Page 1

¤ÃªÀÅ F PɼÀPÀAqÀ ®PÀëtUÀ½AzÀ §¼À®ÄwÛâÝÃgÁ?

DVAzÁUÉÎ ¸ÀĸÁÛUÀĪÀÅzÀÄ

CwÃAiÀiÁzÀ ¨ÁAiÀiÁjPÉ DVAzÁUÉÎ eÉÆÃgÁzÀ ªÀÄÆvÀ櫸Àdð£É ºÀoÁvÁÛV vÀÆPÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ

ªÀĸÀÄPÁzÀ zÀȶ×

¤ÃªÀÅ ªÀÄzsÀĪÉÄúÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛ¢ÝgÀ§ºÀzÀÄ.

Diabetec Poster New Kannada4  

DVAzÁUÉÎ eÉÆÃgÁzÀ ªÀÄÆvÀæ « ¸Àdð£É DVAzÁUÉÎ ¸ÀĸÁÛUÀĪÀÅzÀÄ ªÀĸÀÄPÁzÀ zÀÈ¶× CwÃAi À i Á zÀ ¨ÁAi À i Á jPÉ ºÀoÁvÁÛV vÀÆPÀ PÀrªÉÄAi À i Á UÀÄ...

Diabetec Poster New Kannada4  

DVAzÁUÉÎ eÉÆÃgÁzÀ ªÀÄÆvÀæ « ¸Àdð£É DVAzÁUÉÎ ¸ÀĸÁÛUÀĪÀÅzÀÄ ªÀĸÀÄPÁzÀ zÀÈ¶× CwÃAi À i Á zÀ ¨ÁAi À i Á jPÉ ºÀoÁvÁÛV vÀÆPÀ PÀrªÉÄAi À i Á UÀÄ...