Page 7

№ 22 (206) 22 лютого 2011, вівторок http://dponline.cn.ua

Телефон рекламного відділу «Деснянки вільної» –

П од ат к ов а п ові д о м л я є

Для кого звітність в електронному вигляді обов’язкова

Зн і м о к із с у п у т н и к а

4-40-07

«КОМФОРТ»

 Чернігів

М Е ТА Л О П Л А С Т И К О В І

З року в рік податківці наполегливо привчали платників податків до подання звітності в електронному вигляді. І недарма. Адже Податковий кодекс, який набрав чинності 1 січня 2011 року, зобов’язав певну категорію платників звітувати саме в електронному вигляді.

О

тже, платники податків, які належать до великих та середніх підприємств, мають подавати податкові декларації в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Згідно з Господарським кодексом визначені критерії, за якими підприємства поділені за категоріями. Зокрема, великими визнаються підприємства, в яких середньо­ облікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень. Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує

7

п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень. Усі інші підприємства визнаються середніми. Крім того, відповідно до норм Податкового кодексу встановлено обов’язкову реєстрацію податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних: більше 1 млн грн – з 1 січня 2011 року; більше 500 тис грн – з 1 квітня 2011 року; більше 100 тис. грн – з 1 липня 2011 року; більше 10 тис. грн – з 1 січня 2012 року. Неухильною залишається вимога надання усіма платниками податку на додану вартість разом з декларацією копій реєстрів в електронному вигляді. Відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернігівській області

м. Чернігів, Готель «Градецький», офіс 205. Тел.: 612-184, (093) 455-12-47. м. Короп, маг. «Panasonic». Тел. 2-11-53

Памилки з поясненнями і без

 Дуленосний (доленосний) час – час після багатообіцяючих виборів.  Лаповий (липовий) документ.  Лисосмуга (лісосмуга) – залисина.  Стіловий (стійловий) період – Новорічні свята.

NOAA-18  21.02.2011 13:42

Гід р о м е т ц е н т р п овід о м л я є

22-го лютого очікується хмарна погода з проясненнями, часом сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер східний 5–10 м/сек. Температура повітря вночі –13 ... –18 °C, вдень –7 ... –12 °C, по Чернігову вночі –14 ... –16 °C, вдень –9 ... –11 °C. 23-го та 24-го лютого – хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг. Вітер східний 5–10 ­м/сек. Температура вночі –13 ... –18 °C, вдень –7 ... –12 °C. п о г о д а н а с о н ц і ( д а н і S O H O)

оголошен н я

До відома акціонерів

ЗАТ «Чернігівський автозавод» повідомляє про проведен-

ня чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2011 р. о 13:00 за адресою: 65053, м. Одеса, Суворовський район, вул. Миколаївська дорога, 172. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитись 15 квітня 2011 р., за місцем проведення загальних зборів, від 12:40 до 12:55. Порядок денний: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів товариства (лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів. 2. Затвердження річного звіту голови правління ЗАТ «Чернігівський автозавод». Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2011 рік. 3. Затвердження звіту наглядової ради товариства. 4. Затвердження рішень наглядової ради. 5. Затвердження договорів (угод), укладених товариством. 6. Затвердження висновків ревізійної комісії про перевірку звіту і балансу товариства за 2010 рік. Затвердження річного звіту, балансу і інших форм бухгалтерської звітності товариства за 2010 р. 7. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2010 р., визначення планових нормативів розподілу прибутку на 2011 р. 8.   Про переведення випуску акцій товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Затвердження рішення про дематеріалізацію. Надання відповідних повноважень наглядовій раді та виконавчому органу товариства. 9. Прийняття рішення про обрання депозитарію та укладання договору з ним на обслуговування емісії, що дематеріалізується, затвердження умов договору. Надання відповідних повноважень наглядовій раді та виконавчому органу товариства. 10. Прийняття рішення про обрання зберігача та укладання договору з ним про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується та затвердження умов договору. Надання відповідних повноважень наглядовій раді та виконавчому органу товариства. 11. Про припинення дії договору з реєстроутримувачем та встановлення дати припинення ведення реєстру та дати припинення здійснення операцій надання відповідних повноважень наглядовій раді та виконавчому органу товариства. 12.Затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій. Надання відповідних повноважень наглядовій раді та виконавчому органу товариства. 13. Визначення способу персонального повідомлення кожного власника акцій про дематеріалізацію випуску акцій та призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті Зборами рішення, здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації. Надання відповідних повноважень наглядовій раді та Виконавчому органу Товариства. 14. Прийняття рішення про зміну типу товариства та його найменування. 15. Внесення та затвердження змін і доповнень до статуту товариства, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції. 16. Визначення уповноваженої особи для підписання статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації. 17. Відкликання (дострокове припинення повноважень) членів наглядової ради. 18. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови правління, дострокове припинення контракту з ним та членів правління. 19 Відкликання (дострокове припинення повноважень) членів ревізійної комісії. 20. Про утворення наглядової ради, визначення її кількісного складу, обрання її членів, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання

особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. 21. Про утворення виконавчого органу. Надання відповідних повноважень наглядовій раді. 22. Обрання голови та членів Ревізійної комісії. Надання відповідних повноважень наглядовій раді. 23. Затвердження положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів товариства. 24. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління. Визначення уповноваженої особи для підписання Кодексу. 25 Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. 26. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. 27. Про обрання лічильної комісії наступних загальних зборів товариства. 28. Про створення філій товариства в Одеській області та в інших реґіонах, та затвердження положень про них. 29. Про припинення Закритого акціонерного товариства «Чернігівський автозавод», шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод». 30. Про обрання комісії з припинення шляхом перетворення. 31. Про порядок і строки припинення товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівський автозавод». 32. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій в акціонерів, які не голосувала за прийняття рішення про припинення (реорганізацію) товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2010 рік (тис. грн) період Найменування показника звітний попередній Усього активів   132 019 104 610 Основні засоби   37  666 38 709 Довгострокові фінансові інвестиції   60 160 Запаси  43  388 35 369 Сумарна дебіторська заборгованість   37  747 19 470 Грошові кошти та їх еквіваленти  553 994 Нерозподілений прибуток  – 8  641 – 5 304 Власний капітал  – 8  041 – 4 704 Статутний капітал  600 600 Довгострокові зобов’язання  105  147 85 871 Поточні зобов’язання  34  913 23 443 Чистий прибуток (збиток)  – 3  337 – 9 922 Середньорічна кількість акцій (шт.)  600 000 600 000 Кількість власних акцій, викуплених про0 0 тягом періоду (шт.) Загальна сума коштів, витрачених на ви0 0 куп власних акцій протягом періоду  Чисельність працівників на кінець періо256 123 ду (осіб)  З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери (їхні представники) можуть ознайомитися за місцем розташування товариства (Чернігівська область, м. Чернігів, пр-т Миру, 312) до дати скликання (проведення) зборів у робочі дні: понеділок– п’ятниця від 9:00 до 11:00, а в день проведення зборів – на місці їх проведення. Для реєстрації в акціонерів мають бути при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. Довідки за телефоном (0462) 610-146.

GOES-14  21.02.2011 01:06 LASCO C2  19.02.2011 00:48

календар

Сьогодні Сонце зійшло о 7 год. 00 хв., зайде о 17 год. 28 хв. День триватиме 10 годин 28 хвилин. Повний Місяць 18 лютого. Місяць у Терезах, Скорпіоні. За релігійним календарем сьогодні – віддання свята Стрітення Господнього. Знайдення мощей святителя Інокентія, єпископа Іркутського. Преподобного Панкратія Печерського. Преподобних Никифора і Геннадія Важоєзерських. Завтра – священномученика Харалампія та інших. Преподобного Прохора Печерського. Благовірної княгині Анни Новгородської. Мучениць дів Єнафи. Валентини та Павли. Преподобного Лонгина Коряжемського. Ікони Божої Матері «Вогневидна». День пісний. Іменинниками будуть: сьогодні – Геннадій, Никифор, Інокентій, Панкратій; завтра – Алевтина, Валентина, Ганна, Галина, Прохор, Симон, Харлампій. Ц и м и д н я м и н арод илися

Німецький філософ Артур Шопенгауер (1788); німецький фізик, засно22.02 вник електродинаміки, що на його честь названо одиницю частоти Генріх Герц (1857). Німецько-британський композитор Ґеорґ Фрідріх Гендель (1685); американський кінорежисер, лауреат «ОскаВіктор Флемінг (1883); український 23.02 ра» поет Микола Шпак (1909); українська співачка, народна артистка СРСР Єлизавета Чавдар (1925); російський актор Олег Янковський (1944). Н есп ри я тл и ви й д е н ь у л ю то м у

28

Колектив та Рада директорів Асоціації «Зерно і хліб Чернігівщини» висловлюють глибоке співчуття генеральному директору Анатолію Володимировичу Кошику з приводу смерті матері – Ольги Георгіївни КОШИК. http://dponline.cn.ua

Деснянка вільна №206  

У цьому вже переконалися учні початкових класів Менської ЗОШ І–ІІІ ст. ім. Шевченка № 22 (206) 22 лютого 2011, вівторок або ПереДПЛАТІТЬ, як...

Деснянка вільна №206  

У цьому вже переконалися учні початкових класів Менської ЗОШ І–ІІІ ст. ім. Шевченка № 22 (206) 22 лютого 2011, вівторок або ПереДПЛАТІТЬ, як...

Advertisement