Page 1

PORTFOLIO

∆έσποινα Ζάχου


5 04 03 02 0

Α Ν Ε Μ Ο Χ Ε Ι Ρ Ε Π

Βιογραφικό

Φοιτητικες Εργασίες 02.α

02.β

Ανεξάρτητο κτίριο αναψυκτηρίου στην πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων της Ξάνθης Λουτρικές εγκαταστάσεις και χώροι φιλοξενίας επισκεπτών στην περιοχή Θέρμες Ξάνθης

Εθελοντικά Project 03.α

03.β

Vasilitsa Ski Resort Development & Operation Plan (Grevena, GR) Ecoweek Greenhouse 2017: Ανακαίνιση των ιδρυμάτων Αγία Βαρβάρα και Χατζηκώνστα

Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί 04.α

04.β

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την “Μελέτη Ενοποίησης Σημείων Ενδιαφέροντος και Ανάπλασης της Περιοχής Πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών” (Εξαγορά Μελέτης) Πανελλήνιος Χωροταξικός Διαγωνισμός Ιδεών για τον “Τοπιακό Επαναπροσδιορισμό και Παραγωγική Επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου” (1ο Βραβείο)

Επιλεγμένα Project


Ζάχ ου∆έ σποι ν α|Αρχ ι τ έ κ τ ων

ηµ. γ έ ν ν ησης: 03/ 06/ 1994|τ ηλ . : 6975460710|mai l : des poi naz x @gmai l . c om

Αρχ ι τ ε κ τ ον ι κ οί ∆ι αγ ων ι σµοί

∆ε ξ ι ότ ητ ε ς

W Mi c r os o Wor d

Sk et c hUp

2019 Aut oCAD 2020

Rev i t

Phot os hopCC

3dsMax

I nDes i gn

VRay

Εκπαί δε υση Τ µήµαΑρχ ι τ ε κ τ όν ωνΜηχ αν ι κ ών ∆ηµοκρί τ ε ι οΠαν ε πι στ ήµι οΘράκης Ερε υν ητ ι κήΕργ ασί α: ΗΠόλ ηστ ονΚι ν ηµατ ογ ράφοµί αχ ωρι κήπε ρι πλ άν ηση

2017

Εργ ασι ακήΕµπε ι ρί α: Ψηφι οποί ησηε ργ ασι ώνστ οΤ µήµατ ης Βι βλ ι οθήκηςστ ο∆. Π. Θ.απότ ι ς 1Οκ τ ωβρί ουε ώςτ ι ς30Νοε µβρί ουτ ου2015.

Γ λ ωσσε ς Αγ γ λ ι κ ά: Β2Ci t yandGui l ds Γ αλ λ ι κ ά: B2Sor bonne

Εν δι αφέ ρον τ α Σκι τ σάρι σµα, Ζωγ ραφι κή, Τ αι ν ί ε ς , Βι βλ ί α, Τ αξ ί δι α Επί σκ ε ψησεµουσε ί α, Γ ραφι στ ι κή, Μουσι κή

∆ηµοσί ε υσητ ωνθε µάτ ων“ Aν αβάθµι σητ ωνχ ώρωντ ων Ι δρυµάτ ων : Αγ ί αΒαρβάρακ αι Χατ ζ ηκ ών στ α” κ αι“ Vas i l i t s aSki Res or tDev el opment&Oper at i onPl an( Gr ev ena, GR) ”στ οτ ε ύχ ος“ ECOWEEK2016TheWor ks hops ” . ( 9Ι ουν ί ου2017) LI NK

Συµµε τ οχ ήστ οGRENHOUS Eτ ουECOWEEKµεθέ µα “ Aν αβάθµι σητ ωνχ ώρωντ ωνΙ δρυµάτ ων : Αγ ί αΒαρβάρακ αι Χατ ζ ηκ ών στ α” , τ οδι άστ ηµαΜάρτ ι ος2017-Ι ούλ ι ος2017.

LI NK: MI AXORI KIPERI PLANI SI

∆ι λ ωµατ ι κήΕργ ασί α: Υ παί θρι ε ς∆ι αµορφώσε ι ςκ αι Κατ ασκ ε υέ ςκ ατ άµήκ οςτ ουΠοτ αµούΚόσυν θου Επι βλ έ πον τ ε ς : ∆. Πολ υχ ρον όπουλ ος , Μ. Γ ρηγ ορι άδου, Ν. Θωµάς

Παν ε λ λ ήν ι οςΧωροτ αξ ι κ ός∆ι αγ ων ι σµόςΙ δε ώνγ ι α τ ον “ Τ οπι ακ όΕπαν απροσδι ορι σµόκ αι Παραγ ωγ ι κή Επαν έ ν τ αξ ητ ηςε ξ ωτ ε ρι κήςαπόθε σηςτ ουΟρυχ ε ί ου Αµυν τ αί ου”( 1οΒραβε ί ο)

Συµµε τ οχ έ ςκ αι ∆ηµοσι ε ύσε ι ς

Παρακ ολ ούθηση Συν ε δρί ων–Ηµε ρί δων Παρακ ολ ούθησητ ουECOWEEK7“ Day sofGeni us ” πουπραγ µατ οποι ήθηκ εστ ηνΑθήν αστ ι ς 11Μαρτ ί ου2017.

Παν ε λ λ ήν ι οςΑρχ ι τ ε κ τ ον ι κ ός∆ι αγ ων ι σµόςΙ δε ών " Τ οπι ακ όςΕπαν απροσδι ορι σµόςκ αι Παραγ ωγ ι κή Επαν έ ν τ αξ ητ ηςε ξ ωτ ε ρι κήςαπόθε σηςτ ουΟρυχ ε ί ου Αµυν τ αί ου"( 1οΒΡΑΒΕΙ Ο)

Παρακ ολ ούθησητ ουσυν ε δρί ουµεθέ µα“Αν αν ε ώσι µε ς Πηγ έ ςΕν έ ργ ε ι αςκ αι Βι ώσι µηΑν άπτ υξ η”που δι οργ αν ώθηκ εαπότ οε ργ αστ ήρι οµηχ αν ολ ογ ι κ ού σχ ε δι ασµούMedi l abτ ουτ µήµατ οςΜηχ αν ι κ ών Παραγ ωγ ήςκ αι ∆ι οί κησηςτ ου∆. Π. Θ. κ αι τ ηνESTI EML G στ οπλ αί σι οτ ουπρογ ράµµατ οςREUNIστ ι ς 12∆ε κ ε µβρί ου2016. Παρακ ολ ούθησητ ουσυν ε δρί ουECOWEEKµεθέ µα “ SUST AI NABI LI TYI NPUBLI CSPACE”κ αι συµµε τ οχ ήστ ο wor ks hopµεθέ µα“ T oΧι ον οδροµι κ όΚέ ν τ ροτ ης Βασι λ ί τ σας ”πουπραγ µατ οποι ήθηκ εστ ηνΘε σσαλ ον ί κη 17Νοε µβρί ου2015. Παρακ ολ ούθησητ ου2ο∆ι ε πι στ ηµον ι κ ούΣυν ε δρί ουµε τ ί τ λ ο“ Ι στ ορί α∆οµι κ ώνΚατ ασκ ε υών ”πουδι οργ αν ώθηκ ε απότ ο∆. Π. Θ. , τ ον∆ήµοΞάν θηςκ αι τ ηνΥ πηρε σί α Νε ότ ε ρωνΜν ηµε ί ωνκ αι Τ ε χ ν ι κ ώνΈργ ωνΑν . Μακ ε δον ί ας κ αι Θράκηςτ ουΥ πουργ ε ί ουΠολ ι τ ι σµούκ αι Αθλ ητ ι σµού κ αι πραγ µατ οποι ήθηκ εστ ηνΞάν θητ οδι άστ ηµα 57∆ε κ ε µβρί ου2014.

LI NK

2016

2015

Συµµε τ οχ ήστ οGRENHOUS Eτ ουECOWEEKµεθέ µα“ Va s i l i t s aS k i Res or tDe v el opment&Oper a t i onPl a n( Gr e v ena , GR) ” , τ οδι άστ ηµαΝοέ µβρι ος2015Απρί λ ι ος2016. LI NK

∆ηµοσί ε υσητ ωνθε µάτ ων“ Αν άλ υσηυπαί θρι ουχ ώρου τ ηςπόλ ης ”κ αι “ Μι κρόε κθε τ ήρι οαν τ ι κ ε ι µέ ν ωνλ αϊ κής τ έ χ ν ης ”κ αι “ Αν άλ υσηυπαί θρι ουχ ώρουτ ηςπόλ ης ”στ ο4ο Τ ε ύχ οςΦοι τ ητ ι κ ώνΕργ ασι ώνΑρχ ι τ ε κ τ ον ι κήςΞάν θης ( 4Φε βρουρί ου2015) . LI NK

Συµµε τ οχ ήµετ οθέ µα“ Αν άλ υσηυπαί θρι ουχ ώρουτ ης πόλ ης ” στ ηνέ κθε σηφοι τ ητ ι κ ώνε ργ ασι ώντ ουτ µήµατ ος Αρχ ι τ ε κ τ όν ωνΜηχ αν ι κ ώντ ου∆. Π. Θ. τ ο2015.

2014

Συµµε τ οχ ήµετ οθέ µα“ Μι κρόε κθε τ ήρι οαν τ ι κ ε ι µέ ν ων λ αϊ κήςτ έ χ ν ης ” στ ηνέ κθε σηφοι τ ητ ι κ ώνε ργ ασι ώντ ου τ µήµατ οςΑρχ ι τ ε κ τ όν ωνΜηχ αν ι κ ώντ ου∆. Π. Θ. τ ο2014.


Βιογραφικό | Φοιτητικες Εργασίες | Εθελοντικά Project | Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί | Επιλε

1 | 02 | 03 | 04 | 02.α | Ανεξάρτητο κτίριο αναψυκτηρίου στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων της Ξάνθης


Αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης εργασίας είναι ο σχεδιασμός του εξωτερικού κελύφους και η διαμόρφωση του εσωτερικού αλλά και του άμεσου περιβάλλοντα χώρου, ενός μικρού ανεξάρτητου κτίσματος με χρήση αναψυκτηρίου, το οποίο προορίζεται να εξυπηρετεί φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Το κτίριο έπρεπε να είναι ισόγειο, με δυνατότητα πρόσβασης-αξιοποίησης του δώματος. Το κτιριολογικό περιλαμβάνει: •0 •0 •0 •0 •0 •0

αίθουσα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων παρασκευαστήριο αποθήκη ημιυπαίθριος χώρος καθισμάτων υπαίθριος χώρος χώρο υγιεινής


Βιογραφικό | Φοιτητικες Εργασίες | Εθελοντικά Project | Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί | Επιλε

1 | 02 | 03 | 04 | 02.β | Λουτρικές εγκαταστάσεις και χώροι φιλοξενίας επισκεπτών στην περιοχή Θέρμες Ξάνθης


Το θέμα οργανώνεται γύρω από την περιοχή των θερμών ιαματικών πηγών στην απομακρυσμένη ορεινή περιοχή "Θέρμες" του Νομού Ξάνθης και αφορά τη δημιουργία λουτρικών εγκαταστάσεων και χώρων φιλοξενίας. Οι σύγχρονες τάσεις στο χώρο του ιαματικού τουρισμού κάνουν την περίπτωση των θερμών πηγών Ξάνθης μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περιοχή με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης μέσα σε ένα πλαίσιο εναρμόνισης με τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου. Οι χώροι ιαματικής λουτροθεραπείας μαζί με τους χώρους φιλοξενίας και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις αναπτύσσονται κατά τρόπο που να λειτουργούν με σχετική αυτονομία αλλά να είναι αντιληπτά ως ενιαίο σύνολο και ταυτόχρονα ένα ανοικτό πέρασμα σε άμεση σχέση με τις περιπατητικές διαδρομές και το φυσικό τοπίο.


Σε επίπεδο κτιριολογικού προγράμματος αναπτύσσονται οι παρακάτω ενότητες : Ι.

Ενότητα ιαματικής λουτροθεραπείας που αναπτύσσεται σε άμεση συνάρτηση με υπάρχουσες θερμές πηγές και περιλαμβάνει: • κλειστούς χώρους δεξαμενών θερμού νερού για ιαματικά λουτρά • αποδυτήρια • λοιπούς βοηθητικούς χώρους ( χώροι υγιεινής, ντους, ερμάρια κλπ) • χώρο σάουνα, "χαμαμ" , φυσιοθεραπείας

ΙΙ.

Ενότητα υποδοχής που περιλαμβάνει: • μεταβλητό χώρο εκδηλώσεων-εκθέσεων και εντευκτήριο που προσφέρεται για την καθημερινή συνάντηση των φιλοξενούμενων στις εγκαταστάσεις • μικρή αμφιθεατρική διαμόρφωση 50 ατόμων για ομιλίες, προβολές κλπ • μικρή βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο • cafe/εστιατόριο

ΙΙΙ. Ενότητα βοηθητικών χώρων με: • ιατρείο • γραφεία προσωπικού και λοιποί βοηθητικοί χώροι • πλατφόρμα θέασης του τοπίου-παρατηρητήριο-ησυχαστήριο ΙV. Ενότητα χώρων φιλοξενίας περίπου 30 ατόμων σε δωμάτια ενός ή δύο ατόμων


Βιογραφικό | Φοιτητικες Εργασίες | Εθελοντικά Project | Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί | Επιλε

1 | 02 | 03 | 04 |

03.α | Vasilitsa Ski Resort Development & Operation Plan (Grevena, GR)

TEAM Antonis Semertsidis – Workshop Leader Apostolos Tziouvaras – Tutor Christos Trakas – Consultant Georgios Nanos – Consultant Tasos Efraimidis – Consultant

Georgia Brazioti Aikaterini Dasteridou Luna Kapeta Maria-Eleni Michalopoulou Efthymia Papadaki

Aristeidis Sevntalis Charicleia Tsamitrou Evangelia Tsiourva Spyridon Zachos Despoina Zachou


Η Βασιλίτσα, ανήκει στην οροσειρά της Πίνδου και υψώνεται στα 2,200μ. Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα Γρεβενά, τους Φιλιππαίους και την Σαμαρίνα. Κατά την χειμερινή περίοδο στην περιοχή λειτουργεί χιονοδρομικό κέντρο, στο οποίο υπάρχουν εγκατεστημένοι δύο ανυψωτήρες (συνολικού μήκους 1.800m) και 12 χιονοδρομικές πίστες μήκους 7.500 μέτρων. Έχουν επίσης διαμορφωθεί σχολές snowboarding και σκι, καταστήματα ενοικίασης εξοπλισμού, σαλέ και ξενώνας. Βασικός στόχος της πρότασης είναι η αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής και η ανάπτυξη περισσότερων δραστηριοτήτων ώστε ο προορισμός να γίνει επισκέψιμος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους. Για τον λόγο αυτό κατά τον σχεδιασμό δημιουργούνται πίστες για mountain bike, πεζοπορία και αναρρίχηση. Τα φεστιβάλ, οι μουσικές συναυλίες και οι εκθέσεις τροφίμων που θα οργανωθούν στο χωριό Σαμαρίνα θα προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες στην περιοχή. Επιπλέον, στο χωριό Φιλιππαίοι θα δημιουργηθεί καλοκαιρινή αθλητική κατασκήνωση σε αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Για την βελτίωση των χειμερινών δραστηριοτήτων, προτείνονται η δημιουργία 9 ακόμη εναέριων ανελκυστήρων (3 από αυτούς είναι τύπου γόνδολας), 11 νέες πίστες σκι διαφορετικών επιπέδων, και μία εγκατάσταση τεχνητού χιονιού που μπορεί να προσφέρει χιόνι στο μεγαλύτερο μέρος των διαδρομών.


Βιογραφικό | Φοιτητικες Εργασίες | Εθελοντικά Project | Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί | Επιλε

1 | 02 | 03 | 04 |

03.α | Ecoweek Greenhouse 2017: Ανακαίνιση των ιδρυμάτων Αγία Βαρβάρα και Χατζηκώνστα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

ΟΜΑΔΑ

Η. Μεσσίνας Α. Γαβαλάς Ν. Παντελίδου

Μαριστέλλα Αρίφη Δέσποινα Ζάχου Μαρία Ζάχου Σοφία Αγγελική Κουβελά Λίτσα Μακρή Μαρία Μπενάκη Χατζησπάσου Ευθυμία Παπαδάκη

Δήμητρα Παπαδάμη Αθηνά Παπαδοπούλου Αντώνιος Παρασύρης Μαρία Παχνιώτου Γεωργία Σαρηβουγιούκα Αλεξάνδρα Ψημάδα


Το παρόν εθελοντικό project έχει ως απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των Iδρυμάτων Αγία Βαρβάρα και Χατζηκώνστα. Το Ιδρυμα Αγ. Βαρβάρα λειτουργεί ως παράρτημα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής» και υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Προσφέρει περίθαλψη και φιλοξενία σε ατόμα με χρόνιες παθήσεις, και παρέχει υπηρεσίες όπως εργοθεραπεία και φυσικοθεραπεία.

ΣΤΟΧΟΙ • • •

Ανασυγκρότηση 7 δωματίων για τη φιλοξενία παιδιών σχολικής ηλικίας (στην πτέρυγα Χάνσεν) για την υποδοχή των παιδιών που θα μετακινηθούν από ίδρυμα στο Σκαραμαγκά που κλείνει Ανακατασκευή της αίθουσας συγκέντρωσης Αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα λειτουργεί στο Χαλάνδρι προγράμματα υποστήριξης παιδιών, από εσωτερικούς οικότροφους μέχρι προγράμματα ημερήσιας φροντίδας και υποστήριξης οικογενειών σε κρίση. Φιλοξενεί αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6 έως 18 ετών, Οι επεμβάσεις αφορούν την διαμόρφωση του προαύλιου χώρου, την ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και των δωματίων.

Η συμβολή μου στο συγκεκριμένο project εστίασε περισσότερο στον ανασχεδιασμό 13 δωματίων του Ιδρύματος Χατζηκώνστα. Πιο συγκεκριμένα, την δημιουργία δύο τύπων δωματίων για τις ηλικιακές ομάδες 6-12 και 13-18 αντίστοιχα.

ΣΤΟΧΟΙ Κάλυψη βασικών αναγκών • Δημιουργία οικείου περιβάλλοντος • Ενίσχυση της ιδιωτικότητας των ατόμων • Επιδίωξη της ψυχολογικής ισορροπίας μέσω των χρωμάτων και του περιβάλλοντος • Σχεδιασμός με γνώμονα την συνεχή μεταβολή του αριθμού των ατόμων

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ • • • •

Τοποθέτηση νέου δαπέδου Αφαίρεση μέρους της ντουλάπας και δημιουργία χώρου καθιστικού και γραφείου Βάψιμο των τοίχων Αγορά εξοπλισμού και αξιοποίηση του υπάρχοντος


Βιογραφικό | Φοιτητικες Εργασίες | Εθελοντικά Project | Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί | Επιλε

1 | 02 | 03 | 04 |

04.α | Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την “Μελέτη Ενοποίησης Σημείων Ενδιαφέροντος και Ανάπλασης της Περιοχής Πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών” (Εξαγορά Μελέτης)

TEAM Δ.Πολυχρονόπουλος Μ. Γρηγοριάδου Δ. Γιουζέπας Κ. Πορτοκαλίδης Δ. Ζάχου Ε. Παπαδάκη


Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στο βoρειοανατολικό τμήμα της Πάτρας και διαθέτει αστικές λειτουργίες τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνει αξιόλογα πολιτιστικά στοιχεία,αρχαιολογικούς χώρους και υποδομές εκπαίδευσης - άθλησης. Επιπλέον, την περιοχή διατρέχει ο Μείλιχος ποταμός, με αξιόλογα φυσικά στοιχεία που χρήζουν προστασίας και ανάδειξης. Οι παρεμβάσεις που προτάθηκαν έχουν σκοπό την καλύτερη ένταξη της περιοχής στον ευρύτερο αστικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση βασίζεται στην προσέγγιση μιας ολιστικής (αειφορικής) αστικής αναγέννησης που δημιουργεί μια νέα αστική ταυτότητα υπερτοπικού χαρακτήρα, αναδεικνύει το υφιστάμενο οικιστικό απόθεμα (με κέντρο αναφοράς το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών), δημιουργεί εξωστρέφεια, εφαρμόζει νέες τεχνολογικές καινοτομίες, ενώ παράλληλα συνδέει και αναμορφώνει – αναδεικνύει τον ελεύθερο χώρο υπό ένα κοινό πρίσμα θεώρηση βιώσιμης κινητικότητας, τοπιακού και βιοκλιματικού σχεδιασμού.


Βασικότερα στοιχεία του σχεδιασμού: • • • • • • • • • •

Λειτουργική και δομική ενοποίηση του χώρου δια μέσω της ενιαίας διαχείρισης των ροών ήπιας κυκλοφορίας (πεζοί και ποδηλάτες) Αξιοποίηση/ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου των σχολικών κτιρίων και η λειτουργική του ένταξη στον ευρύτερο χώρο του μουσείου, της γεωργικής σχολής και της νέας πλατείας που δημιουργούμε. Προτείνεται μια διαδρομή κίνησης με περιπατητικά στοιχεία που αναπτύσσεται στο σύνολο της περιοχής μελέτης Ενοποίηση του χώρου πέριξ της ρωμαϊκής γέφυρας, που περιλαμβάνει και ένα ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα κτίριο, αυτό της βίλλας φέγγου μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο Δημιουργία υπέργειας γέφυρας για την σύνδεση των επιμέρους περιοχών Διαμόρφωση πλατεών-πλατωμάτων και σημείων αναφοράς (πχ παρατηρητήρια) με ιδιαίτερο χαρακτήρα, που εντάσσονται στο χώρο και στις γειτονικές λειτουργίες των κτιρίων που εξυπηρετούν Ανάδειξη της παραρεμάτιας ζώνης του ποταμού μείλιχου και τμήματος του φυσικού (προστατευόμενου με διάταγμα) χώρου πέριξ της γεωργικής σχολής Πρόταση για τη δημιουργία του νέου κτηρίου βιβλιοθήκης (ως υιοθέτηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε οικοδομικό τετράγωνο πλησίον του αρχαιολογικού μουσείου), με ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία που εντάσσονται στον οικολογικό και ήπιο χαρακτήρα της περιοχής και ιδιαίτερα της κεντρικής πλατείας (εφαρμόζεται βατό κεκλιμένο φυτεμένο δώμα με λειτουργική ενοποίηση με την πλατεία) Ηπιές παρεμβάσεις με δημιουργία μόνο περιπατητικών διαδρομών στα τμήματα της περιοχής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, με σκοπό την διατήρηση του υφιστάμενου φυσικού-ερευνητικού χαρακτήρα της Αναμόρφωση υφιστάμενης πλατείας και η εγκατάσταση εντός της, μιας ειδικής υποδομής για δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου (πίστα για skateboard)


Βιογραφικό | Φοιτητικες Εργασίες | Εθελοντικά Project | Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί | Επιλε

1 | 02 | 03 | 04 |

04.β | Πανελλήνιος Χωροταξικός Διαγωνισμός Ιδεών για τον “Τοπιακό Επαναπροσδιορισμό και Παραγωγική Επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου” (1ο Βραβείο)

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ.Πολυχρονόπουλος Μ. Γρηγοριάδου Δ. Γιουζέπας Κ. Πορτοκαλίδης Δ. Ζάχου Ε. Παπαδάκη

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Φ. Μάρης Λ. Αυγέρης Κ. Ραδόγλου Δ. Μπακαλούδης Η. Πιπινής


Το τοπίο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο δημοσίου συμφέροντος από άποψη πολιτισμική, οικολογική, περιβαλλοντική και κοινωνική και συνιστά πόρο ευνοϊκό για την οικονομική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο της ανάγκης για διεπιστημονικότητα προκειμένου να κατατεθεί μια ολοκληρωμένη σχεδιαστική πρόταση, η λύση περιλαμβάνει θέσεις που διατυπώθηκαν με τη συνεργασία και τη συμβουλευτική υποστήριξη ειδικοτήτων, όπως αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων - χωροτακτών, πολιτικών μηχανικών υδρολόγων και δασολόγων - περιβαλλοντολόγων.


Στόχοι που τέθηκαν ως βάση για την πορεία του σχεδιασμού είναι: • Φυτοτεχνική διαμόρφωση του χώρου, η οποία προσδιορίζει τις θέσεις, το είδος και τη μορφή του πρασίνου που επιδρά ευμενώς σε ό,τι αφορά στις βιοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, τη σταθεροποίηση των εδαφών και την ενίσχυση του οικοσυστήματος. • Δημιουργία ενός πολυχρηστικού/πολυτροπικού χώρου,ελεύθερου χρόνου και συγκέντρωσης υπαίθριων δραστηριοτήτων – επισκεπτών/κατοίκων • Λειτουργική σύνδεση του χώρου με τις γειτονικές οικιστικές περιοχές • Ανάδειξη και βελτίωση των ήδη υφιστάμενων έργων αποκατάστασης από τη Δ.Ε.Η. • Καλλιέργειες (σε επίπεδα εδάφη, σε αναβαθμούς στο τμήμα που έχει προκύψει από τις αποθέσεις) • Φωτοβολταϊκό πάρκο (240 στρεμμάτων, με δυνατότητα επέκτασης σταδιακά σε 600 στρέμματα) • Πλήρης δέσμευση του βρόχινου νερού, με σκοπό την εκμετάλλευσή του στην άρδευση των προτεινόμενων και υφιστάμενων καλλιεργειών και την αναγέννηση και διατήρηση του οικοσυστήματος


ιτητικες Εργασίες | Εθελοντικά Project | Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί | Επιλεγμένα Project

2 | 03 | 04 | 05 05 | Επιλεγμένα Project


Profile for Despoina Zachou

Architecture Portfolio  

Zachou Despoina

Architecture Portfolio  

Zachou Despoina

Advertisement