Page 1

ªÁvÀì®å D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½î 0836 4254333

UÀzÀUÀ

08372 252399

©eÁ¥ÀÄgÀ

08352 260943

ªÀÄAqÀå

08232 224321

ºÁ¸À£À

08172 265033

UÀÄ®§UÁð 08472 222299

²ªÀªÉÆUÀÎ 08182 408100

ªÉÄʸÀÆgÀÄ 0821 4276999

vÀjÃPÉgÉ

08261 222217

ªÀiÁ®ÆgÀÄ

08151 235241

aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

08262 251650

DAzsÀæ ¥ÀæzÉÃ±ï «dAiÀÄ£ÀUÀgÀA

08922 227131

£ÀgÀ¸À£ÀߥÉÃmï

08942 277455

NAUÀ¯ï

08592 280417

C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

08554 277077

ºÀ£ÀªÀÄPÉÆAqÀ 0870 2552442

¥ÉÇæzÀÄÝlÆgÀÄ 08564 251650

Contact us on our toll free number - 1800 425 88888

Prescription pad CHKM  
Prescription pad CHKM  

Prescription pad for chikmagalur