Page 1

2016 Jaarverslag

Ambachtsstraat 4a 2450 Meerhout www.desprongvzw.be


Inhoudsopgave Voorwoord ....................................................................................................................................................1 Afdelingen .....................................................................................................................................................3 Afdeling Fietsenatelier............................................................................................................................................3 Groenonderhoud ....................................................................................................................................................6 Recyclage ................................................................................................................................................................8 Regionaal Overslag Station (ROS) .......................................................................................................................8 Glasbollen ...........................................................................................................................................................8 Reuse - a - shoe (RAS) & Donations ....................................................................................................................9 Repaint............................................................................................................................................................. 10 Arbeidszorg.......................................................................................................................................................... 11 Strategische projecten en partnerschappen ....................................................................................................... 13 Vorming ...................................................................................................................................................... 14 Personeelsbeleid.......................................................................................................................................... 15 Preventie en welzijn op het werk ................................................................................................................. 18 Bestuur vzw De Sprong ................................................................................................................................ 19


Voorwoord Beste lezer, Sinds 1 januari 2016 is de fusie tussen De Sprong en Fietsenatelier Mol een feit en gaan beiden als één modern Kempens maatwerkbedrijf door het leven. Deze effectieve samensmelting werd voorafgegaan door een intensief voorbereidingstraject waarin de kiemen werden gelegd voor een succesvolle verdere uitbouw van het ééngemaakte maatwerkbedrijf. Terugblikkend op 2016 stellen we vast dat, ondanks een grondige voorbereiding, er nog veel werk was. Op zich hoeft dit ook niet te verbazen en blijkt dat eerder regel dan uitzondering, wat enkele ‘ervaringsdeskundigen’ me ook bevestigden. Opvallend daarbij was het feit dat sommige zaken, die voorheen als het ware onbewust en automatisch de revue passeerden nu een obstakel vormden. Dit had niet te maken met een gebrek aan werkijver en/of onvermogen, wel met verschillende bedrijfsculturen die elkaar ontmoetten. Kleine en grote gewoonten en gedragingen die er doorheen de jaren waren ingebakken, ruimden plaats voor onzekerheid en twijfel. Een golf aan vragen beukte dagelijks in op het managementteam, de administratieve medewerkers, … Regelmatig kwamen dezelfde vragen terug, waren deze ook pertinent en/of zelfs urgent. Ze konden onmogelijk allemaal tegelijk beantwoord worden. Gevoelsmatig leek het alsof de kracht en de intensiteit van deze golven enkel toenam. Om het hoofd te kunnen bieden aan het vele werk, begonnen mensen zich terug te trekken op hun werkdomein, hun ‘eiland’ en soms dreigden individuele ‘emmers’ zelf over te lopen. Ook al besefte iedereen dat dat geen goed teken was, was het toch moeilijk om mensen te overhalen hun blik terug op de horizon te richten. Het heeft even geduurd alvorens we als organisatie terug met zijn allen de blik op de horizon konden richten en voordat problemen op een consistente manier werden aangepakt. Het was ook niet één welbepaald momentum of één welbepaalde ingreep die aan de basis van deze ommekeer lag. Naar mijn aanvoelen kwam dat enerzijds eerder door een overtuiging die vanuit een bepaalde noodzaak gegroeid is en anderzijds door een zeer grote motivatie en drive om het tij te keren. De enige oplossing bestond erin om door samenwerking tot duurzame oplossingen te komen, waar we proefondervindelijk ook allemaal achter gekomen zijn. Dat lijkt allemaal evident en is het misschien ook achteraf, maar om één of andere reden heeft dit toch een tijd geduurd. Het afgelopen jaar heeft dan ook veel energie gevraagd bij verschillende mensen, maar ik ben ervan overtuigd dat het in de toekomst ook zeer veel zal opleveren. Het afgelopen jaar hebben collega’s elkaar goed leren kennen en zijn ze ook samen tot oplossingen gekomen. Verschillende zaken staan nog op de ‘to-dolijst’, maar geven geen onrust meer omdat mensen er vertrouwen in hebben dat het wordt aangepakt. Bovendien heb ik gemerkt dat iedereen ernaar hunkerde om zich terug 100% te kunnen toeleggen op de missie van De Sprong. Om kwetsbare mensen dagdagelijks te coachen en te begeleiden, zodat deze maatschappelijk weerbaarder en sterker worden. Deze mensen zien groeien en indien mogelijk ook laten doorstromen, dat is wat onze leden uit de omkadering bindt aan De Sprong, maar dat is ook wat hen energie geeft. Als organisatie, maar ook als team, zijn we rijker uit deze ervaring gekomen. De werkvloerbegeleiders, coördinatoren, maar evenzeer de administratieve medewerkers, vormingsmedewerkers, directie. We hebben elkaar leren kennen, maar ook leren erkennen, leren ondersteunen, maar ook leren aanspreken. Intussen is het

1


een divers, maar hecht team. Een team van medewerkers die willen leren en geloven in de missie en visie van De Sprong, maar die ook zeer gemotiveerd zijn om verder ‘De Sprong te maken.’ In die zin was 2016 een bewogen jaar, maar ook één waaruit De Sprong veel geleerd heeft en waaruit we ook lessen zullen trekken. De voornaamste is misschien wel dat verandering, ook voor velen onder ons, niet zo evident blijkt. Gedragingen en/of gewoontes laten zich niet zomaar kneden. Daarin schuilt een belangrijke les die we moeten meenemen naar de begeleiding van de doelgroepmedewerkers. Want ook hier worden we als werkgever in de sociale economie geconfronteerd met bepaalde gedragingen en/of gewoonten die schijnbaar soms moeilijk te veranderen zijn. Er bestaat geen eenduidige succesformule voor een goede trajectbegeleiding. Iedere werknemer is per definitie uniek en heeft zijn sterktes en kwetsbaarheden. Maar in het fusietraject dat we afgelopen jaar hebben doorlopen, hebben we wel zelf proefondervindelijk kunnen ervaren wat werkt en wat niet. Als lerende organisatie zijn we het dan ook aan onszelf verplicht om een vertaalslag te maken naar onze begeleidingsaanpak. Deze vertaling zullen we zorgzaam en vastberaden doen. Daarbij rekening houdend met de uitdagingen die o.a. door het maatwerkdecreet op ons afkomen. Daaronder een toegenomen diversiteit in de kansengroepen die door de voormalige sociale werkplaatsen zullen worden tewerkgesteld. Om hieraan het hoofd te bieden, om de missie van De Sprong waar te kunnen maken, zal de organisatie ook zelf moeten blijven leren en ontwikkelen. Er is geen andere weg dan trouw te blijven aan het eigen credo waarin vorming als onontbeerlijk wordt gezien om mensen en organisaties te laten groeien. Naast de medewerkers en de eigen organisatie wil De Sprong ook bijdragen aan de verdere uitbouw van de sociale economie in het algemeen. In dat kader past de oprichting van de nieuwe afdeling strategische projecten en partnerschappen. Met zijn jarenlange ervaring is Gust Vos, gepokt en gemazeld in de sociale economie, de uitgelezen figuur om innovatieve projecten in de sociale economie en/of in samenwerking met sociale economie op te starten. Meer informatie en afbeeldingen over de afdelingen van De Sprong, alsook enkele cijfergegevens, kan u terugvinden in dit jaarverslag. Mocht u nog verdere vragen hebben, kan u De Sprong uiteraard steeds contacteren. In afwachting wens ik u alvast veel leesplezier en dank ik u voor uw interesse. Met vriendelijke groeten Bart Quirijnen │ algemeen directeur

2


Afdelingen Afdeling Fietsenatelier Vanaf 1 januari 2016 maakt de afdeling Fietsenatelier deel uit van De Sprong. De grootste verandering hier bevond zich vooral op organisatorisch vlak. De verschillende (deel-)activiteiten zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Zo vormt het werken aan tweedehandsfietsen nog steeds de basis voor de leertrajecten. In een eerste fase worden de doelgroepwerknemers hier ingeschakeld in het ontmantelen van wrakfietsen, sorteren en oppoetsen van onderdelen, ‌ Daarnaast vormen veilig en onder gezag leren werken belangrijke leerdoelen in deze fase van een arbeidstraject. De tijd die hiervoor nodig is, varieert van persoon tot persoon. Het is een leerproces, met vallen en opstaan en soms verrassende resultaten.

Van zodra de eerste doelen bereikt zijn, komen er nieuwe doelstellingen bij. In de tweede fase ligt de nadruk op de uitdaging om zelfstandiger te werken en weerbaarder en assertiever te worden. De doelgroepwerknemers worden o.a. mee ingeschakeld in monteren en herstellen van tweedehandsfietsen, nazicht en controle van verhuurfietsen, ‌.

Van zodra fase 2 achter de rug is en onze mensen er ook in slagen om in alle omstandigheden gepast te reageren, wordt het tijd om een volgende stap te zetten. In een derde fase monteren zij nieuwe fietsen, verzorgen ze

3


onderhoud en herstellingen naast de winkel en/of op bedrijven. Ze leren hierbij o.a. zelf probleemoplossend te handelen, onder tijdsdruk te werken, klantgericht te denken en handelen.

Onze klanten verwachten dat al onze fietsen, zowel de nieuwe als de tweedehandse, beantwoorden aan de allerhoogste kwaliteitseisen. De medewerkers van De Sprong gaan dan ook zeer ver om dat voor hen uit te testen en te garanderen.

BERESTERK

Naast de verkoop van nieuwe en tweedehandsfietsen, verzorgt De Sprong ook het onderhoud van bedrijfsfietsen, zijn we prominent aanwezig op het Zilvermeer en kan men steeds bij De Sprong terecht om fietsen te huren. De NMBS besliste om vanaf 1 september 2016 een onderscheid te maken in drie soorten Fietspunten, namelijk Fietspunten met een A-, B- of C-label. De drie Fietspunten waar De Sprong voor verantwoordelijk is vallen onder het B- of C-label. Het station van Herentals heeft het B-label, wat inhoudt dat het aan ĂŠĂŠn van volgende criteria voldoet: 1. Ze hebben meer dan 2500 gebruikers per dag 2. Er zijn 1000 fietsstallingen of meer Het station van Mol en Geel daarentegen hebben minder dan 2500 gebruikers per dag en minder dan 1000 fietsstallingen, wat hen een C-label oplevert. Wat de Fietspunten met het C-label betreft, besliste de NMBS om de SLA (servicelevel agreement) - prestatievergoeding eenzijdig op te zeggen. De NMBS besliste om niet langer te betalen voor de uitbating van de Fietspunten op het station in Geel en Mol. Zelfs in tijde van doorgedreven besparingen, kan men niet anders dan concluderen dat dit een buitensporige maatregel is.

BUITENSPORIGE BESPARINGEN TREFFEN FIETSPUNTEN

Deze maatregel treft De Sprong, maar ook betrokken gemeenten, reizigers, orgnisaties die zich inzetten voor duurzame mobiliteit, ...

4


Verwoede pogingen om de NMBS op andere gedachten te brengen, strandden op een dood spoor. Het is enkel dankzij de financiĂŤle bijdrage van de gemeente Mol en de stad Geel dat de uitbating van de Fietspunten kon blijven duren. In 2017 zal in samenspraak met de provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten onderzocht worden hoe een verdere uitbating ook in de toekomst kan doorgaan. Tot slot nog een woord over de nieuwe leiding van het Fietsenatelier. Sinds de oprichting ervan stond Gust Vos daarvoor in. Na de fusie, in de loop van 2016, heeft hij echter een nieuwe functie opgenomen binnen De Sprong. Zoals u verderop in het jaarverslag kan lezen, behartigt hij nu de afdeling strategische projecten en partnerschappen. De coĂśrdinatie van de afdeling Fietsenatelier werd overgedragen aan Peter van de Sande, die sinds 1 februari 2012 werkzaam is in het Fietsenatelier. De Sprong wenst zowel Gust als Peter te danken voor hun inzet de afgelopen jaren en wenst hen bovenal heel veel succes in hun nieuwe functie.

5


Groenonderhoud Voor de afdeling groenonderhoud was 2016 een bewogen jaar, letterlijk en figuurlijk. Een extreem nat voorjaar werd afgewisseld met veel zon, wat resulteerde in een groen landschap. De pesticidewetgeving die officieel in voege ging vanaf 2015, impliceert dat lokale besturen geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen inzetten. Het afgelopen jaar bleek hoe snel onkruid kan groeien als de omstandigheden ‘gunstig’ zijn. Vanuit De Sprong trachten we hierop te anticiperen vanuit een ecologische kijk op groenonderhoud. Bestrijden van onkruid gebeurt op een duurzame manier door het inzetten van zogenaamde Wavetoestellen. Dit toestel maakt enkel gebruik van kokend water om onkruid te bestrijden. Deze bestrijdingsmethode blijkt zowel efficiënt als effectief, waardoor reeds de aankoop van een tweede toestel plaatsvond. Ondertussen is De

Sprong met deze toestellen actief tot in de gemeente Ravels.

Daarnaast waren er ook veranderingen binnen het team in de afdeling groenonderhoud. Zo startten er drie nieuwe werkvloerbegeleiders en een nieuwe coördinator. Samen proberen ze een evenwicht te vinden tussen het economische en het sociale. De begeleiders krijgen daarbij de steun van de vormingsmedewerkers. Hun focus ligt er steeds op om zo doorstroomgericht mogelijk te werken en dat aan de hand van de juiste methodieken. Ze gaan ook actief op zoek naar middelen om mensen te doen groeien, te doen bewegen,…

Maar 2016 was vooral ook een jaar waarin we nog meer in dialoog gingen met de doelgroepwerknemers. Hoe bekeken zij het werkjaar? Wat nemen we mee naar het volgend werkjaar? Wat kan anders en vooral ... wat hebben we geleerd? DIALOOG MET DE DOELGROEPWERKNEMERS

6


Teamwork

Een verantwoordelijkheid voor het groenonderhoud die gedragen wordt door alle medewerkers, heeft een brede basis en maakt solide teams om een groenseizoen succesvol te doorlopen. De tips en tricks die we meekregen van onze doelgroepmedewerkers, resulteerden in onder meer het beter zorg dragen voor materiaal, de alertheid om geen wijzigingen van ploegen in te vullen zonder voorafgaande kennisgeving en tot slot een directere communicatie.

Het was ook een jaar met twee extra ploegen. EÊn daarvan werd ingezet om in de stad Geel groenonderhoud te verzorgen en de andere werd in Laakdal ingezet op afroep. Door het onderhouden van het straatbeeld, is De Sprong er ook zelf prominent aanwezig. Naast lokale besturen, is De Sprong ook een partner van IOK, bedrijven, ‌ en verzorgt ze zowel reguliere als ad-hoc opdrachten.

Tot slot was 2016 ook een jaar waar we samen met de andere afdelingen in contact kwamen door de groenkennis en het materiaal ten dienste te stellen van de andere afdelingen en vice versa. Kortom een groene beweging binnen De Sprong.

7


Recyclage Regionaal Overslag Station (ROS) In samenwerking met IOK Afvalbeheer worden medewerkers van De Sprong ingeschakeld voor het ophalen van oude elektrische apparaten, piepschuim, videocassettes, matrassen en autobanden met velg bij de containerparken. Al deze afvalfracties worden naar het overslagstation in Olen gebracht om ze van daaruit naar gespecialiseerde bedrijven te transporteren. Elke werkdag rijden er drie vrachtwagens van IOK Afvalbeheer uit. Wij voorzien voor elke vrachtwagen twee medewerkers. Op drukke dagen, zoals na een verlengd weekend, voorzien we twee extra medewerkers voor een vierde vrachtwagen. Onze medewerkers zorgen in het overslagstation ook voor het verwijderen van de velgen in de autobanden en de ontmanteling van de matrassen waardoor deze beter gerecycleerd kunnen worden. In 2016 hebben we 1994 autobanden verwerkt. We ontmantelden 4136 matrassen waarvan er 1441 ijzer bevatten. Overzicht van de afgelopen vijf jaar: 14000 12000

Aantal

10000 8000

matrassen

6000

autobanden

4000 2000 0 2012

2013

2014

2015

2016

We zien dat het aantal matrassen sterk daalt. Het aantal autobanden blijft stabiel, zelfs een lichte stijging. Danny Mermans deed in januari 2016 zijn intrede als begeleider voor het Recyclage-project in Olen.

Glasbollen Verspreid over 18 gemeentes staan er in de Kempen zo’n 367 glasbollen, verdeeld over 207 sites. De medewerkers ruimen zwerfvuil op in de directe omgeving van de glasbollen, vegen glasscherven op en staan in voor de algemene netheid van de glasbollen. Vier keer per jaar worden de glasbollen ook gepoetst.

8


Daarvoor rijden dagelijks twee vaste en twee variabele medewerkers van De Sprong een route langs de glasbollen. De Sprong heeft hiervoor twee camionettes in gebruik. Dagelijks is er ook een weging van het afval dat op de glasbolsites wordt opgehaald. De onderstaande grafiek bewijst dat de inzet van arbeiders, die elke week hun route doorheen de Kempen rijden, nodig is. Gemiddeld wordt er zo’n 5200 kg opgehaald per maand.

zwerf en veegvuil KG 10000 8000 6000 4000 2000 0

Reuse - a - shoe (RAS) & Donations Deze afdeling is een samenwerking tussen De Sprong vzw, Nike en IOK Afvalbeheer. Via een machinaal proces verwerken de medewerkers oude of foutief geproduceerde sportschoenen tot nieuwe grondstoffen, rubber en PU, onder de noemer ‘Nike Grind’. Deze grondstoffen worden gebruikt als basis voor nieuwe producten (o.a. sportvloeren). Overzicht van de hoeveelheid rubber, PU en ontvangen schoenen van de afgelopen drie jaar: 120 000 100 000 80 000 rubber 60 000

PU ontvangen schoenen

40 000 20 000 0 2014

2015

2016

In 2016 is de hoeveelheid geproduceerde PU spectaculair gestegen. Dit door enkele technische aanpassingen en een goede opvolging van de machine. Het aantal binnenkomende schoenen stijgt ook jaarlijks. De Sprong beheert ook de stock donatieartikelen die Nike aan goede doelen doneert. Wij zorgen voor het uitsorteren van de donaties en verwijderen alle verpakkingsmateriaal, zodat dit ook correct gerecycleerd kan worden. In juni werd beslist om de locatie in Meerhout, waar de installatie de eerste 10 jaar had gestaan, te verlaten. De keuze viel op een nieuwe locatie in Herenthout, waar de RAS-installatie en het Donations project werden 9


samengebracht onder één dak. Concreet werd in november 2016 de RAS-installatie ontmanteld en weer opgebouwd op de nieuwe locatie, om vanaf begin 2017 terug operationeel te zijn. Deze keuze werd gemaakt om op een duurzame manier deze activiteiten verder te zetten. Een betere locatie drong zich op, om zo in de juiste omstandigheden het hoofd te bieden aan de toegenomen aanvoer van sportschoenen voor de recyclage en de ambities die de betrokken partijen daarover koesteren.

Repaint Er staat ook een nieuw recyclageproject in de steigers: Repaint. De gesprekken met IOK Afvalbeheer, Kringwinkel en Akzonobel omtrent de invulling van de samenwerking zijn volop aan de gang. Met dit project zullen we verf, die via de containerparken naar de verbrandingsoven gaat, een nieuw leven geven. Op deze manier worden er duizenden liters verf per jaar uit de afvalstroom gehaald en creëren we sociale tewerkstelling in de Kempen.

Het project Repaint staat nog in zijn kinderschoenen en zal pas effectief opstarten in 2017. Maar we kunnen moeilijk verhullen dat we nu reeds vele toepassingsmogelijkheden zien ....

REPAINT

10


Arbeidszorg De fusie bracht tevens twee arbeidszorgprojecten bij elkaar. Beiden hadden hun eigenheid en specificiteit, waardoor de uitdaging erin bestond om een gezamenlijk arbeidszorgconcept uit te werken. Hierbij keek De Sprong niet enkel naar het eigen arbeidszorgproject, maar ook naar andere initiatieven binnen het arbeidszorgwerkveld. Welke visies konden we terugvinden bij de verschillende arbeidszorgprojecten? Waarin schuilden de verschillen, zaten de gelijkenissen? Een werkgroep kwam daarvoor regelmatig samen om zo een hernieuwd en gedragen arbeidszorgconcept op maat van De Sprong uit te werken. Voor de belangrijkste principes, de krijtlijnen, werd al vlug overeenstemming bereikt:

Aanbod van arbeidsmatige activiteiten op maat van de arbeidszorgmedewerker

Inbedding in een regionaal netwerk

Aanbod van zorg op maat van de arbeidszorgmedewerker

Er wordt trajectmatig gewerkt, gefaseerde aanpak.

De krijtlijnen lagen in 2016 vast, maar de uiteindelijke voltooiing gebeurt pas in 2017.

11


De arbeidszorgmedewerkers starten hun traject normaliter steeds op de zorgboerderij in Mol. De activiteiten die ze daar vervullen, omvatten o.a. het voederen en verzorgen van de dieren, uitmesten van de dierenverblijven, onderhoud van de zorgboerderij, groenonderhoud op het domein (zwerfvuil rapen, speeltuin onderhouden, groenonderhoud op en rondom de GIBO-school), verwijderen van bloempotten na Allerheiligen op de begraafplaatsen Mol Ginderbuiten en Mol Sluis, ‌

Maar de zorgboerdij ontvangt ook jaarlijks heel wat schoolklassen die een bezoekje brengen. Als volleerde gidsen zorgen de arbeidszorgmedewerkers steeds voor een warme ontvangst. Tevens zetten de arbeidszorgmedewerkers hun beste beentje voor bij de opbouw en afbraak van een paardenjumping in Mol.

12


Strategische projecten en partnerschappen Sinds november 2016 beschikt De Sprong over een nieuwe afdeling, de afdeling strategische projecten en partnerschappen. Vanuit een nieuwe functie als ‘senior adviseur strategische partnerschappen’ gaat Gust Vos op zoek naar waardevolle samenwerkingen of partnerschappen. Deze kunnen interessant zijn voor De Sprong, maar evenzeer voor sociale economie in het algemeen, voor bedrijven, de provincie, lokale besturen, ... Het gaat hierbij vaak om nieuwe of vernieuwende projecten die vooraf telkens grondig dienen onderzocht te worden. In de eerste twee maanden sinds de oprichting van deze nieuwe afdeling, legde Gust zich o.a. toe op het onderzoeken van een duurzame verdere uitbating van de Fietspunten in de provincie Antwerpen, ervoor zorgen dat werkzoekenden zonder eigen wagen toch probleemloos op een sollicitatiegesprek kunnen geraken, …. Het kunnen projecten zijn die van rechtstreeks belang zijn voor De Sprong, maar die ook De Sprong kunnen overstijgen. De aanloopperiode van deze nieuwe afdeling omvatte slechts 2 maanden in 2016. Door de vele vragen en projecten die zich op die korte tijdspanne reeds aandienden, lijdt het echter geen twijfel dat deze afdeling een maatschappelijke en/of socio-economische leemte invult.

13


Vorming Om de missie van De Sprong waar te maken en de doelgroepwerknemers hun talenten te laten zien, te (h)erkennen en verder te ontwikkelen, is het belangrijk dat zij eenzelfde professionele en kwaliteitsvolle begeleiding krijgen en een gelijkaardig traject doorlopen. Hierbij wordt de inhoud van het traject uiteraard afgestemd op de individuele noden en behoeften van de persoon zelf, het traject verloopt dus op maat. Om dat te realiseren werd er nagedacht over hoe een professioneel begeleidingstraject voor elke doelgroepwerknemer eruit kan zien. Daarvoor ontwikkelde de dienst vorming verschillende instrumenten, zoals een intakeformulier, begeleidingsoverzicht en een sjabloon voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. De werkvloerbegeleiders kregen ook coaching en ondersteuning om daarmee aan de slag te gaan. Daarnaast werden de werkvloerbegeleiders maandelijks ondersteund door samen met een vormingsmedewerker tijdens een bespreking het traject van elke individuele doelgroepwerknemer te bekijken. Dat met als doel na te gaan waar op dat moment de noden en behoeften van de doelgroepwerknemer lagen en welke acties er ondernomen konden worden om daarmee aan de slag te gaan. Om werkvloerbegeleiders nog meer te ondersteunen in hun professioneel handelen coachten de vormingsmedewerkers hen ook bij supervisiemomenten. Tijdens deze momenten kregen groepjes van werkvloerbegeleiders (samengesteld uit de verschillende afdelingen) de kans om stil te staan bij hun eigen begeleidersstijl en begeleidershouding aan de hand van casusbesprekingen. Daarnaast kregen werkvloerbegeleiders de kans om zichzelf verder professioneel te bekwamen door extern vormingen te volgen bij Vivo. Verschillende werkvloerbegeleiders volgden vorming met o.a. volgende thema’s: basiscursus begeleider op de werkvloer, coaching vaardigheden, omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid op de werkvloer, functionerings- en evaluatiegesprekken, werken in team met je medewerkers. De vormingsmedewerkers stonden ook ter beschikking van de coÜrdinatoren door maandelijks hun ondersteuningsnood te bespreken in hun rol naar werkvloerbegeleiders en doelgroepwerknemers toe. Zaken werden op elkaar afgestemd en een gezamenlijke aanpak werd nagestreefd. Een aantal doelgroepmedewerkers uit de afdeling groenonderhoud namen deel aan technische vormingen georganiseerd door Inverde. Intern werd er vanuit de aangegeven noden voor doelgroepwerknemers een vorming georganiseerd rond assertiviteit en gezonde voeding. Ook voor arbeidszorg voorzien de vormingsmedewerkers de nodige hulp. Zo schreven ze samen met de werkvloerbegeleiders van arbeidszorg een arbeidszorgconcept uit. Hoe kunnen we na de fusie vorm geven aan dit project? Welke doelstellingen willen we met dit project bereiken voor deze mensen en hoe willen we dit realiseren? Dit was een aanzet waar in 2017 verder aan gewerkt zal worden. 2016 werd afgesloten met een bevraging bij alle werknemers van De Sprong naar hun behoeften op het gebied van vorming en ondersteuning op zowel technisch als persoonlijk/maatschappelijk vlak. Op basis van deze bevraging werd er een vormingsplan opgesteld en werd bekeken welke vormingen intern gegeven konden worden en waar we beroep konden doen op externe diensten zoals Vivo, Basiseducatie, Inverde.

14


Personeelsbeleid Op 31 december 2016 waren er in totaal 99 personen in dienst van De Sprong. Het gaat hierbij om 71 doelgroepwerknemers en 28 personeelsleden uit de omkadering. Daarnaast werden er 16 arbeidszorgmedewerkers begeleid en zorgde De Sprong voor werk voor 14 personen in het kader van een art. 60 ยง7 tewerkstelling. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de woonplaats van alle personeelsleden, arbeidszorgmedewerkers en personen die met een art. 60 ยง7 tewerkstelling bij De Sprong actief waren.

Werknemers per gemeente op 31/12/2016 16 14 12 10 8 6 4 2

Omkadering

Westerlo

Veerle

Turnhout

Tessenderlo

Schaffen

Retie

Olen

Olmen

Neerpelt

Mol

Mechelen

Artikel 60ยง7

Meerhout

Lommel

Lille

Laakdal

Kasterlee

Hulshout

Herselt

Herenthout

Doelgroep

Herk-de-Stad

Herentals

Geel

Dessel

Eersel

Borgerhout

Beverlo

Balen

Berlaar

Arendonk

0

Arbeidszorg

15


Als we naar het aantal doelgroepmedewerkers kijken en hun woonplaats, geeft dit onderstaand overzicht.

Overzicht per gemeente: doelgroep op 31/12/2016 16 14 14

13

12 10 8

8 8 6

6

6 4 2 2

1

3

2 1

1

1

1

1

1

1

1

0

Bovenstaande grafiek toont aan dat maar liefst 68 doelgroepmedewerkers woonachtig zijn in de Kempen. Deze grafiek accentueert de lokale verankering van De Sprong, zowel inzake het werkingsgebied als op vlak van tewerkstelling kansengroepen.

16


Op 31 december 2016 waren er 14 personen via een art. 60 ยง7 werkzaam bij De Sprong. Onderstaande grafiek geeft hun woonplaats weer.

Overzicht per gemeente: artikel 60ยง7 op 31/12/2016 5 4 4 3 3 2

2

2 1

1

1

1

0 Balen

Dessel

Hulshout

Laakdal

Meerhout

Mol

Westerlo

In totaal waren er 15 arbeidszorgmedewerkers op 31 december 2016, waarvan u in onderstaande grafiek hun woonplaats kan terugvinden.

Overzicht per gemeente: arbeidszorg op 31/12/2016 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

1

1

1

Arendonk

Geel

Herentals

Laakdal

Meerhout

1

1 0 Mol

Olen

17


Preventie en welzijn op het werk Kris Vansant is werkzaam als preventieadviseur binnen De Sprong. Kris combineert deze halftijdse functie als preventieadviseur met de functie coördinator arbeidszorg. Tot zijn takenpakket als preventieadviseur behoren o.a. het adviseren en opvolgen van persoonlijke beschermingsmiddelen, verstrekken van adviezen en richtlijnen m.b.t. veiligheid en welzijn op het werk, uitwerken van toolboxen, onderzoeken en opvolgen van arbeidsongevallen, in samenspraak met de vormingsmedewerkers afstemmen van interne en externe vorming en opleiding rond het thema preventie en welzijn op het werk, … Kris is ook maandelijks aanwezig op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Sinds de sociale verkiezingen in mei 2016 behoren deze thema’s vast tot de agenda. Besprekingen op het CPBW hebben reeds geleid tot enkele aanpassingen op de werkvloer. De open en constructieve dialoog die vanaf de opstart van het sociaal overleg aanwezig was, levert ook op vlak van veiligheid en welzijn een meerwaarde op. In 2016 vonden er 18 arbeidsongevallen plaats. Dit resulteerde uiteindelijk in 258 dagen arbeidsongeschiktheid. Daarom werd in 2016 de basis gelegd voor een zeer uitgebreid en gedragen globaal preventieplan voor de periode 2017-2022. De Sprong beoogt hiermee een veiligheidsniveau te bereiken en te handhaven dat minimaal vergelijkbaar is met het gemiddelde van de sector, maar streeft bovenal naar een voortdurende en aangehouden verbetering. Hiermee wil de organisatie niet louter het ziekteverzuim beperken, maar vooral ook een algemene tevredenheid en sociale rust bewerkstelligen. De arbeidsvreugde en het welzijn op de werkvloer moet door het merendeel van het personeel als positief bestempeld worden. Dat impliceert een minimale blootstelling van werknemers aan arbeidsgerelateerde specifieke risico’s, evenals een aanpak rond welzijn op het werk die is aangepast aan de specifieke noden van de doelgroepmedewerkers.

18


Bestuur vzw De Sprong De Raad Van Bestuur van De Sprong bestaat op 31/12/2016 uit de volgende personen: Karel Byl (Voorzitter)

Ken Swolfs (secretaris)

Wim Caeyers

Erik Valgaeren

Linda Huybrechts

Jan Van Ballaer

Rit Kerstens

Stef Van Hoof

Eefje Meynen

Wim Verreyt

Raf Moons (ondervoorzitter)

Theo Verschaeren

Bart Quirijnen (directeur)

Stefaan Voet

De Algemene Vergadering bestaat uit de volgende leden: Vicky Bastiaenssen

Linda Huybrechts

Jan Van Ballaer

Wendy Bleux

Leen Kerremans

Anne Van Bilsen

Karel Byl

Rita Kerstens

Stef Van Hoof

Wim Caeyers

Raf Moons

Wim Verreyt

Diane Caeyers

Harry Plettinx

Theo Verschaeren

Marc Daems

Tonnie Steeman

Mineke Viaene

Ives Delespaul

Erik Valgaeren

Stefaan Voet

19

Profile for De Sprong vzw

Jaarverslag 2016  

Jaarverslag 2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded