Designday editie 8 krant

Page 1

© foto's Erik Kroes en Ellen Hansen

D(esign)-day is een halfjaarlijks eigenzinnig podium voor binnen- en buitenlandse vormgevers, die ontwerpen én maken. bij D(esign)-day vind je geen massaproductie of dertien in een dozijn, maar enkelstuks of kleine series _

8e editie D(esign)-day 15 t/m 17 nov 2013 Timmerfabriek Maastricht

Design als ambacht weer zeer actueel Het begrip cultureel onder­ nemerschap is actueler dan ooit. Het lijkt erop dat cultureel ondernemerschap steeds nood­ zakelijker wordt, ingegeven door de economische omstan­ digheden. Als je wat dieper op het begrip ‘culturele onderne­ mer’ ingaat, zie dat het woord weliswaar zo’n twintig jaar oud is, maar het fenomeen zelf is veel ouder. Eeuwen ge­­­leden was bijvoorbeeld Rembran­dt van Rijn al een cultureel onder­ nemer avant la lettre.

KAREL JANSSEN/ CREATIVE CITY ZUYD

een stimulerende werking op veel

Iedereen kan ondernemen, al is de

Ooit waren juist in onze plaatselijke

designers die ook graag zelfstandig

ene succes­voller dan de ander.

economie grote ontwerpers zoals Charles Eyck en Edmond Bellefroid

als ontwerper wilden werken. Daarbij is met de komst van de crisis het

Trends spotten_ Welke kennis

aan de industrie verbonden. De

werken als zelfstandig ondernemer

is dan nodig voor het ondernemen?

tendens om verloren ambachten

nog meer een noodzaak.

Voorop gesteld moet worden dat

en industrieën weer op te pakken,

een designer geen boekhouder

wordt steeds manifester. Daarbij

Kwaliteit verkoopt altijd_ De

hoeft te worden. Voor de boek-

kunnen designers ook hun creati-

designer anno 2013 kan niet meer

houding heb je een boekhouder of

viteit in combinatie met andere on-

zonder een behoorlijke kennis van

administratiekantoor. Het gaat om

dernemers ontwikkelen. Onderne-

het ondernemerschap. Is dit verve-

gezond ondernemerschap waarbij

mers en designers zijn daar zeer bij

lend? Nee geenszins. De doorsnee

de acquisitie altijd een moeilijk

gebaat. Uit een onderzoek, waarin

ontwerper is juist creatief genoeg

punt blijft. Daarbij is het handig als

Creative City met Limburg Peil in het

om ondernemend te zijn. Het is

je aanvoelt hoe trends zich ontwik-

najaar van 2012 heeft samenge-

dan ook verbazingwekkend dat

kelen en hoe je daar een aanvul-

werkt, bleek dat de behoefte aan

steeds weer de discussie oplaait,

ling of antwoord op kunt vormen.

inzet van creatieven bij innovaties

Waarom is het nu zo actueel en

alsof het iets nieuw is. Er liggen

Dit met behoud van je oorspron-

van bedrijven groot is.

inderdaad een noodzaak? Laten

een paar redenen aan de basis van

kelijkheid en een product met een

we beginnen om te stellen dat de-

die beweging; een reden is die van

authentieke handtekening.

signer of productontwerper vooral

het kunstenaarschap en een an-

D(esign)-day helpt ondernemende designers_ Zoals ik

een vak is, een ambacht. Door de

dere reden is die van de schijnbare

Terug naar het ambacht_ Wat

al zei, acquisitie en verkoop zijn

opkomst van de creatieve industrie

onwetendheid van de aspecten van

door de crisis steeds duidelijker

moeilijke items in de ontwikke-

als motor van de economie speelt

het ondernemen, en de tegenstel-

wordt, is dat ambacht de zoge-

ling van een ondermening. Welke

design een belangrijke rol. In

ling daarbinnen. Een kunstenaar

noemde ‘craft economy’ een steeds

prijs kan ik vragen, hoe doen mijn

Nederland werd design, mede door

zou vrij werk moeten kunnen

belangrijkere rol gaat vervullen. Het

collega’s het, waar moet ik net-

de successen van grote namen zo-

leveren en zich niet moeten bezig-

is juist design dat daarbinnen een

werken? Dat zijn lastige vragen.

als bijvoorbeeld Studio Job, Hella

houden met verkoop. Dit is echter

belangrijke en innoverende rol kan

D(esign)-day is bij uitstek een eve-

Jongerius, Marcel Wanders en Piet

een vrij romantisch en achterhaald

en moet spelen. Denk bijvoorbeeld

nement dat op een inspirerende en

Hein Eek, als een van de belang-

idee. Kwaliteit verkoopt altijd, dus

aan Dutch design. Dit is een begrip

rijkste exportproducten van de

ook vrij werk. De onwetendheid is

in de wereld gekenmerkt door hel-

creatieve industrie gezien. Dit had

ook een in stand gehouden beeld.

dere vormen en grote creativiteit.

— p. 2 Rubberen transport­ banden onder een kingsize bed HOTEL TRASH DELUXE // Niet zomaar accepteren wat je ziet NIC ROEX // p. 3 Een ambachtelijk product in een industriële omgeving SAUTER WIJNEN // Creativiteit, smaak en ambacht op je bord ADVENTURE COOKING // p. 4-9 affiche + deelnemers-overzicht // p. 10 Een leeg doek is eng ISA QUODBACH/ ISATRANSLATIONS // Inspiratie ligt voor het oprapen, als je maar durft te leven JEFFREY KUCKELKORN/ CATO // p. 11 Puzzel & horoscoop // p. 12 Plattegrond D(esign)-day Timmerfabriek —

- en objecten en nn dynamische manier de designer als or bi rs die hun ken. vo ondernemer weer een stap verder podium ontwerpe en én ma kan helpen. — se nd denk la be en lf it ze bu


..... Een betekenisvol product is een product dat een verhaal omvat, uit eerlijke materialen bestaat, gemaakt is voor persoonlijke behoeften of voortkomt uit gedachte­wisseling of een maatschappelijke behoefte..... Divers talent gebroederlijk

Rubberen transport­ banden onder een kingsize bed HOTEL TRASH DELUXE

‘Niet zomaar accepteren wat je ziet’ DOOR NIC ROEX

De Maastrichtse horeca-exploitanten Benoit Chardet, Tim Limburg en Rob Dresen, hoefden niet lang na te denken toen de mogelijkheid zich voordeed om een hotel te beginnen in een pand aan de Boschstraat dat gekocht was

Creatief ondernemerschap, ontwerper Nic

op verrassende wijze te combineren en toe te

as. Door het gewichtsverlies van de brandende

door een kennis. De mannen hadden uitbrei­

Roex is er bijzonder bedreven in. Direct na het

passen, wekken mijn ontwerpen nieuwsgie-

kaarsen wordt een draaiende beweging in gang

dingsdrang en dit was een uitgelezen kans. In

afronden van de kunstacademie startte hij als

righeid en interactie op.” Het zelfvertellende

gezet. Om deze beweging te constateren, zitten

2012 openden zij het Trash Deluxe Hotel. Ook

zelfstandig ontwerper; Studio Nic Roex bestaat

karakter is kenmerkend voor het design van

er in het ontwerp vier herkenbare vormen ver-

bij Barsserie Appart (Tim en Rob) en Florian

sinds 2010. “Als ontwerper en ondernemer wil

Nic. Hij geeft twee voorbeelden ter illustratie.

scholen. Wie lang genoeg blijft kijken ziet een

(Benoit) speelt design een belangrijke rol, maar

ik vernieuwende producten met een herkenbaar

De Batsenkruk, waarvan het zitvlak is gemaakt

transformatie van driehoek naar vierkant, trape-

de bijzondere vormgeving springt het meest in

signatuur ontwikkelen; door herkenbare en

van een spade, laat zien dat door te spelen met

zium en zandloper. “Het branden van een kaars

het oog in het hotel.

bestaande vormen, technieken en materialen

een herkenbaar element, de verbeelding wordt

was in mijn ogen een ‘onafgemaakt’ proces.

op verrassende wijze toe te passen, probeer ik

geprikkeld en de kijker hierdoor bij het ontwerp

Een brandende kaars is mooi, maar er gebeuren

Het hotel moest een antwoord zijn op de een-

mensen bewuster maken van wat ze zien of juist

wordt betrokken. Met de bank E.B.B. wordt de

ook dingen die je niet ziet. De brandende kaars

heidsworst van het Maastrichtse hotelaanbod.

niet zien, zodat ze het object ook daadwerkelijk

vanzelfsprekendheid doorbroken: de functie

is als het ware een nieuwe energiebron, waar

Rob Dresen: “Anders dan anders past bij ons.

(willen) begrijpen.” Nic had een goed voorbeeld

van een bank wordt in dit ontwerp in zijn waarde

normaal gesproken geen gebruik van wordt

We willen niet standaard zijn.” Slechts acht ka-

aan Piet Hein Eek waarvoor hij een tijd als

gelaten, maar het herkenbare en vertrouwde

gemaakt. Zonde, want dit bestaande natuurkun-

mers telt het hotel, maar die zijn wel wat groter

stagiair werkte. “Ik maakte van dichtbij mee op

van een bank (een poot onder elke hoek) wordt

dige proces kan juist veel opleveren. Dit proces

dan gemiddeld. Elke kamer heeft zijn eigen sfeer

welke wijze een succesvol ontwerper zich kan

weggelaten. De kijker wordt uitgedaagd om het

heb ik tastbaar gemaakt. Mensen bewust maken

met een materiaal als thema: glas, hout, metaal

manifesteren.”

object te snappen.

van 'verstopte' energie in dagelijkse processen

Zo heeft de Rubber-kamer vloeren die gemaakt

“Het zomaar accepteren van wat je ziet, is in

Vuur, gewicht en beweging_ Tijdens de

ook benutten, kan bijdragen aan een 'nieuwe'

zijn van rubberen transportbanden van de ENCI.

mijn werk niet aan de orde. Mijn ontwerpen con-

Dutch Design Week 2013 maakte Nic’s kandelaar

benaderingswijze in de omgang met energie.

De glas- en metaalkamers hebben op hun beurt

fronteren de kijkers op transparante wijze met

M.C. Tangram deel uit van de hoofdexpositie in

Mooi toch?” —

oude, houten, Russische steenovenplaten als

bestaande, herkenbare processen, elementen,

het Klokgebouw. De kandelaar draait tijdens de

ondergrond. Door het hele hotel ondersteunen

vormen en technieken. Door deze onderdelen

brandtijd van de kaarsen 360 graden om zijn

en rubber. Het materiaalgebruik valt meteen op.

en deze energie vervolgens op eenvoudige wijze

dikke houten balken het plafond.

Zelfgemaakt behang_ De drie ondernemers hebben het hotel grotendeels zelf ingericht. Ze kwamen toevallig met interieurontwerper Niels Maier in contact toen hij aan het werk was in Café de Comedie. “We hadden een bepaald soort Italiaans behang in gedachten voor de kamers, maar dat was veel te duur. Niels riep meteen: ‘Ik ontwerp het behang wel zelf!’. Voor elke kamer zocht hij een foto, passend bij ontwerpburobertus.nl

het thema, en daaruit ontstond het behang.” Architect Niels Limburg tekende voor de indeling van de badkamers. “Hij vond het super leuk om te doen. Niels was nog maar pas begonnen als architect en had door deze klus meteen iets bijzonders om op zijn portfolio te zetten.” Inmiddels is Niels Limburg een gevestigde naam, vooral bekend vanwege het oASe-project op de Zuidas in Amsterdam. “Klanten kiezen echt voor

drukkerij walters maastricht bv kotterweg 8 | 6222 nr maastricht t (043) 363 06 20 | f (043) 363 59 26 info@drukkerijwalters.nl

ons vanwege onze inrichting.” —

2


naast elkaar......... Wanneer je de achtergrond van producten kent ben je er zuinig op..... Medewerkers zijn resultaatgericht en pragmatisch..... Netwerk van invloedrijke mensen uit het bedrijfsleven die ideeën helpen ontwikkelen.......

Wall of taste — Maastrichtse wijn uit ZuidAfrika

Een ambachtelijk product in een industriële omgeving SAUTER WIJNEN

The Wall of Taste als blikvanger in het Wine

aan de slag gegaan. De ronde lampen hebben

overzicht van het assortiment van Sauter Wijnen.

het openingsdiner en de geschikte wijn voor

Theatre dat op zijn beurt weer in een industriële

net als de kussens van de banken de kleuren van

Deze wand was de grootste uitdaging voor Niels.

in de bar, zal Sauter Wijnen ook een speciale

loods ligt. Klinkt dit als een standaard wijnwin­

druiven in verschillende stadia van het rijpings-

“Ik dacht dat elke flessenhals dezelfde omvang

Zuid-Afrikaanse wijn presenteren: wijn van het

kel? Zeker niet, en dat was ook niet de bedoe­

proces, maar dan iets feller aangezet.” Vooral de

had. Viel dat even tegen! Er zit tot vijf millimeter

landgoed Maastricht. Ralph Habets vertelt: “De

ling. De Maastrichtse interieurontwerper Niels

omvang van de loods (alleen al het winkelgedeel-

verschil in en het was heel moeilijk om precies

Maastricht Wine Estate, op een half uur autorij-

Maier van Studio Niels™ ontwierp de inrichting

te is 30 meter lang en 12 meter breed) maakte de

de juiste doorsnede te vinden waarin alle flessen

den van Kaapstad, bestaat al meer dan driehon-

van Sauter Wijnen met als belangrijkste mate­

inrichting tot een bijzonder project. “Het leuke

bleven hangen.”

derd jaar. Voor Zuid-Afrikaanse begrippen is dat

riaal Fins vuren multiplex, hetzelfde materiaal

aan deze opdracht was de verrassende combi-

Bovenop The Wall of Taste worden de wijnen

een eeuwigheid. Een Nederlandse monnik, die

waar ook de meeste wijnkisten van gemaakt

natie van de moderne, industriële omgeving met

geproefd. Door de hoogte in te gaan, ontstond

er als een van de eerste buitenlandse bewoners

worden. “Ik wilde het ‘wauw-effect’ veroorzaken

het ambachtelijke, bourgondische product.”

ook plek voor een ‘wijnkelder’, al is deze opslag

kwam, vernoemde het prachtige landgoed naar

dus niet onder de grond.

Maastricht. De reden is onbekend gebleven,

bij iedereen die voor het eerst bij Sauter over de drempel stapt.”

Vijf millimeter_ De indrukwekkende Wall

maar de schoonheid van de Durbanville-hills

of Taste met een lengte van 26 meter lang is

Maastricht in Zuid-Afrika_ Voor de

“Voordat ik aan de klus begon, heb ik me afge-

gevuld met 3.800 flessen en dient niet alleen

tweede keer is Sauter Wijnen als sponsor betrok-

de pracht van Maastricht en het Zuid-Limburgse

vraagd ‘wat is wijn?’ Met de antwoorden ben ik

als sfeerbepalend element, maar geeft ook een

ken bij D(esign)-day. Naast de perfecte wijn bij

heuvelland.” —

heeft de monnik ongetwijfeld doen denken aan

Creativiteit, smaak en ambacht op je bord

ADVENTURE COOKING

Gertjan Nijnuis en Vivian Heuberger van

Vivian: “Steeds vaker stond ik in de pannen te

hij ziet wat we voor zijn budget op tafel kunnen

van een compleet verzorgd weekend met ontbijt,

Adventurecook zien zichzelf wel een beetje

roeren of telefoneerde ik met klanten, want het

zetten. Kwaliteit staat voor ons voorop. Als dat

lunch en diner tot het verzorgen van vergaderin-

als designers. Zij ontwerpen gerechten die

werk werd al snel te veel voor Gertjan alleen.

betekent dat het ons soms wat minder oplevert,

gen, bruiloften, familieaangelegenheden en zelfs

aansluiten bij de wensen van de klant. “Design

Toch vond ik het best wel eng om mijn baan op

nemen we dat voor lief. We blijven investeren in

een workshop op locatie. Ons aanpassen aan

is maatwerk en dat is precies wat wij willen le­

te geven en me alleen nog op ons bedrijf te rich-

de goede relatie met onze klanten. Uiteindelijk

elke situatie, dat is ons motto.”

veren.” Beiden weigeren van een ‘economische

ten.” Die angst bleek ongegrond. In 2010 werd

betaalt zich dat altijd terug.”

crisis’ te spreken, maar hebben het eerder over

Adventurecook een VOF en de zaken gaan nog

Ambachtelijk ondernemen_ AdventureAvontuur_ Vivian en Gertjan doen de naam

cook werkt zo veel mogelijk met verse, vaak

van hun bedrijf alle eer aan. Ze houden van avon-

biologische en seizoensgebonden producten uit

viteit. Maar wat er ook gebeurt, we zullen nooit

Blijven investeren_ “Wij bieden geen

tuur. Zo reizen ze bijvoorbeeld ieder jaar 4 dagen

de regio. Gertjan: “We vinden het belangrijk om

toegeven op het gebied van kwaliteit.”

standaardlijst aan met buffetten waar mensen

mee met een rally richting de Alpen en terug, wat

bij te dragen aan een gezond milieu en de lokale

‘andere tijden’. “Goede zaken doen in tijden dat

steeds goed, ondanks de ‘andere tijden’.

de budgetten overal teruglopen, vraagt creati­

uit kunnen kiezen”, verklapt Vivian één van de

betekent dat ze soms middenin de bush bush

economie. Dat doen we door vooral met kleine

Adventurecook begon als eenmanszaak in 2004.

redenen van het succes. “Wij gebruiken een lijst

staan te koken. Daarnaast vertoeven ze vaak in

ondernemers in zee te gaan. Wij kiezen voor am-

Koken was altijd al een hobby van Gertjan en van

als praatplaatje en zeggen, ‘vertel maar wat je

de Ardennen.

bachtelijk en maken al onze gerechten zelf.”

zijn hobby zijn werk maken, was voor hem een

wilt’. Op die manier komen de meest verrassende

Gertjan: “Eigenlijk zijn we daar toevallig een keer

Wie aanschuift bij het openingsdiner van

logische stap. Vivian was destijds nog werkzaam

voorstellen binnen. Dat maakt ons werk vrese-

terecht gekomen voor een klus en toen we merk-

D(esign)-day kan zijn smaakpapillen aangenaam

voor een baas en door haar studie grafische vorm-

lijk leuk. Meedenken met de klant, dat is waar

ten dat daar veel potentieel zit, zijn we ons actief

laten verrassen. Met ingrediënten van hier, maar

geving en fotografie stortte zij zich enthousiast op

we goed in zijn en dat houdt ons tegelijkertijd

in de Ardennen gaan manifesteren. Zo kunnen we

gerechten van elders… —

het ontwerpen van een logo en een huisstijl.

scherp. De klant is vaak aangenaam verrast als

voor iedereen het gewenste arrangement bieden,

3


Timmerfabriek Boschstraat 5-9 6111 AS Maastricht

Hanglamp ‘Kama’ | eiken / lengte 125 cm / TL lamp type T5

Viervluug verlichting

Klaarstraat 78/2 - 1745 Opwijk - België m. +32(0)4 71301197 | info@viervluug.be www.viervluug.be

Een betekenisvol product is een product dat een verhaal omvat, uit eerlijke materialen bestaat, gemaakt is voor persoonlijke behoeften of voortkomt uit gedachte­wisseling of een maatschappelijke behoefte.

Thesaurus | beton, vilt, verschillende maten en kleuren / een kluis voor herinneringen design Andrea Derichs

Halssieraad | gekleurde zijde / lengte variabel

Nina Fuhrer, Julia Magr, Sabine Schumacher & Andrea Derichs

Hanneke Paumen

www.ninafuehrer.com | www.julia-magr.de | www.pepina-peculiar.de | www.einstern-design.de

De Vriesstraat 1 - 5612 KG Eindhoven t. 040 2452067 | hannekepaumen@gmail.com www.hannekepaumen.nl

sieraad

Armstoel no.2 | teak / h 80 x d 72 x b 50 cm

Kastje met lade ‘Arts ´n Farts’ | houten kastje op etalagepop, metalen voet, kunstgras / 100 x 60 x 50 cm

Tafel | blad van een eikenhouten spoorbiels, poten eiken wortelstronk | ca h 45 x b 48 x l 55 cm

WalkingTable | kastanjehout, gehard glas | b 110 x l 160 x h 88

Fingerprint Furniture

Cucú dissign

Onthout

George van Engelen

m. 06 27273415 | a_koehnen@hotmail.com | www.fingerprintfurniture.com m. 06 48947906 | info@marijnhoegen.nl | www.marijnhoegen.nl

Prinsengracht 676 - 1017 KX Amsterdam t. 020 6234888 | m. 06 42704819 | caro@cucuamsterdam.nl www.cucuamsterdam.nl

Boshoeve 2 - 6874 NB Wolfheze m. 06 22801163 | info@onthout.nl www.onthout.nl

B. Kuiperweg 2 - 9792 PK Ten Post t. 050 3023342 | m. 06 38519609 | info@georgevanengelen.nl www.georgevanengelen.nl

design en meesterwerk in hout

interieur, meubels & verlichting

meubels

productontwerp

opening vrijdag 15 november om 20.00 met om 20.30 de ‘designers for design’ veiling openingstijden zaterdag 16 november 11.00 – 21.00 zondag 17 november 11.00 – 18.00 ANS | green spruce | size: 3 average chairs

Consoletafel ‘De Koningin’ | diverse soorten hout en rubber / marqueterie / h 73 x b 91 x d 42 cm

RollOn | tulpenboom (of noten) hout met wit gepoedercoat staal | l 60 x b 70 x h 40 cm

HAKHOUT

Matthew Bosman

Joyce Flendrie Interieur & Design

Mouthaansteeg 3 - 1013 KJ Amsterdam m. 06 51516459 | arne@hakhout.com www.hakhout.com or HAKHOUT on Facebook.

Pastoor Habetsstraat - 6217 KM Maastricht m. 06 55376237 | dhrbosman@outlook.com www.matthewbosman.com

Johannes Camphuysstraat 25 - 3531 SB Utrecht m. 06 36302242 | info@joyceflendrie.nl www.joyceflendrie.nl

productontwerp

meubelmaker

meubel- & objectdesign

_ d(esign)-day is een halfjaarlijks eigenzinnig podium voor binnen- en buitenlandse vormgevers, die ontwerpen én maken. bij d(esign)-day vind je geen massaproductie of dertien in een dozijn, maar enkelstuks of kleine series www.d-daydesignveiling.nl­

8e editie D(esign)-day 15 t/m 17 nov 2013 Timmerfabriek Maastricht


Timmerfabriek Boschstraat 5-9 6111 AS Maastricht

Wanneer je de achtergrond van producten kent ben je er zuinig op. #3 | Fles electroplating / koper / 26 x 21 x 6 cm

Denise Gielen objects & jewels

Weg naar Zwartberg 177 - 3660 Opglabbeek - België m. +32(0)4 96415714 | info@denisegielen.be www.denisegielen.be

Tafel | 100 x 200 cm / in twee kleuren gespoten mdf (Karlijn Mirck) Lamp | keramiek en hout (Ries Geurts)

Servies porselein | handgemaakt gietporselein / hoogte vaas 40 cm

Ries Geurts & Karlijn Mirck

Anne Quakernaat & Maarten Mostert

m. 06 14668868 | info@riesgeurts.com | www.riesgeurts.com m. 06 14135172 | info@kar-lijn.nl | www.kar-lijn.nl

t. 0782 600900 | info@maartenmostertdesign.com | www.maartenmostertdesign.com m. 06 12447263 | info@annequakernaat.com | www.annequakernaat.com

productontwerp

productontwerp

Switch Table Small | blad berken multiplex, poten berken multiplex met laminaat / ca l 122 x b 63 x h 75 cm

Servies | porselein

Tas Marie | gemaakt van stevig runderleder / maat 25 x 45 cm

Poef | wollen stoffen, hard koudschuim / diameter 50 x hoogte 15 cm

Rform

Bram van Leeuwenstein & Lies Arts

SPRDLX

Studio Zipp

Kortrijkseweg 180 - 8791 Beveren-Leie - Belgium m.+32(0)4 72247819 | info@rform.be www.rform.be

m. 06 16802963 | liesarts@hotmail.com | www.liesarts.nl m. 06 36126986 | info@bramvanleeuwenstein.nl | www.bramvanleeuwenstein.nl

Mercatorstraat 129 - 1056 RC Amsterdam m. 06 24668560 | anita@sprdlx.nl www.sprdlx.nl

Vrouwe Udasingel 258 - 6663 GX Lent m. 06 13169090 | info@studiozipp.nl www.studiozipp.nl

design

productontwerp

productontwerp

productontwerp

Design als ambacht weer zeer actueel Lees het artikel van Karel Janssen (Creative City Zuyd) in onze D(esign)-day krant!

Klein Dizein | bijzettafel zwart mdf gecombineerd met plataan

Kant | lichtobject / rubber, kunststof / 40 x 40 x 25 cm

Atelier Meek / Hèlen Meek

Blik-vanger

Van Speykstraat 6 - 9726 BL Groningen t. 050 3183590 | m. 06 42991421 | helen@ateliermeek.nl www.ateliermeek.nl

Designart - unieke objecten door hergebruik m. O6 39753800 | info@blik-vanger.com www.blik-vanger.com

meubelontwerp

productontwerp

_ d(esign)-day is een halfjaarlijks eigenzinnig podium voor binnen- en buitenlandse vormgevers, die ontwerpen én maken. bij d(esign)-day vind je geen massaproductie of dertien in een dozijn, maar enkelstuks of kleine series www.d-daydesignveiling.nl­

8e editie D(esign)-day 15 t/m 17 nov 2013 Timmerfabriek Maastricht

opening vrijdag 15 november om 20.00 met om 20.30 de ‘designers for design’ veiling openingstijden zaterdag 16 november 11.00 – 21.00 zondag 17 november 11.00 – 18.00


timmerfabriek

timmerfabriek | boschstraat 5-9 | maastricht

15t/m17 november 2013

vormgevers uit allerhande disciplines presenteren én verkopen hun werk tijdens de 8e editie van D(esign)-day voor meer info zie www.d-daydesignveiling.nl —

schap . Gebr u f i k k l s e v i n o aakt me series. Va orwerpen m kw e et res pect erk met h t een verh v o o r mens oofdletter aal, werk met e s. Spu en mi en lie ll e u b n . Z o denkt waar je z ijzondere betek uinig D(esig e o n n p i ) s b , d e a y o ver du nt, en die j urzaa m. e


www.ontwerpburobertus.nl

openingstijden zaterdag 16 november 11.00-21.00 uur zondag 17 november 11.00-18.00 uur

opening vrijdag 15 november 20.00 met om 20.30 de ‘designers for design’ veiling

Jij dra dat is agt design , nooi waar D-d design dr t a m e e r weg y over gaa aagt een b oo gooit . S t. Unic a p u l l e n die dus, zijn g e

D(esign)-day wordt georganiseerd door Stichting Platvorm


Timmerfabriek Boschstraat 5-9 6111 AS Maastricht

Hangmat | western red cedar / elastische verbindingen / weather proof

Jij draagt design, design draagt een boodschap. Gebruiksvoorwerpen met een verhaal, werk met een bijzondere betekenis, dat is waar D(esign)-day over gaat.

Studio Tjeerd Veenhoven productontwerp

Postbus 6025 - 9702 HA Groningen m. 06 24794045 | info@tjeerdveenhoven.com www.tjeerdveenhoven.com

Luxe shopper katoendoek | voering: vintage bloemenstof, schouderband: tuigleer, handvatten: restleer / ca 28/38b x 40h x 12d cm

Robokopje | volledig 3D geprint kopje in steengoed

Olivia Bertus

Sander Alblas

Ambyerstraat noord 11 - 6225 EA Maastricht t. 043 3261041 | m. 06 51413871 | info@oliviabertus.nl www.oliviabertus.nl

Raamdijk 28 - 5361 JN Grave m. 06 20243476 | zegh@sanderalblas.nl www.sanderalblas.nl

handmade originals

ontwerper

Torentje van 4 zeegroene dopknopen | geupcyclede waterflesdoppen van het merk ‘Spa’ / ca 2 cm ø

Stapel en klik vast, elke dag een nieuwe kast | berkentriplex met toplaag naar keuze

Stoel C flow | kuip gelakt grijsboard, voet ReBoard

Deurenkast | gemaakt van oude deuren met verschillende technieken / 200 x 100 x 50 cm

Pou-Belle Design

Ina Luitjens

studio Che Eyzenbach

Chris Ruhe

Henriëtte Ronnerplein 3-IV - 1073 KS Amsterdam m. 06 52042182 | info@pou-belle-design.nl www.pou-belle-design.nl

Spanjaardsdijk 92a - 7434 RT Lettele t. 0570 551857 | meubelmakerijluitjens@planet.nl www.meubelmakerijluitjens.nl

Kronehoefstraat 1 - 5612 HK Eindhoven m. 06 41639299 | info@cheeyz.nl www.cheeyz.nl

upcycle-productdesign

meubelmakerij

interieur vormgeving

meubelkunst

Breekampstraat 36 - 5223 VB Den Bosch m. 06 19642361 | info@chrisruhe.nl www.chrisruhe.nl

opening vrijdag 15 november om 20.00 met om 20.30 de ‘designers for design’ veiling openingstijden zaterdag 16 november 11.00 – 21.00 zondag 17 november 11.00 – 18.00 Kussens | wol, alpaca / 60 x 60 cm

MAGchair | zitting gepoedercoated staal, frame blank eikenhout / ca b 40 x l 44 x h 83 cm te assembleren zonder gereedschap door middel van krachtige magneten

Lamp ‘Starlight 01’ | 22 x 22 x 22 cm / houtvezel karton / origami design Rozemarijn Verschoor

Margot van Loon

Benjamin Vermeulen

Anders nog iets?!

Engelsbergenstraat 77 - 5616 JB Eindhoven m. 06 43006583 | loonmm55@gmail.com www.margotvanloon.nl

Breitnerlaan 22B - 4703 JR Roosendaal m. 06 11004216 | design@benjaminvermeulen.com www.benjaminvermeulen.com

m. 06 23664522 | susannebagaya@gmail.com | www.susannebagaya.nl m. 06 47312602 | info@rozemarijnverschoor.nl | www.rozemarijnverschoor.nl m. 06 42229404 | info@tesj.nl | www.tesj.nl

textile design

interieur /productontwerp

sieraad, tassen & verlichting

_ d(esign)-day is een halfjaarlijks eigenzinnig podium voor binnen- en buitenlandse vormgevers, die ontwerpen én maken. bij d(esign)-day vind je geen massaproductie of dertien in een dozijn, maar enkelstuks of kleine series www.d-daydesignveiling.nl­

8e editie D(esign)-day 15 t/m 17 nov 2013 Timmerfabriek Maastricht


Timmerfabriek Boschstraat 5-9 6111 AS Maastricht

BAGGYbag | runderleer, voering zilver skai / cross-over draagbaar

LIEFSLIENbags tassen

Unica dus, of kleine series. Vakwerk met hoofdletters. Spullen waar je zuinig op bent, en die je nooit meer weggooit. Spullen die zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Zo denkt D(esign)-day over duurzaam.

Tulpenstraat 75 - 4818 GT Breda m. 06 33901339 | info@liefslien.nl www.liefslien.nl

_ d(esign)-day is een halfjaarlijks eigenzinnig podium voor binnen- en buitenlandse vormgevers, die ontwerpen én maken. bij d(esign)-day vind je geen massaproductie of dertien in een dozijn, maar enkelstuks of kleine series www.d-daydesignveiling.nl­

8e editie D(esign)-day 15 t/m 17 nov 2013 Timmerfabriek Maastricht

Tafel | massief eikenhout / l 215 x b 90 x h 78 cm / van ruwe stamdelen tot slanke tafel met onzichtbaar onderstel

TABEAU | eikenfineer, leder, koperblad / ca b 50 x l 90 x h 180 cm / een flexibele compositie van materialen en volumes

Meubelmakerij Casper Rutges

Nicole Brock, Ben Storms, Maxim Backx & Tim Vranken

Deurningerstraat 22 - 7561 PK Deurningen m. 06 24491894 | casper@casperrutges.nl www.casperrutges.nl

www.nicolebrock.be | www.witterook.be www.maximbackx.be | www.wobwork.be

modern & ambachtelijk

Salontafel uit de serie ‘Paradise’ | gepoedercoat staal / l 97 x b 60 x h 40 cm

Shopper ‘RISE’ en Shoulderbag ‘DAY’ | oversized leather shopper with embossed croco print / leather shoulderbag with embossed croco print / design Daphny Raes

LED display | display met esdoorn bladeren / h 80 x b 40 x d 5 cm

Kandelaar M.C. Tangram | metaal, hout / l 24 x b 24 x h 48 cm / materiaal voet: beton of hout

Ontwerpstudio Roi de Bruijn

Anouk van der Laan, Daphny Raes, Nicolien den Hertog & Iris Nijenhuis

PicusLED-Rob Alferink

Studio Nic Roex

Carré 11 - 5017 JE Tilburg m. 06 48752585 | info@roidebruijn.nl www.roidebruijn.nl

www.winterinholland.com | www.daphnyraes.com www.nicbags.nl | www.irisnijenhuis.com

Torenallee 28-16 - 5617 BD Eindhoven m. 06 30769770 | rob@picusled.com www.picusled.com

Klaprozenweg 65 - 1032 KK Amsterdam m. 06 16354894 | info@studionicroex.com www.studionicroex.com

meubel, product en concept ontwerp

fysicus in hout

meubel- en productontwerp

opening vrijdag 15 november om 20.00 met om 20.30 de ‘designers for design’ veiling

Lamp ’Theelicht’ | gemaakt van gebruikte theezakjes / hoogte ca 47 cm

‘StripstiQ’ opvang voor zwerfkleren | beukenhout / b 58 x h 173 x d 25 cm

Maurice Frissen

Toon Niël

m. 06 53803879 | contact@mauricefrissen.com www.mauricefrissen.com

Kotteraarstraat 16 - 1033MC Amsterdam t. 020 6120788 | m. 06 54363947 | njel@xs4all.nl www.stripstiQ.nl

interieur

‘Niet zomaar accepteren wat je ziet’

grafisch & productontwerp Lees het artikel van ontwerper Nic Roex in onze D(esign)-day krant!

openingstijden zaterdag 16 november 11.00 – 21.00 zondag 17 november 11.00 – 18.00


....... D(esign)-day inspireert en is vernieuwend..... Ik kom voor innovatieve en unieke ontwerpen......... Uit binnen- en buitenland unieke objecten..... Design is er in alle prijsklassen te krijgen, design is voor iedereen bij D(esign)-day.........

‘Een leeg doek is eng’

ISA QUODBACH/ISATRANSLATIONS

Acht jaar geleden, vers afgestudeerd van de

Magenta_ Het eerste bedrijfslogo was snoep-

muziekje aan, drankje erbij, heerlijk!” Sindsdien

vertaalacademie, besloot Isa Quodbach om als

jesroze. “Ik had de websites van andere vertaal-

maakt Isa 1 à 2 schilderijen per maand; puur

freelance vertaler aan de slag te gaan. “Voor een

bureaus bekeken en die hadden vooral blauw

op intuïtie en gevoel. Ik heb de perfecte balans

baas werken, leek me niets. Ik was en ben nogal

en grijs als huisstijlkleuren en een afbeelding

tussen verstand en gevoel gevonden. Het klinkt

eigenwijs en wilde zelfstandig zijn.” Inmiddels

van een vulpen. Ik wilde opvallen, dus mijn logo

misschien wat zweverig, maar vaak komt een

staat Isa aan het hoofd van een vertaalbureau

moest knallen. Het logo paste precies bij wie ik

idee of een beeld binnen waar ik pas later de

met een wereldwijd netwerk van vertalers. Ze

was: een jonge meid die overliep van ambitie en

betekenis van zie. Door het schilderen ga ik met

wordt blij van het organiseren van evenementen,

die met passie en enthousiasme te werk ging.

nieuwe energie aan het werk en ik krijg er ook

zoals een eigen expositie met schilderijen, en

In navolging van het logo werd alles roze. Mijn

goede zakelijke ideeën van.”

begeeft zich graag in de wereld van kunst, cul­

bureauaccessoires, mijn klappers, zelfs mijn kle-

Isa realiseert zich heel goed dat het best ge-

tuur en design.

ding. Op een gegeven moment ging de kleur me

waagd is om na nog geen twee jaar schilderen

tegen staan, maar toen bleken bedrijfsnaam en

een expositie te organiseren. “Ik zou het nooit

Toen Isa pas begon ‘schoot ze met hagel’ om

kleur al onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

gedaan hebben, als het niet tevens een leuke

zo veel mogelijk klanten binnen te halen. “Ik

Het snoepjesroze werd vervangen door een

manier was om al onze klanten bij elkaar te krij-

struinde het internet af op zoek naar opdrach-

wat donkerder, volwassener roze ‘magenta’.

ten en ik reageerde op allerlei advertenties die

Nog steeds is de kleur terug te vinden in alle

Verstand en gevoel in balans_ Behalve

van mezelf zien en onderstreep hoe belangrijk

ik vond in bladen zoals Chapeau. Later ging ik

uitingen van Isatranslations, nu vaak gecombi-

in talen was Isa op school goed in de creatieve

het voor ons is om goed contact met iedereen te

professioneler te werk door mezelf te presente-

neerd met natuurlijke materialen. Alles binnen

vakken. Ze tekende vaak strips en haar vader

onderhouden.” —

ren op netwerkbijeenkomsten en via een eigen

Isatrans­lations matcht, van de bedrijfsauto tot de

regelde kunstlessen voor haar zodat ze leerde

website. Al snel kreeg ik aanvragen voor talen die

website, van de relatiegeschenken tot de koffie-

perspectief tekenen. “Creativiteit heeft voor mij

ik zelf niet beheers. Bovendien vroegen steeds

kopjes. “Onlangs las ik een boek over kleuren en

vooral met gevoel te maken. Tijdens mijn studie

meer klanten of ik over allerlei zaken mee wilde

hun betekenis. En wat blijkt, de eigenschappen

en de eerste jaren als werkende vrouw schakelde

denken. Op beide verzoeken wilde ik ‘ja’ kunnen

die genoemd worden bij iemand die van magenta

ik vooral mijn hoofd in. Werken, werken, werken

zeggen en ISA Vertaal (nu Isatranslations) werd

houdt, passen precies bij mij: organisatorische

van ’s morgen vroeg tot ’s avonds laat. Twee jaar

geboren.” Isa kan niet anders dan concluderen

kwaliteiten, intuïtief, daadkrachtig en verant-

geleden, kreeg ik het gevoel dat ik iets miste. In

dat het goed gaat met het vertaalbureau en dat er

woordelijk.”

de kerstvakantie kocht ik een leeg doek en wat

gen, in een niet al te zakelijke setting. Ik laat iets

www.isatranslations.eu

verf en begon te schilderen. Zaterdagmiddag,

nog steeds groei in zit.

Inspiratie ligt voor het oprapen, als je maar durft te leven CATO/JEFFREY KUCKELKORN ‘Waar haal je je inspiratie vandaan?’ is een vraag die vaak aan Jeffrey Kuckelkorn van Cato Catering gesteld wordt. “Ik vind het een vreemde vraag. Mijn antwoord luidt meestal: ‘Geen idee, ik doe gewoon wat ik doe’. Daarna ga ik verder met waar ik mee bezig was. Maar als het om design gaat, betrap ik mezelf erop dat ik aan ontwerpers graag dezelfde vraag stel. Wat ik het mooist vind, waar ik zelfs helemaal wild enthou­ siast van word, is het design dat uitblinkt in zijn eenvoud. Je weet wel, die stukken waarvan je denkt ‘zo simpel en zo goed, waarom ben ik daar zelf niet opgekomen?’

“Iedereen die mij ziet koken, weet dat ik geen designborden met eten creëer. Ik ben niet iemand die piramides bouwt van erwtjes of ragfijne brunoises snijd van aardappels. In tegendeel, ik doe er alles aan om te laten zien dat ik zelf snijd. Op je bord vind je vaak vrij grove stukken groenten. Brunoises kun je immers ook gewoon kopen

in de groothandel. Wat ik wel creëer zijn smaken en presentatievormen.” Gedwongen tot nadenken over zijn inspiratiebronnen antwoordt Jeffrey: De straat en het dagelijks leven. “Ik ben altijd op zoek naar nieuwe smaken en nieuwe presentaties en simpel genoeg vind ik die nieuwigheden gewoon op straat. Echt, inspiratie ligt voor het oprapen, je moet alleen anders leren kijken. Je moet open staan voor nieuwe zaken en je moet vrij kunnen denken in je hoofd zonder grenzen of belemmeringen. Mijn uitgangspunt is altijd: alles kan, alles is mogelijk. Ik denk dat het vrij kunnen denken samen met het kunnen proeven in mijn hoofd, mijn sterkste eigenschappen zijn. Op die manier kan ik eigenlijk alle gerechten designen.”

Australische sushi_ Jaren geleden zwierf Jeffrey door Australië, op zoek naar werk. Hij was volledig door zijn geld heen en leefde twee weken op straat. “Ik was een zwerver

achter de schermen van d(esign)-day

die een Samsonite-koffer achter zich aan zeulde.” Een Aboriginal die ook op straat leefde, leerde Jeffrey overleven. “Ik heb twee weken lang avocado's en mango’s gegeten, want die kon je gewoon plukken. In de krant zag ik een advertentie waar ze iemand zochten met ervaring die Japans, Frans, Duits en Engels sprak en liefst nog twee talen. Ik voldeed aan alle eisen, op het Japans na. Drie keer raden… het sollici­tatiegesprek was in het Japans! Ik stond snel weer buiten.” Jaren later kreeg Jeffrey de gelegenheid om bij de opening van de Australische kunstenaar Shaun te cateren. “Het moest iets Australisch zijn, dus meteen schoten mij dat Japanse sollicitatiegesprek en die ellendige tijd op straat met al die mango 's en avocado’s te binnen. Ik besloot een Australische sushi te ontwikkelen op basis van rijst, mango, avocado en vegamite. Het was een succes.”

Uit de vuilnisbak_ Ook in Frankrijk deed

contact info

Colofon

Jeffrey inspiratie op. “Ik liep door Parc du Luxembourg en zag een man allerlei zaken uit de vuilnisbakken halen. Ik volgde hem een tijdje en ontdekte dat hij van het afval nieuwe dingen maakte. Van lege flessen maakte hij asbakken, van een tak een tassenhanger, van aluminiumfolie waterbakken. Thuisgekomen ben ik meteen alle verpakkingsmaterialen gaan sparen. Deze heb ik gebruikt bij de thema-avond ‘Eten uit de vuilnisbak’, waarbij de gerechten werden geserveerd op gerecyclede verpakkingen. Soep uit een jampot en sushi op een bramendoosje.” Jeffrey zou nog uren verder kunnen vertellen. Maar waar het volgens hem op neerkomt: “Als je durft te leven, krijg je ook veel inspiratie. Dus, gooi jezelf op straat, zet je geest open en voer uit. Van mislukkingen leer je het meest en krijg je de beste ideeën.” — www.catocatering.nl

organisatie, concept en initiatief

technische ondersteuning website

info

Deze krant werd gemaakt door:

hester coolen

wilfred helmig/frisser websolutions

hester coolen

grafisch ontwerp en vormgeving

beeld en geluid milo kusmic/2k-communicatie expositie marc de vree/rob mentzen veilingmeester limmy scheres infobalie en gastvrouw aniek schiepers

t. + 31 (0) 43 3637729 | m. + 31 (0) 6 30030514

hester coolen (redactie), andrea bertus/ ontwerpburo bertus (concept & ontwerp), lieke rijkx (teksten),veronique de jong (illustraties bij horoscoop & puzzel), joris vroemen (beeldbewerking), drukkerij walters (drukwerk) & meerssen papier

andrea bertus/ontwerpburo bertus

pr veronique de jong fondsenwerving en tekst lieke rijkx beeldbewerking joris vroemen

info@d-daydesignveiling.nl

pr veronique de jong pr@d-daydesignveiling.nl

(papier)

10


......... Jij draagt design, design draagt een boodschap. Gebruiksvoorwerpen met een verhaal, werk met een bijzondere betekenis, dat is waar D(esign)-day over gaat........ Unica dus, of kleine series. Vakwerk met hoofdletters.........

puzzel

horoscopen Illustraties Veronique de Jong

STEENBOK 22 dec - 20 jan

WATERMAN 21 jan - 19 feb

VISSEN 20 feb - 20 mrt

Er is de afgelopen tijd veel ge-

De sterren staan op één lijn en dat

Het was voor Vissen een jaar vol

beurd. Jij hebt hard gewerkt en de

is goed nieuws voor Watermannen.

tegenstellingen, waarbij positieve

resultaten waren niet altijd zoals je

Met invloed van de planeet Venus,

en negatieve gebeurtenissen elkaar

gehoopt had. Wees niet te streng

staat deze periode in het teken van

hebben afgewisseld. Gelukkig is het

voor jezelf, en verwen jezelf met een

de liefde. Relaties worden versterkt

universum je goed gezind en wordt

leuk designcadeau; dat zal je goed

en verliefdheid zorgt, ondanks het

het vanaf half november beter. Een

doen. Steenbokken die momenteel

koude weer, voor warme gevoelens.

toevallige ontmoeting zorgt voor een

werkeloos zijn, krijgen een leuke

Gebruik deze positieve energie om

financiële meevaller waardoor je met

aanbieding waar ze zeker op in

je woning op te fleuren met unieke

een gerust hart toch cadeautjes kan

moeten gaan.

objecten, die je laten herinneren aan

kopen voor de feestdagen.

deze fijne periode.

ZOEK DE VOLGENDE WOORDEN — bank // design // glas // hester // keramiek // kruk // lamp // led // maastricht // ontwerpen // podium // prijsvraag // sieraden // stand // stoel // tafel // talent // tas // textiel // timmerfabriek // vaas // veiling

D(esign)-days limited editions alle limited editions zijn te koop aan de infobalie, tijdens D(esign)-day

D(esign)-day A6 nootboekje en A5 tekenboekje

Digitalis purpurea oftewel vingerhoedskruid

D(esign)-day kwartetspel

Telefoonhoesjes van ontwerper Olivia Bertus met handbedrukt patroon geïnspireerd op (bijgevoegde) bloemzaadjes uit Hesters tuin

RAM 21 mrt - 20 apr

STIER 21 apr - 21 mei

TWEELINGEN 22 mei - 21 juni

Als jij je ergens toe zet, dan lukt

Soms zie je door de bomen het bos

Oktober heeft veel van je energie

het je ook! Vergeet dit niet, Ram.

niet meer, en weet je niet waar je

gevergd, maar je hebt het heelhuids

Blijf in jezelf geloven! Dat je genoeg

moet beginnen. Op je werk gaat het

doorstaan! Dankzij de positie van

talent hebt, heb je al vaak genoeg

nu even niet zo goed, maar in de

planeet Jupiter zal deze winter voor

bewezen. Wees gerust, dit is niet

liefde des te beter. Stieren die single

Tweelingen een optimistische ont-

onopgemerkt gebleven. Rond de 16e

zijn, zullen iemand tegenkomen

wikkeling in petto hebben. De eerste

van deze maand kom je op een plek

waarmee het méér dan goed klikt.

tekenen vinden plaats halverwege

vol positieve energie, waar je veel

Als je ervoor open staat, zal hier iets

november, kijk om je heen en mis ze

inspiratie opdoet en waarmee je het

moois uit voortvloeien. Onderneem

niet! Wees niet te zuinig met je geld.

doel zal bereiken waar je dit jaar zo

een speciaal uitstapje, dat zorgt voor

je best voor hebt gedaan.

genoeg gespreksstof.

KREEFT 22 juni - 22 juli

LEEUW 23 juli - 23 aug

MAAGD 24 aug - 23 sept

Iemand die veel om je geeft, heb je

Dankzij een rechte lijn van de

Trek je niets aan van de meningen

de laatste tijd een beetje verwaar-

zuidelijke sterren, gaat het erg goed

van anderen. Het is erg belangrijk

loosd. Je moet nu actie ondernemen

met je, Leeuw! Deze lijn zal voorlopig

dat je zelf je eigen koers bepaalt.

zodat het contact niet verwaterd!

intact blijven, waardoor je creativi-

Dit is soms niet wat anderen van je

Een gezamenlijk diner of uitstapje

teit een boost krijgt. Door zelf iets te

verwachten, maar hierdoor zorg je

halverwege november zal jullie re-

maken van hout of keramiek, kom

wel voor verrassingen. Blijf jezelf

latie herstellen en zelfs zorgen voor

je in verbinding met de oerkrachten

vernieuwen, wees uniek en ga niet

nieuwe impulsen die je niet van te

van de aarde. Dit zorgt voor een

mee met de massa. Het is belangrijk

voren had kunnen bedenken…

langdurig positieve uitwerking op je

dat je onafhankelijk blijft, Maagd.

gemoedstoestand.

WEEGSCHAAL 24 sept - 23 okt

SCHORPIOEN 24 okt - 22 nov

BOOGSCHUTTER 23 nov - 21 dec

Een onverwachte gebeurtenis heeft

Dit is jouw maand, Schorpioen! Je

Je hebt een poos geleden iemand

je dit jaar van slag gebracht. Je bent

zit lekker in je vel en jouw positieve

ontmoet waar je in eerste instantie

bezig de draad weer op te pakken,

geestkracht heeft een grote invloed

geen klik mee had. Deze maand zul

en dat lukt je heel goed. Halverwege

op de mensen om je heen! Rond

je die persoon opnieuw ontmoeten

de maand november zal er iets op

de 16e bezoek je een locatie vol

op een plek vol creativiteit en ener-

je pad komen waardoor je energie-

optimistische personen die jou

gie, en zal blijken dat jullie ontzet-

veld volledig zal worden opgeladen.

inspireren. Je zal iets aanschaffen

tend goed met elkaar kunnen praten.

Maak hier gebruik van en ga geen

wat van groot belang zal zijn op je

Zorg dat het contact hierna niet

kansen uit de weg.

leven. Let wel op je financiën, het is

verwatert. De planeet Mars heeft een

gemakkelijk om je te laten verleiden

welwillend effect op de basis van

met zoveel moois.

vriendschappen tussen Boogschutters en andere sterrenbeelden.

11


plattegrond timmerfabriek

D(esign)day café

podium 'designers for design' veiling

tweede ingang

vide

www.d-daydesignveiling.nl

info balie

garderobe

boschstraat 5-9

vide

vide