Page 1


ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÁÐÅÍÄÁÓÊÀ

ËÎÃÎÒÈÏ

ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÏÎËÈÃÐÀÔÈß

3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 Âåðñòêà âèçèòíîé êàðòî÷êè. 21 Îñíîâíîé ôèðìåííûé áëàíê è áëàíê äëÿ âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ. 22 Ôèðìåííûå áëàíêè äëÿ ïå÷àòè. 23 Ôèðìåííûé êîíâåðò.

Âåðñòêà ëîãîòèïà: çíàê è ãðàôè÷åñêîå íàïèñàíèå. Îáÿçàòåëüíûé ìèíèìàëüíûé îòñòóï âîêðóã ëîãîòèïà. Íàïèñàíèå âèäà äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. Íåäîïóñòèìûå òðàíñôîðìàöèè ëîãîòèïà. ×åðíî-áåëûé ëîãîòèï. Èíâåðòèðîâàííûé ëîãîòèï. Âåðñòêà ñëîãàíà êîìïàíèè íà óêðàèíñêîì ÿçûêå. Âåðñòêà ñëîãàíà êîìïàíèè íà ðóññêîì ÿçûêå. Âåðñòêà ôèðìåííûõ îðíàìåíòàëüíûõ ýëåìåíòîâ.

ÔÈÐÌÅÍÍÛÅ ÖÂÅÒÀ 12 Ïàëèòðà îñíîâíûõ è äîïîëíèòåëüíûå ôèðìåííûõ öâåòîâ: CMYK, RGB, Pantone. ÔÈÐÌÅÍÍÛÅ ØÐÈÔÒÛ

ÍÀÐÓÆÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ 24 Ôèðìåííàÿ âûâåñêà áîêîâàÿ. 25 Ôèðìåííàÿ âûâåñêà ôðîíòàëüíàÿ. 26 Ôèðìåííàÿ òàáëè÷êà: óñëóãè è âðåìÿ ðàáîòû ÍÀÐÓÆÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ 27 Ôèðìåííûé áåéäæ. 28 Íîìåðêè äëÿ îäåæäû. 29 Òàáëè÷êà â òóàëåò.

13 Ïðèìåðû ôèðìåííûõ øðèôòîâ. 14 Ïðàâèëà âåðñòêè øðèôòîâ â äåëîâîé ïåðåïèñêå. ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÌÎÄÓËÜÍÎÉ ÑÅÒÊÈ ÄËß ÐÅÊËÀÌÍÛÕ ÌÀÊÅÒÎÂ 15 16 17 18 19

Ìîäóëüíàÿ ñåòêà äëÿ âåðòèêàëüíîãî ôîðìàòà 210õ297ìì. Ìîäóëüíàÿ ñåòêà äëÿ âåðòèêàëüíîãî ôîðìàòà 144õ210ìì. Ìîäóëüíàÿ ñåòêà äëÿ âåðòèêàëüíîãî ôîðìàòà 96õ210ìì. Ìîäóëüíàÿ ñåòêà äëÿ ãîðèçîíòàëüíîãî ôîðìàòà 297õ210ìì. Ìîäóëüíàÿ ñåòêà äëÿ ãîðèçîíòàëüíîãî ôîðìàòà 210õ144ìì.

30 Êîíòàêòû êëèíèêè ýñòåòè÷åñêîé ìåäèöèíû «Goravsky». 31 Ðàçðàáîòêà áðåíäáóêà.

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

2


ÂÅÐÑÒÊÀ ËÎÃÎÒÈÏÀ: ÇÍÀÊ È ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÀÏÈÑÀÍÈÅ

22 a

4a

5a

17 a

GORAVSKY. Îí ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé: óçîðà, ãðàôè÷åñêîãî íàïèñàíèÿ íàçâàíèÿ êîìïàíèè è âèäà äåÿòåëüíîñòè. Îáå ÷àñòè ëîãîòèïà âñåãäà íàõîäÿòñÿ â îïðåäåëåííîé ïðîïîðöèè è èìåþò ôèêñèðîâàííîå ðàñïîëîæåíèå îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà. Ïðè ïîñòðîåíèè âèäà äåÿòåëüíîñòè èñïîëüçóåòñÿ ãàðíèòóðà Book Antiqua (íîðìàëüíîå íà÷åðòàíèå). Ïðè ðàçðàáîòêå ðàçìåðîâ ëîãîòèïà èñïîëüçîâàëàñü ïîñòîÿííàÿ âåëè÷èíà À. À=6 ìèëëèìåòðîâ.

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

3


ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÉ ÎÒÑÒÓÏ ÂÎÊÐÓà ËÎÃÎÒÈÏÀ

132 ìì

12 ìì

12 ìì

54 ìì

2à 2à 6 ìì 6 ìì

66 ìì

à à

Äëÿ ëîãîòèïà ðàçìåðîì 132õ54 ìì îòñòóï âîêðóã ëîãîòèïà ðàâåí 2à(12 ìì). Äàííûé ðàçìåð ëîãîòèïà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðåçåíòàöèé. Äëÿ ëîãîòèïà ðàçìåðîì 66õ27 ìì îòñòóï âîêðóã ëîãîòèïà ðàâåí 1à(6ìì). Äàííûé ðàçìåð ëîãîòèïà èñïîëüçóåòñÿ íà áëàíêàõ À4, âèçèòêàõ, ôèðìåííûõ êîíâåðòàõ.

27 ìì

à

Äëÿ ëîãîòèïà ðàçìåðîì 44õ18 ìì îòñòóï âîêðóã ëîãîòèïà ðàâåí 1à(6ìì). Äàííûé ðàçìåð ëîãîòèïà èñïîëüçóåòñÿ íà áëàíêàõ À5.

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

4


ÍÀÏÈÑÀÍÈÅ ÂÈÄÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÍÀ ÐÀÇÍÛÕ ßÇÛÊÀÕ

ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

ÖÅÍÒÐ ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

Äëÿ ðåêëàìû è äîêóìåíòàöèè êîìïàíèè â Óêðàèíå, îñíîâíîé ïîäïèñüþ ÿâëÿåòñÿ ïîäïèñü íà óêðàèíñêîì ÿçûêå.

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

5


ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ ËÎÃÎÒÈÏÀ

GORAVSKY Íåäîïóñòèìî èñêàæàòü ïðîïîðöèè ëîãîòèïà, ïîâîðà÷èâàòü íà ïðîèçâîëüíûé óãîë, à òàêæå ïðèìåíÿòü êàêèå-ëèáî ýôôåêòû. Íåäîïóñòèìî èçìåíÿòü øðèôò íàïèñàíèÿ Íåäîïóñòèìî èçìåíÿòü öâåòà ýëåìåíòîâ Íåäîïóñòèìî èñïîëüçîâàòü ëîãîòèï íà ïåñòðûõ ôîíàõ

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

6


רÐÍÎ-ÁÅËÛÉ ËÎÃÎÒÈÏ

ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

ÖÅÍÒÐ ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

Ìîíîõðîìíûå èçîáðàæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ ïðè îäíîöâåòíîé ïå÷àòè ðåêëàìíîé è ìàðêåòèíãîâîé ïðîäóêöèè. Ïî-âîçìîæíîñòè íóæíî èñïîëüçîâàòü öâåòíîå èçîáðàæåíèå ëîãîòèïà.

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

7


ÈÍÂÅÐÒÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ËÎÃÎÒÈÏ

Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíîãî ñåðåáðÿíîãî è çîëîòîãî öâåòà äëÿ ïå÷àòè èíâåðòèðîâàííîãî ëîãîòèïà, à òàêæå ïå÷àòü ëîãîòèïà íà çîëîòîì ôîíå.

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

8


ÂÅÐÑÒÊÀ ÑËÎÃÀÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

12 ìì

132 ìì

12 ìì

2à 2à

54 ìì

Ëîãîòèï êîìïàíèè äîïóñêàåòñÿ âåðñòàòü êàê ðÿäîì ñî ñëîãàíîì, òàê è áåç íåãî. Âàæíîå ïðàâèëî âåðñòêè ñëîãàíà âíå îáëàñòè ëîãîòèïà : ñëîãàí äîëæåí ñìîòðåòüñÿ îáîñîáëåííî è èíäèâèäóàëüíî. Äîëæíû áûòü âûäåðæàííû îáÿçàòåëüíûå îòñòóïû âîêðóã ñëîãàíà. Ñëîãàí íà ðóññêîì ÿçûêå: «Âàøà ïðèðîäíàÿ áåçóïðå÷íîñòü!»

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

9


ÂÅÐÑÒÊÀ ÑËÎÃÀÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

12 ìì

132 ìì

12 ìì

2à 2à

54 ìì

Ëîãîòèï êîìïàíèè äîïóñêàåòñÿ âåðñòàòü êàê ðÿäîì ñî ñëîãàíîì, òàê è áåç íåãî. Âàæíîå ïðàâèëî âåðñòêè ñëîãàíà âíå îáëàñòè ëîãîòèïà : ñëîãàí äîëæåí ñìîòðåòüñÿ îáîñîáëåííî è èíäèâèäóàëüíî. Äîëæíû áûòü âûäåðæàííû îáÿçàòåëüíûå îòñòóïû âîêðóã ñëîãàíà. Ñëîãàí íà ðóññêîì ÿçûêå: «Âàøà ïðèðîäíàÿ áåçóïðå÷íîñòü!»

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

10


ÂÅÐÑÒÊÀ ÔÈÐÌÅÍÍÛÕ ÎÐÍÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ

2a

4a 9a

1,5 a

Âåðñòêà îðíàìåíòàëüíûõ ýëåìåíòîâ â áëàíêå

Âåðñòêà îðíàìåíòàëüíûõ ýëåìåíòîâ â ëîãîòèïå

6a 6a

4a

1,5 a Âåðñòêà îðíàìåíòàëüíûõ ýëåìåíòîâ â âèçèòêå

âåðñòêà óãîëêîâ â áëàíêå A4

âåðñòêà óãîëêîâ â êîíâåðòå 220-110 ìì

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

11


ÏÀËÈÒÐÀ ÎÑÍÎÂÍÛÕ È ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÔÈÐÌÅÍÍÛÕ ÖÂÅÒÎÂ

Îñíîâíûå öâåòà C=45 M=100 Y=100 K=60

R=69 G=25 B=26

PANTONE 4975 C

Êîðè÷íåâûé

C=0 M=20 Y=45 K=0

R=239 G=209 B=149

PANTONE 148 C

Êðåìîâûé

C=0 M=10 Y=25 K=0

R=239 G=209 B=149

PANTONE 7401 CC

Áåæåâûé

Çîëîòîé

Ñåðåáðÿííûé

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

12


ÏÐÈÌÅÐÛ ÔÈÐÌÅÍÍÛÕ ØÐÈÔÒÎÂ

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqr stuvwxyz 1234567890

Times New Roman Äëÿ äåëîâîé ïåðåïèñêè

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqr stuvwxyz 1234567890

Book Antiqua Book Antoqua Bold Äëÿ íàïèñàíèÿ îáû÷íûõ òåêñòîâ â ôèðìåííîé äîêóìåíòàöèè è ðåêëàìíûõ ìàêåòàõ

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqr stuvwxyz 1234567890

Academy ACTT Äëÿ íàïèñàíèÿ çàãîëîâêîâ è ïîäçàãîëîâêîâ â ðåêëàìíûõ ìàêåòàõ

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqr stuvwxyz 1234567890

Minion Pro Bold Italic Äëÿ çàãîëîâêîâ è ïîäçàãîëîâêîâ â ðåêëàìíûõ ìàêåòàõ (äîïîëíèòåëüíûé øðèôò)

abcdefghijkglmnopqr stuvwxyz 1234567890

ShellyAllegroC äåêîðàòèâíûé øðèôò, äëÿ íàïèñàíèÿ ñëîãàíà è ïîçäðàâëåíèé

àáâãäåæçèêëìíîïðñòó ôõö÷øùúûüýþÿ 1234567890

Anabelle äåêîðàòèâíûé øðèôò, äëÿ íàïèñàíèÿ ñëîãàíà è ïîçäðàâëåíèé

Ôèðìåííûå øðèôòû ñìîòðèòå â Ïðèëîæåíèè «Fonts»

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

13


ÏÐÀÂÈËÀ ÂÅÐÑÒÊÈ ØÐÈÔÒΠ ÄÅËÎÂÎÉ ÏÅÐÅÏÈÑÊÅ Îáû÷íûé òåêñò Øðèôò: Times New Roman, 10 ïò Âûðàâíèâàíèå: ïî øèðèíå Ìåæäóñòðî÷íûé èíòåðâàë: 1,2 èí.

Îáû÷íûé òåêñò Íèæíèé êîëîíòèòóë Øðèôò: Times New Roman, 9 ïò Öâåò øðèôòà: R=91, G=36, B=28

Çàãîëîâîê Øðèôò: Times New Roman, 17 ïò Öâåò øðèôòà: R=91, G=36, B=28 Âûðàâíèâàíèå: ïî öåíòðó

Äàòà Øðèôò: Times new Roman 9 ïò Öâåò øðèôòà: R=91, G=36, B=28 Èíòåðâàë: ïåðåä 10 ïò

Ïîäçàãîëîâîê Øðèôò: Times New Roman, 13 ïò Öâåò øðèôòà: R=91, G=36, B=28 Âûðàâíèâàíèå: ïî öåíòðó

Íîìåð ñòðàíèöû Øðèôò: Times New Roman Bold, 10 ïò Âûðàâíèâàíèå: ïî öåíòðó Öâåò øðèôòà: R=91, G=36, B=28

Äîëæíîñòü (ó ìåñòà ïîäïèñè) Øðèôò: Times New Roman, 9 ïò Íóìåðîâàííûé ñïèñîê Øðèôò: Times New Roman, 10 ïò Ñòèëü íóìåðàöèè: 1, 2, 3 Âûðàâíèâàíèå: ïî ëåâîìó êðàþ Àëôàâèòíûé ñïèñîê Øðèôò: Times New Roman, 10 ïò Òàáóëÿöèÿ 6ìì ïî ëåâîìó êðàþ Ñòèëü íóìåðàöèè: à, b, ñ Àáçàö - 6ìì

Ïðèìåðû âåðñòêè òåêñòà: - â äåëîâîé äîêóìåíòàöèè ñìîòðèòå â Ïðèëîæåíèè «Blank» (blank.doc, prikaz.doc) - â ðåêëàìíûõ ìàêåòàõ ñìîòðèòå â Ïðèëîæåíèè «Reklamnie maketi» - íà ôèðìåííîé âèçèòêå, ôèðìåííîì êîíâåðòå

Ïðàâèëà íàïèñàíèÿ íàçâàíèÿ êîìïàíèè : Öåíòð ýñòåòè÷åñêîé ìåäèöèíû GORAVSKYTM Öåíòð ýñòåòè÷åñêîé ìåäèöèíû «GORAVSKY» Öåíòð åñòåòè÷íî¿ ìåäèöèíè «GORAVSKY» Aesthetic medical center «GORAVSKY»

Èíòåðíåò àäðåñ è e-mail ïèøóòñÿ ñ ìàëåíüêîé áóêâû: www.goravsky.com.ua; info@goravsky.com.ua Ðåêîìåíäîâàíî èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèé òèï êàâû÷åê « ...»

GORAVSKY öåíòð ýñòåòè÷åñêîé ìåäèöèíû Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

14


ÌÎÄÓËÜÍÀß ÑÅÒÊÀ ÄËß ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎÃÎ ÔÎÐÌÀÒÀ: 144õ210ìì

Äàííàÿ ìîäóëüíàÿ ñåòêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðåêëàìíîãî ìàêåòà ðàçìåðîì 144õ210ìì ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

Çàãîëîâîê ðåêëàìíîãî òåêñòà íàáèðàåòñÿ øðèôòîì Academy ACTT 24ï. Ïîäçàãîëîâîê ðåêëàìíîãî òåêñòà íàáèðàåòñÿ øðèôòîì Academy ACTT 13ï. Îáû÷íûé òåêñò: Times New Roman 10ï. Âåðñòêà òåêñòà â îäíó êîëîíêó. Èñõîäíûé ôàéë â Ïðèëîæåíèè «Reklamnie maketi» ê äàííîìó Ðóêîâîäñòâó: Maket_A5_vertical.cdr

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

15


ÌÎÄÓËÜÍÀß ÑÅÒÊÀ ÄËß ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎÃÎ ÔÎÐÌÀÒÀ À4: 210õ297ìì

Äàííàÿ ìîäóëüíàÿ ñåòêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðåêëàìíîãî ìàêåòà ðàçìåðîì 210õ297ìì ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

Çàãîëîâîê ðåêëàìíîãî òåêñòà íàáèðàåòñÿ øðèôòîì Academy ACTT 30ï. Ïîäçàãîëîâîê ðåêëàìíîãî òåêñòà íàáèðàåòñÿ øðèôòîì Academy ACTT 17ï. Îáû÷íûé òåêñò: Times New Roman 11ï. Âåðñòêà òåêñòà âîçìîæíà â îäíó è â äâå êîëîíêè. Èñõîäíûé ôàéë â Ïðèëîæåíèè «Reklamnie maketi» ê äàííîìó Ðóêîâîäñòâó: Maket_A4_vertical.cdr

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

16


ÌÎÄÓËÜÍÀß ÑÅÒÊÀ ÄËß ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎÃÎ ÔÎÐÌÀÒÀ: 96õ210ìì 96ìì

Äàííàÿ ìîäóëüíàÿ ñåòêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ëèöåâîé ñòîðîíû ðåêëàìíîãî ìàêåòà ðàçìåðîì 96õ210ìì Âîçìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ñîçäàíèÿ ëèñòîâêè íà 2 ñãèáà èëè ðåêëàìíîãî êàòàëîãà ìàëîãî ôîðìàòà. ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

Îáùèé ðàçìåð ëèñòîâêè - 290õ210ìì Èñõîäíûé ôàéë â Ïðèëîæåíèè «Reklamnie maketi» ê äàííîìó Ðóêîâîäñòâó: Listovka.cdr

210ìì

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

17


ÌÎÄÓËÜÍÀß ÑÅÒÊÀ ÄËß ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÔÎÐÌÀÒÀ À4: 297õ 210 ìì

ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

Äàííàÿ ìîäóëüíàÿ ñåòêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ãîðèçîíòàëüíîãî ðåêëàìíîãî ìàêåòà ðàçìåðîì 297õ210ìì Çàãîëîâîê ðåêëàìíîãî òåêñòà íàáèðàåòñÿ øðèôòîì Academy ACTT 28ï. Ïîäçàãîëîâîê ðåêëàìíîãî òåêñòà íàáèðàåòñÿ øðèôòîì Academy ACTT 17ï. Îáû÷íûé òåêñò: Times New Roman 11ï. Âåðñòêà â òðè êîëîíêè. Èñõîäíûé ôàéë â Ïðèëîæåíèè «Reklamnie maketi» ê äàííîìó Ðóêîâîäñòâó: Maketi_Gorizontal_A4.cdr

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

18


ÌÎÄÓËÜÍÀß ÑÅÒÊÀ ÄËß ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÔÎÐÌÀÒÀ: 210õ144ìì

Äàííàÿ ìîäóëüíàÿ ñåòêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ãîðèçîíòàëüíîãî ðåêëàìíîãî ìàêåòà ðàçìåðîì 210õ144ìì ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

Çàãîëîâîê ðåêëàìíîãî òåêñòà íàáèðàåòñÿ øðèôòîì Academy ACTT 24ï. Ïîäçàãîëîâîê ðåêëàìíîãî òåêñòà íàáèðàåòñÿ øðèôòîì Academy ACTT 13ï. Îáû÷íûé òåêñò: Times New Roman 10ï. Âåðñòêà â òðè êîëîíêè. Èñõîäíûé ôàéë â Ïðèëîæåíèè «Reklamnie maketi» ê äàííîìó Ðóêîâîäñòâó: Maketi_Gorizontal_A5.cdr

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

19


ÂÅÐÑÒÊÀ ÂÈÇÈÒÍÎÉ ÊÀÐÒÎ×ÊÈ

11à

Ivanova Anna Ivanovna ñhief doctor +38 044 220-47-17 +38 050 11-222-33

4,5à

www.goravsky.com.ua doc@goravsky.com.ua

Aesthetic medical center «GORAVSKY»

Ðàçìåð âèçèòêè - 90õ50 ìì Èñõîäíûé ôàéë äëÿ ïå÷àòè âèçèòîê íà ðóññêîì, óêðàèíñêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ â Ïðèëîæåíèè ¹3: visitka.cdr

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

20


ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÁËÀÍÊ È ÁËÀÍÊ ÄËß ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ 13à à

à

11à

13à

11à

13à 11à

à

à

à

à

2,5à

2,5à

2,5à

11à

11à

à

ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

Íàçâàíèå äîêóìåíòà, çàãîëîâîê

Ïðèêàç¹1

3,5à

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

î çà÷èñëåíèè íà ðàáîòó òåðàïåâòà Èâàíîâà È.È. 2à

LORUM IPSUM dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat nostrud exerci tation ullamcorper suscipit nostrud exerci tation ullamcorper suscipit .

DUIS AUTEM vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. UT WISI ENIM ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

îò 25.03.2009 ã.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

LORUM IPSUM dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat nostrud exerci tation ullamcorper suscipit nostrud exerci tation ullamcorper suscipit .

30à

13à

2,5à ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

3,5à

à 11à

DUIS AUTEM vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 31,5à

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. UT WISI ENIM ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

UT WISI ENIM ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ì.ï.

Ïåòðèâàíîâà Ì.È. äèðåêòîð

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 2à

GORAVSKY öåíòð ýñòåòè÷åñêîé ìåäèöèíû 02098 Êèåâ, Óêðàèíà óë. Äíåïðîâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ, 23, îô.7

Ðåãèñòðàòóðà: +38 044 220-47-17 Ñàéò: www.goravsky.ua E-mail: info@goravsky.ua

Âðåìÿ ðàáîòû: ïí.-ïò.: ñ 9:00 äî 20:00 ñá., âñ.: ñ 9:00 äî 16:00

à

3,5à à

Èñõîäíûé ôàéë äëÿ ðàáîòû â Ïðèëîæåíèè «Blank»: blank.doc

Èñõîäíûé ôàéë äëÿ ðàáîòû â Ïðèëîæåíèè «Blank»: prikaz.doc

Ïðèìåð âåðñòêè îáùåãî áëàíêà â Ïðèëîæåíèè «Blank»: Blank_verstka.cdr

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

21


ÔÈÐÌÅÍÍÛÅ ÁËÀÍÊÈ ÄËß ÏÅ×ÀÒÈ

ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

GORAVSKY öåíòð ýñòåòè÷åñêîé ìåäèöèíû 02098 Êèåâ, Óêðàèíà óë. Äíåïðîâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ, 23, îô.7

Ðåãèñòðàòóðà: +38 044 220-47-17 Ñàéò: www.goravsky.ua E-mail: info@goravsky.ua

ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

Âðåìÿ ðàáîòû: ïí.-ïò.: ñ 9:00 äî 20:00 ñá., âñ.: ñ 9:00 äî 16:00

Èñõîäíûé ôàéë äëÿ ïå÷àòè â Ïðèëîæåíèè «Blank»: blank_print.cdr

Èñõîäíûé ôàéë äëÿ ïå÷àòè â Ïðèëîæåíèè «Blank»: blank_print_pust.cdr

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

22


ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÊÎÂÅÐÒ

220 ìì

GORAVSKY Öåíòð ýñòåòè÷åñêîé ìåäèöèíû 02098 Êèåâ, Óêðàèíà óë. Äíåïðîâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ, 23, îô.7 +38 044 044 220-47-17 www.goravsky.com.ua info@goravsky.com.ua

ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

110 ìì

Èñõîäíûé ôàéë äëÿ ïå÷àòè â Ïðèëîæåíèè «Konvert»: konvert_evro.cdr

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

23


ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÂÛÂÅÑÊÀ ÁÎÊÎÂÀß

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

24


ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÂÛÂÅÑÊÀ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÀß

Ôèðìåííàÿ âûâåñêà âûïîëíÿåòñÿ îáúåìíûìè áóêâàìè. Êîðè÷íåâûì öâåòîì íà ñâåòëîì ôîíå.

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

25


ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÒÀÁËÈ×ÊÀ: ÓÑËÓÃÈ È ÂÐÅÌß ÐÀÁÎÒÛ

anti-age òåðàïiÿ äåðìàòîëîãiÿ êîñìåòîëîãiÿ ëàçåðíà ìåäèöèíà ëiêóâàííÿ çàõâîðþâàíü, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì

9-21 áåç âûõ³äíèõ

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

26


ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÁÅÉÄÆ

84ìì

ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

40ìì

Äàðèíà Îëåêñàíäð³âíà Ãîëîâíèé ë³êàð

ãðàâèðîâêà íà ìåòàëëå ñ çàêðàøèâàíèåì (Ñ45 M100 Y100 K60) ãðàâèðîâêà íà ìåòàëëå

ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

Âàëåíòèíà Ïåòðiâíà

Èìÿ Îò÷åñòâî, Book Antiqua 15 p ïîäëîæêà ïîä Èìÿ Îò÷åñòâî

ëiêàð äåðìàòîëîã äîëæíîñòü, Book Antiqua 9 p

Èñõîäíûé ôàéë äëÿ ïå÷àòè â Ïðèëîæåíèè «Interier»: beidgi.cdr

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

27


ÍÎÌÅÐÊÈ ÄËß ÎÄÅÆÄÛ

íîìåð, Academy ACCT 55p

10ìì

48

12ìì

82ìì

35ìì ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

ãðàâèðîâêà íà ìåòàëëå ñ çàêðàøèâàíèåì (Ñ45 M100 Y100 K60) âûïóêëûé áîðäþð ( òîëùèíà 2 ìì, âûñîòà 1ìì)

Èñõîäíûé ôàéë äëÿ ïå÷àòè â Ïðèëîæåíèè «Interier»: nomerki.cdr

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

28


ÒÀÁËÈ×ÊÀ  ÒÓÀËÅÒ

80ìì

80ìì

Èñõîäíûé ôàéë äëÿ ïå÷àòè â Ïðèëîæåíèè «Interier»: tualet.cdr

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

29


ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

GORAVSKY Öåíòð ýñòåòè÷åñêîé ìåäèöèíû 02098 Êèåâ, Óêðàèíà óë. Äíåïðîâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ, 23, îô.7 +38 044 044 220-47-17 www.goravsky.com.ua info@goravsky.com.ua

ÖÅÍÒÐ ÅÑÒÅÒÈ×Íβ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

Áðåíäáóê. Ðóêîâîäñòâî ïî ôèðìåííîìó ñòèëþ. Ìàðò 2009

28

Brandbook medical company  

Medical corporate Identity. Center of Aesthetic Medicine.

Brandbook medical company  

Medical corporate Identity. Center of Aesthetic Medicine.

Advertisement