Page 1


90. Na priloženoj animalnoj ćeliji obeleži tražene organele.

91. Na crtežu su izdvojene osnovne organele koje se sreću kod eukariota, razdvoj ih po pripadnosti i obeleži.


93. Podvuci tačnu tvrdnju: a. Nitrifikacione bakterije su hemoautotrofni organizmi koji oksiduju amonijak u nitrite odnosno nitrate. b. Azotofiksatori su jedini organizmi koji obavljaju niz redukcionih reakcija koje omogućuju fiksaciju azota iz vazduha i njegovu redukciju u amonijak. c. Mahunarke poboljšavaju plodnost zemljišta jer na svom korenu sadrže bakterije koje su azotofiksatori. d. Sve tvrdnje su tačne. e. Nijedan odgovor nije tačan. 94. Obeleži tražene organele životinjske ćelije.

129. Na unutrašnjoj membrani mitohondrija se odvija ... a. ciklus limunske kiseline b. oksidativna fosforilacija ADPa c. glikoliza d. svi navedeni procesi 130. Proces unošenja tečnosti u ćeliju, obuhvaćenih delom ćelijske membrane je ... a. fagocitoza b. olakšana difuzija c. pinocitoza d. aktivni transport


131. U kojim organelama se nalazi najviše oksidativnih enzima koji omogućavaju kataboličke procese u biljnoj ćeliji? a. Goldžijevom aparatu b. granularnom endoplazmatičnom retikulumu c. citosolu d. mitohondrijama e. vakuolama 132. U kojim ćelijama DNK nije vezana za proteine u genomu? a. modrozelenih algi b. Ascarisa c. morskog ježa d. puža 133. Na površini ćelijske membrane eukariota u vidu izvrata nalazi se ... a. citosol b. glikokaliks c. dezmozom d. mezozomi 134. Koja od navedenih tvrdnji je tačna a odnosi se na ribozome? a. Ribozomi učestvuju u procesu transkripcije. b. Nalaze se slobodni u citoplazmi ili vezani za membrane. c. Sastoje se iz proteina, RNK i DNK. d. Sastoje se iz dve jednake subjedinice. 135. Subjedinice ribozoma zajedno čine funkcionalnu jedinicu? a. stalno b. samo kod prokariota c. kada se vežu za iRNK d. u toku prolaza kroz jedrove pore 136. Transport jona Na i K kroz ćelijsku membranu vrši se ... a. prostom difuzijom b. ciklozisom c. aktivnim transportom d. osmozom 137. Metabolička voda u ćeliji je stabilizator ... a. proteina b. temperature c. transporta d. metaboličkih procesa 138. Broj pora na jedrovoj membrani kod istih vrsta ćelije ...


a. b. c. d.

zavisi od aktivnosti ćelije jednak je zavisi od skeletnih struktura ćelije zavisi od perinuklearnog prostora

139. RNK se nalazi u ... a. nukleusu b. ribozomu c. svi odgovori su tačni d. nukleolusu e. tačni odgovori su pod a i d 140. Mezozomi predstavljaju uvrate ... a. endoplazmatičnog retikuluma b. membrane nukleusa c. unutrašnje membrane mitohondrija d. vakuola e. nijedan odgovor nije tačan 141. Belančevinasti deo složenog enzima se naziva ... a. koenzim b. aktivno mesto c. prostetična grupa d. apoenzim e. holoenzim 142. Za ćelijsko disanje najvažnija klasa enzima su ... a. nukleaze b. oksidoreduktaze c. polimeraze d. ligaze e. kisele hidrolaze 143. Za prokariote je karakteristično ... a. strujanje citoplazme b. prisustvo celuloze u ćelijskom zidu c. prisustvo citoskeleta d. odsustvo holesterola u plazma membrani 144. Koji od navedenih organskih molekula nije polisaharid? a. skrob b. vosak c. celuloza d. hitin e. glikogen 145. Proces sinteze složenih organskih jedinjenja od prostih naziva se ...


a. b. c. d.

bazalni metabolizam katabolizam anabolizam energetski promet

146. Primarni lizozom nastaje od ... a. Goldžijevog aparata b. plazma membrane c. glatkog endoplazmatičnog retikuluma d. vakuole 147. Kod kojih vrsta eritrociti nemaju jedro? a. sisara b. ptica c. vodozemaca d. riba e. svih kopnenih kičmenjaka 285. U celularne organizme ubrajamo ... a. prokariote i eukariote b. prokariote i prione c. eukariote, viruse i rikecije d. virione, viruse i rikecije 286. Najviše endoenzima sadrži ... a. peroksizomi b. mikrotubule c. lizozomi d. jedro e. Goldžojev aparat 287. Koji od ponuđenih odgovora je tačan? a. Prokarioti mogu biti hemoautotrofi. b. Prokarioti mogu biti autotrofi. c. Prokarioti mogu biti heterotrofi. d. Svi odgovori su tačni. e. Nijedan odgovor nije tačan. 288. Kapsid virusa je građen od ... a. kapsomera proteinske prirode. b. kapsomera lipidne prirode. c. kapsomera ugljenohidratne prirode. d. kapsomera građenih od raznih organskih materija. 289. Centrioli su organele prisutne kod ... a. četinara b. protozoa


c. golosemenjača d. virusa 290. Za prokariote je karakteristična deoba ... a. mitozom b. amitozom c. mejozom 291. Jedrove pore omogućavaju izlazak iz jedra u citoplazmu ... a. rRNK b. proteinima c. ATPu d. svim pomenutim materijama 362. Da li je proces glikolize univerzalan i za prokariote i za eukariote? a. da b. ne 363. Da li se kataboličkim razlaganjem glukoze iskoristi sva raspoloživa energija tog jedinjenja? a. da b. ne 364. Koje od navedenih ćelija sadrže mitohondrije? a. protozoe b. rikecije c. virusi d. hemoautotrofne bakterije 365. Pokretljivi oblici bakterija su ... a. E. Coli b. diplokoke c. stafilokoke d. streptokoke e. ni jedna od ponuđenih vrsta 366. Podvuci tačnu tvrdnju: a. Najintenzivnija fotosinteza se dešava između 20-35 °C. b. Tokom tamne faze fotosinteze izgubljeni elektroni se nadoknađuju iz vode. c. Za odvijanje svetle faze fotosinteze neophodan je CO2, svetlost i hlorofil. d. Svi odgovori su tačni. 367. Endofermenti deluju pretežno u: a. želucu, tokom varenja hrane b. crevima, utičući na peristaltiku


c. ćeliji kojoj su sintetisani d. svim navedenim slučajevima 368. Od unetih materija u organizam prvo se razlažu ... a. lipidi b. ugljeni hidrati c. vitamini d. proteini e. sva jedinjenja se razlažu u isto vreme

DRUGI DEO KNJIGE 1 MITOZA MEJOZA GAMETOGENEZA BIOLOGIJA RAZVIČA 258. Na priloženoj fazi mejoze obeleži tražene strukture, i napiši o kojoj fazi se radi. a. profazi I b. metafazi I c. anafazi I d. profazi II

259. Šta predstavlja dati šematski prikaz ?


260. Obeležite tražene strukture na priloženoj šemi i objasni sudbinu homologih hromozoma tokom mejoze I i mejoze II.

261. Poređaj sledeće faze mitoze po redosledu događanja u ćeliji.

1

2

3


262. Pokušaj da objasniš sledeću šemu:

263. Na priloženoj šemi je prikazana po jedna faza mejoze I i II, koja? a. profaza I i profaza II b. profaza I i metafaza II c. metafaza I i II d. anafaza I i II

274. Na slici su prikazane različite faze deobe somatskih ćelija, poređaj ih po redosledu događanja.


275. Na priloĹženoj slici je prikazana jedna od faza mejoze u kojoj dolazi do razdvajanja hromatida. O kojoj fazi se radi?

276. Data je profaza mejoze kod koje celi hromozomi vuÄ?eni nitima deobnog vretena odlaze celi na polove; radi se o: a. profazi mejoze I b. anafaza mejoze I c. anafaza mejoze II d. profaza mejoze II


277. Pretstavljen je proces koji se događa tokom jedne faze mejoze i koji povećava varijabilnost jedinki. Pomenuti proces se deťava u: a. profazi I mejoze. b. profazi II mejoze. c. metafazi I. d. metafazi II. e. anafazi I. f. telofazi I. g. anafazi II.


278. Šematski je prikazan poremećaj u jednoj fazi mejoze i njegove posledice, napiši sve tražene elemente i obrazloži gde je došlo do poremećeja.

299. Ćelija ima diploidan broj hromozoma 2n=10. Ako posle I mejotičke deobe u drugoj mejotičkoj deobi dođe do nerazdvajanja jednog para hromatida, koliko hromatida će imati gameti? 300. Kod žene, fenotipski normalne sa kariotipom 45,XX i translokacijom 21/21, koliki je rizik da dobije dete sa Daunovim sindromom? Da li može da ima normalno potomstvo? 301. Prikaži moguće gamete žene sa balansiranom translokacijom i genomom 45,XX,21/13 a koja je fenotipski normalna. 302. U kariotipu fenotipski normalnog muškarca 45,XY uočena je translokacija 13/13. Šta je sa njegovim gametima i da li može da ima normalno potomstvo? 303. U porodici fenotipski normalnih roditelja rođeno je troje dece: dete sa Patau sindromom, fenotipski normalno dete sa 45 hromozoma a treće dete je sa fenotipskim Daunovim sindromom ali ima 46 hromozoma. Objasni slučaj. 304. Kakvi gameti se očekuju kod deteta sa balansiranom translokacijom 13/14? Da li će imati mogućnost da dobije normalno potomstvo kad poraste? ODABRANI ODGOVORI 299.


Gameti: 6 hromatida; 4 hromatide; 5 hromatida; 5 hromatida 300. Pravilo je da translocirani hromozom kao takav odlazi u ćelije tokom mejoze.

normalna ♀

♀ probant

n+1 1

n-1

nulizomični za hromozom 21

n+1

n-

dobijeni gameti su dizomični ili

trizomija 21 (Daunov sindrom)


monozomija 21 (letalno)

Žena ne može da ima normalno potomstvo. 301.

♀ probant

13;13;21;21 ► u normalnoj ćeliji se homologi hromozomi nalaze u paru dok se translocirani hromozom uvek prenosi kao takav. ♀ probant je 2n-1 tj 45,XX

13/21;13 13/21;13

21

21

13/21

13/21

13;21

13;21 13/21;21 13/21;21 13

13

Mogući gameti su: ► trizomija13 Patau sindrom 13/21;1 3

13;21

13/21;13;13 ;21 ►monozomija 13 letalno


21

13;21

13;21;2 1 ► balansirana translokacija

13/21

13;21

13/21;13;2 1 ► normalna jedinka

13;21

13;21

13;13;21;2 1 ► trizomija 21 Daunov sindrom

13/21;21

13;21

13/21;13;2 1;21 ► monozomija 21 letalno

13 302. Kod hromozoma 13

13;21 čoveka

je

13;13;2 1 prisutna Robertsonova

translokacija

► trizomija 13 Patau sindrom


► monozomija 13 Ovaj čovek ima samo aberantne gamete i nema mogućnost za normalno potomstvo. 303. Očigledno da u porodici postoji balansirana translokacija između hromozoma 13/21. Fenotipski normalno dete sa 45 hromozoma ima balansirani hromozom 13/21. ► 45,XX(13/21) balansirana translokacija 13/21 13;21 13/21;13;2 1 ► trizomija 21 Daunov sindrom (dete sa 46 hromozoma) 13/21;21

13;21

13/21;13;2 1;21 ► trizomija13 Patau sindrom

13/21;1 3

13;21

13/21;13;13 ;21

304. Zadatak se rešava kao zadatak 301. ovde su date samo najčešće mogućnosti. Dete će imati dve vrste gameta; jedni će dovesti do monozomije 13 i 14 i biće letalni, dok će drugi dati balansirani kariotip kao kod samog deteta.


TREĆI DEO EMBRIOLOGIJA 281. Na prikazanoj gastrulaciji sisara obeleži tražene elemente.

282. Na šemi kasne gastrulacije sisara obeleži klicine listove.

283. Prikazan tip gastrulacije je karakterističan za ... a. bodljokošce b. vodozemce


c. insekte d. ribe

284. Prikazani oblik nastanka gastrule je karakterističan za:

a. b. c. d. e.

insekte ptice gmizavce ribe vodozemce

285. Šematizovani oblik gastrulacije iz prethodnog zadatka je: a. epibolija b. involucija c. ingresija 286. Na šematskom prikazu data je gastrulacija kod: a. morskog ježa b. šumskog ježa c. krtice d. čovečije ribice


287. Koji od dole navedenih oblika gastrulacije je predstavljen na šemi? a. invaginacija b. migracija c. delaminacija d. epibolija

288. Stadijum dudinje ________ je kratkotrajan u razviću embriona i nastavlja se istovremeno daljim deobama blastomera i razmicanjem blastomera iz centralnog dela morule. 289. Ekstraembrionalni celom nastaje od … a. šupljina koje se pojavljuju u ekstraembrionalnom mezodermu b. od šupljina u primarnoj žumančanoj kesi c. od amnionske duplje d. nijedan odgovor nije tačan 290. Celoblastula je karakteristična za ________ jajne ćelije i kod nje blastomere čine ________ a duplja je ________. 291. Kod organizama sa mezolecitnim jajnim ćelijama javlja se ________ kod koje je blastoderm izgrađen od ________ na animalnom i ________ na vegetativnom polu, a blastocel je pomeren ka ________ polu. 292. Kod organizama sa polilecitnim jajnim ćelijama blastula je u obliku diska, ________ i leži na vitelusu i od njega je odvojena ________ u obliku ________.


293. Poseban oblik blastule je stereoblastula, nema ________ i sva je ispunjena ________, za nju je karakteristična gastrulacija ________. 294. Stereoblastula se javlja najčešće kod: a. mezolecitnih jajnih ćelija b. izolecitnih jajnih ćelija c. centolecitnih jajnih ćelija 295. Gastrocel -________ predstavlja pra crevo od koga će nastati svi organi i tkiva ________ porekla. 296. Blastocist sisara grade dva sloja ćelija, ćelije ________ koje grade posteljicu i ćelije ________ koje grade sva tri klicina lista. 297. Ćelije ________ grade placentu i pričvršćuju blastocist za endometrijum materice. 298. Podvuci tačnu tvrdnju: a. Deo endodermalnih ćelija oko blastopora daće mezodermalni sloj. b. Formiranjem nervne cevi počinje da se od mezoderma stvara notohorda i somiti. c. Somiti od kojih nastaje skelet, kičmenica, rebra, ligamenti predstavljaju sklerotom. d. Miotom će dati mišiće, krvne sudove i srce. e. Dermotom nastaje od somita koji će dati krzno kože i vezivno tkivo, ostali somiti će dati urogenitalni sistem. f. Sve tvrdnje su tačne. 299. Arhenteron oblaže ________ koji omogućava stvaranje pra creva a potom ________ od koga će evaginacijom nastati ________. 300. Hordomezodermalno tkivo kod viših kičmenjaka predstavlja ________. 301. Kod viših kičmenjaka od ćelija epiblasta nastaće ________, od ćelija meroblasta nastaće ________ a od ćelija hipoblasta nastaće ________. 302. Koji od ponuđenih organa i tkiva su derivati ektoderma? a. nokti b. dlake c. rožne tvorevine d. gleđ zuba e. svi navedeni 303. Nervno tkivo, mozak, neuro i adenohipofiza su ... a. mezodermalnog porekla b. ektodermalnog porekla


c. endodermalnog porekla 304. Među nabrojanim tkivima i organima pronađi one ektodermalnog porekla ... a. polne žlezde b. ureteri c. paraštitna žlezda d. čulne i pigmentne ćelije 305. Mezodermalnog porekla je ... a. srž nadbubrežne žlezde b. sudovnjača c. analni otvor d. timus 306. Dentin zuba je ________ porekla. 307. Sledeći organi i tkiva, ligamenti, vezivno tkivo, krzno kože su derivati: a. ektoderma b. endoderma c. mezoderma 308. Koji organ-tkivo od ponuđenih je derivat endoderma? a. gleđ zuba b. krvni sudovi c. uretra d. pljuvačne žlezde 309. Endodermalnog porekla su: a. pluća b. jetra c. pankreas d. štitna i paraštitna žlezda e. timus f. primordijalne germinativne ćelije g. svi navedeni 310. Embrionalne zavoje imaju ... a. svi kičmenjaci b. svi hordati c. gmizavci, ptice i sisari 311. Prvi embrionalni zavoj je ... a. horion b. amnion c. alantois


312. Horion je građen: a. spolja od ektoderma unutra od endoderma b. spolja od ektoderma unutra od mezoderma c. spolja od mezoderma unutra od endoderma 313. U izgradnji vili učestvuju: a. amnion i alantois b. horion i amnion c. horion i alantois d. horion 314. U građi amniona učestvuje: a. spolja ektoderm unutra mezoderm b. spola mezoderm unutra ektoderm c. spolja mezoderm unutra endoderm d. spolja ektoderm unutra endoderm 343. Kod vučice se sreće ... a. epitelohorijalna placenta b. endotelohorijalna placenta c. hemohorijalna 344. Kod ženke šimpanze se sreće ... a. epitelohorijalni tip placente b. endotelohorijalna c. hemohorijalna placenta 345. Kod divlje mačke javlja se ________ placenta. 346. Kod kobile se sreće: a. decidualna b. adecidualna c. epitelohorijalna d. endotelohorijalna e. hemohorijalna f. tačno je b i c g. tačno je a i c 347. Adecidualni tip placente se sreće kod: a. kopitara i papkara b. zveri c. primata i bubojeda d. svi odgovori su tačni 348. Decidualni tip placente je karakterističan za: a. epitelohorijalnu placentu


b. endotelohorijalnu placentu c. hemohorijalnu placentu d. tačni su odgovori pod a i b e. tačno je pod b i c 441. Pokreti u gastrulaciji kod embriona sisara, obeleži ćelije hipoblasta i epiblasta.

442. Na prikazanoj slici prikazano je: a.spiralno i radijalno brazdanje b. radijalno i spiralno brazdanje c. radijalno i rotaciono d. spiralno i rotaciono

443. Prikazana je: a.diskoblastula b. amfiblastula c. celoblastula


444. Obeleži klicine listove.

445. Na priloženom crtežu obeleži sve tipove jajnih ćelija , način njihovog brazdanja i tip blastule koji nastaje.


446. Na priloženoj slici je predstavljen jedan od osnovnih trenutaka u razviću, napiši šta predstavljaju pojedinačne slike.

447. Na priloženom crtežu data su dva tipa brazdanja, koja?


448. Date su početne faze brazdanja nekih grupa organizama; na bazi izgleda zigota, morule i blastule pokušaj da kažeš o kojim grupama životinja se radi.

449. Data je šema jednog stadijuma u razviću, radi se o ... a. invaginacionoj gastrulaciji

Zbirka zadataka iz biologije  

Zbirka zadataka iz biologije