__MAIN_TEXT__

Page 1

JØSSINGFJORD VITENMUSEUM SKAL BLI EN MAGNET I DALANE NÅR DET GJELDER OPPLEVELSER KNYTTET TIL MENNESKER, NATUR OG TEKNOLOGI.

I G O L O N K E T R U T A N R E K S E N N E M Begrepet ”vitenmuseum” skal reflekteres i senterets formidling ved å koble museal formidling med vitenpedagogikk, og kulturhistorie med realfag.


JØSSINGFJORD E J L I V G O N E T I V - FREMTID MED Dalanerådet med flere samarbeidspartnere har gjennom flere år arbeidet med målet om å utvikle og realisere et nytt og attraktivt vitenmuseum i Jøssingfjord. Det er gjennom årene lagt ned et betydelig arbeid på prosjektet med utvikling av blant annet forretningsplaner, stedsanalyser, film, brosjyrer, innholdsutvikling og arkitektkonkurranse. 2011 GUSTAV HULTMAN OG ERIK MAGNUSSON to unge svenske arkitekter tok sin diplomoppgave på dette prosjektet og vant over 135 andre utkast! 2014 SIXSIDES – vant konkurransen blant sju andre firma om å løse oppgaven med innhold i vitenmuseet. I 2015 forelå et konkret forslag til løsning for utstillingene og opplevelsene som skal tilbys publikum når vitenmuseet skal åpnes. Sixsides har hatt et nært samarbeid med arkitektene og prosjekt/referansegruppe med representanter fra Jærmuseet / Vitengarden, Dalane Folkemuseum og Magma Geopark. 2016 Oppstart av restaurering Nedre Helleren kraftstasjon og verksted (4. juli). Utgraving av tomten påbegynt 19. oktober. BYGGET SKAL LIGGE I FORLENGELSEN AV NEDRE HELLEREN KRAFTSTASJON, SOM BLIR EN DEL AV SENTERET. DEN LANGSTRAKTE KROPPEN FORSTERKER FJORDENS TYDELIGE RETNING OG STREKKER SEG UT MOT HAVET OG HELLERENHUSENE. BYGGET LIGGER I ET UNIKT LANDSKAP, SOM ER STERKT KNYTTET TIL UTSTILLINGENS TEMA. MÅLET ER Å SKAPE EN STERK OG INTERESSANT RELASJON MELLOM SENTERETS TEMA OG LANDSKAPET. FOR Å GJØRE DETTE OMSLUTTES UTSTILLINGSROMMENE MED ET TRANSITTLAG. BYGGET BESTÅR AV ET YTRE SKALL OG EN INDRE KJERNE. MELLOM DISSE LØPER EN RAMPE SOM SLINGRER SEG NEDOVER SOM EN FJELLSTIGE. I KJERNEN LIGGER ALLE ROM PÅ ULIKE NIVÅ OG SKAPER SPENNENDE RELASJONER TIL HVERANDRE. RAMPENE LEDER DE BESØKENDE INN OG UT AV ROMMENE, KRYSSER DE, ELLER GÅR FORBI. HVERT ROM INNEHOLDER ET TEMA SOM ER EN FRITTSTÅENDE OG FULLVERDIG OPPLEVELSE, SOM INNGÅR I EN HELHET.

i 1910 gjorde søderberg sitt første forsøk med en ‘kontinuerlig elektrode’ i jøssingfjord som etter hvert revolusjonerte smelteverksindustrien verden over. søderbergelektroden er fremdeles i bruk.


VIKTIGE MILEPÆLER: INNGIKK LEIEAVTALE AV NEDRE HELLEREN KRAFTSTASJON OG UTEOMRÅDET VÅREN 2010 MED THE JØSSINGFJORD MANUFACTURING CO AS (TITANIA AS), OPSJON FREM TIL 2070. ARKITEKTKONKURRANSE UTLYST NOVEMBER 2010. 136 UTKAST FRA 18 LAND BLE VURDERT. VINNER BLE KÅRET I JUNI 2011. SOKNDAL KOMMUNE SATTE AV KR. 5.000.000,I 2011 TIL ETABLERING AV JØSSINGFJORD VITENMUSEUM FØRSTE PRIVATE SPONSOR KOM PÅ BANEN I 2013 MED EN GAVE PÅ KR. 5.000.000,IDESKISSE BEARBEIDET OG PLAN FOR INNHOLD BLE FERDIGSTILT FEBRUAR 2015.

PROSJEKTFAKTA: PROSJEKTEIER: Dalane Folkemuseum i nært samarbeid med Sokndal kommune. SAMARBEIDSPARTNERER: Eigersund, Bjerkreim og Lund kommuner. Faglige samarbeidspartnere er Jærmuseet, Norsk Bergverksmuseum, Magma Geopark og bergverksbedriften Titania. FINANSGRUPPE: Etablert i 2011. Består av personer fra privat næringsliv. BELIGGENHET: Jøssingfjord i Sokndal kommune, Rogaland. En del av Magma Geopark, Unesco Global Geopark BYGGEÅR: 2017 - 2018 - åpning siste halvdel av 2018 AREAL: 2150 kvm (nybygg 1750 og eksisterende kraftstasjon 400). DRIFT OG EIER: Dalane Folkemuseum. KAPITALBEHOV: 76 mill. FINANSIERING: Kommuner, fylke, stat, privat næringsliv, fond og stiftelser. ÅPNINGSTIDER: Hver dag – helårsdrift. UTLEIE: Kurs, konferanser, konserter, selskaps- og kontorlokaler. BESØKSTALL: Husene under Helleren (som blir en del av Jøssingfjord Vitenmuseum har fra 2007 hatt et dokumentert besøkstall fra 12 - 19.000 pr. år).

STATUS ØKONOMI:

Total kostnad for å realisere Jøssingfjord Vitenmuseum kr. 76.000.000,BEVILGEDE MIDLER: Kulturdepartementet Rogaland fylkeskommune: Sokndal kommune

kr 26.000.000,kr 15.000.000,kr 5.000.000,-

Private sponsorer:

kr 18.000.000,-

Første krigshandling på norsk jord skjedde i Dalane. begrepet Jøssing kommer fra Altmarkaffæren og ble en hedersbetegnelse.


HISTORIKK

Steinalderboplass – (eldre steinalder) tidlig 1800 tallet Husene under Helleren. 1860 Malm og vannrettigheter for gruvedrift i Blåfjell og Jøssingfjord. 1898-1899 Den norske Chamottefabrikk bygges. 1900 Li kraftstasjon, distriktets første, gir strøm til tørking av kaolin. 1907 Nedre Helleren kraftstasjon bygges. 1908 Norges første elektrisk smeltede stål produseres. 1910 Carl W. Søderberg utprøver ny elektrode. 1915 Sinksmelteverket. 1921 Vei og tunnel åpnes i Jøssingfjord. 1934-35 Industrieiendommer og kraftrettigheter overtas av Titania A/S. 1937 Taubane fra Sandbekk gruver til Jøssingfjord åpnes. 1940 299 britiske krigsfanger ble befridd fra det tyske skipet ‘Altmark’. HMS ‘Cossack’ gjennomførte en militær aksjon i nøytralt farvann på direkte ordre fra Winston Churchill. 1945 14.4 flyangrep mot tyske marinefartøy for anker i Jøssingfjord. Fire allierte flygere fra New Zealand, omkom. 1954 Tellenesforekomsten oppdages (i dag en av verdens største ilmenittforekomster) 1987 Natur og Ungdom lenker seg i protest mot sjødeponi, BELLONA aksjonerer. 2008 Kraftstasjon nr. 4 står ferdig.

D R O J F G N I S S Ø J ID V V A D R O J F G N - TRA BETYDNING JØSSINGFJORD VITENMUSEUM VIL KUNNE TILFØRE DALANEREGIONEN ET VIKTIG TYNGDEPUNKT FOR FORMIDLING AV REGIONENS KULTUR- OG NATURHISTORIE, OG FRAMSTÅR SOM ET ATTRAKTIVT KONSEPT MED GODT POTENSIAL. NORSK KULTURRÅD 10.08.12. JØSSINGFJORD VITENMUSEUM FRAMSTÅR SOM EN SPENNENDE OG FRAMTIDSRETTET SATSING AV STOR NASJONAL BETYDNING. EN EVENTUELL MEDFINANSIERING OG REALISERING AV SENTERET FORUTSETTER IMIDLERTID EN STATLIG PRIORITERING OG FINANSIERING. FRA VEDTAK I ROGALAND FYLKESTING 9.12.14.

JØSSINGFJORD OG BERGVERKSINDUSTRIEN I DALANE GIR EN ILLUSTRASJON PÅ HVORDAN NORSK BERGVERKSINDUSTRI SIDEN 1800 TALLET HAR HATT EN KLAR INTERNASJONAL DIMENSJON. LEIF DYBING DIREKTØR DALANE FOLKEMUSEUM

rogaland er størst i norge innen bergverksindustri. 40% av de oppdagede mineralressursene i Norge ligger i Dalane med en verdi på over 570 mrd. NGU NR.1 2015


Layout: DesignStrek. Foto: Jan Ove Grastveit, Dalane Folkemuseum, Sindre Grastveit

MÅLET VÅRT ER AT ETABLERING AV JØSSINGFJORD VITENMUSEUM SKAL GI KUNNSKAP OG SKAPE AKTIVITETER BÅDE FOR REGIONENS EGNE INNBYGGERE, OG FOR TILREISENDE FRA INN- OG UTLAND. ORDFØRERNE I EIGERSUND, SOKNDAL, BJERKREIM, LUND OG FLEKKEFJORD KOMMUNER 2015.

WWW.FACEBOOK.COM/JOSSINGFJORD

Profile for DesignStrek

Jøssingfjord Vitenmuseum  

Jøssingfjord Vitenmuseum skal bli en magnet i Dalane når det gjelder opplevelser knyttet til mennesker, natur og teknologi.

Jøssingfjord Vitenmuseum  

Jøssingfjord Vitenmuseum skal bli en magnet i Dalane når det gjelder opplevelser knyttet til mennesker, natur og teknologi.