Page 1

Binnenvaart vaart wel bij regelingen SenterNovem De overheid ondersteunt een groot aantal

De MIA\Vamil

energiebesparende en milieuvriendelijke

Bent u van plan te investeren in een milieuvriendelijk

investeringen en initiatieven in de

beschermingssysteem voor scheepshuiden, een

binnenvaartsector. Het gebruik van bijvoorbeeld

afvalwaterzuivering (IBA) voor schepen, een

emissiearme motoren is beter voor het milieu, maar

schroefaskokerafdichtingsinstallatie of een stalen of

levert u ook een aantrekkelijk financieel voordeel

kunststof buikdenning? Of in ĂŠĂŠn van de andere

op. SenterNovem voert in opdracht van

milieuvriendelijke investeringen die de overheid fiscaal

verschillende ministeries een aantal

aantrekkelijk heeft gemaakt? Maak dan gebruik van de

regelingen uit die u financieel voordeel kunnen

MIA of Vamil-regeling. Elke ondernemer die belasting

opleveren. Hierover leest u meer in dit leaflet.

betaalt en investeert in een nieuw milieuvriendelijk bedrijfsmiddel, dat op de Milieulijst staat, kan gebruik

Subsidieregeling dieselmotoren voor

maken van de MIA\Vamil. MIA (Milieu-

binnenvaartschepen (VERS)

Investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving

Investeert u in een emissiearme motor of bouwt u een

milieu-investeringen) zijn twee fiscale regelingen. Via

bestaande dieselmotor om naar een emissiearme

de MIA kunnen ondernemers tot 40 procent van de

motor? Maak dan gebruik van de subsidieregeling

investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Met

dieselmotoren voor binnenvaartschepen (VERS). U

de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u de

kunt subsidie aanvragen als u eigenaar bent van een

investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijft. Dat

schip dat beroepsmatig wordt gebruikt voor de

biedt u vooral een liquiditeits- en rentevoordeel. Meer

binnenvaart. U kunt subsidie krijgen als u een nieuwe

informatie en voorbeelden van bedrijfsmiddelen die

schone motor koopt of een motor aanpast (retrofit) aan

interessant zijn voor de scheepvaart kunt u vinden op

de genoemde eisen. De nieuwe motoren die voor

www.senternovem.nl/mia

subsidie in aanmerking komen, moeten voldoen aan emissie-eisen gelijk aan fase 2 CCR of de meest

De Energie-Investeringsaftrek (EIA)

recente eisen van de Europese Unie. Voor retrofit

Investeert u in energiebesparende voorzieningen in een

gelden aanvullende eisen. Wilt u meer weten over de

bestaand of nieuw schip? Maak dan gebruik van de

VERS-regeling, kijkt u dan op de website van

Energie-Investeringsaftrek (EIA). U mag 44% van deze

SenterNovem, www.senternovem.nl/vers

investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.


De investeringen waarvoor u EIA kunt aanvragen staan

leveren aan een verbetering van de luchtkwaliteit. In

op de zogenoemde Energielijst. Voorbeelden op het

opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

gebied van de scheepvaart waarvoor u EIA kunt

heeft SenterNovem in samenwerking met het Bureau

aanvragen, zijn de schroefasgenerator en de

Innovatie Binnenvaart voor ROM-Rijnmond een

aangepaste keerkoppeling. In de Energielijst staat ook

onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek kan het

een rekenmethodiek beschreven voor investeringen die

ministerie beslissen over een verdere uitwerking van de

minder gangbaar zijn, maar wel aantoonbaar energie

maatregel “demonstratieprojecten” om de luchtkwaliteit

besparen. Deze investeringen kunnen soms ook in

in ROM-Rijnmond te verbeteren.

aanmerking komen voor de EIA. Wilt u meer weten over de EIA of uw ideeën bespreken, neemt u dan contact

CO2-reductie

op met de EIA helpdesk, 038 455 34 30 of kijk op

Heeft u een vervoersproject dat brandstof bespaart,

www.senternovem.nl/eia

transport vermindert en/of transport efficiënter uitvoert? Het CO2-reductieplan verkeer en vervoer subsidieert

Het Nieuwe Varen

initiatieven die een flinke bijdrage leveren aan de

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt

beperking van de CO2-uitstoot. Elk project dat de CO2-

momenteel een maatregel uit om energie te besparen

uitstoot beperkt, komt in principe in aanmerking voor

in de binnenvaart, Het Nieuwe Varen. Door energie te

subsidie. U kunt hierbij denken aan

besparen, vermindert de uitstoot van

investeringsprojecten, toepassingsprojecten of

luchtverontreinigende stoffen. Het uiteindelijke doel van

kennisoverdrachtprojecten. SenterNovem voert drie

deze maatregel is het verbeteren van de luchtkwaliteit.

programma’s uit die projecten ondersteunen die de

Het ministerie heeft SenterNovem gevraagd een

CO2-uitstoot beperken: Personenvervoer,

beleidsadvies op te stellen over (de uitvoering van)

Goederenvervoer en Ruimtelijke Ordening & Vervoer.

deze maatregel. Het stimuleren van de

Kijk voor informatie op www.senternovem.nl/co2-

binnenvaartsector (via een financieel instrument)

reductie.

behoort tot de opties. Meer informatie ROM-Rijnmond

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

Om de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied te

SenterNovem voor de binnenvaart? Kijk dan op

verbeteren hebben de partijen die samen ROM-

www.senternovem.nl

Rijnmond vormen een regionaal luchtkwaliteitsplan opgesteld: het Regio-Masterplan Luchtkwaliteit. Dit

Colofon

hebben zij gedaan in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eén van de maatregelen uit dit

SenterNovem voert beleid uit voor verschillende

Masterplan is het realiseren van demonstratieprojecten

overheden op het gebied van innovatie, energie &

die als voorbeeld kunnen dienen voor een schonere

klimaat en milieu & leefomgeving en draagt zo bij aan

binnenvaart. Deze voorbeeldprojecten kunnen laten

innovatie en duurzaamheid.

zien dat de toepassing van schonere motoren en milieuvriendelijke technieken een bijdrage kunnen

Maart 2006

test  
test  

test de site

Advertisement