Page 1

ªÀÄzsÀĪÉÄúÀªÀÅ ¸À¢Ý®èzÉà DªÀj¸ÀĪÀAvÀºÀ PÁ¬Ä¯É ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà £ÀÆgÁgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ£ÀÄß DªÀj¹PÉÆArzÉ.

CªÀgÀ°è ¤ÃªÀÅ M§âgÉÃ? F ¢£ÀªÉà ¤ªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄzsÀĪÉÄúÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹

Diabetec Poster New Kannada2  

ªÀÄzs À ĪÉÄúÀªÀÅ ¸À¢Ý ® èzÉà DªÀj¸ÀĪÀAvÀºÀ PÁ¬Ä¯É ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà £ÀÆgÁgÀÄ ¨s Á gÀwÃAi À ÄgÀ£ÀÄß DªÀj¹PÉÆArzÉ. F ¢£ÀªÉà ¤ªÀÄä D¸ÀàvÉæ A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you