Page 1

Shri Visnusahasranaamam Om Shuklãm Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthayé Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham Parasharathmajam Vandé Shukathãthum Thaponidhim Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanavé Namovai Brahmanidhayé Vãsishtaya Namonamaha Avikãraya Shuddhãya Nithyãya Paramathmané Sadhaika Roopa Roopaya Vishnavé Sarvajishnavé Yasya Smarana Mathréna Janma Samsara Bandhanãth Vimuchyathé Namas Thasmai Vishnavé Prabha Vishanvé Om Namo Vishnavé Praba Vishnavé. 5 Shree Vaisham Pãyana Uvacha Shruthvã Dharmãna Séshéna Pãvananicha Sarvashaha Yudhishtara Shanthanavam Punarévãbya Bashatha Yudhishtira Uvacha Kimékam Daivatham Loke Kim Vápyekam Parãyanam Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur Mãnavã Shubam Go Dharma Sarva Dharmãnam Bhavatha Paramo Mathaha Kim Japan Muchyathé Janthur Janma Samsãra Bandhanãth Shree Bheeshmã Uvacha Jagath Prabhum Deva Devam Antham Purushothamam Sthuvan Nãma Sahasréna Purusha Saththo Thithaha Thameva Chãr Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha Mavyayam Dhayãyan Sthuvan Namasyamsha Yajamãnas Thamevacha 10 Anãdhinidhanam Vishnum Sarva Lokamahesvaram Lokãdhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukkã Thigo Bhavéth Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lokãnãm Keerthivardhanam Lokanãtham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam Esha Mé Sarvadharmãnãm Dharmodhi Kathamo Mathaha Yath Bhakthyã Pundari Kãksham Sthavai Rar-Chén Nara Ssatha


Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath Thapaha Paramam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Parãyanam Pavithrãm Pavithram Yo Mangalãnãncha Mangalam Daivatham Dévathãnãncha Bhoothãnãm Yovyaya Pithã 15 Yatha Sarvãni Bhoothãni Bhavanthyãdhi Yugãgamé Yasmimscha Pralayam Yãnthi Punaréva Yugakshayé Thasya Loka Pradhãnasya Jagan-Nãdhasya Bhoopathé Vishnor Nama Sahasrm Mé Srunu Pãpa Bhayãpaham Yãni Nãmãni Gounãni Vikyãthãni Mahãthmanaha Rushibhi Parigeerthãni Thãni Vakshãyãmi Bhoothayé Rushirnãmnãm Sahasrasya Védhavyãso Mahãmunihi Chchando-Nushtup Thadha Dhévo Bhaghavãn Dhévagee-Suthaha Amruthãm Soothbhavo Bheejam Shakthir Dhévaki Nandhanaha Thrisãmã Hrudhayam Thasya Shãnthyarthé Viniyujyathe 20 Vishnum Jishnum Mahãvishnum Prabhavishum Mahéswaram Anaika Roopa Dhaithyãntham Namãmi Purushoth-Thamam Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasranãma Sthothra Mahãmanthrasya Sri Vedhavyaso Bhagavan Rishihi Anushtup Ch-Chandaha Sri Mahavishnu Paramãthmã Sirmãn Narãyano Dévathã Amruthãm Shoothbavo Bãnurithi Beejam Dévakee Nandhan Srashtéthi Sakthihi Uthbava Kshobhano Déva Ithi Paramo Manthraha Shankbhruth Nandhkee Chakreethi Keelakam Shãrngadhanva Gadhãdhara Ithyasthram Radhãngapãni Rakshobhya Ithi Néthram Thrisãma Sãmaka Sãméthi Kavacham Aanandam Parbrahméthi Yonihi Rudhu Sudharsank Kaala Ithi Dhigbandhaha Sri Viswaroopa Ithi Dhyãnam Sri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Japé Viniyogaha Dhyãnam Ksheerodhanvath Pradhésé Susi Mani Vilasath Saikathe Mouthikãnãm Malãk Lupthãsanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair Mandithaangaha


Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha Varshaihi Anandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha Bhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha Néthré Karnãvasã Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi Andhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi Chitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami Shaanthãkãram Bhujagasayanam Padhmanabham Surésam Vishwãdhãram Gaganasadhrusham Mégavarnam Subhangam Lakshmi Kãntham Kamalanayanam Yogihrudhyãna Gamyam Vandhé Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham Megha Shyamam Peetha Kausheya Vcham Shree Vatsangam Kausthubho Bhasithangam Punyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo Bruthe Aneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi Ruheshanam Shara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shirasã Chathurbhujam 5 Chayayam Parijathasya Héma Simhasano Parihi Aasina Mam-Bhutha-Shyãma-Mãyadaksha Malankrutham Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha Vakshasam Rukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye Om Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath Prabhuhu Bhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama Gathihi Avya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo Évacha Yogo Yoga Vitham Nétha Prdhãna Purusheshwaraha Narasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira Vyahayaha Sambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha


Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho Mahasvanaha Anadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha 5 Appréyo Rishi Keshah Padmnabho Mara Prabhuhu Visha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr Dhanaha Prabhuth Shrikuthãma Pavithrm Manglam Param Eashana Prãnadha Prano Jyeshta Shreshta Praja Pathihi Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma Kramaha Anuththamo Durãdarsha Kruthangya Kruthi-Raathmavan Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha Prajabhvaha Ahath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha 10 Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru Chithaha Vrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha Vasur Vasumanas Sathya Samãthmã Sammitha-Samaha Amoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi Rudro Bahushira Babrur Viswayoni Suchichrvaha Amrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno Janardhanaha Vedo Veda Vidhav Yango Vedãngo Vedvith Kavihi Lokã Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha Kruthaha Chathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha 15 Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha Thijaha Anako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu Upendro Vamaha Pramshur Amogash Shsirurjithaha Atheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha Védyo Vaidyas-Sadã-Yogi Veeraha Madhavo Madhuhu Atheendriyo Mahãmãyo Mahothsaho Mahabalaha Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir Mahathyuthihi Anir Deshya Vabhu Shreema-Naméyathmã Mahã-Thri-Dhruk Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham Gathihi


Aniruddas Surananndo Govindo Gvindãm Pathihi 20 Marichir Thamano Hamsas Superno Pujagothamaha Hiranya Nabhas Suthapã Padmanabha Prajapthihi Amruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandhãtha Sandhimãm-Stiraha Ajo Durmarshanas-Shãsthã Vishruthãtmã Surarihã Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya Parakramaha Nimisho Nimishas Sragvi Vãchaspathi Rutharathee Agraneer Gramanee Shreeman Nyãyo Néthã Sameeranaha Sahasra Murthã Vishvãtmã Sahas-Rãkshas-Sahasrapath Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra Mardhanaha Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha 25 Suprasada Prasanãthma Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu Sathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha Asangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-Chuchihi Siddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi Sadhanaha Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho Dharaha Varthano Varthamãnaksha Vivikta Shruth Sagaraha Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo Vasuhu Naikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha Ojas-Théjo Dhyuuthidhara Prakãshatmã Pratãpanaha Ruddhas Spashtã-Ksharo Manthra-Chandrãmshur Bhaskarathdhyuthihi 30 Amruthãm Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu Sureshwaraha Aushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Parãkramaha Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana Pãvano Nalaha Kamahã Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo Mahasanaha Athrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith Ishto Vishishta Thistéshta Shikandi Nahursho Vrushaha Krodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha Achyutha Prathitha Pranaha Prãnatho Vasuvanujaha Apãm-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha 35


Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau Vãhanaha Vaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir Janéswaraha Anukoola Shathãvartha Padmi Padma Nibhekshanaha Padmanabho Ravindaksha Padmagarba Sharirabruth Maharthrir Ruthro Vruthathma Mahãksho Garudadvajaha Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir Harhi Sarva Lakshana Lakshañyo Lakshmivãn Samithanjayaha Viksharo Rohitho Margo Héthur Damodara Sahaha Maheetharo Mahãbhogo Vegavãnami Thashanaha 40 Uthbhava Shobhano Déva Shreegarba Parmeshvaraha Karanam Kãranam Kartha Vikartha Gahnoguhaha Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando Druvaha Pararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha Ramo Virãmo Viratho Margo Neyo Nayo Nayaha Veera Shakthimathãm Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha Vaikunta Purusha Prãna Prãnadha Pranava Prathuhu Hiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha Ruthu Sudarshana Kala Parameshti Parikrahaha Ugra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha 45 Vishthãra Sthãvaras-Sthãnu Pramãnam Beejama Vyayam Artho Nartho Mahakosho Mahãbhogo Mahadhanaha Anirvinna Sthãvishtobua Dharmayubo Mahãmakaha Nakshathra Némir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha Yagña Ejyo Mahéjyascha Krathu Sathram Sathãngkadhihi Sarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-Thamam Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada Suhruth Manoharo Jithakrodho Virabãhur Vithãranaha Swãpna Swavasho Vyãpi Naikathma Naik Karmakruth Vatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha 50


Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara Maksharam Avignatha Sahasramshur Vidhãta Krutha Lakshanaha Gapasthinémi Sathvastha Simho Bhootha Maheswaraha Aadi Dévo Mahãdévo Dévésho Devabruthguruhu Uththaro Gopathir Gopthã Gnãnkamya Purãthanaha Sharira Bhoothabruth Bhokthã Kapindro Purdakshinaha Somabo Mrudhapa Soma Purjith Purshothama Vinayo Jaya Sathyando Dãrshaha Sathvatham Pathihi Jeevo Vinayithã-Sakshi Mukundo Mita Vikramaha Ambonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha 55 Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah Pramodhanaha Anando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha Maharshi Kapila Acharya Kritagño Metini Pathihi Tripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu Mãha Varãho Govinda Sushenah Kanakã-Ngadhi Ghuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra Gadhãdhãraha Vedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-Chuthaha Varuno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahamanãha Bhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee Halaayudhaha Aadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha 60 Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo Dhravinapradhaha Divas-Sprug Sarva-Drug-Vyãso Vachaspathi-Rayonijaha Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam Bhishaku Sanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam Shubaangah Shaantidha Srashtã Kumudhah Kuvaleshayaha Gohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha Anivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-Krucchivaha Sreevatsa-Vakshã Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-Vanaha Sridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha 65 Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir Ganeshwaraha


Vichitaatma Vidhéyaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-Sthiraha Bhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha Archishmã-Narchita Kumbho Vishudhaatma Vishodhanaha Aniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora Janeshwaraha Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi Kama Deva Kamapala Kamee Kantha Krutaagamha Anirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha 70 Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma Vivardhanaha Brahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha Mahakramo Mahakarmã Mahãtejã Mahoragaha Maha-Krathur Mahãyajva Mahayagno Maha Havihi Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-Priyaha Purna Purayithã Punya Punya Keerti Ranamayaha Manojavas Theerthagaro Vasurédhã Vasupradhaha Vasupradho Vãsudevo Vasur Vasumanã-Havihi Satgati Sathkriti Satta Satbooti Satparayanaha Shoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha 75 Bhootãvaso Vãsudevo Sarvãsu Nilayo Nalaha Darphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-Dhãparãjitaha Vishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-Amoortiman Aneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti Shataananaha Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-Mam Lokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha Suvarnavarno Hemaango Varãngash Santha Nangathi Veeraha Visham Shoonyo Drutãshee Rachalas Chalaha Amãni Mãndho Manyo Lokswami Trilokdhruk Sumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dharã-Dharaha 80 Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brudãm Varaha Pragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadhã-Grajaha


Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur Gathihi Chatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkapãt Samãvarto Nivruttãtma Durjayo Duradikramaha Dhurilabo Durgamo Durgo Durãvãso Durãrihã Shubaango Lokasãranga Sthuthantus Tantu Vardhanaha Indra Karma Mahãkarmã Krutakarmã Krutãgamaha Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha Sulochanaha Arko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee 85 Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara Shwaraha Mahãhrudho Mahãkartho Mahãbhootho Mahãnidhihi Kumudha Kundhara Kundha Parjanya Pãvano Nilaha Amrutãsho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit Shatrutãpanaha Nyakrodho Dumbaro Chwaththas Chãnuraan-Dhranishoo Dhanaha Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta Vahanaha Amoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut Bhayanãshanaha Anur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-Mahãn Adhruta Svadruta Svãsya Prãgvamso Vamsa-Vardhanaha 90 Bhãrabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-Kãmadhaha Ashrama Shramana Kshãma Suparno Vãyu Vãhanaha Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayitã Damaha Aparãjita Sarvashaho Niyanthã Niyamo Yamaha Satvavaãn Sãtvika Satyã Satyã Dharma Pãrayanaha Abhipr Ãya Priyãr Horha Priyakrit Preetivardhanaha Vihayã Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug Vibhuhu Ravir Virochana Surya Savithã Ravi-Lochanaha Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho Naikajhograjaha Anirvirna Sadhãmasrshi Lokhadhistana-Madhbutaha 95 Sanãt Sanãt-Anamah Kapila Kapiravyaha Svastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha Shasanaha


Shabdhãtika Shabtasaha Shishira Sarva-Reekaraha Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshminãm Varaha Vidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana Keertanaha Uttãrano Dushkruthihã Punyo Dur-Swapna Nashanaha Veeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha Anantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur Bayãpahaha Chathurasro Gabheerãthma Ivdhisho Vyãdhsho Dhisaha 100 Anãthir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro Ruchirãngadhaha Janano Jana-Janmadir Bhimo Bhima Parãkramaha Adãra Nilayo Dhãthã Pushpa Hãsa Prajã-Garaha Urdhvaga Satpatã Chãra Prãnadha Pranava Pranaha Pramãnam Prãna Nilaya Prãnabrut Prãna Jivanaha Tatvam Tatva Videkãtma Janma Mrutyu Jarãthigaha Bhoorbhuva Svastha-Srusthãra Savita Prapitãmahaha Yogño Yagñapatir Yajva Yagnãngo Yagna Vãhanaha Yagñabrudth Yagñakruth Yagñee Yagñabhug Yagña Sãdhanaha Yagnãndha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mannãdha Evacha Atmayoni Svayam Jãto Vaikhãna Sãmagãyanaha Devaki Nandhana Shruastã Kshideesha Pãpa Nãshanaha Sanghabrun Nandagi Chakri Shãrnga Dhanva Gadhã Dharaha Rathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharanãyudhaha Sarva Prharanãyudha Om Nama Ithi Vana Mali Gadhi Shãrngi Shangi Chakri Chanandhagi Shreeman Narayano Vishnur Vãsudeva Abhirakshathu 108 (Repeat Three Times) Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya Mahãtmanaha Nãmnãm Sahasram Divyãnãm Asheshena Prakeertitham Ya Idham Shrunuyã Nityam Yaschabhi Parikeertayéth Nãshubam Prapnuyath Kimchit Somutréha-Cha-Manavaha Vedhaantago Bhrãmana-Syãt Kshatriyo Vijayee Bhavet Vaishyo Dhana Samruta-Syãt Shoodhra Sukha-Mãvãpnuyat


Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi Charthmãpnuyath Kãmã-Navapnuyat Kami Prajãrti Chãpnuyãt Prajãm Bhaktimãn Ya Sathodhdãya Shuchi-Sthagahamãnasaha Sahasram Vãsudevasya Nãmnã-Metath Prakeertayedh 5 Yasha Prapnoti Vipulam Yãdhi Prãdhãnya-Mevacha Achalãm Shriya Mãpnoti Shreya Praphnothya-Nuththamam Nabhayam Kvachitãpnoti Veeryam Tejascha Vindhati Bhavat-Yarogo Dyutimãn Bala Roopa Gunãnvitaha Rogãrto Muchyate Rogãth Baddho Muchyetha Bhandhãnaãth Bhayãn Muchyeta Bheethasthu Muchyetãpana Ãpataha Durgãn-Yadhitharat-Yãshu Purusha Purushotamam Stuvan Nãma Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha Vãsudevãshrayo Martyo Vãsudeva Parayanaha Sarva Pãpa Vishuddhãtma Yãdhi Brahma Sanãthanam 10 Na Vãsudeva Bhaktãnã-Mashubham Vidhyate Kvachith Janma Mrutyu Jarã Vyãdhi Bhayam Naivo Pajãyathe Imam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti Samanvitaha Yujyetãtma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi Nakrodho Na Cha Mãtsaryam Na Lobho Nãshubhã Pathihi Bhavanthi Kruta Punyãnãm Bhaktãnam Purushottame Dhyausa Chandhrãrka Nakshtrã Kamdhisho Bhoor Mahodatihi Vãsudevasya Veeryena Vidrutãni Mahãtmanaha Sa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka Raakshasam Jagathvasé Varthathétham Krushnasya Sasarãsaram 15 Indhriyãni Mano Buddhi Satyam Tejo Balam Dhrithihi Vãsudevãtmakãn Yãhoohu Kshetram Kshetrangya Evacha Sarvãkamãna Mãchãra Prathamam Parikalphithaha Achara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha Rushay Pitharo Devo Mahabhootani Dhatavaha Jangamã Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam


Yogo Gyãnam Tadã Saankhyam Vidhya Shilpãdhi Karmacha Vedha Shaastrãni Vigyãna Metat Sarvam Janãrdhanath Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani Yenekashaha Treen Lokan Vyãpata Bhootãtma Bungthe Vishva Bhugavyaha 20 Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vyãsena Keertidam Padéthya Ichchét Purusha Shréeya Prãpthum Sukhani Cha Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu Vãpuyayam Bhajanthiye Pushkarãksham Nadheyãnti Parãbhavam Nadheyanti Parãbhava Om Nam Iti Arjuna Uvacha Padma Patra Vishãlãksha Padmanãbha Surottama Bhaktãnãm Anuraktãnãm Trãtã Bhava Janãrdhana Shree Bhagavan Uvacha Yo Maam Nãma Shahasrena Shtotu Michathi Pãndava Sohamékena Slokena Stuta Evana Sumshayaha Sthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi Vyãsa Uvãcha Vãsanaadh Vãsudevasya Vasitam Bhuvanatrayam Sarva Bhoota Nivasosi Vasudeva Namosthuthe Sri Vãsudeva Namosthutha Om Nama Ithi 25 Parvat Uvacha Kenopayena Lakhuna Visnor Nãma Sahasrakam Patyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho Ishwara Uvacha Shreerãma Rãma Rãméthi Ramé Rãme Manoramé Sahasra Nãma Thattulyam Rãma Nãma Varanané (Repeat This Verse Three Times) Shree Rãma Nama Varãnana Om Nama Ithi Brahmo Uvacha Namo Swananthãya Sahasra Murthayé Shasra Padakshi Siroru Bãhave Sahasra Nãmne Purushãya Sãswate Sahasr Kodi Yugadãrine Namaha Sahasra Kodi Yuga Dãrine Nam Om Nama Ithi Sanjaya Uvacha Etra Yogeshwara Krishno Yatra Pãrtho Dhanur Dharaha Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama


Shree Bhagavan Uvacha Ananya Shinttha Yantomã Yejanã Paryu Pãsathe Tesham Nityabhiyuktãnãm Yogakshemam Vahãmyaham 30 Paritranaya Sadhunam Vinãshãya Cha Dhushkrutãm Dharma Samsathãpanãrthãya Sambhavãmi Yuge Yuge Artã Vishannã Shithilãscha Bheethã Koreshu Cha Vyathishu Vartamãnãhã Samkeertya Narãyana Shabta Mãtram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu Kãyena Vãchã Manasendriyerva Budhyãtma Nãva Prakruté Swabhãvath Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Narãyanãyetu Samarpayãmi.

Shri Vishnusahasranaamam  

Shri Vishnusahasranaamam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you