Page 1

fº±ÀµÀ±³ ¶ª±³/È¢Àfµ´¢À Y¹SµñhµåS¸ WOºhµù ¶¢À±¼±ÀµÀÀ `ËÈmiOµ ¶£vÀ¶¢v q¸v¶m' CAl¼AVµf¸nOº ¢¸hµùvï SµÃñ´p D´pû ¶®»ªêdv³ù ¶¥ñ¶¢À ¶pfµÀhµÀAl¼. F r¸±µî¶mÀ ¶pÁ¹±¼AVµf¸nËOÇ ¶ª¶¢À±ÀµÀA È¢AWÛAVµf¸né È¢À¶¢ÀÀ Ctû¶mAl¼¶ªÀåm¸é¶¢ÀÀ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ ±ÐS¼ ±ÀÇÀOµÀÖ WOºhµùvÑ Ghµå¶¢ÀËÈ¢À¶m m¸gïhµ¶mÀ CAl¼AVµl¸nOº GqÒïSµ¶pfµSµv £À ¶ªv¶¬v¶mÀ È¢À¶¢ÀÀ nYAS¸ IAhÐ £vÀËÈ¢¶m£S¸ CAlµÀOÐSµv¶¢ÀÀ. Èp±µÀ : ...............................................................

MRN ¶mAs±³ : ..............................

¶ªA¶pñl¼AVµ¶¢v»ª¶m ¶mAs±³ : ................................

E-È¢À±ÀÀv³ K.fº.: ..........................

WOºhµù VǶªÀå¶mé f¸Oµà±³ : ....................................

hÉl¼ : .............................................

D¶ªêiñOº El¼ È¢ÀÀlµdº ¶ªAlµ±µ÷¶m¶¢Ã?

N¶mÀ

O¸lµÀ

F D¶ªêiñOº IAlµÀOµÀ IAVµÀOÍm¸é±µÀ? f¸Oµà±³ ¦q¸±µÀù : .................................................

E¶mÀù±Ç´mù C¶¢¶ª±¸vÀ : ..................................

ʪ黬hµÀvÀ/sAlûµÀ¶¢Áv »ªr¸±µÀù ...........................

G¶mé ¶ªævA : ..................................................

D¶ªêhÇñ Êp±µÀ ¶pñi¶¨àvÀ : .................................................

Ehµ±µh¸ñ : .....................................................

EAO¸ s¹Sµ ËÈ¢±ÀµÃïw,

ChµÀïhµå¶¢ÀA,

s¹SµÀAl¼,

«¸lûµ±µgËÈ¢À¶ml¼,

1. ±¼Zʪàò¶¨´m : ¤À±µÀ OºñAlµ G¶mé ¶pñi l¸no J £lûµAS¸ SµÀ±¼å«¸å±µÀ?

1. D¶ªêiñOº s±ÀµÀdº ¶mÀAfº VɱµÀOж¢fµA ?

2. dÉwrÒ´m l¸ö±¸ ¶ª¶¢ÃV¸±µA ?

3. ±¸S¸Êm «¸öSµhµA?

4. Cq¸±ÀÀAd³È¢ÀAdÀ PWûÛhµAS¸ GAlµfµA?

6. ±¼»ªÈp÷´m ¢¸±¼ ¶pñ¶¢±µå¶m J £lûµAS¸ GAlµn ¤À±µÀ SµÀ±¼å´¸å±µÀ?

2. f¸Oµà±³

1. ¢¸ïlû¼ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ Cfºî¶¥´m SµÀ±¼AW f¸Oµà±³S¸ £¶¢±µg IAhµ ¶ªê¶¥àAS¸ GAl¼?

2. f¸Oµà±³¶mÀ J £lûµAS¸ SµÀ±¼å«¸å±µÀ?

3. f¸Oµà±³ ¶¢lµç Oµñ¶¢ÀËÈ¢ÀËÈ¢À¶m ¶ªAlµ±µ÷m¸vÀ ?

3. Cfºî¶¨´m £lû¸¶mA

1. »ªsìAl¼ EWÛ¶m ¶ªÃVµ¶mvÀ?

2. twôAS³ I»ªàÊ¢À¶¨´m ËÈ¢ J £lûµAS¸ G¶mél¼?

3. Cfºî¶¥´m OͱµO³ È¢WG¶mé ¶ª¶¢À±ÀµÀA 10, 15, 20, 30 n£À©¸vÀ

4. E¶mÃù±Ç´mù £lû¸¶mA - E¶mÃù±Ç´mù O¸±³â G¶m颸±µÀ ¶pÁ¹±¼AVµ¶¢v»ªAl¼ (¶pñsûµÀhµö „ ¶pñsûµÀhÉïhµ±µ)

1. E¶mÃù±Ç´mù £lû¸nOº »ªsìAl¼ £¶¢±µg IAhµ ¶ªê¶ªàAS¸ G¶mél¼?

5. OºñAlµ G¶mé ¶pñil¸nn J £lûµAS¸ SµÀ±¼å«¸å±µÀ?

1. »ªsìAl¼ EWÛ¶m ¶ªÃVµ¶mvÀ?

2. vѶpÁvÀ¶mé sѱµâvÀ ¤ÀOµÀ Cné £sû¹SµvOµÀ l¸±¼n ¶ªÃWAV¸±ÀµÃ?

3. Chµï¶¢¶ª±µ £sû¹S¸né £À±µÀ J £lûµAS¸ SµÀ±¼å«¸å±µÀ

J£À Vµ¶pêvɶmÀ.


6. ¶p±¼¶¥Àsûµñhµ

1. ¶¤À Sµl¼/¢¸±µÀâ ¶p±¼¶¥Àsûµñhµ¶mÀ ¤À±µÀ J £lûµAS¸ SµÀ±¼å¶ªÀåm¸å±µÀ ?

2. CAlµVÉ»ª¶m sÇf³»¨dô¶mÀ J £lûµAS¸ ¤À±µÀ SµÀ±¼å¶ªÀåm¸å±µÀ ?

3. D¶ªêiñ n±µö¶¬g »ªsìAl¼n ¤À±µÀ J £lûµAS¸ SµÀ±¼å«¸å±µÀ?

4. D¶ªêiñ ¶p±¼¶¥Àsûµñhµ¶mÀ ¤À±µÀ J £lûµAS¸ SµÀ±¼å¶ªÀåm¸å±µÀ ?

7. ¶m±¼ùAS³

1. ¶ pSµdº¶pÁ¹d ¶m±µùvÀ ¶pñi¶ªêAlµ¶m¶mÀ ¤À±µÀ J £lûµAS¸ SµÀ±¼å¶ªÀåm¸å±µÀ ?

2. ±¸iñ¶pÁ¹d ¶m±µùv ¶pñi¶ªêAlµ¶m¶mÀ ¤À±µÀ J £lûµAS¸ SµÀ±¼å«¸å±µÀ ?

3. ¶m±µùvÀ VɶªÀå¶mé ʪ¶¢¶mÀ ¤À±µÀ J £lûµAS¸ SµÀ±¼å«¸å±µÀ

4. ¶m±µùvÀ ¶pñ¶¢±µå¶m J £lûµAS¸ GAlµn ¤À±µÀ SµÀ±¼å¶ªÀåm¸å±µÀ ?

8. fº«¸Û±³Ý £lû¸¶mA

1. fº«¸Ü±µÀÝOµÀ ¶¢dÀà ¶ª¶¢À±ÀµÀA? 30, 40 n£À¶¨

2. twôAS³ SµÀ±¼AW »ªsìAl¼ £¶¢±µg¶mÀ ¤À±µÀ J £lûµAS¸ SµÀ±¼å«¸å±µÀ?

3. fº«¸Û±³Ý ¶ª¶¢Àî±¼ CAlµVÉ«¸±¸ ?

9. r¸±µî»ª

1. ¶ªÃWAW¶m ¶¢ÀAlµÀv CAlµÀs¹dÀ?

2. ¶¢ÀAlµvËOÇ È¢Wfµ¶mé ¶ª¶¢À±ÀµÀA?

3. r¸±µî»ª »ªsìAl¼ ¶pñ¶¢±µå¶m J £lûµAS¸ GAlµn ¤À±µÀ SµÀ±¼å¶ªÀåm¸å±µÀ ?

10. v¹ïs³

1. ¶m¶¢ÀÃm¸ ʪOµ±¼AVµÀ ¶ª¶¢À±ÀµÀA, hɱµÀ ?

2. ±¼qÒ±³àËOÇ È ¢WG¶mé ¶ª¶¢À±ÀµÀA ?

3. ¶pñ±ÀÇÃSµ¥¹v »ªsìAl¼n ¶pñ¶¢±µå¶m J GAlµn ¤À±µÀ SµÀ±¼å«¸å±µÀ ?

11. Ehµ±µ ¶ª±¼ö¶ªÀvÀ

1. Ȭ±¼îAS³ ¶ª±¼ö¶ªÀ Iv¹ GAl¼?

2. ȪOµÀï±µdº ¶ª±¼ö¶ªÀ Iv¹ GAl¼?

12. 1-10 ʪÖvÀ ËÈ¢ ¢¸hµùvï D¶ªêiñn ¤À ʪ黬hµÀvOµÀ vÉl¸ sAlûµÀ¶¢ÁvOµÀ J £lûµAS¸ ¶ªÃWAVµSµv±µÀ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13. I¶¢Ë±Çm¸ GlÐïSµ¶ªÀån Dhµn/DÈ¢À "ChµÀïhµå¶¢À ʪ¶¢vOº ¶pñiq¸l¼AV¸vn C¶mÀOÍAdÀm¸é±¸?

Êp±µÀ ..............................................................................

ʪ¶¢vÀ ............................................................................

O¸±µgA ............................................................................. J ËÈ¢m¸ ¶ªÃVµ¶mvÀ vÉl¸ ¶ªv¶®vÀ E¢¸övn C¶mÀOµÀAdÇ lµ±ÀµÀVÉ»ª F OºñAl¼ sû¹SµAvÑ E¶¢f¸nOº ¶ªAlµ»¬AVµOµAfº.

www.vaatsalya.com

1800 425 88888

admin@vaatsalya.com

FeedTeluguOp (2)  

1. ±¼Zʪàò¶¨´m : ¤À±µÀ OºñAlµ G¶mé ¶pñi l¸no J £lûµAS¸ SµÀ±¼å«¸å±µÀ? 1. D¶ªêiñOº s±ÀµÀdº ¶mÀAfº VɱµÀOж¢fµA ? 2. dÉwrÒ´m l¸ö±¸ ¶ª¶¢ÃV¸±µA ?...