Page 2

2

реґіон

№ 27 (326) 5 квітня 2012, четвер

http://sivertime.com.ua

н о тат к и з п р и в од у

Це важкодоступне доступне житло Фінансово-економічна криза чи не найбільш позначилася на будівельній галузі. А обмежене кредитування в умовах, коли банківська система майже завмерла, взагалі поставило її на коліна. Від попередніх масштабів будівництва залишилися лише згадки. Правда, останнім часом будівельна сфера поволі почала спинатися на ноги. А що таке будівництво? Це галузь, котра витягує за собою ще, принаймні, 12 суміжних. Тобто за її станом можна судити про благополуччя в економіці загалом.

У

уроч истості

Ветерани Чернігова відзначили свій ювілей

У

вівторок, 27 березня, у Міському палаці культури зібралися лю­ ди поважного віку – ветерани війни і праці. Діти війни, активіс­ ти ветеранського руху. Їх запросила міська рада ветеранів на урочистості, присвячені 25­річчю від дня створення міської ве­ теранської організації. Свято розпочалося танцями дитячого колективу. Офіційно його відкрив короткою вітальною промовою секретар Чернігівської місь­ кої ради Олег Шеремет. Він сердечно привітав присутніх з ювіле­ єм. Високо оцінив активну діяльність і життєву позицію ветеранів. Подякував учасникам бойових дій за героїзм і мужність у роки Великої Вітчизняної війни, учасникам війни і дітям війни за відбудову славного міста Чернігова та участь у військово­патріотичному вихованні молоді. Крім того, відзначив Ірину Четвертак за її сумлінну роботу на посаді голови міської ветеранської організації. А групі активістів ветеран­ ської організації вручив почесні грамоти, подяки та грошові премії. Змістовними і водночас емоційними були виступи­привітання пер­ шого заступника голови обласної ради ветеранів Миколи Тимченка та голови міської ради ветеранів Ірини Четвертак. Концерт учасників художньої самодіяльності, міського хору вете­ ранів створив святковий настрій всім присутнім у залі. Вони дружно дякували за це оплесками. Павло МАРЧЕНКО, член прес­групи міської ради ветеранів

М іс ц е в е с а М о в р я д у в а н н я

Вітає громада

У

же багато конкретних справ з благо­ устрою села і вирішення проблем од­ носельчан на рахунку Іржавецького сільського голови Тетяни Бруй, яку вперше обрала громада на відповідаль­ ну посаду. За її ініціативи торік уперше святкували День села, де бу­ ло безліч цікавих тематичних і розважальних заходів. А нещодавно Тетяна Мико­ лаївна реалізувала свою нову ідею: при в’їзді в Іржавець з боку сусіднього села Козари з’явився художньо оформлений знак: «Вас вітає Іржавецька сільська громада», а на звороті: «Моя дорога по­ вертається в село, якою б не була далекою». Сільський голова планує встановити такі знаки при в’їзді у своє село і з боку Адамівки, і з боку Носівки. Носівський район

http://sivertime.com.ua

Микола КОХАН Фото Андрія СЕНИКА

низці останніх ініціатив Пре­ зидента – й будівництво до­ ступного житла. Що це таке, ми вже маємо сьогодні уявлення. Кабмін про розробку і реалізацію відповідної програми прийняв рі­ шення ще в листопаді 2009 року. Перші результати проявилися вже в наступному році. Ще більше здо­ бутків вона принесла торік. А не­ щодавно одержала новий стимул з вуст Глави Держави. А це означає, що поліпшиться насамперед фінан­ сування будівництва доступного жит­ ла для різних категорій населення. З цих питань нещодавно відбулося засідання прес­клубу «Ділове слово» в управлінні у справах преси та ін­ формації ОДА за участю начальника управління реґіонального розвитку головного управління економіки ОДА Олександра Капелюхи, на­ чальника УНР­209 Ігоря Синіцина, очільника реґіонального управління «Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» Анатолія Ярошевського, головного інжене­ ра ВАТ «Чернігівбуд» Володимира Майсона та головного інженера ТОВ «Творець» Віталія Кубрака. Про ситуацію в області присутніх інформував Олександр Капелюха: – На квартирному обліку в об­ ласті сьогодні перебуває близько 20­ти тисяч осіб. Забезпечити таку кількість житлом за бюджетні кошти майже неможливо, про що свідчать й недавні роки. Незначні обсяги житла одержують лише пільгові категорії з числа ветеранів Великої Вітчизняної війни, афганців та чорнобильців. У 2010 році учасниками програми «Доступне житло» вже стали десят­ ки чоловік. Вже тоді було вироблено механізм його фінансування й будів­ ництва. Будинки з високим ступенем готовності за підтримки держави (30%) та власних коштів замовників (70%) почали одержувати не лише в Чернігові, але й у районних центрах. Торік під цю програму було ви­ ділено 2,7 мільйона гривень, ще 5,3 мільйона заплатили громадяни. Загалом же в області не проти взя­ ти в ній участь близько 6,6 тисячі сімей. У нинішньому році попере­ дні обсяги бюджетного фінансуван­ ня становлять близько 6 мільйонів гривень. Сума може зрости залежно від ситуації в економіці. Головне при цьому роз’яснити людям вигідність такої програми, вселити в них до­ віру, що вкладені кошти буде вико­ ристано за призначенням і в строк. Вартість одного квадратного ме­ тра житла торік становила 4290 гривень. На нинішній рік передба­ чається понад 4,5 тисячі гривень. Відтак, хто раніше стане в чергу,

той, безумовно, виграє, придбавши квартиру дешевше. Ми відстежує­ мо ці процеси, вносимо пропози­ ції щодо здешевлення будівництва таких об’єктів. Шляхи відомі – зни­ ження відсоткової ставки кредитів на житлове будівництво з боку тих банків, які обслуговуватимуть про­ граму, вся інженерна інфраструктура і будівельні майданчики мають на­ даватися безплатно або на солідних пільгових умовах, тобто за рахунок коштів державного і місцевого бю­ джетів, щоб якомога меншим був ціновий тягар на громадян. У генпланах міст уже визначе­ но ділянки для розміщення таких будинків. Передусім це стосується соціального житла. Крім того, пла­ нуємо залучати кошти з інших про­ грам, зокрема молодіжного будів­ ництва тощо. Олександр Капелюха визнає, що в будівництві доступного житла ви­ никали й проблеми. Не все склада­ лося так, як намічалося. Втім труд­ нощі подолали, а головне, як відо­ мо, – кінцевий результат. Люди, котрі внесли кошти на пайових засадах, практично всі отримали житло. Будь­ яка програма потребує відповідного фінансового забезпечення і прискі­ пливого супроводу під час її вико­ нання. Це однозначно. Керівник реґіонального управ­ ління «Державна спеціалізована фі­ нансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» Анатолій Ярошевський поінформу­ вав журналістів, що вони першими в Україні почали надавати кредити на будівництво доступного житла. Так склалося, що Фонд мав уже лю­ дей, котрі готові були взяти участь у виконанні програми. Першим став об’єкт на Масанах, другий, найбільш проблемний, – будинок по вулиці Червоногвардійській. Тривалий час стояв він замороженим. Люди не ві­ рили в його успішну добудову. Мали проблеми, зокрема, з облаштуван­ ням газового опалення. Та все ж половина новоселів – за сприяння молодіжного Фонду. Програма «Доступне житло» – це важлива соціальна складова, а також відчутна підтримка державою завер­ шення довгобудів, яких у нас нема­ ло. Нині тривають роботи по вулиці Єськова. За програмою доступного житла фінансування відкриється вже в другому кварталі року. Бажаючі брати кредити Фонду є, а отже, є і перспектива. Такі об’єкти мають у Бахмачі, Сосниці, в Чернігові. Є й під­ рядники, що дуже важливо. Нині в обласному центрі перебу­ ває на житловому обліку 6,7 тисячі людей та ще 4,5 тисячі, зареєстрова­ них іншими організаціями. Забагато,

звичайно. Але під лежачий камінь вода не тече. Потрібно людей інфор­ мувати про наявність можливостей скористатися послугами програми. Причому її учасниками можуть стати і громадяни, які перебувають на об­ ліку в різних місцях області. Головне для майбутніх власни­ ків житла – здешевлення кредит­ ної ставки до 3% річних. Цей варі­ ант опрацьовують в органах влади і молодіжний Фонд, Національний банк через Ощадбанк та Ексімбанк, котрі мають частку державної влас­ ності. Зрештою, якою буде кредитна ставка, час покаже. Треба зважати на реальні можливості. Щоб дізнатися, який сьогодні ринок житла в Україні, ведеться робота зі створення єди­ ного Державного реєстру громадян, котрі перебувають у чергах. Очільник УНР­209 Ігор Спіцин вважає програму «Доступне житло» кроком уперед. Що таке потужні удари кризи, він знає на прикладі своєї будівельної організації. А ось ця програма дозволяє оперативно вирішувати і погоджувати питання, котрі виникають під час її реалізації. Головний інженер ВАТ «Черні­ гівбуд» Володимир Майсон пере­ конаний, що участь у проекті будів­ ництва доступного житла розв’язує будівельникам руки, як ніякий ін­ ший. Він також зауважив, що не варто ігнорувати і досвід сусідів, а користуватися ним із користю для справи. Так, повідомив Майсон, йо­ го син працює в Рєчиці Гомельської області і торік одержав трикімнатну квартиру. Причому кредит під 1% річних має термін погашення 30 ро­ ків. Вельми вигідні умови. Звісно, навряд чи можливі вони у нас. Та з чогось потрібно починати. Програма доступного житла – цілком реальний крок. У Ніжині з десятка будівельних організацій, які ще тримаються на плаву, залишилося ТОВ «Творець». Важко працювати будівельникам. Недобудов із великим ступенем го­ товності місто не має. Виживають, як можуть. Сьогодні ж є і будівельний майданчик, і проект новобудови. Але, як зауважив у прес­клубі «Ділове слово» головний інженер «Творця» Віталій Кубрак, проблем вистачає. Скажімо, важко в Ніжині одержати будівельний майданчик. А представ­ никам мерії не завадило б прислу­ хатися до сьогоднішньої розмови. Є програми соціального житла, молодіжного кредитування, дер­ жавної підтримки, як у будівництві доступного житла, є й ті, хто хоче поліпшити житлові умови. Та, як ві­ домо, пересічному громадянину не все по плечу. Хто, скажімо, може сплатити вартість квадратного ме­ тра житла на рівні 4920 гривень? А таку ціну прогнозують, до речі, до кінця року в Чернігові. В столиці України ціна квадратного метра вза­ галі сягає захмарних висот. Те, що ця одна з найважливіших соціаль­ них складових опинилася фактич­ но поза увагою держави, не робить нам честі. Важливо, щоб виконання і програми будівництва доступно­ го житла знову не стало казочкою для дорослих. Свого часу нам обі­ цяли: кожна радянська людина до 2000­го року матиме власне житло. Не вийшло. Олекса ДОРОШ

"Деснянка вільна" №326  

"Деснянка вільна" №27 (326), 5 квітня 2012, четвер

"Деснянка вільна" №326  

"Деснянка вільна" №27 (326), 5 квітня 2012, четвер

Advertisement