Page 1

C1.0 - M 141 Nr. inregistrare:.................../....................... DECIZIE DE FINANŢARE Nr. C141............................... /................................... AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT- România (numită în continuare APDRP), cu sediul în str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel. 021-402.27.50, Fax 021-315.67.79; e m a i l : cabinet@apdrp.ro, reprezentată legal de .........................................., în funcţia de Director General, prin mandatar .................................................................. – Director General Adjunct al Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ........................ Având în vedere prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) al României pentru perioada de programare 2007-2013, elaborat în baza Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi aprobat prin Decizia Comisiei Europene cu nr. C(2008) 3831/16 iulie 2008, notificată României prin adresa nr. 204671/17.07.2008, în baza Raportului de Selectie din data de..................... aprobat de către Directorul General DGDR AM PNDR, D E C I D E: Art. 1. (1) Se aprobă Cererea de Finanţare nr. .................................... aferentă proiectului cu titlul ...............................................” depusă de: Beneficiarul FEADR M141: .......................................... Cod unic de inregistrare/ CNP:....................................... Cod fiscal:....................................................................... Cod RO:.......................................................................... Nume prenume: ........................................................ Adresa: .......................................................................... Cont bancar:........................... Banca................................. Adresa bancii:.................. 1(2) Se acordă beneficiarului ajutorul financiar nerambursabil pe parcursul a 5 ani de la data prezentei reprezentat de prime anuale egale in valoare de 1500 Euro. Anul I 1500 Euro

Anul II 1500 Euro

Anul III 1500 Euro

Anul IV 1500 Euro

Anul V 1500 Euro

1(3) Conversia şi angajarea sumelor se realizează la data autorizării plăţilor, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale incidente.


La fiecare transa de plata se va calcula valoarea autorizata in euro si in lei la cursul euro-leu cel mai recent stabilit de catre Banca Central Europeana inaintea datei de 1 ianuarie a anului pentru care este platita transa respectiva, astfel incat valoarea sumelor rambursate beneficiarului la fiecare transa de plata sa nu depaseasca valorile mentionate la art 1(2) din prezenta decizie. 1(4) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată prin prezenta Decizie nu poate fi majorată. Art. 2. Durata de valabilite a prezentei Decizii este de 5 ani de la data emiterii prezentei şi până la data rambursarii ultimei cereri de plată. Art. 3 - Drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezenta Decizie nu pot fi cesionate. Art. 4 - Obligaţiile beneficiarului: 4(1) Îndeplinirea şi respectarea condiţiilor de acordare a sprijinului, în conformitate cu descrierea acestora cuprinsă în Planul de afaceri aprobat, parte integrantă din Cererea de finanţare şi în conformitate cu dispoziţiile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. 4(2) În termen de maxim 3 ani de la data acordării sprijinului aferent primei plati, beneficiarul trebuie să urmeze un curs de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” în cel putin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică, etc 4(3) Beneficiarul se obligă să înregistreaze în primii trei ani o creştere de 20% a producţiei agricole destinate comercializării şi să crească dimensiunea economică a exploataţiei agricole cu minim 3 UDE, faţă de situaţia iniţială prezentată în Planul de afaceri. În cazul nerespectării acestei obligaţii Decizia de finanţare nu va mai fi valabilă pentru anii de execuţie IV şi V, iar APDRP nu va mai acorda primele corespunzătoare acestor ani, cu exceptia situatiei cand neconformitatea planului de afaceri a fost determinata de cauze independente de vointa beneficiarului, definite ca fiind cauze de forta majora(seceta prelungita, furtuni, etc.) pentru care se intocmesc dosare de catre comisiile locale de specialitate, constituite in acest scop. 4(4) Beneficiarul trebuie să facă referiri la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia oferită, în rapoartele interne şi anuale şi în orice relaţie cu mass-media. 4(5) Pe durata de valabilitate a prezentei decizii, Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea de a furniza APDRP, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, orice document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri, parte integrantă din Cererea de finanţare. 4(6) Beneficiarul trebuie să notifice APDRP la apariţia oricărei modificări survenite în derularea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri (modificarea planului de cultura),


precum şi în cazul modificării adresei, a sediului administrativ, a băncii sau a contului bancar pentru proiectul FEADR. 4(7) Beneficiarul are obligaţia să ţină înregistrări contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare, în funcţie de forma de organizare. Art. 5 - Nereguli, sume necuvenite Orice plată excedentară efectuată de către APDRP (eroare administrativă) constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile calendaristice de la data confirmării de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plăţi în exces din partea APDRP. Începând cu a 6 a zi calendaristică se vor calcula penalităţi, în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere. Art. 6 - Forţă majoră: 6(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa părţilor, intervenit după data semnării Deciziei, care impiedică executarea proiectului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă, precum: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren) razboi, revoluţie, embargou etc. 6(2) Partea care invocă Forţă Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, să transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia şi este obligată să-i comunice data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 zile, şi de a lua orice măsuri care ii stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 6(3) Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor ce vor fi efectuate cu această ocazie de către Agenţie. Art. 7 - Încetarea valabilităţii prezentei Deciziei 7(1) Decizia de finanţare îşi încetează valabilitatea, fără a fi cerută restituirea finanţării nerambursabile plătite de APDRP pentru primii trei ani, dacă la verificarea conformităţii Planului de afaceri, beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare a sprijinului, precum şi în caz de deces a beneficiarului. 7(2) La soliciatrea beneficiarului, APDRP poate înceta valabilitatea Deciziei fără a fi cerută plata sprijinului nerambursabil in caz de imposibilitate motivată a beneficiarului de a indeplini obiectivele planului de afaceri. Art. 8 – Anexa - Instructiuni de plata, reprezinta parte integranta din prezenta decizie de finantare avand aceeasi forta juridica. Prin luarea la cunostinta, Beneficiarul consimte şi se angajează întrutotul la respectarea prevederilor prezentei Decizii şi a tuturor prevederilor legale incidente.


Am luat la cunostinta,

Director General Adjunct CRPDRP

Beneficiar FEADR M141

Nume prenume......................

Nume prenume......................

Semnatura .............................

Semnatura ...............................

Data.......................................

Data.......................................

Stampila ...............................

Stampila ...............................

Si (La listare un exemplar va fi cu o semnatura si un exemplar cu toate semnaturile) Director General Adjunct CRPDRP Nume prenume Semnatura Data Stampila Director CRPDRP Nume prenume Semnatura Data Stampila Sef SEC Nume prenume Semnatura Data Expert SEC Nume prenume Semnatura Data

Compartiment Juridic Ĺ&#x;i Contencios Nume prenume Semnatura Data


INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII MASURII 141 A. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in doua exemplare pe suport de hartie, la care ataseaza pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. Pentru anul I nu se vor depune si pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative: Pentru anii I: 1.Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara; 2.Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului; 3.Alte documente. Pentru anii II, III, IV si V: 1.Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara; 2.Documentul de inregistrare ca membru intr-o forma asociativa (daca este cazul); 3.Raportul de executie; 4.Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei (pe baza nr de UDE); 4. Certificatul de formare profesionala (doar pentru anul IV); 5. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului; 6. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).  Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declaratia de

esalonare a platilor, Cererea de plata, Raportul de executie, Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei, Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJPDRP sau pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro)  Beneficiarul va depune la SVCP-OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 zile de la data semnarii Deciziei de finantare. Orice modificare (prelungire termen sau modificare valoare) a Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata se va face numai in condiţii excepţionale, in baza unui Memoriu justificativ. In acest caz, beneficiarul va depune o Declaratie de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 rectificata.  Beneficiarii pot solicita decontarea sprijinului in cinci transe de plata anuale.  Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aiba opis, iar documentele pe care le contine trebuie numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar.


Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla documentele din dosar. Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul dosarului: ,,Acest dosar contine ……. pagini, numerotate de la 1 la …….” Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plata trebuie sa apara mentiunea „Program FEADR”. Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plata trebuie sa fie lizibile, avand mentiunea “Conform cu originalul”;  Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale.  Datele mentionate in Raportul de executie trebuie sa fie reale si sa aiba acoperire in situatia existenta la locul de implementare a proiectului.  Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata, redactate in alte limbi, se va anexa o traducere in limba romana facuta fie de un traducator autorizat, fie de beneficiar (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea “Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii“, va semna si va stampila).  Beneficiarul are obligatia sa depuna prima transa a cererii de plata in maxim 30 de zile de la data semnarii deciziei de finantare. Celelalte transe de plata (transele II, III, IV si V) se vor depune anual, in maxim 30 de zile dupa finalizarea fiecarui an de executie.  Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a investitiilor, asumate prin contractul de finantare, poate conduce la încetarea acestuia.  Beneficiarul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si cheltuielile respinse, precum si motivul respingerii.

B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:  Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. Dosarul va avea opis (atasat la Cererea de plata), iar documentele pe care le contine trebuie numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata. Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu originalul” si „Program FEADR”.  Cererea de plata AP 1.1 trebuie sa fie completata, datata, semnata (cu numele mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Anexa la Cererea de plata – Identificarea financiara, trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului.


 Documentul de inregistrare ca membru intr-o forma asociativa trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata de catre grupul de producatori/ asociatia profesionala/ cooperativa agricola/ organizatia de imbunatatiri funciare/ grupul si organizatia de producatori din sectorul fructe si legume constituit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare (daca este cazul).  Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate, sa fie datat, semnat si stampilat de beneficiarul proiectului. Acest raport trebuie sa descrie structura si volumul productiei realizate si comercializate de beneficiar.  Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.2.2 este completat, datat si semnat de beneficiar.  Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111, in cel putin unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, agricultura ecologica etc, printr-un certificat de formare profesionala. (doar pentru anul IV)  Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar.  Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata trebuie datate, semnate si stampilate de emitent. Beneficiarul are obligatia de a tine o evidenta contabila analitica pentru proiectul finantat prin Programul FEADR. Beneficiarul are obligatia de a tine un Registru al fermei, in care sa tina evidenta activitatilor din cadrul fermei (culturi realizate, animale achizitionate etc). Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia expertilor verificatori din cadrul APDRP documente suplimentare in cazul in care acestea sunt solicitate. Daca in urma verificarii Dosarelor cererilor de plata beneficiarul nu este de acord cu cheltuielile declarate eligibile si decontate, acesta poate depune la CRPDRP-ul de care apartine, o adresa prin care sa conteste modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor.


C1.0.1

FISA DE VERIFICARE A DECIZIEI DE FINANŢARE *

* Fisa C1.0.1 se foloseste de catre expertii SEC-CRPDRP pentru verificarea aplicării procedurii de contractare, precum si de catre expertii SC - APDRP cu atributii de control asupra aplicarii procedurii de contractare la nivel regional. Numar Decizie de Finantare: Denumire solicitant: Localitate: Judet: Denumire proiect: Nr. crt.

DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATA / MONITORIZATA

Expert Contractare DA

1

2

3

4

5 6

7

Solicitantul este beneficiar al Masurii 112? Daca figureaza in evidente contractat, semnarea Deciziei de finantare se va face dupa primirea Notei de verificare a planurilor de afaceri de la AM-PNDR-CDRJ Beneficiarul persoană fizică la depunerea Cererii de Finanţare a depus documentul/ documentele care certifica autorizarea inainte de a semna Decizia de Finantare? Beneficiarul persoană fizică la depunerea Cererii de Finanţare a respectat data limita de depunere a documentului/documentelor care certifica autorizarea ? Datele din Cererea de finantare corespund cu datele din documentul/documentele care certifica autorizarea (nume beneficiar, activitatea corespunde cu obiectul proiectului) Numarul de inregistrare al Deciziei este acelasi cu numarul de inregistrare al cererii de finantare inregistrata si selectata? Decizia de Finantare are atasata anexa privind instructiunile de plata? Datele de identificare ale beneficiarului din Decizia de Finantare corespund cu cele din cererea de finantare si din documentele atasate acesteia?

8

A fost acordata viza Directorului CRPDRP?

9

A fost acordata viza de catre Consilierul Juridic-CRPDRP?

NU

Verificat Sef Serviciu DA NU


10

In situatia neacordarii vizei sau modificarii contractului de catre Consilierul Juridic-CRPDRP este atasat documentul justificativ / sunt solicitate informatii suplimentare?

11

Decizia de FinanĹŁare a fost inregistrata in Registrul Unic (C1.13)?

12

Decizia de Finantare a fost semnata de catre beneficiar ?

13

Beneficiarul a depus Cazierul judiciar al responsabilului legal, ĂŽn original?

14

O copie a Deciziei de Finantare a fost transmisa la OJPDRP?

Verificat, Sef SEC Nume ......... prenume......... Semnatura Data

Intocmit, Expert SEC Nume ..........prenume .......... Semnatura Data

Decizia de finantare si instructiuni de plata pentru masura 141 octombrie 2012  
Decizia de finantare si instructiuni de plata pentru masura 141 octombrie 2012  
Advertisement