Page 1


Με μια ματιά... 

Ο ΔΕΣΦΑ κατάρτισε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 1,5 μήνα το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης για τα έτη 2013-2022.

Ολοκληρώθηκε η επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι.

Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών.

Αντικατάσταση του απαρχαιωμένου συστήματος LMR με χρήση 30 αντιεκρηκτικών κινητών τηλεφώνων και 25 δορυφορικών τηλεφώνων στα Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης τύπου INMARSAT.

Ο Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ Ρεβυθούσας κατηγοριοποιήθηκε βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ως εγκατάσταση Carbon Leakage.

Συνέντευξη Διευθύνοντος Συμβούλου Δρ. Γ. Παπαρσένου στο Euractiv.gr

Εξώφυλλο: Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου


Φωτογραφία Συμπιεστών Νέας Μεσήμβριας

Περιεχόμενα  Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

4

 Δραστηριότητα Στρατηγικής Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμάτων

6

 Δραστηριότητα Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης

12

 Δραστηριότητα Διαχείρισης Έργων

34

 Δραστηριότητα Διοικητικών Υπηρεσιών

46

 Διεύθυνση Ασφάλειας, Υγείας Ποιότητας & Περιβάλλοντος

56

 Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία

60

 Γραφείο Τύπου

64

4 6 16

20 36 38 54 60

3


Δρ. Π. Δ. Μαυροκέφαλος Πρόεδρος Δ.Σ.

Δρ. Γ. Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος

Αγαπητοί εργαζόμενοι, η εταιρεία μας ήδη ξεφυλλίζει μία νέα σελίδα στην ιστορία της, αυτήν που ανοίγει το κεφάλαιο «ιδιωτικοποίηση».

Αποτελώντας μία από τις πλέον εύρωστες οικονομικά εταιρείες του δημόσιου τομέα και αξιολογημένη σε κορυφαίο επίπεδο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικής λειτουργίας, ο ΔΕΣΦΑ συνιστά μία ελκυστική περίπτωση τοποθέτησης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα. Εξ ου και η επιλογή με την οποία δόθηκε χρονική προτεραιότητα στην υλοποίηση της διαδικασίας που σχετίζεται με τον ΔΕΣΦΑ, του οποίου η επιτυχής ιδιωτικοποίηση θα είναι ένα σημάδι εμπιστοσύνης ότι η χώρα μας μπορεί να ξεπεράσει την κρίση και να προχωρήσει σε αναπτυξιακή προοπτική.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού μετοχών της εταιρείας μας και η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί πρόδηλη ευκαιρία για μία νέα αφετηρία στην πορεία του ΔΕΣΦΑ προς το μέλλον καθώς και στην περαιτέρω εξέλιξη των εργαζομένων του, οι οποίοι έχουν συμβάλει σημαντικά ώστε ο ΔΕΣΦΑ να θεωρείται μια εξαιρετική ελληνική επιχείρηση.


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

Ο ΔΕΣΦΑ έως σήμερα έχει συμβάλει τόσο στον απρόσκοπτο εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς με φυσικό αέριο όσο και στην εγκαθίδρυση και πανθομολουμένως άψογη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς στην χώρα μας. Η ανεξάρτητη λειτουργία του ΔΕΣΦΑ ως διαχειριστή του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου, διέπεται - ανεξάρτητα από ιδιοκτησιακό καθεστώς - από σαφές και εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας μπορεί να συνδράμει, με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της, στην ακόμη πιο αποτελεσματική λειτουργία της, προσφέροντας στους εργαζόμενους ισχυρές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης.

Σήμερα,

μπορούμε όλοι να γίνουμε ένα κομμάτι αυτής της δυναμικής εξέλιξης της

εταιρείας μας και να αδράξουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται. Αυτό που χρειάζεται είναι αφοσίωση στο έργο μας, αγάπη για την εταιρεία και αγαστή συνεργασία για την επίτευξη των στόχων της. Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Πάνος-Δημήτριος Μαυροκέφαλος

Γιώργος Παπαρσένος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Διευθύνων Σύμβουλος

5


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι ΚΗ Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Δραστηριότητα Στρατηγικής Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμ Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ Σε συνέχεια της έκδοσης του Κανονισμού Τιμολόγησης, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο τιμολογίων χρήσης

του

ΕΣΦΑ

(εφεξής

«Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ») το οποίο ενεκρίθη και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2385/27.08.2012 αριθμ. αποφ. 722/2012. Με βάση το ν. 4001/2011 και τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης, τα τιμολόγια θα τεθούν σε εφαρμογή την 01η .02.2013. Στο μεταξύ, ισχύουν οι χρεώσεις χρήσης ΕΣΦΑ που έχουν θεσπισθεί με την Υ.Α. 4955/06 όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι το νέο Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, το οποίο καταρτίστηκε βάσει των τιμών των παραμέτρων που καθορίστηκαν στον Κανονισμό Τιμολόγησης για την πρώτη εφαρμογή του, είναι κατά περίπου 15% μειωμένο σε σύγκριση με αυτό που ισχύει σήμερα.


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

μάτων Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI)

Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ

Στα πλαίσια της διαδικασίας που ξεκίνησε η

Ο ΔΕΣΦΑ τηρώντας τις διατάξεις του αρ. 92

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση κα-

του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει,

ταλόγου έργων, υποψηφίων για τον χαρα-

κατάρτισε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση

κτηρισμό ως έργων κοινού ενδιαφέροντος, η

για 1,5 μήνα το Σχέδιο Προγράμματος Ανά-

ΔΡΣΑΡΘ παρακολούθησε τις εργασίες δια-

πτυξης για τα έτη 2013-2022.

μόρφωσης του σχετικού ερωτηματολογίου

Σε αυτό παρουσιάζονται οι επενδύσεις του

και υπέβαλε τις αρχικές δηλώσεις, σε συνερ-

ΔΕΣΦΑ για την προσεχή δεκαετία. Έπειτα α-

γασία με το ΥΠΕΚΑ και τρίτους εμπλεκόμε-

πό την λήξη της διαβούλευσης και λαμβάνο-

νους σε έργα του ΔΕΣΦΑ (ΔΕΠΑ, Bulgar-

ντας υπόψη τα σχόλια των συμμετεχόντων, το

transgaz).

Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης υποβλήθη-

Αναλυτικά ερωτηματολόγια, τα οποία θα επι-

κε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

τρέψουν στην Ε. Επιτροπή να αξιολογήσει τις

προς έγκριση.

προτάσεις, υπεβλήθησαν στις 19.7.2012.

Ταυτόχρονα συντάχθηκε και υποβλήθηκε

Το Σεπτέμβριο 2012 παρουσιάστηκαν από

στην ΡΑΕ έκθεση παρακολούθησης εφαρμο-

τον Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής. Επιτροπής τα

γής του ισχύοντος Προγράμματος Ανάπτυξης

πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης επί

2010-2014.

των οποίων διατυπώθηκαν, μέσω του ΥΠΕΚΑ, σχόλια. Σχόλια διατυπώθηκαν επίσης και επί του σχεδίου Κανονισμού για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος.

7


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι ΚΗ Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΣΦΑ

ροντος (ΥΓΟΣ) τον Ιούλιο του 2012 θα πρέπει να θεωρηθούν ως «συμβατή με την εσωτερική

Εγκρίθηκε στις 26.07.2012 το Επιχειρησιακό

αγορά κρατική ενίσχυση» και να εξεταστούν υπό

Σχέδιο 2012-2021 του ΔΕΣΦΑ.

το πρίσμα αυτό.

Κατά την κατάρτισή του ελήφθησαν υπόψη ο νέος Κανονισμός Τιμολόγησης, το ταμειακό πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ για τα έτη 20122017 καθώς και οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα που επηρεάζουν την ελληνική αγορά φυσικού αερίου και αποτυπώνονται στη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2021. Σημειώνεται ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2012-2021 του ΔΕΣΦΑ και οι παραδοχές του συζητήθηκαν εκτενώς, βελτιστοποιήθηκαν και επικυρώθηκαν από τους Συμβούλους Α-

Ο ΔΕΣΦΑ ανταποκρινόμενος στο αίτημα της ΕΕ, και λαμβάνοντας τη γνωμοδότηση των εμπλεκόμενων φορέων των ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΝΥΠ, Οικονομίας και του νομικού του συμβούλου Clifford Chance LLP, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της εταιρείας, υποβάλει εντός του Οκτωβρίου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τις σχετικές κοινοποιήσεις για 6 έργα.

ποκρατικοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί τη βάση για τις μελλοντικές εκτιμήσεις οικονομικές αποδόσεις της εταιρείας.

Λοιπή Χρηματοδότηση ΔΕΣΦΑ Σε συνέχεια του αιτήματος του ΔΕΣΦΑ προς

Κοινοτικές Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χορήγηση δανείου για το έργο της 2ης Αναβάθ-

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ,

μισης της Ρεβυθούσας, στις 09.07.2012 ο ΔΕ-

εξέφρασε την άποψη ότι τα έργα του ΔΕ-

ΣΦΑ έλαβε εκτενές ερωτηματολόγιο από την

ΣΦΑ τα οποία υποβλήθηκαν προς έγκριση

Ε.Τ.Επ σχετικά με την επικείμενη χρηματοδό-

ως Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέ-

τηση του έργου. Η ΔΡ.ΣΑΡΘ συντόνισε τη


Α γ ω γ ός Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

διαδικασία απάντησης του ερωτηματολογίου

μεία Εισόδου/Εξόδου του ΕΣΜΦΑ χω-

και σε συνεργασία με τη ΔΡ.ΔΕ. συνέταξαν τις

ρίς την υποχρέωση ικανοποίησης συνθη-

σχετικές απαντήσεις. Το τελικό κείμενο εστάλη

κών μεταξύ των δεσμεύσεων αυτών

στην Ε.Τ.Επ. στις 21.09.2012.

(entry-exit capacity booking system), σε συμφωνία με τον εγκριθέντα Κανονισμό

Επίσης η ΔΡ.ΣΑΡΘ συμμετέχει στις συζητήσεις

Τιμολόγησης. Για την συμβατότητα με-

για την υλοποίηση βραχυπρόθεσμου δανει-

ταξύ της δυνατότητας ανεξάρτητης δέ-

σμού (bridge financing).

σμευσης ΜΙ σε Σημεία Εισόδου/Εξόδου του ΕΣΜΦΑ και της παροχής των Υπηρεσιών Μεταφοράς, προτείνεται η εισα-

Θέματα Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ

γωγή του Εικονικού Σημείου Δηλώσεων (ΕΣΔ).

Σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της απόφασης 594/2012 της ΡΑΕ περί

Εισάγεται η διαδικασία και οι όροι διάθε-

“Έκδοσης του Κανονισμού Τιμολόγησης Βα-

σης Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μεταφο-

σικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστή-

ράς στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ,

ματος

Β’

πλην του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ, είτε κατά

2093/05.07.2012), η ΔΡΣΑ&ΡΘ ανέπτυξε τις

την κυριαρχούσα κατεύθυνση ροής (σε

παρεμβάσεις και τις προσθήκες επί του υφι-

Μηνιαία και Ημερήσια Βάση) είτε κατά

στάμενου Κώδικα Διαχείρισης, ώστε να υπο-

την αντίθετη αυτής μέσω εικονικής διερ-

βληθεί στην ΡΑΕ η συνακόλουθη εισήγηση

γασίας (Εικονική Ανάστροφη Ροή) σε Μη-

του ΔΕΣΦΑ. Τα κυριότερα σημεία, σχετικά

νιαία Βάση (ως Εικονικών Σημείων Εξό-

με την τροποποίηση του Κώδικα, παρουσιά-

δου).

Φυσικού

Αερίου”

(ΦΕΚ

ζονται στην συνέχεια: 

Προτείνονται τροποποιήσεις που αφο-

Εισάγεται η δυνατότητα των Χρηστών

ρούν στην δυνατότητα μεταβολής της Δε-

Μεταφοράς για ανεξάρτητη δέσμευση

σμευμένης

Μεταφορικής Ικανότητας (ΜΙ) σε Ση-

Παράδοσης/Παραλαβής.

Μεταφορικής

Ικανότητας

9


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι ΚΗ Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Ειδικότερα, η μεταβολή Δεσμευμένης

Προτείνεται όπως η διάθεση Πρόσθετου

ΜΙ να αφορά μόνο στην διαδικασία της

Αποθηκευτικού Χώρου (Π.Α.Χ.) να γίνεται

Εκχώρησης, καθόσον η υφιστάμενη διά-

έναντι τιμήματος ώστε να υπάρχει εξορθο-

ταξη περί μεταβολής της Δεσμευμένης

λογισμός των αιτημάτων σε σχέση με τις

ΜΙ, έχει οδηγήσει στον εκφυλισμό της

ανάγκες των Χρηστών ΥΦΑ. Σε συνέχεια

χρέωσης βραχυχρόνιας χρήσης του Ε-

της αρχικής πρότασης, διαμορφώθηκε η

ΣΜΦΑ να τιμολογείται, δυνάμει αυτής,

εισήγηση για την πραγματοποίηση Διαγω-

με χαρακτηριστικά μακροχρόνιας χρή-

νιστικής Διαδικασίας διάθεσης Π.Α.Χ.

σης.

στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, σε περίπτωση συμβατικής συμφόρησης ως προς την ζήτη-

Επιπρόσθετα, προτείνεται η απαλοιφή

ση του χώρου.

των άρθρων περί αποδέσμευσης μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης

ΜΙ

Παράδοσης/Παραλαβής, κατόπιν αιτή-

Αλλαγές οι οποίες προέκυψαν από την εφαρμογή του Κώδικα

ματος Χρήστη Μεταφοράς, σε συνδυασμό με την παροχή της δυνατότητας στους Χρήστες Μεταφοράς για τροπο-

Μελέτη επέκτασης του ΕΣΦΑ στην Πε-

ποίηση των μεγεθών Δεσμευμένης ΜΙ

λοπόννησο

στο διάστημα προσαρμογής των υφιστάμενων Συμβάσεων Μεταφοράς.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου παραδόθηκε στη ΔΡΣΑΡΘ η εκτίμηση επενδυτικού κόστους

Τέλος, όσον αφορά στην αποδέσμευση

για την επέκταση του ΕΣΦΑ στην Πελοπόν-

μη χρησιμοποιηθείσας Δεσμευμένης ΜΙ

νησο και τη Δυτική Ελλάδα και άρχισε η

Παράδοσης/Παραλαβής με πρωτοβου-

σύνταξη της μελέτης σκοπιμότητας του

λία του Διαχειριστή, υιοθετείται το κρι-

Έργου η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί

τήριο που τίθεται στις διατάξεις περί

στο τέλος Νοεμβρίου 2012.

διαχείρισης συμβατικής συμφόρησης του Κανονισμού 715/2009.


Α γ ωγ ό ς Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

Συμμετοχή ΔΕΣΦΑ στην απάντηση του ENTSOG στη Δημόσια Διαβούλευση των “Framework Guidelines on rules regarding harmonized transmission tariff structures for gas” του Agency for the Cooperation of Energy (ACER) Στις 04.09.2012 τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση το κείμενο του ACER “Draft Framework Guidelines on rules regarding harmonized transmission tariff structures for gas” που στοχεύει στην καθιέρωση κοινών κανόνων θέσπισης ταριφών στα σημεία διασύνδεσης. Ταυτόχρονα ο ACER έθεσε προς απάντηση ερωτηματολόγιο βασισμένο στα άρθρα του προαναφερθέντος κειμένου. Σε συνέχεια της ενεργής συμμετοχής της ΔΡ.ΣΑΡΘ στην ομάδα εργασίας Tariff Working Area του ENTSOG συντάχθηκε απαντητική επιστολή που εστάλη στο Δ.Σ του ENTSOG για έγκριση στις 12.10.2012.

11


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ & Ε ΚΜ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Διεύθυνση ΥΦΑ Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της Λειτουργίας & Συντήρησης των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης ΥΦΑ: Ξεκίνησε η εκτέλεση του έργου βελτίωσης του συστήματος χρωματογράφων με την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος Δειγματοληψίας & Ανάλυσης ΦΑ, που θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπη-

Βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τη μέριμνα του Τμήματος Λειτουργίας ΥΦΑ, η συμμετοχή του Σταθμού ΥΦΑ στο Πρόγραμμα Συγκριτικής Αξιολόγησης Ευρωπαϊκών Σταθμών ΥΦΑ που διενεργεί το Ινστιτούτο JURAN με έδρα την Ολλανδία. Οι στόχοι της μελέτης της συγκριτικής αξιολόγησης είναι να εντοπιστούν οι βέλτιστες επιδόσεις, να επιτευχθεί υπολογισμός των αποκλίσεων απόδοσης μεταξύ των συγκρι-

ρεσιών προς τους Χρήστες της εγκατάστασης, αυξάνοντας την αξιοπιστία των ποιοτικών χαρακτηριστικών και μετρήσεων των διακινούμενων ποσοτήτων ΥΦΑ. Η διαχείριση της σύμβασης, καθώς επίσης και το Project Management του εν λόγω έργου εκτελείται από τον Τομέα Διεργασιών της Διεύθυνσης ΥΦΑ.

νόμενων εγκαταστάσεων ΥΦΑ καθώς επίσης και να θεσπιστεί μηχανισμός μεταφοράς γνώσεων και μάθησης μεταξύ των συμμετεχόντων. Η Έκθεση Αξιολόγησης θα παραδοθεί ως αναφορά αναλύοντας τους δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για όλα τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία των Σταθμών που συμμετέχουν ανά την Ευρώπη.


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ΣυντήρησηςΕπισκευής της Κρυογενικής Αντλίας Υψηλής Πίεσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Οι κρυογενικές αντλίες υψηλής πίεσης αποτελούν κρίσιμο εξοπλισμό των εγκατα-

και δύσκολη εργασία συντήρησης που αφορά τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. Η Δοκιμαστική λειτουργία της αντλίας ήταν απόλυτα επιτυχής και πλέον είναι διαθέσιμη για τις ανάγκες διάθεσης Φυσικού Αερίου του Ε-

στάσεων ΥΦΑ και η διαθεσιμότητά τους συμβάλει στην αύξηση της δυναμικότητας  και αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων. Είναι η πρώτη φορά στα 13 χρόνια λειτουργίας των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, που χρειάστηκε το Τμήμα Συντήρησης ΥΦΑ, να αναλάβει και να φέρει εις πέρας μια εξειδικευμένη

θνικού Συστήματος Μεταφοράς. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου της οικονομικής επιθεώρησης (Economist), καθοδήγηση – ξενάγηση των επισκεπτών στην εγκατάσταση από κλιμάκιο ενημέρωσης της Εγκατάστασης.

Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Παροχή Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, η Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών: εξέτασε δεκατέσσερα (14) αιτήματα για την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και προχώρησε στη σύναψη ισάριθμων νέων Συμβάσεων για την Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς

προχώρησε σε τριάντα μία (31) αναθεωρήσεις Συμβάσεων Μεταφοράς και Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, ο αριθμός των Συμβάσεων που υπεγράφησαν για την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, καθώς και ο αριθμός των αναθεωρήσεων Συμβάσεων Μεταφοράς και Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ καταγράφεται αυξημένος.

13


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ & Ε ΚΜ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών

Η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος Έτους, στα Σημεία Εισόδου Σιδηρόκαστρο και Κήποι παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ σε ότι αφορά στο Σημείο Εισόδου Αγ. Τριάδα παρουσίασε μεν μεγαλύτερες διακυμάνσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενο Έτους, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιείται ο αντίστοιχος μέσος όρος.


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

Διαχείριση και Τιμολόγηση Συμβάσεων

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους οι ε-

θμιστικού πλαισίου της αγοράς Φυσικού Αε-

μπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Διεύ-

ρίου και να απαντηθούν σχετικά ερωτήματα

θυνσης παρακολούθησαν την ομαλή εκτέλε-

των ενδιαφερομένων.

ση των Συμβάσεων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ ενημερώνοντας τους Χρήστες σχετικά με την παραβίαση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και επιβάλλοντας πρόστιμα, όταν κάτι τέτοιο κρίθηκε αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, στο πλαίσιο των οριζομένων στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Στο πλαίσιο των οριζομένων του Κανονι-

Εκπονήθηκε μελέτη και πραγματοποιήθηκε σχετική παρουσίαση, αναφορικά με τις επιπτώσεις της εφαρμογής του Νέου Κανονισμού Τιμολόγησης στα έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας Μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, ως case study, έγινε εκτίμηση των θεωρητικών εσόδων του ΔΕΣΦΑ με υποθετική εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Κώδικα στην τιμολόγηση του Έτους 2011.

σμού Μετρήσεων ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι Χρήστες για Βαθμονομήσεις των Μετρητικών Συστημάτων Σταθμών και τους Κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα αυτών. Πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με δυνητικούς Χρήστες του ΕΣΦΑ, προκειμένου να εξηγηθεί η εφαρμογή του ισχύοντος ρυ-

15


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ & Ε ΚΜ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Συνεργασία της ΔΕΡΥ με τις ΔΔΡΑ & ΔΠ&Ε για την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης

του

Πληροφοριακού

Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών

Ολοκληρωμένου

Συστήματος

του

ΔΕΣΦΑ (Σύμβαση 446/11 με την εταιρία KEMA International B.V.) Η ΔΕΡΥ ζήτησε την συμβολή των ΔΔΡΑ & ΔΠ&Ε, για τυχόν σχόλια / παρατηρήσεις / προσθήκες, στα τεύχη δημοπράτησης του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Εικόνα 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας

του ΔΕΣΦΑ, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της Σύμβασης 446/11 με την εταιρία KEMA

Σε συνέχεια του σχεδιασμού του Συστήματος Συναλλαγών από το Τμήμα Υποστήριξης Πλη-

International B.V.

ροφοριακών Συστημάτων, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο καταχωρίζονται οι προτάσεις για σύνα-

“με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών…”

ψη συμβάσεων μεταπώλησης Φυσικού Αερίου, οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων εκχώρησης ή μεταβίβασης του δικαιώματος χρήσης της δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, οι δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και


Α γ ω γ ός Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο ΕΣΦΑ.

Κατάρτιση Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών.

Το Σύστημα πρόκειται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του προσωπικού της ΔΕΡΥ για δοκιμαστική λειτουργία. Σημειώνεται ότι για να τεθεί το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου σε λειτουργία στους χρήστες απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η κατάρτιση από τον ΔΕΣΦΑ, η έγκριση από τη ΡΑΕ και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου.

Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων, ικανοποιώντας την απαίτηση του Νόμου 4001/2011, προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών, με τη συμβολή του προσωπικού όλων των τμημάτων της ΔΕΡΥ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος Έτους.

Εικόνα 2: Καταχώριση Προσφοράς

17


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ & Ε ΚΜ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων (συνέχεια...) Αίτημα για δημιουργία Server Development για το Πληροφοριακό Σύστημα Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών. Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών και την ασφάλεια των παρεχόμενων πληροφοριών στους Χρήστες του Συστήματος ζήτησε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής τη δημιουργία ενός Server που θα λειτουργεί ως development server για το Πληροφοριακό

Σύστημα

Ρυθμιζόμενων

Υπηρεσιών.

Προσαρμοζόμενο στις συνεχείς τροποποιήσεις των απαιτήσεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων, φροντίζει για την άμεση υλοποίηση νέων εφαρμογών στο Πληροφοριακό Σύστημα.


Α γ ω γ ός Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου Τριμηνιαία έκθεση Παραδόσεων / Παραλαβών Φυσικού Αερίου

Οι συνολικές Παραλαβές Φυσικού Αερίου κατά το 3ο Τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε 10.533.376 ΜWh (μείωση κατά 15,42 % σε σχέση με το αντίστοιχο Τρίμηνο του έτους 2012). Παρακάτω παρουσιάζονται τα μερίδια Παραλαβών Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία καταναλωτών για το 3ο Τρίμηνο των Ετών 2011 και 2012.

Oι συνολικές Παραδόσεις Φυσικού Αερίου κατά το 3ο Τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε 10.494.003 ΜWh (μείωση κατά 15,21 % σε σχέση με το αντίστοιχο Τρίμηνο του Έτους 2011). Παρακάτω παρουσιάζονται οι Παραδόσεις Φυσικού Αερίου για το 3ο Τρίμηνο των Ετών 2011 και 2012.

19


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ & Ε ΚΜ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές Ποσότητες των Χρηστών ΥΦΑ κατά το 3ο Τρίμηνο του 2012 κυμάνθηκαν στο επίπεδο των 3.890.740 ΜWh (αύξηση κατά 6,43% σε σχέση με το αντίστοιχο Τρίμηνο του 2011).

Λοιπές Δραστηριότητες... 

Στα πλαίσια των απαιτήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης του ΕΣΜΦΑ και του Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας για το Έτος 2013. Η σύνταξη του προγράμματος ολοκληρώθηκε μετά από τη στενή συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις του ΔΕΣΦΑ

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου εκπόνησε και δημοσίευσε στον ιστότοπο

Σημείωση: Τα ανωτέρω ποσοστά και σύνολα έχουν υπολογιστεί από τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία που διατηρεί το Σύ-

του ΔΕΣΦΑ την Έκθεση για τη Λειτουρ-

στημα Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισμού (SCADA) για το

γία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011, σύμφω-

Μήνα Σεπτέμβριο.

να με τα οριζόμενα στο Άρθρο 68 του Νόμου 4001/2011.


Α γ ωγ ό ς Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

(14.09.2012). Πραγματοποιήθηκαν δύ

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης

ο συναντήσεις. Η πρώτη αφορούσε

της αποδοτικότητας των διαδικασιών

στην παρουσίαση του Small Scale

και πρακτικών συντήρησης, ο ΔΕΣΦΑ

LNG και η δεύτερη στην συμπλήρωση

συμμετέχει σε Σύστημα Συγκριτικής

του GLE Transparency Template.

Αξιολόγησης (Benchmarking), το οποί-

ο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Ju-

σης του ΔΕΣΦΑ με το θεσμό της εκπαί-

ran με τη συμμετοχή πολλών Ευρωπαϊ-

δευσης, η εταιρεία παρείχε τη δυνατό-

κών Διαχειριστών Μεταφοράς Φυσι-

τητα σε ένα (1) φοιτητή από το εξωτερι-

κού Αερίου. Η Διεύθυνση Διαχείρισης

κό να πραγματοποιήσει την πρακτική

Ροής Αερίου, μαζί με άλλες Διευθύν-

του άσκηση σε διάφορες οργανωτικές

σεις του ΔΕΣΦΑ, συμμετείχε ενεργά

μονάδες της Διεύθυνσης Διαχείρισης

στην ομάδα εργασίας με σκοπό την

Ροής Αερίου και να αναπτύξει νέες δε-

συλλογή και καταγραφή πληροφο-

ξιότητες.

ριών. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση συμ-

μετείχε σε συγκριτική αξιολόγηση με-

συμμετείχε ενεργά στην ομάδα εργασί-

στο benchmarking για τη διαχείριση

ας που συστήθηκε με σκοπό την 2η ανα-

συναγερμών σε Κέντρα Ελέγχου και

θεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του

Κατανομής Φορτίου.

ΕΣΦΑ.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου συμμετείχε ενεργά στην Εργασίας

Διαφάνειας

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου μαζί με άλλες Διευθύνσεις του ΔΕΣΦΑ

ταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν

Στο πλαίσιο της προσπάθειας διασύνδε-

της

Στο πλαίσιο της παροχής νέων μη ρυθ-

Oμάδα

μιζόμενων υπηρεσιών η Διεύθυνση Δια-

GLE

χείρισης Ροής Αερίου :

21


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ & Ε ΚΜ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου 1.

εκπόνησε τον Σεπτέμβριο 2012 περιληπτικό επιχειρηματικό σχέδιο για την προώθηση της ευρυζωνικότητας και την οικονομική εκμετάλλευση του καλωδίου οπτικών ινών ιδιοκτησίας ΔΕΣΦΑ, και

2.

ολοκλήρωσε τη σύνδεση του σταθμού AdG Ι με το Εργοστάσιο Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ στα Αντίκυρα Βοιωτίας για την online μετάδοση ποιοτικών δεδομένων Φυσικού Αερίου στο Εργοστάσιο.

Τον Αύγουστο 2012 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και ξεκίνησε η on-line ανταλλαγή λειτουργικών δεδομένων μεταξύ των Κέντρων Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου του ΔΕΣΦΑ και της τουρκικής εταιρείας BOTAS.

Στα πλαίσια του Έργου του «Σταθμού Συμπίεσης Νέας Μεσήμβριας», προσωπικό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ροής Αερίου συμμετείχε ενεργά στην εκτέλεση του Site Acceptance Test (SAT) και του Pre-commissioning της διασύνδεσης του Σταθμού με το Σύστημα Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισμού (SCADA) του ΕΣΜΦΑ.

Στα πλαίσιο της συνεργασίας με τον Διαχειριστή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας (BULGARTRANSGAZ), η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών, προέβη σε αξιολόγηση και σχολιασμό της Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της BULGARTRANSGAZ σχετικά με το Σημείο Διασύνδεσης Κούλα/ Σιδηρόκαστρο που προτάθηκε από την BULGARTRANSGAZ.

Την περίοδο αναφοράς ξεκίνησε η εκπόνηση μελέτης καθορισμού των τεχνικών απαιτήσεων για την αναβάθμιση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συστήματος τιμολόγησης και εξοπλισμού SCADA στους σταθμούς M/R κατασκευής 1995-2000, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Ε.Σ.Μ.Φ.Α.

Τον Ιούλιο 2012 πραγματοποιήθηκε επάνδρωση και λειτουργία του Εφεδρικού Κέντρου Ελέγχου & Κατανομής Φορτίου στη Νέα Μεσήμβρια Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο προγραμματισμένης άσκησης βάσει της Οδηγίας Εργασίας ΟΕ 08.3-4. Η άσκηση απέδειξε την άριστη κατάσταση του Εφεδρικού Κέντρου Ελέγχου & Κατανομής Φορτίου.


Α γ ω γ ός Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

Στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων του διαπιστευμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2005 Εργαστήριου Πίεσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ροής Αερίου, λειτουργεί δοκιμαστικά νέο πρότυ-

των διαδικασιών λειτουργίας και προσδιορισμού της αβεβαιότητας μετρήσεων, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου συνεργάζεται με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) ως προς την παροχή υ-

πο σύστημα ζυγού διακρίβωσης πίεσης υψηλής ακρίβειας, DHI PG 7601 (φωτογραφία). Το νέο σύστημα θα ενταχθεί στις διαδικασίες του ISO 17025 ως πρωτεύων όργανο, για τη διακρίβωση δευτερευόντων οργάνων, που θα χρησιμοποιούνται στη συνέχεα σε διακριβώσεις οργάνων πεδίου, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα διακριβώσεων με βέλτιστη αβεβαιότητα στο δίκτυο του ΔΕΣΦΑ και σε εξωτερικούς πελάτες. Για την ανάπτυξη

πηρεσιών συμβουλευτικής – μετρολογικής υποστήριξης με χρήση του νέου προτύπου οργάνου. Την περίοδο της αναφοράς προσωπικό της Διεύθυνσης επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του ΕΙΜ στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσιάστηκε η λειτουργία προτύπου ζυγού διακρίβωσης.

23


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ & Ε ΚΜ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου 

Προσωπικό της Διεύθυνσης Διαχείρισης

Κορινθίας, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ στα Αντί-

Ροής Αερίου συμμετέχει αντιπροσωπευ-

κυρα Βοιωτίας και ΔΕΗ στο Κερατσίνι.

τικά σε ορισμένες βαθμονομήσεις Σταθ-

Η πιστοποίηση χρωματογράφων αερί-

μών του ΕΣΜΦΑ σύμφωνα με το Ετήσιο

ου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για

Πρόγραμμα Βαθμονομήσεων 2012, ώστε

την εφαρμογή του Συστήματος Εμπορί-

να διασφαλίζεται η κοινή μεθοδολογία

ας Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου

των μετρολογικών εργασιών. Κατά το

(EU-ETS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

τρίμηνο της αναφοράς, προσωπικό της

Την περίοδο αναφοράς συνεχίστηκε η

Διεύθυνσης συμμετείχε στις βαθμονομή-

διερεύνηση των δυνατοτήτων

σεις των Σταθμών Κομοτηνής, Λαυρίου,

στευσης εργαστηρίου ποιοτικής ανάλυ-

Δράμας και Σερρών. Επίσης η Διεύθυν-

σης στον ΔΕΣΦΑ, με τελικό στόχο την

ση συμμετείχε στη πρώτη βαθμονόμηση

παροχή υπηρεσιών ανάλυσης ποιότητας

του προσωρινού Σταθμού του Αλιβερί-

και λειτουργικής απόδοσης χρωματο-

ου, ιδιοκτησίας ΔΕΗ.

γράφων.

Στο πλαίσιο παροχής Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών, προσωπικό της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρία του Ηνωμένου Βασιλείου, διενήργησε πιστοποιήσεις

εξοπλισμού

μέτρησης

ποιότητας

φυσικού

αερίου

(χρωματογράφοι)

στις

εγκαταστάσεις

ηλεκτροπαραγωγής της Elpedison στη Θίσβη Βοιωτίας, ΗΡΩΝ στη Θήβα, Korinthos Power στους Αγ. Θεοδώρους

διαπί-


Α γ ωγ ό ς Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Έργα προστασίας του Κεντρικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΚΑΦΑ) στη περιοχή των Τεμπών. Συνεχίζονται τα έργα για την προστασία του βάνουν την κατασκευή φρεατοπασάλων, για τη ΚΑΦΑ από τη διέλευση νέου τμήματος της ΠΑ- θεμελίωση τεχνικού συνολικού μήκους περίπου ΘΕ στην περιοχή του Ευαγγελισμού πριν την 500 μέτρων και ύψους 6 μέτρων. Επί πλέον προείσοδο αυτής στις υπό κατασκευή σήραγγες που βλέπεται ανάρτηση του αγωγού από την οροφή παρακάμπτουν την κοιλάδα. Τα έργα περιλαμ- του τεχνικού.

25


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ & Ε ΚΜ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Έργο προστασίας του αγωγού Υψηλής Πίεσης στον ποταμό Κόσσυνθο της Ξάνθης. Επισκευή συρματοκιβωτίων προστασίας του αγωγού 24 ιντσών Υψηλής Πίεσης ο οποίος διέρχεται από τον Κόσσυνθο ποταμό της Ξάνθης και τοποθέτηση λιθορήπης ανάντι και κατάντι του αγωγού . Οι εργασίες ξεκίνησαν Ιούλιο 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθούν Οκτώβριο 2012. Το πλάτος επέμβασης είναι 72 μέτρα και 20 μέτρα εκατέρωθεν του αγωγού.

Εφαρμογή νέας πολιτικής για τις κινητές επικοινωνίες στο ΕΣΦΑ Συσκευές Κινητών Επικοινωνιών- Ειδικός εξοπλισμός. Tα Τμήματα Λ&Σ ΕΣΜΦΑ το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου παρέλαβαν προς χρήση τριάντα κινητά τηλέφωνα αντιεκρηκτικού τύπου για διαβαθμισμένες περιοχές και είκοσι δυο δορυφορικά κινητά για ειδικές συνθήκες [σεισμοί, θεομηνίες κ.λ.π] . Η παράδοση – παραλαβή και η σχετική ενημέρωση του προσωπικού από το Διευθυντή Πληροφορικής κ Π. Θεοδωράκη έγινε στα πλαίσια εφαρμογής της νέας πολιτικής για τις κινητές επικοινωνίες στο ΕΣΜΦΑ, που αποφάσισε η Διοίκηση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Πληροφοριακών Συστημάτων & Επικοινωνιών.

Ίδρυση Τμήματος Λ & Σ Πελοποννήσου Με την απόφαση Διοίκησης αρ.143/2.5.2012 ιδρύθηκε το τμήμα Λ & Σ Πελοποννήσου και προσδιορίστηκαν τα όρια ευθύνης . Σε αυτή την φάση αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η οργάνωση και εφαρμογή όλων των διαδικασιών για την εγκατάσταση των υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης στην Πελοπόννησο.


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

Εκ παραλλήλου έχει άμεση επαφή με τους υπεύθυνους επίβλεψης και κατασκευής του έργου ώστε να υπάρχει πληροφόρηση για την πορεία του έργου αλλά και άμεση επαφή με το πεδίο κατασκευής .

Με μεγάλη επιτυχία από άποψη συμμετοχής και περιεχομένου πραγματοποιήθηκε η ποδηλατοπορεία και η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ που διοργάνωσαν οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ στις εγκαταστάσεις του ΚΛΣ Αμπελιάς Φαρσάλων. Περισσότεροι από 100 ποδηλάτες κάθε ηλικίας και σε πλειοψηφία μαθητές με τη συνοδεία μελών του Δ.Σ και μελών του Συλλόγου ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ επισκέφτηκαν το Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης του Συστήματος Φυσικού Αερίου στην Αμπελιά Φαρσάλων, φιλοξενήθηκαν με προσφορά χυμών, γλυκισμάτων και αναμνηστικών και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του από τον Προϊστάμενο του Τμήματος κ Βασιλό Δημήτριο.

Εκπαιδευτική επίσκεψη με ποδηλατοπορεία του συλλόγου ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ στις εγκαταστάσεις του ΚΛΣ Αμπελιάς Φαρσάλων

27


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ & Ε ΚΜ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Σύνδεση με το δίκτυο Χαμηλής Πίεσης ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής των καινούργιων εγκαταστάσεων της Βιομηχανίας ΒΕΤΑ-ΡΟΤΟ.

STANDARD & ADVANCED, WINDOWS MICROCOFT, OUTLOOK MICROSOFT OFFICE, INTERNET στις εγκαταστάσεις των τμημάτων.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2012 έγινε σύνδεση με το δίκτυο Χαμηλής Πίεσης ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής των καινούργιων εγκαταστάσεων της Βιομηχανίας ΒΕΤΑ-ΡΟΤΟ.

Εκπαιδευτής ήταν ο συνάδελφος Σωτήρης Γκιώνης της Δ/νσης Πληροφορικής. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης θα πιστοποιηθούν με εξετάσεις τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο 2012 στα πιστοποιημένα εξεταστικά

Τεχνικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε στελέχη της ΔΛΣ Στις 24-25/09 στελέχη της ΔΛΣ από όλα τα Τμήματα Λειτουργίας & Συντήρησης παρακολούθησαν Τεχνικό Σεμινάριο με τους παρακάτω βασικούς θεματικούς άξονες:

Εκπαιδεύσεις προσωπικού της ΔΛΣ και των περιφερειακών μονάδων σε όλη την Ελλάδα σε Προγράμματα Πληροφορικής.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΑ / ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΠΕΛΑΤΗ / ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑ-

Πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε κατά

ΣΤΑΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑ-

το τρίμηνο Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2012 η εκ-

ΝΙΑΣ

παίδευση εργαζομένων διοικητικών και τεχνικών της Διεύθυνσής μας στα προγράμματα WORD STANDARD & ADVANCED , EXCEL

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΘΟΔΙΚΗ

&

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ


Α γ ωγ ό ς Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

Υγιεινή & Ασφάλεια - QHSSE Σκοπός του Σεμιναρίου η μεταφορά τεχνογνωσίας σε ειδικευμένο προσωπικό της περιφέρειας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Το σεμινάριο επιμελήθηκε η Δ/νση Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Εμπορίας Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Ανάπτυξη των Υπαρχόντων Υπηρεσιών & Προώθηση Νέων

Υπογραφή Συμβάσεων – Τιμολόγηση

Η Διεύθυνση Εμπορίας Μη Ρυθμιζόμενων Υ-

Αναλυτικότερα αναφορικά με τη διαχείριση

πηρεσιών στο πλαίσιο των προβλεπομένων

και την τιμολόγηση Συμβάσεων κατά το τε-

από το Νόμο 3428/2005 και τον Κώδικα Δια-

λευταίο τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί τα

χείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε-

εξής:

ρίου (ΕΣΦΑ), συνεχίζοντας το έργο και εντείνοντας την προσπάθειά της για την προώθηση νέων υπηρεσιών και την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων, προχώρησε :

Πραγματοποιήθηκαν οι τιμολογήσεις για τις ενεργές Συμβάσεις μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων εταιρειών και του ΔΕΣΦΑ.

29


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ & Ε ΚΜ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Διεύθυνση Εμπορίας Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Υπεγράφη Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τη ΔΕΠΑ Α.Ε, το οποίο αφορά την Πώληση Χαλύβδινων Σωληναγωγών και πραγματοποιήθηκε η Εντολή ‘Έκδοσης Τιμολογίου στις 27.07.2012 (SLA 0063). Υπεγράφη με την εταιρεία Ήρων Θερμοηλεκτρική Α.Ε, Προσάρτημα Νο 2, στην από 15.06.2009 Σύμβαση και του από 05.10.2010 Προσαρτήματος Νο1, που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστημάτων Μέτρησης Ποιότητας Φ.Α (SLA 0019/09) Υπεγράφη με την εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε Σύμβαση Μελέτης Δικτύου Διανομής σε νομούς της Πελοποννήσου.


Αγωγός Επικοινωνίας 3ο Τρίμηνο 2012

Διεύθυνση Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης Παρακολούθηση (monitoring) περιοχών γεωτεχνικής αστάθειας και προστασία συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου. Η γεωλογική πολυπλοκότητα και η γεωτεχνική αστάθεια πολλών περιοχών διέλευσης του

για την έγκαιρη λήψη μέτρων προστασίας και την αποφυγή αστοχιών.

ΑΦΑ υπέβαλε στη Διεύθυνση Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης του ΔΕΣΦΑ την κατάρτιση σχεδίου συστηματικής παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, παρακολουθούνται οι περιοχές

Γεώτρηση

γεωτεχνικής αστάθειας μέσω του συντονισμού του προγράμματος παρακολούθησης 12 περιοχών και περισσότερων από 50 εγκατεστημένων οργάνων (βλ. Πίνακα), παρέχοντας συνεχή ενημέρωση στη Διεύθυνση και τεχνική υπο-

Αποκλισιο -μετρικός σωλήνας

στήριξη στα κατά τόπους ΤΛΣ, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη δομική ακεραιότητα του ΑΦΑ.

Μετακίνηση σε βάθος 24.5m

Επιφάνεια Ολίσθησης

Η επεξεργασία των μετρήσεων γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών που παράγουν για κάθε όργανο γραφήματα (βλ. Εικόνα). Σε κάθε περιοχή παρακολούθησης συσχετίζονται και συναξιολογούνται τα αποτελέσματα και δεδομένα των μετρήσεων όλων των οργάνων και λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις

31


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ & Ε ΚΜ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Διεύθυνση Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης

ΟΡΓΑΝΑ/

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΣΚΑΜΝΟΣ ΜΠΡΑΛΟΣ ΜΠΡΑΛΟΣ

Φθιώτιδα ΑΝΤΙΝΙΤΣΑ

6 Αποκλ., 2 Πιεζ.

2 μήνες

2 Αποκλ., 2 Πιεζ.

2 μήνες

16 Μόν. Αποκλ., 1 VW

Αυτόματη

Πιεζ., 21 SG (7 διατ.) Λάρισα

Πιερία

Ανατ. Αττική

Ν. Σερρών

4 Αποκλ., 2 Πιεζ.

ΑΙΓΑΝΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ

13 SG (5 διατ.) 2 Αποκλ.,9 SG (2 διατ.) 1 Αποκλ., 1 Πιεζ. ΚΛΑΔΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Καθημερινά

2 μήνες

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

6 μήνες

ΚΙΤΡΟΣ

2 μήνες

ΛΑΥΡΙΟ 1 ΛΑΥΡΙΟ 2 ΛΑΥΡΙΟ 3 ΛΑΥΡΙΟ 4

1 Αποκλ., 4 Πιεζ. 2 Αποκλ., 1 Πιεζ. 3 Αποκλ., 2 Πιεζ. 2 Αποκλ., 1 Πιεζ. ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

6 μήνες 6 μήνες 6 μήνες 6 μήνες

ΚΑΒΑΛΑ 2

1 Αποκλ., 2 Πιεζ.

6 μήνες

ΚΑΒΑΛΑ 3

1 Αποκλ., 3 Πιεζ.

6 μήνες

Όπου Αποκλ: Αποκλισιόμετρο, Πιεζ: Πιεζόμετρο, SG: Strain Gauges στην επιφ. του ΑΦΑ σε επιλεγμένες διατομές


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

Έργο προστασίας Α.Φ.Α. στην περιοχή κατολίσθησης στο Κίτρος Πιερίας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των έργων προστασίας και αποκατάστασης στο Κίτρος Πιερίας, με την υλοποίηση των μέτρων αντιστήριξης του Α.Φ.Α.. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκε πέτασμα προστασίας με μικροπασσάλους για την προστασία του αγωγού από μικρομετακινήσεις και την προενίσχυση του εδάφους. Επίσης, στην ανάντη περιοχή λήφθηκαν μέτρα ανάσχεσης της επιφανειακής απορροής με την κατασκευή αναχώματος που εκτρέπει τα επιφανειακά νερά εκτός της ζώνης αστάθειας.

Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δραστηριότητας Μεταφοράς και Εκμετάλλευσης & Μεταφορά Τεχνογνωσίας. Η συνεχής επένδυση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών, στο πλαίσιο της μεταφοράς τεχνογνωσίας και εσωτερικά στην εταιρεία αποτελεί για την Δ/νση Δραστηριότητας Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης απόλυτη δέσμευση προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής και ουσιαστική γνώση σε κάθε επιχειρησιακή και τεχνολογική εξέλιξη.

Έτσι διοργανώθηκε Εσωτερική Εκπαίδευση – Ενημέρωση του Τεχνικού Προσωπικού της Λειτουργίας & Συντήρησης με κεντρικό θέμα : «Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Βιομηχανικών Καταναλωτών & Δίκτυα Διανομής» Εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό δήλωσε παρών στην προσπάθεια αυτή είτε από την πλευρά των εισηγητών είτε από την πλευρά των εκπαιδευόμενων, σε μία κοινή προσπάθεια επιμόρφωσης αλλά και ανταλλαγής απόψεων, με ένθερμη την συμμετοχή του προσωπικού κυρίως στα τεχνικά θέματα. Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας της εκπαίδευσης τη διαχείριση και την υποστήριξη του έργου, την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο και την επίβλεψη, έχει ως αποτέλεσμα το όφελος της εταιρίας με άμεση την μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυξάνοντας επίσης και την θεμιτή ανταγωνιστικότητα εσωτερικά της Δραστηριότητας Μ&Ε. Η εσωτερική εκπαίδευση που υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πατήματος, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Δ/νσης Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης, της Δ/νσης Λειτουργίας & Συντήρησης, του Τμήματος Καθοδικής & Αντικεραυνικής Προστασίας, της Συν/ κής Δ/νσης Ασφάλειας Υγείας Ποιότητας & Περιβάλλοντος καθώς και της Δ/νσης Επιθεώρησης & Πιστοποιήσεων. Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό της Εταιρίας για την υποστήριξη και την συμμετοχή του.

33


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ ΩΝ

Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ Έργα που ολοκληρώθηκαν (κατασκευαστικά ή λειτουργικά) Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι. Το κρίσιμης σημασίας έργο, της επέκτασης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού αερίου προς το Αλιβέρι, ολοκληρώθηκε Υπενθυμίζεται ότι ο αγωγός διαμέτρου 20’’ θα τροφοδοτήσεις με φυσικό αέριο τον υπό κατασκευή σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στο Αλιβέρι ο οποίος θα αντικαταστήσει την παλαιά μονάδα παραγωγής με καύσιμο μαζούτ. Το έργο αυτό θα ενισχύσει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτίου Ελλάδας. Σημαντική επιτυχία για την εταιρεία μας αποτελεί η μηχανική ολοκλήρωση του έργου πρωθύστερα από την καταληκτική ημερομηνία. Το τμήμα 1 (Section 1) του χερσαίου τμήματος ολοκληρώθηκε μηχανικά στις 18/05/2012. Ωστόσο λόγω ανάγκης επίσπευσης

των εργασιών αποφασίστηκε η επιτάχυνση των εργασιών κατασκευής στο Τμήμα 2 (Section 2) με επιτευχθείσα τελικά μηχανική ολοκλήρωση την 3/08/2012 καθώς επίσης και του Υποθαλάσσιου τμήματος με επιτευχθείσα τελικά μηχανική ολοκλήρωση επίσης την 3/08/2012. Ήδη έχουν υπογραφεί Πρωτόκολλα Παραλαβής προς χρήση και για τα δύο τμήματα του Αγωγού (χερσαίο και υποθαλάσσιο) και αναμένεται η κατάσταση ετοιμότητας της ΔΕΗ Αλιβερίου προς παραλαβή φυσικού αερίου.

‘’ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ.’’


Αγωγός Επικοινωνίας 3ο Τρίμηνο 2012

Έργα που βρίσκονται, κατασκευαστικά, σε φάση υλοποίησης Σταθμός Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης. Η ολοκλήρωση της κατασκευής και η θέση σε λειτουργία του σταθμού προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός του 4ου τριμήνου 2012.

Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Μεγαλόπολη Σκοπός της κατασκευής του Έργου είναι η συνεχής και απρόσκοπτη τροφοδοσία του θερμοηλεκτρικού Σταθμού ισχύος περίπου 820MW της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη με Φυσικό Αέριο, καθώς επίσης και των ευρύτερων βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται (περιοχή Κορίνθου, περιοχή Άργους – Ναυπλίου, περιοχή Τρίπολης, περιοχή Μεγαλόπολης). Ο υπό κατασκευή αγωγός υψηλής πίεσης, συνολικού μήκους 159 Km, θα ξεκινά από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και θα καταλήγει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Στις 7 Φεβρουαρίου 2012, υπεγράφη η σύμβαση με τον Ανάδοχο για την κατασκευή του

έργου και στο τέλος Μαΐου έγινε η πλήρης εργοστασιακή εγκατάσταση του Αναδόχου. Είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση του Λεπτομερούς Σχεδιασμού όλου του Έργου και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής στην περιοχή της Αρκαδίας (διάνοιξη ζώνης εργασίας, διασπορά σωλήνων, συγκολλήσεις και μονώσεις αγωγού). Σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα, το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2013 και να τεθεί σε λειτουργία εντός του 3ου τριμήνου 2013. O ΔΕΣΦΑ είχε αιτηθεί χρηματοδότηση 35% από το ΕΣΠΑ, και στις 15 Μαρτίου 2012 εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης του Έργου του Αγωγού προς Μεγαλόπολη από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΕΠΑΝ).

‘’ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ

820 820MW MW ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ’’

35


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ ΩΝ

Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ Έργα που βρίσκονταν σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση μελετών ωρίμανσης. Εγκατάσταση του επί ελληνικού εδάφους Συστήματος Μεταφοράς του Ελληνοϊταλικού Αγωγού. Ο Ελληνοιταλικός Αγωγός Φυσικού Αερίου σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική επέκτασή του προς όλες τις όμορες της όδευσης περιοχές για αστική και βιομηχανική χρήση με προοπτική να ολοκληρωθεί γεωγραφικά το Χερσαίο Σύστημα Υψηλής Πίεσης στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του Βασικού Σχεδιασμού του αγωγού πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς, παρουσία εκπροσώπων του ΔΕΣΦΑ/Μελετητή/Ανεξάρτητου

Συμβού-

λου, η μελέτη HAZOP (Αναγνώριση κινδύνων κατά τη λειτουργία όλων των συστημάτων του έργου του IGI) και η μελέτη SIL AS-

Στο κύριο λειτουργικό του σενάριο προβλέπε-

SESSMENT STUDY {Προσδιορισμός του

ται η εισαγωγή 9 bcm Φυσικού Αερίου από το

επιπέδου ασφαλείας (Safety Integrity Level)}

Σταθμό των Κήπων στα Ελληνοτουρκικά σύνο-

των συστημάτων και του εξοπλισμού του

ρα και εξαγωγή προς Ιταλία της ίδιας ποσότη-

έργου του IGI.

τας. Κατά το Σχεδιασμό λήφθηκε υπόψη η μελλοντική αναβάθμιση του Συστήματος για εξαγωγή προς Ιταλία μέχρι 12 bcm.

Δεύτερη φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας.

Η σύμβαση της Μελέτης Βασικού Σχεδιασμού

Η 2η Φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυ-

του αγωγού ολοκληρώθηκε και η πρώτη έκδοση

θούσας περιλαμβάνει μία επιπλέον δεξαμενή

του ΒΕΡ στάλθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2012.

χωρητικότητας 95.000 m3 (λόγω αυτής της αύ-

Τέλος Απριλίου 2012 μας παραδόθηκε το τελικό

ξησης του αποθηκευτικού χώρου προβλέπεται

πακέτο Βασικού Σχεδιασμού (Final Basic Engi-

παράλληλα και η επέκταση των λιμενικών ε-

neering Package) και εντός Ιουνίου παραδόθη-

γκαταστάσεων για να μπορούν να δέχονται

κε η Έκθεση Αποπεράτωσης των υπηρεσιών (Close Out Report).


Α γ ω γ ό ς Ε π ικ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

πλοία μεγαλύτερα έως 260.000 m3 Υ.Φ.Α.) και

Τέλος, στις 22/6/2012 ξεκίνησε η διαγωνιστική

την αύξηση της δυναμικότητας αεριοποίησης

διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης του Βα-

ΥΦΑ από 1.000 σε 1.400 m3 LNG/h.

σικού σχεδιασμού της αναβάθμισης της αεριοποί-

Την 1η Μαρτίου προκηρύχθηκε Διεθνής Διαγω-

ησης από 1.000 m3 LNG/h σε 1.400 m3 LNG/h και

νισμός για τη «Μελέτη, Προμήθεια και Κατα-

στις 20/09/2012 ολοκληρώθηκε η διαδικασία Φα-

σκευή της 3ης Δεξαμενής» και στις 19 Ιουνίου

κέλου Γ.

2012 έληξε η παραλαβή των προσφορών μετά από παρατάσεις. Εντός του Οκτωβρίου 2012 αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία Αξιολόγησης Φακέλου Β. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 υπεγράφη προσάρτημα (Amendment) στην ήδη υπάρχουσα Σύμβαση με την KELLOGG για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου κατά την αξιολόγηση του φακέλου Β της υποβληθείσας προσφοράς. Παράλληλα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την προκήρυξη των Διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών Επίβλεψης και Επιθεώρησης.

37


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ ΩΝ

Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ Έργα που βρίσκονταν σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση μελετών ωρίμανσης. Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ Ο σκοπός του έργου σύνδεσης και τροφοδότησης με Φ.Α. των μελλοντικών μονάδων της Η-

Η επένδυση του ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνει τα εξής: Εγκατάσταση αγωγού Υψηλής πίεσης (80

Εύβοιας,

bar), διαμέτρου 20΄΄ και μήκους 72 περίπου

(προϋπολογισμού 78.000.000 Ευρώ) είναι να

χιλιομέτρων από το Μαυρομάτι Βοιωτίας

τροφοδοτήσει μετά την ολοκλήρωσή του

έως

ΡΩΝ

V

AE

στο

Μαντούδι

δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αεριοστροβιλικού συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1160 ΜW , που πρόκειται να κατασκευαστούν στις εγκατα-

το

Μαντούδι

Ευβοίας

(συμπεριλαμβάνεται και κλάδος 1 χλμ. προς ΛΑΡΚΟ). Από το παραπάνω μήκος τα 62 περ. χλμ. ακολουθούν χερσαία διαδρομή και τα 10 περ. χλμ. υποθαλάσσια.

στάσεις της εταιρίας ΗΡΩΝ V Α.Ε. στην

Εγκατάσταση δύο (2) σταθμών ξεστροπαγί-

θέση Φούρνοι του Δ.Δ. Μαντουδίου Ευβοί-

δων στο L/V-SCR Βάγια (Launcher) και

ας και

στο L/V-SCR Μαντούδι (Receiver).

μία θερμική μονάδα ονομαστικής ισχύος 440 ΜW και μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ονομαστικής ισχύος 360 ΜW

Εγκατάσταση δύο (2) Μετρητικών Σταθμών , στον χώρο της ΗΡΩΝ V στο Μαντούδι και δύο (2) Μετρητικών Σταθμών , στον χώρο της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα, από τους οποίους ο ένας είναι πιθανόν να είναι και ρυθμιστικός.


Αγωγός Επικοινωνίας 3ο Τρίμηνο 2012

Εγκατάσταση τριών (3) Βαλβιδοστασίων ,

ολοκληρώθηκε από το ΔΕΣΦΑ η παροχή υπηρε-

στις θέσεις Λάρυμνα , Γαλατάκι, και Μα-

σιών που προβλέπονταν από το σχετικό Ιδιωτι-

ντούδι

κό Συμφωνητικό.

Σε όλο το μήκος του χερσαίου αγωγού έχει θεωρηθεί ότι θα τοποθετηθεί αγωγός ΗDPE Φ40 και θα εγκατασταθεί 48 core οπτική ίνα. Η επέκταση του υπάρχοντος συστήματος τηλεπικοινωνιών (PDH), έτσι ώστε να καλυφθούν οι νέοι σταθμοί θα ληφθεί υπόψη καθώς επίσης και η επέκταση του συστήματος SCADA . Σε ότι αφορά στη γεφύρωση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο ακτών του υποθαλασσίου τμήματος θα εγκατασταθεί διπλή ασύρματη ζεύξη σε συνδυασμό με σταθερή τηλεφωνική γραμμή (back up). Έως σήμερα έχει οριστικοποιηθεί η διαδρομή του

αγωγού

στην

χαρτογραφική

κλίμακα

1:50.000. Η Προκαταρκτική Χωροθέτηση των Υπέργειων Εγκαταστάσεων καθώς και η προκαταρκτική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολοκληρώθηκαν. Τον Απρίλιο 2012 υπεβλήθη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Με την υποβολή της

39


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ ΩΝ

Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ Έργα που βρίσκονταν σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση μελετών ωρίμανσης. Αναβάθμιση Συστήματος Σταθερών Επικοι-

β) τη 2η Αναβάθμιση ΜΣΣ , η οποία περιλαμ-

νωνιών ΕΣΦΑ

βάνει:

Σκοπός του έργου είναι να αναβαθμισθεί το σύ-

τον Τηλεχειρισμό του ΜΣΣ Σιδηροκά-

στημα σταθερών επικοινωνιών του ΔΕΣΦΑ, συ-

στρου, από το Κέντρο Ελέγχου του Πατή-

μπεριλαμβανομένων

κέ-

ματος (GCC) και το Εφεδρικό Κέντρο Ε-

ντρων, προκειμένου να υποστηρίζει χωρητικό-

λέγχου (BCC) της Νέας Μεσημβρίας, μέσω

τητες 1-10Gbps.

του συστήματος SCADA,

των

τηλεφωνικών

Το έργο από τις 11/10/2011

βρίσκεται στη φάση εκπόνησης του βασικού σχε-

την Αντικατάσταση των υφιστάμενων με-

διασμού, που διενεργείται από Ομάδα Εργασίας

τρητών orifice με μετρητές υπερήχων, ώστε

του ΔΕΣΦΑ και η εν λόγω μελέτη προβλέπεται

να υπάρχει συμβατότητα με τις απαιτήσεις

να ολοκληρωθεί στο τέλος του Νοεμβρίου 2012.

των προτύπων μέτρησης και

Η φάση Κατασκευής εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει

την Αναβάθμιση των βοηθητικών συστη-

το γ΄ τρίμηνο του 2013 και η ολοκλήρωσή της θα

μάτων του Σταθμού (station utilities) σύμ-

πραγματοποιηθεί 2 χρόνια μετά.

φωνα και με τις απαιτήσεις του τηλεχειρισμού.

Στρυμονοχώρι - 2η Αναβάθμιση ΜΣΣ Το έργο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2012-2014, με αντικείμενο:

Η εκπόνηση της Μελέτης Βασικού Σχεδιασμού έχει ήδη ξεκινήσει και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί κατασκευαστικά το α΄τρίμηνο του 2014.

α) την υλοποίηση ανάστροφης φυσικής ροής μέσω του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η εξαγωγή ποσοτήτων Φ.Α. από το ΕΣΜΦΑ προς τη Βουλγαρία και

“η σύγχρονη τεχνολογία στην επικοινωνία…”


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

Μάνδρα – ΕΛΠΕ Ελευσίνας Αγωγός Υ.Π.

κού συστήματος SCADA GCC/BCC έτσι ώστε

Φυσικού Αερίου

να ενσωματωθούν σε αυτό οι νέες μονάδες RTU. Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα αντικαταστήσει τον

Το έργο αφορά στην κατασκευή χαλύβδινου α-

εξοπλισμό RTU που τέθηκε σε λειτουργία μέχρι

γωγού Υ.Π. , μήκους περίπου 6χλμ., από το Βα-

το 2000, ο οποίος είναι μη εμπορεύσιμος από την

νοστάσιο «Μάνδρα» μέχρι τις εγκαταστάσεις

κατασκευάστρια εταιρεία και δεν διατηρείται

των ΕΛ.ΠΕ. Εντός του Ιουλίου ολοκληρώθηκε η

απόθεμα ασφαλείας για τον συγκεκριμένο εξο-

υδραυλική μελέτη και η χάραξη του Αγωγού ε-

πλισμό από αυτή. Σήμερα η συντήρηση του εξο-

νώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση της μελέτης

πλισμού SCADA Πεδίου στους συγκεκριμένους

του Βασικού Σχεδιασμού και η Περιβαλλοντική

σταθμούς επιτυγχάνεται μέσω του απομειωμέ-

Μελέτη. Στις 2 Οκτωβρίου 2012 ολοκληρώθηκε η

νου αποθέματος ασφαλείας του ΔΕΣΦΑ. Στο

Δημόσια Διαβούλευση για την πιθανή ένταξη

πλαίσιο του συγκεκριμένου Έργου θα υλοποιη-

στο Σύστημα Τρίτων Καταναλωτών.

θεί η αναβάθμιση του εξοπλισμού SCADA Πεδί-

Η Μηχανική ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται

ου σε συνολικά 35 LV σταθμούς (εκτός από τους

να πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2014.

σταθμούς LV Στεφάνης, Ασσωπού και Χαλκερού που θα πραγματοποιηθεί από την υφιστάμενη

Αναβάθμιση

Συστήματος

Εξοπλισμού

SCADA πεδίου βαλβιδοστασίων ΕΣΦΑ

Εργολαβία Συντήρησης Νο. 431/11). Εντός Ιουλίου 2012 ξεκίνησε η εκπόνηση της μελέτης του Βασικού Σχεδιασμού, η οποία πραγ-

Το Έργο αφορά στη μελέτη (λεπτομερή σχεδια-

ματοποιείται από τον ΔΕΣΦΑ, ενώ το έργο θα

σμό), προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λει-

έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 2014.

τουργία εξοπλισμού SCADA Πεδίου (RTU), τεχνολογίας IP, σε σταθμούς τύπου LV του ΕΣΦΑ, καθώς και στην παραμετροποίηση του κεντρι-

41


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ ΩΝ

Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ Έργα που βρίσκονταν σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση μελετών ωρίμανσης. Βασικός Σχεδιασμός Δικτύων Μέσης & Χαμηλής Πίεσης σε νομούς της Πελοποννήσου. Οι υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ θα επεξεργαστούν στοιχεία καταναλώσεων των δυνητικά προτεινόμενων πελατών και θα επιβεβαιώσουν και στοιχεία που ενδεχομένως χρειάζεται. Αφού γίνει ο ακριβής γεωγραφικός προσδιορισμός και επιλεχθούν οι πιο συμφέρουσες από άποψης κατανάλωσης, θέσης και επιθυμίας «πελάτες» για τους νομούς Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας ο ΔΕΣΦΑ θα προχωρήσει στη μελέτη και το Σχεδιασμό Δικτύου Φ.Α. Μέσης & Χαμηλής Πίεσης που θα ξεκινά από τους σταθμούς μείωσης και ρύθμισης 60/19 bar και θα οδεύει προς τους τελικούς καταναλωτές με χαλύβδινους και με ΡΕ αγωγούς για πλήρη ανάπτυξη. Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης ξεκίνησε τον Αύγουστο 2012 και θα διαρκέσει 3 μήνες.


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

43


Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ ΩΝ

Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης 

Παροχή Υπηρεσιών Χρονικού Προ-

γραμματισμού και Παρακολούθησης

φορα έργα αυτοδύναμα ή με τη βοήθεια

κόστους των έργων.

Μελετητικών εταιριών.

Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Παρακολούθη-

ή με τη βοήθεια Μελετητικών εταιριών.

στηρίζει ανελλιπώς την εφαρμογή ενός Συστήματος

Διοίκησης

μέσω

έργων

ας στα συγκεκριμένα θέματα.

μιουργούν τα προβλήματα και τη συν

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέ-

βλημάτων

δριο των διαφόρων Συμβάσεων. 

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Συμβάσεων

Διαρκής Υποστήριξη των Τεχνικών Δελτίων των προγραμματισμένων υποβληθει-

παρείχε συνεχή υποστήριξη στα διάφορα

σών, ενταγμένων Πράξεων των αντιστοί-

τεχνικά θέματα, τα οποία αφορούν την

χων Έργων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες

ποιότητα και την ασφάλεια των έργων

(Διαχειριστική Αρχή, Υπουργείο Ανάπτυ-

και του περιβάλλοντος, όπως αυτά προκύπτουν στις διάφορες φάσεις ενός έργου.

Έλεγχος – παρακολούθηση και διαχείριση

κής υποστήριξης στη Διεύθυνση Λειτουργί-

δειξης των πραγματικών αιτιών, που δη-

Η Δ/νση Ποιοτικής Διαχείρισης Έργων

Αιτήματα/

στάθειας στο ενεργό ΕΣΦΑ. Παροχή τεχνι-

νομικής εξέλιξης των έργων, άμεσης ανά-

των Ποιοτικής Διασφάλισης έργων.

σε

περιοχών με γεωτεχνικά προβλήματα ευ-

παρακολούθησης της χρονικής και οικο-

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Συστημά-

Υποστήριξη

αφορούν το G.I.S. ΔΕΣΦΑ.

Διοίκηση και στο Διοικητικό Μηχανισμό

δρομή στη διαδικασία επίλυσης των προ-

Τεχνική

Ερωτήσεις/Εξαγωγή Αποτελεσμάτων, που

(Management by Projects). Παρείχε στη

τη δυνατότητα συνεχούς και αναλυτικής

Έλεγχος και έγκριση των Λεπτομερών Σχεδιασμών σε διάφορα έργα αυτοδύναμα

σης συνέχισε να εργάζεται και να υπο-

Εκπόνηση Βασικών Σχεδιασμών σε διά-

ξης, Υπουργείο Οικονομικών, κλπ). 

Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.


Α γ ω γ ός Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

Υποστήριξη κατά την υποβολή αιτήματων

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Αρχείου

και την έγκριση Δανείων από την Ευρωπα-

Η Δ/νση Τεκμηρίωσης ολοκλήρωσε την

ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδό-

παράδοση των αρχείων της ΔΕΠΑ.

τηση των έργων. 

Κατάρτιση Προτάσεων Μεταφοράς Κόστους Έργων υπό εκτέλεση στα πάγια του ΔΕΣΦΑ.

Κατάρτιση Προτάσεων Κατανομής Επιχορηγήσεων Έργων στα πάγια του ΔΕΣΦΑ.

Κατάρτιση Προτάσεων Μεταφοράς Κόστους Έργων υπό εκτέλεση στα πάγια της ΔΕΠΑ.

Κατάρτιση Προτάσεων Κατανομής Επιχορηγήσεων Έργων στα πάγια της ΔΕΠΑ.

Υποστήριξη στη διαχείριση της ιστοσελίδας του ΔΕΣΦΑ.

Συμμετοχή στελεχών σε διάφορες Επιτροπές για την Προσωρινή ή / και Οριστική Παραλαβή Συμβάσεων Έργων & Υπηρεσιών, που έχουν ολοκληρωθεί

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς ΔΕΠΑ ή τρίτων εταιριών και στα πλαίσια

παράλληλων

επιχειρηματικών

δράσεων παροχής τεχνικής υποστήριξης σε έργα εγκατάστασης Φ.Α. τρίτων .

“ με στόχο την ανάπτυξη … ” 45


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Κινητές Επικοινωνίες στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Με την Απόφαση Διοίκησης Νο. 78 / 14.07.2010

οποίο εντάχθηκε στο πενταετές πρόγραμμα α-

συγκροτήθηκε η Τεχνική Επιτροπή Πληροφορι-

νάπτυξης της Εταιρείας που εγκρίθηκε από το

ακών Συστημάτων & Επικοινωνιών (ΤΕΠΣΕ) με

ΥΠΕΚΑ και την ΡΑΕ.

αντικείμενο «την κατάρτιση και τον έλεγχο εφαρ-

Στο ίδιο πλαίσιο και με στόχο την ολοκλήρωση

μογής της στρατηγικής για την εισαγωγή, χρήση και αφομοίωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλες τις Δραστηριότητες, με στόχο την ευθυγράμμιση των ΤΠΕ με τους στόχους του ΔΕΣΦΑ, την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως μοχλό ανάπτυξης και καινοτομίας, τη λήψη βέλτιστων αποφά-

της στρατηγικής για τις επικοινωνίες της Εταιρείας, έγινε από την ΤΕΠΣΕ μελέτη για τις κινητές επικοινωνίες στον ΔΕΣΦΑ, η οποία παρουσιάστηκε στην Διοίκηση της Εταιρείας στις 11.05.2012.

σεων σε θέματα ΤΠΕ, την επίτευξη οικονομιών κλί-

Σύμφωνα με την μελέτη, η ανάγκη για κινητές

μακας σε εξοπλισμό και πόρους υποστήριξης των

επικοινωνίες φωνής κατά μήκος του Εθνικού

ΤΠΕ και την μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας»

Συστήματος

και στόχο «να συμβουλεύει τον Διευθύνοντα Σύμ-

(ΕΣΜΦΑ) καλύπτεται σήμερα αφ’ ενός από το

βουλο σε θέματα που άπτονται των καθηκόντων της».

ιδιόκτητο Σύστημα Ασυρμάτων Επικοινωνιών

Στο ανωτέρω πλαίσιο και με στόχο την κατάρτιση στρατηγικής για τις επικοινωνίες της Εταιρείας, υποβλήθηκε στις 03.05.2011 από την ΤΕΠΣΕ εισήγηση για την εκπόνηση μελέτης βασικού

Μεταφοράς

Φυσικού

Αερίου

(Land Mobile Radio – LMR) και αφ’ ετέρου από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας τρίτων, και έχουν διαπιστωθεί τα ακόλουθα προβλήματα: 

Το σύστημα LMR έχει αντικατασταθεί

σχεδιασμού για την αναβάθμιση του Συστήμα-

στην πράξη από την χρήση κινητής τηλε-

τος Σταθερών Επικοινωνιών ΕΣΦΑ. Κατόπιν

φωνίας, αλλά όχι στις ζώνες εκρηκτικότη-

έγκρισης της εισήγησης, ξεκίνησε το υπ’ αριθμ.

τας 1 και 2,

DSF-11-027-01 έργο για την «Αναβάθμιση Συ-

ATEX, των σταθμών φυσικού αερίου.

στήματος Σταθερών Επικοινωνιών ΕΣΦΑ», το

σύμφωνα με το πρότυπο


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

Το σύστημα LMR καλύπτει μόνο το 67%

Κινητή Τηλεφωνία

του ΕΣΜΦΑ (συμπεριλαμβανομένων των

Τοπική Ασύρματη Τηλεφωνία DECT

Κλάδων Μεγαλόπολης και Αλιβερίου). 

Το σύστημα LMR δεν είναι επεκτάσιμο.

Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά στην αγορά

Διαθεσιμότητα

Κόστος (εφάπαξ ή μίσθωσης)

Το σύστημα LMR έχει υψηλό λειτουργικό

Λειτουργικό κόστος

κόστος, το οποίο ανέρχεται σε € 300.000

Ραδιοκάλυψη

κατ’ έτος (περιλαμβάνονται αφ’ ενός τέλη

Χρήση αντιεκρηκτικών τερματικών συ-

για το σύστημα LMR. 

Οι ανωτέρω τεχνολογίες αναλύθηκαν ως προς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων προς την Εθνι-

σκευών

κή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυ-

Δυνατότητα ομαδικής κλήσης 10 ατόμων

δρομείων – ΕΕΤΤ και αφ’ ετέρου εσωτερι-

Ποιότητα φωνής

κό κόστος λειτουργίας και συντήρησης από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης).

Από την ανάλυση προέκυψαν οι ακόλουθες προτάσεις της ΤΕΠΣΕ, που εγκρίθηκαν από την Διοίκηση:

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημά-

1.Η ανάγκη για κινητές επικοινωνίες φωνής κα-

των εξετάστηκαν οι ακόλουθες εναλλακτικές

τά μήκος του ΕΣΜΦΑ και εντός των σταθμών

τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών φωνής:

φυσικού αερίου θα καλύπτεται μέσω συμβάσεων

Νέο

Ιδιόκτητο/Μισθωμένο

Σύστημα

LMR Τεχνολογία Analog Trunking (MPT1327) Τεχνολογία Digital Trunking (Tetra) 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, που θα συνάπτει η Εταιρεία με αντίστοιχες εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Δορυφορική Τηλεφωνία

47


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Κινητές Επικοινωνίες στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Γενικά θα χρησιμοποιούνται κοινές συ-

φυσικού αερίου σε περιπτώσεις βλαβών),

σκευές κινητής τηλεφωνίας, με την εξαίρεση

της γερμανικής εταιρείας ECOM ELEC

των ζωνών εκρηκτικότητας 0, 1 και 2 σύμ-

TRONICS. Το κόστος χρήσης (μηνιαία

φωνα με το πρότυπο ATEX. Η χορήγηση

τέλη και τέλη χρήσης κινητής τηλεφω-

την συσκευών στο προσωπικό θα γίνεται

νίας) θα ενσωματωθεί στην υπ’ αριθμ.

σύμφωνα με την οδηγία εργασίας ΟΕ 15.00-

422/11 σύμβαση που έχει συνάψει ο ΔΕ

10 για την χορήγηση υπηρεσιακών τηλεφώ-

ΣΦΑ με την εταιρεία Vodafone (και σε

νων.

όποια αντίστοιχη σύμβαση συναφθεί με-

Ειδικά για τις ζώνες εκρηκτικότητας 1 και 2

τά την λήξη της) και αναμένεται να είναι

θα χρησιμοποιούνται ειδικά πιστοποιημέ-

μηδενικό για κλήσεις προς εταιρικά κι-

νες συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Θα γίνει

νητά,

προμήθεια τριάντα (30) τέτοιων συσκευών,

συνδέσεις με μηδενικό πάγιο και δυνα-

οι οποίες θα διανεμηθούν στις επανδρωμέ-

τότητα δωρεάν ενδοεταιρικών κλήσεων.

καθώς

θα

χρησιμοποιηθούν

νες μονάδες της Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης και θα είναι κοινής χρήσης. Από έρευνα αγοράς προέκυψε ότι υπάρχουν τέσσερεις (4) τύποι τέτοιων συ σκευών και προτείνεται ως πιο κατάλληλο το μοντέλο «Ex-Handy 07», σαν το μόνο που διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα 2 Megapixels (απαραίτητη για τη λήψη

φωτογραφιών

στις

εγκαταστάσεις

Στη ζώνη εκρηκτικότητας 0 δεν θα χρησιμοποιούνται συσκευές κινητής τηλεφωνίας.


Α γ ω γ ός Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

2. Επιπλέον των ανωτέρω και για τις περιπτώσεις συμφόρησης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, π.χ. όταν συμβαίνουν φυσικές καταστροφές (σεισμοί, κλπ), θα χρησιμοποιούνται δορυφορικά τηλέφωνα, με την εξαίρεση των ζωνών εκρηκτικότητας 0, 1 και 2. Θα γίνει προμήθεια εικοσιπέντε (25) τέτοιων συσκευών, οι οποίες θα διανεμηθούν στην Διοίκηση της Εταιρείας και στις επανδρωμένες μονάδες της Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης και θα είναι κοινής χρήσης

3. Η προμήθεια των υπηρεσιών και των συ-

Από έρευνα αγοράς προέκυψε ότι υπάρχουν δύο (2) τύποι γεωστατικών δορυφόρων που καλύπτουν

την

Ελλάδα

(INMARSAT

και

THURAYA) και ότι πιο οικονομική, από πλευράς χρήσης, είναι η εταιρεία INMARSAT, που αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία OTESAT MARITEL (μηνιαίο πάγιο 7,2 $ και τέλος χρήσης 0,72 $ / λεπτό, έναντι 29,95 $ και 1,69 $ / λεπτό της THURAYA). Επισημαίνεται ότι στο μηνιαίο πάγιο προσφέρονται επιπλέον 10 λεπτά ομιλίας.

σκευών των παραγράφων 1 και 2, όπως και η εκπαίδευση των χρηστών, θα γίνει από την Διεύθυνση Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών το αργότερο μέχρι την 28.09.2012. 4. Το ιδιόκτητο σύστημα ασυρμάτων επικοινωνιών (Land Mobile Radio – LMR) της Εταιρείας θα καταργηθεί. Για την κατάργηση του LMR θα γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες με ευθύνη της Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης: Διακοπή λειτουργίας και αποξήλωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του συστήματος LMR σε όλους τους σταθμούς του ΕΣΜΦΑ.

49


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Κινητές Επικοινωνίες στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Κατεδάφιση όλων των ιστών του συστήμα-

αποξηλωθεί, θα μεταφερθεί στις κατά

τος LMR.

τόπους αποθήκες της Διεύθυνσης

Αποδέσμευση των ραδιοσυχνοτήτων που

Δραστηριοτήτων Μεταφοράς & Εκ

χρησιμοποιούνται από το σύστημα LMR

μετάλλευσης προκειμένου θα χρησι-

και διακοπή καταβολής των αντίστοιχων

μοποιηθεί

τελών χρήσης προς την Εθνική Επιτροπή

άλλους σταθμούς του ΕΣΜΦΑ και θα

Τηλεπικοινωνιών

διαγραφεί από το μητρώο παγίων

και

Ταχυδρομείων

ως

ανταλλακτικά

για

της Εταιρείας.

(ΕΕΤΤ). Εκποίηση και διαγραφή από το μητρώο

Τις εργασίες αποξήλωσης και εκποίη-

παγίων της Εταιρείας του εξοπλισμού του

σης μπορεί να αναλάβει τρίτη εταιρεία

συστήματος LMR που θα αποξηλωθεί σύμ-

κατόπιν διαγωνισμού.

φωνα με τις ανωτ. παραγρ. 4.1 και 4.2.

5. Το νέο σύστημα κινητών επικοινωνιών

Ειδικά στους σταθμούς τύπου REM, διακο-

φωνής θα τεθεί σε λειτουργία από την Διεύ-

πή λειτουργίας και αποξήλωση των συστη-

θυνση Δραστηριοτήτων Μεταφοράς & Εκ-

μάτων υποστήριξης λειτουργίας (Utilities)

μετάλλευσης.

του συστήματος LMR (παροχή ΔΕΗ, τρο-

Τα αναμενόμενα οφέλη είναι τα ακόλουθα :

φοδοσία, αδιάλειπτη παροχή ισχύος, κλιματισμός, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, ασφάλεια πρόσβασης), της τηλεφωνικής συσκευής και της τοπικής μονάδας τηλεποπτείας και τηλεχειρισμών (RTU) του συστήματος SCADA. Ο εξοπλισμός που θα

Η πρόταση για τις νέες κινητές επικοινωνίες φωνής στο ΕΣΜΦΑ οδηγεί στην άρση των προβλημάτων των υφιστάμενων κινητών επικοινωνιών φωνής.


Α γ ω γ ός Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

Το ετήσιο κόστος της πρότασης ανέρχεται

Τον Σεπτέμβριο 2012 ολοκληρώθηκε η διανομή

σε € 6.400 (για τέλη κινητής και δορυφορι-

30 αντιεκρηκτικών κινητών τηλεφώνων και 25

κής τηλεφωνίας), έναντι ετήσιου λειτουργι-

δορυφορικών τηλεφώνων στα Κέντρα Λειτουρ-

κού κόστους € 300.000 του συστήματος

γίας & Συντήρησης Πατήματος, Πελοποννή-

LMR που προτείνεται να καταργηθεί. Επο-

σου, Αμπελιάς, Ν. Μεσημβρίας, Σιδηροκά-

μένως θα εξοικονομούνται € 293.600 κατ’

στρου και Βιστωνίδας και στα Κεντρικά Γρα-

έτος.

φεία. Παράλληλα έγινε ενημέρωση του προσω-

Το εφάπαξ κόστος της πρότασης ανέρχεται

πικού on-call για τη νέα στρατηγική της εται-

σε € 153.475 (για την προμήθεια συσκευών

ρείας στις κινητές επικοινωνίες και εκπαίδευση

και υπηρεσιών για την κατάργηση του

στη χρήση των ανωτέρω συσκευών.

LMR) και θα αποσβεστεί εντός 6,27 μηνών. 

Με την πρόταση επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας σε εξοπλισμό και πόρους υποστήριξης.

Με την πρόταση για τις νέες κινητές επικοινωνίες φωνής στο ΕΣΜΦΑ, σε συνδυασμό με την προηγούμενη πρόταση της ΤΕΠΣΕ για την αναβάθμιση του Συστήματος Σταθερών Επικοινωνιών του ΕΣΜΦΑ, ολοκληρώνεται η στρατηγική της Εταιρείας για τις επικοινωνίες.

Εκπαίδευση προσωπικού του ΚΛΣ Ν.Μεσημβρίας (18/9/2012) στη χρήση δορυφορικών τηλεφώνων

51


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Απομένουν οι ακόλουθες εκκρεμότητες: 

Να εκδοθεί νέα διαδικασία για τη χρήση των υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων και

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ομάδας εργασίας,

των ανωτέρω συσκευών στα Κέντρα Λει-

που συστάθηκε κατόπιν απόφασης της Διοίκη-

τουργίας & Συντήρησης. 

σης, με αντικείμενο την καταγραφή όλων των αναφορών που παράγονται στην Εταιρεία, την

Να αποτυπωθούν το συντομότερο δυνατό

συλλογή ενός δείγματος από κάθε μια από αυ-

τυχόν περιοχές του ΕΣΜΦΑ που παρου-

τές, την συμπλήρωση σχετικού πίνακα, την μελέ-

σιάζουν πρόβλημα ραδιοκάλυψης από το

τη και ομογενοποίηση του περιεχομένου των

εν χρήσει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να ζητηθεί από τον πάροχο του τελευταίου να προβεί σε ενέργειες βελτίω-

Καταγραφή και Αξιολόγηση των Παραγόμενων Αναφορών στον ΔΕΣΦΑ

αναφορών, την επισήμανση επαναλήψεων, επικαλύψεων, άγνωστου τρόπου χρήσης των αναφορών και της ύπαρξης χρήσιμων στοιχείων σε άλλους χώρους, καθώς και την κατάρτιση χάρτη

σης της ραδιοκάλυψης (π.χ. μέσω αναμετα-

ροής των πληροφοριών που θα είναι απαραίτη-

δοτών).

τος κατά την υλοποίηση του έργου ανάπτυξης

Να καταργηθεί η χρήση του LMR. Άμεσες ενέργειες χωρίς κόστος είναι η κατάργηση

ενός αποδοτικού Πληροφοριακού Συστήματος Αναφορών

Διοίκησης

(Management

Infor-

mation System – MIS). Τα πορίσματα της ομά-

των τελών προς ΕΕΤΤ, η κατάργηση των

δας εργασίας παρουσιάστηκαν σε πολλαπλές

μισθωμένων κυκλωμάτων ΟΤΕ που εξυπη-

συναντήσεις στελεχών και της Διοίκησης. Επικε-

ρετούν το LMR και το σβήσιμο του εξοπλι-

φαλής της ομάδας εργασίας ήταν η κα. Χ. Τσα-

σμού LMR με την εξαίρεση των λαμπτή-

μουσοπούλου, Προϊσταμένη Συστημάτων Πλη-

ρων στην κορυφή των ιστών. Η αποξήλωση του εξοπλισμού θα προχωρήσει μόλις αρθούν οι περιορισμοί οικονομικής ρευστότητας της εταιρείας.

ροφορικής, με αντικαταστάτρια την κα. Έ. Βοργιά, Διευθύντρια Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων, ενώ συμμετείχαν ως μέλη εκπρόσωποι από κάθε Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και κάθε οργανωτική μονάδα που υπάγεται απευθείας στην Διοίκηση.


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

Εκπαίδευση Προσωπικού στη χρήση Λογισμικού Γραφείου Συνεχίστηκε η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στη χρήση του βασικού λογισμικού γραφείου, ώστε πλέον όλοι όσοι χρησιμοποιούν υπολογιστές στην εταιρία, να είναι σε θέση να αξιοποιούν πλήρως τις βασικές δυνατότητες ενός υπολογιστή και να είναι πιο αποδοτικοί στην εργασία τους. Μετά τα Κεντρικά Γραφεία και το Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Νότιου Τομέα (Πάτημα), οι εκπαιδεύσεις συνεχίστηκαν στις περιφερειακές εγκαταστάσεις Αμπε-

Δωρεές Εξοπλισμού Πληροφορικής

Ολοκληρώθηκε η δωρεά εξοπλισμού πληροφορικής στo Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Για τις δωρεές αυτές επιλέχθηκε πεπαλαιωμένος εξοπλισμός που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες ανάγκες του ΔΕΣΦΑ, είναι όμως απόλυτα λειτουργικός για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

λιάς, Ν. Μεσημβρίας, Βισθωνίδας και Σιδηροκάστρου.Μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2012 εξετάστηκαν 218 εργαζόμενοι σε Windows 7, Word, Excel, PowerPoint και Access 2010 (επίπεδα standard και advanced). Εξ αυτών 127 έλαβαν πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από την εταιρία Vellum (φορέας πιστοποιημένος από Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων) με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Cambridge Αγγλίας και έχουν διεθνή αναγνώριση. Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες!

53


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού , Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης Στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης Διοίκη-

β. Το Τμήμα Εκπαίδευσης καταργήθηκε και ο

σης Νο 148/26.9.2012 επήλθαν μεταβολές στην

Τομέας Εκπαίδευσης που μέχρι σήμερα υπα-

οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

γόταν στο Τμήμα αυτό, αναφέρεται στη Διεύ-

και Εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

θυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ανάπτυξης

α. Το Τμήμα Παροχών Προσωπικού και Ωρομέ-

και Εκπαίδευσης.

τρησης καταργήθηκε. O Τομέας Παροχών Προσωπικού και Ωρομέτρησης υπάγεται πλέον στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

“νέες στρατηγικές κατευθύνσεις..”


Α γ ω γ ός Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

Η Διεύθυνση ΑΔΑ&Ε κατά το τρίτο τρίμηνο του

Γ. Πρακτική Άσκηση

2012, πέρα από την παροχή των καθιερωμένων του υπηρεσιών στο σύνολο του προσωπικού,

Στα πλαίσια υποστήριξης των νέων και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, η Εταιρεία πα-

δραστηριοποιήθηκε επίσης σε:

ρείχε τη δυνατότητα σε τρεις (3) φοιτητές να

Α. Κινητή Τηλεφωνία:

πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση

Μετά από αξιολογήσεις των προσφορών

σε διαφορετικές διευθύνσεις του ΔΕΣΦΑ, ενώ σε

που κατέθεσαν

εξέλιξη

οι τρεις εταιρίες κινητής

βρίσκεται

η

εκπόνηση

τηλεφωνίας, VODAFONE, COSMOTE &

άσκησης ενός (1) ακόμη φοιτητή.

WIND κατόπιν εισηγήσεως ανατέθηκαν

Δ. Εργασιακά

όλες

οι

σχετικές

υπηρεσίες

στη

«VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.». Την 01/07/2012 υπεγράφη νέο Ιδιωτικό Συμφωνητικό για ένα έτος,

πρακτικής

ήτοι από

01/06/2012 έως 31/05/2013, αφού συνδυά-

Στις 4/9/2012 αποχώρησαν, λόγο συνταξιοδότησης, από την Εταιρία μας δυο υπάλληλοι ο κος. Νικολάου και η κα. Γεωργαλά

Ε. Προσωπικό μέσω Παροχής Υπηρεσιών

στηκε το χαμηλότερο δυνατό κόστος με την καλύτερη δυνατή ποιότητα στις υπηρεσίες

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή ληφθεισών ημε-

για την κάλυψη των επικοινωνιακών ανα-

ρών κανονικής αδείας των ετών 2008-2011 του

γκών της εταιρίας μας.

προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών μέσω Τρίτων

Β. Διαγωνισμοί

Εταιριών.

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός 275/11 με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Εμπορικής Εκμετάλλευσης ΕΣΦΑ» και υπεγράφη η Σύμβαση 527/11.

55


Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ , Υ Γ Ε Ι Α Σ , Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ & Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ

Επιθεωρήσεις του Συστήματος Φυσικού Αερίου Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων του 2012 ολοκληρώθηκε ο Νότιος, ο Κεντρικός, ο Ανατολικός, ο Βόρειος Τομέας και ο Μεθοριακός Μετρητικός Σταθμός Στρυμονοχωρίου, (βανοστάσια, σταθμοί ρύθμισης & μέτρη-

επιπλέον στοιχεία και μελέτες στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, τα οποία βασιζόμενα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αποδεικνύουν ότι η εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στην νήσο Ρεβυθούσα πρέπει να λάβουν τον χαρακτηρι-

σης φυσικού αερίου και τα ΚΛΣ). Έγιναν παχυμετρήσεις με τη μέθοδο των υπερήχων για των έλεγχο του πάχους τοιχώματος στα φίλτρα, στους εναλλάκτες, στα Actuator Gas Buffer Vessels στις σωληνογραμμές και στις καμπύλες των Skids, στους σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης ΦΑ και στον ΜΣΣ.

σμό Carbon Leakage.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιθεώρηση και οι παχυμετρήσεις των ξεστροπαγίδων του Νότιου Τομέα και του ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η Επιθεώρηση και η πιστοποίηση των ανυψωτικών από Τρίτο Ανεξάρτητο Γραφείο στον Βόρειο Τομέα.

Χαρακτηρισμός του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στην νήσο Ρεβυθούσα ως εγκατάσταση Carbon Leakage στα πλαίσια του Συστήματος Παρακολούθησης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου Στα πλαίσια συμμετοχής του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στο Σύστημα Παρακολούθησης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου κατατέθηκαν

Το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΓΕΔΕ) του ΥΠΕΚΑ έκανε αποδεκτή την αίτηση του ΔΕΣΦΑ αποδεχόμενο τα σχετικά στοιχεία και έτσι κατά την τελευταία κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής της περιόδου 2013-2020 κατηγοριοποίησε τον σταθμό στην Νήσο Ρεβυθούσα ως εγκατάσταση Carbon Leakage. Αυτό σημαίνει ότι τα δωρεάν δικαιώματα για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν θα βαίνουν μειούμενα κάθε χρόνο αλλά θα παραμείνουν σταθερά για όλη την διάρκειά της οκταετίας (2013-2020). Συγκεκριμένα τα δικαιώματα που θα λάβει τελικά ο ΔΕΣΦΑ για


Α γ ω γ ός Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

“Ο Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ Ρεβυθούσας κατηγοριοποιήθηκε βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ως εγκατάσταση CARBON LEAKAGE’’ την εγκατάσταση στην νήσο Ρεβυθούσα θα είναι αυξημένα κατά 82% περίπου σε σχέση με την πρώτη κατανομή δικαιωμάτων, με το οικονομικό όφελος που προκύπτει για την εταιρεία να είναι σημαντικότατο.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιθεώρηση, των αγωγών φυσικού αερίου (ILI) με έξυπνα ξέστρα (intelligent pigging), με την μέθοδο της διαρροής μαγνητικού πεδίου (MFL – Magnetic Flux Leakage), στον κεντρικό αγωγό .

Επιτυχής η ετήσια επιτήρηση της διαπίστευσης του ΔΕΣΦΑ από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ EN Τον μήνα Ιούλιο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επιτήρηση του ΕΣΥΔ για το σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 που εφαρμόζει ο ΔΕΣΦΑ στο Εργαστήριο Μετρολογίας. Κατά την επιτήρηση δεν καταγράφηκε καμία Μη Συμμόρφωση αποδεικνύοντας έτσι με τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο το υψηλό επίπεδο ποιότητας . του ΔΕΣΦΑ.

Επιτυχής ολοκλήρωση της εσωτερικής επιθεώρησης, των αγωγών φυσικού αερίου (ILI) με έξυπνα ξέστρα (intelligent pigging)

Μαυρονέρι – Πάτημα και Αγ. Τριάδα – Πάτημα, και στον κλάδο Πάτημα – Α. Λιόσια. Από τα πρώτα αποτελέσματα προκύπτει πως ο ΔΕΣΦΑ συντήρησε το δίκτυό του με τρόπο σύγχρονο αποδοτικό και ασφαλή.

57


Δ ιΙεΕύΥ θΘ υ νΥσ Ν η Σ Α σΗφ ά ι αΑ ς ,ΛΥΕ γ εΙ Α ί αΣ ς ,, ΠΥοΓι Ε ό τΙ ηΑτΣ α ς, Π &Ο Π Ιε Ο ρ ιΤ βΗ ά λΤλ Α ο νΣτ ο& ς Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Δ ΑλΣε Φ

Επιθεωρήσεις του Συστήματος Φυσικού Αερίου Cool- Down: Πλήρης ταύτιση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του Υ.ΠΕ.Κ.Α με τις θέσεις του ΔΕΣΦΑ. Μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε η

Τα αποτελέσματα της αυτοψίας επιβεβαίωσαν

Ειδική

Επιθεωρητών

τις τεκμηριωμένες θέσεις του ΔΕΣΦΑ επί του

Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του Υπουργείου

θέματος όπως αυτές καταγράφηκαν στην εκ-

Περιβάλλοντος

Κλιματικής

πονημένη Ανάλυση των Αιτιών (Root Cause

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), σχετικά με τον έλεγχο της

Analysis), στα στοιχεία του Συστήματος Περι-

διεργασίας ψύξης δεξαμενών πλοίου (cool-

βαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) της εταιρείας,

down) στις εγκαταστάσεις Υγροποιημένου

αλλά και στα σχετικά Δελτία Τύπου, τα οποία

Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) του ΔΕΣΦΑ και τον

διατέθηκαν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Υπηρεσία Ενέργειας

&

εξαντλητικό έλεγχο τεκμηρίωσης, εκδόθηκε σχετική

Έκθεση

Ελέγχου

στην

οποία διαπιστώθηκε ΠΛΗΡΗΣ εναρμόνιση της πραγματοποιηθείσας διεργασίας με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.


Α γ ω γ ός Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

Συμπράξεις ΔΕΣΦΑ με τις Τοπικές Κοινωνίες

Συνεισφορά ΔΕΣΦΑ στις Τοπικές Κοινωνίες και στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ο ΔΕΣΦΑ παραμένοντας αρωγός στα ζητήματα των τοπικών κοινωνιών, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας με το Πυροσβεστικό Σώμα, απέστειλε επιστολή στον Αρχηγό όπου έθεσε στην διάθεσή των τοπικών πυροσβεστικών τμημάτων σε συνεννόηση με τις κατά τόπους εγκαταστάσεις του υδροληψίες ώστε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να γίνεται χρήση για κατάσβεση πυρκαγιών.

Ας μην ξεχνάμε όλοι, τα σημαντικά προβλήματα που δημιουργεί η αλόγιστη χρήση του αυτοκινήτου στις πόλεις και την ανάγκη επιβεβαίωσης της προτεραιότητας των πεζών.

Ευρωπαϊκή Ημέρα ΧΩΡΙΣ αυτοκίνητο..

Η ΔΑΥΠΠ αναγνωρίζοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται από την καθολική χρήση του αυτοκινήτου ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, συμμετείχε στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεμβρίου 2012).

59


ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία Συμμετοχή της Διοίκησης και των Στελεχών σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια Συνέδριο Economist Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Δρ. Γ. Παπαρσένος συμμετείχε στο συνέδριο «16th Roundtable with the Government of Greece Transforming uncertainty into stability, wisdom and growth» που διοργάνωσε o Economist στις 2-3 Ιουλίου 2012 στην Αθήνα. Στην ομιλία του με θέμα «Η σημασία του ΥΦΑ στην στρατηγική του ΔΕΣΦΑ και στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας» ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρθηκε στις Προοπτικές του ΔΕΣΦΑ στο νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Ενεργειακών Υποδομών καθώς και στην Επάρκεια των Υποδομών Φ.Α. στην περιοχή των Βαλκανίων . Ο ανταγωνισμός στον τομέα του φυσικού αερίου μέσω των αγωγών και του ΥΦΑ είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθεροποίηση των τιμών. Η ασφάλεια του εφοδιασμού της αγοράς φυσικού αερίου είναι επίσης ζωτικής σημασίας, καθώς από αυτήν εξαρτάται και η ασφάλεια του εφοδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ρόλος των αποθηκών φυσικού αερίου και των τερματικών σταθμών ΥΦΑ είναι πολύ σημαντικός. Η μετάβαση στο νέο Σύστημα Ενέργειας απαιτεί α’ μεγάλες επενδύσεις σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και β΄ διαλειτουργικότητα των δικτύων των κρατών μελών. Ο ρόλος του κράτους / Ε.Ε. είναι ζωτικής σημασίας για τη

διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, την οικονομική στήριξη των επενδύσεων σε υποδομές, την οικονομική ενίσχυση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, την ασφάλεια των βασικών ρυθμιστικών αρχών. Τέλος τόνισε ότι η σύζευξη του αναβαθμισμένου Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας με τα έργα διασύνδεσης , δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός κόμβου φυσικού αερίου στην Ελλάδα για τη ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη.

“Η σημασία του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στην στρατηγική του ΔΕΣΦΑ και στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας”


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

Συνέδριο ΙΕΑ (Ινστιτούτο Ενέργειας και Ανταγωνιστικότητας)

Συνέντευξη Διευθύνοντος Συμβούλου Δρ. Γ. Παπαρσένου στο Euractiv.gr

Ο ΔΕΣΦΑ συμμετείχε στο συνέδριο «Athens Natural Gas Forum» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης στις 3 Ιουλίου στην Αθήνα. Ο Δρ. Γ. Παπαρσένος παρουσίασε το σημαντικό ρόλο του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ για τον εφοδιασμό της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης με φυσικό αέριο καθώς και για τον σημαντικό ρόλο του ΔΕΣΦΑ στην εγχώρια και διεθνή αγορά ενέργειας. Επιπλέον αναφέρθηκε, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ το οποίο διασφαλίζει την τροφοδότηση του συστήματος λόγω της αυξανόμενης ζήτησης φυσικού αερίου. Για τα θεσμικά θέματα λειτουργίας των ευρωπαϊκών δικτύων φυσικού αερίου και την εναρμόνιση με την ελληνική και διεθνή νομοθεσία αναφέρθηκε η Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών κα Σοφία Μιχελάκη.

Στον ιστοχώρο πληροφόρησης για την Ευρωπαϊκή Ενωση euractiv.gr έδωσε συνέντευξη ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Δρ. Γ. Παπαρσένος με βασικό θέμα « τον σημαντικό ρόλο του φυσικού πλούτου και των ενεργειακών πόρων ως βασικά μέσα ανάκαμψης της χώρας». Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο ΔΕΣΦΑ προετοιμάζεται ώστε να ανταποκριθεί στην αύξηση ζήτησης φυσικού αερίου που θα μεταφέρεται στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω της αύξησης της δυναμικότητας των δύο εισόδων φυσικού αερίου, της αναβάθμισης του σταθμού υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και της αύξησης ικανότητας ανάστροφης φυσικής ή εικονικής ροής φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία.

Με αφορμή το συνέδριο, οι ομιλητές είχαν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν και να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ .

Επιπλέον, στο ερώτημα του δημοσιογράφου για το κατά πόσο ο ΔΕΣΦΑ αναπτύσσει τον στρατηγικό σχεδιασμό του ώστε η Ελλάδα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τον τομέα

“όλα αυτά επιτεύχθηκαν με πίστη στο όραμα, με εργασία και παρότρυνση των άριστων στελεχών της εταιρείας να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για το συλλογικό καλό” 61


ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία Συνεισφορά στις Τοπικές Κοινωνίες των ενεργειακών πόρων ανέφερε ότι βασική επιδίωξη του ΔΕΣΦΑ είναι μέσω της στρατηγικής του να συμβάλλει ώστε η Ελλάδα να καταστεί διαμετακομιστικό κέντρο υποδοχής και διανομής φυσικού αερίου για το σύνολο της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης. Για το λόγο αυτό συμμετέχει σε μεγάλα έργα μεταφοράς ποσοτήτων φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από νέες πηγές όπως αυτή της Κασπίας, είτε από νέες διαδρομές για ρωσικό φυσικό αέριο όπως αυτής μέσω της Μαύρης Θάλασσας (έργο South Stream) . Tέλος, αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση της αξίας του ΔΕΣΦΑ κατά τα τελευταία δυόμιση (2½) χρόνια, τόσο λόγω των οικονομικών αποτελεσμάτων όσο και λόγω της βελτίωσης της οργάνωσης της εταιρείας, της θέσπισης διαδικασιών και οδηγιών εργασίας καθώς και την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για τη λήψη ορθών αποφάσεων με διαφάνεια. Κλείνοντας τόνισε ότι όλα αυτά επιτεύχθηκαν με πίστη στο όραμα, εργασία και παρότρυνση των άριστων στελεχών της εταιρείας να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για το συλλογικό καλό. Για πληρέστερη ενημέρωση παρακαλούμε επισκεφθείτε την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.desfa.gr/files/PR/interview_euractiv_GR.pdf

Στο πλαίσιο συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμεθα, ο ΔΕΣΦΑ προχώρησε και αυτό το τρίμηνο στην ενίσχυση σχολείων μέσω δωρεάς εξοπλισμού πληροφορικής από τον διαθέσιμο εξοπλισμό καθώς και την αγορά φωτοτυπικών μηχανημάτων για τη κάλυψη άμεσων και βασικών λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε κάθε τέτοιου είδους συμβολή, ο ΔΕΣΦΑ λαμβάνει ένα «μεγάλο ευχαριστώ» τόσο από τους μικρούς μαθητές όσο και από τους δασκάλους τους!

“δεν υπάρχουν ιδέες , υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες... και αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει “ Ν. Καζαντζάκης Σε μία συγκινητική εκδήλωση που έλαβε χώρα στις 10 Οκτωβρίου, η Διοίκηση του Αναρρωτηρίου Πεντέλης ευχαρίστησε τις εταιρείες που με την εθελοντική συμμετοχή τους στάθηκαν δίπλα της τον χειμώνα που πέρασε. Η Διοίκηση και τα Στελέχη του ΔΕΣΦΑ αρωγοί σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης ανταποκρίθηκαν άμεσα και η εθελοντική συμμετοχή ανταποδόθηκε με το πιο ωραίο δώρο. Τη ζωγραφιά παιδιού αφιερωμένη στον ΔΕΣΦΑ! Οι Δημόσιες Σχέσεις του ΔΕΣΦΑ στέλνουν αυτή τη ζωγραφιά σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα αξιοποίησής της.


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

63


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση για τις Εγχώριες και Διεθνείς Εξελίξεις Εγχώριες Εξελίξεις Αγωγοί Ελληνικού Ενδιαφέροντος 

είτε μέσω του αγωγού TAP που θα διασχίζει την Ελλάδα, είτε μέσω άλλου αγωγού διαμέσου των Βαλκανίων.

Νότιος Διάδρομος

Ανοιχτό άφησε Αζέρος αξιωματούχος το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν δύο, και όχι μόνο

ένας αγωγός για τη διοχέτευση αζέρικου φυσι-

Υπεγράφη το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της

κού αερίου προς την Ευρώπη. Αντί να διαλέξει

Ελλάδας, της Ιταλίας και της Αλβανίας, με το οποίο

μεταξύ ενός αγωγού που θα διασχίζει τα Βαλκάνια

οι τρεις χώρες εκφράζουν την πρόθεσή τους να

και ενός άλλου που θα διασχίζει την Ελλάδα και την

συνεργασθούν σχετικά με το σχέδιο Trans

Αδριατική, η κοινοπραξία του κοιτάσματος Shah

Adriatic Pipeline (ΤΑΡ), που αφορά αγωγό φυ-

Deniz 2 ίσως χρησιμοποιήσει και τους δύο, είπε ο

σικού αερίου.

TAP

υπουργός βιομηχανίας και ενέργειας της χώρας κ.Natik Aliyev, σύμφωνα με όσα μετέδωσε

Το μνημόνιο υπέγραψαν στην Νέα Υόρκη οι

το πρακτορείο Reuters.

υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών κ.κ.

"Μπορεί να είναι και οι δύο", είπε ο κ.Aliyev

Δ.Αβραμόπουλος, G.Terzi και Ε.Panariti, με

σε δημοσιογράφους, εξηγώντας πως το Shah

γνώμονα να ακολουθήσει σε μεταγενέστερη

Deniz μάλλον θα παράγει περισσότερο φυσικό

φάση και μετά τις σχετικές διεργασίες και δια-

αέριο από ό,τι προβλεπόταν, έτσι ώστε να τρο-

βουλεύσεις η υπογραφή σχετικής συμφωνίας.

φοδοτήσει και τα δύο ανταγωνιστικά σχέδια. "Θεωρώ ότι θα είναι 20-25 δισ. κυβικά μέτρα

Στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το σχέδιο

ανά έτος (bcm)", είπε. Οι έως τώρα προβλέψεις

κατασκευής του αγωγού TAP αναφέρθηκε στο

κάνουν λόγο για παραγωγή 16 bcm από το

συνέδριο Balkan Oil & Gas Summit ο Ρίκαρντ

2017. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της παραγω-

Σκούφιας, υπεύθυνος της κοινοπραξίας για την

γής προβλέπεται να διοχετευτεί στην Ευρώπη,

Ελλάδα. Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι το κονσόρτσιουμ είναι πολύ ικανοποιημένο από τη


Α γ ωγ ό ς Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

συνεργασία του με την ελληνική κυβέρνηση

South Stream

κατά τους τελευταίους μήνες, ενώ η διακρατική

Την ίδρυση της εταιρείας South Stream Slovenia

συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας-Αλβανίας στέλνει ένα

(Južni tok Slovenija) η οποία θα αναλάβει το

σαφές μήνυμα στο Σαχ Ντενίζ για τον βαθμό ετοιμό-

τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου που θα

τητας του έργου. Ο κ. Σκούφιας εμφανίστηκε ι-

«διατρέχει» το σλοβενικό έδαφος, ανακοί-

διαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές του α-

νωσε η εταιρεία Gazprom. H εναρκτήρι-

γωγού, με αφορμή τις τελευταίες πολιτικές εξε-

α συνεδρίαση της South Stream Slovenia θα

λίξεις, αλλά ταυτόχρονα τόνισε ότι αυτό είναι

πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Το 50%

μονάχα ένα σκέλος της όλης προσπάθειας, η

της εταιρείας ελέγχει η Gazprom και το υ-

οποία εκτείνεται επίσης στο εμπορικό και το

πόλοιπο ποσοστό η σλοβενική επιχείρηση

τεχνικό κομμάτι, όπου οι προσπάθειες συνεχί-

Plinovodi.

ζονται. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοινοπραξία συνεργάζεται με το Σαχ Ντενίζ για την βελτι-

Τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα ξεκινήσει η κατα-

στοποίηση του project του ΤΑΡ.

σκευή του Σερβικού τμήματος του South Stream, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Σερβίας Tomislav Nikolic μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Βουλγαρία δεν θα συμμετάσχει οικονομικά στην

κατασκευή

του

αγωγού

«South

Stream» στη διέλευση του από τη Βουλγαρία και το έργο θα επιβαρύνει τους Ρώσους, αλλά η χώρα δεν θα λάβει επί τουλάχιστον 15 χρόνια τέλη διέλευσης.

65


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση για τις Εγχώριες και Διεθνείς Εξελίξεις Εγχώριες Εξελίξεις (συνέχεια..)

Όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, η κοινοπραξία του ITGI στρέφει την προσοχή

Αυτή είναι η τελική συμφωνία για την κατα-

της στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων αντίστρο-

σκευή του αγωγού, η οποία αναμένεται να

φης ροής του αγωγού Poseidon και από την άλλη

υπογραφεί στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα

την προώθηση του σχεδίου για τον αγωγό της

με πηγές προσκείμενες στους Ρώσους δια-

Μεσογείου.

πραγματευτές. Προ ημερών, ο υπουργός Οικονομίας, Ενέρ-

γειας και Τουρισμού, Ντέλιαν Ντόμπρεφ δή-

Η συμφωνία που υπέγραψε τον Ιούνιο η

λωσε στους δημοσιογράφους ότι η χρηματο-

Τουρκία με το Αζερμπαϊτζάν για την υλο-

δοτική συμμετοχή της χώρας είναι συμβολι-

ποίηση του αγωγού Trans Anatolian προβλέ-

κή στο έργο δηλώνοντας ότι μέχρι στιγμής

πει και πιθανές προμήθειες φυσικού αερίου

τα κεφάλαια της Bulgarian Energy Holding

από το Τουρκμενιστάν, τόνισε ο Τούρκος

είναι 6 εκατ. ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο

υπουργός Ενέργειας, Τανέρ Γιλντίζ, κατά τη

των 12 εκατ. ευρώ που θα δημιουργηθεί με-

διάρκεια επίσκεψης στη χώρα.

ταξύ της βουλγαρικής εταιρείας και της εται-

Εκτός από τον Γιλντίζ, στο Τουρκμενιστάν

ρείας ‘Gazprom’ που θα κατασκευάσει και

βρέθηκε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέρ-

θα λειτουργήσει τον αγωγό στο βουλγαρικό

γειας, Γκύντερ Έτινγκερ, καθώς και εκπρό-

έδαφος

σωποι του Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να

Trans Anatolian

εξετάσουν τις προοπτικές για να συμπερι

ITGI

ληφθεί το τουρκμενικό αέριο στον αγωγό

Εφικτή θεωρεί η κοινοπραξία του ITGI την

που θα περάσει από το έδαφος της Τουρκίας.

κατασκευή ενός αγωγού που θα μεταφέρει το

Ο Γιλντίζ δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον

φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη, ήδη από το 2018-19.


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

πρόεδρο Γκουρμπανγκουλού Μπερντιμουχα-

Διάφορα

μεντώφ ότι «το Τουρκμενιστάν δεν μπορεί να μείνει έξω από το ρεύμα που αναπτύσσεται στην περιοχή για το φυσικό αέριο. Συζητήσαμε το πώς θα μπορούσε το τουρκμενικό αέριο να συμπεριληφθεί στο ευρύτερο πλαίσιο». Το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία φιλοδοξούν να ξεκινήσουν την κατασκευή του αγωγού Trans Anatolian το 2013, ενώ το έργο θα αφορά ένα νέο αγωγό και όχι μια απλή αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου φυσικού αερίου.

ΕΣΑΗ

Τη μείωση του κόστους του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, δεδομένου ότι οι τιμές είναι τουλάχιστον 30%-50% ακριβότερες από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ζητά ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρισμού (ΕΣΑΗ), εν όψει των μεταρρυθμίσεων στην αγορά. Σημειώνεται ότι το κόστος χρήσης του συστήματος έχει μειωθεί σημαντικά με το νέο Κανονισμό Τιμολόγησης που θα τεθεί σε ισχύ την 1.2.2013

Στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού ως το 2017, ώστε στη συνέχεια να συνδεθεί με τον αγωγό Nabucco West ή τον αγωγό TAP και να μεταφέρει αέριο από το Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη. Το κόστος του Trans Anatolian εκτιμάται σε 7 δισ. δολάρια. Σε αρχικό στάδιο, η χωρητικότητα του αγωγού θα είναι 16 δισ. κ.μ. ετησίως, αλλά ως το 2020 ενδέχεται να αυξηθεί στα 31 δισ. κ.μ. εάν προστεθούν ποσότητες αερίου από το Τουρκμενιστάν και το Καζακστάν, πράγμα αμφίβολο προς το παρόν.

67


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση για τις Εγχώριες και Διεθνείς Εξελίξεις Διεθνείς Εξελίξεις

τέσσερις άδειες έρευνας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Η εταιρεία πρόκειται να επενδύσει € 9,3

Βουλγαρία

εκατ. σε διάστημα πέντε ετών σε τέσσερα

Τη διεξαγωγή ερευνών για πετρέλαιο και

οικόπεδα: στο 1-10 στο Botevo (περιοχές

φυσικό αέριο στην περιοχή του Σβίλεν-

Vratsa και Montana), στο 1-5 στο

γκραντ στη Βουλγαρία ανακοίνωσε ο εκ-

Devetaki (περιοχές Lovech, Pleven και

πρόσωπος της εταιρείας Overgaz Inc. Οι

Gabrovo), στο 1-7 στο Tarnak (περιοχές

έρευνες της βουλγαρικής εταιρίας θα πραγμα-

Pleven και Vratsa) και στο 1-9 στη Mizia,

τοποιηθούν σε μία περιοχή 914 τ.χλμ. στη

σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Capital

Νοτιοανατολική Βουλγαρία, στη μεθόριο με

Daily.

την Ελλάδα και την Τουρκία, τις επόμενες 60-80 ημέρες. Ο Ντίμιταρ Μεράτσεφ, αρμόδιο στέλεχος της εταιρείας, δήλωσε ότι οι προγνώσεις για τις ποσότητες των κοιτασμάτων στην περιοχή κάνουν λόγο για ένα δισ. κ.μ., ενώ, όπως είπε, οι έρευνες θα διεξαχθούν με προηγμένη, γαλλικής προέλευσης, τεχνολογία, που προστατεύει το περιβάλλον. Η βουλγαρική κυβέρνηση έδωσε στην ιρλανδική εταιρεία Moesia Oil and Gas

Gazprom

"Η έναρξη της διαδικασίας δεν υπονοεί ότι η Gazprom ενήργησε κατά παράβαση των κανονισμών της Ε.Ε. για τον ανταγωνισμό", αναφέρει η ρωσική εταιρεία με αφορμή την ανακοίνωση της Κομισιόν για έναρξη της διαδικασίας για την διερεύνηση ενδεχόμενων πρακτικών παρεμπόδισης του ανταγωνισμού της OAO Gazprom. “Η OAO Gazprom συμμορφώνεται σχολαστικά με όλες τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου και τις εθνικές νομοθεσίες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται


Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2012

ο όμιλος Gazprom Group. Οι δραστηριότητες του

προς τη Ρουμανία και την Ουκρανία»,

ομίλου Gazprom στην αγορά της Ε.Ε. είναι πλή-

ενώ η ανακάλυψη έγινε σε βάθος 3.650

ρως εναρμονισμένες με τα ισχύοντα νομικά

μέτρων στο υπέδαφος. Σημειώνεται ότι τα

πρότυπα όπως αυτά εφαρμόζονται από άλλους

τελευταία δέκα χρόνια έχουν δαπανηθεί

παραγωγούς και εξαγωγείς φυσικού αερίου, συ-

περί τα 6 δις. δολάρια για έρευνες υδρο-

μπεριλαμβανομένων και των μηχανισμών δια-

γονανθράκων στην Τουρκία.

μόρφωσης τιμών”, σχολιάζει η εταιρεία.

Τουρκία Η εταιρεία Park Elektrik υπέβαλε χθες αίτημα στην ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Τουρκίας για την κατασκευή σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο κοντά στην Ανδριανούπολη, ισχύος 447 MW. Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο. Η τουρκική κρατική πετρελαϊκή, ΤΡΑΟ ανακάλυψε ποσότητα φυσικού αερίου σε κοίτασμα της Μαύρης Θάλασσας, κοντά στις ακτές της Κωνσταντινούπολης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας, Τανέρ

Ουκρανία

Πρόταση για τη δημιουργία διεθνούς κοινοπραξίας μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΕΕ προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το ουκρανικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, έκανε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Mykola Azarov. Ο Ουκρανός πρωθυπουργός είχε προτείνει τη μεταβίβαση του ελέγχου του συστήματος φυσικού αερίου σε μια τριμερή κοινοπραξία. Τονίζει ότι μια τέτοια ρύθμιση θα «διασφάλιζε τη διαφανή και δίκαιη διαχείρισή του και θα συνέδραμε στον εκσυγχρονισμό του που θα κοστίσει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ».

Γιλντίζ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανώς υπάρχουν και άλλες ποσότητες στον άξονα

69


ΕΠΙΛΓΟΣ


Α γ ωγ ό ς Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 3 ο Τ ρ ί μ η ν ο 2 0 1 2

Επίλογος

Νά ελπίζης-να ελπίζης πάντα-πώς ανάμεσα εις τους ανθρώπους.

-που τους ρημάζει η τρομερή «ευκολία» -θα συναντήσης απαλές ψυχές με τρόπους που τους διέπει καλωσύνη-πόθος ευγένειας-ηρεμία.

Ίσως όχι πολλές-ίσως νασ’ άτυχος : καμμίατότες εσύ προσπάθησε να γενής καλλίτερος είς τρόπον ώστε να έρθη κάποια σχετική ισορροπία

από το ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου, Σονέττο Μάλλον Απαισιόδοξο

Σε αυτό το τεύχος τον επίλογο επέλεξε το Γραφείο Διοίκησης.

71


DESFA Newsletter 3Q2012  

DESFA Newsletter 3Q2012

DESFA Newsletter 3Q2012  

DESFA Newsletter 3Q2012

Advertisement