Page 1

LASÐvÀ

§ñ «¸±ÀÀ Ȭv³åOɱ³ O¸AÈpôO³ù, lµ°ºg³ ËsÇq¸´ª ±Ðf³ YA°µ´m, ¶pñSµi sûµ¶¢¶m IlµÀ±µÀ. LASÐv³-523001

GWhµ ¶ ¢ ÀÃhµ ñ » p Af¸v ¶ p ±¿ ° ¸ ¦t±µ A F OºñAl¼ ¶ª¶¢À¶ªïvhÐ s¹lûµ¶pfµÀhµÀm¸é±¸!..........

¶¢ÀÃhµñ¶¢ÀÀ C¶ªA¶pÁ¹±µäAS¸ qÒ±ÀÀ¶m C¶mÃsûµÃi

¶¢ÀÃhµñlû¸±µ sv¾¬¶mAS¸ vÉl¸ DS¸S¼ GAfµdA

C±ÇÝAdÀSµ ¶¢ÀÃhµñA qÒ¶mÀOТ¸vn»pAVµdA

hµ±µ¶¢À ¶¢ÀÃhµñ £¶ª±µÝ¶m ¶¢ÀÀPïAS¸ ±¸hµÀñvÀ

DSµOµÀAf¸ ¶¢ÀÃhµñlû¸±µ

hÇw±ÀµÀOµÀAf¸ sdàvvÑÊm ¶¢ÀÃhµñ £¶ª±µÝ¶m Y±µSµdA

¶¢ÀÃhµñAvÑ Vɶ¢ÀÀ, ±µOµå¶¢ÀÀ

¶¢ÀSµ¢¸±¼vÑ ¶ªAh¸¶m vÉ£À ¶ª¶¢À¶ªïvÀ

¶¢ÀÃhµñ»pAf¸vÀ ¶¢ÀÃhµñ¶¥±ÀµÀAvÑ ±¸yµÀõ ¶¢À±¼SµfµâvÀ

lµSÇضm¶pÁýêfµÀ vÉl¸ hµÀ£Àé¶m¶pÁýêfµÀ ¶¢ÀÃhµñ £¶ª±µÝ¶m Y±µSµdA

¶¥ÅAS¸±µ ¶ª¶¢À±ÀµÀAvÑ CASµ¶¢ÀÀ ¶ª±¼S¸ Sµdºà¶pfµOµ¶¬Ñ¢¸dA ¶¢ÀÃhµñ¶¢ÀÀ rÒ±ÀµÀdA D±µAtûWû¶m¶pÁýêfµÀ ±¸¶ªdÀô vÉl¸ Dv¶ªïAS¸ Y±µÀSµÀhµÀ¶médÀô GAfµdA ¶¢ÀÃhµñA £¶ª±µÝ¶m VÉʪd¶pÁýêfµÀ ¶¢ÀAd ¶¢À±¼±ÀµÀÀ¶¢ q¸iåOµfµÀ¶pÁvÑmÍ»pê È¢¶mÀ鶢ÀÀOµOµÀ E±µÀËÈ¢¶pÁv¹ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ ¶mfµÀ¶¢ÀÀlµSµØ±µ mÍ»pê

lµ±ÀµÀVÉ»ª ¤À ¶p±¼¶ª±¸vvÑn ¢¸hµùvï ¶®»ªêdv³, LASÐv³, ¶¢WÛ ±ÀµÀÀ±¸vZ ¶ª±µÝ´m¶mÀ Oµv¶¢Afº.

hÉl¼ 28-02-2012 ¶¢ÀASµyµ¢¸±µA Glµ±ÀµÀA 10SµAdvÀ ¶mÀAfº 3 SµAdv ¶¢±µOµÀ

GWhµ ¶p±¼¥Ñlûµ¶mvÀ :

¶¢ÀÃhµñ ¶p±¿°µ

Cv¹àò«ÕAf³ «¸Öþï´m 50%±¸±ÀÀhÉ (f¸Oµà±³S¸±µÀ ¶ªÃVµ¶m Ê¢À±µOµÀ)

f¸Oµà±³S¸±µÀ ¶ªÃWAW¶m D¶p±É¶¨´mùOµÀ E¶¢ösfµ¶mÀ.

f¸||OÇ.mбÀµÀv³ Y¹´m

GWhµ ¶ªv¶®vÀ

M S(Gen.Sur), DNB(Gen.Sur), DNB(Urology)

Oµ¶mùv³dAd³, ±ÀµÀñ¸vZ, ¢¸hµùvï ¶®»ªêdv³, LASÐvÀ

±¸a´¢ D±ÐSµï§ñ ¾ªÖ´¢À l¸ö±¸ GWhµ d½ñd³È¢ÀAd³ OµwS¼¶m ¶®»ªêdv³ 08592 - 280417 ¶¬Àsìzõ

tY¹¶pÁ±

SµlµSµ

ËÈ¢À¶ªÃ±µÀ

¶¢ÀAfµï

¶®¶ª¶m

SµÀv챸Ø

¢ÃvñµÀ

qÒ: 0836 4254333

qÒ:08352 260943

qÒ:08372 252399

qÒ:0821 4276999

qÒ: 08232 224321

qÒ:08172 265033

08472 222299

08151 235241

¦¶¢´È¢ÀÀSµØ

hµ±¿ODZÇ

£Y±ÀµÀ¶mSµ±µA

¶m±µ¶ª¶méÊpd

C¶mAhµ¶pÁ±µA

LASÐv³

¶¬¶m¶¢ÀOÍAfµ

O¸±Ðê±Éd³ D¾pû´ª

08182 408100

08261 222217

08922 227131

08942 277455

08554 277077

08592 280417

0870 2552442

080 41104652

www.vaatsalya.com

admin@vaatsalya.com

Kidney Camp  
Kidney Camp  

Kidney Camp Flyer, Ongole