Hyvinvointia oululaisille lapsiperheille järjestötoiminnasta

Page 1

Hyvinvointia oululaisille lapsiperheille järjestÜtoiminnasta

2015


Oisitko mun aikuinen? Monet lapsiperheet tarvitsevat arkeensa tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Pelastakaa Lasten tukihenkilötoiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheitä jaksamaan arjessa vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla. Tukihenkilöt toimivat perheissä hyvin monenlaisissa tehtävissä kuten kuuntelu- ja keskustelukumppanina, apuna lasten hoidossa ja kasvatuksessa, perheen tai perheenjäsenen harrastuskaverina, ohjaajana, neuvojana ja opastajana. Tukihenkilöt antavat lapsiperheille apua tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Pelastakaa Lapset antavat tukihenkilöille tehtäväänsä perehdytyksen ja jatkossa tarvitsemansa tuen. Toimintaa organisoi Oulussa Pelastakaa Lapset ry/ Pohjois-Suomen aluetoimisto. Lisätietoja: www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lastensuojelutyo/tukihenkilotoiminta/

DOULA perheiden tukena Doulaa voidaan tarvita silloin, kun perhe ja sukulaiset asuvat toisella paikkakunnalla eikä synnytykseen ole tulossa ketään mukaan. Doula voi olla vaihtoehto esimerkiksi niille perheille, joissa puoliso tekee matkatöitä ja on poissa synnytyksen aikoihin tai puolison ei ole mahdollista kulttuuristen erojen vuoksi osallistua synnytykseen. Doula on hyvä tuki myös yksinhuoltajalle, joka muutoin joutuisi synnyttämään yksin tai äidille, joka pelkää synnytystä. Doula toimii perheen ehdoilla ja heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti. Synnytyksen aikana Doula tukee ja rohkaisee synnyttäjää yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti käyttäen omaa harkintaansa sekä kuunnellen äidin toiveita. Doula-toiminta on Oulun ensi- ja turvakodin toimintaa. Lisätietoja: www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/ensikodit-ja-muu-vauvaperhetyo/doula/

2


Perhekahvila- ”lämpöinen kuin oma koti” MLL:n Perhekahvilat toimivat eri puolella Oulua, tarjoten lapsiperheille paikan tavata toisiaan ja toimia yhdessä. Perhekahvilat ovat kaikille avoimia, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja perheiden omilla asuinalueilla. Toimintaa toteuttavat MLL:n paikallisyhdistykset ja ohjaajat ovat yleensä vapaaehtoisia toimijoita. Oulun alueella toimii tällä hetkellä 17 perhekahvilaa. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki lapset, äidit, isät ja isovanhemmat. Kaikki osallistujat otetaan lämmöllä vastaan! Onni löytyy arjesta :) Lisätietoja: www.pohjois-pohjanmaa.mll.fi/perheille/perhekahvilat/

Yhden vanhemman perheiden olohuoneet

Olohuone on matalan kynnyksen vertaistukiryhmä yhden vanhemman perheille. Vertaistukiryhmässä samassa elämäntilanteessa olevat vertaiset voivat tukea toisiaan, tarjota vinkkejä arkeen ja viettää mukavia hetkiä yhdessä. Olohuoneet kokoontuvat yleisimmin kerran kuukaudessa arki-iltana parin tunnin ajan. Olohuoneiden ajaksi on lastenhoito järjestetty ja aikuisille sekä lapsille on tarjolla iltapala. Oulussa ja Oulun seudulla olohuoneita toimii Keskustassa, Koskelassa, Linnanmaalla, Kaakkurissa, Kiimingissä ja Muhoksella. Toiminnasta vastaa Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry.

Lisätietoja: www.osyvp.fi

3


Henkilökohtaista tukea ja valmennusta vanhemmuuteen Vanhempien Akatemian 3-16 -vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille suunnattu valmennus auttaa vanhempia arjen pulmatilanteissa, tukee vanhemmuutta ja antaa ohjausta lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Valmennuksessa voi myös keskustella eron jälkeisestä vanhemmuudesta ja siihen liittyvistä haasteista. Tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti Vanhempien Akatemian toimitiloissa Oulun keskustassa (Torikatu 28) ja niitä voidaan sopia 1-5 kertaa tarpeen mukaan. Valmennus on vanhemmille maksutonta. Vanhempien Akatemian toimintaan kuuluvat myös Parisuhteen huoltokurssit ja Perheliikunta sekä erovanhemmuutta tukevat Eroneuvo-illat. Lisätietoja: www.vanhempienakatemia.fi

”Kumppaneita kolmannelta sektorilta – järjestötoimintaan ohjaaja käytettävissä!” Järjestötoimintaan ohjaamisen mallissa lapsen ja perheen hyvinvoinnin tueksi etsitään toimintoja ja tukea järjestöjen tuottamasta matalan kynnyksen toiminnasta. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lapsen luonnollisten kehitysympäristöjen varaan rakentuvaa arjen hyvinvointia ja tarjota perheille konkreettista toimintaa ja tukea järjestötoiminnasta. Toiminnalla tehdään näkyväksi alueen olemassa olevaa järjestölähtöistä toimintaa ja tiedotetaan järjestöjä ja yhdistyksiä uusista toiminnan tarpeista. Samalla myös jäsennetään ja tehdään näkyväksi järjestöihin ohjaamisen ja neuvonnan prosessia. Järjestötoimintaan ohjaaja osallistuu perheen luvalla koulun, neuvolan tai päivähoidon vanhempien tapaamisiin (esim. Lapset puheeksi -keskustelut ja -neuvonpidot ). Lisäksi järjestötoimintaan ohjaaja jalkautuu alueen matalan kynnyksen toimintoihin, esimerkiksi perhekahvilaan tai asukastuvalle. Järjestötoimintaan ohjaaja toimii perheiden, järjestötoiminnan ja peruspalveluiden välimaastossa vahvistaen perheiden ohjautumista järjestöjen ennaltaehkäisevään toimintaan tai omaehtoiseen toimintaan. Oulussa Järjestötoiminnan ohjaaja toimii Koskelan alueella. Toiminnasta vastaa Auta Lasta ry. Lisätietoja: kaisu.pelkonen@autalasta.fi

4


Poikien oma paikka - Poikien talo Poikien Talo on turvallinen paikka 12 – 28 –vuotiaille pojille ja nuorille miehille. Poikien Talolla pojat kohdataan yksilönä jokaisen vahvuudet huomioiden. Poikien Talo on syrjintäja kiusaamisvapaa alue. Kaikki kohdataan yhdenvertaisina riippumatta sosiaalisesta, etnisestä tai kulttuurisesta taustasta, mihin uskoo, mitä ajattelee tai kenestä tykkää. Poikien Talo toteuttaa yksilötyötä, ryhmä- ja avointa toimintaa. Toimintamuoto valitaan pojan / nuoren miehen sen hetkisen tilanteen mukaan. Poikien Talon kautta voit saada uusia ystäviä ja löytää mielekästä tekemistä.

Poikien Talo sijaitsee Oulun keskustassa, osoitteessa Isokatu 41 A 13. Poikien Talon toimintaan voi tutustua sopimalla ajan henkilökohtaiselle tutustumiselle puhelimitse tai sähköpostilla. Poikien Taloon voi tutustua myös avoimen toiminnan kautta. Toiminnasta vastaa Vuolle Setlementti ry. Lisätietoja: www.poikientalo-oulu.fi

5


Erityisen mainiot perheet matkalla metkaan arkeen Kaipaatko turinointia ja toimintaa toisten vanhempien kanssa? Haluaisitko löytää uusia keinoja läsnä olemiseen perheenä? Toivoisitko voivasi antaa toisinaan jakamattoman huomiosi erityislapsesi sisaruksille? Tarvitseeko lapsesi erityistä tukea mielekkääseen vapaa-ajan viettoon? Miten metkaa olisi viettää aikaa yhdessä muiden perheiden kanssa? Muistatko, koska vietit yhteistä aikaa vain puolisosi kanssa?

Toimintaamme kuuluvat mm. satuhierontakoulutukset ja -ryhmät perheille, vanhempien mindfulness -ryhmät, muskari, LogoArt –taideryhmät, parisuhdeviikonloput, luentoja sekä verkossa tapahtuva palveluohjaus. Hyvinvoiva Perhe HYPE-hankkeen toiminta on tarkoitettu perheille, joissa on alle 18 -vuotias erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Toimintaan mukaan tuleminen ei edellytä lapsen diagnoosia eikä omaishoidonsopimusta. Hankkeessa huomioidaan myös yhdenvanhemman perheet sekä uusperheet. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry hallinnoi HYPE -hanketta. Lisätietoa: www.oulunseudunomaishoitajat.fi

HUBU oppilaan, opettajan ja vanhemman tukena Hubu on opetusryhmille suunnattu vuorovaikutusta ja osallistumista korostava toimintamenetelmä, jossa kerätään tietoa ryhmästä itsestään yhteisten pohdintojen ja keskustelujen pohjaksi. Nuoret vastaavat itsenäisesti monivalintakysymyksiin kaukosäätimen avulla. Äänestyksen jälkeen kysymyskohtainen koko ryhmän tulos heijastuu taululle. Tuloksesta käydään avointa keskustelua.

Hubu-menetelmässä on tärkeää, että koulun henkilökunta on sitoutunut toteutukseen ja arviointiin. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös vanhempainilta, jossa aiheista keskustellaan sekä koulun tulosten perusteella että yleisellä tasolla. Tarve toimenpiteille ja jatkotyöskentelylle arvioidaan osana prosessia yhdessä koulun kanssa. Menetelmä toimii parhaiten useampana vuonna toistettuna. Hubu-menetelmää on hyödynnetty Oulussa muun muassa vuosina 2014–2015 päihdekasvatuksessa Myllyojan alueen kouluissa sekä monissa yksittäisissä oppilaitoksissa. Toimintaa on tarkoitus laajentaa myös muille Oulun alueille. Toiminnasta vastaa Oulussa Ehyt ry. Lisätietoa: www.ehyt.fi/fi/toiminta/ehyt_ry_ympari_suomen/pohjois-suomi

6


Järjestön koulukoppari osana koulun arkea Oulussa toimii kaksi koulukopparia, Toppilan ja Kaakkurin kouluilla. Kopparit tukevat lasten ja nuorten koulunkäyntiä, itsetunnon ja sosiaalisten suhteiden sekä omaehtoisuuden vahvistumista yhdessä vanhempien ja koulun henkilöstön kanssa. Koppari-toiminnalla vahvistetaan lasten koulussa viihtymistä ja motivaatiota koulunkäyntiä kohtaan. Tavoitteena on edistää oppilaiden osallisuutta ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja järjestölähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi tavoitteena on varhainen puuttuminen poissaoloihin ja myöhästymisiin. Kopparit ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin työntekijöitä. Tarkempaa tietoa koppari-toiminnasta löytyy Innokylästä. Lisätietoa: toiminnanjohtaja Leena Huhanantilta (leena.huhanantti@mll.fi, 040 5459670)

Haikara-kahvilasta iloa ja tukea odotukseen Haikara-kahvila on tarkoitettu ensimmäistä lastaan odottaville, pienten lasten äideille ja isille sekä vauvoille. Haikara-kahvilassa vanhemmat voivat kahvitella ja jutustella samassa elämäntilanteessa olevien äitien ja isien kanssa. Kahvilassa myös toteutetaan erilaisia teemoja, jotka tukevat odotusaikaa ja pienen vauvan vanhemmuutta. Haikara-kahvilassa on mahdollisuus tavata Doula- synnytystukihenkilöitä.

Toimintaa järjestetään Oulussa Myllytullin Muksumakasiinissa (Makasiininkatu 6). Toimintaa toteuttavat yhteistyössä Oulun ensi- ja turvakoti ry/Vauvatalo, Tuiran Seurakunta ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry.

”Elämän pienistä asioista kaikista suurin on se, joka pienuudellaan mullistaa koko elämämme loppuiäksi” Lisätietoja toiminnasta löytyy: http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/oulun_ensi-ja_turvakoti_ry/ ?x3477936=4401066

7


Koti, koulu ja kaverit – kasvatuskumppanuutta ja vireää vanhempaintoimintaa! Suomen Vanhempainliitto ry on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Vanhempainyhdistystoiminta vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä, edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea kotien kasvatustyölle. Toimivalla yhteistyöllä koti ja koulu voivat yhdessä vaikuttaa lasten ja nuorten motivaatioon, oppimistuloksiin ja kouluviihtyvyyteen. Suomen Vanhempainliittoon kuuluu lähes 1400 päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä. www.vanhempainliitto.fi Oulussa Vanhempainliiton toiminta painottuu lasten osallisuuden edistämiseen vanhempien tuella. Lue lisää: www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta/osallisuus/valosa Vanhempainyhdistysten ja muiden aktiivisten vanhempaintoimijoiden kokoajana Oulun alueella toimii alueellinen vanhempainyhdistys ’kouluvanhemmat’. Lisätietoja löytyy Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen FB ryhmästä (tinyurl.com/ldr3obj) ja kotisivuilta http://www.kouluvanhemmat.fi. Tervetuloa mukaan!

8


SAMAT-Perhetapaamiset Perhetapaamisissa on mahdollisuus tavata samanlaisia ja erilaisia perheitä. Perheitä yhdistää vanhemman tai vanhempien vammaisuus tai pitkäaikaissairaus. Tapaamiset tarjoavat hetken hengähdystauon arjesta mukavassa seurassa. Vanhemmille ja lapsille on omaa ohjelmaa. Perhetapaamisiin voi tulla, vaikka lapsesi olisivat jo aikuisia. Voit tulla tapaamisiin yksin tai perheesi kanssa.

Vanhempien ryhmän teemat ovat suuntaa antavia ja niiden lisäksi tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista ja esille nousevista asioista. Lasten toiminta on ohjattua/valvottua leikkiä, askartelua ja yhdessäoloa. Mukana myös yleisavustaja/lastenhoitaja. Lisätietoa: www.samat.kynnys.fi

Onni löytyy ompelusta Ompelusta kiinnostuneet Toppilan alueen lapsiperheiden vanhemmat kokoontuvat kerran viikossa Meri-Toppilassa Perhepesän tiloissa (Paalikatu 6D) harrastamaan koneompelua Auta Lasta ry:n työntekijän ohjauksessa. Ompelukerhotoiminta on jatkoa Ompelukone tutuksi -kurssille, joka pidettiin alkuvuonna 2014 Merituulen koulun käsityöluokassa. Tarve toiminnalle nousi esille maahanmuuttaja-äideiltä. Ohjaajan opastuksella ompelukerholaiset opettelevat ompelukoneen peruskäyttöä, korjausompelua ja valmistamaan kankaista erilaisia vaatteita. Ompelukerhotoiminta tarjoaa vanhemmille paitsi mahdollisuuden oppia käyttämään ompelukonetta ja tekemään ompelutöitä myös mukavan tavan kohdata muita alueen aikuisia. Lisätietoa: jutta.jaakkola@autalasta.fi

9


Vauvana elämä alkaa - Oulun ensi- ja turvakoti ry Yhdistys tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä lasten ja syrjäytymisuhan alla olevien perheiden aseman parantamiseksi. Kaikki halukkaat voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä ja tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan. Turvakoti tarjoaa apua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville lapsille ja aikuisille. Ensikotiin voi tulla vauvan- ja lapsenhoitoon sekä vanhemmuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa. Ensikotityössä vahvistetaan perheen myönteisiä voimavaroja, ehkäistään vaikeuksia ja tuetaan varhaista vuorovaikutusta. Ensi- ja turvakodin puhelinpäivystys 24 h 0400 581 606. Vauvatalon Baby blues -vauvaperhetyössä autetaan perheitä, joissa vanhemmat uupuvat vauvan itkuisuuden tai vaikeahoitoisuuden vuoksi. Päiväryhmä Seraffiinassa kehitetään vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta sekä tuetaan perheen arkea ja vanhempien omia voimavaroja. Tapaamispaikka on ammatillinen palvelu, joka tarjoaa lapselle ja hänestä erossa asuvalle vanhemmalle turvallisen tapaamismahdollisuuden.

Avopalvelukeskuksen väkivaltatyö tarjoaa palveluita naisille, lapsille ja miehille, väkivallan tekijöille ja kokijoille. Perheiden arkea tuetaan kotona tehtävän työn keinoin (Alvari-perhetyö®). Myös miesten kanssa työskennellään (Jussi-työ®). VARJO-projektissa kehitetään keinoja eron jälkeisen vainoamisen ennaltaehkäisyyn, uhrien turvallisuuden lisäämiseen sekä kuntouttamiseen. JUURI- projektissa paneudutaan ikäihmisten kaltoinkohtelun lopettamiseen yhteiskunnassamme. MIESKAVERI -toiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isään tai muihin miehiin. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa lapselle turvallinen tapa tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Yhteyshenkilö: Timo Peltovuori timo.peltovuori@oetk.fi puh. 0500 438 858

10


Kaveriaikuiset kulkevat lapsen ja nuoren rinnalla Kipuileeko lapsi tai nuori perheessänne vanhempien eron takia? Onko hän surullinen, ahdistunut tai näkyykö paha olo jollain muulla tavalla? Millaiset suhteet hänellä on kotoa pois muuttaneeseen vanhempaan?

Lapsi tai nuori ei välttämättä halua huolestuttaa vanhempiaan omilla huolillaan, eivätkä vanhemmat erotilanteessa aina jaksa kantaa lapsen/nuoren huolenaiheita. Asioiden sisällään pitäminen altistaa lapsia ja nuoria häiriökäyttäytymiselle tai voi edesauttaa jopa masennuksen syntymisessä. Kaveriaikuistoiminnan tarkoituksena on tarjota perheille ja näiden lapsille/nuorille tukea ennaltaehkäisevänä toimintana, ennen kuin lasten/nuorten ongelmat pääsevät kasvamaan liian suuriksi. Kaveriaikuistoiminta tarjoa perheen ulkopuolista, ei ammatillista apua perheen lapselle/nuorelle. Yhdistyksemme on kouluttanut iältään 18-40 -vuotiaita Kaveriaikuisia, joilla on aito halu kulkea lapsen/nuoren rinnalla tukien ja ymmärtäen. Toiminnan järjestää Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry. Lisätietoa: www.osyvp.fi/kaveriaikuinen/

Tyttöjen oma paikka - Tyttöjen talo Tyttöjen Talolle ovat tervetulleita kaikki 12–28 vuotiaat tytöt ja nuoret naiset sekä alle 22vuotiaat odottavat tai synnyttäneet nuoret äidit. Talolla tytöt voivat käpertyä sohvalle kuuntelemaan musiikkia, lukemaan lehtiä tai juttelemaan elämästä, koulusta, tyttönä olemisesta, naiseksi kasvamisesta, pojista tai vaikka suunnitella ja haaveilla tulevaisuutta.

Talolla on aina paikalla aikuinen nainen, joka neuvoo, auttaa ja tukee tyttöjä elämän erilaisissa asioissa. Kasvuun, terveyteen tai seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa tytöt voivat jutella erikseen Pop In – kätilön kanssa ilman ajanvarausta avointen ovien aikana. Toimintaan voi tulla mukaan talon toimintaan avoimen toiminnan aikana keskiviikkoisiin kello 15 – 19.00 tai sopimalla tutustumisesta etukäteen. Jokainen tyttö on tervetullut Talolle juuri sellaisenaan kuin on. Tyttöjen Talo sijaitsee Oulun keskustassa, osoitteessa Kirkkokatu 19 A 9. Toiminnasta vastaa Vuolle Setlementti ry. Lisätietoja: www.likka.fi/

11


Mitä on Perheily? Perheily on Suomessa uusi, valtakunnallinen Kehitysvammaisten tukiliiton toimintamuoto. Perheilyn tarkoituksena on koota yhteen alueen lapsiperheitä, tarjota vertaistukea, järjestää toimintaa, kehittää, ottaa kantaa ja vaikuttaa kehitysvammaisten lasten ja heidän perheisiin liittyviin asioihin. Perheily voi olla perheiden vertaistukea, yhteistä toimintaa ja oman alueen palveluihin vaikuttamista. Toimintaan osallistuminen ei ole sidottu tiettyyn diagnoosiin. Perheily-toimintaa organisoi Oulussa Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry. Lisätietoja: www.oketuki.fi

Yksin ei aina jaksa Tukiperhetoiminnan tarkoituksena on auttaa lasta ja perhettä silloin, kun perheen ja vanhempien omat voimavarat ovat heikentyneet tai perheen läheisverkosto puuttuu tai se on kaukana. Tukiperheviikonloppu antaa mahdollisuuden lepohetkeen sekä vanhemmalle että lapselle. Lapsen elämään tukiperhe tuo uusia kokemuksia, tärkeitä ihmissuhteita, yksilöllistä huomiota ja hyväksyvää läsnäoloa.

Tukiperheet ovat vapaaehtoisina toimivia tavallisia perheitä, joilla on aikaa olla lasten tukena sekä kykyä tarjota lapsille turvallista ja lämmintä huolenpitoa. Tukiperhe-toiminta on Pelastakaa Lapset ry:n toimintaa. Järjestö antaa tukiperheille tehtävään perehdytyksen ja jatkossa heidän tarvitsemansa tuen. Toimintaa organisoi Oulussa Pelastakaa Lapset ry/ Pohjois-Suomen aluetoimisto. Lisätietoja: www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lastensuojelutyo/tukiperhetoiminta/

12


Tukioppilaat silminä ja korvina koulun arjessa MLL:n tukioppilastoiminta kattaa lähes kaikki Suomen yläkoulut. Tukioppilaat ovat 8. ja 9. –luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa. Tukioppilaat järjestävät välituntitoimintaa, tutustuttavat uusia 7. – luokkalaisia kouluun ja järjestät koulun yhteisiä teemapäiviä. MLL koulutti Suomeen ensimmäiset tukioppilaat jo vuonna 1972. Oulussa tukioppilastoiminnasta vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry. Lisätietoja: Nuoriso- ja perhetyön päällikkö Anna-Maria Raukovaaralta (anna-maria.raukovaara@mll.fi, 0405200516)

Perheiden yhteistä tekemistä Kokkikursseilla Martat järjestävät monenlaisia kokkikursseja erilaisille kohderyhmille. Oulussa Martat ovat toteuttaneet esimerkiksi vuoden 2014 aikana perheille kursseja, joissa teemana ovat olleet terveelliset ja edulliset arkiruoat. Perheiden kursseille osallistuvat vanhemmat ja lapset yhdessä. Toiminnan kautta perheissä opitaan tekemään tavallisia kotiruokia edullisista perusraaka-aineista. Toiminta tukee myös lasten ja vanhempien yhdessäoloa sekä alueellisesti toteutettuna perheiden yhteisöllisyyttä. Oulussa Kokkikursseja järjestävät Pohjois-Pohjanmaan Martat ja sen jäsenyhdistykset (mm. Kaakkurin Martat).

Lisätietoja: www.martat.fi/piirit/pohjois-pohjanmaa/

13


Alueellisten toimintakalenterien avulla järjestötoiminta näkyväksi

Oulussa toteutetaan lapsiperheiden hyvinvointia edistävää alueellista toimintamallia järjestöja kuntatoimijoiden yhteistyönä. Toimintamallia toteutetaan Kaakkurin, Koskelan, Myllyojan sekä Kiimingin hyvinvointikeskuksen alueilla. Osana alueellista toimintamallia kootaan ja julkaistaan alueellisia toimintakalentereita, jotka on suunniteltu alueen asukkaiden ja alueen toimijoiden tarpeista käsin.

Toimintakalentereihin on koottu järjestöjen, seurakunnan ja Oulun kaupungin matalan kynnyksen toiminnot viikkolukujärjestys-muotoon. Kalentereissa on omat sivut lapsiperheille, alle kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsille sekä nuorille. Toimintakalenterien avulla on onnistuttu tekemään alueen toimintamahdollisuuksia tutuksi alueen asukkaille ja alueella toimiville ammattilaisille. Toimintakalenterit tuotetaan järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyönä ja kokoamisvastuu on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirillä. Toimintakalenterit löytyvät osoitteesta: www.pohjois-pohjanmaa.mll.fi/jarjestojen-perheverkko/alueelliset-toimintakalenterit/

14


Verkostokoordinaattori perheiden, järjestöjen ja kunnan kumppanina Verkostokoordinaattori vahvistaa järjestöjen toimintojen näkyvyyttä lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Toiminta pohjautuu Voimaperhe - hankkeessa kehitettyyn Lapsiperheiden hyvinvointia edistävään alueelliseen toimintamalliin, jota toteutetaan Koskelan, Kaakkurin, Kiimingin ja Myllyojan alueilla. Toiminta on laajentumassa (syksy 2015) Oulunsalon ja Pateniemen alueille. Toimintamallissa järjestö- ja kuntatoimijat työskentelevät yhteistyössä kohdealueen lasten ja lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Verkostokoordinaattori osallistuu alueellisiin yhteistoimintaryhmiin, kokoaa ja tuo esille perheiltä nousevia järjestötoiminnan tarpeita sekä kokoaa matalan kynnyksen toiminnot (kunta, järjestöt, seurakunta) alueellisiksi toimintakalenteriksi. Verkostokoordinaattori toimii järjestöjen konsultatiivisena tukena järjestölähtöisen toiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön toteuttamisessa. Lisätietoja: www.pohjois-pohjanmaa.mll.fi/jarjestojen-perheverkko/alueellinen-toimintamalli/

15


Tässä esitteessä on kuvattu Oulussa toimivien lapsiperhejärjestöjen toimintaa. Esite on tarkoitettu lapsiperheille sekä lapsiperheiden parissa työskenteleville henkilöille. Tarkoituksena on esitteen kautta tehdä osaltaan näkyväksi lapsille ja perheille suunnattuja järjestöjen monipuolisia toimintoja Oulussa.

Esite on koottu Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin hallinnoimassa Voimaperhe 2 – hankkeessa (2014-2015, RAY). Hankkeessa on mukana kumppaneina runsas määrä oululaisia lapsiperheiden parissa työskenteleviä järjestöjä, seurakunta ja Oulun kaupunki. Esitteen sähköinen versio löytyy osoitteesta http://pohjois-pohjanmaa.mll.fi/jarjestojen-perheverkko/