Page 1

HEIJBERGSTRAAT 4 – 3055 PP ROTTERDAM – TEL. 06 41 45 93 55 info@peuteropvangdespeeltuin.nl www.peuteropvangdespeeltuin.nl


Hartelijk welkom bij “De Speeltuin” In dit boekje vindt u praktische informatie over onze peuteropvang. Heeft u nog vragen of wilt u een keertje komen kijken, dan kunt u altijd terecht bij een van de peuterleidsters. Wij hopen dat uw kind een fijne tijd zal hebben bij Peuteropvang “De Speeltuin” !

Spelen is leuk! Als peuters twee jaar zijn, krijgen ze behoefte om met leeftijdsgenootjes te spelen. Spelen is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam voor de peuters. Spelenderwijs maken ze vriendjes leren ze spelen met verschillende soorten speelgoed en verschillende activiteiten te ondernemen. De peuters leren samen zingen, dansen, knutselen, kringgesprekken voeren en lekker spelen, maar ook delen met anderen en even niet bij papa of mama thuis zijn. Op deze wijze worden de peuters bekend gemaakt met het samenzijn in een groep en dat is een goede voorbereiding op de basisschool. Kinderen die naar de peuteropvang zijn geweest maken de overstap naar de basisschool dan ook vaak makkelijker. Een ochtend op “De Speeltuin ” Als u uw kind komt brengen, dan kunt u nog even blijven om met uw peuter te puzzelen of een boekje te lezen. Als rond 9.00 uur alle ouders weg zijn, gaan we gezamenlijk activiteiten ondernemen. De kinderen kunnen zelf kiezen of ze mee willen doen of liever iets anders gaan doen. Alles mag, niets moet. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en dringen dan ook zo min mogelijk aan. De kinderen worden begeleid door vaste leidsters en in principe één vaste “hulpmoeder”. Zo zien de peuters elke keer dat ze bij ons komen dezelfde gezichten en raken ze snel vertrouwd. Halverwege de ochtend drinken en eten de peuters het zelf meegebrachte drankje en fruit op. Wilt u uw peuter een pakje,


flesje of afsluitbare beker en schoongemaakt fruit in een bakje meegeven? Minstens één keer per ochtend vragen we de peuters of ze naar het toilet moeten. Daar besteden we de nodige aandacht aan. Wanneer uw kind nog een luier draagt, wilt u dan een extra luier meegeven?

Als het weer het toelaat (en dan zijn we niet bang voor een paar spetters) gaan we in de loop van de ochtend altijd buiten spelen. Daar kunnen we gebruik maken van fietsjes, driewielers, steppen en karretjes en natuurlijk van de zandbak met bijbehorende emmers en schepjes. Veiligheid Uiteraard staat de veiligheid van uw peuter voorop. “ De Speeltuin ” wordt dan ook ieder jaar gecontroleerd door de GGD op veiligheid. Al het speelgoed en het speellokaal moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De leidsters zijn gediplomeerd en beschikken over een geldig EHBO-diploma. Er is een ontruimingsplan voor het geval er brand uitbreekt en dit wordt in samenwerking met de Heijbergschool jaarlijks geactualiseerd en geoefend. Verjaardag De verjaardag van uw kind wordt uitgebreid gevierd in de groep. En natuurlijk mag uw dochter of zoon trakteren, het liefst zo gezond mogelijk. Wilt u van tevoren aan de leidsters doorgeven wanneer u de verjaardag wilt vieren? Als u wilt, kunt u halverwege de ochtend komen meegenieten van het verjaardagsfeestje van uw dochter of zoon.


Ziek Als uw kind ziek is of om een andere reden niet komt, wilt u dan even bellen? Als uw peuter op de opvang zich niet lekker voelt, wordt u gebeld en vragen wij u uw kindje te komen halen. Wij vragen u ook een mobiel- en/of reserve telefoonnummer bij de leidster achter te laten, voor het geval u thuis niet bereikbaar bent.

Vaccinaties Op het moment dat uw kind bij “D e Speeltuin” komt, moeten de vaccinaties in orde zijn volgens de richtlijnen van de GGD. Luizen Op iedere school komen wel eens luizen voor binnen een groep. Zo snel mogelijk na een vakantie worden de peuters daarom door ‘luizenmoeders’ gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer op de peuteropvang luizen zijn geconstateerd bij een kind, wordt de ouder gewaarschuwd. In dat geval willen wij dat u uw peuter ophaalt om de haren te behandelen en ´besmetting´ van andere kinderen, voor zover mogelijk, te voorkomen. De leidster zal in het lokaal een mededeling ophangen dat er luizen in de groep zijn aangetroffen. De informatie gaat vergezeld met het verzoek aan de ouders een luizencape of tas mee te nemen om de jas van hun kind in te doen. Met een goede aanpak kunnen de luizen zo snel mogelijk bestreden worden! Wilt u ook meehelpen met de luizencontrole laat het dan even weten aan en van onze leidsters.


Openingstijden De peuteropvang is open van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur. Om 8.30 uur gaat de deur van “D e Speeltuin” open en kunt u uw kind brengen. Wij verzoeken u om uiterlijk 8.45 uur ‘”De Speeltuin” weer te verlaten. Vanaf 11.45 uur valt uw kind weer onder uw verantwoording, het is dan ook van belang dat u uw peuter op tijd afhaalt. Wordt uw kind door iemand anders opgehaald, wilt u dat dan doorgeven aan de leidster? Wij vragen u, in verband met de drukte en de veiligheid rondom de school, uw auto te parkeren op het parkeerterrein naast de school. Dat voorkomt verkeersproblemen in de Heijbergstraat en is bovendien veel veiliger voor de kinderen. In de schoolvakanties (conform het rooster van de Heijbergschool) is de peuteropvang gesloten. Plaatsing Peuteropvang “De Speeltuin ” staat open voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Er kunnen in totaal 20 kinderen per ochtend bij ons komen spelen. De peuters kunnen één of twee ochtenden in de week naar onze peuteropvang komen. In principe kunnen kinderen vanaf ongeveer 3,5 jaar drie ochtenden komen spelen als voorbereiding op de basisschool. U kunt uw kind opgeven vanaf het moment dat het 1 jaar is. U wordt dan verzocht een inschrijfformulier in te vullen en daarbij aan te geven op welke dagen u uw peuter naar de opvang wilt brengen. Wij plaatsen uw zoon of dochter dan op de wachtlijst. De plaatsing in de groep gebeurt in principe als uw peuter 2,5 jaar is, maar dit kan afhankelijk zijn van de lengte van de wachtlijst. De plaatsing kan per de 1e of de 15e van de maand. Vanaf dat moment bent u de ouderbijdrage (zie verderop) aan ons verschuldigd. Zodra er een plek beschikbaar is neemt de verantwoordelijke voor de planning contact met u op. Indien u deze plaatsing wenst, ontvangt u een welkomstbrief met een machtigingsformulier voor de inning van de ouderbijdrage. Met de ondertekening van het machtigingsformulier wordt de plaatsing definitief. Vlak voor de daadwerkelijke plaatsing krijgt uw zoon of dochter een kaartje van één van de leidsters om hem of haar uit te nodigen voor de eerste ochtend. We vragen u uw peuter dan drinken mee te geven en een stukje (schoongemaakt) fruit mee te geven. Daarnaast vragen wij u een luier mee te geven als uw kindje nog niet zindelijk is. Uiteraard is het in overleg met de leidsters mogelijk dat uw peuter eerst een ochtendje komt wennen bij de peuteropvang. U kunt dan zelf ook mee komen wennen, want het is voor ouders én peuter vaak een nieuwe ervaring.


Beëindiging van de plaatsing De kinderen blijven op “De Speeltuin” tot hun vierde verjaardag. Als uw kind vertrekt voor het vier jaar is, geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Wilt u uw kind na zijn of haar vierde verjaardag nog op de peuteropvang laten, bijvoorbeeld omdat het kort voor de zomervakantie is en het kind niet meer op school terecht kan, dan is dat alleen mogelijk na overleg met de planning. Hiervoor kunt u een email sturen naar info@peuteropvangdespeeltuin.nl. Speciale (medische) verzorging Peuters die een speciale (medische) verzorging nodig hebben, die afwijkt van de normale verzorging in de reguliere opvang, kunnen niet geplaatst worden. Wij kunnen de zorg die deze kinderen nodig hebben, helaas niet bieden. Mocht tijdens de opvang van uw peuter duidelijk worden dat hij of zij aangepaste (medische) verzorging nodig heeft, die niet te realiseren is binnen de reguliere opvang, dan wordt in overleg met de ouders de plaatsing beëindigd. Ouderbijdrage De ouderbijdrage wordt bij vooruitbetaling via een automatische incasso geïnd op of rond de 25e dag van de maand. Voor het versturen van een herinneringsnota wordt € 7,50 in rekening gebracht. Tijdens afwezigheid en/of ziekte van uw kind wordt de ouderbijdrage doorberekend. Dit is noodzakelijk om de plaats van uw kind in de groep bezet te houden. Ook wordt de ouderbijdrage doorbetaald tijdens vakanties, behalve in de zomervakantie, dan wordt één maand niet in rekening gebracht. Ondervindt u problemen met de regels rond de ouderbijdrage, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden. De ouderbijdrage wordt jaarlijks per 1 januari aangepast. Inspraak In de statuten van onze stichting is geregeld dat het bestuur een oudercommissie instelt. Via de oudercommissie hebben de ouders/verzorgers van de kinderen die “D e Speeltuin” bezoeken, inspraak in het reilen en zeilen van de peuteropvang. De huidige leden van de oudercommissie zijn bekend bij de leidsters. Indien


u vragen heeft, kunt u contact met hen opnemen. Uiteraard kunt u ook een van de leidsters of bestuursleden aanspreken. Klachten Indien u klachten heeft met betrekking tot de peuteropvang dan horen wij dat graag en zullen wij in overleg met u proberen een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken of zijn er andere redenen, waarom u zich niet tot ĂŠĂŠn van ons wilt of kunt wenden, dan kunt u zich wenden tot de Zuid Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang (ZCKK) waarbij onze stichting is aangesloten. De ZCKK is een onafhankelijke provinciale klachtencommissie voor kinderopvang in Zuid-Holland die, met inachtneming van een vastgestelde procedure, uw klacht behandelt. Een klachtenformulier, met behulp waarvan u uw klacht bij de ZCKK kunt indienen, is bij de leidsters verkrijgbaar.

Infogids peuterspeelzaal De Speeltuin  

In dit boekje vindt u praktische informatie over onze peuteropvang. Heeft u nog vragen of wilt u een keertje komen kijken, dan kunt u altijd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you