__MAIN_TEXT__

Page 1

N A L P I G E T A R ST 2020

I G O L O N K E T R U T A N R E K S E MENN


DET STØRSTE KULTURPROSJEKTET I DALANE NOENSINNE BLIR NÅ REALISERT! Jøssingfjord Vitenmuseum er en spennende og framtidsrettet satsing av stor nasjonal og internasjonal betydning. Vitenmuseet vil bli det eneste av sitt slag i Norge med fokus på sammenhengen mellom geologi og bergverk. Utgangspunktet er Dalanes unike geologi og regionens mangeårige bergverksdrift

2

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM I Strategiplan, februar 2020


GI EN GAVE TIL JØSSINGFJORD VITENMUSEUM!

Vi tar gjerne i mot små og store bidrag til innhold og utstillingene. www.spleis.no/project/98110

EN. L. L Y L V SØ 75 MI A PEN ILGET P O Å T T INNV MÅL 104 mill N Å FÅT R E ET AR VI L Å H M L I T HIT Privat 15 mill

Kommune 5 mill Fylke 15 mill

Stat 40 mill PENGEGAVER FRA PRIVATMARKEDET: Sparebankstiftelsen SR-bank Aramis AS, Flekkefjord Nordan AS, Moi Dalane Energi AS Tellenes Vindpark AS

ANDRE SPONSORER: Titania sponser leie av tomt og eiendommer i 40 år. Rekefjord Stone sponser stein til fasade på nybygg. Dalane Tidende sponser språkvask av alle utstillingstekster.

Strategiplan, februar 2020 I

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM

3


Tunellstuo

Helleren

Trallebanen

Nedre Helleren Kraftstasjon

4

Stålsmelteverket

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM I Strategiplan, februar 2020

2.verdenskrig


HISTORIEN I JØSSINGFJORD

Forhistorisk Spor fra stein-, bronse og jernalder under Helleren. 1700 - 1840 Husene under Helleren. 1860 Malm og vannrettigheter for gruvedrift i Blåfjell og Jøssingfjord. 1898-1899 Den norske Chamottefabrikk bygges. 1900 Li kraftstasjon, distriktets første, gir strøm til tørking av kaolin. 1907-1908 Nedre Helleren kraftstasjon bygges. 1908 Norges første elektrisk smeltede stål produseres. 1910 Carl W. Søderberg utprøver ny elektrode. 1915 Sinksmelteverket. 1921 Vei og tunnel åpnes i Jøssingfjord. 1934-35 Industrieiendommer og kraftrettigheter overtas av Titania A/S. 1937 Taubane fra Sandbekk gruver til Jøssingfjord åpnes. 1940 299 britiske krigsfanger befris fra det tyske skipet ‘Altmark’. HMS ‘Cossack’ gjennomfører en militær aksjon i nøytralt farvann på direkte ordre fra Winston Churchill. 1945 14.4 flyangrep mot tyske marinefartøy for anker i Jøssingfjord. Fire allierte flygere fra New Zealand, omkommer. 1954 Tellenesforekomsten oppdages (i dag en av verdens største ilmenittforekomster) 1987 Natur og Ungdom lenker seg i protest mot sjødeponi, BELLONA aksjonerer. 2008 Kraftstasjon nr. 4 står ferdig. 2014 Trallebane og spelhus ferdig restaurert 2016 Tunellstuo - overnatting/ rasteplass 2016 Veianlegg ferdig restaurert 2017 Nedre Helleren krafstasjon ferdig restaurert 2021 Jøssingfjord Vitenmuseum åpnes

INNLEDNING trang fjord med vid betydning

Dalane har et karakteristisk landskap. De snaue fjellene mellom Egersund og Flekkefjord består av en sjelden bergart kalt anortositt. Den unike geologien har vekket undring og interesse i flere hundre år. Det er geologien som har styrt bosetningen og gitt mulighet til å økonomisk utnytte mineralene i berggrunnen. Jøssingfjord Vitenmuseum bygges midt i dette spennende landskapet, på det historiske industriområdet til bergverksbedriften Titania. Dette gir en viktig tilknytning til moderne bergverksdrift. Nedre Helleren kraftstasjon fra 1908 blir en del av vitenmuseet og den viser at industrien ble tidlig etablert i fjorden. Helleren med de ikoniske husene vitner om at mennesker har bodd og utnyttet ressursene i fjorden gjennom flere tusen år. Besøkstallet under Helleren teller over 40 000, i året noe som danner et viktig grunnlag for å etablere vitenmuseet i fjorden. Jøssingfjord har også en spennende krigshistorie. I februar 1940 brøt tyskerne norsk nøytralitet og Altmark ble bordet av den britiske marinen. Dette fremskyndte Hitlers planer om å okkupere Norge. Jøssingfjord Vitenmuseum vil tilføre regionen Dalane, inkludert Flekkefjord, et viktig tyngdepunkt for formidling av regionens kultur- og naturhistorie. Jøssingfjord og bergverksindustrien i Dalane gir en illustrasjon på hvordan norsk bergverk alltid har hatt en internasjonal dimensjon. Rogaland er størst i Norge innen bergverksindustri og det er viktig å ta vare på historien.

Strategiplan, februar 2020 I

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM

5


rogaland er størst i norge innen bergverksindustri. 40% av de oppdagede mineralressursene i Norge ligger i Dalane med en verdi på over 570 mrd. NGU NR.1 2015 6

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM I Strategiplan, februar 2020


BERGVERK I DALANE 340 f.Kr Tagholt i Lund (Myrmalm) 1770-1790 Gruvedrift: Grødem, Koldal, Hegdal, Kydland i Eigersund (ilmenitt) 1863-1875 Gruvedrift: Blåfjell, Sandbekk, Ålgård, Løtoft, Hauge, Vatland i Sokndal (ilmenitt) 1863-1865/ 1871-1878 Gruvedrift: Koldal, Hegdal, Kydland, Svånes i Eigersund (ilmenitt) 1890-1900 Dydland i Sokndal (kaolin) 1910 Prøvedrift: Laksedal gruver i Sokndal (ilmenitt) 1915-1919 Gruvedrift: Gursli i Lund, (molybden) 1904-1954 Gruvedrift: Ørsdalen i Bjerkreim, (molybden og wolfram)

MÅLSETTING Jøssingfjord Vitenmuseum ønsker å synliggjøre sammenhengen mellom Dalanes natur, mennesker og teknologi, samt vekke interessen for realfag blant barn og unge. De besøkende skal få kunnskap om geologi, naturvitenskap, teknologi og kulturhistorien i Dalane og Jøssingfjord, med fokus på bergverk I formidlingen brukes moderne vitenpedagogikk. Jøssingfjord Vitenmuseum skal være en møteplass for fagmiljø, nærings- og reiseliv. Museet skal fortsette å dokumentere innenfor de ulike fagområder og tilrettelegge miljø for gjesteforskere og studenter.

1916-1965 Gruvedrift: Storgangen, Sandbekk i Sokndal (ilmenitt) 1960Gruvedrift: Dagbrudd på Tellenes i Sokndal (ilmenitt) 1960- Pukkverk, Hellvik i Eigersund (hvit anortositt) 1963- Steinbrudd, pukkverk, Rekefjord i Sokndal (anortositt og noritt) 2002- Steinbrudd, Hellvik i Eigersund (anortositt)

Strategiplan, februar 2020 I

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM

7


FREMTID MED VITEN OG VILJE Jøssingfjord Vitenmuseum skal bli en magnet i Dalane når det gjelder opplevelser knyttet til mennesker, natur og teknologi. Hovedbudskapet er: • Ny kunnskap om geologi og bergverk • Ny kunnskap om Jøssingfjord og Dalane • Synliggjøre sammenhengen: Mennesker - natur – teknologi

UTSTILLINGENE - tre hovedtemaer • • •

8

Menneskene i fjorden -om ressursbruk og teknologiutvikling. Naturen - hvordan geologiske prosesser har dannet og formet Dalane, og lagt grunnlag for bosetning og bergverk i regionen. Teknologi- med fokus på bergverk og prosessindustri.

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM I Strategiplan, februar 2020


DET JEG HØRER, GLEMMER JEG DET JEG SER, HUSKER JEG DET JEG GJØR, FORSTÅR JEG

DELTAGELSE OG ENGASJEMENT

Vitenmuseet tilbyr opplevelser til publikum i alle aldre, men barn og unge er en særlig viktig målgruppe, Vitenmuseet blir en interaktiv læringsarena. • Det tilrettelegges for kreativ utfoldelse og lek. • Målet er å skape gode aha-opplevelser, gi lyst til å lære. • Det er viktig å skape undring og nysgjerrighet!

i 1910 gjorde søderberg sitt første forsøk med en ‘kontinuerlig elektrode’ i jøssingfjord som etter hvert revolusjonerte smelteverksindustrien verden over. søderbergelektroden er fremdeles i bruk. Strategiplan, februar 2020 I

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM

9


Hattesteinan

Brufjellhålene

Glerhaug

Vinjakula

Eldsvarden

10

Hellershei

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM I Strategiplan, februar 2020

Kolbolten


MARKEDET OG MÅLGRUPPER Målgrupper og besøkspotensial

I 2011 gjennomførte prosjektledelsen en markedsundersøkelse, basert på blant annet reiselivsstatistikk for fylke, biltrafikk og anslått besøk under Helleren, m.m. Resultatet i 2011 viste et besøkspotenisale på 18 000. I dag (2019) har vi grunnlag for å kunne beregne et langt større antall besøkende i Jøssingfjord. Det ble i juli 2018 satt opp telleapparat. I løpet av et år er det registrert over 40 000 besøkende bare under Helleren. Markedsgrunnlag I tabellen nedenfor har vi satt opp besøkspotensialet over 5 år (de som innløser billett) Målgrupper 1 Lokal-/regionalmarkedet 2 Turistmarkedet 3 Kunnskapsmarkedet Totalt

År 1 55% 25% 20% 30 000

År 5 40% 35% 25% 35 000

Første året vil vitenmuseet ha nyhetens interesse og få en stor andel fra lokal- og regionalmarkedet. I løpet fem års perioden viser erfaring fra andre museer at turist og kunnskapsmarkedet vil øke.

Strategiplan, februar 2020 I

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM

11


Bro befintlig placering

Snuplass bussar

Avsläppningsplats buss 1 st

Parkering bilar 40 st

Nedsänkbara pollare 2 st Pollare eller stenblock på sidor av väg

Nedre helleren kraftstation

Rastplats

Besöksentré

Nytt museumsbygg

Bro befintlig placering

Uteservering Serviceentré

12

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM I Strategiplan, februar 2020


ØKONOMI Driftsbudsjett DRIFTSBUDSJETT FOR JØSSINGFJORD VITENMUSEUM 2020 DRIFTSINNTEKTER ÅR 1 Billettinntekter 2 250 000 Tilskudd stat 1 200 000 Tilskudd Rogaland fylkeskom. 1 200 000 Vertskommune Sokndal 340 000 Salgsinntekter og guiding 200 000 Leieinntekter kontor 25 000 Leieinntekter kafé lokaler 180 000 Leieinntekter arrangement og konferanser 50 000 Prosjektinntekter 300 000 Andre inntekter/sponsor 200 000 Sum driftsinntekter 5 945 000

ÅR 5 2 625 000 1 451 000 1 451 000 368 000 300 000 30 000 200 000 100 000 700 000 450 000 7 675 000

DRIFTSKOSTNADER Varekjøp Lønnskostnader Telefon, porto og data Energi Forsikringer og serviceavtaler Vedlikehold bygg og anlegg Reiser, kurs og transport Markedsføring, publikasjoner og dokumentasjon Utstilling/samlinger/formidling Andre driftsutgifter Sum driftskostnader

300 000 3 550 000 275 000 200 000 410 000 555 000 375 000 435 000 1 200 000 375 000 7 675 000

500 000 2 750 000 250 000 300 000 345 000 450 000 300 000 400 000 400 000 250 000 5 945 000

Forutsetninger og kommentarer til de oppsatte driftsprognoser: DRIFTSINNTEKTER Offentlig tilskudd, stat, fylke og kommune Dalane Folkemuseum er i dag et av fem regionmuseer i Rogaland og mottar offentlig støtte. Det er beregnet fra stat, fra fylke og fra vertskommunen utfra en framskrivning av dagen situasjon. Utgiftsiden basert på estimerte kostnader ut fra erfaring med drift av Dalane Folkemuseums øvrig virksomhet. Billettinntekter Disse er beregnet til 2.250 000 ut fra en gjennomsnittlig billettpris på kr. 75 og et antall besøkende på 30 000. Dette er ut fra besøkstellinger for husene under Helleren utført med elektronisk telleapparat. Fra år 1 til år 5 forventes en betydelig utvikling i utstillinger og aktiviteter på uteområdet, og det forventes at besøkstallet gradvis øker med ca 25% til 35 000 i løpet av denne 5 års perioden. Salgsinntekter av produkter De budsjetterte inntekter er knyttet opp mot antall besøkende og beregnet ut fra gjennomsnittsforbruket i andre anlegg. Salg av produkter, materiel/aktiviteter og guiding. Tallene for år 1-5 økes i takt med besøkstallet. Leieinntekter og arrangementer Her er det budsjettert med utleie av kafé. Det blir utleie av diverse lokaler til selskaper, konserter, kurs, konferanser og utleie av to kontor til Magma Geopark AS. Prosjektinntekter Det finnes ulike prosjekt- og forskningsmidler som det kan søkes om. Vi har lagt inn en større økning her etter år 5. Erfaring fra andre er at prosjektmidler økes jevnt.

Strategiplan, februar 2020 I

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM

13


14

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM I Strategiplan, februar 2020


Øvrige inntekter Disse er budsjettert ut fra erfaringer fra lignende anlegg og Dalane Folkemuseum. De totale driftsinntekter Disse er budsjettert med 5 945 000 kr i år 1 og 7 675 000 kr. i år 5. Erfaringer fra flere andre anlegg er at en oppnår et høyt besøkstall de første årene når dette har nyhetens interesse. Deretter vil antall besøkende flate noe ut. Turist- og kunnskapsmarkedet vil øke over tid, og derfor vil inntektene øke i fem års perioden. DRIFTSKOSTNADER Varekjøp Varekjøp er budsjettert med 12% av de totale inntektene. Prosentsatsen er valgt etter sammenligning med andre tilsvarende anlegg. Lønninger Det er budsjettert med tre 100% stillinger utenom renholder, verter og ekstrahjelp. Lønninger er budsjettert etter sammenligning med Dalane Folkemuseums antall stillinger og lønnsnivå. Øvrige driftskostnader Det er lagt inn vedlikehold- og energikostnader i henhold til Dalane Folkemuseums andre anlegg i regionen. Markedsføringskostnadene er på kr. 400 000 pr. år til ordinær markedsføring. I en startfase bør det skaffes til veie midler til ekstraordinær markedsføring som ikke finansieres av driften. Totale driftskostnader Disse er forsøkt realistisk vurdert, og vi mener at kostnadene ikke er undervurdert.

Kapitalbehov og finansiering

Kostnadskalkyle for nybygg, opparbeidelse av uteområdet med parkeringsplass og restaurering av Nedre Helleren kraftstasjon. Prosjektet har et kapitalbehov til investeringer i størrelsesorden 104 000 000. Finansieringsplan februar 2020 Stat – KUD Rogaland fylkeskommune Sokndal kommune Private næring Privat næring gaveforsterkning KUD* Rog.fylke – restaurering

40 000 000 15 000 000 5 000 000 13 250 000 1 937 500 120 000

Totalt innvilget 75 307 500 Finansiering manglende beløp for realisering: Privat næring, stiftelser og fond 17 500 000 Privat næring gaveforsterkning KUD* 5 750 000 Ny søknad Sokndal kommune 7 000 000 Dalane/Flekkefjord kommuner 2 500 000 Nye søknader

32 750 000

Jøssingfjord Vitenmuseums areal er på totalt 2150 m2 (nybygg 1750 + Nedre Helleren kraftstasjonen 400): 950 m2 utstillinger 500 m2 fellesareal 200 m2 auditorium og kafe 500 m2 magasin, verksted, grupperom og administrasjon Bidragsytere/sponsorer privatmarked: Sparebankstiftelsen SR-Bank, Aramis AS Flekkefjord, Nordan AS, Moi, Dalane Energi AS, Tellenes Vindpark AS. * Private bidrag utløser 25% fra Kulturdepartementet (KUD)

Strategiplan, februar 2020 I

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM

15


Asgautsvardene

16

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM I Strategiplan, februar 2020


ORGANISERING

Stiftelsen Dalane Folkemuseum skal eie og drifte Jøssingfjord Vitenmuseum. Dalane Folkemuseum (DF) Styret

Byggekomité Daglig leder DF Styreleder DF Ordfører i Sokndal Arvid Holmen Arne Wyller Christensen Prosjektansvarlig DF

Strategigruppe Sokndal kommune Eigersund kommune Lund kommune Bjerkreim kommune Rogaland Fylkeskommune

Finansgruppe Knut Sirevåg Siri Meling Bjørn Vidar Lerøen Helge Vinterstø Én representant fra strategigruppe Prosjektansvarlig DF

Byggeledelse / rådgiver byggfag Epcon AS Jon Aarrestad / Angela Rausch PL (RIB, RIE, RIV, Ribr)

Arkitekt bygg Gustav Hultmann Studio

Utstillingsdesign Sixsides AS

Totalentreprenør Kvia AS

Faggruppe Innhold DF

Ekstern kompetansegruppe

Strategiplan, februar 2020 I

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM

17


Organisasjonsform og eiere

Dalane Folkemuseum ligger sør i Rogaland fylke og er regionmuseum for Bjerkreim, Lund, Eigersund og Sokndal. Museet ble grunnlagt i 1910 og har sin administrasjon på Slettebø i Eigersund kommune. Egersund Fayancemuseum ble nyåpnet sommeren 2010. Museet har 12 årsverk i tillegg til sommerguider og prosjektbaserte stillinger. Vi er en kunnskapsinstiusjon som forvalter store samlinger, forsker og formidler. Museet har en rekke formidlingsopplegg tilknyttet ulike tema. Vi tar i mot grupper hele året og har mange populære arrangement som for eksempel Jul på Slettebø, Natt på museet, Lek med leire, konserter og kunsutstillinger. Dalane Folkemuseum finansierer i dag sin virksomhet hovedsakelig gjennom offentlig tilskudd gjennom stat, fylke og konmmune. Jøssingfjord Vitenmuseum kan derfor ikke betraktes som et vanlig økonomisk foretak, investeringsmidlene må skaffes til veie gjennom tilskudd og andre bidrag. Når nå Jøssingfjord Vitenmuseum realiseres er det helt avgjørende at vi i tillegg til offentlige midler skaffer private sponsorer. Det er derfor tatt noen organiseringsgrep for å få realisert dette viktige prosjektet: Strategigruppen er opprettet av styremedlemmene fra de fire Dalane kommunene og skal jobbe politisk for å få inn flere midler. Lederen for strategigruppen er fra vertskommunen Sokndal. Finansgruppen består av frivillige fra næringslivet som ser etableringen av vitenmuseumet som meget viktig for Dalane. De arbeider mot sponsormarkedet. Byggekomiteen har det overordnede ansvaret for å gjennomføre prosjektet i følge det mandatet styret har gitt. Vitennmuseet er ferdig prosjektert og går nå over i byggefasen. Bygge- og prosjektledelse har Epcon AS fått i oppdrag, arkitekt er Gustav HultmanStudio, totalentreprenør er Kvia AS, og utstillingsdesign er ved Sixsides AS. Faggruppe/utstillinger innhold består av 2-4 ansatte fra Dalane Folkemuseum i nært samarbeid med prosjektgruppe fra Sixsides AS. I tillegg er eksterne fagfolk engasjert fra Magma Geopark, Titania, NGU, Jærmuseet (vitengarden/vitenfabrikken) m.fl.

FREMDRIFT

Målet er å åpne Jøssingfjord Vitenmuseum i 2021 November 2019 - rydding av forurenset grunn Desember 2019 - byggeklar tomt Januar 2020 - oppstart byggearbeid - tett bygg 16. februar 2020 - premiere Nøytralitetens pris (Altmarkhendelsen) 2021 - invitasjon til åpning

18

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM I Strategiplan, februar 2020


Samarbeidspartnere i prosjektperioden:

NASJONALT Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg Bergverksnettverk NVIM – Norges Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal Odda Vitensenter Steinparken i Rosendal – Folgefonna Nasjonalpark Blaafarveværket og koboltgruvene Kommunal- og regionaldepartementet Kulturdepartementet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard Riksantikvaren Norsk kulturminnefond Innovasjon Norge NAL – Norske arkitekters landsforbund Svalbard Museum Rørosmuseet Nasjonale turistveger Vitensenteret Sørlandet, Arendal Kulturrådet Norsk naturfagsenter Teknisk museum, Oslo Arbeidermuseet, Oslo LOKALT/REGIONALT Bergverksbedrifter: Titania, Rekefjord Stone, Hellvik Splitt, Edel splitt, Egersund Granitt Vitengarden på Nærbø, Jærmuseet Vitenfabrikken i Sandnes, Jærmuseet Norsk Oljemuseum, Stavanger Vegmuseet i Dirdal Visnes grubemuseum, Karmøy Nordvegen Historiesenter, Karmøy Arquebus Krigshistorisk museum, Tysvær Preikestolstiftelsen SR-Bank (Egersund og Sokndal) Dalane Energi Dalane Friluftsråd Magma Geopark Visit Dalane Dalane Opplevelser Nordsjøvegen North Sea Cycle Route Hoteller i Dalane Bakkaåno camping & Gjestegard Barnehager, barne- og ungdomsskoler Dalane Vidergående skole Sokndal Næringsforening Statens Vegvesen ViaFjord Heroes of Haua INTERNASJONALT HMS Cossack Association, England National Maritime Museum, London European Global Network (EGN)

Prosjektfakta

PROSJEKTET BESTÅR AV: Prosjektbrosjyre - Mennesker - Natur - Teknologi v/ DesignStrek og prosjektleder Bess Grastveit, 2008 Arkitektkonkurranseprogram utarbeidet av DesignStrek v/Anette Boge, TinyCosmos v/Gro Eia Østby, JanOveFoto og prosjektleder Bess Grastveit i samarbeid med NAL og Dalane Folkemuseum 2010. Film - prosjekt presentasjon (5min) produsert av Tiny Cosmos, Magne Østby 2010 Juryrapport utført av NAL v/Per Rygh og Christian Dahle, Oslo 2011. NAK arkitektkonkurranser utført av Norske arkitekters landsforbund 2011. Vinnerprosjektet Varde, Åpen plan- og designkonkurransen utført av arkitektene Gustav Hultman og Erik Magnusson, Gøteborg 2011 (presentasjon av prosjektet, byggetegninger, arealsammenstilling, situasjonsplan, romprogram, uteområdet, 3 modeller). Markedsanalyse utført av prosjektleder og Næringssjefen i Dalane i samarbeid med sammenlignbare museer. Kostnadskalkyler Investering/drift utført av Bygganalyse A/S, Oslo 2011 Idèskisse på utstilling/eksperiment (Jøssingfjord – der natur- og kulturhistorie møtes) utført av Linda Høie, formidler Dalane Folkemuseum Intensjonsavtale med Jøssingfjord Manufacturing Co AS (Titania AS) på leieavtale. Forretningsplan 2012 – v/ DesignStrek, Anette Boge, Næringssjefen i Dalane Inger Christensen, prosjektleder Bess Grastveit Prosjektbrosjyre 2015, v/DesignStrek, Anette Boge, prosjektleder Bess Grastveit Forprosjekt innholdsutvikling – Sixsides, desember 2016 Reguleringsplan, på byggetomt og leiearealet, godkjent 2018 Leieavtale mellom Titania AS og Dalane Folkemuseum, 2018 – (40 år) DOKUMENTASJONER: Bergverksenter i Dalane - en utredning om geologi- og gruvefortellinger som opplevelser – Hanne Thomsen 2006. Årbok for Dalane 2006-2007 - Bergverk i Dalane. Dalane Folkemuseum Gruvedrift i Sokndal gjennom 140 år – bind 1 og 2, Frode Sæland (red.). Dokumentasjonsprosjekt utført av Dalane Folkemuseum og Norsk Bergverksmuseum 2008 Et reiselivs- og dokumentasjonssenter i Jøssingfjord, lokal idegruppe – 2006. DUGNAD OG EGENINNSATS Flere enn 35 personer har deltatt i dugnadsarbeid: Restaurering av trallebane, spelhus, veiprosjekt, turløyper og kraftsasjonen i tillegg til arrangementer som “Åpen dag”, foredrag og konserter. Frivillige er med i Finans- og byggekomitene. Bildedokumentasjon til brosjyrer, filmprosjekt og utstillingene er sponset av privat fotograf. Dalane Folkemuseum har lagt inn 2-3 årsverk i egeninnsats til prosjektledelse og prosjektorganisasjon, utvikling av innhold, møte og ekskursjoner.

Strategiplan, februar 2020 I

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM

19


Layout: DesignStrek. Foto: Dalane Folkemuseums arkiv, Gustav Hultman Studio, Sixsides AS, Sindre Grastveit og JanOve Grastveit

ETABLERING AV JØSSINGFJORD VITENMUSEUM SKAL GI KUNNSKAP OG SKAPE AKTIVITETER BÅDE FOR REGIONENS EGNE INNBYGGERE, OG FOR TILREISENDE FRA INN- OG UTLAND. ORDFØRERNE I EIGERSUND, SOKNDAL, BJERKREIM, LUND OG FLEKKEFJORD KOMMUNER 2015.

PROSJEKTLEDER BESS GRASTVEIT bess@dalanefolkemuseum.no Tlf.: 918 47 020 WWW.JOSSINGFJORD.NO WWW.FACEBOOK.COM/JOSSINGFJORD

Profile for DesignStrek

Jøssingfjord Vitenmuseum, strategiplan  

Det største kulturprosjektet i Dalane noensinne blir nå realisert! Jøssingfjord Vitenmuseum er en spennende og framtidsrettet satsing av sto...

Jøssingfjord Vitenmuseum, strategiplan  

Det største kulturprosjektet i Dalane noensinne blir nå realisert! Jøssingfjord Vitenmuseum er en spennende og framtidsrettet satsing av sto...