Page 1

Νήσος Ρεβυθούσας

Δράπη Δεμδρξσύρεςπηο 10 Ιουνίου


Ποιοσ είναι ο ΔΕ΢ΦΑ Ο ΔΕ΢ΦΑ είναι ο ιδιοκτιτθσ του Εκνικοφ ΢υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (Ε΢ΦΑ) και ζχει ωσ ςκοπό τθ λειτουργία, ςυντιρθςθ, διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και ανάπτυξθ του Ε΢ΦΑ και των διαςυνδζςεϊν του, προκειμζνου το Ε΢ΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκλθρωμζνο και να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ των Χρθςτϊν ςε φυςικό αζριο κατά τρόπο αςφαλι, επαρκι, αξιόπιςτο και οικονομικά αποδοτικό.

΢ταθμόσ Υγροποιημζνου Φυςικοφ Αερίου Νήςου Ρεβυθοφςασ Ο ΢τακμόσ Τγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου (ΤΦΑ) είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθ νιςο Ρεβυκοφςα, 500 μζτρα περίπου από τθν ακτι τθσ Αγίασ Σριάδασ, ςτον κόλπο Πάχθσ Μεγάρων, 45 χλμ. δυτικά τθσ Ακινασ, ενϊ θ ςυνολικι ζκταςθ του νθςιοφ είναι περίπου 1,8 km2. Εκεί, εκφορτϊνονται και παραλαμβάνονται φορτία φυςικοφ αερίου ςε υγρι μορφι, που φκάνουν ςτθ χϊρα μασ με δεξαμενόπλοια. Ο ΢τακμόσ ςυγκαταλζγεται ςτουσ δζκα αντίςτοιχουσ ςτακμοφσ ΤΦΑ, που λειτουργοφν ςιμερα ςε όλο το χϊρο τθσ Μεςογείου και τθσ Ευρϊπθσ.

Δράςη Δενδροφφτευςησ 2012 Πιςτόσ ςτισ Αρχζσ και τισ Αξίεσ τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και με γνϊμονα τθ μζριμνα ςτον Άνκρωπο και το Περιβάλλον, ο ΔΕ΢ΦΑ διοργανϊνει, ςιμερα, Κυριακι 10 Ιουνίου 2012 Δράςθ Δενδροφφτευςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςτο Σερματικό ΢τακμό Τγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου (ΤΦΑ) ςτθ Νιςο Ρεβυκοφςα με τθ ςυμμετοχι των εργαηο-

μζνων και των οικογενειϊν τουσ αλλά και των γειτονικϊν διμων για να προςφζρουν, φυτεφοντασ ζνα δζντρο μία πνοι ηωισ και χρϊματοσ όχι μόνο ςτθ γθ μασ αλλά και πιο ςυγκεκριμζνα ςτον τόπο όπου εργάηονται ςυνάδελφοί μασ.

Λίγα λόγια για την Ημζρα Περιβάλλοντοσ Η Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ κακιερϊκθκε από το 1972 και γιορτάηεται κάκε χρόνο ςτισ 5 Ιουνίου ςε περιςςότερεσ από 100 χϊρεσ παγκοςμίωσ. Αποτελεί ζναν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ περιβαλλοντικοφσ κεςμοφσ και ζνα από τα κφρια μζςα του Προγράμματοσ Περιβάλλοντοσ των Ηνωμζνων Εκνϊν για περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και ενίςχυςθ τθσ πολιτικισ δράςθσ ςτα περιβαλλοντικά κζματα. Η Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ αποτελεί τθν ευκαιρία να υπογραμμίςουμε τθν ανάγκθ για μια παραδειγματικι ςτροφι προσ ζνα πιο βιϊςιμο κόςμο. Σο φετινό κζμα, "Πράςινθ Οικονομία: Εςείσ ΢υμμετζχετε;", τονίηει τθν ανάγκθ να διαδραματίςουν όλοι το ρόλο τουσ για τθ διατιρθςθ του οικολογικοφ αποτυπϊματοσ τθσ ανκρωπότθτασ μζςα ςε πλανθτικά όρια. Η προςταςία του περιβάλλοντοσ ζχει κακοριςτικι ςθμαςία για τθν ποιότθτα ηωισ όλων μασ. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ με τθ ςυνεχι βελτίωςθ του βιοτικοφ μασ επιπζδου αλλά και τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα του ΔΕ΢ΦΑ.


Κακαριςμόσ Ακτϊν 2008 —Ακτι Αγία Σριάδα Ρεβυκοφςασ

Δενδροφφτευςθ 2009—Πάχθ Μεγάρων

Κακαριςμόσ Ακτϊν 2010 —Ακτι Αγία Σριάδα Ρεβυκοφςασ

Δενδροφφτευςθ 2010 Κζντρο Λειτουργίασ και ΢υντιρθςθσ Νότιασ Ελλάδασ (Πάτθμα)

Δενδροφφτευςθ 2011 Κζντρο Λειτουργίασ και ΢υντιρθςθσ ΢ιδθροκάςτρου

Δενδροφφτευςθ 2011— ΢αλαμίνα

Δράςεισ Προθγοφμενων Ετϊν Για τζταρτθ ςυνεχι χρονιά ο ΔΕ΢ΦΑ διοργανϊνει τθν ετιςια περιβαλλοντικι δράςθ εκελοντικισ δενδροφφτευςθσ, μετά από τισ επιτυχθμζνεσ εκελοντικζσ δράςεισ που προθγθκικαν ςτισ τοποκεςίεσ που αναγράφονται ςτθν κάκε φωτογραφία. Η πλζον ικανοποιθτικι προςζλευςθ των υπαλλιλων του ΔΕ΢ΦΑ με τισ οικογζνειεσ τουσ, ζκαναν δυνατι τθν προςπάκεια μασ για ζνα ακόμθ βιμα προσ ζνα καλφτερο περιβάλλον με πράςινο, κακαρό αζρα, και φυςικι καλαιςκθςία.


Γνωρίηοντασ τα φυτά μασ Σα παρακάτω φυτά (με εξαίρεςθ τον βαςιλικό ο οποίοσ κα δοκεί ςαν αναμνθςτικό δϊρο ςτουσ παρευριςκόμενουσ) ζχουν επιλεγεί με βάςθ τισ χαρακτθριςτικζσ τουσ ιδιότθτεσ οι οποίεσ τουσ επιτρζπουν να επιβιϊνουν ςε περιβάλλον ςυναφζσ τθσ Ρεβυκοφςασ. Είναι ιδιαίτερα ανκεκτικά ςτθν θλιοφάνεια και τθν αλμφρα, ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ, και ιδανικά για ςκλθρό, θμι-πετρϊδεσ υπζδαφοσ.

΢χίνοσ - Pistacia lentiscus Ο ΢χίνοσ (Pistacia lentiscus) είναι κάμνοσ αεικαλισ, που μπορεί να φκάςει τα 2μ. ςε φψοσ. Ανκίηει τθν άνοιξθ με χρϊμα ανκζων κόκκινο και ςτθ ςυνζχεια παράγει καρποφσ με χρϊμα βακυκόκκινο ι μαφρο. Είναι φυτό πολφ ανκεκτικό ςτθν ξθραςία, ςε ποικιλία εδαφικϊν τφπων και παρακαλάςςιεσ περιοχζσ.

Κυπαρίςςι - Cupressocyparis leylandii Σο Κυπαρίςςι του Leyland (Cupressocyparis leylandii) είναι κωνοφόρο δζνδρο γριγορθσ ανάπτυξθσ, με φφλλωμα ζντονο πράςινο. Επιδζχεται κλαδζματα, αντζχει κοντά ςτθ κάλαςςα, δε φοβάται τον δυνατό και ψυχρό αζρα και δεν ζχει απαιτιςεισ ςε ότι αφορά το ζδαφοσ.

Πεφκο - Χαλζπιοσ πεφκη - P. halepensis Σα πεφκα είναι αεικαλι, ρθτινϊδθ δζντρα και ςπάνια κάμνοι, με φψοσ 3 με 80 μζτρα, με τθν πλειοψθφία των ειδϊν να ζχουν φψοσ 15 με 45 μζτρα. Ο κορμόσ των περιςςότερων ειδϊν είναι χοντρόσ και φολιδωτόσ. Σα κλαδιά μοιάηουν να ςχθματίηουν δακτυλίδια ςτα ςθμεία που εκφφονται από τον κορμό, αν και ςχθματίηουν ςφικτζσ ςπείρεσ. Είναι όλα μακρόβια δζντρα, με θλικία από 100 μζχρι 1.000 ζτθ ι πε-

Βαςιλικόσ - Ocimum Basilicum Ο βαςιλικόσ είναι αρωματικό ετιςιο, ποϊδεσ φυτό τθσ οικογζνειασ των Χειλανκϊν και τθσ τάξθσ των ςωλθνανκϊν. Η καταγωγι του είναι από τθν Ινδία και το Ιράν και ςιμερα καλλιεργείται ςε πολλζσ περιοχζσ του κόςμου. Η ονομαςία "βαςιλικόσ" του αποδόκθκε κακϊσ, ςφμφωνα με κρφλο, φφτρωςε ςτο ςθμείο όπου ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ και θ μθτζρα του Αγία Ελζνθ ανακάλυψαν τον Σίμιο ΢ταυρό.


Αλμυρίκι - Tamarix Tο αλμυρίκι ι αρμυρίκι (επιςτ. Σαμαρίσ *1+, Tamarix) αποτελεί γζνοσ αγγειόςπερμων, δικότυλων φυτϊν, που ανικει ςτθν τάξθ των Ιωδϊν, ςτθν οικογζνεια των Σαμαριδοειδϊν. Είναι δενδρφλλια που βρίςκονται αυτοφυι ςε πολλζσ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Μεςογείου, κοντά ςε παραλίεσ, όχκεσ ποταμϊν και ρζματα που ο υδάτινοσ ορίηοντασ είναι υφάλμυροσ. Σο αλμυρίκι ζχει δυνατό ριηικό ςφςτθμα και οι ρίηεσ του διακλαδϊνονται φτάνοντασ ςε μεγάλο βάκοσ. Σα κλαδιά του είναι λεπτά και τα φφλλα του είναι πολυάρικμα ςχθματίηοντασ λζπια. Σα άνκθ του είναι πολφ μικρά ρόδινα ι λευκορόδινα, διατάςςονται δε ςε μακριζσ ταξιανκίεσ και φφονται ςτα άκρα των κλαδιϊν. Εξαιρετικά ανκεκτικό ςτθ ξθραςία και ςτθν αλατότθτα του εδάφουσ ευνοείται κιόλασ από το ράντιςμα με καλαςςινό νερό. Καλλιεργείται κατά μικοσ των ακτϊν ωσ καλλωπιςτικό, για τθ δθμιουργία ανεμοφρακτϊν, αλλά και για τθ ςκιά του ςτισ παραλίεσ.

Γεράνι - Pelargonium Ζonale Σο γεράνι, Pelargonium zonale είναι ευρζωσ διαδεδομζνο καλλωπιςτικό φυτό χωρίσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςτθν καλλιζργεια του. Σο γεράνι ανικει ςτο γζνοσ Pelargonium, που ςε αυτό ταξινομοφνται περίπου 250 είδθ ποωδϊν, φρυγανωδϊν ι καμνωδϊν φυτϊν. Η καταγωγι των καλλωπιςτικϊν γερανιϊν είναι από τισ εφκρατεσ περιοχζσ και προτιμοφν τισ ηεςτζσ και θλιόλουςτεσ κζςεισ, ενϊ είναι ευαίςκθτα ςτο ψφχοσ. Σο γεράνι, Pelargonium zonale είναι ποϊδεσ καλλωπιςτικό φυτό με φψοσ από 10 cm. για νάνεσ ποικιλίεσ, ενϊ υπάρχουν και μερικά υβρίδια που φτάνουν και ξεπερνοφν το 1,5 μζτρο. Είναι καλλωπιςτικά φυτά που διατθροφν το φφλλωμα τουσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. Σα φφλλα τουσ είναι απλά, με μακριοφσ μίςχουσ. Ανκίηουν επάκρια από ανκοφόρουσ οφκαλμοφσ και δθμιουργοφν ταξιανκίεσ ςε ςκιάδιο. Σα άνκθ τουσ εμφανίηουν μεγάλθ ποικιλία χρωμάτων. Η ανκοφορία ςτο γεράνι ζχει μεγάλθ διάρκεια που μπορεί να φτάςει και τουσ 6 μινεσ. Σα άνκθ ανοίγουν από τισ αρχζσ Μαΐου και μπορεί να παραμείνουν ζντονα ανοιχτά μζχρι και το τζλοσ του φκινοπϊρου.

Μαργαρίτα - Anthemis Μaritima H μαργαρίτα είναι πολφ κοινό αγριολοφλουδο ςχεδόν ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Η επιςτθμονικι τθσ ονομαςία είναι Ανκζμισ θ Χία. Ανικει ςτθν οικογζνεια των ςφνκετων που είναι θ μεγαλφτερθ οικογζνεια ςτο φυτικό βαςίλειο. Η μαργαρίτα είναι μονοετζσ φυτό με μζγεκοσ 20 με 60 εκατοςτά Σα άνκθ τθσ ςχθματίηουν δίςκο με πολλά λευκά πζταλα. Ευδοκιμεί ςτα χαμθλά και μζςα υψόμετρα ενϊ ςε μεγαλφτερα υψόμετρα ευδοκιμοφν διάφορα ςυγγενικά τθσ είδθ.


[Το μπόλιασμα των δέντρων] Hλίας Bενέζης Πληπίαζε η επξτή πξς έπρεπε μα μπξλιαπρξύμ ρα δέμρρα. O μπάρμπα-Ιφπήσ, πξς όλξ ρξμ καιρό ζξύπε μακάρια ριο μέρεο ρξς πρξ ςπξπραρικό επειδή δεμ ρξμ άσημαμ μα κάμει καμιά δξςλειά, έδειτμε ρώρα περίεργη ραρατή. O ρόπξο δεμ ρξμ τφρξύπε, ξλξέμα γύριζε πάμφ απ’ ρξ πατύ πρρώμα ρξμ άμμξ όπξς σύλαγε ριο βέργεο: ρα μπόλια ρξς. Τέλξο, μια μέρα ξ παππξύο ρξμ σώμανε: ― Tι λεο, γερό-Γιφπήσ; Ήρθε η ώρα; ― Ήρθε, ασέμρη μξς. ― Kαλά. Άρτιπε αύριξ ρξ πρφί. Έπειρα έπρειλε και σώμανε εμάο ρα παιδιά. ― Θα πάρε με ρξμ μπάρμπα-Γιφπήσ, αύριξ ρξ πρφί, μαο είπε. Να δείρε πξς θα μπξλιάπει ρα δέμρρα. Και γςρίζξμραο πρξ γέρξμρα: ― Κάθε παιδί αο διαλένει έμα δέμρρξ, είπε. Nα ρξ μπξλιάπειο πρ’ όμξμά ρξς. Τημ άλλη μέρα πξλύ πρφί νεκιμήπαμε. O ήλιξο μόλιο είτε βγει. O μπαρμπα-Iφπήσ πήγαιμε πρώρξο, με αργά βήμαρα, κξιράζξμραο ταμηλά ρη γη, κι εμείο ακξλξςθξύπαμε ταρξύμεμα. Σςζηρξύπαμε ρι δέμρρξ θα διαλένει ξ καθέμαο μαο και κάμαμε πξλύ σαπαρία. Τέλξο πςμσφμήπαμε. H Άρρεμη διάλενε μια αγριελιά. Δεμ ήνερε μα πει γιαρί, αλλά πξλύ αγαπξύπε ρη βαθιά γαλήμη πξς ζει πρξμ ελαιώμα, ρξ απημέμιξ σύλλφμα, ρξςο ρςραμμιπμέμξςο κξρμξύο. Εγώ διάλενα μιαμ ατλαδιά. Φράπαμε. O μπάρμπα-Iφπήσ απόθεπε καραγήο ρξ μάρπξ ριο βέργεο πξς κξςβαλξύπε μαζί ρξς, ρα μπόλια. Δεμ έβλεπε πια καλά, γι’ αςρό έυαςπε ρξ άγριξ δέμρρξ, ρξςο κλάδξςο ρξς, γςρεύξμραο μα βρει ρξμ καλό ρόπξ. Ολξέμα η έκσραπή ρξς γιμόραμ πιξ αςπρηρή. Τα μάρια ρξς δεμ κξίραζαμ πξςθεμά πλάι, μήρε εμάο. Ολξέμα έταμαμ ρη λάμυη ρξςο, πα μα έπβημαμ· όλη η ύπαρνή ρξς έπβημε, για μα μείμει μόμη, πςκμή η ζφή ρηο ασήο. Όραμ επιρέλξςο βρήκε ρξ μέρξο πξς ήθελε, πήκφπε ρα μάρια ρξς πρξο ρξμ ήλιξ. Έκαμε ρξμ πραςρό ρξς ρρειο σξρέο, και ρα τείλια ρξς κάπφο πάλευαμ εμώ υιθύριζαμ ρη μςπρική ρξς δέηπη. Έμειμε για λίγξ άσφμξο, κι έπειρα καρέβαπε ρα μάρια απ’ ρξμ ήλιξ. Ήραμ πια γαλήμιξο και βέβαιξο. Με πραθερό τέρι έκξυε με ρξ ματαίρι ρξς κι έβγαλε απ’ ρη βέργα ρξ μπόλι, έμα μέρξο σλξιό πα δατρςλίδι. Με ρξ ίδιξ ματαίρι τάρανε ρξ αγριόδεμρρξ, και πρη θέπη ρξς σλξιξύ πξς βρήκε έβαλε ρξ κξμμάρι ρξ σλξιό ρηο βέργαο. Κι έπειρα έδεπε πσιτρά ρξ νέμξ πώμα πρξ πώμα ρξς δέμρρξς.

Τελείφπε. […] Kι έπειρα, πρρέσξμραο π’ εμέμα, γαλήμια: ― Αςρό είμαι, αγόρι μξς, είπε. Σξς ρξ παραδίμφ ρξ δέμρρξ πξς. Nα ρξ αγαπάο παμ πράμα ρξς Θεξύ…

(από ρξ βιβλίξ: Ηλίαο Bεμέζηο, Αιξλική γη, Εκδόπειο «Άλσα» I. Σκαζίκη, 1943)


Σαο εςταριπρξύμε για ρημ πςμμερξτή παο! ΢χεδιαςμόσ — Φιλοτεχνία — Εκτφπωςθ Εντφπου Νατάςα Χατηθαντωνίου ΢τζφανοσ Σριανταφυλλίδθσ

Tree Planting Initiative  

Tree Planting Initiative

Tree Planting Initiative  

Tree Planting Initiative