Kin resume 2013

Page 1


“KURT SCHINDLER’S PROJECT: CULTURE HERITAGE AND TECHNOLOGIES: RECONSTRUCTING AN EPISTOLARY AS A MAIN SOURCE FOR RESEARCHING IN MUSICOLOGY” Dr. Matilde Olarte Salamanca University, Spain The German musician Kurt Schindler (1887-1935) was a very interesting personality: cosmopolitan, poliglota, composer, conductor, performer, coaching singers, musicologist… He was also a famous photographer who worked for several newspapers in Spain and in the United States. Because his experience recollecting folk songs in Russia and Hungary, he was also commissioned by American and Spanish research institutions in 1920 to do fieldwork on popular folksongs in all over the Iberian peninsula (Spain and Portugal) until his earlier death in the 30s. He was pioneer presenting European repertories of French, Russian, Finish and Spanish music to American audiences through the his choir Schola Cantorum of 300 mixed voices. DESIGN AS CULTURAL HISTORICAL HERITAGE (HISTORICAL REALITY, PUBLIC ATTITUDES AND EXHIBITION PRACTICES) D-r Ralitza Geleva-Tzvetkova, Bulgarian Encyclopedia Scientific Information Centre with the Bulgarian Academy of Science Alongside the works of fine arts, public level of development is also determined by the qualities of its consumer culture. The building-up of this culture is an essential element of the philosophy and psychology of each nation. Among the important factors for public opinion development is the role of design, which in the 20th century was in a time of prosperity and occupied a significant place in the course of modern art in general. Design and designers’ works historical development is important for the forming of a consumer culture. Its most essential value is the continuous evolutionary path in which are being built-on the achievements of the artists who have dedicated themselves to the cause of improving the quality of life – the designers. СЪВРЕМЕННИ ВЪЗОЖНОСТИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО – НАУЧНОСТ, ХУДОЖЕСТВЕНОСТ, ЕТИКА Гл.ас. Яким Дейков УАСГ София Mодерната епоха налага нови стандарти в сферата на културно-историческото наследство (КИН). Един сериозен поглед върху този процес следва да отчита възможностите, но и рисковете при „модернизиране” на тази сфера, както и смисъла на понятия като научност, художественост, етика. В хода на тази статия ще дефинирам някои универсални принципи, свързани с тези понятия и отношението им към съвременните условия на работа. КИН е сред най-важните дадености на всяка държава и отношението към него е цивилизационно мерило. Тази дейност е поле за изява на множество институции. Подчертаната интердисциплинарност предполага отлична организация, нормативна уредба, образовани специалисти. Отвъд идеалния план е и диктата на пазарната икономика, която обвързва всичко с икономическата ефективност, с възможностите за „осребряване” на културните дадености. В сферата на мечтите и пожеланията остава надеждата, че стопанина на българското културно-историческо наследство ще прояви добрата воля да инвестира адекватни на значимостта му средства, осъзнавайки ефективността на подобни вложения. За добро или лошо, делът на частните инвестиции в културната област не е значителен. Те не са насърчавани умело от нормативната уредба и там, където са налице, са функция от непосредствена лична изгода или граничат с криминалното.


ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНЖЕКЦИОННИ МЕТОДИ ПРИ УСИЛВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ СЪС ЗИДАНА КОНСТРУКЦИЯ Гл.ас. д-р инж. Мирослав Тодоров Гл.ас. д-р инж. Петър Христов УАСГ София При голяма част от архитектурните паметници носещата конструкция е формирана от каменни или тухлени зидарии - основи, стени, пиластри, сводове, купoли и др. От съвременна гледна точка този вид конструкции са чувствителни към деформации и динамични въздействия. Практиката показва, че често при подобни сгради се наблюдават значителни повреди – пукнатини, обрушвания, разхлабвания и др., които застрашават както паметника, така и сигурността на посетителите. Това налага специално внимание към методи, технически похвати и технологии за усилване и възстановяване, достатъчно надеждни и в същото време щадящи и предпазващи от разрушение паметника. В доклада се разглежда приложението на инжекционните методи при усилване и възстановяване на зиданите конструкции. Отделено е внимание на проучването на геоложката формация, дефектите и повредите, техническото състояние, технологичните условия на площадката и моделирането на механичното поведение при различни натоварвания и въздействия. Тези особености са илюстрирани с примери на конкретни проектни решения. ПРОУЧВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО Гл.ас. д-р инж. Мирослав Тодоров, УАСГ София Съвременните приложни средства за регистрация на археологическите субстанции, в комбинация с различни подходи за третирането им и разнообразието от материали са една богата основа за съхранение на културното наследство. Днес може да се твърди, че ние в България сме създали условия за несистематичен подход и развиваме практики, които в голяма степен излагат вече разкрити паметници на неотменните атаки на атмосферните фактори. Това неминуемо води до тяхното забвение и изчезване. В това отношение примерите са много: Червена църква край Перущица; Ивановски скални Църкви; множество тракийски гробници, средновековни фортификационни съоръжения и др. С откритите в последните няколко години възможности за национално и европейско финансиране, надеждата за съхранение и представяне на културното ни наследство пред поширока публика са реалност. При голяма част от недвижимото културно наследство субстанцията е увредена от дълготрайно развиващите се процеси в земната основа и в строителните конструкции. С разбиранията на механиката тези конструкции се разглеждат поскоро като дисперсни, отколкото континуални системи. С течение на времето в тях се развиват в значителна степен процеси на пълзене и стареене. Множеството естествени процеси, с които живее земната кора, като пълзене на земната основа, сеизмични въздействия и човешката дейност, също са оставили своите следи. Разчитането на следите от тези процеси с използване на директни и индиректни методи дава възможност за изграждане на житейската карта на конструктивните елементи и чрез нея планиране на подходящи средства за консервация и реставрация. Конструктивните проблеми, в комбинация с всички изисквания за запазване на конструктивната цялост и дълготрайност, трябва да се разглеждат в общия контекст на запазването и експонирането на паметниците.


МУЗЕЙ НА МУЗЕИТЕ Гл. ас. Яким Дейков УАСГ София Тема на настоящата статия е една идея, която би могла да се нарече иновативна, но само дотолкова, доколкото още не е осъществена в пълнота. Средствата за нейното реализиране от техническа гледна точка са налице и към настоящия момент. Нещо повече – те се използват частично за сходни цели и са обект на изследване от настоящата конференция. Съвременните информационни технологии позволяват създаването на един музей, в който експонатите са виртуални. Музей, в който посетител или група може да разгледат по-голяма част от прочутите движими и недвижими културно-исторически паметници на България, следвайки предварителна селекция или личен избор. ПОДХОД ЗА ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМПРИ КЛАСИФИЦИРАНЕ В ПРИЛОЖНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ИЗКУСТВА Гл. ас. д-р Изабела Радкова Лесотехнически Университет – София Художествените изделия от дървесина, сътворени с опит и любов от майстора-творец представляват творби на приложно-декоративното изкуство, независимо от предназначението на изделието. В исторически аспект те са дизайнерски експонати на приложно-декоратвното изкуство. В съвремието дизайнерския продукт може и е необходимо да бъде многократно тиражиран, а не да остане единичен уникат. Творческият заряд и високият естетизъм, който художествените изделия от дървесина излъчват ги правят търсени и предпочитани при оформянето на интериор и екстериор. Този интерес предизвиква търсене на решения за промишленото производство на дизайнерски модели и предмети, които да могат да достигнат до повече зрители, потребители и ценители. ГРЕШКИ В ТЕХНОЛОГИИТЕ И УСЛОВИЯТА НА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ МУЗЕЙНИ ЕКСПОНАТИ (ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО И КНИГИ) Здравка Брайкова Технически университет - София Вероятно и сред вас има такива, които си спомнят с умиление и носталгия времето на старите часовникарски ателиета, където арменци без възраст с умните очи и дяволитите усмивки на загадъчни магьосници сръчно работят в малкия кръг светлина над масичките си. Те нямаха тайни в занаята. А обущарите… Нима не ви се е случвало да вземете обувките си от дюкянчето похубави и здрави, отколкото сте ги купили. Почистени, с нови подметки и налчета на токовете. Ако пък сте били ученици в някое от училищата по изкуства, със сигурност се е налагало да си поръчате папки за рамките в някоя скрита из малките улички книговезница. Обикновено една такава папка издържаше тежката експлоатация на петте години в гимназията, като завършваше „трудовия си стаж“ върху гардероба, като хранител на старите рисунки. Не защото е негодна, а просто ръбовете са охлузени, платното е избеляло, или сатенените ѝ панделки са се скъсали и вече не става „за пред хора“. Още имам две. На тридесет години са и ми служат. А домашно тъканите ризи от бабите, толкова модерни през осемдесетте, както и тънките разноцветни индийски рокли. Някой да е успял да износи такава? И още, и още… от копчетата и дантелите, до автомобилите, мебелите, корабите и самолетите. Като припомням всичко това, целя само едно – да сравня качеството на ръчната работа с любов, търпение и често потомствени, виртуозни умения, и съвременния „конвейер“.


PICTURE AS MEANS OF STORAGE AND PRESENTATION OF DESIGN PRODUCTS AND ARTWORKS Sen. Ass. Dr. Borjana Georgieva Technical University of Sofia Design products and Artworks (or Works of Art) are the result of a specific type human activity. Although their main purpose is different, basically they have a lot in common. Firstly briefly will be marked differences. For the purpose will be analyzed following definitions. Design products combined art, scientific knowledge and modern technologies to transform into public goods. Artwork (sometime called Artistic Artwork) is a narrative or informative Work of Art that describes, in part or in full, objects or events that are not real, but imaginary, invented by the author. These are works of novels, and many of those in the theater and cinema. A Work of Art is an object possessing aesthetic value, which is the tangible product of artistic creation. It includes works of fine art (paintings, decorative and applied arts, sculpture, photography, etc.); fiction texts (novels, novellas, short stories, etc.); architectural or landscape design, musical compositions and improvisations, theater, ballet or opera productions, cinematography, multiplication, and also all points of interest in terms of its artistic merit. PHOTOGRAMMETRY AS A METHOD OF PRESERVING OF THE CULTURAL HERITAGE Bojana Anđelković Faculty of Civil Enginering and Architecture, Niš, Serbia The preservation of cultural heritage as a separate part of the architectural practice paid the most attention selecting the best method for preserving cultural - historical buildings. This has led to the introduction of virtual methods for presentation, documentation, and thus the preservation of such structures. In case of serious damage or when objects are completely destroyed, the quality and quantity of detailed info is very important. [1] Methods and techniques for documenting objects and spatial units start from simple manual method of recording measurements and drawing up, to the advanced technologies that enable virtual presentation elements or entire building, cultural and historical sites. The formation of 3D models of historic buildings is important in the process of documenting cultural heritage and conducted in order of reconstruction, restoration, analysis and visualization of the object. Model therefore needs to respond to requests such as geometric accuracy, precision, realism, etc.[4] Modeling based on manually collected geometrical dimensions requires a lot of time to work and it is outdated, because of its impracticability and high cost of large-scale projects. Three-dimensional models obtained in this way have no realistic colors and textures and do not show enough detail or damage to the surface. Unlike traditional methods, modern digital methods allow a very accurate representation of the characteristics of the object or layer analysis, design, object behavior under certain conditions as realistic visual presentation. СЕМЕЙНИТЕ РЕЛИКВИ КАТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО Доц. д-р Мирослав Денчев Технически Университет-София В доклада се развиват идеи свързани със съществуващи, но не достъпни за наблюдение и практическо използване неконсервирани и нереновирани семейни реликви, разглеждани като културно-историческо наследство. На базата на личен опит и преживявания авторът споделя своите възгледи за потенциалните възможности чрез, най-вече унаследени артефакти, да се допринесе до съхраняването на национални, местни и родови традиции и подпомагане на народностната култура.


APPLICATION OF AUGMENTED REALITY IN THE PRESENTATION OF CULTURAL HERITAGE Eng. Arch Pejić Petar PhD Student Assoc. Prof. PhD, Eng. Arch Sonja Krasić, Bojana Stajić Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Nis, Serbia Virtual modelling and 3D reconstruction are common tools used in the field of cultural heritage to recreate, analyse and visualise large objects (for example, archaeological sites and architectural buildings) and small objects such as sculptures, ceramic tiles or silver, marble and wooden artefacts. At present, it is possible to apply different technologies to achieve accurate photo-realistic 3D models Photogrammetry is a method by which the data of thee-dimensional spatial structure are obtained, using the two-dimensional photograph data. For application of photogrammetry, at least two photographs of the same building are required, as well as knowing the true distance between two points visible in at least one photograph. Division of photogrammetry on the basis of the place from which it is photographed is to the ground – which is taken from a point on or near the surface of the ground and to eth aerial, which is taken from the air, most frequently from an airplane or a satellite. The accelerated development of hardware and software brought about great improvement in the processes of application of digital photogrammetry. The best example of development is the software for automatic photogrammetry which are owing to free copies, available to all users of the internet. ADVANTAGES IN THE APPLICATION OF 2D AND 3D TECHNOLOGIES IN THE MUSEUM ENVIRONMENT Ass.Prof. Sofia Anguelova Technical University of Sofia, The paper presents some advantages of the application of contemporary 2D and 3D technologies in design of museum environments, expositions, demostrations, etc. These technologies include the generation of 2D mapping, immersive environments (virtual and augmented reality) and the respective 2D and 3D modelling. The immersive environments for museums are discussed in more detail from the visitors’s prespective and the interactions they might have within it, as well as from the specialist’s prespective (that of archeologists, antropologists, historicians etc.). As major advantage of modern museum environment can be observed the fact of achieving effective, impressive, long-lasting experience for the visitors and respectively its high promoting value for the tourist sites. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪВРЕМЕННА МУЗЕЙНА СРЕДА И ИНТЕРАКТИВНИ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА ЗИМНИ СПОРТОВЕ Докторант арх. Марина Василева Технически университет - София Спортът и играта са едни от основните стълбове на културата; имат изключителна роля в социалното и културно развитие на различните народи като създават възможности за обединяване на хората и създаване на общества със сходни интереси. Философията на играта отдава голямо значение на спорта като на специфична игра, в която е запазено културното наследство на човечеството. Спортът се е превърнал в иновативен социален инструмент за преодоляване на трудности и различия в обществото -тежки болести, неравнопоставеност на половете, социално включване на хора в неравностойно положение, разрешаване на конфликти и много други. В тази връзка, стадионите, спортните зали и спортните музеи се превръщат в „храмове" на културата, а спортистите - носители на високи културни ценности. Това са местата, които съхраняват историята и моментите на национална гордост и сила. Тяхната роля е не само да „разказват" за миналото, но и да създават възможности за възпитаване на младото поколение в толерантност, морал, спортен дух и желание за победа. Спортните музеи и експозиционни площи са част от културната памет на нациите.


НЕТРАДИЦИОННИТЕ ФОРМИ НА ИЗКУСТВОТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО ИМ ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ СРЕДСТВА Доц. Мария Евтимова Технически университет – София Целта на доклада е да подчертае взаимно връзката между съвременните изкуства и начина им на представяне чрез средствата за комуникация. Определят се понятията хепънинг и пърформъс, като моментни изкуства. Всъщност, съчетанието на изразителните форми от различните видове изкуства е исторически факт. Всеки ритуал, независимо от това дали е народен или религиозен, включва изразителните форми от различните видове изкуства. Важно е емоционалното преживяване и въздействие в момента, което трайно остава в съзнанието на присъстващия. Съвременното изкуство се характеризира със своето многообразие: пърформанса и хепънинга са „изкуства на границата”. Характерното за тях е че включват във своята структура елементи характерни за моментните изкуства. Получава се един парадокс – на преден план не е създаденото трайно във времето произведение в областта на изобразителните изкуства, а процеса на създаването демонстриран пред публика. ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННИТЕ ИМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ (5 СТЪПКИ В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН) Докторант инж. диз. Елена Димитрова Технически университет – София Традиции в създаването на дизайнерски продукти в Англия водят началото си още от XVIII в., когато се заражда и необходимостта от имплементиране на произведения на приложно-декоративното изкуство с помоща на машини. Потребността от произведения свързани с околната среда да бъдат многократно продавани води до въвеждане на проекти характерни за изкуството и поспециално в приложната сфера. МУЗЕЯТ И СЪВРЕМЕННО БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО (Съхранение на национална памет в пластика от дърво) Ст. преп. Ивайло Пеев Технически университет – София Важен въпрос, който стои пред всяка нация, е съхраняването на националната идентичност и възпитанието в определени идеали – етични, морални, което се постига чрез културноисторическото наследство. В последните десетилетия се заговори за опазване и съхранение на културното ни наследство, което е в унисон със съвременните европейски политики и практики. С повдигането на въпроса съвсем естествено възникват и редица проблеми, пред които са изправени съответните институции, чиито цели са съхранението на историческото и културно наследство. СЪВРЕМЕННИ СРЕДСТВА ЗА АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ. ИСЛЕДВАНЕ НА ФОРМАТА НА ЧОВЕШКАТА РЪКА ПРИ РАБОТА С ОТВЕРКА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ. Гл.ас. д-р. Георги Червендинев ТУ-София Отверката е един от основните инструменти за работа при много професии – механици, електротехници и т.н. Също така е голямо разнообразието на крепежни елементи и механицзми, които се манипулират чрез отверка. Това определя и голямото разнообразие на различни видове и размери инструменти от този вид. Голямо е и разнообразието на дръжките на различните отверки, които имат пряко отношение към ергономията. Биха могли да се определят четири общи изисквания към дръжките, свързани с функциалността на тези инструменти


ЦАРИ МАЛИ ГРАД“ – МИНАЛО, БЪДЕЩЕ, НАСТОЯЩЕ Гл. ас. д-р Момчил Мирчев НХА София Село Белчин се намира в западната част на Самоковската котловина, наричана Палакарията - по името на местната река, ляв приток на р. Искър. Селището се намира до пресечната точка на древните пътища от Пловдив към Кюстендил и от София към долината на р. Места. То определя неговия етнокултурен тип като средище спрямо големите български региони - Шоплук, Македония и Тракия. В началото на XXIв. най-добре е запазена музикалната и танцова традиция на региона - женските двугласни песни и мъжките инструментални изпълнения. Цари Мали град е своеобразен астрономически и опорно-геодезически репер. Дребното знание и природната обусловеност на това място трябва да се разглеждат в по-далечна цивилизационна перспектива. Отстоянията до планинските върхове Мусала и Черни връх са съществували преди хилядолетия. Те са впечатлявали и предците на траките. Така са били избирани местата на старите столици на България, били са носители и пазители на свещените познания.