Kin resume 2016

Page 1

JrI 2016 ;t


ДИАЛОГ доц. д-р Яким Дейков студ. Анжела Андреева УАСГ - София Настоящият материал не е статия в строгия, обичаен смисъл на думата, а резюме на един дълъг и многопластов диалог по въпроси, свързани с архитектурата, изкуството и културно-историческото наследство на България. КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ доц. д-р Мариела Модева-Нанкова, УНиБИТ, Главен секретар на БНК на ИКОМОС Културното наследство на Европа е „един от най-старите и най-важни генератори на туризма“ и то запазва своята централна роля в европейската туристическа индустрия до днес. Политиците се позовават на културното наследство като „движещ мотор“ или като „агент на развитието”. Тези метафори, свързани с бързото развитие на туризма и културното потребление са напълно адекватни на реалността. Целта на доклада е да разкрие взаимовръзките между културното наследство и туризма и да представи съвременните тенденции в тази сфера. Темата е разгледана като е направен и кратък исторически преглед на проблема. АНАЛИЗ ВЪРХУ ОРНАМЕНТИКАТА НА ЗАГЛАВНИТЕ БУКВИ В АСЕМАНИЕВОТО ЕВАНГЕЛИЕ гл. ас. д-р Здравка Брайкова-Николова ТУ – София Асеманиевото евангелие е старобългарска глаголическа книга от втората половина на Х или от началото на XI в. Евангелието съдържа 158 пергаментови листа с размер 23x17 см Част от текста е двуколонен, а друга част е с едноколонен. Евангелието се съхранява във Ватиканската библиотека в Рим под № 3 между славянските ръкописи (Соd. Vat. Slav. 3) Авторът на ръкописа е рисувал ювелирно заглавните букви, придавайки им същевременната функция на цветни илюстрации. Те не са просто орнаментално богати декоративни елементи а носят сюжетни и портретни характеристики. Темата на настоящия доклад е сравнителен анализ именно на тези изображения, рисунъчна интерпретация и авторска символика. АКУСТИЧНИ НОРМИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ЦЪРКОВНАТА АРХИТЕКТУРА ас. Теодора Пешева ТУ – София Докладът е посветен на специфичната и важна роля на акустиката в православните храмове. Разглеждат се видовете разпространение на звуковите вълни, спрямо конструктивната специфика на църковната архитектура. Понятия и закономерности в поглъщането и отразяването на звукът (реверберация). Разглеждат се и специфични похвати при изграждането на църковни сгради и добри примери


СПЕЦИФИКА И ОСОБЕНОСТИ В АКУСТИКАТА НА КОНЦЕРТНИТЕ ЗАЛИ В БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ас. Теодора Пешева ТУ – София В доклада се разглежда важната роля на акустиката в концертните зали (предимно за класическа музика ). Представя се информация и факти свързани с този тип обекти в България, тяхното състояние и бъдеще, състоянието и съдбата на други концертни зали по света и особености в архитектурната им акустика. ECOURBARCHITECTURAL AND HISTORICAL CONTEXT аcad.Nikola Cekic University of Niš, Niš, Republic of Serbia Negation of important cultural-formal-conceptual differences and decreasing observation of the strategy of non-globalistic approach to design of facades and buildings in urban agglomerations, indicate serious negligence of special esthetic-historical values of houses and micro-ambience entities. Diverse architectonic-artistic viewpoints in this paper indicate collapse of values of the urban space and establishment of a new, problem-laden identity of architectonic, extra-contextual physical structures. Urbana locations under the globalization pressure obtain contrasting, inadequate physiognomies in which the cultural architectonic values from the past are negated and endangered in a non-visionary manner. The examples in this paper confirm unacceptable, confronted ideas of old and new form and low creativity of designers in protection of ecourbarchitectonic-cultural heritage. In short, they demonstrate orientation errors in designing frameworks, where the basic consideration of observation of special locations was lost, and where contemporary technologies and building materials create large unsustainable discrepancies, interpolation changes and mixture of styles in urban culture of cites, bringing about new inadequate interventions, contrasting forms of transformation of public space and increasingly provocative unrecognizable situations in organizational terms, dominated by floor additions, extensions etc. ОБСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА КЛАСНО УЧИЛИЩЕ В ГРАД ДРЯНОВО доц. д-р Петър Христов, проф. д-р Васил Кърджиев УАСГ - София Разгледани са конструктивните особености и актуалното техническо състояние на сградата на класното училище в град Дряново и възможностите за нейната рехабилитация и съхранение. Предложени са конструктивни мероприятия за отстраняване на характерни недостатъци и повреди и за осигуряване устойчивото използване на сградата в съответствие със съвременните изисквания. ЗАПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВИЗУАЛНИТЕ ПАМЕТНИЦИ ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ докт. Стефан Маринов ТУ – София Реставрация и консервация на визуалните паметници – игрално, документално и анимационно кино. Прехвърлянето и архивирането им на съвременни носители, осъществено чрез новите технологии.


ДИЗАЙН НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НОСЕЩИ ДУХА НА НОМАДИЗМА доц. д-р Георги в Червендинев ТУ – София В еволюционното си развитие предметите придобиват нови функции и нови значения в контекста на своята употреба, като в същото време загубват някои от старите си характеристики. Тази промяна се съпровожда от съответни културни промени в обществото. Връзката е двупосочна, както човекът променя предметите според неговите изисквания, така и предметите определят неговото поведение и начин на живот. Изследвайки тази двупосочна връзка, историците намират информация в намерените артефакти за културните особености на нашите предци. По аналогичен начин, дизайнерите определят начина на живот на идните поколения. В този доклад са разгледани някои специфични аспекти от номадския начин на живот свързани със свободното придвижване, приспособимостта към различни условия и близостта с околната среда, които биха могли да бъдат интегрирани във функционалните изисквания на бъдещи превозни средства. Този анализ разглежда автомобила не само като транспортно средство, което трябва да се придвижи от една точка до друга, за определено време и срещу съответния разход , а като алтернатива при която е са по-важни, както пълноценното изживяване при пътуване, така и присъствието на возилото в жизнената среда при паркирано положение. Един такъв различен аспект към функционалността на бъдещите алтернативи за транспорт би дал възможност да се запази връзката ни с околната среда, която при съвременните транспортни средства е все по-ограничена. ЦВЕТЪТ КАТО МАТЕРИАЛ В СЪВРЕМЕННАТА СКУЛПТУРА И ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА СРЕДА докт. Жулиета Койчева НХА – София В статията се определят целите и задачите на изследването на цвета като материал в условията на постмодернизъм и неговото място като изразно средство в съвременната живопис и скулптура, които са зависими от развитието на новите пластични явления и тенденциите на отпадане на жанрова определеност и размиване на границите за отделните видове визуални изкуства на постмодерното. Представят се нови пластични експерименти и форми от творчеството на модерните европейски артисти на XXI век, пресъздаващи процеси на пространствени и съпоставителни отношения в използването на цвета като материал и като обект на творческа интерпретация. Статията проучва промените в развитието на формата като транслация на живописта в триизмерна форма и систематизира появата на хронологично възникващи явления, свързани с физичните и оптични свойства на цвета като материал, които формират параметрите на проучваното явление. Статията се стреми да обхване проблемите на съвременните пластични изкуства и да определи значението на експериментите с цвят и форма в рамките на този процес. Изследването на проблемите на формата, която отчасти се характеризира с жанрова определеност за живопис, но преминава в триизмерен обект и нейното място в съвременната архитектурна среда поставя инсталацията с нейните характеристики като творчески прототип на създаване на пластичен обект, който преминава от материя към психологическо ниво на възприятие. Изследването има за цел да направи прехода от мястото на живописта като жанр в класическото творчество до развитието на използването на цвят и форма като концепция за възприемането на цвета като материал при най-съвременните творци на постмодерното изкуство.


ГРАФИЧНАТА ИДЕЯ В ПЛАКАТА КАТО ЕКВИВАЛЕНТ НА ЕДНО ВЪЛНУВАЩО СЪДЪРЖАНИЕ докт. Настасия Драгнева ТУ – София Разглеждане на плаката като носител на смисъл и послание, представени чрез визуална комуникация. Средство за постигане на търсено внушение, представящо провокация към зрителя. Изследване на съвременната графична идея, водеща до липса на такава изобщо. “ГОЛЯМАТА ПЕЩЕРА” ОТ КОМПЛЕКСА НА ДРЯНОВСКИЯ МАНАСТИР – ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪВРЕМЕННО ЕКСПОНИРАНЕ доц. д-р Петър Христов, проф. д-р Васил Кърджиев УАСГ - София В доклада се разглеждат техническите възможности за превръщане на съществуващи стари хидротехнически съоръжения, изградени в “Голямата пещера” от комплекса на Дряновския манастир, в сгради на съвременен туристически информационен център. Разглеждат се възможностите за тяхната трансформация без допълнително увреждане на природните дадености в пещерата и в контекста на нейната културно-историческа значимост, като част от комплекса на Дряновския манастир. ОПАЗВАНЕТО НА ТИПОВИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ГАРИ В БЪЛГАРИЯ, СТРОЕНИ ПРЕДИ II СВЕТОВНА ВОЙНА арх. Ирина Атанасова УАСГ - София Изследването е насочено към архитектурното наследство на железопътния транспорт в България, като се фокусира върху типовите гари от периода преди II Световна война. Представят се запазените обекти, историческата им периодизация и характеристиките на архитектурния стил. Изясняват се специфични особености и проблематика на опазването на типовите гари, разгледани са възможностите за защитата им като единична и групова културна ценност. КОМПОЗИЦИОННИ РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ШЕВИЦИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЛЕКЛО ас. д-р Боряна Георгиева -Гущанова ТУ – София Разглеждат се различните композиционни принципи използвани за създаване на българските народни шевици. Как майсторките на шевици търсят вдъхновение от заобикалящата среда и създават стилизирани образи, за да украсят дома и облеклото си. Предложения за различно приложение на разгледаните композиционни принципи в съвременното облекло. Нуждата от допълнително опростяване на елементите от композициите за нуждите на бродировъчните машини.


КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И НЕГОВОТО ОПАЗВАНЕ – ТРИ ПРИМЕРА ОТ СЪВРЕМЕННАТА ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА гл.ас. д-р Велина Панджарова УАСГ- София Чрез анализ и коментар на архитектурния подход в три примера от съвременната европейска практика - Библиотеката в Спийкенисе, Нидерландия; Ранно-християнската църква в Сипонто, Италия и Стъклената къща в Амстердам, се прави опит да се даде отговор на въпроса: Възможно ли е използването на съвременни материали и технологии при експонирането и социализацията на архитектурното наследство и паметта за него? ВИРТУАЛИЗАЦИЯ НА НАСЛЕДСТВОТО: ПАМЕТНИКЪТ 1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ ПРЕД НДК, СОФИЯ докт. арх. Радосвета Кирова, арх. Делчо Делчев Институт за изследване на изкуствата, сдружение „Трансформатори“ Дигиталната ера през последните две десетилетия промени коренно методите на работа в инвестиционното проектиране и процеса на опазване на наследството, създавайки нови мощни инструменти за проектиране, документиране (заснемане) и проучване, които създадоха основата за изграждането на изцяло нова методология в опазването на културно-историческото наследство, залегнала в хартата на ЮНЕСКО от 2003г. В стратегически план дигиталната революция промени парадигмите за „памет“ и „историчност“ и тяхното съвременно интерпретиране, нови форми на опазване – виртуализация на наследството. Паметникът 1300 години България, разположен в градинката пред Националния дворец на културата в София фокусира обществен интерес с контрастно значение – от пълно отричане и желание за незабавно събаряне в контекста на желанието за преизграждане на паметника на героите от I-ви и VI-ти пехотен полк до висока оценка за естетическите му и урбанистични качества – дискусия, която завърши с решението на Столична Община от 2014г. за демонтаж на паметника, потвърдено от съдебно решение през настоящата 2016г. Въпреки, че не притежава статут на недвижима културна ценност, паметникът 1300 години България е безспорна част от културната идентичност и градската памет на София през последните 35 години и въз основа на изготвените проучвания за историята на неговото изграждане, лазерно сканиране и интерактивни акции през последните години предоставя интересна възможност за виртуализацията му като пилотен проект в тази специфична съвременна сфера от опазване на културното наследство. АНАЛИЗ ВЪРХУ КОНСТРУКЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ГАЙДА проф. дтн Николай Ангелов ТУ – София В настоящата статия, в резултат от сътрудничеството с етноорганолог от БАН, е показана конструктивна документация, отнасяща се за българския народен инструмент – гайда. Създадени са конструктивни чертежи на родопската каба-гайда. Направен е и технологичен анализ върху конструкцията на гайдата в аспекта на неговата реализация, както и от гледната точна на музикалните ѝ възможности.


УПОТРЕБАТА НА ПЧЕЛНИЯТ ВОСЪК В ИЗКУСТВОТО И ДИЗАЙНА ДНЕС ЧРЕЗ ТРАДИЦИОННИ И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ гл. ас. д-р Яна Юнакова ТУ - София Опитът на човечеството от 4000г. насам показва, че пчелният восък притежава редица свойства, които го правят много ценен материал, приложим в различни области на човешката дейност за технологични, художествени и медицински цели. Любопитно е да се отбележи, че химическите и физическите анализи на намерени артефакти, съдържащи пчелен восък, показват че той не е променил състава си въпреки че са изминали хилядолетия. Многобройните приложения на пчелния восък са актуални и в наши дни. Около 40 на сто от световната търговия с пчелен восък се използва в козметичната индустрия, 30 на сто за фармацевтичната промишленост, а 20 на сто за моделиране и отливки в промишлеността и изкуството; за направата на политури, смазочни материали за индустриална употреба и още много други приложения. Днес в употребата на пчелния восък се използват иновативни подходи и инструменти за създаването на различни обекти на изкуството и дизайна. Именно те са обект на това кратко изследване Поводът за него е експерименталният ми проект ABSOLUT APIS създаден за ABSOLUT, инициатор на фестивала Аbsolut creative space през 2016 г. с акцент върху рециклирането, устойчивостта и социалната отговорност в дизайна. Целта на експеримента беше създаването на сет за студени напитки от два различни напълно обновяеми материала – пчелен восък и хартия. ТРАДИЦИЯ И ИНОВАЦИЯ – НОВИ НАПРАВЛЕНИЯ В СЪВРЕМЕННАТА ГРАФИКА доц. д-р Десислава Христова-Тошева НХА София Изящната графика е сред най-бързо променящите се изкуства. Това не е изненадващо, тъй като основната й цел е комуникация и обмен на идеи и образи. Доскоро се считаше, че е по-близо до занаята, базиран на технологията. С навлизането на фотографията, дигиталния принт и новите медии през последните години сме свидетели на все по-бързо променящото се графично изкуство. Съвременните графици разширяват границите на своето артистично изразяване, като използват традиционни графични техники за реализиране на произведения като инсталации, скулптури, 3D обекти, дори видео арт или анимация. Излизането извън пределите на технологията и ограниченията на "графичния лист в рамка" дава на художниците огромна свобода да експериментират с печат върху неконвенциални повърхности, нови материали и безкрайни възможности за комбиниране на класически и иновативни средства за печат. АНАЛИЗ НА НЕЛИНЕЙНОТО ФРАКТАЛНОТО ФОРМОИЗГРАЖДАНЕ В СТРУКТУРАТА НА АРХИТЕКТУРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА И ЕЛЕМЕНТИ гл. ас. д-р Рангел Чипев ЛТУ – София В статията се прави структурен анализ на няколко архитектурни обекта, в които се среща нелинейното формоизграждане. Прави се аналогия на природният структурен феномен – фракталът с появата на нелинейни композиционни решения в дизайна и архитектурата.


ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ЦВЕТОВИ КОНТРАСТИ В ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН НА АРХИТЕКТУРНИТЕ СТИЛОВЕ НА 20-ТИ ВЕК гл. ас. д-р Рангел Чипев ЛТУ – София В публикацията бива разглеждано историческото развитие по периоди на едно от ключовите композиционни средства в дизайна – контрастът чрез цвят. Стремежът е да бъдат проследени цветовите въздействия на пространствата, проектирани като част от ключови жанрове в дизайна на 20-ти век. Анализът се прави в рамките на цветовия контраст, изключвайки до определена степен, където е възможно, силното влияние на контраста при обема и тектоничните връзки на елементите в интериора. СМИСЛОВИ АСПЕКТИ НА АСОЦИАТИВНО-АБСТРАКТНИЯТ ОБРАЗ И ДЕКОРАТИВНИТЕ МУ ПРОЯВЛЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕТСКИТЕ ВЪЗПРИЯТИЯ докт. Радка Йорданова ТУ - София Докладът разглежда същността, значението и изграждането на асоциативно-абстрактните образи. В него се акцентира както върху декоративните измерения на абстрактността като формообразуващ фактор, така и върху стилизацията като средство за формиране на подобен символично-наподобителен облик на даден натуралистичен фундамент. Описват се различни принципи за създаване на стилизации. Засягат се въпросите за възприемането и изграждането на асоциативно-абстрактни образи за и от деца, както и тяхната роля за развитие на детското въображение. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – МЕТОДОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В ДИГИТАЛНАТА ХУМАНИТАРИСТИКА докт. Калина Сотирова БАН Наследството е онлайн, за да разказва истории, за да провокира публики, както и за да „продава” услуги и преживявания в общество на виртуалните мрежи – социални, семантични, професионални и др. (Рифкин, Кастелс). Доскоро статичен и идеологически зареден конструкт, днес наследството е динамичен социален и културен конструкт, чиято функция е да представя и формира множествената идентичност на жителя на глобалната мрежа (netizen). Музейните колекции се мислят като започнато, но незавършващо пътуване и пресичане на култури, знакови системи, символи, ценностни и морални императиви. Фокусът на настоящата статия е поставен върху три теми: (1) какво представляват и доколко са успешни съвременните (постмодерни) концепции на дигиталната хуманитаристика и музеология за музея като „отворен музей“, „хъб“, „контактна зона“; (2) как се създава дигиталното културно наследство от управленска и технологична гледна точка; (3) как дигитализацията на културни ценности се вписва в българската музейна действителност и как същата тази действителност обучава чрез дигитални разкази (digital storytelling) своя посетител в силно конкурентната среда на образователни институции, развлекателни и творчески индустрии и Интернет.


УЕБ БАЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЦИФРОВО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА инж. Петър Атанасов Регионален исторически музей Варна Дигитализацията може да е процес. Повечето институции гледат на нея именно така. За мен тя е инструмент за улесняване на достъпа до културно съдържание и образование, за постигане на по- близка до истината историческа интерпретация. Като начало е добре да има държавна политика по въпроса (визия, цел, финансиране на проекти). Трябва по някакъв начин да се стимулира дигитална „трансформация" на музеите и галериите, те трябва да видят ползата от това и да искат да го правят. Уеб базираното приложение за цифрово представяне на движими паметници на културата е информационна система за създаване и управление на дигитални документи съдържащи описанията на музейни обекти и паметници (експонати, находки). Чрез него се поддържа общ работен поток за документиране на културните обекти. Осигурява функции за навигация, търсене и извличане на дигитални документи. Интеграцията на полетата с музейните описания става на основата на онтология. За модел на данните се използва онтологичния модел за научен паспорт на движима културна ценност. Моделът, реализиран в системата е опростен и адаптиран за целите проекта. Така се постига по-лесна интеграция на полетата с музейните описания. По този начин системата свързва всички данни. По отделно те носят информация, но в цялостност позволяват да се разбере това което не е явно на пръв поглед. Тази функционалност е много важна за изследванията в областта на историята и археологията. Потребителят има възможност да търси информация по колекции (фондове) категории или други критерии (материал, техника на изработка и др.). Освен това може да осъществи търсене чрез въвеждане на текст в полето за търсене. Критериите и категориите не са предварително дефинирани. Администраторът на системата (куратор в галерия или уредник в музей) може да ги въведе по свое усмотрение; естествено те трябва да са съобразени с общата терминология която всички използват в областта на КИН. Разработени са информационни технологии в археологията, историческата наука и културното наследство; методи и средства за филтрация на процесите, въвеждане на съвременни технически средства; синтезирани са резултатите в хипотези и изводи; постигната е по-близка до истината историческа интерпретация. ИЗКУСТВО - ДИЗАЙН - ИЗКУСТВО проф. д-р Мария Евтимова, ТУ - София В доклада е разгледана същността на процеса „Изкуство-дизайн-изкуство“, като е акцентирано на изследването на преобразуването на пластичния образ съобразно функциите на продукта: живописни платна, арт-продукти (шал) и съвременни N форми. Показана е авторова творческа интерпретация


НОВИЯТ ЖИВОТ НА ИНДУСТРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПА д-р Ралица Гелева „Българска енциклопедия” – Научно-информационен център, БАН Краят на 20 и началото на 21 век са белязани от една нова тенденция в опазването и популяризирането на наследството – подчертан интерес към индустриалните паметници и произведения. Наред с оценката на това наследство като съществен дял от общественото и творческо развитие на човечеството, подходът към неговата ресоциализация е свързан с техническите постижения и иновациите. Това позволява да се даде нов живот на произведенията, които все по-често намират достойното си място в пространството. В доклада се разглеждат както проблемите на същността на паметниците, потенциалните възможности за симбиоза между различни методи и форми на художествена изява, така и интегрирането на съвременни технологии в представянето им пред различни публики. ТРАДИЦИОННИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕХНИКИ В ГРАФИЧНИЯ И ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН НА СПОРТНИ ПРОДУКТИ д-р Елена Димитрова ТУ – София Създаване на концепция и реализиране на графичния дизайн на кутиите на спортни стоки с традиционните художествени техники – акварел. Разработване на графичното оформление върху продукта. Използване на програмите Adobe Photoshop и Adobe Illustrator за обработка и финализиране на дизайна. Прилагане на черки използвайки характеристиката на петното при акварел, акрил и др. Векторно изграждане и манипулиране на изображенията при създаване на опаковки за тротинетки, ролери и скейтборди. СОЦИОКУЛТУРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СКУЛПТУРНИЯ СИМПОЗИУМ В ИЛИНДЕНЦИ гл. ас. Анна Покровнишка, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград Симпозиумите са културни центрове, които са подчинени на социалните потребности на обществото. Традиционно в своята същност те са ангажирани с представяне на изкуството, или с други думи казано, това са специфични пространства, наситени с богат художествен живот. Изключително ценни за населените места, където се организират, тези форуми оказват влияние върху техния естетически и културен облик. КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ВИТРАЖ докт. Мартин Златков, гл. ас. д-р Здравка Брайкова - Николова ТУ - София В статията се разглеждат конкретно авторите и техните произведения, създадени с висока стойност. Думата витраж идва от френски: vitrage - остъкление и още по-рано като производна дума от латинският: vitrum - стъкло. Едни от най-известните автори на българският витраж са Анастасия Тонкова, Андрей Янев, Борис Желев, Венелин Фотев, Венера Костадинова, Владимир Леков, Иван Ламборов, Илия Янков и др. Анализира се колористиката, сюжета и технологията за изработване на витража.


ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО И ВИЗАНТИЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВНО ИЗКУСТВО В СЕМАНТИЧНОТО ПОЛЕ НА ЗАПАДНИЯ И ИЗТОЧНИЯ РЕЛИГИОЗЕН СИМВОЛ доц. д-р Ангел Кондев ТУ - София В доклада са представени основните моменти от изследването на връзката между различните интерпретации на образа на Християнския Бог – католическата (западноевропейската) и православната (византийската), и съответните художествени стилове – готически, ренесансов и византийски, обхванали всички области на европейското изкуството през зрялото средновековие, като се защитава тезата, че тези стилове играят ключова роля за определяне на посоката на последващия културно-историческия процес, прокарал дълбока демаркационна линия между европейския запад и европейския изток. АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИЯ ТРУД НА МЕБЕЛНИЯ ИНЖЕНЕР ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА МЕБЕЛИ гл. ас. д-р Изабела Радкова, ЛТУ София Създаването на нови модели и произвеждането на мебели е творчески процес, съпътстван с решаването на сложни инженерни задачи. Реалният модел, който ще удовлетвори потребителя е резултат от компромиса между желаното и възможното и е оптималният, получен след проучване на многобройни възможни варианти. Автоматизирането на този творчески процес създава предпоставки за повишаване на качеството на инженерния труд на мебелния инженер при създаването на мебели и обзавеждане. ПАМЕТТА НА ИСТОРИЯТА ПРЕЗ ЕЗИКА НА ТЯЛОТО. ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ТЕЛЕСНОТО ПОВЕДЕНИЕ ст. преп. д-р Ивайло Пеев ТУ – София Текстът ще представи резюмирано историята на изучаването на телесното поведение и разчитане кодовете на неговия език, като бъдат потърсени елементи, запазили и препредавали се през различни етапи от човешката история. Идеята е да се проследи как от невербалните езикови елементи можем да разчитаме душевни аспекти на хората от отминали времена, как историята се „запечатва“ в соматичното поведение на индивиди от определена общност. Ще бъде потърсено доколко определени жестове, мимики, пози и позиции, включени в дадено етикетно поведение на тялото, съхраняват моменти от историческия контекст, как те се появяват, трансформират, изчезват във времето. Ще бъде потърсен отговорът на въпроса какво „помни“ тялото от отминалите епохи, как го препредава и съхранява от поколение на поколение, има ли историческа памет тялото, разчетима в неговия език.


ПОСТЕРНА СЕСИЯ LIVING HERITAGE: CULTURAL PRACTICES AND NATIONAL IMAGINARIES IN TIMOR-LESTE Professor Maria Jesus Pena Castro University of Salamanca Spain This paper analyses the potential as National Heritage of the Timorese Sacred Houses (Uma Lulik), since these architectures condense local tradition and history. Their protection reinforces the national identity and support local development promoting cultural tourism. The Uma Lulik represent the cultural heart of the Timorese Society since these buildings are not only the temples of the local religion but also embody the extended families that structure the society and the tradition as a hole. In recent years, after the country independence in 2002 the Sacred Houses also become the representation of the new nation. After the Indonesian invasion and the following destruction, the Sacred Houses stand as the symbol for the Timorese society, the bond between the past and the future, the representation of the ancestors and the hope for the new nation. Considering them as Cultural Property, the safeguarding of the Uma Lulik will facilitate the Timorese people to assert their pride, dignity and national unity. ТРИИЗМЕРНОТО (3Д) МОДЕЛИРАНЕ - СЪВРЕМЕНЕН СПОСОБ ЗА ИЗУЧАВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО доц. д-р Нела Здравчева УАСГ - София Докладът разглежда тримерното моделиране, което се явява един иновативен и перспективен способ за предоставяне и визуализиране на информацията, през призмата на фотограметричните и дистанционни методи. Специално внимание е отделено на главната негова особеност – възможността и предизвикателството да се документират както съществуващи обекти, така и да се моделират и оптимизират различни решения, които тепърва предстои да бъдат реализирани (например за реставриране на паметници на културата). Разгледани са двата основни етапа, чрез които се осъществява 3Д моделирането на различни проектни решения по фотограметричен начин. Авторът аргументира тезата, че през последните години 3Д моделирането придобива все по-голяма популярност и намира все по-широко приложение в много области на съвременния живот в това число и в областта на изучаването и опазването на културноисторическото наследство. Анализирана е и неговата практическа и икономическа ефективност, тъй като се постига значително повишаване на комфорта и качеството на работа при проектирането и документирането и радикално съкращаване на разходите и времето за извършване на тези дейности. ТВОРЧЕСКИ СРЕЩИ - ТРАДИЦИЯ И ИЗКУСТВО гл. ас. д-р Михаела Гаджева ТУ – София Настоящият доклад има за цел – споделяне творческият акт в работния процес, експериментите и авторовите резултати на участници в акварелен пленер, осъществен по проект на НИС, ТУ-София.


ХОЛОГРАФСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА доц. д-р Нела Здравчева УАСГ- София Наред с основните теоретични положения на холографията (която е метод за записване и възстановяване на пълното обемно изображение на обектите, основаващ се на явленията интерференция и дифракция) в доклада са анализирани качествата, свойствата и особеностите на получаваните изображения. Специално внимание е отделено на създаването на холографски образи на различни паметници на културата и на музейни холографски копия. Авторът дискутира и някои свои идеи относно възможностите за по-широкото и рационално използване на холографските изображения в областта на културно-историческото наследство. ОБУЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО ЧРЕЗ КЛАСИЧЕСКИТЕ ТЕХНИКИ В ГРАФИКАТА. СВОБОДНИ РАБОТИ В ЛИНОГРАВЮРА. гл. ас. д-р Михаела Гаджева ТУ – София Докладът ще представи авторови резултати от обучението си по графика, като ще се покажат нагледно такива по всички класически графични техники. Ще се направи кратък анализ на всяко едно изпълнение. Ще се представят творчески, свободни решения в линогравюра изпълнени на художествени пленери. Материалът може да послужи като онагледяване в часовете посветени на графичните възможности по предмета Изобразителни методи и техники към катедра ИД, ТУ-София. AN APPROACH TO INTANGIBLE HERITAGE OF EAST TIMOR: KORE METAN CEREMONY AS A SYMBOLIC EXPRESSION OF LIFECYCLE Laura Sanchez Perez, PhD candidate University of Salamanca -Spain The many East Timorese ceremonies are an expression of this society, which is arranged in a strict hierarchy that has an impact on different socioeconomic dimensions of the country. Such cosmogony prescribes strict relationships in which people interact through asymmetric exchanges involving all levels of social and spiritual life. The world of the living and the world of the dead are interconnected, so it is important that they are balanced: the fulfilment of Kore Metan (or "remove the mourning" ceremony) is one of the cultural expressions to maintain and preserve that balance. This funeral ceremony marks the end of mourning after the death of a family member; it becomes part of the world of the ancestors as spirit, not as a ghost. In this ceremony are also present all elements of the complicated Timorese socio-economic network: it is based on reciprocal obligations between (and within) lineages, which organize the hierarchy and social structure of the country. Thus, the Kore Metan is essential to understand the traditional Timorese cosmogony. Now, changes in the economic system, migration and abandonment of rural areas delay the celebration of Kore Metan, causing imbalances in the complicated social system: as part of the conception of Timorese lifecycle, this may cause a rift in their cultural heritage. This paper tries to act on this possible eventuality, protecting the ceremony as an expression of the Timorese Intangible Cultural Heritage: registration and documentation of this ceremony in its traditional expression prevents its disappearance, as well as promotes its restoration in case of adverse changes.


WARIME: TRADITION, REVITALIZATION AND INDIGENOUS VISIBILITY IN A MULTIETHNIC STATE Vivian Paulina Rosado Cardenas, PhD Candidate University of Salamanca- Spain The Piaroa are an indigenous group living along the middle Orinoco River in the ColombianVenezuela border. Like other indigenous peoples of the region, the Piaroa have gone through great socio-cultural changes in the last 60 years. However, the Warime ritual has been and it is still a guide mark for ethnic selfness and their political positioning within multiethnic states. The Warime complex includes a lot of activities, practices and rituals, involving all members of Piaroa society in different scale. Its repercussions cover from the magical fertility of the environment to the quantity and quality of inter and intra community relationships. The evangelization, biomedicine and formal education contributed to the apparent abandonment of warime practice. Nevertheless, currently the communities have shown a great interest in recovering it, teaching it to young people and spreading some elements not sacred to the national society to contribute to the Piaroa's visibility in the political scene. ТРИИЗМЕРНО ГАДАТЕЛСТВО – ГРАДИНИТЕ НА ТАРО НА НИКИ ДЬО СЕН ФАЛ хон. преп. Атанас Атанасов НХА София Едва ли има по оригинален и необичаен начин да бъдат реализирани картите Таро от това да ги пресъздадеш в триизмерен вид – скулптура. И това не е достатъчно за ексцентричен артист, като Ники дьо Сен Фал, тя създава цял парк с огромни фигури, отговарящи на алегориите на Таро. Това дело се превръща в най-значимото произведение на нейния живот - последните 20 години тя буквално живее в приказката на Таро. Приказен свят, възторг от живота, взрив от цветове, мощна енергия, съчетана с метафизични внушения и в същото време ясни и категорични символи и алегории, познати от векове. Познати са от векове, но тук звучат по-различно от всичко, което сме виждали досега. И не може да бъде другояче, авторът на приказната градина на Таро е странна, колкото са странни и произведенията й. МОДЕЛИРАНЕ НА ХИБРИДНА КОНТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНА СИСТЕМА ЗА ШРИФТОВО ПРОЕКТИРАНЕ докт. Васил Кателиев, доц. д-р Цена Мурзова ТУ – Варна Статията описва възможностите за изграждане на хибридна контурно-параметрична система за проектиране на големи шрифтови фамилии. Обсъжда се възможността за приложението ѝ за доразвиване, след оцифроване, на проектираните в България след 40-те годни на миналия век шрифтови образци, които са част от българското културно историческо-наследство. В статията е показно как посредством надграждане на вече съществуваща система за шрифтово проектиране, обсъжданата, може да бъде моделирана и в последствие реализирана. Докладът предлага възможен реалистичен модел на модул, обезпечаващ съвместното безпроблемно функциониране на свързаните отделни части на системата. Направеното проучване е едно от малкото в България, занимаващи се с проблемите на шрифтовото проектиране и технологиите, асоциирани с него.


ФОТОРЕАЛИСТИЧНАТА ЖИВОПИС НА СТЕФАН ЯНЕВ ст. преп. Росен Тошев НХА София Роденият през 1952 г. в Благоевград Стефан Янев е един от авторите в българската живопис, чието творчество е тясно свързано с фотографията. Този художник несъмнено може да бъде определен като един от най-типичните фотореалисти в българското изобразително изкуство от 80-те години на XX век и тази посока в творчеството му продължава и до днес. Защо и как авторът стига до взаимодействие между фотография и живопис е сложен въпрос с нееднозначни отговори, но безспорен факт е положителното влияние върху българската живопис, породено от това взаимодействие. КЛАСИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ ЛИТОГРАФСКИ СПОСОБИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИКА В НХА ас. Емануела Ковач НХА София В програмата за обучение на студентите от специалност Графика в НХА са застъпени класическите литографски техники и съвременната им интерпретация. Разглеждат се видовете традиционни литографски материали за създаване на графично изображение като рисунка с туш или креда, негро, автолитография, лави и др., както и нови материали и способи като обикновена химикалка, ксерокс трансфер и смесени техники. СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ НАЧЕРТАНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ШРИФТОВА ФАМИЛИЯ докт. Васил Кателиев, доц. д-р Цена Мурзова ТУ – Варна Статията има за цел да анализира съвременните подходи за автоматизиране процеса на компютърното проектиране на големи шрифтови фамилии посредством прилагане методите на шрифтова интерполация и/или екстраполация, използвайки минимален брой „източници“– непосредствен проблем при опита да бъдат доразвити, след оцифроване, шрифтовите набори проектирани след 40-те години на миналия век в България – част от нашето културно-историческо наследство. В статията е предложен нов хибриден контурно-параметричен подход на проектиране, който се отличава със своето бързодействие и възможността за едновременно генериране на голямо количество нови начертания въз основа на един начален проект. Предлаганият метод предоставя и изцяло нови възможности за работа в сферата на курсивните и калиграфски базираните шрифтови начертания, а именно разработката на големи фамилии с множество тежести и ширини, каквито понастоящем се срещат изключително рядко. АМСТЕРДАМ – КАНАЛИ, ВЕЛОСИПЕДИ И АРХИТЕКТУРНИ ТРАДИЦИИ студ. Христо Христов УАСГ- София Разгледано е архутектурното наследство на Амстердам и успешното му интегриране в съвременния архитектурен облик на града. Отбелязани са положителните примери на вписване на това наследство и отражението му върху динамиката в архитектурноградоустройствено отношение. Потърсени са аналогии за успешно пренасяне на положителния холандски опит в условията на България.


СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО студ. Мая Петрова – НХА д-р Ралица Гелева – „Изкуство и жизнена среда”, Ръководител на проект Съвременните художествени практики разширяват своите възможности благодарение на развитието на модерните технологии и творчески ресурси. Под формата на конкретен пример за разработване на Проект за художествено оформление на екстериорно пространство са представени различни технологични средства, с помощта на които е извършена предпроектната подготовка. Настоящият доклад представя работата по Задание за идеен проект за художествено оформление със средствата на стенописна техника на екстериорна стена на територията на Творчески дом на БАН, гр. Варна като за основа на сюжета бъде използвана съвременна интерпретация на елементи от намиращите се в близост културноисторически паметници „Дворец и парк Евксиноград” и „Дворец и парк - Балчик”. Техническите средства и софтуерни продукти са използвани за проучване на културноисторическите обекти, създаване на конкретни композиционно-колоритни профили за тях и разработване на серия варианти за реализация на Проекта. Като част от работата по Проекта беше разработена Анкета, чрез която при представяне на вариантите пред различни публики да се систематизира обществено мнение за спецификата на всеки отделен вариант. Анализът й с помощта на съответни софтуерни статистически продукти ще позволи да бъде създаден специфичен визуален модел на възприятията, въздействията и приемането им от различни целеви групи. Представената методика на работа позволява да се изведат художествени параметри необходими за прецизното изпълнение на Заданието по Проекта и да се даде възможност за избор на най-удачното изображение за предоставената за художествено оформление представителна част на значимо обществено пространство – вътрешният двор на Творчески дом на БАН, гр. Варна.