Page 1

2017

Ambachtsstraat 4a 2450 Meerhout │ www.desprongvzw.be │ info@desprongvzw.be


Inhoudsopgave

1


Voorwoord

“Het regent zonnestralen”

Beste lezer, Zonnestralen … zie je het best als er ook wolken in de buurt zijn. Als u aandachtig naar de foto op het voorblad van dit jaarverslag hebt gekeken, zal u constateren dat de keuze voor een ‘contradictio in terminis’, als titel van dit voorwoord, niet louter op een toevalligheid berust. Deze authentieke foto werd genomen op maandag 25 september op de jaarlijkse sportdag van De Sprong. Voor vele werknemers van De Sprong is deze sportdag een jaarlijkse ‘hoogdag’. Er is geen photoshop en/of een professionele fotograaf aan te pas gekomen … enkel een enthousiaste medewerker die op het juiste moment de magie wist vast te leggen. Samen één team vormen, gezamenlijk de eindmeet overschrijden na een fietstocht, eervol en oprecht de winnaars huldigen wanneer zij sterker blijken in Kubb, …. Dat is waar de sportdag om draait. In 2017 kreeg de sportdag echter nog een bijkomende, hogere dimensie. Als locatie bood het theater in domein de Galbergen de ideale bühne om de hernieuwde visietekst voor te stellen en in de schijnwerpers te plaatsen. Een visietekst die na een zeer intensief proces tot stand is gekomen en waaraan alle medewerkers en bestuurders, maar ook heel wat partners en stakeholders hebben bijgedragen. Via deze weg wil ik dan ook nogmaals mijn warme dank uitspreken aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan de realisatie hiervan. In de visietekst staan drie verbindende kernwaarden centraal. Deze kernwaarden zijn duurzaamheid, groei en welzijn. In deze waarden herkennen de medewerkers zich, voelen zij zich thuis in onze bedrijfscultuur. Op vlak van duurzaamheid bouwt De Sprong aan duurzaam werk, maar ook aan een duurzame organisatie. De Sprong gelooft in en werkt aan de groei van de medewerkers. Tegelijkertijd willen we ook als organisatie groeien, als groeiende organisatie uitdagingen aannemen in de sociale economie. Welzijn vormt de derde kernwaarde. Zowel het individuele als collectieve welzijn van alle medewerkers, alsook het welzijn van de organisatie. Een partnerschap met lokale welzijnsorganisaties en andere hulpverlening laat ons toe om de stem van de medewerkers te vertalen naar de maatschappij en het beleid, maar ook om maatschappelijke evoluties toe te passen en te vertalen in onze organisatie. Bovenstaande kernwaarden sturen onze beslissingen en geven richting aan interne en externe samenwerkingen. De Sprong wil deze kernwaarden uitdragen in woord en daad. De integrale visietekst kan u dan ook steeds terugvinden op onze website, maar ook verderop in dit jaarverslag. Gesteund door een zeer actuele en breed gedragen visietekst, is de organisatie gesterkt om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Hierbij denk ik zowel aan de laatste transitiefase in aanloop naar de invoering van het maatwerkdecreet vanaf 1 januari 2019, alsook aan maatschappelijke evoluties waarmee De Sprong rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geconfronteerd.

2


In tijden van economische hoogconjunctuur is de krapte op de arbeidsmarkt een determinerende factor in het groeipotentieel van bedrijven. Ondernemingen die erin slagen om goede werknemers aan te werven, verder op te leiden en aan zich weten te binden, weten mede hierdoor groeikansen in de praktijk om te zetten i.p.v. hun groeikansen gefnuikt te zien worden. De krapte op de arbeidsmarkt biedt ook aan sociale economie bedrijven een bijkomend voordeel om hun maatschappelijke opdracht waar te maken. De bestaansreden van sociale economie reikt veel verder dan louter het tewerkstellen van kansengroepen op een economisch duurzame manier. Sociale economie bedrijven MOETEN mensen uit kansengroepen op hun maat en hun tempo individueel begeleiden en opleiden, zodat zij maatschappelijk en professioneel weerbaarder en sterker worden. Indien mogelijk leidt dit tot een doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt, maar sowieso streven we ernaar om elke werknemer zich maximaal te laten ontplooien. Niet zozeer omdat de overheid een bepaald doorstroompercentage zou opleggen en/of afdwingen door aan de subsidies te morrelen, wel omdat dit in het DNA moet zitten van elke zichzelf respecterende sociale economie organisatie. ‘Mensen laten groeien’ mag niet verworden tot een holle slogan, integendeel. Terwijl sociale economie bedrijven dagelijks met heel veel zorg kwetsbare mensen omringen, begeleiden en tewerkstellen, wijzigt het landschap om ons heen in ijltempo: -

-

-

De doelgroep is met de invoering van het maatwerkdecreet, het wegnemen van de zuilen tussen sociale en beschutte werkplaatsen, enkel meer divers geworden. Op de werkvloer constateren we een grotere diversiteit in de kansengroepen die we tewerkstellen. De noden zijn uiteenlopender, de klassieke doelgroepwerknemer sociale werkplaats … zo deze ooit al bestaan heeft, stroomt niet langer in. Naast een toegenomen diversiteit op de werkvloer, constateren we ook een toename in de zorgnoden, in de complexiteit van de problematieken die deze mensen met zich meedragen. Als sociale economie onderneming willen we samenwerken, mensen in contact brengen met gepaste ondersteuning en/of hulpverlening. Maar hierbij botsen we op ellenlange wachtlijsten voor psychische hulpverlening, sociale huisvesting, taalcursussen, …. Consolideren en creëren van jobs is zowat het credo van de regering Charles Michel. Dit is een zeer terechte bekommernis, topprioriteit … doch het zet, onbewust misschien, ook zeer grote groepen mensen, voor wie reguliere tewerkstelling nog zeer ver weg is, nog meer in de schaduw. Als vanzelfsprekend denk ik hierbij spontaan aan sommige arbeidszorgmedewerkers voor wie betaalde tewerkstelling mogelijks nooit haalbaar is. Maar evenzeer aan andere doelgroepen zoals (ex) gedetineerden die niet alle kansen krijgen op een succesvolle arbeidsrehabilitatie, bijgevolg maatschappelijke re-integratie. Of wat met de tewerkstellingsmogelijkheden van geïnterneerden? Zij die al sinds mensenheugenis vaak verstoken blijven van de meest humane zorgen. Nochtans is tewerkstelling een universeel mensenrecht …en heeft België bij de Verenigde Naties dit verdrag ook geratificeerd.

Bij bovenstaande thema’s worden budgettaire beperkingen vaak aangehaald als oorzaak. Het is ontegensprekelijk ook een zeer bepalende factor, maar … het mag ook geen universeel excuus zijn. Ik kan me helaas niet van de indruk ontdoen dat dit soms ook te pas en te onpas misbruikt wordt. Hetzelfde geldt voor oude structuren die als een vanzelfsprekendheid gekoesterd in plaats van regelmatig in vraag gesteld worden. Initiatiefnemers worden als vreemde vogels bestempeld, onvoldoende aangemoedigd en/of gewaardeerd.

3


Ik mis in deze een zeer grote maatschappelijke spiegel en bovenal de durf, de moed om hier, zowel collectief als individueel, voor te gaan staan. Want ook in tijden van budgettaire krapte kunnen we wel elkaar leren kennen, verbinding zoeken, out of the box denken, de handen zelf uit de mouwen steken … In sociaal ondernemen schuilt immers een ongelooflijk potentieel om te innoveren. Ik ben ervan overtuigd dat dit een zeer grote stimulans kan en zal geven. Zowel aan sociale economie ondernemingen als aan partners waarmee zij samenwerken, maar tegelijk ook aan elke individuele werknemer die hieraan zijn/haar steentje kan bijdragen. Het volstaat niet om enkel naar de overheid te kijken en te klagen over ontoereikende budgetten. Samen hetzelfde deuntje neuriën en naar de eigen navel staren … in plaats van De Sprong te maken. Vanuit De Sprong kiezen we resoluut voor dit laatste, willen we absoluut mee aan de kar trekken. Mocht u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen hebben, ideeën met ons willen uitwisselen of De Sprong beter willen leren kennen … gaan we hier steeds graag op in. In afwachting daarvan wens ik u alvast heel veel leesplezier toe! Met vriendelijke groeten Bart Quirijnen Algemeen directeur De Sprong

4


Afdelingen

1. Afdeling Fietsenatelier In 2016 leek het doek te vallen over de 10 Fietspunten in de provincie Antwerpen. Met dank aan de provincie Antwerpen, departement Sociale Economie, de betrokken lokale besturen en de sociale economie die de Fietspunten uitbaten, werd echter een duurzaam reddingsplan uitgewerkt. De tewerkstelling van de doelgroepmedewerkers op de Fietspunten werd hierdoor niet enkel gevrijwaard, maar zal door de toename van het aantal Fietspunten zelfs nog toenemen. Naast het uitbaten van de Fietspunten op de stations van Mol, Geel en Herentals, zal De Sprong vanaf 2018 immers ook in het station van Balen en Olen een Fietspuntwerking garanderen. De doelgroepmedewerkers van De Sprong zullen ook op deze nieuwe Fietspunten zorgen voor de orde en de netheid aan het station, het verwijderen van sluikafval en onkruid, toezien op een correcte plaatsing van fietsen, het weghalen van weesfietsen, kleine herstellingen uitvoeren i.h.k.v. het altijd-thuiskom-principe, ‌ Bovenstaand vast takenpakket wordt vanaf 2018 ook nog aangevuld met bijkomende dienstverleningen die, in samenspraak tussen het lokale bestuur en de sociale economie onderneming, zullen worden vastgelegd. Dit kan o.a. gaan over het onderhouden van fietsenstallingen op gans het grondgebied van de betrokken gemeenten, aanbod op maat van scholen i.h.k.v. verkeersveiligheid, een mobiele pop-up event stalling voor 600 fietsen die kan worden ingezet bij grotere evenementen.

5


De actie ‘Red de fietspunten!’ heeft haar vruchten afgeworpen.

Naast een duurzame doorstart van de Fietspunten, liggen er ook heel wat opportuniteiten in het verschiet op vlak van duurzaam woon-werkverkeer. Zowel werkgevers als werknemers zien met lede ogen de files op onze snelwegen jaarlijks toenemen. Ook hierin speelt de provincie Antwerpen een belangrijke rol in de uitbouw van de fietssnelwegen, zodat recreanten en werknemers op een veilige en snelle manier hun bestemming kunnen bereiken. In het onderhoud van de fietssnelwegen schuilen ook voor sociale economie heel wat opportuniteiten, schuilt hier ook een grote complementariteit in met de bestaande Fietspuntwerking.

6


De toegenomen interesse voor de fiets als duurzaam vervoermiddel, constateren we niet enkel bij de particuliere klanten in de fietswinkel, maar evenzeer bij de bedrijven. Er is een toegenomen vraag naar zowel interne bedrijfsfietsen als naar woon-werkfietsen. Om ook hierin een kwalitatieve dienstverlening te garanderen, heeft De Sprong in 2017 een nieuwe vrachtwagen aangeschaft om de bedrijven nog beter te kunnen bedienen.

7


Ook in de Sint Apollonialaan werd hard gewerkt om de fietswinkel in een ‘modern jasje’ te steken. Enerzijds vanuit de overtuiging dat de eigenlijke winkel nog meer kan benut worden als leerplatform voor onze doelgroepmedewerkers. We zijn ervan overtuigd dat hier heel wat leerkansen liggen voor onze medewerkers om ervaring op te doen en bijkomende competenties te ontwikkelen die hun kansen vergroten met het oog op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Zowel op vlak van magazijnbeheer, herstellen van fietsen, … tot en met het verkopen van fietsen. De Sprong wil doelgroepmedewerkers hierin maximaal betrekken en hen ook dichter bij de klant brengen. In dat kader is dan ook bewust gekozen voor een ‘open herstelplaats’, zodanig dat de fietshersteller en de klant met elkaar in contact worden gebracht.

Anderzijds willen we ook onze klanten ontvangen in een modern kader en met een zeer ruim en aantrekkelijk aanbod van fietsen, zowel nieuwe als tweedehandsfietsen. Gans de winkel kreeg een verfbeurt en enkele tussenmuren werden gesloopt. De bestaande verlichting werd volledig vervangen door een duurzame LED-verlichting. Achter de schermen wordt naarstig gewerkt aan een nieuw kas- en facturatiesysteem. Vanaf 2018 zullen alle artikelen gescand worden, waardoor ook het artikelbeheer accurater kan opgevolgd worden.

8


Ook in het atelier werd de bestaande verlichting vervangen door LED-verlichting. Bijkomend voordeel naast een verminderd energieverbruik is vooral een veel betere zichtbaarheid op de werkvloer. Dit laatste was ook reeds als voorstel geformuleerd vanuit het CPBW.

9


2. Afdeling groenonderhoud De afdeling groenonderhoud heeft in 2017 de vruchten kunnen plukken van een goed geoliede teamwerking. Nadat in 2016 een nieuwe technieker en werkvloerbegeleider hun opwachting maakten, viel afgelopen werkjaar op dat dit relatief jonge team op korte tijd tot een sterk geheel is gekneed. Doelgroepmedewerkers werden evenzeer uitgedaagd om in team te werken, open te communiceren en samen doelen te stellen. Zij werden actief betrokken bij de opmaak van de planningen en werden hierbij zeer nauwgezet geïnformeerd over het verwachtingspatroon van de klant. Het volstond niet langer om ‘uit te voeren’. Hun inzet en expertise werd bewust aangesproken om samen doelen te determineren en te overleggen hoe deze best bereikt konden worden. Hierdoor zagen we niet enkel hun fierheid toenemen, maar tegelijkertijd hun competenties vergroten. Mede hierdoor zijn zij erin geslaagd om, ondanks een grote tijds- en werkdruk in de zomer, hoogstaand werk te blijven leveren.

Aangezien het orderboek in 2017 zeer goed gevuld was, heeft De Sprong verscheidene doelgroepwerknemers buiten erkenning aangeworven om alle opdrachten te kunnen uitvoeren. De groep erkende doelgroepwerknemers werd hiervoor uitgebreid met medewerkers uit kansengroepen die via een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) werden aangeworven. Hierdoor kon ook deze extra groep werknemers, die tot voorheen geen aansluiting vond bij de reguliere arbeidsmarkt, ervaring opdoen en intensief worden begeleid naar een mogelijke doorstroom op de reguliere arbeidsmarkt. 10


Om alle machines en het wagenpark te kunnen stallen, drong een verhuis naar een nieuwe standplaats in Meerhout zich op. Deze nieuwe standplaats was broodnodig, omdat het plaatsgebrek nijpend werd. In het nieuwe magazijn is ook een ruime locatie voorzien waar De Sprong het merendeel van de onderhoudswerken aan de machines zelf kan uitvoeren. Inzake het duurzaam bestrijden van onkruid, wil De Sprong haar pioniersrol blijven bestendigen. De Sprong wil hierbij zoveel mogelijk actoren betrekken en bijdragen aan een maatschappelijk ecologisch bewustzijn. Zowel de maatschappelijke tendens als de daarmee gepaard gaande wetgeving evolueren steeds meer in de richting van een globaal respect naar het milieu toe. Hierbij wil De Sprong zich blijven profileren als een duurzame ecologische onderneming. In dat kader past dan ook de aankoop van een derde machine voor het bestrijden van onkruid met warm watertoepassing. Het nieuwe toestel zal, buiten het groenseizoen, eveneens worden ingezet voor het ontmossen van zitbanken, verkeersborden en gebouwen.

11


‘Honest feelings and bad timing make the most painful combination’

12


3. Afdeling recyclage Regionaal Overslag Station (ROS) In samenwerking met IOK Afvalbeheer worden medewerkers van vzw De Sprong ingeschakeld voor het ophalen van oude elektrische apparaten, piepschuim, videocassettes, matrassen en autobanden met velg bij de containerparken. Al deze afvalfracties worden naar het overslagstation in Olen gebracht om van daaruit naar gespecialiseerde bedrijven te transporteren. De medewerkers van De Sprong zorgen in het overslagstation voor het verwijderen van de velgen in de autobanden en de ontmanteling van de matrassen waardoor deze beter gerecycleerd kunnen worden. In 2017 werden 2558 matrassen en 1788 autobanden ontmanteld. Het aantal matrassen blijft dalen, het aantal autobanden blijft stabiel.

ingezamelde matrassen & banden 14000 12000

Aantal

10000 8000

matrassen

6000

autobanden

4000 2000 0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Glasbollen Rond de glasbollen ruimen de medewerkers van De Sprong veel afval op. Rondom de glasbollen werd in 2017 60480 kg afval opgehaald. Het gemiddelde gewicht per maand ligt iets lager dan in 2016 en de piekperiode blijft duidelijk de zomer. Dat hebben we in de praktijk ook gemerkt: veel volle glasbollen waardoor er veel glas en afval naast de bollen stond. De medewerkers van de Sprong zijn ook een paar keer extra opruimacties gaan uitvoeren.

glasbollen 2017 aantal kg

8000 6000 4000 2000 0

maand

13


De verschillende glasbolsites worden wekelijks opgeruimd. Vier keer per jaar worden de glasbollen ook met een hogedrukreiniger behandeld. Via vaste routes zorgen we ervoor dat locaties niet vergeten worden. In 2017 maakten we werk van de optimalisatie van deze routes: de volgorde van de locaties werd logischer opgebouwd waardoor het aantal glasbollen per route werd geoptimaliseerd. Hierdoor kon alles gebundeld worden in 6 i.p.v. 8 routes. De tijd die hierdoor vrijkwam, werd mee benut om o.a. het Repaint project mogelijk te maken. In 2017 deden 2 medewerkers Arbeidszorg stage in het project Glasbollen. Dit verliep zeer goed en resulteerde uiteindelijk ook in de doorstroom van één arbeidszorgmedewerker naar de maatwerkafdeling recyclage van de Sprong.

Repaint In juni 2017 ging het gloednieuwe project ‘Repaint’ van start. Repaint is ontstaan als een samenwerkingsverband tussen IOK Afvalbeheer, de Sprong vzw, Kringwinkel ZuiderKempen en Kringwinkel WEB. Met dit project wordt verf, die via de containerparken naar de verbrandingsoven ging, een nieuw leven gegeven. Op deze manier worden er duizenden liters verf per jaar uit de afvalstroom gehaald en creëren we sociale tewerkstelling in de Kempen. Op de containerparken worden verfresten ingezameld. De verf op waterbasis wordt apart verzameld. Medewerkers van De Sprong doen op deze verf een controle. Zo wordt de verf die niet meer bruikbaar is (o.a. door bevriezing, uitdroging, menging met andere producten, enz.) uitgesloten. Na grondige keuring en weging krijgt de goede verf de juiste sticker en kan deze naar de Kringwinkels in Geel en Turnhout voor verkoop. In totaal werd in 2017 op deze manier 4230 kg goede verf opgehaald in de containerparken.

14


RAS – donations Deze afdeling is een samenwerking tussen De Sprong, Nike en IOK Afvalbeheer. Via een machinaal proces verwerken de medewerkers oude of foutief geproduceerde sportschoenen tot nieuwe grondstoffen, rubber en PU, onder de noemer ‘Nike Grind’. Deze grondstoffen worden gebruikt als basis voor nieuwe producten (o.a. sportvloeren). Overzicht van de hoeveelheid rubber, PU en ontvangen schoenen van de afgelopen drie jaar: 250.000 200.000

KG

150.000 100.000 50.000 0 2015 ontvangen schoenen

2016 rubber

2017 PU

fluff

Er werden enkele aanpassingen aan de machine gedaan om de hoeveelheid stof in de bedrijfshal te verminderen. Deze investeringen hebben geloond, waardoor ook het eindproduct door deze aanpassing zuiverder is geworden. Voor 2018 staat de aankoop een perscontainer gepland, zodanig dat de fluff rechtsreeks in de perscontainer terechtkomt. Daardoor er minder mankracht nodig is om de fluff te verdelen over de container (rugbesparing) en komt er tevens minder fluff in de bedrijfshal.

Tot slot beheert De Sprong ook donatieartikelen die Nike aan goede doelen doneert. Wij zorgen voor het uitsorteren van de artikelen en verwijderen alle verpakkingsmateriaal, zodat ook dit correct gerecycleerd kan worden 15


4. Arbeidszorg In maart 2017 werd de hernieuwde visie rond arbeidszorg verder uitgeschreven en bekrachtigd door de Raad Van Bestuur van de Sprong. De belangrijkste basisprincipes zijn: 1) Activiteiten op maat van de arbeidszorgmedewerker Het aanbieden van een waaier aan arbeidsmatige activiteiten, op maat van iedere medewerker, is het streven. Kwaliteit van de arbeid is hierbij het uitgangspunt. De latente functies van de arbeid krijgen voorrang De Sprong wil dat de activiteiten steeds maatschappelijk zinvol en zichtbaar zijn. Het arbeidszorgproject gaat proactief op zoek naar activiteiten die voldoende aansluiten bij de mogelijkheden van de arbeidszorgmedewerkers, met oog voor een goed evenwicht tussen voldoende uitdaging en zorg op maat van de arbeidszorgmedewerker. 2) Zorg op maat van de arbeidszorgmedewerker Bij de ondersteuning van de arbeidszorgmedewerker is het sleutelwoord vraag-gestuurd: in onze ondersteuning vertrekken we vanuit de nood die de arbeidszorgmedewerker ervaart op het vlak van arbeid en zorg. 3) Trajectmatig werken met een gefaseerde aanpak Binnen het arbeidszorgproject van de Sprong hanteren we een gefaseerde aanpak waardoor de persoon kan groeien in zijn persoonlijke ontwikkeling en arbeidsattitudes. Dit gefaseerd traject heeft een duidelijke start, een tussenperiode en een einde. Hiermee wordt eveneens duidelijk gemaakt dat arbeidszorg niet vrijblijvend is en ook beperkt is in tijd, ook al kan de termijn individueel verschillend zijn. We streven naar een maximumtermijn van twee jaar. Er worden drie fases onderscheiden waarbij het accent van de begeleiding telkens anders komt te liggen naargelang de fase waarin de persoon zich bevindt. De doelstelling is: wanneer een persoon de drie fases doorlopen heeft, dat hij/zij perspectieven heeft voor wat voor hem/haar het meest gewenste en/of maximaal haalbare niveau van arbeid is. Het uitschrijven van deze nieuwe visie paste grotendeels ook binnen de uitdagingen die het nieuwe decreet ‘houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten’ met zich mee zou brengen. Dit stond gepland om in de loop van 2018 in voege te gaan. Anderzijds werd deze visie afgestemd op de nieuwe visie van de Sprong in het algemeen.

16


Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen & Arbeidszorg In maart 2017 kwam een samenwerking tot stand tussen de afdeling ‘Arbeidszorg’ en een lokaal regulier bedrijf, genaamd Multidop. Dit alles binnen het kader van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen. Binnen de werking van het arbeidszorgproject werd, op basis van onze bevindingen van enkele proefdagen (21/3 en 28/3), de inschatting gemaakt dat hier een meerwaarde in zat voor een aantal arbeidszorgmedewerkers. Mooie en vernieuwende leermomenten kwamen tot stand, in een fijne werkomgeving met een goede partner. Via deze activiteit slaagden we er in competenties van enkele medewerkers aan te scherpen. Aangezien het werk gelijkenissen vertoonde met activiteiten van beschutte werkplaatsen, werden mensen gestimuleerd inzake doorstroom. We durven stellen dat hierdoor minstens 3 medewerkers een zeer mooi groeiproces doormaakten wat telkens resulteerde in een betaalde job. Eind 2017 werd deze samenwerking dan ook positief geĂŤvalueerd door alle partijen en besloot men deze dan ook te verlengen.

17


Groei arbeidszorgmedewerkers Er werden in de loop van 2017 binnen arbeidszorg 21 mensen begeleid. Er stroomden 11 medewerkers onze werking uit, waarvan 7 succesvol. In 2017 realiseerden we met deze 7 mensen doorstroom naar voor hen meest gewenste en/of maximaal haalbare niveau van arbeid of activering. - 1 persoon stroomde door naar het NEC (Normaal Economisch Circuit) -

3 personen stroomden door naar een sociale en/of beschutte werkplaats

-

3 personen stroomden door naar vrijwilligerswerk

Vier trajecten werden beĂŤindigd en daarnaast startten 4 mensen een nieuw traject op in arbeidszorg. Op 31/12/2017 waren er 10 arbeidszorgmedewerkers werkzaam bij De Sprong.

18


5. Strategische projecten en partnerschappen Op zoek gaan naar waardevolle samenwerkingen en/of partnerschappen voor zowel sociale economie als voor bedrijven, provincie, lokale besturen, … Dit was bij de creatie van deze nieuwe afdeling niet enkel de ambitie van de Sprong, maar ook de drijfveer van Gust Vos om zijn expertise en netwerk aan te wenden in functie van het creëren van nieuwe of vernieuwende projecten. In dat kader heeft Gust dan ook heel wat projecten mee onderzocht, uitgebouwd en/of ondersteund. In Ravels heeft hij, in samenwerking met de gemeenten Ravels en Baarle –Hertog, een sociaal economie project helpen uitbouwen. Dit om tegemoet te komen aan de noden van lokale werkzoekenden die behoren tot de kansengroep van langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden, voor wie er lokaal zeer weinig beschikbare arbeidsplaatsen zijn in de sociale economie. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een ploeg van 7 groenarbeiders die hebben bijgedragen aan het onderhoud van ‘Weelde depot’. In een latere fase werd dit uitgebreid naar een samenwerking met de gemeentelijke groenploegen. De ondersteuning die Gust hierbij bood, had betrekking op groepsvormingen, individuele begeleidingen, benaderen van werkgevers, maar evenzeer hulpverleningsdiensten betrekken. Organisaties of diensten zoals sociale verhuurkantoren, OCMW voor schuldbemiddeling, diensten voor gezinsbegeleiding, …

In de Kempen heeft Gust ook mee zijn schouders gezet Onder het Leaderproject Fietsbib (vzw Stroming). Samen met Beweging.net en de inzet van vele vrijwilligers heeft dit geleid tot de opening van 4 fietsbibliotheken in 2017, in Mol, Retie, Ravels en Turnhout. Op deze manier kunnen ook kinderen, in de leeftijdscategorie 2-12 jaar, van mensen met een laag inkomen, een kinderfiets ontlenen.

19


In samenspraak met de provincie Antwerpen is alvast ook de idee gerijpt om een mobiele fietsbib op te richten en te kijken naar een synergie met de bestaande en/of nieuw op te richten fietsbibliotheken.

20


Daarnaast zijn er ook nog heel wat andere projecten waaraan Gust zijn medewerking heeft geleverd en/of die hij mee heeft getrokken.

Repaint

Kempense ovenschotels

21


Vorming Jaarverslag vorming kalenderjaar 2017 We eindigden 2016 met een bevraging bij alle werkvloerbegeleiders en coördinatoren naar hun noden en behoeften op het gebied van vorming. Er werd tevens via de omkadering gepeild naar de behoeften en noden van de doelgroep. De vormingsdienst ging met deze resultaten aan de slag om vast te stellen welk aanbod intern en extern aansloot bij deze behoeften en noden en zorgde voor de verdere concrete uitwerking, opvolging en interne/externe communicatie. Interne vorming Greet Grietens,vormingsmedewerker werkte een aantal interne vormingen uit voor de doelgroepmedewerkers en begeleidde volgende vormingen: Naam vorming Assertiviteit 2 groepen Teambuilding groenploeg 1 Teambuilding groenploeg 2 Teambuilding ploeg RAS Herenthout Omgaan met agressie

Aantal DGWN’s 12 + 2 WVB’s 4 + 1 WVB 5 + 1 WVB 4 + 1 WVB 1

Aantal uren per cursus 9 3 3 3 4

Externe vorming VIVO, de organisatie die vorming op maat aanbiedt voor sociale werkplaatsen, is onze grootste externe samenwerkingspartner op dit gebied Naam vorming VIVO Conflictvaardig handelen Computerinitiatie Omgaan met papieren en budget Heb aandacht voor je rug EHBO 2 groepen

Aantal DGWN’s 10 + 1 WVB 5 + 3 WVB’s 12 + 1 WVB 14 + 1 WVB 24 + 4 WVB’s

Aantal uren per cursus 12 15 12 8 6 22


Naam vorming VIVO Basiscursus zonder agogische voorkennis Basiscursus met agogische voorkennis Omgaan met alcohol en drugs Omgaan met en preventie van agressie Werken in team met je medewerkers Omgaan met conflicten Werken met POP Individueel coachen van medewerkers Feedback geven en moeilijke gesprekken Omgaan met psychische aandoeningen Doorstroomgericht werken Herbronnen van begeleider Veranderingsmanagement Coachen van werkbegeleiders Meerwaarde van ergonomie Werkbaar leiding geven

Aantal WVB’s/COO 4 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1

Aantal uren per cursus 36 36 6 14 14 12 12 12 12 7 14 12 18 12 7 15

Op maat van een aantal noden zochten we ook andere partners: LOGO Kempen, I-diverso, Basiseducatie,Vonst, Amoz,… enzoverder. Hier onder een overzicht per doelgroep.

Naam vorming Info Basiseducatie ICT mediagewijs- Basiseducatie Kleurrijk gezond-LOGO kempen Toelichting samenwerking IOK Afvalbeheer en de Sprong door Paul Macken

Aantal DGWN’s 11 (7 AZ) 8 (6 AZ) 9 22

Aantal uren per cursus/info 3 18 4 1

Naam vorming en organisator

Aantal WVB’s/COO 1

Aantal uren per cursus

Begeleiders op de werkvloer in arbeidszorg Ronde tafel arbeidszorg Arbeidszorg en hun mirakelmakers - Vonst MLP opleiding – VDAB Producten werkplekleren voor OCMW –VDAB Excel - I-diverso Info autisme - Amoz Daan Sneyers Algemene infosessie TWE - VDAB Mechelen Informatieverwerking en privacy - VDAB HR scan medewerkersbeleid - Hr wijs Teamversterkend werken - Agora

1 1 1 11 11 1 1 1 1

24 5 6 7 6 3 2u30 3u30 5 7 23


Omgaan met ergernissen - Agora Inzetten op zelfwaarde - Kringloop Geel De goed gevoel stoel - Vigez

1 2 1

7 6 8

Aantal DGWN’s 2 2

Aantal uren per cursus/info 12

Technische vormingen Naam vorming en organisator Opleiding kettingzaag ECS 1- Inverde Rijbewijs BE

Naam vorming en organisator Opleiding kettingzaag ECS 1- Inverde Typebestek 250 infrastructuur en groenwerken Rijbewijs BE

Aantal WVB’s/COO 2 1 1

Aantal uren per cursus 12 7

De vormingsdienst begeleidde in 2017 3 supervisiemomenten met 3 verschillende groepen van werkvloerbegeleiders. Er werd beslist om tijdens het laatste supervisiemoment rond het thema ‘communicatie’ te werken in plaats van de bespreking te doen aan de hand van een casus. Er bleef veel aandacht gaan naar het ondersteunen van werkvloerbegeleiders in het opvolgen van het groeiproces en ontwikkelingstraject van doelgroepwerknemers, waar het opstellen en opvolgen van een persoonlijk ontwikkelingsplan met de doelgroepwerknemers een belangrijk onderdeel is. In november 2017 werd er gevraagd aan elke werknemer om een individuele bevraging in te vullen i.f.v. noden en behoeftes wat vorming betreft. Deze vragenlijsten werden verwerkt, noden werden gebundeld en een nieuw voorstel voor 2018 werd uitgewerkt, rekening houdend met een maximumaantal uren vorming per persoon.

Doorstroom In 2017 werd het startsein gegeven om de mogelijkheden te bekijken hoe we meer doorstroom naar het reguliere circuit kunnen realiseren voor onze doelgroepwerknemers. Dit uitte zich onder andere in het volgen van een vorming rond doorstroomgericht werken door Lies, in het zoeken naar juiste informatie en in het leggen van contacten met experten van VDAB. Daarnaast hebben we ons als organisatie geëngageerd om deel te nemen aan een aantal ‘projecten’ in het kader van doorstroom. Zo namen we deel aan het WELT traject van VOKA waarin bedrijven uit het reguliere circuit werden samengebracht met arbeidsbemiddelaars vanuit verschillende hoeken. Hieruit volgden verschillende bedrijfsbezoeken waardoor er een wederzijdse kennismaking ontstond tussen De Sprong vzw en de deelnemende bedrijven. De Sprong heeft zich opengesteld voor de ESF-proeftuinen voor doorstroom waarbij Deloitte de consultancy verzorgt. Tegelijkertijd heeft De Sprong zich kandidaat gesteld om deel te nemen aan een lerend netwerk rond doorstroom, ‘Future Proof’ genaamd. Intern startte Lies enkele individuele doorstroomtrajecten op en werd er gekeken naar kansen en mogelijkheden om mensen verder te laten groeien en in te zetten op hun talenten door hen een stage te laten lopen in andere afdelingen van De Sprong vzw. Voornamelijk voor de mensen van arbeidszorg werd 24


hier erg op ingezet. Een aantal mensen slaagden er dan ook in om door te stromen, intern (bv een doelgroepmedewerker die van afdeling verandert of een medewerker uit arbeidszorg die als doelgroepmedewerker aan de slag kon) of extern. Voor een overzicht, verwijzen we graag naar onderstaande grafiek. Verder werden er verkennende gesprekken gevoerd naar mogelijkheden voor stages met onze samenwerkingspartner IOK Afvalbeheer. Het was nog maar de eerste stap… ons engagement in de verschillende projecten zetten we verder in 2018. Daarnaast zal er een interne werkgroep opgestart worden met als thema ‘doorstroomgericht werken’ om hierrond een gezamenlijke visie uit te werken en te bekijken hoe we alle uitdagingen in de praktijk kunnen omzetten en waarmaken.

Overzicht doorstroom 2017 individuele trajecten

vrijwilligers

art. 60§7

dgwn

arbeidszorg

0

1

2 extern

3 intern

4

5

6

7

8

9

stage/individueel traject

25


Missie en visie

missie “De Sprong is een Kempisch maatwerkbedrijf waar tewerkstelling op maat kansen creëert voor iedereen met een erkende afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Deze kansen worden gecreëerd door samen met de medewerkers hun mogelijkheden te (h)erkennen en te ontwikkelen, waardoor zij een sterkere positie verwerven op de arbeidsmarkt en in de samenleving. De Sprong engageert zich in de samenleving door op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier te blijven ijveren voor tewerkstelling voor iedereen, in het bijzonder de meest kwetsbaren.”

26


Visie DE SPRONG… EEN WAARDENGEDREVEN ORGANISATIE WIE De Sprong vzw is een, door de Vlaamse Overheid erkend, Kempens maatwerkbedrijf. WAT De Sprong vzw stelt mensen te werk voor wie de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt op de moment van aanwerving (nog) te groot is omwille van diverse redenen. HOE Wij doen dit: - Door zinvol werk op maat van elk individu aan te bieden - Door in te zetten op persoonlijke groei - Door een breed netwerk van partners aan te spreken - Door een uitgebreide dienstverlening aan te bieden - Met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen WAAR Ons actieterrein ligt voornamelijk in de Kempen

VERBINDENDE WAARDEN Onze kernwaarden sturen onze beslissingen en bepalen het gedrag binnen onze organisatie. Zij geven een gemeenschappelijk taalgebruik en richting aan elke interne en externe samenwerking. Onze medewerkers herkennen zich in onze waarden en voelen zich thuis in onze bedrijfscultuur. Het uitdragen van onze kernwaarden is dan als ademen; continu, grotendeels onbewust en door iedereen. Onze kernwaarden zijn duurzaamheid, groei en welzijn.

KERNWAARDE 1: DUURZAAMHEID Wij bouwen aan duurzaam werk. Wij leggen onze focus op de versterking van onze medewerkers met het oog op een duurzaam tewerkstellingstraject met groeikansen. We betrekken ons netwerk om samen een duurzaam engagement aan te gaan zodat we optimale leerkansen creëren voor onze medewerkers.

Zodanig dat: - We medewerkers duurzaam versterken in hun persoonlijke groei. - We interne en externe stagemogelijkheden kunnen voorzien. - We onze partners kunnen stimuleren om onze medewerkers alle kansen te geven en doorstroommogelijkheden kunnen creëren Wij bouwen aan een duurzame organisatie. Wij realiseren een stabiele en financieel gezonde organisatie. Wij ondernemen op een ecologisch verantwoorde wijze. We stimuleren hergebruik en recyclage binnen

27


onze organisatie en de maatschappij en blijven hierin innoveren. Wij werken via onze dienstverlening mee aan een betere samenleving. Wij staan voor een goede communicatiestroom zowel intern als extern. In de Sprong is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar rugzak/achtergrond. Zodanig dat: - We een maatschappelijke meerwaarde creëren zowel op ecologisch als menselijk vlak. - We een open organisatie zijn. - We alle medewerkers in onze communicatie op een gelijkwaardige manier benaderen - We ons naar de buitenwereld kunnen profileren als één organisatie met verschillende locaties en verscheidene activiteiten.

KERNWAARDE 2: GROEI Groei van de medewerkers Wij werken aan groei via een stappenplan. Wij werken op maat van elk individu. Wij benoemen kwaliteiten en werkpunten van onze medewerkers. Wij motiveren onze medewerkers om extra uitdagingen aan te gaan.

Zodanig dat: - Hun zelfvertrouwen stijgt en ze zo zeker genoeg zijn van zichzelf om huidige en toekomstige tewerkstelling aan te gaan. - Onze medewerkers kunnen groeien als persoon met oog op tewerkstelling en hun deelname aan de maatschappij. - Onze medewerkers inzicht krijgen in hun vaardigheden en groeiproces. - Er blijvend gewerkt wordt aan persoonlijke ontwikkeling. - Onze medewerkers kansen kunnen grijpen. Groei van de organisatie We nemen als groeiende organisatie stapsgewijs de uitdagingen binnen onze onderneming aan. We gaan op zoek naar innoverende mogelijkheden toepasbaar in de sociale economie

Zodanig dat: - We in onze activiteiten steeds de nodige aandacht hebben voor de koppeling tussen mens en activiteit. - We een zinvol tewerkstellingsaanbod met voldoende uitdaging en afwisselingsmogelijkheden creëren. - We inzetten op begeleiding met het oog op maximale doorstroom. - We de organisatie samen evalueren en bijsturen.

KERNWAARDE 3: WELZIJN Welzijn van de medewerkers Wij begeleiden onze medewerkers individueel en op maat vanuit persoonlijk contact. Wij creëren de mogelijkheid tot sociale contacten op de werkvloer. Wij zijn partner van de lokale welzijnsorganisaties en andere hulpverlening.

Zodanig dat: - We vertrekken vanuit ieders persoonlijke noden rekening houdend met zijn of haar rugzak. - We er zijn voor onze medewerkers, met een luisterend oor. - We samen met onze medewerkers gericht op zoek kunnen gaan naar de juiste ondersteuning. 28


- Iedereen zich gewaardeerd mag voelen op de werkvloer. - Er een collegiale werksfeer heerst. Welzijn als organisatie Wij werken samen met regionale partners zoals openbare besturen, bedrijven, lokale welzijnsorganisaties,‌

Zodanig dat - We de maatschappelijke ontwikkelingen toepassen en vertalen in onze organisatie. - We de stem van onze medewerkers kunnen vertolken naar de maatschappij en beleid.

29


Personeelsbeleid Op 31 december 2017 waren er 107 personen in dienst van de Sprong. Het gaat hierbij om 77 doelgroepwerknemers en 30 personeelsleden uit de omkadering. Daarnaast werden er 12 arbeidszorgmedewerkers begeleid en zorgde De Spong voor werk voor 9 personen in het kader van een art. 60 ยง7 tewerkstelling. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de woonplaats van alle personeelsleden, arbeidszorgmedewerkers en personen die met een art. 60ยง7 tewerkstelling bij De Sprong actief waren.

Werknemers per gemeente dd 31/12/2017 Doelgroep

Omkadering

Artikel 60ยง7

Arbeidszorg

18 16 14 12 10 8 6 4 2

Arendonk Balen Berlaar Beverlo Borgerhout Dessel Eersel Geel Herentals Herenthout Herk-de-Stad Herselt Hulshout Kasterlee Laakdal Lille Linkhout Lommel Mechelen Meerhout Mol Neerpelt Noorderwijk Olen Olmen Retie Schaffen Tessenderlo Turnhout Veerle Vorst Westerlo

0

30


Als we naar het aantal doelgroepmedewerkers kijken en hun woonplaats, geeft dit onderstaand overzicht.

Overzicht per gemeente: doelgroep dd 31/12/2017 16 14

9

9 8

3

3

3 1

1

1

3 1

1

1

1

1

1

Op 31 december 2017 waren er 9 personen via een art. 60ยง7 tewerkstelling werkzaam bij De Sprong. Onderstaande grafiek geeft hun woonplaats weer.

Overzicht per gemeente: artikel 60ยง7 dd 31/12/2017

2

Balen

2

1

1

Dessel

Laakdal

2

1

Meerhout

Mol

Westerlo

31


In totaal waren er 12 arbeidszorgmedewerkers op 31 december 2017, waarvan u in onderstaande grafiek hun woonplaats kan terugvinden.

Overzicht per gemeente: arbeidszorg dd 31/12/2017

3

2

1

Arendonk

Geel

1

1

1

Herentals

Laakdal

Meerhout

Mol

1

1

1

Olen

Tessenderlo

Westerlo

32


Bestuur

De Raad Van Bestuur van De Sprong bestaat op 31/12/2017 uit de volgende personen:

Karel Byl (Voorzitter)

Raf Moons (ondervoorzitter)

Ken Swolfs (secretaris)

Wim Caeyers

Theo Verschaeren

Linda Huybrechts

Jan van Ballaer

Lynn De Ceuster

Stef van hoof

Rit Kerstens

De Algemene Vergadering bestaat uit de volgende leden:

Vicky Bastiaenssen

Linda Huybrechts

Jan Van Ballaer

Wendy Bleux

Leen Kerremans

Anne Van Bilsen

Karel Byl

Rit Kerstens

Stef Van Hoof

Wim Caeyers

Raf Moons

Diane Caeyers

Harry Plettinx

Theo Verschaeren

Marc Daems

Tonnie Steeman

Mineke Viaene

Lynn De Ceuster

Erik Valgaeren

33

Profile for De Sprong vzw

Jaarverslag 2017 pdf  

jaarverslag De Sprong vzw 2017

Jaarverslag 2017 pdf  

jaarverslag De Sprong vzw 2017

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded