__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NEXT GENERATION INFORMAL CARE HOMES Housing strategy for the elderly in a welfare state that is breaking down

1


2


“Past years the architecture industry in Holland decreased 50%.� BNA, November 2013

3


4


5


“Up to 30% of construction is rework”

Woudhuysen, J. 2004 6


7


DIGITAL FABRICATION Using digital information to cut, build or transform physical things

8


9


The factory of the future is everywhere

10


11


12


13


14


“As manufacturing goes digital, a great change is now gathering pace.�

The Economist, 2012 15


It will allows things to be made: - Economically in much smaller numbers - More flexible - Much lower input of labour,

The Economist, 2012 16


17


18


19


Karl Marx

20


“design’s great project in the 21st century is the democratization of production.” Alaistar Parvin, Wikihouse 2013

21


22


23


24


25


26


27


more control more freedom more technical knowledge

28


2. Social/political context

29


30


In the next 20 years there will be 2,5 million more people above 65 than now.

5 million

4 million

3 million

2 million

1 million

65 plusser 80 plusser

bron: CBS 2013

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

31


LESS OF THIS

MORE OF THAT more health care amenities

more ramps & elevators

less primary schools

less high ways

more elderly homes less single family homes

less business parks

more digital learning facilites less imposing stairs

more electrical vehicle parking places

more recreational sport facilities less sport facilities

more elderly clubs

less night clubs

32


In the 2040 the ratio 65+ versus working population is 1:1

50%

40%

30%

20%

10%

bron: CBS 2013

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

33


34


September 2013 “ de klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving, 35


36


executive

5 min

2/6

Nieuwsbrief voor bestuurders | 2 | Donderdag 24 januari 2013 | www.zorgvisie.nl

Uw kennispartner in de bestUUrskamer

beNchmark

Sluiting dreigt voor ruim 800 ouderenzorglocaties De verpleeg- en verzorgingshuiscapaciteit zal de komende jaren met ongeveer 40 procent afnemen. Door de extramuralisering van zzp’s 1 t/m 4 dreigt sluiting voor ruim 800 van de ongeveer 2000 ouderenzorglocaties. Het aantal verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen is in de periode 1980 tot 2010 gedaald van 196.000 naar 158.000 plaatsen. In dezelfde periode verdubbelde het aandeel 80-plussers. Was er in 1980 nog 1,6 80-plusser per verpleeg- en verzorgingshuisplaats, in 2010 waren er 4,2 80-plussers voor één plaats, blijkt uit cijfers van het ministerie van VWS. Snelle capaciteitsafname De extramuralisering van de zorgzwaartepakketten 1 t/m 4, die dit jaar is gestart,versnelt deze capaciteitsafname. In de afgelopen drie decennia daalde de ouderenzorgcapaciteit met 20 procent; de komende vijf jaar zal die bij ongewijzigd beleid met nog eens ruim 40 procent afnemen, blijkt uit onderzoek van Berenschot. Voor 800 van de bijna 2000 ver-

pleeg- en verzorgingshuislocaties dreigt sluiting, omdat het scheiden van wonen en zorg in deze locaties financieel niet rendabel is. Ten eerste zijn in veel gevallen de kosten per vierkante meter van de woonruimten van cliënten hoger dan de huur die per vierkante meter aan nieuwe bewoners kan worden gevraagd. Ten tweede is het ruimtegebruik in veel locaties inefficiënt vanwege de grote omvang van gemeenschappelijke ruimten. Verbouwing is meestal geen optie omdat dit leidt tot nog hogere kosten per vierkante meter. De meerkosten die ontstaan komen door het wegvallen van de verblijfscomponenten bij scheiden van wonen en zorg voor rekening van de zorgaanbieder. Ten slotte komen de kosten van leegstand vanaf 2018 geheel voor rekening van de zorgaanbieder door het volledig afbouwen van de nacalculatie (invoering normatieve huisvestingscomponent) in de komende vijf jaar. Afschrijven op boekwaarde Volgens Berenschot-onderzoeker Wine te Meerman kunnen veel verpleeg- en ver-

zorgingshuizen de scheiding van wonen en zorg alleen succesvol doorvoeren wanneer ze rigoureus op de boekwaarde (impairment) van de locaties afschrijven. Het doel daarvan is een nieuw evenwicht te bereiken tussen kosten en (huur)opbrengsten. Wanneer locaties in eigendom zijn van de zorgaanbieder is het de vraag of het eigen vermogen van de zorgaanbieder dusdanige afschrijvingen toelaat zonder dat hij failliet gaat. Als de zorgaanbieder locaties huurt, is het de vraag of de verhuurders bereid zullen zijn tot

huurverlaging. Zeker wanneer zij recent hebben geïnvesteerd in deze locaties. Nieuwbouw Wine te Meerman verwacht vanwege de economische crisis weinig van nieuwbouw. Hij heeft uitgerekend dat er eind 2017 ongeveer 95.000 plaatsen over zullen zijn. Dat is één plek per 7,1 80-plussers. ‘Op korte termijn leidt het beleid tot grote onrust in de ouderenzorg, op de lange termijn dreigt er een tekort aan verpleeghuisplaatsen.’ (bk)

Aantal 80-plussers per V&V-plaats

8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

37


38


Senior

privacy

close to family

privacy

own house

39


Family

40


Family

41


42


Next generation care homes. Custommade for garden and context Custommade for elderly specific care needs

43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


Cinema

64


65


Resysta

66


Mushroom insulation

67


68


Transformation Literatuurwijk Almere

69


Year: 2014

70


Year: 2020

71


72


Year: 2020

73


Grootje

74


75


76


77


78


Year: 2020

79


Frans

80


81


82


83


B01 Alzheimer

B02 Wheelchair

84


Year: 2030

85


Year: 2030

86


Year: 2030

87


Daan

88


89


90


158 Daan ACCOUNTANT

91


Year: 2030

92


Julia

93


94


95


96


Year: 2030

97


98


Year: 2040

99


100


Year: 2040

101


102


103


104


105


106


107


Year: 2014

108


Year: 2020

109


Year: 2030

110


Year: 2040

111


Year: 2040

112


Thank you

113

Profile for Design as Politics

Next Generation Informal Care Homes  

Graduation Presentation Pim Schachtschabel. Mentor team: Marta Relats, Hans Teerds and Bas Gremmen.

Next Generation Informal Care Homes  

Graduation Presentation Pim Schachtschabel. Mentor team: Marta Relats, Hans Teerds and Bas Gremmen.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded