Page 1

My Notes ‘ANG SALITA NG DIYOS AY KATOTOHANAN!’ Pandistritong Kombensiyon ng mga Saksi ni Jehova 2013


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

‘ANG SALITA NG DIYOS AY KATOTOHANAN!’ Pandistritong Kombensiyon ng mga Saksi ni Jehova 2013 PROGRAMA


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

Umaga

Awit Blg.119

9:40 Pahayag ng Chairman: _______________________ Kung Paano Natin Nalaman na ang Salita ng Diyos ay Katotohanan (1 Tesalonica 2:13)


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

10:10 Simposyum: Paano Mo Nalaman ang Katotohanan? Sa Di-pormal na Pagpapatotoo (Juan 4:5-7) Bro.


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

Pinalaki ng Kristiyanong mga Magulang (Efeso 6:4) Bro.


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

Sa Pormal na Pagpapatotoo (Gawa 20:20) Bro.


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

Sa mga Kamag-anak (Gawa 10:24) Bro.


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

Sa Tulong ng mga Publikasyon (Gawa 8:30,31) Bro.


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

Sa Paghanap sa Diyos (Mateo 13:45,46) Bro.


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

11:10 Awit Blg. 92 at Patalastas

11:20 ‘Makipagsaya sa Katotohanan’ (1 Corinto 13:4,6)

Bro.


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

11:40 Pinakatemang Pahayag: Ang Kongregasyon ng Diyos“Isang Haligi at Suhay ng Katotohanan” (1 Timoteo 3:15) Bro.

12:10 Awit Blg. 116 at Intermisyon


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

Hapon

Awit Blg. 45 2:00 Pahalagahan ang Papel ng “Espiritu ng Katotohanan” (Juan 14:16,17,26; 16:13)


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

2:20 Simposyum: Pinalalaya Tayo ng Katotohanan Mula sa . . .

Pagiging Hiwalay sa Diyos (Juan 8:32)


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

Isang Bagbag na Budhi (Hebreo 10:22)


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

Maling mga Paniniwala (2 Tes. 2:9-12)


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

Mga Bisyo (Gal. 5:19-21)


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

KawalangPag-asa (Efeso 2:12)


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

Masasamang Kasama (Kaw. 13:20)

3:20 Awit Blg. 32 at Patalastas


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

3:30 Drama: ‘Magbigay-Pansin sa mga Kamanghamanghang Gawa ng Diyos’ (Job 37:14)


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo” - Juan 8:32

4:00 ‘Bilhin ang Katotohanan at Huwag Ipagbili Iyon’ (Kawikaan 23:23)


BIYERNES “Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Inyo� - Juan 8:32

4:20 Maniwala sa Kinasihang Katotohanan, Hindi sa Kinasihang Kamalian (1 Timoteo 4:1;1 Juan 4:1,6)

4:50 Awit Blg. 114 at Pansarang Panalangin

Notes (fri)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you