Page 1

¬

ãÅÁ‘âåÌ

ó

ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


¬

ãÅÁ‘âåÌ

ó

ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ- "ãÅÁ‘âåÌ' ×bÊ »í ãÚïÊä ÐâØâ Ñëï kÒâ »Úëï½ë¬

áÍÌë éùÓ á½Ôë ÍnÌë Ñëï ãÔ¼Ìë »ä ™Íâ »Óëï...


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ÍýSÌ #», éùÓ áÌë»


ËnÒÕâÊ

¿ìÈnÒ Õä.#Ö ãÏsà ¿ÈçÉô ÕãØôÒ ãÅÁ‘âåÌ ÀâÝ ãÅÍâÃôÑëïà áâúÎ ápÔâåÅ áâÃôÖ Îì»lÃä áâúÎ ÎâåÌ áâÃôÖ Ê ÑÚâÓâÁâ ÖÒâãÁÓâáí ÒçãÌÕãÖôÃä áâúÎ ÏÅ‘îÊâ ½çÁÓâÈ, ÐâÓÈ Îí. +91 9974090439 æ. chaitanya_thinking_angel@yahoo.com

'Design in HINDI' documentation  

The project involves a general survey about searching a “Hindi” word for DESIGN, by starting with a simple question, What would be the ‘Hind...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you