Page 1

ʅʆʄʂɻʈʇʄʇʈʄʀɾʃɶɹʄʁɻʂʄɾʂɶʁʄ ɹʆɶɺɷɶɾɾʃɼɻʃɻʆɾʃɹʅʄʀʆɾɸɻʃʂɶʈɻʆɾɯɶʁ ɳɻʆɶʂɾ ɺ ɾ ʂʁ ɶ ɺʄʇ ʈ ʁ ɻʇ ʀʄɸɶʌ


KОНТИНЕНТАЛ ЛУКС Маса на едно парче:

cca. 3,15 kg

Должина:

415 mm

Ширина :

260 mm

Покривна должина:

cca. 35,8

Покривна ширина:

cca. 21,8 cm

Потребно парчиња на 1m²:

12,5 +/- 2%

Растојание на летвичките:

35,5 cm

Носивост на керамидата:

1,85 kN

Минимален нагиб на покривот:

20°

cca. 35,5

cca. 35,5

SRPS EN 1304:2005

5


ТРАДИЦИОНАЛ ЛУКС Маса на едно парче:

cca. 3,18 kg

Должина:

415 mm

Ширина:

260 mm

Покривна должина:

cca. 36,0

Покривна ширина:

cca. 21,9 cm

Потребно парчиња на 1m²:

12,5 +/- 2%

Растојание на летвичките:

35,5 cm

Носивост на керамидата:

2,18 kN

Минимален нагиб на покривот:

20°

cca. 35,5

cca. 35,5

SRPS EN 1304:2005

6

Уметност на градењето, императив на траењето


МАЕСТРАЛ ЛУКС Маса на едно парче:

cca. 3,06 kg

Должина:

415 mm

Ширина:

260 mm

Покривна должина:

cca. 35,8

Покривна ширина:

cca. 21,4 cm

Потребно парчиња на 1m²:

13 +/- 2%

Растојание на летвичките:

35,5 cm

Носивост на керамидата:

3,03 kN

Минимален нагиб на покривот:

20°

cca. 35,5

cca. 35,5

SRPS EN 1304:2005

7


ОРНАМЕНТ ЛУКС Маса на едно парче:

cca. 3,05 kg

Должина:

415 mm

Ширина:

260 mm

Покривна должина:

cca. 35,8

Покривна ширина:

cca. 21,9 cm

Потребно парчиња на 1m²:

12,5 +/- 2%

Растојание на летвичките:

35,5 cm

Носивост на керамидата:

2,01 kN

Минимален нагиб на покривот:

20°

SRPS EN 1304:2005

cca. 35,5

cca. 35,5

Се вклопува со моделот Континентал Лукс

8

Уметност на градењето, императив на траењето


СНЕГОБРАН Маса на едно парче:

cca. 3,3 kg

Должина:

415 mm

Ширина:

260 mm

Покривна должина:

cca. 35,8

Покривна ширина:

cca. 21,9 cm

Растојание на летвичките:

35,5 cm

Минимален нагиб на покривот:

20°

Напомена: Спречува неконтролирано паѓање на снегот од покривот Монтажа: бројот и распоредот на снегобраните зависи од климатската зона и косината на покривот

ВЕНТИЛАЦИОНА КЕРАМИДА Маса на едно парче:

cca. 3,2 kg

Должина:

415 mm

Ширина:

260 mm

Растојание на летвичките:

35,5 cm

Минимален нагиб на покривот:

20°

Напомена: проветрување на покривот и спречување кондензација Монтажа: По две вентилациони керамиди помегу секои две греди во вториот и претпоследниот ред од покривната површина

9


КАПАК Должина:

390 mm

Ширина:

190 mm

Маса:

2,25 kg

Трошење по метар должина:

3 парчиња

ЗАВРШЕН КАПАК

10

Должина:

394 mm

Ширина:

190 mm

Маса:

2,19 kg

Уметност на градењето, императив на траењето


РАЗДЕЛЕН КАПАК Се користи на место каде што се составуват три страни од покривот

ЗАВРШНИ ЕЛЕМЕНТИ – ДЕСНИ Маса на едно парче десни:

cca. 1,75 kg

Должина:

415 mm

ЗАВРШНИ ЕЛЕМЕНТИ – ЛЕВИ Маса на едно парче леви

cca. 1,97 kg

Должина:

415 mm

11


ɹʦʖʚʗʖɯʖʧʛʣɺʄʄɻʁ ʩʡʀʛʽʨʞʇʛʥʨʛʢʘʦʞʗʦ ʅʦʞʡʛʥ ʆʂʖʠʛʚʤʣʞʽʖ ʨʛʡ  ʪʖʠʧ  ʅʆʄʂɻʈʇʄʇʈʄʀɾʃɶɹʄʁɻʂʄɾʂɶʁʄ ɹʆɶɺɷɶɾɾʃɼɻʃɻʆɾʃɹ

ʘʛʗXXXHSBECBKBTFODPNNL ʛʥʤʮʨʖJOGP!HSBECBKBTFODPNNL

Pokriven materijal / Mladost  

Pokriven materijal / Mladost www.gradbajasen.com.mk

Advertisement