Page 1

http://dponline.cn.ua

e­mail: despravda@ukr.net

№ 18 (202) 12 лютого 2011, субота ГОЛОВНА ГАЗЕТА ЧЕРНІГІВЩИНИ

Н о тат к и з п р и в од у

підвиЩеННя т а р и Фі в

Фі Н а Н с и

Банкірам подобається ідея щодо обмеження дострокового зняття депозитів

Українців чекає

БОРГОВИЙ ЗАШМОРГ?

ЧИ БАГАТО ПОТРІБНО ДЛЯ ЩАСТЯ селянинові?

Обмеження дострокового зняття депозитів матиме позитивний вплив на кредитування еко­ номіки і стабільність фінансової системи. Про це заявили голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук і голова правлін­ ня «Укрсоцбанку» Борис Тимонькін. Вони підтри­ мали ініціативу НБУ про обмеження дострокової видачі депозитів, яку Нацбанк виніс на громад­ ське обговорення. На думку Б. Тимонькіна, під час кризи ста­ більність фінансової системи України опини­ лася під загрозою, тож треба робити висно­ вки. Джерелом загрози голова «Укрсоцбанку» вважає масове дострокове зняття депозитів. За його словами, ситуацію в 2008 році вдало­ ся стабілізувати лише тоді, коли було введено мораторій на дострокове зняття вкладів. «Од­ ночасне дострокове виведення 25% усіх депо­ зитів трьома відсотками великих вкладників зведе до нуля банківську систему, – сказав він. – Інші ж внаслідок колапсу можуть не отрима­ ти взагалі нічого». Підтримує колегу й голова правління «Райф­ файзен Банк Аваль» Володимир Лавренчук. «Для кредитування економіки гривня має бути довгостроковою. А довгострокова гривня – це довгострокові депозити» – підкреслив Б. Лав­ ренчук. В результаті цієї дискусії, на його дум­ ку, потрібно буде змінювати законодавчі норми, що передбачають безакцептне зняття депозиту. В усіх європейських країнах є, як мінімум, по­ переджувальний лист вкладника – строком від 7 днів до місяця. Крім того, ще одним аргумен­ том на користь законодавчих обмежень голова правління «Райффайзен Банк Аваль» вважає осо­ бливу соціальну значущість депозиту в Україні, тому «його не можна регулювати лише нормами двостороннього договору».

Фото Віктора Кошмала

Підвищення тарифів не поліпшить якості комуналь­ них послуг, переконаний народний депутат Зіновій Шкутяк. З початку 2011 року ко­ мунальні тарифи на біль­ шість послуг зросли більш як на 30%, а з квітня зно­ ву очікується 50­відсоткове підвищення ціни на газ. На думку депутата, різке під­ вищення тарифів і запро­ вадження пені за простро­ чення їхньої оплати може стати борговим зашмор­ гом для більшості українців. За дослідженнями Інституту Горшеніна, 56,3% опитаних громадян вже мають труд­ нощі зі сплатою комуналь­ них послуг. «Заявляючи про потре­ бу підвищення тарифів до економічно обґрунтовано­ го рівня, влада приховує об’єктивну інформацію про реальну структуру тарифів. За цих умов підвищення та­ рифів можна розцінювати як бажання влади витягти як­ найбільше коштів у населен­ ня без будь­якого контролю за їхнім використанням», – зауважив Зіновій Шкутяк. – Нинішня система надання комунальних послуг є не­ прозорою і корумпованою, тому у людей навіть немає жодних підстав сподіватися на підвищення якості кому­ нальних послуг. Якісні зміни можливі лише у разі прове­ дення справжніх реформ у житлово­комунальному гос­ подарстві».

ва к а Нсія

стор.2

Кандидатур на місце Любомира Гузара не бракує, але...

Ц у керкови Й к улЬкоп а д

У Львові відкрилося IV Свято шоколаду Цьогоріч міське Свято шоколаду триватиме з 11 по 14 лютого. А уро­ чисте його відкриття відбулося за участі світового тенора Робертіно ЛОРЕТТІ. Працює імпровізована шоколадна фабрика, де кондитери демонструють процес виготовлен­ ня солодощів.

ШУКАЙТЕ ГАЗЕТУ

у пунктах продажу преси вашого міста

ПЕРЕДПЛАТІТЬ,

або якщо хочете, щоб «Деснянку вільну» приносили вам додому Передплату можна оформити у будь­якому поштовому відділенні

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ: триразовий – 49086 триразовий пільговий – 49087 четверговий випуск – 49088

Новини підготував Віталій АДРУГ

вчора, 11 лютого, у Львові відкрилося IV Свято шоколаду. У рамках заходу створено шоко­ ладне місто та презентовано най­ довший шоколадний торт. У програмі свята: ярмарок шоко­ ладних виробів, конкурси, забави та «цукерковий кулькопад».

Після відходу від справ Любомира Гу­ зара обов’язки глави УГКЦ тимчасово вико­ нує архієпископ Львів­ ський Ігор Возняк. Са­ ме він у найближчі два місяці скличе синод єпископів Української г р е к о ­ к а т о л и ц ьк о ї церкви, де й оберуть нового верховного ар­ хієпископа. За словами релігіє­ знавця Андрія Юраша, кандидатур на місце Блаженнішого не бракує, однак говорити про когось конкретного нині за­ рано. «Мені здається, є велика ймовірність того, що новий глава УГКЦ буде обраний не з середо­ вища чільного теперішнього єпископату». Андрій Юраш також зазначає, що Любомиро­ ві за десятиліття його головування в УГКЦ вда­ лося реалізувати кілька дуже важливих справ. «Тут йдеться і про безпосередньо організацій­ ні кроки, як­то перенесення центру до Києва, а також налагодження структури церкви. Але, з іншого боку, було ще одне дуже важливе рі­ шення: прийняття Любомиром східного ідеоло­ гічного вектора в орієнтації УГКЦ і спрямування церковного розвитку до східнохристиянських джерел», – додав релігієзнавець.


cmyk

2

реґіон реґіон

№ 18 (202) 12 лютого 2011, субота

 новини

http://dponline.cn.ua

Н о тат к и з п р и в од у

Громадська рада і мудра влада

У

Менській центральній районній бібліотеці відбулося засідання громадської ради при Менській райдержадміністрації. В установ­ чих зборах цієї новоствореної організації взяло участь 20 представників інститутів гро­ мадянського суспільства району. Громадська рада складатиметься із 17 осіб. Обрано голову ради, заступника та секретаря. Дорадчий орган налаштований на серйозну роботу. На «круг­ лому столі» за участі керівництва райдерж­ адміністрації та райради обговорили питання виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2010-й рік та план заходів щодо поліпшення роботи в нинішньому році. Учасники зустрічі досить скептично сприйня­ ли повідомлення про те, що «стан економіки району можна порівняти зі станом людини, яка одужує після тяжкої хвороби». Присутніх цікавило, як планує районна влада виходити із ситуації, коли коштів на зарплату вчителям не вистачає на кілька місяців, а на культуру вичерпаються вже наприкінці серпня? Пояс­ нення було очікуване: у попередні роки де­ які райони так планували свої бюджети, що на зарплату по кілька місяців не вистачало. Але скрізь отримали субвенції з держбюдже­ ту і борги погасили. Меняни ж цією хитрістю не користувалися, зарплату планували рівно­ мірно, а деякі статті бюджету залишились не­ виконаними. Чи вдасться у Мені спрацювати за досвідом сусідів, покаже час.

Борги зменшилися, але не зникли

З

а 2010-й рік борги із зарплати у Менсько­ му районі зменшилися на 507,2 тис. грн, в економічно активних підприємствах сума заборгованості становить 83,3 тис. грн. Загальний же борг із виплати зарплати по району становив 203,4 тис. грн – сума досить відчутна. Скорочують борги ТОВ «МПК», «При­ деснянський» та ВАТ «Менське АТП – 17442».

Хвиля крадіжок накрила село

С

ело Лосєва Слобода, що у Щорському ра­ йоні, взимку облюбували злодії. Насам­ перед їхню увагу привертають хати, гос­ подарі яких померли, а спадкоємці лише звідка навідуються до свого майна. Дійшло до того, що злодюги вирізають секції опалення, виколупують металеві плити з печей та гру­ бок, витягають картоплю з льохів. Можливо, «наводить» хтось із місцевих, але злодії най­ імовірніше заїжджі, бо раніше такого нахаб­ ства в селі не спостерігалося. Міліція прово­ дить розслідування, але нічого втішного про затримання злодюжок не чути.

Проти снігу – волокушами

Чи багато потрібно для щастя селянинові? Схоже, не вельми. Люди потребують елементарного – уваги влади і працедавців. Аби хоч трохи з ними рахувалися. Багато сільських населених пунктів досі не можуть оговтатися від аграрних псевдореформ, у процесі яких під вивіскою пошуку ефективного сільгоспвиробника проводилася руйнація діючої системи агропромислового комплексу.

С

правді ефективні сільгоспвироб­ ники почали з’являтися пізніше. Тільки приходили вже, образно кажучи, на згарище колишніх ко­ лективних сільгосппідприємств, де зяяли порожніми віконницями ферми з поруй­ нованими дахами, дільниці механізації, на яких не залишилося й металобрухту, де заросли самосійним молодняком со­ сен і беріз широкополі лани. Економічно збанкрутілим господар­ ствам було вже не до соціального об­ лаштування, принаймні, збереження моральних підвалин сільського життя. Село загрозливо деградувало економіч­ но, соціально і духовно. Люди втратили віру в завтрашній день. І тому сьогодні сприймають особливо близько до серця все позитивне, що відбувається в їхньо­ му рідному селі. Ось таким промінчиком надії у Ста­ рому Бикові Бобровицького району стали і недавні вхідчини в реконстру­ йоване приміщення фельдшерськоакушерського пункту. Село навіть за нинішніми мірками невелике – трохи більше півтисячі жителів. Проживають тут переважно пенсіонери, хоча є й шість малюків віком до одного року. Є і своя довгожителька – Ольга Татарчук, якій за дев’яносто. Так що ФАП стане в нагоді кожному. І раді передусім цьому були старші старобиківці, котрі прийшли ми­ нулого четверга в капітально відремон­ товане приміщення медичного закладу поспілкуватися, придбати потрібні ліки, переконатися, що нинішні вхідчини – не така вже й ординарна подія. Колишня санітарка ФАПу Варвара Мозгова вельми задоволена умовами, в яких віднині працює. Раніше самі пра­ цівники його опалювали, не вистачало коштів на ремонти, а зовнішнє і внутріш­ нє облаштування приміщення захоплен­ ня не викликало. Тепер воно зовні об­ бито сайдингом, фундамент укріплено, стелі підшито гіпсокартоном, на підлозі – плитка, приємного кольору шпалери. Та головне – приміщення газифіковано. Тут уже постаралася громада. Завідувачка ФАПом Наталія Лук’янен­ ко, яка господарює тут із дитячою мед­ сестрою Тетяною Ковмигою та санітар­ кою Оленою Устименко, розповідає, що без допомоги народного депутата Укра­ їни Івана Куровського нинішньої події не відбулося б. Минулого року Ната­ лія Григорівна звернулася листовно до

Вхідчини у реконструйоване приміщення ФАПу в Старому Бикові

нього, розповіла про ситуацію, в якій опинився сільський медичний заклад. Невдовзі Іван Іванович направив у Ста­ рий Биків своїх фахівців Миколу Соко­ ла та Івана Антоненка, які визначилися з обсягами робіт і потрібними будмате­ ріалами. Відтак справу було вирішено. І медперсонал, і люди щиро вдячні Івану Куровському за допомогу. Це, до речі, не перша його благодійна акція і точно – не остання. Віддають належне старобиківці і гос­ подарям фельдшерсько-акушерського пункту. Молоді, але до обов’язків став­ ляться дуже сумлінно. Дбають, щоб ліки були у ФАПівській аптеці, і на виклики сільчан з’являються без затримки. Ще торік ФАП був на балансі Новобиківської сільської ради. Тепер же його «наставни­ ком» є Новобиківська дільнична лікар­ ня, яка обслуговує не лише громаду, а й прилеглі населені пункти. У Новому Бикові ФАП одержує і медикаменти. На­ скільки така оптимізація медичного об­ слуговування виправдана, покаже час. Але старобиківські медики налаштовані оптимістично. Про нинішнє життя Старого Бикова розповіли нам і люди, котрі зійшлися до фельдшерсько-акушерського пункту, а також місцева жителька Олександра Понько, яка особливо ретельно опіку­

ється справами громади. Олександра Хомівна свого часу працювала секрета­ рем і бухгалтером сільської ради. Тому клопіт громади їй не чужий. Звичайно, люди очікували від аграрних реформ більшого. Сліди руйнації помітні і в Ста­ рому Бикові. Село, що й казати, не ви­ няток у переліку багатьох інших насе­ лених пунктів. Старобиківці віддають належне міс­ цевому фермеру Олександрові Кулику. Він немало зробив для сільчан. Осо­ блива заслуга Олександра Петровича – в газифікації села. Та й нарікань не­ мало. Орендовані ним паї опинилися в новому агроформуванні «Наташа-агро». Не влаштовує селян рівень орендної плати. А окремі пайовики взагалі її не одержали. І це за умови, як перекону­ вали нас старобиківці, що тут найкращі в районі землі. Словом, маємо ті ж самі «граблі» не­ порозумінь, що і в інших селах, у стосун­ ках між власниками земельних часток і їхніх орендарів. Втім, у словах старобиківців не від­ чувалося тієї озлобленості, що в таких випадках простежувалося в інших кон­ фліктних ситуаціях. Очевидно, ФАПівські вхідчини додали їм оптимізму. Олекса ДОРОШ Фото Віктора КОШМАЛА

Р

озчищення снігу в селах Менського ра­ йону вже не проблема. Добрим уроком послужила минулорічна зима, коли вули­ ці потопали у снігах. А техніки для його прибирання не вистачало. Тож за літо селяни, які мають коней, наробили спеціальних воло­ куш у формі трикутника, завширшки два ме­ три і розчищають ними дороги, не чекаючи вказівок влади. Особливо добре це роблять у селі Блистова та смт Макошине. А між села­ ми дороги чистять працівники районної шля­ хової дільниці. Але, як на гріх, коли готові, то й зима не сніжною видалася... Валерій Магула

Менський район

http://dponline.cn.ua

Завідувачка ФАПом Наталія Лук’яненко

Дитяча медсестра Тетяна Ковмига


№ 18 (202) 12 лютого 2011, субота http://dponline.cn.ua

Від щирого серця

п р е с-к о Н Ф е р е Н Ц і я

Як не потрапити у рабство?

вдячний молодшому сестринському персоналу обласного центру терапевтичної гепатології та панкреатології, а особливо лікарюгастроентерологу Василю Васильовичу СЕРГІЄНКУ.

Нині торгівля людьми дає мільйонні прибутки і стоїть на рівні зі збутом зброї та наркотиків. Про це та інше говорили 9-го лютого на прес-конференції в УМВС у Чернігівській області.

З

а словами начальника відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми (вБЗПТЛ) Сергія СинЯвСЬКоГо, складна економічна си­ туація в Україні, високий рівень безро­ біття, недосконалість законодавства та необізнаність громадян призвели до того, що й наша держава перетво­ рилася на дешевий «постачальник» робочої сили в інші країни. «За минулий рік на Чернігівщині було порушено три кримінальні спра­

ви за 16­ма фактами торгівлі людьми. Всі вони стосуються продажу жінок та чоловіків з бідних сіл північних районів області до сільськогосподар­ ських або фермерських господарств Росії. Від цих злочинів постраждали 20 жителів реґіону. Дві справи суд уже розглянув і злочинці отримали вирок – від п’яти до дев’яти років позбавлення волі», – зазначив Сер­ гій Синявський. Як стало відомо, організаторами експорту «живого товару» були жи­ телі інших країн. Вони спочатку до­ мовлялися із власниками сільських господарств Росії, обіцяли привез­ ти їм робітників. Потім з України привозили людей, яких наймали на роботу, але в результаті їм взагалі нічого не платили. За будь­які роз­ мови, з’ясування або вимоги, ро­ бітників били. Тому люди боялися звертатися по допомогу і взагалі щось говорити. «Були випадки, коли молоді дівчата, які їхали начебто працювати офіціант­ ками чи танцівницями, опинялися в європейських чи азійських борделях. Так вже склалося, що в українського безробіття «жіноче обличчя». Адже, за повідомленням Державного ко­ мітету статистики України, більшість із тих, хто шукає роботу жінки та ді­ вчата, – розповідає правоохоронець. – Де знайти роботу? Різноманітні фір­ ми та посередники пропонують пра­ цевлаштування за кордоном – про­

давщицею у Стамбулі, робітницею на апельсинових плантаціях у Греції, прибиральницею в Німеччині, гувер­ нанткою у Великобританії... Може зда­ тися, що це цілком пристойна робо­ ти, але зауважте: коли ви так думаєте – торгівцям людьми легше спіймати вас на гачок». За словами Сергія Синявського, у фірми, яка вас запрошує має бу­ ти офіс, адресу якого чітко вказано у ліцензії. До того ж, нині можна звернутися у правоохоронні орга­ ни до фахівців і вони нададуть ін­ формацію з приводу фірми, яка вас цікавить. Складність розкриття таких зло­ чинів у тому, що не кожен потер­ пілий зізнається родичам чи зна­ йомим, що став об’єктом сексуаль­ ної чи трудової експлуатації. То­ му представники правоохоронних органів закликають громадян, які стали жертвами злочинів, зверта­ тися у ВБЗПТЛ. До речі, це можна зробити й анонімно. Оперативники розглянуть і перевірять всю інфор­ мацію про людей, діяльність яких викликає підозру. Телефон довіри (0462) 619-102, телефон ВБЗПТЛ УМВС 4-20-50. Нині відділ трансформується, не­ вдовзі він вестиме боротьбу з кіберз­ лочинами – це не лише викриття ха­ керів, а усіх злочинів, скоєних за до­ помогою інтернету. Сніжана БОЖОК

З початку року в Україні зареєстровано

25 повідомлень про замінування

У

Це надзвичайно чуйна, безкорислива і порядна людина. Мабуть, вперше за роки мого життя я зустрівся з таким доброзичливим ставленням, з таким уболіванням за чужу біду. Ось уже півстоліття як ця людина віддає усі свої сили і життя цій благородній справі. Мабуть те, що у цьому центрі працюють такі люди, заслуга і завідувача відділенням Олега Петровича Ревка та головного лікаря Миколи Михайловича Романюка. Всі вони надзвичайні люди – звичайні лікаря. Тож нехай їхні золоті руки ніколи не болять і серце не знає втоми. Дякую вам за людяність і доброту. З повагою Микола ШУЛЯК Бахмацький район оГолошеН Н я

вАТ «ЧШФ «еЛеГАнТ» повідомляє,

що річні загальні збори акціонерів відбудуться 1 квітня 2011 року о 14:00 за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 41. ПорЯДоК ДенниЙ: 1. Звіт правління про результати діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяль­ ності товариства на 2011 рік. 2. Звіт наглядової ради за 2010 рік. 3. Звіт і висновки ревізійної комісії за 2010 рік. 4. Затвердження результатів діяльності товариства за 2010 рік (річного звіту та балансу). 5. Затвердження порядку розподілу прибутку товари­ ства за 2010 рік. 6. Прийняття рішення про зміну найменування товари­ ства у зв’язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства». 7. Внесення змін та доповнень до статуту товариства, пов’язаних із приведенням діяльності товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та затвердження статуту в новій редакції. 8. Затвердження нових внутрішніх положень. 9. Відкликання голови та членів правління. 10. Відкликання та обрання наглядової ради товариства. 11. Відкликання ревізійної комісії та обрання ревізо­ ра товариства. Реєстрація акціонерів та їхніх представників відбудеться від 13:00 до 13:50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі і голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефони для довідок: (04622) 4-13-26, 4-11-23.

За таку собі «гру» з міліцією вже покарано 18 осіб. Про це розповіли у центрі зв’язків із громадськістю обласного управління внутрішніх справ. Чернігові за 2010­й рік розкрито три випадки «теле­ фонного хуліганства». Це: замінування 32­ї школи, су­ пермаркету та Центрального ринку. Покарано двох телефонних терористів, одного з них притягнуто до відповідальності вдруге. У світлі останніх подій (за 2011 рік) – хибні листівки про замінування в смт Десна та телефонний дзвінок у ЗОШ №14 міста Чернігова. Як свідчить статистика, часто на такі «афери» йдуть неповнолітні, а потім за їхні витівки відпо­ відальність несуть батьки. Як наголосили в УМВС в Чер­ нігівській області, відповідно до статті 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків що­

3

оСновнІ ПоКАЗниКи

фінансово-господарської діяльності товариства (тис, грн) НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

до виховання дітей» Кодексу України про адміністратив­ ні правопорушення на батьків або осіб, які їх замінюють, накладається штраф понад вісім тисяч гривень. Якщо ж «жартівник­мінувальник» дорослий, то йому до­ ведеться оплатити всі витрати на викриття хибних дзвін­ ків, і згідно зі ст. 259 Кримінального кодексу України по­ нести відповідальність – штраф або позбавлення волі до п’яти років. Якщо ж у когось виникло бажання повтори­ ти кримінальний «подвиг», то за ґрати можна потрапити на сім років. Сніжана БОЖОК

Усього активів Основні засоби Довгострокові фінансові інвестиції Запаси Сумарна дебіторська заборгованість Грошові кошти та їх еквіваленти Нерозподілений прибуток Власний капітал Статутний капітал Довгострокові зобов’язання Поточні зобов’язання Чистий прибуток (збиток) Середньорічна кількість акцій (шт.) Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

період звітний попередній 6553 6491 2382 2583 85 5 672 746 1912 1581 1394 1551 3646 3391 5313 5309 414 414 – 17 1240 1165 297 476 138096 138096 –

700

720 Правління

http://dponline.cn.ua


cmyk

4

СВЯТКоВе СВЯТКоВе

№ 18 (202) 12 лютого 2011, субота

Що даруют на День Свято черніг

Зовсім скоро настане найочікуваніше свято закоханих усієї планети – День Святого Валентина. Його відзначають 14 лютого. Назване на честь католицького священика Валентина, якого цього ж дня стратив римський імператор Клавдій II у 269 році нашої ери.

Т

епер в усьому світі закохані, незалежно від віросповідання, називають 14 лютого своїм святом. Це зрозуміло, тому що не­ можливо не закохатися у символи любові і краси: червоні троянди, серця, листівки з лагідною назвою «валентинки». Усі закохані на планеті бажають довести своїм коханим, що тільки вони вміють так міцно і ві­ рно любити як ніхто інший. Тому напередодні 14 лютого заклопотані одним простим питанням: «Що подарувати?» А відповідь проста: «Усе». Чернігівці не виняток, і теж ламають голову – що купити і де. По всьому місту на банерах, вивісках, стінах будівель крамниці рекламу­ ють свої послуги і продукцію. Тож не важко обрати одну з них. Напередодні свята у кож­ ній квіткарні чи сувенірній крамниці очіку­ ють велику кількість покупців. За словами продавців, днів за два починається бігани­ на, всім хочеться здивувати коханих, по­ дарувати щось незвичайне, оригінальне або просто прикольне. Щось таке, що запам’ятається на все життя. Який саме подарунок ви оберете, залежить тільки від вашої фантазії та розміру гаманця. Якщо ви не зможе­ те купити дорогий подарунок, не засмучуйтесь, листівки­валентинки коштують від однієї гривні. До речі, Галина Василівна, продавець пре­ си, каже, що дуже багато «вален­ тинок» купують школярі. «Ось жіночка придбала листівку для сина, він ходить до дитячого садочка і захотів привітати зі святом дівчинку. Ось так, маленькі, а вже кохають. Дорослі теж купують, але вже більших розмірів та й коштують вони від 25 гривень», – розповіла пані Галина.

Сувеніри

Продавці в чернігівських сувенірних крамницях одного­ лосо ка­ жуть, що

http://dponline.cn.ua

найпопулярніший подарунок до Дня Святого Ва­ лентина – статуетки у формі голуба чи янгола. Вони вважаються символом кохання. – Дуже часто купують подарунки за вподо­ баннями людини, – розповідає Анна, продавчи­ ня сувенірної крамниці. – Якщо чоловік, при­ міром, курить сигари, йому можна подарувати гарний портсигар, який коштуватиме гривень 150, як мінімум. Зазвичай ми на місті пропонує­ мо різні варіанти. Але купити подарунок це ще не все. Неабияке значення має і те, як він запа­ кований. Наприклад, подарунки для чоловіків загортають у папір, де зображені серця, або ж просто папір одного кольору. Для жінок можна обрати папір із зображеннями сердець, квітів тощо. Вартість упаковки залежить від розміру подарунка, якості паперу і різних декоратив­ них прикрас.

Шоколад

Це напевне той продукт, без якого не прохо­ дить жоден День Святого Валентина. Італійці, на­ приклад, називають цей день солодким святом, адже основним і майже обов’язковим подарун­ ком для них є цукерки та інші солодощі у формі сердець. Звичайно, ми живемо не в Італії, та і в Чернігові можна знайти аналогічний шоколад­ ний презент. У місті дуже широкий асортимент кондитер­ ських виробів: тортики, цукерки, шоколадки, тіс­ течка, мармелад. На фоні всіх цих солодощів ду­ же оригінальними є шоколадні фігурки­сердечка, янголи, тварини. Такий солодкий подарунок буде до душі всім ласунчикам.

М’які іграшки

Часто закохані на різні свята дарують одне од­ ному м’які іграшки, а особливо це стосується дня Валентина. «Не знаєш, що подарувати, – смієть­ ся продавчиня м’яких іграшок Вікторія, – то ку­ пи іграшку». Її знайти в Чернігові не дуже важко. Вибір – аж очі розбігаються. Вікторія каже, що великого ажіотажу на м’які іграшки напередодні свята немає. – Купують, але не масово, і частіше дівчата хлопцям. У нас є великій вибір м’яких сердець. Від маленького (25 гривень) до найбільшого, до речі, чернігівського виробника, і коштує черні­ гівське сердечко 140 гривень. А взагалі ціни на такі подарунки коливаються залежно від розміру іграшки. В середньому за ведмедика чи будь­яку іншу м’яку звірючку вам доведеться заплатити 60 – 80 гривень, – розповіла пані Вікторія. Доки ми розмовляли – хлопець підійшов купу­ вати іграшку, як виявилося у подарунок до дня закоханих своїй дівчині. Обрав найбільшого вед­ медика, за якого видав 180 гривень. – А чому саме іграшку даруєте? – запитую в нього. – Моя дівчина їх обожнює. А що, як на ме­ не, гарний подарунок. Великий, м’якенький та ще й рожевий. Гадаю їй сподобається, – відповів. Продавці обіцяють, що перед свя­ том ціни на іграшки підвищувати не будуть. Та, мабуть, краще перестрахуватися – гляди і дешевше вийде.


№ 18 (202) 12 лютого 2011, субота http://dponline.cn.ua

5

ть коханим ого Валентина ігівці? Букет квітів

Вони завжди актуальний подарунок. Квіткових крамниць у Чернігові вдосталь. Хоча символом любові більшість вважають чер­ воні троянди, не потрібно забувати й про індиві­ дуальний підхід. Адже скільки жінок – стільки й уподобань. Припустимо, що ваша дівчина любить ромашки – уявіть, який це подвиг знайти їх у лю­ тому? Продавці квітів кажуть, що квіти потрібно вибирайте дуже ретельно. Найголовніше – обра­ ти крамницю, а там вже вам підкажуть, які квіти краще подарувати. За словами Юлії, продавчині однієї з квіткарень Чернігова, свята тут чекають з нетерпінням і дуже старанно готуються. Це один з небагатьох днів у році, коли квітів купують дуже багато. – Юлю, які найчастіше купують? – запитую. – Сьогодні є дуже популярними квіти у вазо­ нах. Найчастіше це орхідея – ніжна, екзотична і дуже гарна, яка милуватиме око не один місяць, а може й рік. Вона обійдеться вам, як мінімум, у 170 гривень, а може й більше, це залежить від розміру квітки і місця, де ви її придбаєте, – роз­ повідає Юля. – Завжди актуальними залишають­ ся високі троянди, вартість однієї близько 30 гри­ вень. Або тюльпани. До речі минулого року вони були найпопулярнішими квітами на День Святого Валентина. Також можна зробити квіткову компо­ зицію, гарно її оздобити, приміром, повітряними кульками. Одна кулька коштуватиме приблизно 6 гривень, – каже Юлія. У квіткарнях, окрім квітів, можна придбати і м’які іграшки, солодощі і всілякі сувеніри. А мож­ на зробити й оригінальні набори. Приміром, де­ коративну корзинку наповнити квітами, фрукта­ ми, солодощами, іграшками, свічками тощо. По­ годьтеся, справді цікавий подарунок. Обійдеться він від 300 гривень і вище. А щоб додати пода­ рунку чарівності і загадковості, скористайтеся кур’єрською доставкою. Лише за 30 гривень по­ дарунок доставлять вашій коханій людині в будь­ який район міста. За словами Юлії, краще замовити букет зазда­ легідь. Бо може виявитись, що бажаних квітів може не бути.

вень, подушки від 70­ти і вище, магніти – 15– 25 гривень, а найбільший пазл розміром 30×40 коштує 90 гривень. У фотостудії пообіцяли, якщо обрати кіль­ ка подарунків (наприклад чашку і пазл, чи по­ душку і ще щось), вам зроблять знижку десь 15–20%.

Феєрверк

Не одне велике свято в Чернігові не прохо­ дить без феєрверків. Це дійство не залишає бай­ дужим нікого. Уявіть, скільки позитиву ви подаруєте своїй другій половинці, замовивши такий подарунок на День Святого Валентина. Тим паче, що нині в Чернігові можна замовити феєрверк в різних варіаціях, наприклад, у формі серця, фонтану чи напису ваших імен, щось на кшталт «Аня + Женя». Та, на жаль, це задоволення не з деше­ вих. Але ж якщо схочете зробити такий сюрп­ риз, то за серце чи фонтан потрібно буде ви­ дати десь 200 гривень, а за напис з іменами десь 800. За умови, якщо ви самі будете його встановлювати і підпалювати. Робота профе­ сіоналів коштує дещо дорожче – не менше ніж 1000 грн. І все це маленька частка того, що мож­ на подарувати до дня закоханих. Але важливо, що подарунки потрібно вибирати оригінальні та неповторні, щоб підкреслити всю глибину і силу вашо­ го почуття. Навіть якщо у вас не вистачило ні часу, ні сил, щоб такий знайти, не впадайте у відчай – пофантазуй­ те. І пам’ятайте, який би подару­ нок коханому чи коханій до Дня Святого Валентина ви не обра­ ли: дорогий чи простий, зро­ блений своїми руками, ори­ гінальний, незвичайний або давно бажаний, – важли­ во, щоб він був щирим. А ми будемо дуже ра­ ді, якщо змогли вам у цьому допомогти. Марія САВІНА

Фотосувеніри

Оригінальним і незвичайним буде фотосувенір. Фотографія коханої людини на різних предметах – досить цікаво. Це зробити можна і на чашці, по­ душці, тарілці, магніті, футболці чи пазлах. Уявіть, як приємно буде щоранку пити каву з чашки, на якій фото вашої коханої людини... У фотостудії детально розповіли, скільки це коштуватиме, скільки на це потрібно часу, та й взагалі чи актуальний цей по­ дарунок до такого свята. Працівник фотостудії зазначив, що в Черніго­ ві фотосувенір дуже популярний подарунок. За такий прояв оригіналь­ ності доведеться заплати­ ти від 20 до 120 гри­ вень. Приміром, футболки і чаш­ ки коштують 2 5 – 45 гри­

http://dponline.cn.ua


cmyk

6

№ 18 (202) 12 лютого 2011, субота

роДе нАШ КрАСнИЙ... роДе нАШ КрАСнИЙ...

ОТАМАН

http://dponline.cn.ua

і його Берегиня

Коли Анатолій і Наталія були молоді, день закоханих – 14 лютого – ніхто не святкував. Можливо, десь про нього й згадували – тільки не в Корюківці. Та їхнє спільне життя наповнене світлом справжніх почуттів...

«Будь мені за дружину» Анатолій Коротков – єдиний у матері син. Наталія Стельмах – єдина дочка. За рідну сестру мав гітару. Ще ні в кого такої не було – лише в Короткова. Аби вона не була схожа на інші, звернувся до відомого майстра музичних інструментів Олексан­ дра Корнієвського. В нього бандури весь світ замовляв. Захочете арфу, скрипку, гар­ ну балалайку чи гітару, – зробить. – А мені електричну! – попросив куче­ рявий хлопець. – Довго будете майстру­ вати? – Не спіши! Зроблю! Гарна річ швидко не твориться. Зате зву­ чання яке!.. Заграють естрадні музики, і вже вся молодь у клубі. Не зітхайте, дівчата, бо його серце належить іншій! Толя грає, а Наталія його надворі чекає. Так домовилися! Школярка ж ще: їй треба уроки вчити, а не на танці бігати, а танцю­ вала вона гарно! Ще й досі згадує, як з концертами їздили: естрадники, танцюристи та співаки. – Хороша дівчина, люба тобі, можна вже й женитися, – казала мати Анатолія. – Не квапся! – радила Наталі матуся. – Ти ж тільки закінчила школу, в академію вступила. Думаєш, заочне навчання не по­ требує сил і часу?.. А може ненька в її коханому не бачила надійного чоловіка, з яким Наталя була б, мов у Бога за пазухою? Музика, нічого не поробиш! А дівоче серце розривалося: якщо не Анатолій, то ніхто! Серце своє й послухала. Хіба буде матір на рідну дитину серди­ тися? Анатолій для Олександри Сергіївни – найкращий зять у світі. Саме її Наталоч­ ці, а не якійсь іншій дівчині запропонував: «Будь мені за дружину».

– Козаком я став не сьогодні і не вчора. Давно! – доповнює розповідь дружини Ана­ толій Коротков. – Я з козацького роду. Дід Арсеній Коротков у стародубському полку був. А це ж колись Чернігівська губернія! Анатолій став першим новітнім козаком Корюківки, він – головний отаман, пол­ ковник. йому, правда, й генеральські по­ гони універсалом присвоїли, та Коротков завжди вдягає ті, що полковники носили, як у давнину. В тодішніх козаків генера­ лів не було. Наталія не пожаліла і виділила одну кім­ нату, щоб розмістити в ній усе козацьке облаштування. Тут і прапор, і шабля, і різ­ ні універсали та відзнаки. Потрапляєш ні­ би в музей. Збудують колись курінь – там усе і висітиме... У Корюківську Січ просяться козаки з Харкова, Сум, Донеччини й інших місць. Чо­ му така честь? Тому що корюківські коза­ ки не у війну граються, а конкретні справи роблять. Ніхто не брався, а корюківський отаман зі своїми козаками впорядкували парк, відновили роботу танцювального майданчика. Возять у сільські ФАПи меди­ каменти та дрова. У Білощицькій Слободі бідкалися, що вкрай потрібен ігровий май­ данчик для малюків дитсадка. й тут вони постаралися. Анатолій захоплено розповідає про все це. Наталія слухає і дещо доповнює. – Виховавши трьох дітей розумієш, як це складно, – міркує Анатолій. – Отож, ми з козаками беремося за найголовніше – виховання молоді. Це не лише створення організацій юних козачат, джурів. Козак має бути сильним і працьовитим. Як ми допома­ гаємо іншим? Заробляємо і ділимося з тими, хто потребує. Захоплююся завзяттям своїх молодих побратимів: гетьмана В’ячеслава

Отаман з дружиною

Гузіна; сотників Артема Греся та Володи­ мира Малиша; єсаула Андрія Бондаренка; Олександра Дубовка, який знається на іс­ торії українського козацтва та Олександра Суманьєва – неперевершеного майстра варити куліш. Отаман не дивується, що все більше мо­ лодих людей звертається із заявами при­ йняти в Січ. Хоча вони є членами різних партій, тут мають спільну мету і справу. Як і має бути: людей козацтво єднає й мораль­ них цінностей додає.

«Ми все зможемо» Почали з кохання, а дійшли до життє­ вої прози. А без неї не можна. Наталчи­

З козацького роду Де ж тепер його гітара? Передав Анато­ лій її у Холми, в Будинок культури. У жона­ того на першому місці вже не концерти й не танці, а дружина і троє дітей. – Тепер як згадаю, скільки роботи мали, клопоту, за голову беруся, – говорить На­ талія, – і встигали! – Так молоді ж були! – посміхається її чоловік. Вона працювала на фабриці технічних паперів аж до пенсії. Анатолій теж це під­ приємство обрав, а потім у лісництво по­ дався, єгерем. Та найбільше він відданий районній громадській організації «Корю­ ківська Козача Січ». – Спочатку його захоплення козацтвом я не сприймала серйозно, – зізнається На­ талія. – Хай молоді за це беруться! Їх якось можна зрозуміти... Та потім переконалася, що це серйозно. Хіба можна чоловіку пере­ шкоджати, коли він хорошу справу розпо­ чав?.. У нього ж ніби крила виросли. http://dponline.cn.ua

ному отаману не сидиться вдома. Нещо­ давно був у Крутах, днями збирається у Новгород­Сіверський, туди, де спочиває вічним сном Іван Богун, бойовий побра­ тим гетьмана Богдана Хмельницького. Є запрошення від черкаських козаків. Корю­ ківські також приймають у себе на вели­ кі свята. А чого варті козацькі ради?! Ми­ колі Черепу з Ічнянщини тут, у Корюківці, Анатолій Коротков вручав універсал про присвоєння отаманського звання. Всього не напишеш. В Анатолія Короткова щодня багато справ. До цього Наталія вже звикла, вона любить господарювати, дітей і онуків при­ гощати, розраджувати. Отаман уже багатьом козацьким ма­ терям і дружинам вручив універсали Бе­ регинь. Своїй – ні. Та Наталія й не пре­ тендує, – треба ж мати скромність! Він називає її Берегинею і без універсалу. – Любов завжди рятує й надає сил та терпіння, – вважає Наталія. Це почуття во­ на успадкувала від матері. Сім’я це – любов. Навчилася прощати зайнятість і розуміти турботи Анатолія. Хіба ж він для неї ота­ ман? Дорогий чоловік, найкращий батько двох доньок і сина, останнє віддасть, щоб допомогти іншим, та коли у двері постука­ ла біда, не наважився просити допомоги. й тоді, заради спасіння здоров’я доньки, Наталія вперше звернулася до благодій­ ного фонду. У кожній родині є свої тривоги і труд­ нощі. Хіба в Короткових їх не було? Та за будь­яких обставин Наталія не намагалася «виліпити» з нього ідеального чоловіка. Не уявляє, як можна сваритися і не балакати тижнями? Вона просто легенько торкаєть­ ся його руки і каже: «Ми все зможемо. Ти тільки вір». Зоя ШМАТОК Фото Віталія ОСТАПЕНКА

Анатолій Коротков з ічнянськими козаками

м. Корюківка


РЕКЛАМА РЕКЛАМА

http://dponline.cn.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: Відкрите акціонерне товариство Енергопостачальної компанія «Чернігівобленерго» Місцерозташування товариства згідно його статуту: 14000, Україна, м. Чернігів, вул. Горького, 40

№ 18 (202) 12 лютого 2011, субота

7

Зн і м о к і з с у п у т н и к а

Шановні акціонери! Правління Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальної компанії «Чер­ нігівобленерго» повідомляє, що 18 квітня 2011 року об 11 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20, відбудуться загальні збори акціонерів товариства. Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у загальних зборах відбудеть­ ся 18 квітня 2011 року від 08:30 до 10:30 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (актовий зал адміністративно-виробничого корпусу Чн.МЕМ).

 Чернігів

Порядок денний загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвер­ дження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Звіт правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2001–2010 роки. 3. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2001–2010 роки. 4. Звіт спостережної (наглядової) ради товариства за 2001–2010 роки. 5. Затвердження фінансової звітності товариства за 2001–2010 роки. 6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) това­ риства за підсумками роботи за 2001–2010 роки. 7. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого ак­ ціонерного товариства Енергопостачальної компанії «Чернігівобле­ нерго» на Публічне акціонерне товариство «Чернігівобленерго». 8. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій товариства. Про переведення випуску акцій товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску). 9. Про внесення змін до статуту товариства через викладення ста­ туту в новій редакції. 10. Відміна діючих та затвердження нових положень, що регламен­ тують діяльність органів управління товариства. 11. Відкликання та обрання голови та членів правління товариства. 12. Відкликання та обрання голови та членів спостережної (наглядо­ вої) ради товариства. 13. Відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії то­ вариства. 14. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на об­ слуговування емісії цінних паперів товариства.

15. Про обрання зберігача, у якого товариством будуть відкриті ра­ хунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов до­ говору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій товариства. 16. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення проведення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачем. 17. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних папе­ рів випуску, що дематеріалізувався. 18. Визначення способу персонального повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій товариства акціоне­ рів товариства, фондових бірж (у разі потреби) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується. 19. Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій). 20. Про затвердження вчинення вагомих правочинів, ринкова вар­ тість майна або послуг, що є їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік. 21. Про попереднє схвалення вагомих правочинів, ринкова вар­ тість майна або послуг, що може бути їх предметом переви­ щує 25 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчиня­ тись товариством у період від 18 квітня 2011 року по 18 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їхньої граничної вартості.

NOAA-18  11.02.2011 13:49

Гід р о м е т ц е н т р п овід о м л я є

12–13-го лютого очікується хмарна пого­ да з проясненням, часом сніг. Вітер північнозахідний 7–12, місцями пориви 17–22 м/сек. Температура повітря 12-го – протягом доби –1 ... –6 °C, 13-го вночі –9 ... –14 °C, вдень –6... –11 °C. 14-го лютого – переважно без опадів. Температура вночі –15 ... –20 °C, вдень –10 ...  –15 °C. п о г о д а н а с о нц і ( д а н і S O H O)

Основні показники фінансово-господарської діяльності Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальної компанії «Чернігівобленерго» (тис. грн) Найменування показника 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 рік 2010 рік Усього активів 283733 289942 290913 265971 257882 237848 240622 249829 296027 320747 349910 Основні засоби та інвестиційна нерухомість 207105 198827 191842 192065 192217 197436 196653 206006 225388 251146 268528 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 3215 3000 3000 3001 3001 3001 3001 3001 3001 Запаси 9803 8754 27669 14162 23489 9987 9441 10911 15479 17847 16711 Сумарна дебіторська заборгованість 45311 55066 38959 23270 17309 11485 16315 17383 23516 30455 40953 Грошові кошти та їх еквіваленти 1752 1425 761 936 441 318 355 375 340 391 159 Нерозподілений прибуток –43987 –45414 –56413 –56385 –61076 –70627 –74288 –70866 –31386 15303 52586 Власний капітал 184285 183663 172586 172824 168213 158450 154999 158864 198993 246051 283518 Статутний капітал, тис. грн 29829 29829 29829 29829 29829 29829 29829 29829 29829 29829 29829 Довгострокові зобов’язання 28748 29343 45578 45740 30498 21534 21523 22366 7541 6000 6000 Поточні зобов’язання 70700 76936 72749 46868 58770 57407 63571 68156 89030 68097 59862 Чистий прибуток (збиток) –8950 –1427 –6889 28 –4691 –9899 –1971 3422 39480 46543 37283 Середньорічна кількість акцій (шт.) 119318024 119318024 119318024 119318024 119318024 119318024 119318024 119318024 119318024 119318024 119318024 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 протягом періоду Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3317 3465 3464 3437 3439 3402 3368 3435 3483 3457 3477 Право на участь у загальних зборах акціонерів Відкритого акціонер­ ного товариства Енергопостачальної компанії «Чернігівобленерго», які скликані на 18 квітня 2011 року мають особи, які будуть акціонерами товариства станом на дату проведення зазначених загальних зборів акціонерів, та будуть наведені у реєстрі акціонерів товариства, скла­ деному станом на 18 квітня 2011 року. Для участі у зборах акціонерам потрібно мати паспорт, а пред­ ставникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимога­ ми чинного законодавства. Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, потрібними для при­ йняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми���������� ����������

тися з матеріалами зборів до 18 квітня 2011 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) від 10:00 до 16:00 год. (обідня перерва від 12:00 до 13:00 год.) за адресою: м. Чернігів, вул. Горького, 40. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів – Н. С. Клименко (головний фахівець з корпоративного Управління кадрової політики). 18 квітня 2011 року ознайомлення акціонерів з документами, потрібними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеть­ ся у місці проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо­ рах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Телефон для довідок: (0462) 654-587. Правління Товариства Голова правління М. М. Мальований Фінансовий директор Р. В. Стройний

��������������������� ������������ ����� ���������������

�����������������������

��������������

������������������������������ �������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������

������ ������� ����������� ������������ ��������� ������� �������� ���������� ������� ����������� ��������� ����������

������������������������ �����������������������

��������������� �����������������������

���������� ���������� ��������� �������� ���������� ���������� ���������� ��������

Електронна скринька рекламного відділу «Деснянки вільної» – reklamadp@ukr.net

����

��������������������������� ��������������������������������� ������������������������� �������������������������������������� ������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������� ������� �����������������

������������������� ������ ������� ������ ������ ���������� �������

ТОВ «Носівський цукровий завод»

реалізує

кислий жом для худоби

в необмеженій кількості готівкою 60 грн за тонну. Самовивіз. Реалізація від 8:00 до 17:00 год., понеділок, середа та пятниця. Адреса підприємства: Чернігівська область, м. Носівка, вул. Заводська, 2. Довідки за тел.: (04642) 3-12-79, 3-11-75.

П р и в а т н і о г о л о ш е нн я

Продам: • Сухі дрова (8 складометрів) для опалення оселі або дачі без доставки. Дешево. Тел.: 3-34-44, (067) 812-32-22 (моб). • Недорого вхідні двері, б/в, у хорошому стані. Тел.: 5-9435, (093) 755-54-61 (моб). • Нове кольорове покриття для підлоги 4,7 х 2,5. Ціна ниж­ че ринкової. Тел. 676-655. • Інкубатор на 1000 яєць та на 80 яєць. Ціна договірна. Тел. 3-63-26. • «УАЗ-31512» (1988 р.в.), легковий, металевий верх. Ціна договірна. Тел. (067) 292-38-35. • Запчастини до двигуна «Запорожець» (хрестовина, перед­ нє ліве крило); сітки риболовні, жаки; маленький візок «Кравчучка». Тел. 4-96-20.

Запрошуємо на роботу фінансового консультанта фірми «АЛФІ». Вік 25 - 40 років. Досвід роботи у сфері продажу. Працелюбність та чесність. Тел. (099) 777-65-64. Продаються насіння овочів, квітів, трав, буряка, а також протравлювач «Престиж», «Матадор» оптом та в роздріб на оптовій базі у Чернігові по вул. Ріпкинська (біля 2-х воріт). Тел. (093) 732-32-89, (22) 639-773 (увечері).

GOES-14  09.02.2011 16:02 LASCO C2  11.02.2011 12:00

календар

Сьогодні Сонце зійшло о 7 год. 18 хв., зайде о 17 год. 11 хв. День триватиме 9 годин 52 хвилини. Перша чверть 11 лютого. Місяць у Тільці, Близнятах. За релігійним календарем сьогодні – со­ бор вселенських учителів і святителів: Василія Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста. Преподобного Зинона, посника Печерського. Благовірного Петра, царя Болгарського. Завтра – безсрібників мучеників Кира, Іо­ анна та інших. Святителя Никити, затворника Печерського. Мучеників Вікторина, Віктора, Ни­ кифора, Клавдія, Діодора, Серапіона і Папія. Післязавтра – Передсвято Стрітення Господ­ нього. Мученика Трифона. Священномученика Николая пресвітера. Мучениці Перпетуї та ін­ ших. Преподобного Петра Галатійського. Іменинниками будуть: сьогодні – Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан; завт­ра – Віктор, Микита, Богдан, Іван, Афа­ насій; післязавтра – Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Трифон. Ц и м и д н я м и н арод илися

Англійський поет Джон Донн (1572); голландський фізіолог Ян Свам (1637); англійський натураліст Чарльз Дарвін (1809); 16-й прези­ дент США Авраам Лінкольн (1809); письменник та громад­ 12.02 український ський діяч Лесь Мартович (1871); зірка російського балету Ганна Павлова (1881); український історик Наталія Полонська-Василенко (1884); український письменник Іван Сенченко (1901). Англійський економіст Томас Мальтус (1766); російський байкар Іван Крилов (1769); російський оперний співак Федір Шаляпін (1873); французький письменник, метр детективного жанру Сіменон (1903); російський кіно­ 13.02 Жорж режисер Віктор Іванов (1909); укра­ їнський актор Лев Перфілов (1933); англійський музикант, екс-лідер групи Genesis Пітер Ґебріел (1950); україн­ ський банкір, політик Сергій Тігіпко (1960). http://dponline.cn.ua


cmyk

8

№ 18 (202) 12 лютого 2011, субота

оСТАннЯ оСТАннЯ СТорінКА СТорінКА

АКЦіЯ!

http://dponline.cn.ua

Ю віл е Й Н и Й ве Ч ір

Зберіть з окремих частинок (що будуть надруковані у різних номерах «Деснянки вільної» протягом лютого ц.р.)

100-гривневу купюру

і отримайте шанс обміняти її

Фантазії на тему

«АНГЕЛІНА СТРИГА» Нещодавно в залі Чернігівської дитячої музичної школи №1 ім. С. Вільконського зібрався весь цвіт місцевої музичної еліти. А нагода для цього була – 70-ліття від дня народження Ангеліни Олександрівни Стриги – педагога, ветерана Чернігівського музичного училища ім. Л. М. Ревуцького, заслуженого працівника культури України, дипломанта республіканського конкурсу.

на справжні 100 грн

Акція розпочалася 5 лютого ц.р. з суботнього номера газети і триватиме по 3 березня.

наступну частинку шукайте у ЧеТверГовоМу номері газети від 16 лютого ц.р.

ЩОБ ВЗЯТИ участь в акції, ПОТРІБНО

Заслужений артист України Ігор Саєнко

Ю

вілейний концерт, присвячений цій події, увібрав у себе твори світової класики, які виконували учні Ангеліни Стриг різних років випуску. Серед її вихованців – відомі постаті. А саме: народний артист України, головний диригент Дніпропетровського державного академічного театру опери та балету Володимир Гаркуша; заслужений артист Росії, головний диригент Вятського оркестру російських народних інструментів ім. Федора Шаляпіна Олександр Чубаров; диригент Національного академічного оркестру народних інструментів України Іван Корінь; заслужений артист України Ігор Саєнко; заслужений артист України, лауреат міжнародних конкурсів Володимир Дорохін; заслужений артист Росії, соліст Ростовської філармонії Юрій Шишкін; народний артист України Сергій Грінченко; заслужені артисти України Роман Малаченко й Олег Шиян; заслужений працівник культури України, композитор Олександр Іванько. Молодих лауреатів усіляких конкурсів, і тих, хто обов’язково невдовзі підкорить музичний олімп, – багато. Ось такий результат плідної праці музичного педагога Ангеліни Стриги...

знайти в газеті частинки 100-гривневої купюри, вирізати їх, зібрати картинку, вкласти до конверта і надіслати на адресу редакції: 14000, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 62, «Деснянка вільна». Листи учасників акції візьмуть участь у підсумковому ро­ зіграші призів. Переможця буде визначено випадковим відбором серед листів усіх учасників акції. Прізвище щасливого володаря головного призу буде опубліковано в нашій газеті після 10 березня ц.р. Участь в акції означає повну згоду всіх учасників з її пра­ вилами та умовами. Ті, хто не дотримуватиметься цих пра­ вил, до участі в акції допущені не будуть.

рс Учениц я Ос те

італій АДРУГ Фото Віктора КОШМАЛА

зичної школи ан ької дитячої му Дарина Скид

Читайте нас і! та вигравайтеде пргродоовш жено. Акцію з часом бу

Заслужений артист Росії Юрій Шишкін

Деснянка вільна

Дарунок від заслуженого артиста України Володимира Дорохіна

Засновник та видавець – Тов «редакція газети «Деснянська правда». Реєстраційне свідоцтво ЧГ № 465­114ПР від 22.04.2010 р. Головний редактор Лариса МІЛовА. Перший заступник головного редактора Леся КоШеЛЬ. Тел. 678­200. Заступник головного редактора Петро ГроМовиЙ. Керівник відділу зв’язків з громадськістю володимир ЛиСенКо. Тел. 4­44­42. Відповідальний секретар віталій АДруГ. Тел. 4­21­92. Телефони відділів редакції: суспільно­політичних питань: 4­22­71; економіки: 4­45­42; соціальних питань: 4­41­36; гуманітарної сфери: 4­44­12; реклами: 4­40­07. Факс: 4­21­92, 4­40­07. Комп’ютерна верстка та дизайн: олександр БоЖоК, Ганна ЗевКо, Світлана КуЗЬМенКо. Коректори: Альона ШевЧенКо, Світлана СоКоЛ, олена ШереМеТ. Передплатні індекси: триразовий – 49086; триразовий пільговий – 49087 та четверговий випуск – 49088.

Квартет баяністів ім. Миколи Різоля Національної філармонії України: Сергій Грінченко, Роман Малаченко, Ігор Саєнко та Олег Шиян

Адреса редакції: 14000, м. Чернігів, пр­т Перемоги, 62, 3­й поверх. веб-сайт: www.dponline.cn.ua. електронна пошта: despravda@ukr.net. Віддруковано у ВАТ «РВК «Деснянська правда», 14000, м. Чернігів, пр­т Перемоги, 62. Газета виходить тричі на тиждень (вівторок, четвер, субота). Тираж тижня – 27 179. Розповсюджується по передплаті. Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Відповідальність за достовірність інформації та реклами несуть автори та рекламодавці. позначені матеріали рекламного змісту. Знаком Листування з читачами – тільки на сторінках газети.

Деснянка вільна №202  
Деснянка вільна №202  

триразовий – 49086 триразовий пільговий – 49087 четверговий випуск – 49088 Українців чекає у пунктах продажу преси вашого міста ПЕРЕДПЛАТНІ...

Advertisement