kinderen die even in het zieken-

is een cadeautje van een sportschool in

huis moeten liggen, is er sinds kort weer

Deventer. Wist je trouwens dat de kinder-

wat meer afleiding. De kinderafdeling

afdeling ook een echte boomhut heeft en

heeft namelijk een spiksplinternieuwe

een prachtige, nieuwe speelhoek? Voor

Xbox gekregen, compleet met een paar

patiëntjes en hun vriendjes, broertjes en

hele leuke spelletjes. De spelcomputer

zusjes is er van alles te doen.

3 4) In de onderzoeks-kamer mogen Yannick en zijn vader eerst de echograaf zien en voelen. Dat is een soort ‘cameraatje’.

4

Nieuwe CliniClown

5) De laborante doet een beetje gel op Yannick’s buik. Dat is nodig om goed contact te maken met de echograaf.

Het Deventer Ziekenhuis heeft een nieuwe

5

CliniClown: clown Soesa. Met Clown Otje is ze iedere woensdagmorgen in het zieken-

6) Het apparaatje wordt nu over je buik bewo-

huis te vinden. Op de kinderafdeling, maar

gen. Daarbij worden kleine geluidsgolven

ook op de polikliniek. Soesa is al een jaar

verstuurd. Die kun je niet horen. Ze worden

CliniClown en werkt ook in andere zieken-

weerkaatst en de ‘echo’s’ worden opgevan-

6

huizen in Nederland. In Deventer vindt ze het heel speciaal:‘Ik vind het heel mooi om

gen en gaan naar een computer.

kinderen even uit hun ziek-zijn te kunnen halen. Gewoon door even leuke dingen te doen. Om lucht en licht in de kamer te brengen, zodat de kinderen even alles kunnen vergeten.’

7) Op het beeldscherm kun je meteen een

Kunst van Kinderen

plaatje van de binnenkant van je buik zien. Het onderzoek doet helemaal geen pijn. Zo

7

ziet een echo van je buik eruit.

8) Goed gedaan, het is klaar. Yannick krijgt tot slot nog een mooie kleurplaat mee.

Op de kinderpoli van ons ziekenhuis hangt in elke dokterskamer een

Tot ziens!

8

hele mooie tekening. Ze zijn gemaakt door kinderen van medewerkers en door kinderen die hier wel eens een bezoekje hebben gebracht. We hebben ze uitvergroot en op een groot doek gedrukt. Net een echt

Meer informatie:

kunstwerk. Ons ziekenhuis is er nog mooier door geworden. Op de

http://www.dz.nl/kind/

foto Floor Tutert bij haar ecoline tekening met een vlinder erop.

go/voorlichting/ en klik dan op Echo buik.

07


De vrijwilligers van het Deventer Ziekenhuis

zes vragen

Wie aan een ziekenhuis denkt, denkt aan artsen, verpleegkundigen en onderzoekers. Maar in het Deventer Ziekenhuis werken ook zo’n 160 vrijwilligers. U komt ze op allerlei plaatsen tegen. Zij zorgen voor nét dat beetje extra zorg.

Bloedprikken Het Deventer Ziekenhuis heeft in Salland meer dan dertig prikposten waar jaarlijks zo’n 400.000 bloedafnames plaatsvinden. Zes veelgestelde vragen over bloedprikken.

1

Waarvoor is bloedafname nodig?

Vrijwilligers Thea Kok en Jopie Klein Hegeman. De meest zichtbare groep vrijwilligers in het Deven-

De gemene deler is de wens om iets voor patiënten te

ter Ziekenhuis zijn de gastvrouwen. Zij hebben een

kunnen betekenen.

vaste plek in de centrale hal, achter de balie links van

Als een patiënt lichamelijke klachten heeft, kan

in een analyseapparaat. Dat voert, volledig geauto-

de receptie. Daar zijn van maandag tot en met vrijdag

Jopie Klein Hegeman is al zeventien jaar gastvrouw in

bloedonderzoek helderheid over de oorzaken

matiseerd, de gevraagde onderzoeken uit.

vrijwilligers aanwezig om bezoekers de weg te wijzen

het Deventer Ziekenhuis. ‘Een familielid werd ziek en

en patiënten naar onderzoeksafdelingen en poli’s te

kon bij een ziekenhuisbezoek de weg niet vinden’, ver-

brengen. Indien nodig bellen ze een taxi en als er bloe-

telt ze. ‘Op zo’n moment wordt duidelijk hoe belangrijk

men bezorgd worden, zorgen de gastvrouwen ervoor

het is dat er iemand is die voor je klaarstaat’.

dat die bij de patiënt komen.

Gastvrouw Thea Kok, sinds vier jaar vrijwilliger:‘Mensen

geven. De behandelend arts, bijvoorbeeld de huisarts, vraagt het ziekenhuis om bepaalde waarden in het bloed te onderzoeken. Bloedonderzoek wordt

Hoe lang moet ik

ook gedaan om te bepalen of een behandeling van

wachten op de uitslag?

4

2

De uitslag van het bloedonderzoek krijgt de patiënt

Het Deventer Ziekenhuis heeft een prikpoli. Hier

analyse. Ook als een arts naast het bloedonderzoek

die opgenomen worden en verwijzen bezoekers. Een

kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur –zonder

andere onderzoeken laat uitvoeren, kan het langer

paar keer per week komen op de verpleegafdelingen

afspraak - bloed laten prikken. Ook buiten het zie-

duren voordat de patiënt de uitslag hoort.

vrijwilligers langs voor het verzorgen van de bloemen

Goed gevoel

van patïenten. Ook de patiëntenbibliotheek wordt door

De gastvrouwen zijn erg betrokken bij het ziekenhuis

vrijwilligers gerund. Twee keer in de week gaan zij de ver-

en de patiënten. Als iemand de weg komt vragen,

pleegafdelingen rond met een goed gevulde boekenkar.

bieden ze aan om even mee te lopen. Een patiënt die

een patiënt succes heeft gehad.

Waar kan ik bloed laten prikken?

die hier voor een onderzoek of behandeling komen,

van zijn behandeld arts, vaak de huisarts. Het labo-

Boekenkar

zijn vaak zenuwachtig. We kunnen niet alle spannin-

ratorium verstuurt de uitslag vaak dezelfde dag nog

Ook een aantal afdelingen beschikt over vaste vrijwil-

gen wegnemen, maar we kunnen er wél voor zorgen

digitaal. Soms is er meer tijd nodig voor de bloed-

ligers. Deze afdelingsvrijwilligers vangen patiënten op

dat ze in ieder geval geen zenuwen hebben over hoe ze bij de arts moeten komen.’

kenhuis wordt op verschillende locaties in Salland bloed afgenomen. Hiervoor houdt het laboratorium

5

één of meerdere dagen per week spreekuur bij huis-

Wat gebeurt er na het

artsenposten en centrale gebouwen in de regio. Zo

onderzoek met het bloed?

zijn meer dan dertig prikposten in Salland.

Het meeste bloed wordt na de analyse samen met

Kerkdienst

de dames opgehaald uit de parkeergarage en in een

3

ander ziekenhuisafval weggegooid. Soms gebruikt

Ook voor de pastorale dienst, elke zondag in het Audi-

rolstoel naar de afdeling gebracht. Klein Hegeman: ‘Wij

het ziekenhuis het bloed voor medisch onderzoek.

torium van het ziekenhuis, zijn de vrijwilligers hard

vinden het fijn om patiënten en bezoekers te helpen.

Dat gebeurt volledig anoniem; de etiketten met per-

nodig. Samen met de ziekenhuispastor en –predikant

Daar voelen zij zich prettig bij en dat geeft ons weer

soonsgegevens worden van de bloedbuisjes afge-

staan zij garant voor de organisatie van de dienst. Ze

een goed gevoel.’

De patiënt neemt plaats in een stoel en krijgt een

haald. Wie niet wil dat het restant van zijn bloed voor

halen de patiënten op van de afdelingen en brengen

band om de arm. Hiermee worden de aderen beter

onderzoek gebruikt wordt, moet dat voor of tijdens

ze, eventueel met bed, naar de dienst.

zichtbaar. Met een holle naald prikt de laborant in

de bloedafname aan de laborant melden. Af en toe

Tenslotte doet het ziekenhuis beroep op vrijwilligers

een bloedvat, meestal in de elleboogplooi van de

vraagt de laborant aan een patiënt of hij extra bloed

tijdens evenementen, zoals voorlichtingsavonden en

Gastvrouw aanvragen?

arm, en laat het bloed in een buisje lopen. Voor de

mag afnemen, voor laboratoriumonderwijs of voor

open dagen. De vrijwilligers ontvangen de gasten en

Heeft u een afspraak in het Deventer Zie-

verschillende onderzoeken zijn verschillende buis-

het testen van de analyseapparaten. Ook hiervoor

schenken koffie en thee.

kenhuis en vindt u het prettig als iemand u

jes. De buis is te herkennen aan de kleur van de dop.

geldt: het bloed blijft anoniem.

Hoe gaat een bloedafname?

Om te voorkomen dat bloed wordt verwisseld, plakt

6

elke week naar de fysiotherapeut moet, wordt door

naar de afdeling brengt? U kunt van tevoren Klaarstaan

een gastvrouw aanvragen door op de web-

Er zijn veel mensen die zich als vrijwilliger voor het DZ

site www.dz.nl een formulier in te vullen. U

melden. Zoveel dat er op dit moment zelfs sprake is van

vindt het formulier onder de informatie voor

de laborant op elk buisje een etiket met persoons-

Waar vind ik meer

gegevens van de patiënt. Na het prikken komt er

informatie?

een watje of gaasje en een pleister op de prikplek.

Via www.dz.nl/lab/ vindt u meer informatie over

een wachtlijst. De beweegredenen van vrijwilligers zijn

patiënten,

Kinderen krijgen een knuffelbeest of kleurplaat mee

het laboratorium en de prikpoli’s en –posten. De

divers. Sommigen zoeken na hun werkende leven een

Telefonisch een afspraak maken kan ook, via

naar huis. In het laboratorium, op de bovenste etage

prikpoli in het Deventer Ziekenhuis bevindt zich in

activiteit buitenshuis, anderen hebben zelf een ziekte-

0570 535353.

van het ziekenhuis, voeren analisten de bloedbuisjes

de centrale hal (route 40).

ervaring of hebben ziekte in hun familie meegemaakt.

08

menu-item

polikliniekbezoek.


uw mening

Een dagje mee met IC-verpleegkundige Marjolein Het Deventer Ziekenhuis heeft meer dan 600 verpleegkundigen. Op de Intensive Care werkt Marjolein als gespecialiseerde IC-verpleegkundige. Net als de andere verpleegkundigen in ons ziekenhuis iemand met een groot hart voor de patiëntenzorg. Hoe ziet haar werkdag er eigenlijk uit? 07.30 Marjolein begint haar dagdienst met de ‘overdracht’. Hier neemt ze met collega Rick Jansen alle bijzonderheden rond de patiënten op de IC door. Ook wordt gecontroleerd wie vandaag welke medicijnen nodig heeft. Elke patiënt wordt per dienst door één verpleegkundige ver-zorgd. Vandaag zijn er acht bedden bezet. Marjolein behandelt twee patiënten.

14.00 Alles wat er in de verpleegkundige zorg gebeurt, wordt vastgelegd. Het Deventer Ziekenhuis gebruikt hiervoor een modern Elektronisch Verpleeg Dossier. Hierin legt

Wat vinden patiënten van de zorg in het Deventer Ziekenhuis?

09.00-11.00

Marjolein eigenlijk alle informatie vast over de zorg aan al

De ‘visite’ wordt gelopen. Dit betekent dat de arts – op de

‘haar’ patiënten. Om 15.30 zit de enerverende dienst van

IC is dat de intensivist - alle patiënten bezoekt. De actu-

Marjolein er weer op.

ele situatie rond iedere patiënt op de afdeling wordt nog eens in kaart gebracht. Verpleegkundigen kunnen vragen stellen en als dat nodig is, wordt de zorg aangepast.

08.10 De IC is een bijzondere afdeling voor acute zorg met veel medische apparatuur, zowel bewakings-, registratie- als behandelappa-ratuur. De zorg draait er om observeren

Om dat te weten te komen,

en nog eens observeren. Hoe gaat het met een patiënt?

organiseert het ziekenhuis een

Doen de medicijnen wat ze moeten doen? Alle omstan-

panelgesprek.

digheden rond iemands gezondheidstoestand worden geregistreerd, nagelopen en beoordeeld. Medische

Wat kan er beter in de zorg, in

apparatuur aan het bed wordt altijd gecontroleerd.

onze dienstverlening? Om dat te

Marjolein checkt bijvoorbeeld grondig welk medicijn

weten te komen, organiseert het

er in de infuuspompen zitten en in welke dosering.

Deventer Ziekenhuis zogenaamde panelgesprekken. Dit is een kringgesprek waarbij een aantal patiën-

10.00

ten openhartig vertelt hoe zij de

Koffie met collega’s. Een vast moment, even rust…

zorg op een bepaalde afdeling hebben ervaren. Bij dat gesprek zijn ook artsen, ver-

Help mee onze kwaliteit verbeteren

pleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers aanwezig, maar

Uw mening telt. Of het nu over

zij mogen alleen luisteren en leren.

onze zorg gaat of over ons nieuwe

Ze gaan dus niet in discussie en op

gebouw. Opmerkingen, klachten

die manier kunnen de patiënten

en suggesties nemen we serieus.

vrijuit hun verhaal doen. Voor het

Ze helpen ons enorm van het

ziekenhuis leveren deze gesprek-

10.40

Deventer Ziekenhuis een nog beter

ken veel stof op om de zorg verder

Bezoekuur van 10.30 tot 11.00 uur op de intensive care.

ziekenhuis te maken. Via e-mail

te verbeteren, zo blijkt uit de eerste

Marjolein gaat weer even bij haar patiënten langs en

kunt u altijd vragen stellen of een

panelsessies onder meer bij Gyne-

08.30

informeert familie en contactpersonen over hoe het

opmerking kwijt: info@dz.nl. Na

acologie en Dialyse.

In de medicijnkamer bereidt ze vervolgens de medicijnen

gaat. Voor bezoekers is er alle ruimte om vragen te stel-

een behandeling of opname kunt u

voor die ‘haar’ patiënten verder nog nodig hebben. Iedere

len. De IC-afdeling vindt het belangrijk dat familie en

reageren via onze online patiënten-

medicatie wordt door een collega gecheckt om fouten te

relaties veel informatie, begeleiding en ondersteuning

enquête: www.dz.nl/mening/

voorkomen.

krijgen. Marjolein is het aanspreekpunt.

09


Borstkanker, het overkomt één op de acht vrouwen… Plotseling is er dat knobbeltje in je borst, en dan blijkt het mis te zijn. Als het knobbeltje het predicaat kwaadaardige tumor heeft gekregen, zijn er vele trajecten mogelijk. Zo kan het gebeuren dat één of beide borsten, geheel of gedeeltelijk, verwijderd moeten worden. Dit is een zeer confronterende operatie die emotioneel diep ingrijpt. Wie een borstoperatie ondergaat verliest meer dan een borst. Ook iemands gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen worden danig op de proef gesteld. Om u persoonlijk met een stukje verwerking te helpen aan de buitenkant, kunt u een afspraak met ons maken. Ook is het mogelijk om onze site www.lakemme.nl te bekijken voor meer informatie. La Kemme lingerie & more is gecertificeerd specialist in het aanmeten van borstprotheses* *Aangesloten bij SEMH (Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen www.sehm.info)

La Kemme lingerie & more I Grote Overstraat 29 I 7411 JA DEVENTER I T 0570 - 613704 I F 0570 - 614 924 I www.lakemme.nl I info@lakemme.nl

HEEFT U REUMA, FIBROMYALGIE, EPILEPSIE OF MS? EN ZOEKT U EEN BAAN, OF WILT U BEGELEI DING OM UW WERK GOED TE KUNNEN BLIJVEN UITVOEREN? WIJ KUNNEN U HELPEN.

Postbus 152, 7400 AD Deventer TELEFOON E - MAIL

(0570) 679 500

info@sallcon.nl

INTERNET

www.sallcon-werktalent.nl

Werken met een chronische ziekte

Succesformule Sallcon Werktalent voert voor een aantal patiëntenbonden het project ‘Chronisch ziek en werk’

Aanmelden

uit. U wordt begeleid door een ervaringsdeskundige. Dit is iemand die zelf een chronische

Heeft u belangstelling voor het traject Chronisch ziek en Werk, neem dan contact op met de

aandoening heeft en uw problematiek als geen ander kent.

Reumalijn (T 0900 - 20 30 300) of bel ervaringsdeskundige Jaap Huizinga: (06-55102975).

In vertrouwde handen...

VERPLEEGKUNDIGE O&G VOOR PROFESSIONELE ZORG ROND MOEDER EN KIND

10

In vertrouwde handen...

LEERLING VERPLEEGKUNDIGE BBL4 32 uur

LEREN EN WERKEN IN EEN DYNAMISCHE, MODERNE OMGEVING

32 uur

Werken in het Deventer Ziekenhuis betekent prettig werken in een moderne, kwaliteitgestuurde en mensgerichte omgeving. Daarbij staat de nieuwste apparatuur en onderzoeksinstrumenten ter beschikking. In ons ziekenhuis heerst een toegankelijke en dynamische sfeer, opgebouwd rondom kleine en overzichtelijke teams. De schaalgrootte biedt de ruimte het vak in de volle breedte uit te oefenen. Parttime werken is altijd bespreekbaar. In Deventer en omgeving is het prima wonen met alle gewenste faciliteiten, veel natuur en een gevarieerd onderwijs- en cultuuraanbod.

Werken in het Deventer Ziekenhuis betekent prettig werken in een moderne en mensgerichte omgeving. In ons ziekenhuis heerst een gemoedelijke, maar ook dynamische sfeer. Kleine en overzichtelijke teams bedienen er de diverse patiëntengroepen. Er is volop ruimte om in het vakgebied te excelleren. Daarbij is alles gericht op het welbevinden van en de betrokkenheid bij onze patiënten. Parttime werken is altijd bespreekbaar. In Deventer en omgeving is het prima wonen met alle gewenste faciliteiten, veel natuur en een gevarieerd onderwijs- en cultuuraanbod.

Kijk voor meer informatie op:

Kijk voor meer informatie op:

www.dz.nl/werk/

www.dz.nl/werk/

Het Deventer Ziekenhuis is een STZ ziekenhuis waarin de topklinische kwaliteit

Het Deventer Ziekenhuis is een STZ ziekenhuis waarin de topklinische kwaliteit

en persoonlijke aandacht voor cliënt én medewerker centraal staan.

en persoonlijke aandacht voor cliënt én medewerker centraal staan.


Nieuwe prikposten Deventer en Bathmen

spreekuur Oncologieconsulent

Het Deventer Ziekenhuis brengt zijn zorg graag dichtbij huis. Zo kunnen patiënten in de Sallandse regio op meer dan dertig plaatsen hun bloed

Vóór, tijdens en na een behandeling voor kanker zitten patiënten vaak vol vragen. Ook kunnen ze lichamelijke en psychische klachten ervaren. In deze en andere geval-

laten prikken. Dat scheelt een ritje naar Deventer. Onlangs zijn twee nieuwe

len kan een beroep worden gedaan op de verpleegkundig consulent oncologie van

prikposten geopend, een in Deventer en een in Bathmen.

het Deventer Ziekenhuis.

In het voormalige St. Jozef ziekenhuis aan de Louis Pasteurstraat is een nieuw Gezondheidscentrum geopend. Het Deventer Ziekenhuis heeft sinds juli in dit St. Jozef Gezondheidscentrum een moderne en goed uitgeruste prikpost in gebruik. In Bathmen is de prikpost van het Deventer Ziekenhuis verhuisd naar het Woon- en Zorgcentrum ’t Dijkhuis aan de Gorsselseweg. Klik voor meer informatie over onze prikposten en over openingstijden op: www.dz.nl/lab/164/

Nieuwe buitenpoli in Rijssen Oncologieconsulent Lammie in ‘t Veld Kanker is een aandoening die voorkomt

voorlichtingsgesprek vóór de behandeling.

in verschillende organen. Daarom heb-

Gedurende de kuren zijn er één of meerdere

ben in het Deventer Ziekenhuis de ver-

vervolggesprekken. Een behandeling gaat

schillende specialismen aandacht voor

vaak gepaard met lichamelijke en psychi-

de oncologische patiënt. De zorg vindt

sche klachten. Dat kunnen bijwerkingen van

plaats op de polikliniek, de dagverpleging

de medicijnen zijn, maar bijvoorbeeld ook

en verpleegafdeling. De medewerkers op

angst en onzekerheid. Dat kan allemaal met

deze afdelingen zijn gespecialiseerd in het

ons besproken worden.’ Ook als een vooruit-

behandelen, verzorgen en begeleiden van

zicht op behandeling niet (meer) mogelijk is

patiënten die kanker hebben.

kunnen mensen een afspraak maken met

Vragen Tijdens, maar ook voor en na, de behande-

Na afloop van een behandeling voor

ling voor kanker kunnen tal van vragen

kanker krijgt iedere patiënt een nazorg-

opdoemen. Hoe gaat zo’n behandeling?

gesprek met de verpleegkundig consu-

Wat gebeurt er precies? Hoe moet het

lent oncologie. ‘Dan bespreken we hoe

verder na de behandeling? Ook kunnen

het in de afgelopen weken of maanden

patiënten tijdens de behandeling last

is gegaan. Hoe voelt de patiënt zich? Hoe

van lichamelijke bijwerkingen krijgen en

is de zorg gegaan? Zijn er nog lichame-

psychische klachten ervaren. Voor infor-

lijke klachten? Maar ook: hoe pakt men

matie en begeleiding is er in het Deventer

het leven weer op? En hoe moet men

Ziekenhuis de verpleegkundig consulent

omgaan met mogelijke blijvende gevol-

oncologie.

gen van de ziekte en behandeling? Daarover gaat het in het nazorggesprek.’

Verpleegkundigen De oncologieconsulenten hebben een ziekenhuisbrede functie en zijn gespecia-

Contact

liseerd in de zorg voor kankerpatiënten.‘Wat

U kunt de oncologieconsulent

wij doen is patiënten informeren over de

telefonisch bereiken van maandag

behandeling en de gevolgen die de behan-

t/m vrijdag tussen 8.00 en 10.00 of

deling kan hebben. Zowel voor mensen zelf

tussen 15.00 en 16.00 uur op num-

als voor hun omgeving. Het is vooral gele-

mer: 0570 53 52 33.

genheid bieden om vragen te stellen’, vertelt

Een e-mail sturen kan ook: oncolo-

oncologieconsulent Lammie in ’t Veld. Ieder-

gieconsulent@dz.nl. Meer infor-

een die een chemotherapie gaat krijgen,

matie is ook te vinden via: www.

komt in elk geval bij de verpleegkundig

dz.nl/oncologie/

consulent, geeft ze aan. ‘Dat begint met een

zorg dichtbij

de verpleegkundig consulent oncologie.

Sinds begin september houden het Deventer Zie-

of een specialist. Samen met hun huisarts bepalen zij

kenhuis en de Ziekenhuis Groep Twente samen

door welk ziekenhuis ze behandeld willen worden.

spreekuur in het fraaie, nieuwe Medisch Centrum Rijssen. Dit betekent dat patiënten dichtbij huis

Voorzieningen

kunnen kiezen uit een compleet zorgaanbod.

Al sinds enkele jaren kunnen inwoners van Rijssen en omgeving voor bepaalde ziekenhuiszorg terecht

De twee ziekenhuis bieden in Rijssen aan de Wijnand

op een zogenaamde buitenpolikliniek. Dat bespaart

Zeeuwstraat een breed pakket zorg aan. Patiënten

een reis naar Deventer. De buitenpoliklinieken van

kunnen onder meer terecht voor poliklinische spreek-

het Deventer Ziekenhuis en van de Ziekenhuis

uren van dermatologie, oogheelkunde, gynaecologie,

Groep Twente waren tot nu toe verdeeld over drie

interne geneeskunde, reumatologie, cardiologie en

locaties in Rijssen. In het nieuwe Medisch Centrum

urologie.

brengen de twee ziekenhuizen hun diensten onder één dak. Zij delen het onderkomen met een groot

Afspraak

aantal andere zorgaanbieders en instanties, waar-

Ook voor bloedafname (de zogenaamde ‘prikpost’),

onder huisartsen, fysiotherapeuten, een apotheek,

KNO- en oogonderzoek kunnen patiënten in het

thuiszorgorganisaties en het algemeen maatschap-

nieuwe medisch centrum terecht. Voor grotere onder-

pelijk werk. De oude buitenpoli en prikpost van het

zoeken en operaties wordt de patiënt verwezen naar

Deventer Ziekenhuis aan de Huttenwal zijn inmid-

een van de ziekenhuizen. Of dat naar het ziekenhuis in

dels gesloten. Voor afspraken belt u de betreffende

Deventer of in Almelo is, bepaalt de patiënt zelf. Patiën-

polikliniek in Deventer. Voor telefoonnummers zie:

ten zijn namelijk vrij in hun keuze van een ziekenhuis

www.dz.nl.

11


Kinderarts MONIQUE GORISSEN houdt in het Deventer Ziekenhuis wekelijks een spreekuur voor kinderen met het vermoeden van een voedselallergie. Ze onderzoekt dan of en voor welk voedingsmiddel een kind allergisch is. ‘Eczeem, darmkramp, galbulten en benauwdheid na het eten, kunnen wijzen op een allergische reactie. Aangenomen wordt dat zeven procent van alle kinderen een voedselallergie heeft. Uit onderzoek blijkt nu dat het maar in een derde van de gevallen echt zo is. Kinderen krijgen daarom misschien te snel en te lang een dieet voorgeschreven’, aldus Monique Gorissen. ‘Dat is niet zonder risico’s, want juist het onterecht weglaten van bepaalde voedingsstoffen kan ervoor zorgen dat het kind er allergisch voor wordt’. Het voedselallergiespreekuur is op donderdagmiddag en wordt gehouden door de kinderarts en een diëtist. Voor het spreekuur is verwijzing van de huisarts nodig.

specialist

12


Om de dag dialyseren Sinds kort kunnen patiënten die een hemodialysebehandeling nodig hebben om de dag dialyseren in het Deventer Ziekenhuis. Voorheen kwamen patiënten drie keer per week naar het zie-

de behandelingen. Door het beter spreiden van de dialyse over de

kenhuis om er gemiddeld vier uren lang te dialyseren. Zat deze

week worden bovendien de afvalstoffen vaker uit het bloed gehaald.

cyclus erop, dan moest men twee dagen wachten op de vol-

Hierdoor voelt de patiënt zich beter en is er minder kans op compli-

gende dialyse.

caties, zoals vochtophoping.

Voordelen

Het Dialysecentrum van het Deventer Ziekenhuis heeft veertig

Meepraten en -denken over de zorg in het Deventer Ziekenhuis. Dat is de

Nu kunnen dialysepatiënten om de dag in het Deventer Ziekenhuis

plekken. Wekelijks worden er zo’n honderdtwintig patiënten

rol van de Cliëntenraad in een notendop. Als klankbord en adviseur brengt

terecht. Dit betekent ook dat op zondag de deuren van de dialyseaf-

gedialyseerd. Naast hemodialyse overdag wordt er ook nacht-

dit onafhankelijke orgaan de zorg in de koekstad op een hoger peil.

deling geopend zijn. Voor de patiënt heeft het om de dag dialyseren

dialyse en vakantiedialyse aangeboden. Klik voor meer infor-

grote voordelen. Er zitten minder grote tijdschommelingen tussen

matie op www.dz.nl/dialyse/.

Meepraten over de zorg

‘Een patiënt medezeggenschap geven

‘Er wordt oprecht geluisterd naar de

gaat niet. Mensen liggen steeds korter

patiënt. Vaak hoeven we niet eens

in het ziekenhuis, vaak maar een paar

aan de bel te trekken, omdat het zie-

dagen. Vandaar dat de Cliëntenraad

kenhuis er zelf al op inspeelt.’

dat doet voor de patiënten en bezoe-

Wat is dialyse? Bij niet goed werkende nieren (minder dan 10%) kan dialyse noodzakelijk zijn. Tijdens deze behandeling worden

kers als groep’, licht voorzitter Jan

Impuls

de nieren met een machine gespoeld. Dat gebeurt door uitwisseling van vocht, zouten, zuren en afvalstoffen tussen

Dijkstra de rol van ‘raad’ toe. De Cliën-

De verhuizing van het ziekenhuis,

bloed en spoelvloeistof langs een membraan.

tenraad adviseert hiervoor de leiding

alweer een jaar geleden, heeft voor

van het ziekenhuis en doet dat vol-

een positieve impuls gezorgd, vindt

gens wettelijke afspraken gevraagd

de raad. ‘Het is natuurlijk een gewel-

én ongevraagd. ‘Dat gaat over alles

dig mooi en modern gebouw, iets

wat van invloed is op een goede zorg-

waar we in deze regio trots op mogen

verlening’, legt raadslid Nelly de Jong

zijn’, aldus Nelly de Jong.‘Er heerst een

Ervaringen van patiënten

uit. ‘Over de bezoektijden of hoe je

gemoedelijke sfeer en je wordt er

Wat vinden patiënten en bezoekers van het dialyseren om de dag? We vroegen het aan

ontvangen wordt, en zeker over de

goed ontvangen. Daarover horen wij

zorgkwaliteit en veiligheid.’

over het algemeen vooral positieve

twee van onze gasten.

verhalen. Verder wordt er uitstekende Samenwerking

basiszorg geleverd en krijgen vakgroe-

Volgens Nelly De Jong is er een

pen de ruimte om te excelleren. Dat is

vruchtbare samenwerking tussen

ook nodig, want het staat patiënten

Cliëntenraad en het ziekenhuis: ‘We

vrij zelf een ziekenhuis van hun voor-

willen en kunnen op alle mogelijke

keur te kiezen. Dit betekent dat zie-

manieren meepraten. In de Raad van

kenhuizen zich steeds meer moeten

Bestuur hebben we een gespreks-

onderscheiden. Deventer doet dat

partner die dat waardeert en die naar

onder meer met zijn oogheelkundige

ons luistert. Ook met de zorgverle-

zorg, met de oncologische zorg en

ners hebben we prima contacten,

een aantal buitenpoliklinieken.’

zodat we weten wat er speelt.’ Input Wensen

Jan Dijkstra en Nelly De Jong bena-

Bij de ‘cliënten’ wordt op allerlei

drukken dat de Cliëntenraad een

manieren gepeild wat ze van de zorg

belangrijke bijdrage kan leveren

vinden. ‘We hebben bijvoorbeeld

aan de zorg in Deventer. Maar hier-

veel aan het exitgesprek dat opge-

bij is de informatie van de cliënten

nomen patiënten na afloop van hun

zelf van groot belang. ‘Immers, de

ziekenhuisverblijf hebben’, aldus Jan

beleving van een patiënt kan staan

Dijkstra.‘In dat gesprek kunnen cliën-

voor ervaringen van meerdere men-

ten alles zeggen over hoe ze de zorg

sen’, zegt Jan Dijkstra.‘Via de website

beoordelen. Ook via onze site kun-

van het Deventer Ziekenhuis kun-

1

2

nen mensen kenbaar maken wat ze

nen mensen hun vragen, adviezen,

Wie: Dhr. Bonestroo (70)

Wie: Matteo Ciavarella (41)

van de zorg vinden. Wensen en aan-

wensen en opmerkingen aan de Cli-

‘Al zo’n zes à zeven jaar kom ik in het Deventer Ziekenhuis om

‘Aan het dialyseren om de dag moest ik erg wennen. Vooral de

dachtspunten bespreken we regel-

entenraad kwijt. Voor ons is dat heel

te dialyseren. Helemaal uit Apeldoorn met de taxi. Mijn zus zou

zondag is er heel anders van geworden. Ik deed dan altijd leuke

matig met de managers/medewer-

belangrijk: laat horen hoe je de zorg

liever zien dat ik naar het ziekenhuis in Apeldoorn zou gaan, maar

dingen, zoals voetbal kijken. Nu is het een dag als alle anderen;

kers van het ziekenhuis.’ Jan Dijkstra

hier ervaart.’ De Cliëntenraad vindt u

dat zie ik niet zitten. Hier ken ik iedereen en dat vind ik prettig.

het weekendgevoel is weg. De dialyse heeft een enorme impact

geeft aan dat het niet bij bespreken

via: www.dz.nl/clientenraad/

alleen blijft. ‘Zijn’ raad let erop dat

op mijn leven. Toen ik een aantal jaar een transplantatienier had, Ik kwam altijd drie keer per week, maar sinds kort is dat om de

ging er een wereld voor me open. Ik had vrijheid! Helaas ben ik

er daadwerkelijk iets met wensen

Samenstelling Cliëntenraad

dag. Dat gaat beter, mijn bloeddruk is nu minder hoog. Ik vind

sinds twee jaar weer aan de dialyse gebonden.

gebeurt. Volgens hem onderscheidt

Jan Dijkstra (voorzitter), Nelly de

het goed dat het ziekenhuis om de dag dialyseren mogelijk

Ik vind het wel prettig dat het mogelijk is om vaker te komen,

het Deventer Ziekenhuis zich met

Jong-Fousert, Wybrich Hettema, Jan

maakt. De begeleiding is hier sowieso prima, ik heb niets te kla-

het is beter voor mijn lichaam. Als het goed is, is dat straks

een open houding, ook bij kritiek.

van Rheenen en Hans Hartger.

gen. Dialyseren is niet fijn, maar je went er aan. Ik heb het best

aan de uitslagen te zien. En ik heb inmiddels wel een nieuw

naar mijn zin hier.’

ritme te pakken.’

13


Impress is een toonaangevende producent van blikverpakkingen en kent een wereldwijde organisatie met 60 fabrieken

Producten van Impress Deventer

In Europa behoren wij tot de grootsten in de markt. Het scala is bijzonder breed: blikverpakkingen voor conserven, verf, olieproducten, voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en de chemische industrie. U komt dagelijks in onze verpakkingen de diverse wereldmerken tegen. Voorbeelden? Deodorant, verf, slagroom, smeerolie, sigaren, groenten, siroop, melkpoeder, vis, soep, sauzen, dierenvoeding, haarlak. Grote merken als Nivea, Heinz, Bonduelle, Campbell’s, L’Oreal, Valvoline, La Paz, Schwarzkopf, Danone, Café Crème, Karvan Cévitam, Panter, Sikkens, en Douwe Egberts worden in onze verpakkingen op de markt gebracht. Wij maken niet alleen de verpakking, maar denken al in een vroeg stadium mee met onze klanten. Ook op het gebied van gebruiksgemak nemen wij een vooraanstaande positie in, waarvoor we werden bekroond met diverse internationale Awards.

Het team van Deventer-Zuid

Onze organisatie bestaat uit meer dan 8600 medewerkers, verdeeld over 60 productielocaties in 21 landen. Vanuit het hoofdkantoor in Deventer wordt de strategie bepaald waaraan door twee divisies gestalte wordt gegeven, nl. Processed Food en Specialities. De vestiging in Deventer aan de Zweedsestraat (ca. 400 medewerkers) is de afgelopen jaren fors uitgebreid, onder andere doordat deze vestiging door Impress B.V. is aangewezen voor de indrukwekkende high tech productie van tweedelige foodbussen(DWI), zie foto rechts. Als gevolg hiervan is het aantal productielijnen toegenomen.

INTERESSE? Neem dan binnen 14 dagen schriftelijk of telefonisch contact op met de heer H.M.J. Loderus Hoofd Personeelszaken Telefoon 0570 - 682527 Postbus 103 7400 GB Deventer henk.loderus@nl.imp-group.com www.impressgroup.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

14

© J O U RN É E- D E N E K A MP N L SE PT 0 3/ 09

Mede hierdoor hebben wij de volgende vacatures op minimaal BBL2 niveau: • Front-end monteurs • Lijntechnici In 3 of 4 + ploegendienst.

De splinternieuwe DWI-lijn


Het Deventer Ziekenhuis heeft sinds kort een Taxipoint. Gebruikers van de Regiotaxi Salland kunnen daarmee snel een rit naar huis boeken. Via een scherm is te zien hoe laat de taxi aankomt.

Voorheen moest een patiënt aan de receptionisten in het ziekenhuis vragen of zij de Regiotaxi wilden bellen. Dat hoeft nu niet meer. De gebruiker van de regiotaxi heeft een pasje die hij/zij in de lezer steekt. Het Taxipoint leest wie de kaarthouder is en vraagt of de rit kan worden geboekt. Via een beeldscherm bij het Taxipoint is nauwkeurig te volgen hoe laat de taxi bij het ziekenhuis aankomt. Als de Regiotaxi de Nico Bolkesteinlaan opdraait, zendt deze een signaal naar het taxipoint dat de Regiotaxi binnen korte tijd voor de deur van het ziekenhuis staat. Daardoor hoeven patiënten en bezoekers niet buiten te wachten. Het Taxipoint is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en Taxi Rietman Deventer.

bezoek & contact

Uniek Taxipoint in centrale hal

Bezoekadres: Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer

Colofon

Algemeen telefoonnummer : 0570 53 53 53

Uw DZ is de informatiekrant voor patiënten en bezoekers

Doorkiesnummers:

van het Deventer Ziekenhuis.

Anesthesiologie, preoperatief

Het volgende nummer ver-

spreekuur/opname............... 0570 53 51 30

schijnt in maart 2010.

Cardiologie ............................. 0570 53 50 00 Dermatologie.......................... 0570 53 50 10

Deventer Dichter Het is precies 1 jaar geleden dat het Deventer Zie- Een jaar Deventer Ziekenhuis kenhuis een prachtig nieuw ziekenhuis in gebruik

Zo kom ik aan:

heeft genomen. Dit inspireerde de Deventer Dich-

over het Mensinksdijkje of de Bolkesteinlaan met sirenes of muisstil

Uitgever: De Stentor Algemeen directeur: Rienk Feenstra

Diabeteszorg........................... 0570 53 50 15 Diëtetiek ................................... 0570 53 50 20 Ergotherapie ........................... 0570 53 50 35 Flebologie ................................ 0570 53 50 60

Bladmanager:

Fysiotherapie .......................... 0570 53 50 35

Eef Smit

Geriatrie .................................... 0570 53 50 45

Hoofdredactie: Erick van Zijl

Gynaecologie, verloskunde.... 0570 53 50 50 Heelkunde................................ 0570 53 50 60

ter, Heleen Bosma, tot een fraai jubileumgedicht.

omdat ik moet of omdat ik wil

Op 1 september is het uitgedeeld aan patiënten,

in mijn eentje of met mijn lief

Verine van Tol

Kaakchirurgie.......................... 0570 53 50 75

in mijn hand de brief

Rob van Putten

Kindergeneeskunde ............. 0570 53 50 80

met adres, routes, cryptische termen,

Marleen Dijk

Klinische Neurofysiologie .... 0570 53 50 55

bezoekers en ziekenhuismedewerkers.

een naam om over te ontfermen

Redactie:

Fotografie:

Interne geneeskunde........... 0570 53 50 70

KNO heelkunde...................... 0570 53 50 95

Ewout Staartjes

Logopedie................................ 0570 53 50 44

Ik kom sprakeloos, ik kom met vragen

Femke Teussink

Longgeneeskunde................ 0570 53 51 00

ik kom op afspraak of onverwacht

Patrick van Gemert

Mammapolikliniek ................ 0570 53 50 60

ik kom driehonderdvijfenzestig dagen

Bert de Graaf

Maag, Darm,

ik kom middenin de nacht

Ronny te Wechel

Levergeneeskunde ............... 0570 53 51 05

ik kom door regen, zon, mist, wind ik kom voor vader, moeder, mijzelf, mijn kind

Vormgeving: Ciska van der Plas Opmaak:

Ik kom per buik, ik kom met rollator ik kom acuut, ik kom wat later

Operations Zwolle Druk:

Medische psychologie......... 0570 53 51 60 Neurologie ............................... 0570 53 51 10 Oogheelkunde ....................... 0570 53 51 15 Orthopedie .............................. 0570 53 51 55 Orthoptie.................................. 0570 53 51 15

Ik blijf maar even, ben zo weer weg

Wegener Nieuwsdruk

Pijnbehandeling .................... 0570 53 51 20

of heb pech, blijf een nachtje

Gelderland

Plastische chirurgie............... 0570 53 51 25 Medische psychologie......... 0570 53 51 60

of zelfs langer ben zorgeloos of banger

© September 2009

Radiologie, nucleaire

dan ik dacht dat ik zou zijn

Niets uit deze uitgave mag

Geneeskunde.......................... 0570 53 51 35

hoop op cijfers en Latijn

overgenomen worden zonder

Reumatologie ......................... 0570 53 51 40

hoop en wens

voorafgaande schriftelijke toe-

ViaReva revalidatie-

zie mij leven

stemming van de uitgever.

geneeskunde .......................... 0570 53 65 30

zie mij, een mens

Revalidatie polikliniek.......... 0570 53 51 45 Trombosedienst .................... 0570 53 50 86

© Heleen Bosma

Urologie .................................... 0570 53 51 50

Deventer Dichter 2009-2011

15


Vervangen van een knie of heup is ingrijpend. Met Snel Herstel heeft Het Deventer Ziekenhuis een programma om alle stappen vanaf de eerste onderzoeken tot de operatie en het herstel thuis, zo prettig mogelijk te laten verlopen. Dat begint met voorlichting en ook de revalidatie en nazorg worden al voor de ingreep geregeld. Een patiënt kan meestal zelf de opnamedatum bepalen en na circa vijf dagen kan men vaak weer naar huis. Mevrouw Brand-Wiggers kreeg een nieuwe heup in het Deventer Ziekenhuis: ‘Ik heb er geen moment tegenop gezien. Dat komt door de goede voorlichting vooraf. Dat haalt veel vragen en onzekerheid weg. De onderzoeken en afspraken die vooraf nodig zijn, vinden eigenlijk allemaal op een dag plaats. Handig, dan hoef je dus maar een keer naar Deventer te komen. Al de eerste dag na de operatie ben ik begonnen met revalideren. Kleine

oefeningen

met zitten en opstaan en voorzichtig traplopen. Ik liep zo de gang op. Niet slecht voor iemand van bijna tachtig, toch?’ Meer info over Snel Herstel: www.dz.nl/orthopedie/

dat is handig Beeldscherm

Geboorteloket

Bezoekersrestaurant

ChipKnip

Kapper

Boven ieder bed in het DZ hangt een

Als u een kindje krijgt, kunt u hem of haar

Het ziekenhuis heeft in de centrale hal een

In de centrale hal van het ziekenhuis hangt

In de centrale hal zit kapsalon Pavette@

beeldscherm. Daarmee kunt u radio luis-

meteen bij de gemeente aangeven. Dat

leuk bezoekersrestaurant. Daar kunt u iets

een automaat waarmee u de ChipKnip

All. Die is van dinsdag t/m vrijdag

teren, tv-kijken, telefoneren, internetten,

kan in het Deventer Ziekenhuis zelf, op de

lekkers eten of drinken. Het restaurant is

kunt opwaarderen. De ChipKnip kunt u

geopend van 09.00 tot 17.30 uur. De

e-mailen en informatie opzoeken. Een

afdeling Verloskunde. Een ambtenaar van

geopend van maandag tot en met vrijdag

onder andere gebruiken voor de parkeer-

salon is ook gespecialiseerd in haarwerk

aantal diensten is gratis, voor andere moet

de gemeente is daar op werkdagen tussen

van 9.00 - 20.00 uur en op zaterdag en

automaat.

(pruiken). U kunt een afspraak maken via

u betalen. Als u televisie of een telefoon

9.00 en 10.00 uur aanwezig. Prille ouders

zondag van 13.30-20.00 uur.

afneemt, is het internetten gratis.

kunnen vooraf op een lijst aangeven of ze van de voorziening gebruik willen maken.

(0570) 53 65 15.

Nieuwe Ziekenhuiskrant Deventer Ziekenhuis  

ziekenhuiskrant Deventer

Advertisement