Page 1

ʅʆʄʂɻʈʇʄʇʈʄʀɾʃɶɹʄʁɻʂʄɾʂɶʁʄ ɹʆɶɺɷɶɾɾʃɼɻʃɻʆɾʃɹɷʁʄʀʄɸɾ ɷʁʄʀʄɸɾʂʁɶ ɺʄʇʈ ʁɻʇʀʄɸɶʌ


ГИТЕР 5

ГИТЕР 5/II

ГИТЕР 3

БЛОК СО ВЕРТИКАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

6.6 kg

Сила на притисок:

140 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 250 mm:

25

Парчиња на 1m³:

110

Употреба:

за носечки зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

160/1.061 kg

БЛОК СО ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

6,5 kg

Сила на притисок:

100 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 250 mm:

25

Парчиња на 1m³:

110

Употреба:

за носечки зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

160/1.045 kg

БЛОК СО ВЕРТИКАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

4,4 kg

Сила на притисок:

100 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 120 mm:

20

Парчиња на 1m³:

175

Употреба:

за носечки зидови и преградни зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

240/1.061 kg

13


ТЕРМО БЛОК

ТЕРМО БЛОК 25

ТЕРМО БЛОК 33

14

БЛОК СО ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

6,4 kg

Сила на притисок:

40 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 250 mm:

25

Парчиња на 1m³:

110

Употреба:

за неносечки зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

160/1.029 kg

БЛОК СО ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

7,8 kg

Сила на притисок:

40 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 250 mm:

25

Парчиња на 1m³:

100

Употреба:

за неносечки зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

128/1.004 kg

БЛОК СО ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

10,8 kg

Сила на притисок:

40 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 250 mm:

15

Парчиња на 1m³:

60

Употреба:

за неносечки зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

96/1.042 kg

Уметност на градењето, императив на траењето


БЛОК 5

БЛОК 25

БЛОК 33

БЛОК СО ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

5,8 kg

Сила на притисок:

40 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 250 mm:

25

Парчиња на 1m³:

110

Употреба:

за неносечки зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

160/933 kg

БЛОК СО ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

7,2 kg

Сила на притисок:

40 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 250 mm:

25

Парчиња на 1m³:

100

Употреба:

за неносечки зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

128/927 kg

БЛОК СО ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

9,8 kg

Сила на притисок:

40 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 250 mm:

15

Парчиња на 1m³:

64

Употреба:

за неносечки зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

96/946 kg

15


БЛОК 4-8

БЛОК 4-10

БЛОК 4-15

16

БЛОК СО ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

4,3 kg

Сила на притисок:

40 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 250 mm:

28

Парчиња на 1m³:

133

Употреба:

за неносечки и преградни зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

224/968 kg

БЛОК СО ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

4,5 kg

Сила на притисок:

40 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 250 mm:

28

Парчиња на 1m³:

133

Употреба:

за неносечки и преградни зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

224/1.013 kg

БЛОК СО ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

4,6 kg

Сила на притисок:

40 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 250 mm:

28

Парчиња на 1m³:

133

Употреба:

за неносечки и преградни зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

224/1.036 kg

Уметност на градењето, императив на траењето


БЛОК 4 / 33

БЛОК 9

ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК

БЛОК СО ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

5,8 kg

Сила на притисок:

40 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 250 mm:

24

Парчиња на 1m³:

96

Употреба:

за неносечки и преградни зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

168/980 kg

БЛОК СО ХОРИЗОНТАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

4,7 kg

Сила на притисок:

40 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 90 mm:

16

Парчиња на 1m³:

177

Употреба:

за неносечки и преградни зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

256/1.028 kg

ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК, СВЕТОЛ ОТВОР Ø 160 mm

[[ǩ1)

Маса (тежина):

6,3 kg

Сила на притисок:

150 daN/cm2

Парчиња на 1m²

5

Парчиња на 1m³:

110

Употреба:

за канали за вентилација и за оџаци

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

160/1.013 kg

17


ФЕРТ 14

ФЕРТ 16

КАНАЛИЦА

18

ГЛИНЕН БЛОК СО ОТВОРИ ЗА МЕЃУСПРАТНИ КОНСТРУКЦИИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

6,5 kg

Носивост:

5,1 kN

Парчиња на 1m² таван:

14

Парчиња на 1m³:

90

Употреба:

за меѓуспратни конструкции

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

156/1.019 kg

ГЛИНЕН БЛОК СО ОТВОРИ ЗА МЕЃУСПРАТНИ КОНСТРУКЦИИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

6,7 kg

Носивост:

5,1 kN

Парчиња на 1m² таван:

10

Парчиња на 1m³:

78

Употреба:

за меѓуспратни конструкции

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

126/849 kg

ГЛИНЕН БЛОК СО ОТВОРИ ЗА МЕЃУСПРАТНИ КОНСТРУКЦИИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

1,1 kg

Носивост:

1,7 kN

Парчиња на 1m должина:

4

Парчиња на 1m³:

880

Употреба:

за префабрикуваните греди на таванската конструкција

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

960/1.061 kg

Уметност на градењето, императив на траењето


ГИТЕР ЦИГЛА

ФАСАДНА МАЗНА ЦИГЛА

ФАСАДНА РЕЛЈЕФНА ЦИГЛА

БЛОК СО ВЕРТИКАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

1,8 kg

Сила на притисок:

140 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 120 mm:

60

Парчиња на 1m³:

556

Употреба:

за носечки и неносечки зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

600/1.085 kg

БЛОК СО ВЕРТИКАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

2,2 kg

Сила на притисок:

200 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 120 mm:

52

Парчиња на 1m³:

512

Употреба:

за носечки и фасадни зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

512/1.131 kg

БЛОК СО ВЕРТИКАЛНИ ОТВОРИ

[[ǩ1)

Маса (тежина):

2,2 kg

Сила на притисок:

200 daN/cm2

Парчиња на 1m² зид/зид 120 mm:

52

Парчиња на 1m³:

512

Употреба:

за носечки и фасадни зидови

Број на парчиња на палета/ тежина на палета:

512/1.131 kg

19


ɹʦʖʚʗʖɯʖʧʛʣɺʄʄɻʁ ʩʡʀʛʽʨʞʇʛʥʨʛʢʘʦʞʗʦ ʅʦʞʡʛʥ ʆʂʖʠʛʚʤʣʞʽʖ ʨʛʡ  ʪʖʠʧ  ʅʆʄʂɻʈʇʄʇʈʄʀɾʃɶɹʄʁɻʂʄɾʂɶʁʄ ɹʆɶɺɷɶɾɾʃɼɻʃɻʆɾʃɹ

ʘʛʗXXXHSBECBKBTFODPNNL ʛʥʤʮʨʖJOGP!HSBECBKBTFODPNNL

Blokovi / Mladost Leskovac  

Blokovi / Mladost Leskovac www.gradbajasen.com.mk

Advertisement