Page 1

ΤΕΥΧΟΣ 8

Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ

Αγωγόσ Επικοινωνίασ

Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ ΢ε αυτό το τεφχοσ

Με μια ματιά...

Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

2

Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου

3

 Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ ςτθ χριςθ Λογιςμικοφ

Δραςτθριότθτα Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν

4

 Επζκταςθ του ΢υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ

Δραςτθριότθτα Διαχείριςθσ Ζργων

9

Δραςτθριότθτα Στρατθγικισ, Ανάπτυξθσ & ΢υκμιςτικϊν Κεμάτων

16

 Ενεργειακι Απόδοςθ Μονάδασ ΢ΗΘΤΑ (ςελ. 17)  Ζργο Προςταςίασ ΚΑΦΑ ςτον Αςωπό Φκιϊτιδασ

Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ

17

Διεφκυνςθ Αςφάλειασ, Ροιότθτασ & Ρεριβάλλοντοσ

24

Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων & Επικοινωνίασ

26

Γραφείου (ςελ. 6) Αερίου προσ Αλιβζρι (ςελ. 9)

(ςελ. 21)  Πιςτοποίθςθ Ενιαίου ΢υςτιματοσ Περιβαλλοντικισ

Διαχείριςθσ (Ε΢ΠΔ) ΔΕ΢ΦΑ (ςελ. 25)  Παρουςίαςθ τθσ Πρόταςθσ του ΔΕ΢ΦΑ για τον Κανονιςμό Σιμολόγθςθσ του ΢υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ςελ. 26)  Ο ΔΕ΢ΦΑ μζλοσ του Ελλθνικοφ Δικτφου για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ (ςελ. 28)  Ο ΔΕ΢ΦΑ και Η ΕΚΕ (ςελ. 29)


ΤΕΥΧΟΣ 8

ΣΕΛΛΔΑ 2

Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου Δ.Σ., Δρ. Ρ.Δ. Μαυροκζφαλου

Δρ. Π.Δ. Μαυροκζφαλοσ, Πρόεδροσ Δ.΢.

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 2012 είναι μια χρονιά ςτακμόσ για τθν ελλθνικι οικονομία, κακϊσ κα κρικεί θ δυνατότθτα τθσ χϊρα μασ να ςυνεχίςει τθν πορεία τθσ μζςα ςτθ μεγάλθ ευρωπαϊκι κοινότθτα και να μπορεί βάςιμα να προςβλζπει ςτθν ζξοδο από τθν κρίςθ ι εάν κα βρεκεί ςτο περικϊριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ακόμθ χειρότερεσ προοπτικζσ. Για να πετφχει θ χϊρα μασ τθν αναςτροφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, προτεραιότθτα αποτελεί θ αναδιάρκρωςθ του δθμόςιου τομζα θ πάταξθ τθσ διαφκοράσ και τθσ ανομίασ, οι ριηικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτα διαρκρωτικά προβλιματα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και θ ολιςτικι αντιμετϊπιςθ των αναδυόμενων κοινωνικϊν προβλθμάτων. Ο ΔΕΣΦΑ δραςτθριοποιείται ςε ζναν άμεςα παραγωγικό τομζα με δυνατότθτεσ ανοδικισ

αναπτυξιακισ πορείασ. Στθν ςθμερινι κρίςθ που περνάει θ χϊρα μασ κάκε αναπτυξιακό ζργο είναι ηωτικισ ςθμαςίασ και μπορεί να αποτελζςει ουςιαςτικι προςτικζμενθ αξία ςτθν ζξοδο τθσ χϊρασ από τθν φφεςθ. Ζχουμε υποχρζωςθ να προωκιςουμε όςο μποροφμε περιςςότερο τισ επενδφςεισ μασ, τθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ τθσ εταιρείασ μασ. Με τθ ςυνετι και χρθςτι διοίκθςθ τθσ τελευταίασ διετίασ, τθν οργανωμζνθ ςυνεργαςία των διευκφνςεων και τθν προςωπικι ςυμβολι των εργαηομζνων, πετφχαμε ο ΔΕΣΦΑ να αποτελεί μία από τισ πλζον υγιείσ και κερδοφόρεσ επιχειριςεισ του δθμοςίου τομζα ςτθν χϊρα μασ. Αποτελεί παράδειγμα προσ μίμθςθ για όλον τον δθμόςιο τομζα, αφοφ τα μζτρα που ζχουν παρκεί για τθν αναδιάρκρωςθ και εκςυγχρονιςμό των δομϊν και τθσ λειτουργίασ του εμφανίηουν ιδθ ορατά αποτελζςματα ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των πόρων τθσ εταιρείασ, ειδικά του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςτθ λιψθ και υλοποίθςθ αποφάςεων και, βεβαίωσ, ςτα οικονομικά αποτελζςματα. Γνωρίηω ότι, ςυμμετζχοντεσ ςτθ προςπάκεια του ελλθνικοφ λαοφ, και δθ των εργαηομζνων, να αντιςτραφεί θ φκίνουςα πορεία τθσ χϊρασ, να αποφευχκεί θ χρεοκοπία και να αρχίςει θ ανάκαμψθ, ζχετε υποβλθκεί ςε μεγάλθ μείωςθ του ειςοδιματόσ ςασ, που ζχει ανατρζψει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ με

“Με τθ ςυνετι και χρθςτι διοίκθςθ τθσ τελευταίασ διετίασ, τθν οργανωμζνθ ςυνεργαςία των διευκφνςεων και τθν προςωπικι ςυμβολι των εργαηομζνων, πετφχαμε ο ΔΕ΢ΦΑ να αποτελεί μία από τισ πλζον υγιείσ και κερδοφόρεσ επιχειριςεισ του δθμοςίου τομζα ςτθν χϊρα μασ .”

δραματικό τρόπο τον οικογενειακό και τον προςωπικό ςασ προγραμματιςμό. Ωςτόςο, είμαι βζβαιοσ πωσ ζχετε απολφτωσ ςυνειδθτοποιιςει ότι θ χρονιά που ξεκίνθςε είναι κρίςιμθ και κακοριςτικι και για τον ΔΕΣΦΑ και θ ςυμβολι του κακζνα μασ είναι απαραίτθτθ για να πετφχουμε, όχι μόνο ωσ εταιρεία αλλά κυρίωσ ωσ χϊρα, τον ςτόχο μασ και να μθν πάνε οι κυςίεσ χαμζνεσ. Είμαι βζβαιοσ ότι, παρά το αντίξοο περιβάλλον, κα ανταποκρικείτε και φζτοσ ςτθν αποςτολι ςασ, κακϊσ ζχω πειςτεί, όλο αυτό το διάςτθμα που βρίςκομαι κοντά ςασ, για τθν εργατικότθτα, τθν αντίλθψθ και τθν αφοςίωςι ςασ ςτουσ κοινοφσ ςτόχουσ. Να είςτε βζβαιοι ότι, όπωσ ζχει ςυμβεί από τθν πρϊτθ μζρα τθσ αναλιψεων των κακθκόντων τθσ, θ διοίκθςθ κα είναι κακθμερινά δίπλα ςασ. Εφχομαι ςε όλουσ ςε αυτι τθ δφςκολθ χρονιά να υπάρχει πρϊτα από όλα υγεία και δφναμθ και να πραγματοποιθκοφν οι προςδοκίεσ ςτθν προςωπικι ςασ ηωι και ςτθν εργαςία ςασ.


ΣΕΛΛΔΑ 3

ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, Δρ. Γ. Ραπαρςζνου

Δρ. Γ. Παπαρςζνοσ, Διευκφνων ΢φμβουλοσ

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το ξεκίνθμα μιασ χρονιάσ ςυνοδεφεται πάντοτε από ευχζσ και είναι γεμάτο από προςδοκίεσ και ελπίδα για ζνα καλφτερο «αφριο», όςο δφςκολεσ και αν είναι οι ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται γφρω μασ. Δεν χρειάηεται να αναφερκϊ εν πολλοίσ ςτο περιβάλλον που μοιάηει αςφυκτικό για όλουσ τουσ ζλλθνεσ αυτιν τθν περίοδο. Απλϊσ ικελα να επιςθμάνω ότι τζτοιεσ περιόδουσ, ςτθ διάρκεια των οποίων ςυχνά μοιάηουν να ορκϊνονται γφρω μασ εμπόδια και να ςτινονται αδιζξοδα, θ προςιλωςθ ςε ςτόχουσ και θ ςυνεπισ εκτζλεςθ του ζργου και του κακικοντοσ δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ όχι μόνο για τθν επιβίωςθ αλλά και για τθ δθμιουργία και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ — ζννοιεσ που ίςωσ μοιάηουν με πολυτζλεια αυτό το διάςτθμα. Τίποτε δεν είναι μάταιο, αγαπθτοί ςυνάδελφοι. Ρορευόμαςτε ςε μία κρίςιμθ ςυγκυρία αλλά και εντόσ μίασ εταιρείασ που

αποτελεί αυτι τθ ςτιγμι ζναν από τουσ καλφτερουσ πρεςβευτζσ του ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ τα ζξω. Ο ΔΕΣΦΑ και οι εργαηόμενοι του δθμιουργοφν τθν ζξωκεν άριςτθ μαρτυρία. Οι οικονομικζσ μασ επιδόςεισ, θ εκτζλεςθ ενόσ μεγαλόπνοου αλλά και ςυνάμα τόςο «χειροπιαςτοφ» για το κοινωνικό ςφνολο - επενδυτικοφ προγράμματοσ, θ εξαςφάλιςθ τθσ ροισ του φυςικοφ αερίου ςτισ επιχειριςεισ και ςτα νοικοκυριά, θ κεςμικι εγγφθςθ και θ πρακτικι αρωγι ςτθν απελευκερωμζνθ αγορά, το περιβαλλοντικό προφίλ κακϊσ και ο κακοριςτικόσ μασ ρόλοσ ςτθν ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ παρουςίασ τθσ Ελλάδασ ςτο ςφγχρονο γεωπολιτικό ενεργειακό γίγνεςκαι ζχουν καταξιϊςει το ΔΕΣΦΑ ςτθ ςυνείδθςθ τθσ εγχϊριασ και τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ. Το 2012 είναι θ χρονιά τθσ προϊκθςθσ ι και τθσ ολοκλιρωςθσ μεγάλων ζργων ςτο ςφςτθμα των εγχϊριων αγωγϊν. Θ χρονιά τθσ ενίςχυςθσ υποδομϊν, τθσ ανάπτυξθσ πολφτιμου κεφαλαίου, είτε μιλάμε για τον Τερματικό Στακμό τθσ ΢εβυκοφςασ είτε για τα ίδια μασ τα ςτελζχθ. Είναι θ χρονιά που βάηει ςε τροχιά κρίςιμα για το διεκνι ρόλο τθσ χϊρασ ζργα, όπωσ είναι οι αγωγοί φυςικοφ αερίου του Νοτίου Διαδρόμου και South Stream. Είναι θ χρονιά τθσ ιδιωτικοποίθςθσ, τθν οποία δεν κα πρζπει να εκλάβουμε ωσ μία «παραχϊρθςθ εδάφουσ» από τα μζχρι τϊρα «κεκτθμζνα» αλλά ωσ ευκαιρία δικαίωςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ

“Ο ςτόχοσ είναι κοινόσ: μζςα από τθν ςυνζχεια τθσ κετικισ πορείασ του ΔΕ΢ΦΑ, να διαςφαλίςουμε το ίδιο το δικαίωμα μασ ςτθν προοπτικι και ςτθν ελπίδα για ζνα καλφτερο αφριο.” εκείνων που κα επενδφςουν τα κεφάλαια τουσ ςε εμάσ κακϊσ και - κυρίωσ - ωσ μία νζα αφετθρία προςωπικισ και εταιρικισ εξζλιξθσ, μζςα ςε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Νομίηω πωσ όλοι ζχετε αντιλθφκεί τθ ςθμαςία και τθν κριςιμότθτα των περιςτάςεων για τθ χϊρα και τθν ελλθνικι κοινωνία ςυνολικά. Θ μζχρι τϊρα πορεία ςασ ςτον ΔΕΣΦΑ, οι επιδόςεισ ςασ και θ ςυναδελφικότθτα ςασ κεωρϊ ότι αποτελοφν εχζγγυο για τθν επίτευξθ ςτόχων και οραμάτων και με γεμίηουν αιςιοδοξία. Κζλω να ςασ ευχαριςτιςω για όςα ζχετε πετφχει μζχρι τϊρα, κζλω να ςασ ςτακϊ αλλθλζγγυοσ ςτθν οικονομικι πίεςθ τθν οποία ζχετε υποςτεί και κζλω να ςασ διαβεβαιϊςω ότι θ διοίκθςθ και εγϊ προςωπικά κα είμαςτε ςυνεχϊσ ςτο πλευρό ςασ, με κατανόθςθ, με ειλικρίνεια και με δικαιοςφνθ, κακϊσ ο ςτόχοσ είναι κοινόσ: μζςα από τθν ςυνζχεια τθσ κετικισ πορείασ του ΔΕΣΦΑ, να διαςφαλίςουμε το ίδιο το δικαίωμα μασ ςτθν προοπτικι και ςτθν ελπίδα για ζνα καλφτερο αφριο.


ΤΕΥΧΟΣ 8

ΣΕΛΛΔΑ 4

ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Ανάπτυξθσ & Εκπαίδευςθσ

Δυναμικοφ, Β. Οργάνωςθ Δυναμικοφ.

του

Ανκρϊπινου

 Διαδικαςία οργάνωςθσ του αρχείου του προςωπικοφ ΔΕΣΦΑ. Συγκεκριμζνα, ταξινομικθκαν και εμπλουτίςτθκαν οι ατομικζσ καρτζλεσ για κάκε εργαηόμενο με τα προςωπικά και επαγγελματικά του ςτοιχεία. Ραράλλθλα διατθροφνται ιςτορικά ςτοιχεία που αφοροφν ςε μετακινιςεισ και τοποκετιςεισ των εργαηομζνων ςτισ διάφορεσ οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ επιχείρθςθσ. Στα πλαίςια τθσ αναδιοργάνωςθσ Διευκφνςεων των Δραςτθριοτιτων Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςυγχωνεφκθκε με τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ςε ενιαία Διεφκυνςθ με επικεφαλισ τον κ. Β. Βαλςαμάκθ. Θ ονομαςία τθσ νζασ Διεφκυνςθσ είναι Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Ανάπτυξθσ & Εκπαίδευςθσ. Σιμερα θ οικονομικι αςτάκεια και οι τρζχουςεσ πιζςεισ δθμιουργοφν ζνα ςφνολο αλλαγϊν. Θ Διεφκυνςθ βρίςκεται κατά μζτωπο με πολλζσ απ’ αυτζσ τισ οποίεσ καλείται και να εφαρμόηει ςε πολλζσ λειτουργίεσ - εργαςίεσ τθσ. Οι εργαςίεσ του Τμιματοσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ για το τελευταίο τρίμθνο του 2011 επικεντρϊκθκαν ςτουσ παρακάτω τομείσ ωσ εξισ: Α. Εργαςιακζσ ςχζςεισ και Πολιτικι

 Εργάςτθκε και παρζδωςε ςτοιχεία για τθν εφαρμογι του νόμου 4024/11 ςτθ μιςκοδοςία.

 Επεξεργάςτθκε

και μετζπειτα παρζδωςε ςτοιχεία ςε Σφμβουλο Αποκρατικοποίθςθσ και ςτθ Διοίκθςθ τθσ εταιρίασ (μιςκολογικζσ καταςτάςεισ, ςτοιχεία προςωπικοφ).

 Ρροετοίμαςε

το ςυςχετιςμό εργαηομζνων με τα νζα κζντρα κόςτουσ που κα τεκοφν ςε ιςχφ από 1/1/2012, βάςει του εςωτερικοφ ζργου «Δθμιουργία ΢υκμιςτικϊν Λογαριαςμϊν».

 Εφάρμοςε τα αποτελζςματα των ςτοιχείων του es-project ςτθ μιςκοδοςία.

Γ. Διαγωνιςμοί

 Στα

πλαίςια εφαρμογισ του προγράμματοσ προλθπτικισ ιατρικισ για τθν προςταςία και προάςπιςθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων (check up), θ εταιρία ζχει προχωριςει ςε εξάμθνθ ανάκεςθ ςτθ Βιοϊατρικι και παράλλθλα ζχει προχωριςει ςε νζα διαγωνιςτικι διαδικαςία.

Δ. Πρακτικι Άςκθςθ

 Στα πλαίςια υποςτιριξθσ των νζων και τθσ ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων τουσ, θ Εταιρεία παρείχε τθ δυνατότθτα ςε τζςςερισ (4) φοιτθτζσ να πραγματοποιιςουν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ςε διαφορετικζσ Διευκφνςεισ του ΔΕΣΦΑ, ενϊ ςε εξζλιξθ βρίςκεται θ εκπόνθςθ πρακτικισ άςκθςθσ ακόμα οκτϊ (8) φοιτθτϊν. Ε. ΢υνταξιοδοτιςεισ

 Συνταξιοδοτικθκε ςτισ 20/12/2012 θ υπάλλθλοσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ κα Ελζνθ Κρικϊνθ. Το Τμιμα Ραροχϊν Ρροςωπικοφ και Ωρομζτρθςθσ :

 Ολοκλιρωςε τον προγραμματιςμό απαςχόλθςθσ (εργαςίασ, αδειϊν, υπερωριϊν κ.α), τθ διαχείριςθ κινιςεων (ειςαγωγι, ζλεγχο και επεξεργαςία), τον εξειδικευμζνο ζλεγχο τθσ ορκότθτάσ τουσ και τθν

αυτόματθ διόρκωςθ εςφαλμζνων ωροςθμάνςεων, κακϊσ και τθ διαχείριςθ τθσ παρουςίασ, απουςίασ και των μετακινιςεων των εργαηομζνων ςε περιβάλλον εργαςίασ ςτακεροφ, κυλιόμενου ι/και ελαςτικοφ ωραρίου.

 Διαχειρίςτθκε και καταχϊριςε μζςω SAP τισ κοινωνικζσ παροχζσ τθσ Εταιρείασ προσ τουσ εργαηομζνουσ για τισ οποίεσ και ολοκλιρωςε τον απολογιςμό για το ζτοσ 2011.

 Στα

πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ το ΤΡΡ&Ω ςυμμετείχε ςτθν εςωτερικι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςε προγράμματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.

΢Σ. Εκπαίδευςθ

 Ολοκλθρϊκθκε θ παρουςίαςθ του νζου Κανονιςμοφ Εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ μονάδεσ τθσ Εταιρείασ μασ. Κατά τθν χρονικι περίοδο Οκτϊβριοσ – Δεκζμβριοσ 2011 ο νζοσ Κανονιςμόσ παρουςιάςτθκε ςτισ περιφερειακζσ μονάδεσ τθσ Εταιρείασ ςτθν Αμπελιά Φαρςάλων και ςτθ Βιςκωνίδα, ςτισ Διευκφνςεισ τθσ οργανωτικισ μονάδασ του Ρατιματοσ Ελευςίνασ, ςτθ Διεφκυνςθ ΥΦΑ ςτθ νιςο ΢εβυκοφςα και ςτουσ Διευκυντζσ & Ρροϊςταμζνουσ ςτα κεντρικά γραφεία. Το από 10/10/2011 Τμιμα Εκπαίδευςθσ:

 Ολοκλιρωςε τον Απολογιςμό του εννεαμινου του 2011 και τθν εφαρμογι των προγραμματιςμζνων ενδοεπιχειρθςιακϊν προγραμμάτων για το ζτοσ 2011 ςε ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ των οργανωτικϊν μονάδων τθσ Εταιρείασ.

 Υποςτιριξε διοικθτικά, προετοίμαςε και διεκπεραίωςε δεκαπζντε (15) προγράμματα κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ (ςεμινάρια - ςυνζδρια) εςωτερικοφ, και τρία (3) προγράμματα (ςυνζδρια – ςεμινάρια) εξωτερικοφ. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)


ΣΕΛΛΔΑ 5

ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

 Υπζβαλλε για χρθματοδότθςθ ςτο πρόγραμμα 0,45 του ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ δφο προγράμματα ενδοεπιχειρθςιακισ εκπαίδευςθσ με 33 ςυμμετοχζσ διάρκειασ 36 ωρϊν και 3 προγράμματα κατάρτιςθσ εςωτερικοφ. Επίςθσ ςυνεχίςτθκαν (β’ κφκλοσ) και υποβλικθκαν για χρθματοδότθςθ ςτο πρόγραμμα 0,45 του ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ δφο προγράμματα Business English (που κα ολοκλθρωκοφν τον Μάιο του 2012).

ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ και τον εξορκολογιςμό των πάςθσ φφςεωσ λειτουργικϊν και άλλων δαπανϊν τθσ Εταιρείασ. Με πλιρθ ςυναίςκθςθ τθσ προςφοράσ προσ τον ςυνάδελφο αλλά και των επιχειρθςιακϊν αναγκϊν πραγματοποιθκικαν τα παρακάτω :

 Διεκπεραίωςθ

υπθρεςιακϊν και εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό.

 Ψθφιοποίθςε το φυςικό αρχείο υπό

 Διανομι των κουπονιϊν ςίτιςθσ ςτο

τον τίτλο «ςυνοπτικό ιςτορικό αρχείο εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων» για τα ζτθ 1988-2007 (προ ιδρφςεωσ ΔΕΣΦΑ), το οποίο περιιλκε ςτθν κατοχι του μετά τθ ςυνταξιοδότθςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ κ. Ε. Γεωργουλάκθ.

 Με επιτυχία πραγματοποιικθκαν κατά

προςωπικό των Κεντρικϊν Γραφείων και εξαςφάλιςθ αυτισ τθσ παροχισ για ζνα ακόμθ ζτοσ. το μινα Δεκζμβριο οι Χριςτουγεννιάτικεσ παιδικζσ γιορτζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ μασ, ςτο Ράτθμα και ςτισ κατά τόπουσ Ρεριφερειακζσ μονάδεσ.

 Οργάνωςε και επικαιροποίθςε το φυςικό αρχείο των ατομικϊν ιςτορικϊν εκπαίδευςθσ.

 Διαχείριςθ ςυμβολαίων ενοικίαςθσ χϊρων και κοινοχριςτων ςτα Κεντρικά Γραφεία του κτιρίου Αρκάτ και επίτευξθ τθσ μείωςθσ τθσ τιμισ του ενοικίου.

 Ολοκλιρωςε τισ αξιολογιςεισ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του προθγοφμενου διμινου και ανιρτθςε ςτο E-qual (όςεσ από αυτζσ ιταν πλιρεισ, δθλαδι αξιολόγθςθ από εκπαιδευόμενο και προϊςτάμενο εκπαιδευομζνου).

 Στα

 Ριςτοποίθςθ και εξόφλθςθ των λογαριαςμϊν κοινισ ωφζλειασ ΔΕΘ-ΟΤΕΕΥΔΑΡ.

 Διεκπεραίωςθ κατόπιν προγραμματι-

πλαίςια τθσ εςωτερικισ εκπαίδευςθσ ςε λογιςμικό γραφείου MS Office 2010 διεκπεραιϊκθκαν κατά τουσ μινεσ Οκτϊβριο, Νοζμβριο και Δεκζμβριο οι εκπαιδεφςεισ για ζξι (6) group (ςυνολικά για 59 άτομα) ςτθν ενότθτα Excel standard και για δφο (2) group (ςυνολικά για 22 άτομα) ςτθν ενότθτα Word standard, κακϊσ και οι προβλεπόμενεσ εξετάςεισ, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ μασ ςτο Ράτθμα Ελευςίνασ και ςτα κεντρικά γραφεία.

ςμοφ όλων των εξωτερικϊν εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ.

Διαγωνιςμοί

 Ολοκλθρϊκθκε

από τθν 01.09.2011 (για ζνα ζτοσ) θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του ΔΕΣΦΑ ςτα Κεντρικά, το Ράτθμα και τα Οινόφυτα.

 Ολοκλθρϊνεται θ Διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και διαχειρίςεισ κινθτοφ πάγιου εξοπλιςμοφ, που κα καλφπτει όλα τα ςτάδια, από τθν παραγγελία του παγίου μζχρι τθν ετιςια απογραφι και διαςταφρωςθ με το μθτρϊο παγίων τθσ Εταιρείασ.

 Θ καταγραφι, θ παρακολοφκθςθ και θ χρζωςθ του κινθτοφ παγίου εξοπλιςμοφ, ανά Δ/νςθ και ανά άτομο κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ των πικανϊν μεταβολϊν που προκφπτουν δίνει τθν πλιρθ εικόνα των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ. ςμόσ του 2012 με ςωςτά και ακριβι ςτοιχεία και χρθςιμοποιικθκε ο νζοσ τρόποσ υπολογιςμοφ του. Στα πλαίςια των πρωτοβουλιϊν και κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων τθσ εταιρείασ μασ, εγκρίκθκε από το Δ.Σ. τθσ εταιρείασ θ Δωρεά επίπλων ςτο 5ο και 11ο Δθμοτικό Σχολείο Αγ. Ραραςκευισ, για τθν διευκόλυνςθ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του Σχολείου.

κοινοφ με 2 άλλεσ Διευκφνςεισ, τθν ζνταξι μασ ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο Investors in People.

Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  Διαχείριςθ των υπθρεςιακϊν οχθμά-

Αποτελείται από το Τμιμα Εκδθλϊςεων Ρροςωπικοφ και Ταξιδιϊν και το Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ςτο οποίο υπάγονται οι Τομείσ Ραγίων, Διοικθτικισ Μζριμνασ και το Γραφείο Κίνθςθσ. Διαςφαλίηει τθν εφρυκμθ λειτουργία των κακθμερινϊν αναγκϊν και ζχει ωσ πάγιο

ςε εργολάβο ανακαίνιςθσ γραφείων του κτιρίου παραμζνουν ανενεργζσ λόγω τθσ γενικότερθσ περικοπισ δαπανϊν εξ αιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ.

 Ολοκλθρϊκθκε ο Ρροχπολογι-

 Ειςθγθκικαμε αρμοδίωσ και από

Θ Δ/νςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθν ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ Διευκφνςεισ τθσ Εταιρείασ μασ και ωσ άμεςθ προτεραιότθτα τθσ τθν διεκπεραίωςθ ενόσ ςυνόλου αναγκϊν ανκρϊπων και υποδομϊν.

 Oι διεργαςίεσ για τθν ανάκεςθ

των των Κεντρικϊν Γραφείων και προγραμματιςμόσ τθσ ςυντιρθςθσ τουσ ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Ζργων Συντιρθςθσ και Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Ρατιματοσ, όπου εποπτεφονται όλα τα Υπθρεςιακά Αυτοκίνθτα.

 Διαχείριςθ

αποκθκϊν: προμικεια, παραλαβι, διανομι αναλωςίμων και μθ υλικϊν.

 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ χϊρων, εξοπλιςμοφ, κλιματιςτικϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν υγιεινισ και αςφάλειασ.

Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί από τουσ εργαηόμενουσ και προςφζρεται για τθν διευκόλυνςθ ςχολείων και κοινωνικϊν φορζων. Μια κίνθςθ που επαναλαμβάνεται όπωσ όταν ςτείλαμε εξοπλιςμό ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Γυμνάςιο των Μεγάρων και ειδικότερα ςτο Σωφρονιςτικό Μδρυμα Νζων Αυλϊνασ για τθν λειτουργία Σχολείου και δθμιουργίασ Ρολυχϊρου. Θ ςυγκίνθςθ τουσ και θ χαρά τουσ είναι κάτι που – όςοι ςυμμετείχαμεδεν κα ξεχάςουμε ποτζ.


ΤΕΥΧΟΣ 8

ΣΕΛΛΔΑ 6

Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν

Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ ςτθ χριςθ Λογιςμικοφ Γραφείου Συνεχίςτθκε θ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χριςθ του βαςικοφ λογιςμικοφ γραφείου, ϊςτε πλζον όλοι όςοι χρθςιμοποιοφν υπολογιςτζσ ςτθν εταιρία, να είναι ςε κζςθ να αξιοποιοφν πλιρωσ τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ ενόσ υπολογιςτι και να είναι πιο αποδοτικοί ςτθν εργαςία τουσ. Μζχρι τα τζλθ 2011 ολοκλθρϊκθκε θ εκπαίδευςθ 100 εργαηομζνων ςε Windows 7, Word και Excel. Εξ αυτϊν 75 ζδωςαν εξετάςεισ και 46 ζλαβαν πιςτοποιθτικά που εκδόκθκαν από τθν εταιρία Vellum (φορζασ πιςτοποιθμζνοσ από Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων) με τθ ςυνεργαςία του Ρανεπιςτθμίου Cambridge Αγγλίασ και ζχουν διεκνι αναγνϊριςθ. Συγχαρθτιρια ςτουσ επιτυχόντεσ! Πλθροφοριακό ΢φςτθμα για τθν Κατάρτιςθ και Παρακολοφκθςθ Προχπολογιςμοφ Τον Οκτϊβριο 2011 τζκθκε ςε παραγωγικι λειτουργία το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν Κατάρτιςθ και Ραρακολοφκθςθ του Ρροχπολογιςμοφ. Μζςω αυτοφ του ςυςτιματοσ υποβλικθκε ο προχπολογιςμόσ εςόδων, εξόδων και επενδφςεων για το ζτοσ 2012 από όλεσ τισ Διευκφνςεισ τθσ εταιρίασ, ζτυχε επεξεργαςίασ από τθν Διοίκθςθ και οι Δ/νςεισ υπζβαλαν διορκϊςεισ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ τελευταίασ. Ο προχπολογιςμόσ για το ζτοσ 2012 εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτισ 15.12.2011. Θ εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ κα παρακολουκείται μζςω απολογιςτικϊν ςτοιχείων κατά τθ διάρκεια του 2012. Αναμζνεται ολοκλιρωςθ του ζργου τον Φεβρουάριο 2012. Το ςφςτθμα βαςίηεται ςτο διεκνϊσ αναγνωριςμζνο λογιςμικό SAP Business Objects Planning & Consolidation (BPC), το οποίο διαςυνδζκθκε αφ’ ενόσ με τo πλθροφοριακό ςφςτθμα SAP Enterprise Resource Planning (ERP) που λειτουργεί ςτθν εταιρία μασ από το 1999 και αφ’ ετζρου με το πλθροφοριακό ςφςτθμα SAP Business Warehouse (BW) που είναι

ιδθ εγκατεςτθμζνο ςτθν εταιρία μασ ςτα πλαίςια παλαιότερου πιλοτικοφ προγράμματοσ και πρόκειται να αξιοποιθκεί περαιτζρω για παραγωγι αναφορϊν διοίκθςθσ. Αντίςτοιχα εγκαταςτάκθκαν τζςςερεισ (4) servers: ζνασ παραγωγικόσ SAP BPC server, ζνασ SAP BPC server δοκιμϊν, ζνασ παραγωγικόσ SAP BW server και ζνασ SAP BW server δοκιμϊν. Οι παραγωγικοί servers υποςτθρίηουν τθν κακθμερινι λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ενϊ οι δοκιμαςτικοί χρθςιμοποιοφνται για δοκιμζσ βελτιϊςεων και νζων αναφορϊν. Και οι τζςςερεισ servers υλοποιικθκαν ωσ ιδεατοί servers ςε μια ιςχυρι φυςικι μθχανι, με αποτζλεςμα εξοικονόμθςθ κεφαλαιουχικοφ και λειτουργικοφ κόςτουσ. Αναβάκμιςθ τθσ διακεςιμότθτασ των μιςκωμζνων κυκλωμάτων Πατιματοσ Κεντρικϊν Γραφείων και Κεντρικϊν Γραφείων –Internet ςε επίπεδο 99,99% Ολοκλθρϊκθκε τον Οκτϊβριο 2011 θ αναβάκμιςθ ςε επίπεδο 99,99% τθσ αξιοπιςτίασ των διαςυνδζςεων ΡατιματοσΑ΢ΚΑΤ και Α΢ΚΑΤ-Internet (μζςω διπλϊν μιςκωμζνων κυκλωμάτων του ΟΤΕ με διαφορετικι όδευςθ), προκειμζνου να λειτουργεί απρόςκοπτα θ επικοινωνία του ΔΕΣΦΑ με τισ εταιρίεσ-χριςτεσ του ΕΣΦΑ και του ΥΦΑ μζςω e-mail και του πιλοτικοφ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ςυναλλαγϊν φυςικοφ αερίου. Υπεγράφθ ςχετικι ςφμβαςθ Service Level Agreement (SLA) με τον ΟΤΕ διετοφσ διάρκειασ, που περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ ςχετικοφ εξοπλιςμοφ ςε Ράτθμα και Α΢ΚΑΤ. Κάκε διπλό μιςκωμζνο κφκλωμα αποτελείται από ζνα κφκλωμα τφπου Metro Ethernet 10 Mbps (ςε λειτουργία ιδθ από το 2008) και ζνα νζο αςφρματο κφκλωμα τφπου LMDS 4 Mbps μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ Cosmote, τα οποία διαςυνδζονται ςε τερματικό εξοπλιςμό που παρακολουκείται από τον ΟΤΕ, προκειμζνου να ενεργοποιοφνται άμεςα οι ενζργειεσ αποκατάςταςθσ ςε περίπτωςθ διακοπισ τουσ. Για τθ λειτουργία των LMDS κυκλωμάτων εγκαταςτάκθκαν ειδικζσ κεραίεσ ραδιοηεφξθσ (πιάτα) ςτισ εγκαταςτάςεισ Ρατιματοσ και Κεντρικϊν Γραφείων. Πρόγραμμα Ζργων Πλθροφορικισ Τα ανωτζρω τρία ζργα ζχουν ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Ζργων Ρλθροφορικισ, που παρακολουκείται από τθν Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν από 01.06.2011. Δωρεζσ Εξοπλιςμοφ Πλθροφορικισ Ολοκλθρϊκθκε θ δωρεά εξοπλιςμοφ πλθ-

ροφορικισ ςτο 5ο και 11ο Δθμοτικό Σχολείο Αγ. Ραραςκευισ Αττικισ και ςτο 7ο Νθπιαγωγείο Μεγάρων ςτα πλαίςια των δράςεων Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ. Για τισ δωρεζσ αυτζσ επιλζχκθκε πεπαλαιωμζνοσ εξοπλιςμόσ που δεν μπορεί να εξυπθρετιςει τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του ΔΕΣΦΑ, είναι όμωσ απόλυτα λειτουργικόσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Μελζτθ Βαςικοφ ΢χεδιαςμοφ για τθν Αναβάκμιςθ του ΢υςτιματοσ ΢τακερϊν Επικοινωνιϊν του Ε΢ΦΑ Κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Σεχνικισ Επιτροπισ Πλθροφοριακϊν ΢υςτθμάτων και Επικοινωνιϊν εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα για τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ ςτακερϊν επικοινωνιϊν του ΕΣΦΑ και θ εκπόνθςθ τθσ ςχετικισ μελζτθσ βαςικοφ ςχεδιαςμοφ από ομάδα εργαςίασ εξειδικευμζνων ςυναδζλφων υπό τθν αιγίδα και ςυντονιςμό τθσ Διεφκυνςθσ Μελετϊν Αγωγϊν και Εγκαταςτάςεων. Σκοπόσ τθσ αναβάκμιςθσ είναι θ αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ, θ καλφτερθ διαχείριςθ και θ βελτίωςθ των δυνατοτιτων επζκταςθσ του ςυςτιματοσ ςτακερϊν επικοινωνιϊν, αξιοποιϊντασ περαιτζρω το καλϊδιο οπτικϊν ινϊν που ζχει εγκαταςτακεί παράλλθλα με το Εκνικό Σφςτθμα Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου. Ο ςτόχοσ είναι να καλυφκοφν οι μελλοντικζσ τθλεπικοινωνιακζσ ανάγκεσ του ΔΕΣΦΑ για τθν επόμενθ 15ετία με τον καλφτερο, όςον αφορά τθ ςχζςθ κόςτουσ-δυνατοτιτων, δυνατό τρόπο και να διευκολυνκοφν οι επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ αυξάνοντασ τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια των παρεχομζνων υπθρεςιϊν. Στα πλαίςια του παραπάνω ζργου ζγινε θ αποτφπωςθ των εςωτερικϊν δικτφων υπολογιςτϊν (intranet) όλων των επανδρωμζνων μονάδων (΢εβυκοφςα, Ράτθμα, Αμπελιά, Ν. Μεςθμβρία, Σιδθρόκαςτρο, Βιςτωνίδα, Κιποι) και υποβλικθκε πρόταςθ αναβάκμιςισ τουσ ςε ταχφτθτεσ 1/10 Gbps. Αναβάκμιςθ Firewall για τθν προςταςία τθσ εταιρικισ διαςφνδεςθσ ςτο internet Λόγω παλαιότθτασ κρίκθκε ςκόπιμθ θ αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ firewall για τθν προςταςία του intranet από απειλζσ του internet. Κατόπιν διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊκθκε θ προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του νζου εξοπλιςμοφ και θ εκπαίδευςθ τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ ΔΡΕ. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)


ΣΕΛΛΔΑ 7

ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

Το νζο firewall περιλαμβάνει δφο ςυςκευζσ τφπου Unified Threat Management (UTM) ςε διάταξθ hot-standby για αυξθμζνθ αξιοπιςτία και μια ςυςκευι αναφορϊν και παρζχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν εταιρικι διαςφνδεςθ ςτο internet: ςτεγάνωςθ διεπαφισ intranet-internet, ζλεγχο εφαρμογϊν, ζλεγχο περιεχομζνου, ανίχνευςθ και προςταςία ζναντι επικζςεων, αποφυγι διαρροισ δεδομζνων, διαχείριςθ όγκου/χρόνου δεδομζνων και ζλεγχο αςυρμάτων δικτφων τφπου Wi-Fi. Ειςθγιςεισ ςε ΢υνζδρια Ο κ. Ρ. Κεοδωράκθσ, Διευκυντισ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν, παρουςίαςε το ςφςτθμα τθλεβιντεοδιαςκζψεων του ΔΕΣΦΑ και τθ ςυνειςφορά του ςτθ μείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν, ςτο μεγαλφτερο ετιςιο ςυνζδριο τθσ εταιρίασ Microsoft ςτθν Ελλάδα «Annual Digital Dialogue (ADD) Microsoft 2011», που διεξιχκθ ςτο Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ ςτθν Ακινα ςτισ 02.11.2011. Ο ίδιοσ ςυμμετείχε ςτθν θμερίδα του Ελλθνικοφ Λνςτιτοφτου Ρλθροφορικισ (ΕΛΡ) τθσ ΕΕΔΕ με τίτλο «Εργαςιακό περιβάλλον ςε περίοδο κρίςθσ – Απειλζσ και ευκαιρίεσ για τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των ςτελεχϊν ςτον Τομζα Ρλθροφορικισ» ςτισ 13.11.2011 με ειςιγθςθ για «Ρροτάςεισ και ενζργειεσ για αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ με ζμφαςθ ςτθν πλθροφορικι». Στθν ετιςια ζκδοςθ «The Edge» τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Διοικιςεωσ Επιχειριςεων (ΕΕΔΕ) για το ζτοσ 2011 ςυμπεριλιφκθκε το ακόλουκο άρκρο του κ. Ρ. Κεοδωράκθ, Δ/ντθ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν, το οποίο παρακζτουμε ωσ ιδιαίτερα επίκαιρο: Κυρίαρχεσ τάςεισ ςτθν αγορά πλθροφορικισ των επιχειριςεων Ακόμα και ςτθ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία που βιϊνουμε ςιμερα, εξακολουκεί να υπάρχει ωσ κυρίαρχθ τάςθ ςτθν αγορά πλθροφορικισ θ κάλυψθ αναγκϊν των επιχειριςεων ςε ςυςτιματα Enterprise Resource Planning (ERP) για τθν ολοκλθρωμζνθ και ενιαία μθχανογράφθςθ των οικονομικϊν και διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, τθσ παραγωγισ και των πωλιςεων, κακϊσ και ςε ςυςτιματα Business Intelligence (BI) ι Business Analytics, που τροφοδοτοφν τισ Διοικιςεισ των εταιριϊν με πλθροφορίεσ χριςιμεσ για τθ λιψθ αποφάςεων. Τα μεν ERP ςυςτιματα ανικουν ςτθν κατθγορία των transactional systems, τα οποία αυτοματοποιοφν και

“Με το mobile computing, θ παροχι των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ ςτα ςτελζχθ των επιχειριςεων γίνεται πλζον με ενιαίο τρόπο εντόσ και εκτόσ γραφείου, είτε μζςω υπολογιςτι (desktop, notebook, tablet) είτε μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου (mobile phone, smartphone, personal digital assistant - PDA).” τυποποιοφν κακθμερινζσ λειτουργίεσ των επιχειριςεων, ϊςτε να εκτελοφνται με ταχφτθτα και με ακρίβεια. Τα BI ςυςτιματα ανικουν ςτθν κατθγορία των decision-making systems, τα οποία αντλοφν, μεταςχθματίηουν και οργανϊνουν δεδομζνα από τα transactional systems, προκειμζνου να παράγουν δείκτεσ απόδοςθσ ανά τομζα επιχείρθςθσ. Ππωσ είναι φανερό τα transactional και τα decision-support ςυςτιματα αλλθλοτροφοδοτοφνται ςε ζναν ςυνεχι κφκλο βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςε όλα τα επίπεδα. Τα ςυςτιματα αυτά, αν και κλαςικά και ϊριμα από τεχνολογικισ άποψθσ, εξακολουκοφν να αποτελοφν τθ βάςθ τθσ πλθροφορικισ ςε κάκε ςφγχρονθ επιχείρθςθ, ζνα είδοσ sine qua non. Ακόμα και εκείνεσ οι επιχειριςεισ που τα αξιοποιοφν για πολλά ζτθ, απαιτείται να μεριμνοφν ςυνεχϊσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ και τθν προςαρμογι τουσ ςε νζεσ ςυνκικεσ, περιβάλλοντα και ευκαιρίεσ. Από τθν άλλθ μεριά θ πλθροφορικι απαιτείται να καλφψει ι, αν κζλετε, να ςυμμορφωκεί με τισ ακόλουκεσ ανάγκεσ των επιχειριςεων, ανάγκεσ που αν και ζχουν μια διαχρονικι αξία αυτζσ κακ’ εαυτζσ, ειδικά ςτθν εποχι μασ ζχουν εξελιχκεί ςε προχποκζςεισ επιβίωςθσ:

 Εξοικονόμθςθ πόρων ςε όλα τα επίπεδα (ανκρϊπινο δυναμικό, πάγιοσ εξοπλιςμόσ και κεφάλαια) με ταυτόχρονθ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ ποιότθτασ – DO MORE WITH LESS.

 Αναδιάρκρωςθ του κόςτουσ τθσ πλθροφορικισ, όπου οι κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ (CAPEX) αντικακίςτανται μερικά ι εξ ολοκλιρου από λειτουργικζσ δαπάνεσ (OPEX) με ταυτόχρονθ μείωςθ του τελικοφ κόςτουσ.

με το αντικείμενό τουσ (core business) και μάλιςτα ςε εκείνεσ που αποτελοφν πθγι ςτρατθγικισ διαφοροποίθςθσ ζναντι του ανταγωνιςμοφ.

 Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ μζςα από τθν ςυνεχι ροι των απαραίτθτων πλθροφοριϊν και τθ ςυνεργαςία των ςτελεχϊν, ανεξαρτιτωσ τόπου και τερματικϊν ςυςκευϊν.

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο πλαίςιο τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Για τθν εξυπθρζτθςθ αυτϊν των αναγκϊν ζχει αναδυκεί πλθκϊρα νζων τεχνολογιϊν, κάκε μια από τισ οποίεσ βρίςκεται ςε διαφορετικό ςτάδιο ωρίμανςθσ. Ριο κυρίαρχεσ πάντωσ κεωροφμε τισ ακόλουκεσ τάςεισ :

 Διάφορεσ

μορφζσ outsourcing υπθρεςιϊν και εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ, που περιλαμβάνουν data centers, managed printing services, υπθρεςίεσ ελεγκτικισ, λογιςτικισ, μιςκοδοςίασ, προμθκειϊν και πλθροφορικισ.

 Με το virtualization είναι δυνατόν να αξιοποιθκοφν ςτο ζπακρο οι δυνατότθτεσ των servers, που είναι πλζον εξαιρετικά ιςχυροί, ενϊ παράλλθλα μειϊνεται ο αρικμόσ των servers που χρειάηεται να διακζτει μια επιχείρθςθ ςτο data center τθσ. Ζτςι μειϊνονται ανάγκεσ για χϊρο data center, κλιματιςμό, μπαταρίεσ και θλεκτρικι ενζργεια.

 Με το cloud computing δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ ςε μια επιχείρθςθ να αξιοποιεί όλα τα πλθροφοριακά ςυςτιματα που είναι απαραίτθτα για τθ λειτουργία τθσ, χωρίσ κάκε ζνα από αυτά να βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςε ιδιόκτθτα data centers. Κάκε επιχείρθςθ καλείται να αποφαςίςει ποια από τα πλθροφοριακά ςυςτιματά τθσ είναι προτιμότερο να λειτουργοφν ςτο cloud, λαμβάνοντασ υπόψθ παράγοντεσ ςτρατθγικισ, οικονομιϊν κλίμακασ, ταχφτθτασ ανταπόκριςθσ και αςφάλειασ. Με το mobile computing, θ παροχι (delivery) των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ ςτα ςτελζχθ των επιχειριςεων γίνεται πλζον με ενιαίο τρόπο εντόσ και εκτόσ γραφείου, είτε μζςω υπολογιςτι (desktop, notebook, tablet) είτε μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου (mobile phone, smartphone, personal digital assistant PDA).

 Επικζντρωςθ των επιχειριςεων ςε τεχνολογίεσ που ςχετίηονται άμεςα

(ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)


ΤΕΥΧΟΣ 8

ΣΕΛΛΔΑ 8

Ζτςι υποςτθρίηεται ενεργά θ εξωςτρζφεια των ςτελεχϊν, ϊςτε να επικεντρϊςουν τθν προςοχι τουσ ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ. Συμπλθρωματικά αναφζρουμε ότι με τθν ςφγχρονθ τεχνολογία όλοι οι stakeholders (πελάτεσ, προμθκευτζσ, μζτοχοι, υπάλλθλοι, ρυκμιςτικζσ, νομοκετικζσ και εκτελεςτικζσ αρχζσ, πολίτεσ) μποροφν να αποτελζςουν μζροσ του οικοςυςτιματοσ των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ μιασ επιχείρθςθσ και απαιτείται θ χάραξθ μιασ ςτρατθγικισ ςτο κζμα αυτό. Με τισ ενοποιθμζνεσ επικοινωνίεσ δεδομζνων, φωνισ και video (unified communications) επεκτείνονται οι ςυνικεισ υπθρεςίεσ τθλεφωνίασ (ςτακερισ ι κινθτισ), ϊςτε να παρζχονται και υπθρεςίεσ τθλε-βίντεοδιάςκεψθσ (video-conference) μεταξφ δφο και περιςςοτζρων μερϊν, οι οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνουν παρουςιάςεισ, επιδείξεισ προϊόντων,

“Κάκε επιχείρθςθ πρζπει να αξιολογιςει τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ και να προβεί ςε επιλογζσ που είναι ςφμφωνεσ με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ. “

ρθ αξιοποίθςθ των εξειδικευμζνων ςτελεχϊν που αποτελοφν τουσ πιο πολφτιμουσ πόρουσ μιασ επιχείρθςθσ. Κάκε επιχείρθςθ πρζπει να αξιολογιςει τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ και να προβεί ςε επιλογζσ που είναι ςφμφωνεσ με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ δεν πρζπει να ξεχνοφμε ότι καμιά τεχνολογία από μόνθ τθσ δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά απαιτείται να ςυνδυάηεται με τθν κουλτοφρα, το ανκρϊπινο δυναμικό, το αντικείμενο, το περιβάλλον, τθν αγορά και τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ.

τθλεχποςτιριξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, τθλε-εκπαίδευςθ, κλπ. Ζτςι οι ςυςκζψεισ γίνονται πιο παραγωγικζσ και ζχουν μικρότερο κόςτοσ, διότι αποφεφγονται μετακινιςεισ. Επίςθσ γίνεται καλφτε-

Σμιμα Διαχείριςθσ Κεντρικισ Γραμματείασ Μετά από τθν δυνατότθτα που παρζχει το θλεκτρονικό ςφςτθμα DOCMAN ςτθν Κεντρικι Γραμματεία τθσ Εταιρείασ να παρακολουκεί όλα τα ζγγραφα, από όποια Ρεριφερειακι Μονάδα κι αν προζρχονται ϊςτε να τυπϊνονται οι θμεριςιεσ καταςτάςεισ όλων των ειςερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων τθσ Εταιρείασ, ςτο Τμιμα Διαχείριςθσ Κεντρικισ Γραμματείασ πραγματοποιικθκαν οι κάτωκι εργαςίεσ:

 Ρρωτοκολλικθκαν, διακινικθκαν και αρχειοκετικθκαν 3.735 ειςερχόμενα ζγγραφα.

 Διακινικθκαν και αρχειοκετικθκαν 2.214 εξερχόμενα ζγγραφα.

 Ραρελιφκθςαν και παραδόκθκαν 26 Σκοπόσ του Τμιματοσ Διαχείριςθσ Αλλθλογραφίασ τθσ Εταιρίασ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργικισ και ςυςτθματικισ ροισ τθσ ζγγραφθσ επικοινωνίασ του ΔΕΣΦΑ εςωτερικά και εξωτερικά, ϊςτε αυτι να καταγράφεται ορκά και με ςφγχρονεσ μεκόδουσ, να διακινείται ζγκαιρα και να αρχειοκετείται. Το τμιμα τθσ Κεντρικισ Γραμματείασ είναι υπεφκυνο για: 1.

2.

Την με εχεμφθεια αςφαλή και γρήγορη προώθηςη τησ αλληλογραφίασ ςτουσ αποδζκτεσ Την αρχειοθζτηςη αλληλογραφίασ

τησ

Κατά το τελευταίο τρίμθνο (Οκτώβριοσ –Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011) οι δράςεισ του Τμιματοσ ιταν οι εξισ:

“Σο Σμιμα Κεντρικισ Γραμματείασ ζχει ςτόχο να ςυνεχίςει να διατθρεί το ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕ΢ΦΑ με υπευκυνότθτα, ζτςι ϊςτε θ γραπτι επικοινωνία τθσ Εταιρίασ τόςο με τρίτουσ όςο και εςωτερικά να γίνεται ζγκαιρα, ορκά και με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ.”

προςφορζσ για διαγωνιςμοφσ.

 Φωτοτυπικθκαν και διανεμικθκαν 130.000 αςπρόμαυρα αντίγραφα και 30.000 ζγχρωμα.

 Ελζχκθςαν και πιςτοποιικθκαν 20 τιμολόγια από τθν εταιρία Α. ΧΑΛΑΜΑΝΔΑ΢ΘΣ & ΣΛΑ Ο.Ε. για εργαςίεσ φωτοτφπθςθσ και βιβλιοδεςίασ.

 Συγκεντρϊκθκαν,

ελζχκθςαν και πιςτοποιικθκαν 19 τιμολόγια Ταχυμεταφοράσ των Κεντρικϊν Γραφείων και όλων των Ρεριφερειακϊν μονάδων τθσ εταιρείασ SPEEDEX που αφοροφςαν ςε 1.278 αποςτολζσ.

 Συγκεντρϊκθκαν,

ελζχκθςαν και ζγινε γραμματοςιμανςθ 13 εγγράφων και αποςτολι τουσ μζςω ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ).

Το Τμιμα τθσ Κεντρικισ Γραμματείασ επίςθσ παρακολουκεί – πιςτοποιεί ςυνδρομζσ τθσ εταιρείασ ςε ζντυπα και φορείσ εςωτερικοφ-εξωτερικοφ. Επιπλζον μεριμνεί για τθν ετιςια ςυγκζντρωςθ των αναγκϊν τθσ εταιρείασ ςε ςυνδρομζσ και τθν ζγκαιρθ ανανζωςι τουσ. Τζλοσ, το τμιμα Κεντρικισ Γραμματείασ ζχει ςτόχο να ςυνεχίςει να διατθρεί το ΚΕΝΤ΢ΛΚΟ Α΢ΧΕΛΟ ΔΕΣΦΑ με υπευκυνότθτα, ζτςι ϊςτε θ γραπτι επικοινωνία (αλλθλογραφία) τθσ Εταιρίασ τόςο με τρίτουσ όςο και εςωτερικά να γίνεται ζγκαιρα, ορκά και με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ.


ΣΕΛΛΔΑ 9

ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η΢ ΔΡΓΩΝ Τλοποίθςθ ζργων Επενδυτικοφ Προγράμματοσ ΔΕ΢ΦΑ Ζργα που ολοκλθρϊκθκαν (καταςκευαςτικά ι λειτουργικά) εντόσ του 2011. ποιθτικό Μθχανικισ Ολοκλιρωςθσ, και το ζργο βρίςκεται ςτθ φάςθ Ρροςωρινισ Ραραλαβισ. Εγκατάςταςθ Βανοςταςίου ςτον ςτακμό τθσ Θιβασ (U-1745) με τθν μζκοδο του Hot Tapping Το αντικείμενο του ζργου αφορά το λεπτομερι ςχεδιαςμό, τθν προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν και τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ βανοςταςίου ςτθν περιοχι τθσ Κιβασ.

Παρακαμπτιριοσ Αγωγόσ του Μετρθτικοφ ΢τακμοφ KORINTHOS POWER (MOTOR OIL – II). Το αντικείμενο του ζργου αφορά τθν προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν, το λεπτομερι ςχεδιαςμό και τισ εργαςίεσ καταςκευισ του παρακαμπτιριου (by pass) αγωγοφ, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ «Κόρινκοσ Power» ςτουσ Αγ. Κεοδϊρουσ Κορινκίασ. Σκοπόσ ιταν θ προςωρινι τροφοδότθςθ με φυςικό αζριο των εγκαταςτάςεων τθσ βιομθχανίασ Κόρινκοσ Power, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ καταςκευισ του νζου μετρθτικοφ ςτακμοφ (U-7140). Οι εργαςίεσ καταςκευισ ολοκλθρϊκθκαν ςτισ 12/09/2011. Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ ΢τακμοφ ςτα ελλθνοτουρκικά ςφνορα. Το Μάρτιο του 2010 εκδόκθκε το Ριςτοποιθτικό Ρροςωρινισ Ραραλαβισ του ζργου. Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ παρουςιάςτθκαν κάποια προβλιματα, τα οποία ιδθ αντιμετωπίηονται. Εγκατάςταςθ Β’ Μετρθτικοφ ΢τακμοφ για τθν τροφοδότθςθ τθσ «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε». Οι εργαςίεσ καταςκευισ του Στακμοφ ολοκλθρϊκθκαν τον Δεκζμβριο του 2010 και ζχει ενταχκεί με επιτυχία ςε κζςθ πλιρουσ λειτουργίασ από το Φεβρουάριο του 2011. Ζχει εκδοκεί Ριςτο-

Σκοπόσ είναι θ τροφοδότθςθ με φυςικό αζριο του Στακμοφ M/R Station U-2740 και κατ’ επζκταςθ το δίκτυο μζςθσ πίεςθσ τθσ Κιβασ. Το ζργο ζχει ολοκλθρωκεί, ωσ προσ το φυςικό του αντικείμενο, πλθν κάποιων τεχνικϊν προβλθμάτων, που κα επιλυκοφν μετά από ςχετικι μελζτθ.

“Σο Μάρτιο του 2010 εκδόκθκε το Πιςτοποιθτικό Προςωρινισ Παραλαβισ του ζργου για τθν εγκατάςταςθ του Μετρθτικοφ ΢τακμοφ ςτα ελλθνοτουρκικά ςφνορα.”

Ζργα που βρίςκονται, καταςκευαςτικά, ςε φάςθ υλοποίθςθσ εντόσ του 2011. ΢τακμόσ ΢υμπίεςθσ ςτθ Μεςθμβρία Θεςςαλονίκθσ.

Νζα

Επζκταςθ του ΢υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου προσ Αλιβζρι.

Οι διαπραγματεφςεισ με τθν Κοινοπραξία, που ανζλαβε τθν Εργολαβία ςφμφωνα με τθ ςχετικι Διακρατικι Συμφωνία, κατζλθξαν ςτθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ το Δεκζμβριο του 2008. Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ Συμβατικισ διάρκειασ είναι θ 02.02.2009.

Ο αγωγόσ διαμζτρου 20’’, κα τροφοδοτιςει με φυςικό αζριο το νζο υπό καταςκευι ςτακμό θλεκτροπαραγωγισ τθσ ΔΕΘ ςτο Αλιβζρι, ο οποίοσ πρόκειται να αντικαταςτιςει τθν παλαιά μονάδα παραγωγισ με καφςιμο μαηοφτ.

Οι εργαςίεσ καταςκευισ των κτιρίων άρχιςαν το Φεβρουάριο 2010 και οι μονάδεσ μεταφζρκθκαν ςτθ Νζα Μεςιμβρια ςτισ 22.04.2010 και ςτισ 25.05.2010 τοποκετικθκαν επάνω ςτισ βάςεισ τουσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ και θ κζςθ ςε λειτουργία του ςτακμοφ προβλζπεται να πραγματοποιθκεί εντόσ του Φεβρουαρίου 2012. Με τθν Α.Ρ. 5209/1057/Α221.10.2011 Απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα για τθν Ανταγωνιςτικότθτα, το ζργο εντάχκθκε για ςυγχρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 20072013 ςε ποςοςτό 35% των επιλζξιμων δαπανϊν.

Το ζργο είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ του δικτφου μεταφοράσ φυςικοφ αερίου και τθ ςτακερότθτα του δικτφου θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ Νοτίου Ελλάδασ. Συγκεκριμζνα το ζργο περιλαμβάνει χερςαίο τμιμα μικουσ 57,9 χλμ. και υποκαλάςςιο τμιμα 14,2 χλμ. H ζναρξθ τθσ Εργολαβίασ για τθν καταςκευι του χερςαίου τμιματοσ ιταν ςτισ 20.05.2010. Ζκτοτε ςυνεχίηεται θ καταςκευι ςε όλο το μικοσ, αφοφ μεςολάβθςε μια περίοδοσ αναςτολισ εργαςιϊν ςτθν περιοχι του Καλάμου (12 χλμ) και ςτθν περιοχι του Αλιβερίου (6 χλμ). Θ περίοδοσ αναςτολισ ζλθξε τον Λανουάριο 2011. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)


ΤΕΥΧΟΣ 8

Θ μόνθ περιοχι ςτθν οποία δεν εκτελοφνται εργαςίεσ, είναι τα τελευταία 2 χλμ. περίπου του χερςαίου τμιματοσ ςτο Βαρνάβα Αττικισ. Για το τμιμα αυτό του Αγωγοφ ζχει επιλεγεί εναλλακτικι όδευςθ, θ οποία καταλιγει ςτο ίδιο ςθμείο προςαιγειάλωςθσ και θ οποία ζχει τθν αποδοχι τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Ιδθ ζχει ηθτθκεί θ άδεια του Δαςαρχείου και τθσ Αρχαιολογίασ και βρίςκεται υπό εκπόνθςθ ςυμπλθρωματικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, ϊςτε να εκδοκοφν τροποποιθμζνοι Ρεριβαλλοντικοί Προι του Ζργου. Σθμαντικι κακυςτζρθςθ ςτο Ζργο υπάρχει και λόγω ανακάλυψθσ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων τόςο ςτθν περιοχι του Στακμοφ Ξεςτροπαγίδασ (εντόσ τθσ ΔΕΘ Αλιβερίου) όςο και κατά μικοσ του τελικοφ τμιματοσ του Αγωγοφ (εντόσ και εκτόσ ΔΕΘ). Στθν περιοχι του Στακμοφ Ξεςτροπαγίδασ ζγινε ςωςτικι αναςκαφι και οι εργαςίεσ καταςκευισ ςυνεχίηονται. Για το εντόσ και εκτόσ τθσ ΔΕΘ τμιμα του Αγωγοφ απόφαςθ του ΔΕΣΦΑ (θ οποία κατϋαρχιν ζχει εγκρικεί από τθν αρμόδια Αρχαιολογικι Αρχι) είναι να γίνει κάκετθ παράκαμψθ (με τθ μζκοδο τθσ οριηόντιασ κατευκυνόμενθσ διάτρθςθσ). Ο νζοσ διαγωνιςμόσ, που αφορά ςτισ Υπθρεςίεσ Επίβλεψθσ Καταςκευισ του υποκαλάςςιου τμιματοσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ, ενϊ ο διαγωνιςμόσ που αφορά ςτισ Υπθρεςίεσ Επικεϊρθςθσ ζχει ολοκλθρωκεί.

ΣΕΛΛΔΑ 10

Στισ 02.11.2011 υπογράφθκε και ξεκίνθςε θ Σφμβαςθ για τθν καταςκευι του υποκαλάςςιου τμιματοσ του Αγωγοφ, θ οποία παρουςιάηει ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφζρον, δεδομζνου ότι δεν ζχει υλοποιθκεί από το ΔΕΣΦΑ ςτο παρελκόν παρόμοιο ζργο τζτοιασ κλίμακασ. Θ Συμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ είναι θ 02.11.2012. Εγκατάςταςθ ΢τακμοφ M/R για τθν τροφοδότθςθ του Δικτφου Διανομισ ςτθν περιοχι Καλαμάκι – Αγ. Θεόδωροι Ν. Κορινκίασ. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθ 3θ Ομάδα Μετρθτικϊν/΢υκμιςτικϊν Στακμϊν) και βρίςκεται ςτθ φάςθ καταςκευισ από το Σεπτζμβριο 2011. Θ μθχανικι ολοκλιρωςθ του ζργου εκτιμάται να υλοποιθκεί εντόσ του Λουνίου 2012. Εγκατάςταςθ Μόνιμου ΢τακμοφ M/R 60/19 bar για τθν τροφοδότθςθ του Δικτφου Διανομισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των Σρικάλων. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθ 3θ Ομάδα Μετρθτικϊν/΢υκμιςτικϊν Στακμϊν και βρίςκεται ςτθ φάςθ του αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ. Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τον ςχετικό φάκελο για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ

“΢τισ 02.11.2011 υπογράφθκε και ξεκίνθςε θ ΢φμβαςθ για τθν καταςκευι του υποκαλάςςιου τμιματοσ του Αγωγοφ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου προσ Αλιβζρι.”

αδείασ του Ζργου το Λοφνιο 2011. Θ Μθχανικι ολοκλιρωςθ του ζργου εκτιμάται να υλοποιθκεί εντόσ του 2012. Εγκατάςταςθ Μόνιμου ΢τακμοφ M/R 60/19 bar για τθν τροφοδότθςθ του Δικτφου Διανομισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Καρδίτςασ. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθ 3θ Ομάδα Μετρθτικϊν/΢υκμιςτικϊν Στακμϊν και βρίςκεται ςτθ φάςθ του αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ. Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε το ςχετικό φάκελο για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ αδείασ του Ζργου εντόσ του μθνόσ Λουνίου 2011. Θ Μθχανικι ολοκλιρωςθ του ζργου εκτιμάται να υλοποιθκεί εντόσ του 2012. Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ ΢τακμοφ ςτον ΢τακμό τθσ Δ.Ε.Η. ςτο Αλιβζρι. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθν 3θ Ομάδα Μετρθτικϊν/΢υκμιςτικϊν Στακμϊν και βρίςκεται ςτθ φάςθ του αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ. Ζχουν παραδοκεί ςτον Ανάδοχο τα προαπαιτοφμενα (τίτλοι κυριότθτασ, άδεια Εγκατάςταςθσ), προκειμζνου να κατακζςει φάκελο για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ από τθν αρμόδια πολεοδομία. Θ ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ αδείασ, που είναι απαιτοφμενο για τθν εκκίνθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, εκκρεμεί λόγω τθσ απόφαςθσ τθσ δευτεροβάκμιασ επιτροπισ του Δαςαρχείου τθσ περιοχισ, θ οποία εκδόκθκε τον Λοφνιο 2011 και τελεςιδίκθςε ςτισ 09.11.2011. Εφόςον δεν παρουςιαςτεί άλλο πρόβλθμα θ οικοδομικι άδεια αναμζνεται να εκδοκεί εντόσ του Φεβρουαρίου 2012. Το ζργο αναμζνεται να ολοκλθρωκεί καταςκευαςτικά τον Λοφλιο 2012.

Ζργα που βρίςκονταν ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία ι ςε φάςθ μελετϊν ωρίμανςθσ Εγκατάςταςθ του επί ελλθνικοφ εδάφουσ ΢υςτιματοσ Μεταφοράσ του ελλθνοϊταλικοφ Αγωγοφ. Το ζργο, που αφορά ςτο χερςαίο τμιμα του Αγωγοφ του Αλιβερίου, εντάχκθκε για ςυγχρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2013 ςε ποςοςτό 35% των επιλζξιμων δαπανϊν. Θ απόφαςθ του Γ. Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ – Στερεάσ Ελλάδασ για τθν παραχϊρθςθ χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ ςτθν Εφβοια εκδόκθκε το Μάρτιο 2011, ενϊ θ αντίςτοιχθ Απόφαςθ για τθν Αττικι (Βαρνάβασ) εκδόκθκε το Μάιο 2011. Εκκρεμεί θ Υπουργικι Απόφαςθ για τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ καλάςςιου χϊρου και πυκμζνα.

Το ζργο περιζχεται ςτον Κατάλογο Ρρογραμματιςμζνων Επεκτάςεων και Ενιςχφςεων του Ε.Σ.Φ.Α. που περιλαμβάνεται ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ υπ' αρ. Δ1/Γ/1588 (ΦΕΚ/Β/60/24.01.2007). Για το ζργο αυτό ζχει εγκρικεί θ ςκοπιμότθτα Εκτζλεςθσ των Ρροκαταρκτικϊν Μελετϊν του Βαςικοφ Σχεδιαςμοφ. Ο Ελλθνοϊταλικόσ Αγωγόσ Φυςικοφ Αερίου ςχεδιάηεται με τρόπο ϊςτε να είναι εφικτι θ μελλοντικι επζκταςι του προσ όλεσ τισ όμορεσ τθσ όδευςθσ περιοχζσ για αςτικισ και βιομθχανικισ χριςθσ με προοπτικι να ολοκλθρωκεί γεωγραφικά το Χερςαίο

Σφςτθμα Υψθλισ Ρίεςθσ ςτθν περιοχι τθσ Βόρειασ Ελλάδασ. Στο κφριο λειτουργικό του ςενάριο προβλζπεται θ ειςαγωγι 9bcm Φυςικοφ Αερίου από το Στακμό των Κιπων ςτα Ελλθνοτουρκικά ςφνορα και εξαγωγι προσ Λταλία τθσ ίδιασ ποςότθτασ. Κατά το ςχεδιαςμό λαμβάνεται υπόψθ θ μελλοντικι αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ για εξαγωγι προσ Λταλία μζχρι 12bcm. Από τον Οκτϊβριο του 2007 είναι ςε εξζλιξθ θ εκπόνθςθ “Ρρομελζτθσ και Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, κακϊσ και ςυμπλθρωματικϊν Μελετϊν για τθ βελτίωςθ τθσ όδευςθσ του Αγωγοφ”. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)


ΣΕΛΛΔΑ 11

ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

Θ Κετικι Ρροκαταρκτικι Ρεριβαλλοντικι Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ από το Υπουργείο ΡΕΚΑ εκδόκθκε ςτα μζςα Δεκζμβρθ 2010 και θ Ζγκριςθ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων αναμζνεται κατά το τζλοσ του 2012.

νεται θ ζναρξθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για το Βαςικό ςχεδιαςμό τθσ αναβάκμιςθσ τθσ αεριοποίθςθσ από 1.000m3 LNG/h ςε 1.400m3 LNG/h. Επζκταςθ του ΢υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου προσ Μεγαλόπολθ

Εντόσ του Σεπτεμβρίου 2010 (20/09/2010) υπεγράφθ θ Σφμβαςθ για τθ Μελζτθ του Βαςικοφ Σχεδιαςμοφ με τθν Μελετθτικι εταιρεία «Κ/Ξ PENSPEN Ltd – C&M ENGINEERING S.A.», θ οποία βρίςκεται ςε εξζλιξθ και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Φεβρουάριο 2012. Επιπλζον πραγματοποιικθκαν επιτυχϊσ, παρουςία εκπροςϊπων του ΔΕΣΦΑ / Μελετθτι/ Ανεξάρτθτου Συμβοφλου, θ μελζτθ HAZOP (Αναγνϊριςθ κινδφνων κατά τθ λειτουργία όλων των ςυςτθμάτων του ζργου του IGI) και θ μελζτθ SIL ASSESSMENT STUDY {Ρροςδιοριςμόσ του επιπζδου αςφαλείασ (Safety Integrity Level)} των ςυςτθμάτων και του εξοπλιςμοφ του ζργου του IGI. Δεφτερθ φάςθ Αναβάκμιςθσ ΢τακμοφ ΤΦΑ Ρεβυκοφςασ. Θ 2θ Φάςθ Αναβάκμιςθσ Στακμοφ ΥΦΑ ΢εβυκοφςασ περιλαμβάνει μία επιπλζον δεξαμενι χωρθτικότθτασ 95.000m3 (λόγω αυτισ τθσ αφξθςθσ του αποκθκευτικοφ χϊρου προβλζπεται παράλλθλα και θ επζκταςθ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων για να μποροφν να δζχονται πλοία μεγαλφτερα ζωσ 260.000m3 Υ.Φ.Α.) και τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ αεριοποίθςθσ ΥΦΑ από 1.000 ςε 1.400m3 LNG/h. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ ςχεδιαςμοφ τθσ 3θσ δεξαμενισ (pre-basic design) υπεγράφθ ςτισ 03.11.2010 με τθν KELLOG θ Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν για τθν προετοιμαςία του Τεχνικοφ Φακζλου Δθμοπράτθςθσ του ζργου «Μελζτθ – Καταςκευι – Ρρομικεια Υλικϊν» για τθν καταςκευι τθσ 3θσ δεξαμενισ ςτθ νιςο ΢εβυκοφςα, τθν εκπόνθςθ τθσ Μελζτθσ Αςφαλείασ (θ οποία παραδόκθκε ςτισ 16/11/2010) και τον ζλεγχο των αποτελεςμάτων τθσ Γεωλογικισ ζρευνασ. Επίςθσ ςτο τζλοσ Δεκεμβρίου 2010 δθμοςιεφτθκε ςτθν επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. προκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ με αντικείμενο το Λεπτομερι Σχεδιαςμό, τθν Ρρομικεια υλικϊν και τθν Καταςκευι τθσ 3θσ Δεξαμενισ ςτθ νιςο ΢εβυκοφςα. Στισ αρχζσ Μαΐου 2011 υπεγράφθ θ ςφμβαςθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν γεωτεχνικισ ζρευνασ και ςτισ 16 Μαΐου 2011 υπεγράφθ θ ςφμβαςθ με τθν KELLOG για τθν εκπόνθςθ HAZOP (αξιολόγθςθ κινδφνων κατά τθ λειτουργία) και του Βαςικοφ Σχεδιαςμοφ για τθν 3θ δεξαμενι . Στα μζςα Αυγοφςτου

Σκοπόσ τθσ καταςκευισ του Ζργου είναι θ ςυνεχισ και απρόςκοπτθ τροφοδοςία του κερμοθλεκτρικοφ Στακμοφ ιςχφοσ περίπου 820MW τθσ ΔΕΘ ςτθ Μεγαλόπολθ με Φυςικό Αζριο, κακϊσ επίςθσ και των ευρφτερων βιοτεχνικϊν / αςτικϊν περιοχϊν από τισ οποίεσ διζρχεται (περιοχι Κορίνκου, περιοχι Άργουσ – Ναυπλίου, περιοχι Τρίπολθσ, περιοχι Μεγαλόπολθσ).

2011 παρεδόκθςαν όλεσ οι μελζτεσ από τισ παραπάνω ςυμβάςεισ. Τον Λοφνιο 2011 υπεγράφθ θ ςφμβαςθ με τθν Αςπροφόσ για τθν εκπόνθςθ περιβαλλοντικισ μελζτθσ, μελζτθσ ςυμβατότθτασ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων με πλοία μζχρι 260.000m3, μελζτθ πυροπροςταςίασ, μελζτθ διάκεςθσ λυμάτων και μετάφραςθ με ταυτόχρονθ ςυμπλιρωςθ για τυχόν κενά τθσ Μελζτθσ Αςφαλείασ. Από τθν ανωτζρω μελζτθ θ μελζτθ ςυμβατότθτασ και θ μελζτθ Αςφαλείασ παραδόκθκαν τον Λοφλιο 2011 και Αφγουςτο 2011 αντίςτοιχα και θ Μ.Ρ.Ε βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ ολοκλιρωςθσ. Στισ 15.09.2011 το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποφάςιςε το χωριςμό του αντικειμζνου του παραπάνω διαγωνιςμοφ 274/11, ϊςτε να προκθρυχκοφν δφο διαγωνιςμοί ζνασ για «Λεπτομερι Σχεδιαςμό, Ρρομικεια Υλικϊν και καταςκευι τρίτθσ Δεξαμενισ Υγροποιθμζνου Φυςικοφ αερίου χωρθτικότθτασ 95.000m3» και ζνασ για «Εργαςίεσ ενίςχυςθσ του λιμζνοσ εκφόρτωςθσ για τθν υποδοχι πλοίων χωρθτικότθτασ ζωσ 260.000m3, ςτθ νιςο ΢εβυκοφςα». Εντόσ του Δεκεμβρίου 2011 ολοκλθρϊκθκαν οι διαδικαςίεσ για το νζο ανοικτό διαγωνιςμό «Μελζτθ, Ρρομικεια και Καταςκευι τθσ 3θσ Δεξαμενισ» και τα τεφχθ Δθμοπράτθςθσ απεςτάλθςαν ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι, ενϊ ξεκίνθςε παράλλθλα θ διαδικαςία τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ μζςω του ιςτοτόπου του ΔΕΣΦΑ. Πςον αφορά ςτα λιμενικά ζργα θ μελζτθ για τισ εργαςίεσ κωράκιςθσ των παράκτιων πρανϊν τθσ 3θσ παραλιακισ οδοφ ζχει ολοκλθρωκεί , ενϊ αναμζνεται το Φεβρουάριο 2012 θ ζναρξθ εκπόνθςθσ των Μελετϊν “Navigation” και “Mooring Analysis cost”. Τζλοσ το Φεβρουάριο του 2012 αναμζ-

Ο υπό καταςκευι αγωγόσ υψθλισ πίεςθσ, ςυνολικοφ μικουσ 159Km, κα ξεκινά από τθν περιοχι των Αγίων Κεοδϊρων και κα καταλιγει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΕΘ ςτθ Μεγαλόπολθ. O υπό καταςκευι αγωγόσ κα αποτελείται από το τμιμα Αγίων Κεοδϊρων – Εξαμιλίων διαμζτρου 30ϋϋ και μικουσ 16 km και από το τμιμα Εξαμιλίων – Μεγαλόπολθσ διαμζτρου 24ϋϋ και μικουσ 143 km.

“Επζκταςθ του ΢υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου προσ Μεγαλόπολθ.”

Το ζργο ςχεδιάςτθκε με τρόπο ϊςτε να είναι εφικτι θ μελλοντικι επζκταςθ τθσ ςωλθνογραμμισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ρελοποννιςου, με προοπτικι να ολοκλθρϊςει γεωγραφικά το χερςαίο Σφςτθμα Υψθλισ Ρίεςθσ και ςτθν περιφζρεια Ρελοποννιςου. Συνδυάηει ενεργειακά και περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα, δεδομζνου ότι θ ενζργεια, που κα παράγεται από τθν καφςθ του φυςικοφ αερίου αντικακιςτά τθν ενζργεια, που κα παραγόταν με τθ λειτουργία λιγνιτικϊν μονάδων θλεκτροπαραγωγισ οδθγϊντασ ςε μείωςθ των διαφυγόντων ρφπων και του διοξειδίου του άνκρακα. Επιπλζον μειϊνει το εξωτερικό ενεργειακό κόςτοσ(Externalities) τθσ χϊρασ, επειδι το ςχετικό κόςτοσ του φυςικοφ αερίου είναι μικρότερο από το αντίςτοιχο του αργοφ πετρελαίου. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)


ΤΕΥΧΟΣ 8

ΣΕΛΛΔΑ 12

Στα πλαίςια τθσ καλισ ςυνεργαςίασ με τθν τοπικι κοινωνία, πραγματοποιικθκε χρθματοδότθςθ τθσ αγοράσ ενόσ αςκενοφόρου ςτο νοςοκομείο Άργουσ. Σφμφωνα με το ιςχφον χρονοδιάγραμμα, το Ζργο αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Λοφνιο 2013. Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ ΢τακμοφ ςτο ΢τακμό τθσ ΔΕΗ ςτθ Μεγαλόπολθ.

Ο τρζχων προχπολογιςμόσ του Ζργου είναι 128.010.752,18 €. Θ ΔΕΘ κα καταβάλει το κόςτοσ ΢θχισ Σφνδεςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 4955/2006. O ΔΕΣΦΑ ζχει αιτθκεί χρθματοδότθςθ 35% από το ΕΣΡΑ, ζχει ζρκει πρόςκλθςθ από τθ Διαχειριςτικι Αρχι για ζνταξθ του ζργου ςτο ΕΣΡΑ και ςτείλαμε το Τεχνικό Δελτίο. Το υπόλοιπο κόςτοσ κα καλυφκεί από τα ίδια κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ και δανειςμό. Θ ανάκτθςθ τθσ επζνδυςθσ κα προζλκει από τα τιμολόγια μεταφοράσ, αφοφ το ποςό που δεν κα επιδοτθκεί, κα ενταχκεί ςτθ ΢υκμιηόμενθ Ρεριουςιακι Βάςθ του ΕΣΦΑ. Το Σεπτζμβριο 2011 εκδόκθκε θ Υ.Α. Ζγκριςθσ των Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του Ζργου. Στα πλαίςια εκπόνθςθσ τθσ Οριςτικισ Τοπογραφικισ Μελζτθσ, ζγιναν ςχετικζσ ςυναντιςεισ και ςε ςυνεννόθςθ με το ΥΡΕΚΑ, τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου και τουσ Διμουσ Άργουσ – Μυκθνϊν και Κορινκίων, αποφαςίςτθκε τροποποίθςθ τθσ χάραξθσ μικουσ 60χλμ, για τθν οποία εκπονικθκε Συμπλθρωματικι Ζκκεςθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, που κα υποβλθκεί αρχζσ Φεβρουαρίου 2012 ςτο ΥΡΕΚΑ. Με τθν πρόοδο τθσ παραπάνω μελζτθσ ζχουν εντατικοποιθκεί οι ενζργειεσ για τθν απόκτθςθ γθσ για τουσ εννζα ςτακμοφσ, που προβλζπονται από το βαςικό ςχεδιαςμό. Οι εργαςίεσ καταςκευισ αναμζνονται να ξεκινιςουν τζλοσ Φλεβάρθ 2012. Το Νοζμβριο 2011 υπεγράφθ θ Σφμβαςθ για τθν προμικεια ςωλινων και θ πρϊτθ παράδοςθ ςωλινα αναμζνεται το Μάρτιο 2012. Οι Διαγωνιςμοί για τθν παροχι Υπθρεςιϊν Επικεϊρθςθσ Υλικϊν και Καταςκευισ και τθν παροχι Υπθρεςιϊν Επίβλεψθσ είναι ςε εξζλιξθ . Ανακεωρικθκαν τα δεδομζνα ςτο Φάκελο Μεγάλου Ζργου, που υποβλικθκε ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ ςτισ 15 Δεκεμβρίου 2011.

Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθν 3θ Ομάδα Μετρθτικϊν/΢υκμιςτικϊν Στακμϊν (με τθ δυνατότθτα ξεχωριςτισ Σφμβαςθσ). Θ υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ αναμζνεται να γίνει εντόσ του Φεβρουαρίου 2012 και θ ολοκλιρωςι τθσ αναμζνεται το αϋ τρίμθνο του 2013. Ραράλλθλεσ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν ανακεϊρθςθ του χωροταξικοφ ςχεδίου κακϊσ και με τθν δρομολόγθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ Χρθςιδανείου με τθν ΔΕΘ ζχουν ιδθ ξεκινιςει και βρίςκονται ςε εξζλιξθ. Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ ΢τακμοφ ςτθ Θίςβθ Βοιωτίασ για τθν τροφοδότθςθ του ΢τακμοφ Ηλεκτροπαραγωγισ τθσ «ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙ΢ΒΗ΢ Α.Ε.». Με τθν υπ' αρ. 29/04-24.01.2008 Απόφαςθ του Δ.Σ. εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα του ζργου. Σε εφαρμογι των όρων τθσ Απόφαςθσ, το κόςτοσ του Μετρθτικοφ Στακμοφ κα αναλάβει θ «ΘΛΕΚΤ΢ΟΡΑ΢ΑΓΩΓΘ ΚΛΣΒΘΣ Α.Ε.». Ο Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ του ςτακμοφ εκπονικθκε από τισ Υπθρεςίεσ του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. και ολοκλθρϊκθκε ςτισ αρχζσ του 2009. Το ζργο περιλαμβάνεται ςτο 4° Group Μ & M/R. Θ Δθμοςίευςθ τθσ Ρροκιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ ζγινε ςτισ 3 Οκτωβρίου 2011. Θ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία είναι ςε εξζλιξθ και θ ολοκλιρωςι τθσ προβλζπεται το Μάιο του 2012. Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ ΢τακμοφ για τθν τροφοδότθςθ του ΢τακμοφ Ηλεκτροπαραγωγισ τθσ «ENDESA HELLAS» ςτον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίασ Με τθν υπ' αρ. 48/05 - 31.07.2008 Απόφαςθ του Δ.Σ. εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα του Στακμοφ Μζτρθςθσ για τθ μονάδα τθσ «ENDESA HELLAS Α.Ε.» ςτον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίασ. Ο Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ του Στακμοφ εκπονικθκε από τισ Υπθρεςίεσ του ΔΕΣΦΑ και ολοκλθρϊκθκε ςτισ αρχζσ του 2009. Το ζργο περιλαμβάνεται ςτθν 4° Ομάδα Μετρθτικϊν και Μετρθτικϊν και ΢υκμιςτικϊν Στακμϊν. Στθ 01.06.2010 υπεγράφθ θ ςυμφωνία ςφνδεςθσ, μζςω τθσ οποίασ κα αναλάβει το κόςτοσ του Μετρθτικοφ Στακμοφ θ εταιρεία «ENDESA HELLAS Α.Ε.» που κα τροφοδοτθκεί. Θ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ των τευχϊν για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου ολοκλθρϊκθκε. Θ Δθμοςίευςθ τθσ Ρροκιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ ζγινε ςτισ

3 Οκτωβρίου 2011. Θ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία είναι ςε εξζλιξθ και θ ολοκλιρωςι τθσ προβλζπεται το Μάιο του 2012. Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ ΢τακμοφ ςτουσ Αγίουσ Θεοδϊρουσ Κορινκίασ – MOTOR OIL B’ για τθν τροφοδότθςθ του ΢τακμοφ Ηλεκτροπαραγωγισ KORINTHOS POWER. Το ζργο περιλαμβάνεται ςτθν 4° Ομάδα Μετρθτικϊν και Μετρθτικϊν και ΢υκμιςτικϊν Στακμϊν. Ο Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ του Ζργου, ο οποίοσ εκπονικθκε από τισ Υπθρεςίεσ του ΔΕΣΦΑ, ολοκλθρϊκθκε τον Μάρτιο του 2010. Ο εν λόγω ςχεδιαςμόσ προβλζπει τθν καταςκευι ενόσ Μετρθτικοφ Στακμοφ δυναμικότθτασ 100.000 Nm3/h, με τον τίτλο: MOTOROIL B’/U-1740. Θ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία είναι ςε εξζλιξθ και θ ολοκλιρωςι τθσ προβλζπεται το Μάιο του 2012. Καταςκευι Ρροςωρινοφ Μετρθτικοφ & ΢υκμιςτικοφ Στακμοφ για τθν τροφοδότθςθ τθσ βιομθχανικισ μονάδασ τθσ ΑΛΟΥΜΛΝΛΟΝ Α.Ε (ADG III ). Το αντικείμενο του ζργου αφορά τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ Ρροςωρινοφ Μετρθτικοφ & ΢υκμιςτικοφ Στακμοφ ςτισ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρίασ Αλουμίνιον Α.Ε, με κφριο ςτόχο να καλυφκοφν οι ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ βιομθχανίασ, πζραν τθσ θλεκτροπαραγωγισ. Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 134/01 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ 24/02/2011, εγκρίκθκε θ ςφνδεςθ παράκαμψθσ τθσ βιομθχανικισ μονάδοσ με το ΕΣΦΑ. Με τθν ίδια απόφαςθ εγκρίκθκε θ προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν από τον ΔΕΣΦΑ. Θ Συμφωνία Σφνδεςθσ 366/11, που αφορά τθν τροφοδοςία τθσ βιομθχανίασ με φυςικό αζριο, υπεγράφθ ςτισ 19/04/2011. Σφμφωνα με τον ςχεδιαςμό το ζργο προβλζπεται να υλοποιθκεί κυρίωσ από δφο εργολάβουσ. Το ζνα τμιμα τθσ εργολαβίασ ζχει ανατεκεί, ενϊ για το 2ο, που αφορά ςτθν μελζτθ, προμικεια και τοποκζτθςθ θλεκτρονικοφ και θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ εκκρεμεί θ ανάκεςθ. Θ προμικεια των κφριων υλικϊν ευκφνθσ ΔΕΣΦΑ ζχει ολοκλθρωκεί και θ χρονικι ολοκλιρωςθ του ζργου αναμζνεται το Μάιο 2012. Αγωγόσ Φυςικοφ Αερίου Τψθλισ Πίεςθσ ΜΑΤΡΟΜΑΣΙ – ΜΑΝΣΟΤΔΙ Στισ 10.3.2011 υπεγράφθ Λδιωτικό Συμφωνθτικό με τθν εταιρία Θ΢ΩΝ V Α.Ε. με αντικείμενο τθν εκπόνθςθ περιβαλλοντικϊν μελετϊν του ζργου ςφνδεςθσ και τροφοδότθςθσ με Φ.Α. των μελλοντικϊν μονάδων τθσ ςτο Μαντοφδι Εφβοιασ. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)


ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

Σκοπόσ του ζργου ςφνδεςθσ (προχπολογιςμοφ 78.000.000 Ευρϊ) είναι να τροφοδοτιςει μετά τθν ολοκλιρωςι του α) δφο μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ αεριοςτροβιλικοφ ςυνδυαςμζνου κφκλου, ςυνολικισ ονομαςτικισ ιςχφοσ 1160 ΜW , που πρόκειται να καταςκευαςτοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρίασ Θ΢ΩΝ V Α.Ε. ςτθν κζςθ Φοφρνοι του Δ.Δ. Μαντουδίου Ευβοίασ και β) μία κερμικι μονάδα ονομαςτικισ ιςχφοσ 440 ΜW και μια μονάδα θλεκτροπαραγωγισ ςυνδυαςμζνου κφκλου, ςυνολικισ ονομαςτικισ ιςχφοσ 360 ΜW, που πρόκειται μελλοντικά να καταςκευαςτοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ΛΑ΢ΚΟ ΕΝΕ΢ΓΕΛΑΚΘ Α.Ε. ςτο Δ.Δ. Λάρυμνασ Ευβοίασ, για τθν τροφοδότθςθ των οποίων ζχει επίςθσ εκδθλωκεί ενδιαφζρον από τθν εταιρία.

ΣΕΛΛΔΑ 13

“Η Δραςτθριότθτα Διαχείριςθσ Ζργων ανζλαβε τθ διοίκθςθ του ζργου «Τλοποίθςθ ενόσ Μθχανογραφικοφ ΢υςτιματοσ Κατάρτιςθσ και Παρακολοφκθςθσ Προχπολογιςμοφ» του ΔΕ΢ΦΑ, ςτόχοσ του οποίου είναι θ διαμόρφωςθ ενόσ κεντρικοφ δομθμζνου ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Οικονομικισ Απόδοςθσ.”

Θ επζνδυςθ του ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνει τα εξισ: - Εγκατάςταςη αγωγού Υψηλήσ πίεςησ (80 bar), διαμζτρου 20ϋϋ και μικουσ 72 περίπου χιλιομζτρων από το Μαυρομάτι Βοιωτίασ ζωσ το Μαντοφδι Ευβοίασ (ςυμπεριλαμβάνεται και κλάδοσ 1 χλμ. προσ ΛΑ΢ΚΟ). Από το παραπάνω μικοσ περίπου τα 62 χλμ. ακολουκοφν χερςαία διαδρομι και τα 10 περίπου χλμ. υποκαλάςςια.

Δράςεισ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ

τθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ολοκλθρϊκθκαν. Θ Ρροκαταρκτικι Ρεριβαλλοντικι Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ υπεβλικθ ςτισ 05/08/2011 ςτθν αρμόδια υπθρεςία ΕΥΡΕ/ΥΡΕΚΑ ΥΡΕΚΑ και βρίςκεται ςε διαδικαςία ελζγχου. Θ υποβολι τθσ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων προβλζπεται προβλζπεται να υλοποιθκεί το Φεβρουάριο 2012. Αναβάκμιςθ ΢υςτιματοσ Επικοινωνιϊν Ε΢ΦΑ

΢τακερϊν

Σκοπόσ του ζργου είναι να αναβακμιςκεί το ςφςτθμα ςτακερϊν επικοινωνιϊν του ΔΕΣΦΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλεφωνικϊν κζντρων, προκειμζνου να υποςτθρίηει χωρθτικότθτεσ 1-10Gbps. Το ζργο από τισ 11/10/2011 βρίςκεται ςτθ φάςθ εκπόνθςθσ του βαςικοφ ςχεδιαςμοφ, που διενεργείται από Ομάδα Εργαςίασ του ΔΕΣΦΑ και προβλζπεται να ολοκλθρωκεί θ εν λόγω μελζτθ το Μάιο 2012. Στο επόμενο διάςτθμα αναμζνεται θ ςυνζχιςθ ςυγκζντρωςθσ και ανάλυςθσ όλων απαιτιςεων του ζργου, θ ςφνταξθ των εγγράφων που αφοροφν το τθλεφωνικό δίκτυο και το εςωτερικό δίκτυο των υπολογιςτϊν.

- Εγκατάςταςη δύο (2) ςταθμϊν ξεςτροπαγίδων ςτο L/V-SCR Βάγια (Launcher) και ςτο L/V-SCR Μαντοφδι (Receiver). - Εγκατάςταςθ δφο (2) Μετρθτικϊν Στακμϊν, ςτον χϊρο τθσ Θ΢ΩΝ V ςτο Μαντοφδι και δφο (2) Μετρθτικϊν Στακμϊν, ςτον χϊρο τθσ ΛΑ΢ΚΟ ςτθν Λάρυμνα, από τουσ οποίουσ ο ζνασ είναι πικανόν να είναι και ρυκμιςτικόσ. - Εγκατάςταςη τριϊν (3) Βαλβιδοςταςίων, ςτισ κζςεισ Λάρυμνα, Γαλατάκι, και Μαντοφδι. Σε όλο το μικοσ του χερςαίου αγωγοφ ζχει κεωρθκεί ότι κα τοποκετθκεί αγωγόσ ΘDPE Φ40 και κα εγκαταςτακεί 48 core οπτικι ίνα. Θ επζκταςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ τθλεπικοινωνιϊν (PDH), ζτςι ϊςτε να καλυφκοφν οι νζοι ςτακμοί κα λθφκεί υπόψθ κακϊσ επίςθσ και θ επζκταςθ του ςυςτιματοσ SCADA . Σε ότι αφορά ςτθ γεφφρωςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των δφο ακτϊν του υποκαλαςςίου τμιματοσ κα εγκαταςτακεί διπλι αςφρματθ ηεφξθ ςε ςυνδυαςμό με ςτακερι τθλεφωνικι γραμμι (back up). Ζωσ ςιμερα ζχει οριςτικοποιθκεί θ διαδρομι του αγωγοφ ςτθν χαρτογραφικι κλίμακα 1:50.000. Θ Ρροκαταρκτικι Χωροκζτθςθ των Υπζργειων Εγκαταςτάςεων κακϊσ και θ προκαταρκτικι μελζ-

Τλοποίθςθ ενόσ Μθχανογραφικοφ ΢υςτιματοσ Κατάρτιςθσ και Παρακολοφκθςθσ Προχπολογιςμοφ του ΔΕ΢ΦΑ.

Παροχι Τπθρεςιϊν Χρονικοφ Προγραμματιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ κόςτουσ των ζργων

Θ Δραςτθριότθτα Διαχείριςθσ Ζργων ανζλαβε τθ διοίκθςθ του ζργου «Υλοποίθςθ ενόσ Μθχανογραφικοφ Συςτιματοσ Κατάρτιςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρροχπολογιςμοφ» του ΔΕΣΦΑ ςτόχοσ του οποίου είναι θ διαμόρφωςθ ενόσ κεντρικοφ δομθμζνου ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ Οικονομικισ Απόδοςθσ, που κα προςφζρει τθ δυνατότθτα κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου Ρροχπολογιςμοφ εςόδων / εξόδων, κακϊσ και τθν ταχφτερθ ανάλυςθ προχπολογιςτικϊν και απολογιςτικϊν εξόδων. Στισ 15 Δεκεμβρίου εγκρίκθκε από το Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ο προχπολογιςμόσ τθσ εταιρίασ, ο οποίοσ καταρτίςτθκε επιτυχϊσ μζςω του Μθχανογραφικοφ Συςτιματοσ Κατάρτιςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρροχπολογιςμοφ.

Θ Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Ραρακολοφκθςθσ ςυνζχιςε να εργάηεται και να υποςτθρίηει ανελλιπϊσ τθν εφαρμογι ενόσ Συςτιματοσ Διοίκθςθσ μζςω ζργων (Management by Projects). Ραρείχε ςτθ Διοίκθςθ και ςτο Διοικθτικό Μθχανιςμό τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ και αναλυτικισ παρακολοφκθςθσ τθσ χρονικισ και οικονομικισ εξζλιξθσ των ζργων, άμεςθσ ανάδειξθσ των πραγματικϊν αιτιϊν, που δθμιουργοφν τα προβλιματα και τθ ςυνδρομι ςτθ διαδικαςία επίλυςθσ των προβλθμάτων.

(ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)


ΣΕΛΛΔΑ 14

ΤΕΥΧΟΣ 8

Παροχι Τπθρεςιϊν Διαχείριςθσ ΢υςτθμάτων Ποιοτικισ Διαςφάλιςθσ ζργων Θ Δ/νςθ Ροιοτικισ Διαχείριςθσ Ζργων εργάςτθκε ςε όλο αυτό το διάςτθμα με δυναμικό και αποτελεςματικό τρόπο, όπωσ απαιτείται όταν οι προτεραιότθτεσ των ζργων είναι εξίςου ςθμαντικζσ με εκείνεσ των τεχνικϊν εκνικϊν κανόνων γεγονόσ, που αντικατοπτρίηεται και ςτο τελικό αποτζλεςμα δθλαδι τθν επίτευξθ των φιλόδοξων ςτόχων που υλοποιικθκαν με τθν τελικι ανάρτθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν μεταφοράσ φυςικοφ αερίου και εγκαταςτάςεων ΥΦΑ ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ, κακϊσ επίςθσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ του εκνικοφ κανονιςμοφ “Συςτιματα Μεταφοράσ Φ.Α. με Μζγιςτθ Ρίεςθ Λειτουργίασ άνω των 16 bar”. Επίςθσ παρείχε υποςτιριξθ ςτα διάφορα τεχνικά κζματα, τα οποία αφοροφν τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια των ζργων και του περιβάλλοντοσ, όπωσ αυτά προκφπτουν ςτισ διάφορεσ φάςεισ ενόσ ζργου.

 Εκπόνθςθ Βαςικϊν Σχεδιαςμϊν ςε διάφορα ζργα αυτοδφναμα ι με τθ βοικεια Μελετθτικϊν εταιριϊν.

 Ζλεγχοσ και ζγκριςθ των Λεπτομερϊν Σχεδιαςμϊν ςε διάφορα ζργα αυτοδφναμα ι με τθ βοικεια Μελετθτικϊν εταιριϊν.

ζργων.

Οργανωτικά Θζματα

 Κατάρτιςθ Ρροτάςεων Μεταφοράσ Κόςτουσ Ζργων υπό εκτζλεςθ ςτα πάγια του ΔΕΣΦΑ.

 Κατάρτιςθ Ρροτάςεων Κατανομισ Επιχορθγιςεων Ζργων ςτα πάγια του ΔΕΣΦΑ.

 Κατάρτιςθ Ρροτάςεων Μεταφοράσ Κόςτουσ Ζργων υπό εκτζλεςθ ςτα πάγια τθσ ΔΕΡΑ.

 Κατάρτιςθ Ρροτάςεων Κατανομισ Επιχορθγιςεων Ζργων ςτα πάγια τθσ ΔΕΡΑ.

 Υποςτιριξθ ςτθ διαχείριςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ΔΕΣΦΑ.

 Συμμετοχι ςτελεχϊν ςε διάφορεσ Επιτροπζσ για τθν Ρροςωρινι ι / και Οριςτικι Ραραλαβι Συμβάςεων Ζργων & Υπθρεςιϊν, που ζχουν ολοκλθρωκεί.

 Ραροχι υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Συμβοφλου προσ ΔΕΡΑ ι τρίτων εταιριϊν και ςτα πλαίςια παράλλθλων επιχειρθματικϊν δράςεων παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε ζργα εγκατάςταςθσ Φ.Α. τρίτων.

 Αναδιάρκρωςθ

Δραςτθριοτιτων

Διαχείριςθσ Ζργων

 Για τθν αποτελεςματικότερθ διοίκθςθ των ζργων τθσ εταιρίασ και προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ διαχειριςτικι επάρκεια και κατ’ επζκταςθ θ χρθματοδότθςθ των ζργων ανάπτυξθσ του ΕΣΦΑ ςυνεχίςτθκε με ομαλό τρόπο, θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων τθσ, μζςω τθσ καταγραφισ των Ανκρωποωρϊν, όλου του προςωπικοφ τθσ Δραςτθριότθτασ Διαχείριςθσ Ζργων.

 Ο μθχανιςμόσ διάχυςθσ ςτουσ εμπλεκόμενουσ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν για τθ διαχείριςθ των Ζργων βρίςκεται ςε πλιρθ λειτουργία και από το τζλοσ του 2010 κανζνα ζργο δεν υποςτθρίηεται πλζον διαχειριςτικά από εξωτερικό Project Manager.

 Τεχνικι Υποςτιριξθ ςε Αιτιματα / Ερωτιςεισ / Εξαγωγι Αποτελεςμάτων, που αφοροφν το G.I.S. ΔΕΣΦΑ.

 Ζλεγχοσ – παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ περιοχϊν με γεωτεχνικά προβλιματα ευςτάκειασ ςτο ενεργό ΕΣΦΑ. Ραροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτθ Διεφκυνςθ Λειτουργίασ ςτα ςυγκεκριμζνα κζματα.

 Υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο των διαφόρων Συμβάςεων.

 Ραροχι Υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ Συμβάςεων

 Διαρκισ Υποςτιριξθ των Τεχνικϊν Δελτίων των προγραμματιςμζνων υποβλθκειςϊν, ενταγμζνων Ρράξεων των αντιςτοίχων Ζργων προσ τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (Διαχειριςτικι Αρχι, Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Υπουργείο Οικονομικϊν, κλπ).

 Υποςτιριξθ ςτθ διαδικαςία ζνταξθσ των ζργων ςε χρθματοδοτικά προγράμματα.

 Υποςτιριξθ κατά τθν υποβολι αιτθμάτων και τθν ζγκριςθ Δανείων από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων για χρθματοδότθςθ των

“Ο μθχανιςμόσ διάχυςθσ ςτουσ εμπλεκόμενουσ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν για τθ διαχείριςθ των Ζργων βρίςκεται ςε πλιρθ λειτουργία και από το τζλοσ του 2010 κανζνα ζργο δεν υποςτθρίηεται πλζον διαχειριςτικά από εξωτερικό Project Manager.”


ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

ΣΕΛΛΔΑ 15

Δράςεισ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ ΢υςτθμάτων Ποιοτικισ Διαςφάλιςθσ Ζργων “Ο ΔΕ΢ΦΑ μπορεί επάξια να ςτακεί ςτον χϊρο τθσ Ευρωπαϊκισ βιομθχανίασ αερίου ωσ Διαχειριςτισ ΢υςτθμάτων Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου με τεχνικι επάρκεια ζχοντασ εκπλθρϊςει τισ απαιτιςεισ περί τεχνικϊν κανόνων του ου 2 και 3ου Ενεργειακοφ Πακζτου.” ζργων φυςικοφ αερίου εξαςφαλίηει ότι το ζργο καταςκευάηεται και λειτουργεί, ζτςι ϊςτε να προςτατεφονται οι ηωζσ και οι περιουςίεσ του γενικότερου κοινοφ κακϊσ και το περιβάλλον.

Θ Δ/νςθ Ροιοτικισ Διαχείριςθσ Ζργων είναι μία ςχετικά νεοςφςτατθ διεφκυνςθ του ΔΕΣΦΑ (2010), θ οποία ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ καταςκευισ των ςυςτθμάτων μεταφοράσ και των εγκαταςτάςεων φυςικοφ αερίου και υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου. Μζςα από τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ ποιοτικισ διαχείριςθσ, το οποίο με τθν παρακολοφκθςθ κρίςιμων ςταδίων είτε ςτα ζργα καταςκευισ είτε ςτθν καταςκευι των υλικϊν και με τθν ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων μερϊν επιβεβαιϊνει τθν ςωςτι ποιοτικι και αςφαλι καταςκευι των ςυςτθμάτων μεταφοράσ και των διαφόρων εγκαταςτάςεων φυςικοφ αερίου ςυμπεριλαμβανομζνων των εγκαταςτάςεων υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου. Ραράλλθλα παρζχει υποςτιριξθ ςτουσ Διευκυντζσ Ζργων για διάφορα τεχνικά κζματα τα οποία αφοροφν άμεςα τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια των ζργων και του περιβάλλοντοσ κακϊσ και τθν αςφάλεια και υγιεινι ςτθν εργαςία, και τα οποία προκφπτουν ςε διάφορεσ φάςεισ τθσ πραγματοποίθςθσ ενόσ ζργου (μελζτθ, ςτάδιο προςφοράσ, προμικεια υλικϊν, καταςκευι κτλ). Οι παραπάνω διεργαςίεσ ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν καταςκευι ενόσ ςυςτιματοσ φυςικοφ αερίου το οποίο χαρακτθρίηεται από πολφ υψθλά επίπεδα ποιότθτασ και αςφαλείασ ςτθν λειτουργία του, που είναι κατάλλθλο για χριςθ για ζνα χρονικό διάςτθμα πολφ μεγαλφτερο από τθν τυπικι διάρκεια ηωισ για τθν οποία ςχεδιάηεται. Επίςθσ θ ποιοτικι διαχείριςθ

Θ Δ/νςθ Ροιοτικισ Διαχείριςθσ Ζργων εργάςτθκε ςε όλο αυτό το διάςτθμα με δυναμικό και αποτελεςματικό τρόπο, όπωσ απαιτείται όταν οι προτεραιότθτεσ των ζργων είναι εξίςου ςθμαντικζσ με εκείνεσ των τεχνικϊν εκνικϊν κανόνων γεγονόσ που αντικατοπτρίηεται και ςτο τελικό αποτζλεςμα δθλαδι τθν επίτευξθ των φιλόδοξων ςτόχων που υλοποιθκικαν με τθν τελικι ανάρτθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν μεταφοράσ ΦΑ (Απρίλιοσ 2011) και εγκαταςτάςεων ΥΦΑ (Νοζμβριοσ 2011) ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ, κακϊσ επίςθσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ του εκνικοφ τεχνικοφ κανονιςμοφ "Συςτιματα Μεταφοράσ ΦΑ με Μζγιςτθ Ρίεςθ Λειτουργίασ άνω των 16 bar".

Εκνικοί Σεχνικοί Κανόνεσ Ειςιγθςθ προσ ΤΠΕΚΑ Ολοκλθρϊκθκε θ δθμόςια διαβοφλευςθ δια τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ του εκνικοφ τεχνικοφ κανονιςμοφ "Συςτιματα Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου με Μζγιςτθ Ρίεςθ Λειτουργίασ άνω των 16 bar" που ειςθγθκικαμε ςτο ΥΡΕΚΑ. Ο ςτόχοσ είναι ςαφϊσ όχι μόνο τθσ εταιρίασ, αλλά και τθσ χϊρασ. Σθμειϊνουμε ότι λάβαμε πολφ κετικά ςχόλια περί τεχνικοφ εγγράφου υψθλισ ποιότθτασ από άλλεσ εταιρίεσ Διαχειριςτζσ Συςτθμάτων Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου τθσ ΕΕ κακϊσ και από Ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ Ρροτυποποίθςθσ.

Εςωτερικι Εκπαίδευςθ

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ΔΕ΢ΦΑ Σφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν μεταφοράσ ΦΑ και εγκαταςτάςεων ΥΦΑ εςωτερικι διαβοφλευςθ ΔΕΣΦΑ με αποτζλεςμα τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ και τελικι ανάρτθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ. Ο ςτόχοσ είναι όχι μόνον τθσ εταιρείασ αλλά και τθσ χϊρασ. Ολοκλθρϊκθκε το ζργο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που εκκρεμοφςε ςτθν εταιρεία για μια ςειρά ετϊν, με αρχικι εκκίνθςθ το 2006. Ο ΔΕΣΦΑ μπορεί επάξια να ςτακεί ςτον χϊρο τθσ Ευρωπαϊκισ βιομθχανίασ αερίου ωσ Διαχειριςτισ Συςτθμάτων Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου με τεχνικι επάρκεια ζχοντασ εκπλθρϊςει τισ απαιτιςεισ περί τεχνικϊν κανόνων του 2ου και 3ου Ενεργειακοφ Ρακζτου, δθλαδι των Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν 2009/73/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ οι οποίεσ ζχουν μεταφερκεί ςτθν εκνικι νομοκεςία με τουσ Νόμουσ 4001/2011 και 3428/2005 αντίςτοιχα.

Στθν Διεφκυνςθ Ροιοτικισ Διαχείριςθσ Ζργων για τθν εκπλιρωςθ των εργαςιϊν μασ διενεργοφμε ςυνεχι εκπαίδευςθ όχι μόνον ςυμμετζχοντασ ςε ςεμινάρια, αλλά διενεργοφμε και κακθμερινι εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων δια τθσ εκμάκθςθσ τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ τεχνικισ νομοκεςίασ αλλά και των προτφπων εφαρμογισ και των κωδίκων για τθν ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν μεταφοράσ φα και εγκαταςτάςεων ΥΦΑ, αλλά και των εκνικϊν τεχνικϊν κανονιςμϊν.


ΣΕΛΛΔΑ 16

ΤΕΥΧΟΣ 8

ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ΢, ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ & ΡΤΘΜΙ΢ΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ τοπο τθσ ΢ΑΕ. Στόχοσ είναι ο Κανονιςμόσ Τιμολόγθςθσ να εγκρικεί ζωσ τα τζλθ Φεβρουαρίου 2012.

 Σε εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Διυ-

 Στα πλαίςια ανάπτυξθσ του ζργου “Αγωγόσ Κομοτθνι – Κεςπρωτία / Χερςαίο τμιμα του Ελλθνοϊταλικοφ Αγωγοφ” ανατζκθκε ςτισ τράπεηεσ Emporiki Bank– Credit Agricole CIB θ εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν εφρεςθ του βζλτιςτου χρθματοδοτικοφ ςχιματοσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου. Στισ 29 Νοεμβρίου ζγινε παρουςίαςθ ςτο Λονδίνο τθσ τελικισ μελζτθσ ςτθν Κοινοπραξία Shah Deniz, προκειμζνου να αξιολογιςουν τον αγωγό διαμετακόμιςθσ ITGI. Στα τζλθ Δεκεμβρίου 2011 απεςτάλθ θ τελικι μελζτθ θ οποία εγκρίκθκε από τον ΔΕΣΦΑ.

 Μετά τθν επίςθμθ υποβολι του ςχεδίου Κανονιςμοφ Τιμολόγθςθσ από τον ΔΕΣΦΑ ςτθ ΢ΑΕ, θ τελευταία ζκεςε το κείμενο ςε Δθμόςια Διαβοφλευςθ από τισ 21.10.2011 ζωσ τισ 09.01.2012. Το ςχζδιο Κανονιςμοφ Τιμολόγθςθσ ςυνοδευόταν και από το ςχζδιο Τιμολογίου Χρζωςθσ Χριςθσ ΕΣΦΑ το οποίο κα αποτελζςει –μετά τισ όποιεσ αλλαγζσ προκφψουν από τθ διαβοφλευςθ- τθ βάςθ για τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Τιμολογίων.

 Ο ΔΕΣΦΑ προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν πρόταςι του ςχετικά με τθ νζα μεκοδολογία τιμολόγθςθσ οργάνωςε θμερίδα ςχετικά με το κζμα ςτισ 28 Νοεμβρίου 2011. Στθν θμερίδα που πραγματοποιικθκε ςτο ξενοδοχείο «Μεγάλθ Βρετανία» μετείχαν όλοι οι φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά Φυςικοφ Αερίου.

 Τα αποτελζςματα τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ ζχουν ιδθ αναρτθκεί ςτον ιςτό-

πουργικισ Επιτροπισ Αποκρατικοποιιςεων και του ν. 3985 που αφορά ςτο Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2012–2015, θ Δ΢.Σ.Α.&΢.Κ. μαηί με τθν Δραςτθριότθτα Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ςυνεργάηεται ςτενά με τουσ Συμβοφλουσ που ζχουν επιλεγεί, ϊςτε να αποτιμθκεί θ αξία του ΔΕΣΦΑ, και να ετοιμαςκοφν οι τεχνικζσ, οικονομικζσ, κλπ. εκκζςεισ για τον ΔΕΣΦΑ από ανεξάρτθτουσ ςυμβοφλουσ (Vendor Due Diligence). Στα πλαίςια αυτά, τον Δεκζμβριο 2011, μετά από διαγωνιςτικι διαδικαςία, επελζγθ θ εταιρεία Συμβοφλων Shaw Consultants International, για τθ διεξαγωγι τθσ Ενδελεχοφσ Τεχνικισ Επιςκόπθςθσ του ΔΕΣΦΑ. Με τθν επιλογι αυτι ολοκλθρϊνεται θ ομάδα των Συμβοφλων για τισ ανωτζρω εκκζςεισ (ζχουν ιδθ επιλεγεί Οικονομικόσ Σφμβουλοσ και Νομι κόσ Σφμβουλοσ για τισ αντίςτοιχεσ επιςκοπιςεισ).

 Τον Δεκζμβριο του 2011 εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΔΕΣΦΑ το Ρρόγραμμα Δράςθσ 2012. Επίςθσ εγκρίκθκε το Επιχειρθςιακό Σχζδιο τθσ εταιρείασ για τα ζτθ 20122021. Το Επιχειρθςιακό Σχζδιο ζχει ωσ εκκίνθςθ τον προχπολογιςμό του 2012 και βαςίηεται ςτθν πρόταςθ του  ΔΕΣΦΑ για τον Κανονιςμό Τιμολόγθςθσ. Πταν εγκρικεί ο Κανονιςμόσ Τιμολόγθςθσ από τθ ΢ΑΕ, κα υπάρξει επικαιροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ ςχεδίου.

 Σε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ Διοίκθςθσ (Αρ. 113/13.04.2011) για τθν ανάπτυξθ ΢υκμιςτικϊν Λογαριαςμϊν, θ Δ΢.Σ.Α.&΢.Κ μζςω του κ. Ε. Καρλζτςου ζχει αναλάβει ςυντονιςτικό ρόλο. Σε ςτενι ςυνεργαςία με το Λογιςτιριο και τθν εταιρεία ςυμβοφλων πλθροφορικισ αναπτφχκθκε θ  ςχετικι εφαρμογι.

 Συγκεκριμζνα πρόκειται για ζνα νζο Κακολικό ΢υκμιςτικϊν Λογαριαςμϊν ςτο ςφςτθμα SAP το οποίο ζχει ιδθ τεκεί ςε λειτουργία από τθν αρχι του 2012. Το ζργο αυτό είναι δυναμικό κα διευκολφνει ςε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίηοντα τθν παρακολοφκθςθ και βελτιςτοποίθςθ του

“Ο ΔΕ΢ΦΑ προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν πρόταςι του ςχετικά με τθ νζα μεκοδολογία τιμολόγθςθσ οργάνωςε θμερίδα ςχετικά με το κζμα ςτισ 28 Νοεμβρίου 2011.”

Κανονιςμοφ Τιμολόγθςθσ. Για τθν εξζλιξθ του ζργου αυτοφ δόκθκαν ςαφείσ κακοδθγθτικζσ εντολζσ ςε όλεσ τισ μονάδεσ τθσ εταιρείασ προκειμζνου οι καταχωριςεισ να γίνονται και ςτουσ ρυκμιςτικοφσ λογαριαςμοφσ από 1.1.2012. Μετά τθν δθμοςίευςθ τθσ 1θσ ανακεϊρθςθσ του Κϊδικα Διαχείριςθσ του ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’ 2227/04.10.2011), ακολοφκθςε θ επεξεργαςία των Ρροτφπων Συμβάςεων Μεταφοράσ και ΥΦΑ ϊςτε να υπάρχει ςυμβατότθτα με τθν ιςχφουςα ζκδοςθ του Κϊδικα, οι δε προτεινόμενεσ αλλαγζσ / προςκικεσ επί των Συμβάςεων εςτάλθςαν προσ ζγκριςθ ςτθν ΢ΑΕ τθν 31.10.2011. Ραράλλθλα, πραγματοποιικθκε επεξεργαςία τθσ ςφςταςθσ τθσ ΢ΑΕ ςχετικά με τθν Ρρότυπθ Σφμβαςθ Μελλοντικισ Δυναμικότθτασ. Στισ 14.11.2011 αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ θ πρότυπθ Αίτθςθ Δζςμευςθσ Μελλοντικισ Δυναμικότθτασ, με τθν αίρεςθ πικανϊν τροποποιιςεων μετά τθν ζγκριςθ από τθ ΢ΑΕ τθσ ανωτζρω Σφμβαςθσ, τθσ οποίασ θ Αίτθςθ αποτελεί Ραράρτθμα. Ρεραιτζρω ςτάδια είναι θ δθμόςια διαβοφλευςθ και θ ζγκριςθ από τθ ΢ΑΕ τθσ πρόταςθσ. Θ Δ/νςθ ςυμμετείχε ςτθν ανάλυςθ και ολοκλιρωςθ τθσ ζκκεςθσ για τθν Εκτίμθςθ Επικινδυνότθτασ για το φυςικό αζριο, κατ' εφαρμογι των διατάξεων του Κανονιςμοφ για τθν Αςφάλεια Εφοδιαςμοφ (994 / 2010), ςε ςυνεργαςία με τθν ΢ΑΕ (ςυντονιςτισ) και τον ΔΕΣΜΘΕ.


ΣΕΛΛΔΑ 17

ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ΢ & ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤ΢Η΢ Διεφκυνςθ ΤΦΑ Ενεργειακι Απόδοςθ Μονάδασ ΢ΗΘΤΑ Το 4ο τρίμθνο του 2011 θ μονάδα ΣΘΚΥΑ τθσ ΢εβυκοφςασ λειτουργεί ςυνεχϊσ ςτο 50% τθσ δυναμικότθτάσ τθσ και ςε ςτακερό φορτίο (92% τθσ μιασ ΜΕΚ). Θ εκμετάλλευςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ ςτθν αεριοποίθςθ ΥΦΑ, θ κάλυψθ τθσ εγκατάςταςθσ ςε θλεκτρικι ενζργεια αλλά και θ πϊλθςθ τθσ πλεονάηουςασ είναι τα ςθμαντικότερα οφζλθ από τθ λειτουργία τθσ μονάδασ ςτθν εγκατάςταςθ ΥΦΑ. Θ Απόδοςθ τθσ μονάδασ κυμαίνεται κατά μζςο όρο ςτο 88%. Ενεργειακή Απόδοζη ΣΗΘΥΑ για ηο 4ο Τρίμηνο 2011 Δ΢ΜΦΑ

12%

~1.3% gas sendout

Gas Sendout

1% 14% ΓΔ΢ΜΗΔ

26%

΢ΗΘΤΑ 47%

ΤΦΑ ΓΙΔΡΓΑ΢ΙΑ

Καηανάλωζη Ηλεκηρικής Δνέργειας ΤΦΑ Ανάκηηζη Θερμικής Δνέργειας ΤΦΑ Ηλεκηρική Δνέργεια προς ΓΔ΢ΜΗΔ Ιδιοκαηανάλωζη ΢ΗΘΤΑ Απώλειες Μονάδας ΢ΗΘΤΑ

Ενεργειακι Απόδοςθ Μονάδασ ΣΘΚΥΑ

Από το 2009 ζωσ τον Αφγουςτο του 2011 θ μονάδα είχε τθ δυνατότθτα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ για ιδιοκατανάλωςθ ςτθν εγκατάςταςθ τθσ ΢εβυκοφςασ και πϊλθςθσ ςτο δίκτυο, μόνο του 20% τθσ ςυνολικά παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από τθ μονάδα επζφερε μείωςθ του κόςτουσ των τιμολογίων τθσ εγκατάςταςθσ προσ τθν ΔΕΘ περί το 70%. Θ ανακτϊμενθ κερμικι ενζργεια από τθ μονάδα ΣΘΚ, ςτθν διαδικαςία αεριοποίθςθσ του ΥΦΑ ανεβάηει το βακμό απόδοςισ τθσ περίπου ςτο 90%. Ο εξαιρετικά υψθλόσ βακμόσ απόδοςθσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτθ μονάδα να κατατάςςεται ςε εκείνεσ τθσ υψθλισ απόδοςθσ, με όλα τα πλεονεκτιματα των εν λόγω μονάδων ςτθν πϊλθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ.

Τον Αφγουςτο του 2011, ςτα πλαίςια του νόμου που ψθφίςτθκε τότε (Ν. 4001/2011 – Τρίτο Ενεργειακό) και μετά από ειςθγιςεισ τθσ εταιρίασ, με ςχετικι απόφαςθ τθσ ΢ΑΕ, θ άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ ΣΘΚ τθσ εγκατάςταςθσ ΥΦΑ μετατρζπεται ςε άδεια ΣΘΚΥΑ, όπου θ εγκατάςταςθ εκτόσ από τθν βαςικι τθσ δραςτθριότθτα τθσ αεριοποίθςθσ ΥΦΑ, αποκτά και μία δεφτερθ δραςτθριότθτα, τθν παραγωγι και πϊλθςθ τθσ πλεονάηουςασ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο δίκτυο (δίχωσ να ιςχφει πλζον δθλαδι θ παλαιά ποςόςτωςθ του 20%), προσ όφελοσ τθσ εγκατάςταςθσ και των Χρθςτϊν του Συςτιματοσ. Στο τελευταίο τρίμθνο του 2011 τα επίπεδα παραγωγισ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ από τθ μονάδα ΣΘΚΥΑ, αποτυπϊνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWh)

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000

1000 500 0 Οκηώβριος

ΕΞΑΓΩΜΕΝΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νοέμβριος

Το 2007 ολοκλθρϊκθκε το ζργο τθσ αναβάκμιςθσ και αυξικθκε ο ρυκμόσ εκφόρτωςθσ. Ραράλλθλα, θ μετζπειτα απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ ΦΑ και θ ειςαγωγι φορτίων ΥΦΑ νζων χρθςτϊν ςτθ ΢εβυκοφςα, οδιγθςε ςτθν αφξθςθ τθσ χριςθσ τθσ εγκατάςταςθσ και ςτθν ςυνεπακόλουκθ ειςαγωγι μεγαλφτερων ποςοτιτων ΥΦΑ ςτθν ελλθνικι αγορά. Ο ςτακμόσ ΥΦΑ μπορεί να υποδεχτεί πλζον πολλά διαφορετικά και μεγαλφτερθσ χωρθτικότθτασ, πλοία. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ςθμαντικι μείωςθ του κόςτουσ εκφόρτωςθσ ανά μονάδα ΥΦΑ.

1500

Για τα ζτθ 2009 (να ςθμειωκεί ότι το 2009 ο ΣΘΚ βριςκόταν ςε δοκιμαςτικι λειτουργία) ζωσ το 2011 τα επίπεδα παραγωγισ, πϊλθςθσ και ιδιοκατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τθ μονάδα ΣΘΚΥΑ ιταν τα εξισ:

Ειςαγωγζσ LNG – Αεριοποίθςθ Φ.Α

Γεκέμβριος

ΚΑΤ/ΜΕΝΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο αρικμόσ των πλοίων που πιςτοποιθκικαν από το 2007 και μετά, ανζρχεται ςτα 42, το ςθμαντικά μεγαλφτερο ποςοςτό εκ των οποίων πιςτοποιικθκε από τον Απρίλιο του 2010 και μετά, οπότε άρχιςε να ιςχφει ο Κϊδικασ Διαχείριςθσ του ΕΣΦΑ και θ ουςιαςτικι απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ φυςικοφ αερίου.


ΣΕΛΛΔΑ 18

ΤΕΥΧΟΣ 8

Διεφκυνςθ Εμπορίασ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Παροχι Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Στο πλαίςιο παροχισ υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςτο Εκνικό Σφςτθμα Μεταφοράσ, θ Δ/νςθ Εμπορίασ ΢υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν:

 εξζταςε τζςςερα (4) αιτιματα για τθν παροχι Υπθρεςιϊν Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου.

 προχϊρθςε ςτθ ςφναψθ τριϊν (3) νζων Συμβάςεων για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν Μεταφοράσ.

 προχϊρθςε

ςτθν ανακεϊρθςθ δεκαπζντε (15) Συμβάςεων Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ.

Επιπλζον ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ:

 εκπόνθςε τον ετιςιο προγραμματιςμό εκφόρτωςθσ Φορτίων ΥΦΑ για το 2012.

 εξζταςε για πρϊτθ φορά Αίτθςθ Τροποποίθςθσ του Τελικοφ Μθνιαίου Ρρογράμματοσ ΥΦΑ, κατόπιν τθσ δθμοςίευςθσ και εφαρμογισ τθσ Ανακεϊρθςθσ 1 του Κϊδικα Διαχείριςθσ του ΕΣΦΑ.

 παρείχε ςτοιχεία και διευκρινίςεισ προσ τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ.

 ςφναψε με τθ ΔΕΡΑ Λδιωτικά Συμφωνθτικά ςχετικά με τθν προμικεια Αερίου Λειτουργίασ κατά το Ζτοσ 2010. Θ Διεφκυνςθ Εμπορίασ ΢υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν ικανοποιϊντασ ςχετικά αιτιματα Χρθςτϊν προζβθ ςτθ ςφναψθ νζων Συμβάςεων Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ κακϊσ και ςτθν ανακεϊρθςθ υφιςτάμενων ςυμβάςεων. Συγκεκριμζνα κατά το τρίμθνο Οκτωβρίου 2011 - Δεκεμβρίου 2011:

 Ζλαβε χϊρα θ εκκακάριςθ των Συμβάςεων Μεταφοράσ Τ-0008/2010, Τ0044/2011 και τθσ Τ-0045/2011 λόγω λιξθσ των Συμβάςεων.

τισ Απϊλειεσ ςτο ΕΣΜΦΑ.

 Εκκακαρίςτθκαν όλα τα Τιμολόγια των Συμβάςεων Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ και Διάκεςθσ Ενζργειασ ΥΦΑ για ςκοποφσ Εξιςορρόπθςθσ για όλο το ζτοσ 2011, λόγω αλλαγισ του ςυντελεςτι ΣΕΥ.

 Ζλαβε χϊρα θ αναπροςαρμογι του 4ου τριμινου του προχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2011.

 Εκπονικθκε προχπολογιςμόσ για το ζτοσ 2012.

 Δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ το Αρχικό και Τελικό Μθνιαίο Ρρόγραμμα εκφόρτωςθσ Φορτίων ΥΦΑ, κακϊσ και οι ανακεωριςεισ αυτϊν που αφοροφςαν τουσ εν λόγω Μινεσ.

 Δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ το Αρχικό και Τελικό Ετιςιο Ρρόγραμμα Εκφορτϊςεων Φορτίων ΥΦΑ για το ζτοσ 2012.

 Απεςτάλθ αναφορά Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ από ΣΘΚΥΑ ΢εβυκοφςασ ςε ΔΕΣΜΘΕ που αφοροφςε τουσ εν λόγω μινεσ. Στο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ οι εμπλεκόμενεσ οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ παρακολοφκθςαν τθν ομαλι εκτζλεςθ των Συμβάςεων Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ ενθμερϊνοντασ τουσ Χριςτεσ ςχετικά με τθν παραβίαςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων και επιβάλλοντασ πρόςτιμα, όταν κάτι τζτοιο κρίκθκε αναγκαίο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου, ςτο πλαίςιο των οριηομζνων ςτον Κϊδικα Διαχείριςθσ ΕΣΦΑ. Επιπλζον, πραγματοποιικθκε ςειρά ςυναντιςεων με δυνθτικοφσ Χριςτεσ του ΕΣΦΑ, προκειμζνου να εξθγθκεί θ εφαρμογι του ιςχφοντοσ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου τθσ αγοράσ Φυςικοφ Αερίου και να απαντθκοφν ςχετικά ερωτιματα των ενδιαφερομζνων.

 Ρροχωριςαμε ςτθν εκπόνθςθ των Τιμολογίων Εκκακάριςθσ Χρζωςθσ Ευελιξίασ Ρρομικειασ ΥΦΑ για ςκοποφσ εξιςορρόπθςθσ του ΕΣΜΦΑ και Λςοςκελιςμοφ του Λογαριαςμοφ Εξιςορρόπθςθσ για το ζτοσ 2010.

 Ζλαβε χϊρα θ εκκακάριςθ των Τιμολογίων των Λδιωτικϊν Συμφωνθτικϊν SLA 0042 & SLA 0043 που αφοροφν τισ Λδιοκαταναλϊςεισ και

Κατάρτιςθ ΢φμβαςθσ 446/11 με τθν εταιρία KEMA International B.V. Τον Δεκζμβριο του 2011 υπογράφθκε μεταξφ KEMA International B.V. και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θ Σφμβαςθ 446/11 για τθ ςφνταξθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΕΣΦΑ και ξεκίνθςε θ πρϊτθ φάςθ τθσ Σφμβαςθσ που περιελάμβανε τθν ενθμζρωςθ τθσ εταιρείασ

KEMA για τθ λειτουργία και τισ απαιτιςεισ του ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΕΣΦΑ. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ είναι οκτϊ (8) εβδομάδεσ. Μετά το πζρασ αυτισ τθσ περιόδου, ο ΔΕΣΦΑ κα προβεί ςε προκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια του Συςτιματοσ. Ραράλλθλα, το Τμιμα Υποςτιριξθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ςυνεχίηει τθ βελτίωςθ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΢υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν του ΔΕΣΦΑ προκειμζνου αυτό να τεκεί ςε Λειτουργία το επόμενο τρίμθνο και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ του ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΕΣΦΑ. Σθμειϊνεται ότι το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα ΢υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν λειτουργεί αδιαλείπτωσ, χωρίσ να ζχει αναφερκεί οιαδιποτε ςοβαρι δυςλειτουργία ι διακοπι τθσ λειτουργίασ του από τον Λοφλιο του 2011.

“Η Διεφκυνςθ Εμπορίασ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν ικανοποιϊντασ ςχετικά αιτιματα Χρθςτϊν προζβθ ςτθ ςφναψθ νζων ΢υμβάςεων Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΤΦΑ, κακϊσ και ςτθν ανακεϊρθςθ υφιςτάμενων ςυμβάςεων”.


ΣΕΛΛΔΑ 19

ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ροισ Αερίου

Αναβάκμιςθ Μ΢΢ ΢ιδθροκάςτρου Ολοκλθρϊκθκε από ομάδα εργαςίασ, αποτελοφμενθσ από τεχνικό προςωπικό των Διευκφνςεων Διαχείριςθσ ΢οισ Αερίου και Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ ΕΣΜΦΑ, το conceptual design τθσ Β’ Φάςθσ Αναβάκμιςθσ του ΜΣΣ Σιδθροκάςτρου, θ οποία περιλαμβάνει τθ δυνατότθτα τθσ μθ επανδρωμζνθσ λειτουργίασ του, τθν αντικατάςταςθ των μετρθτϊν orifice από ultrasonic κακϊσ και τθ δυνατότθτα τθσ φυςικισ ανάςτροφθσ ροισ προσ το Σφςτθμα Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου τθσ Βουλγαρίασ. ΢υμπιεςτισ Νζασ Μεςιμβριασ Στα πλαίςια του Ζργου του Συμπιεςτι Νζασ Μεςιμβριασ, θ Δ/νςθ Διαχείριςθσ ΢οισ Αερίου προχϊρθςε ςτθν αναςκόπθςθ εγγράφων, τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ τθλεπικοινωνιακισ διαςφνδεςθσ του Στακμοφ με το Σφςτθμα Τθλεποπτείασ & Τθλεχειριςμοφ (SCADA), ςτο ςχεδιαςμό τθσ μθ επανδρωμζνθσ λειτουργίασ του μζςω του ςυςτιματοσ SCADA, κακϊσ και ςτθν αναςκόπθςθ εγγράφων ςχεδιαςμοφ που υπζβαλε ο Ανάδοχοσ και αφοροφςαν ςτο Τοπικό Σφςτθμα Ελζγχου (DCS) του Στακμοφ και ςτθ διαςφνδεςι του με τα υπόλοιπα υποςυςτιματα του. Συμμετοχι προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ ςτα εκπαιδευτικά ςεμινάρια που παρζχονται από τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ Καταςκευισ του Ζργου.

ου, υλοποιικθκε θ μεταφορά και μόνιμθ αποκικευςθ δεδομζνων τιμολόγθςθσ από Μετρθτικοφσ/΢υκμιςτικοφσ Στακμοφσ του ΕΣΦΑ ςτο Σφςτθμα Τθλεποπτείασ & Τθλεχειριςμοφ (SCADA). Τα δεδομζνα αυτά κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο μζλλον από το Θλεκτρονικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα που απαιτείται να εγκαταςτακεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κϊδικα Διαχείριςθσ του ΕΣΦΑ. Ημεριςιεσ Δθλϊςεισ ΦΑ Χρθςτϊν Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό 715/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ξεκίνθςε ςε κακθμερινι βάςθ θ δθμοςίευςθ από τθ Δ/νςθ Διαχείριςθσ ΢οισ Αερίου ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ οι Θμεριςιεσ Δθλϊςεισ Φυςικοφ Αερίου των Χρθςτϊν κακϊσ και Λςτορικά ςτοιχεία Ανωτζρασ Κερμογόνου Δφναμθσ ςε Σθμεία Ειςόδου / Εξόδου του ΕΣΦΑ. Ετιςιοσ ΢χεδιαςμόσ Εξιςορρόπθςθσ Φορτίου Ρραγματοποιικθκε τροποποίθςθ του Ετιςιου Σχεδιαςμοφ Εξιςορρόπθςθσ Φορτίου για το Ζτοσ 2012, ςχετικά με τθν μεκοδολογία υπολογιςμοφ τθσ Δεςμευμζνθσ Μεταφορικισ Λκανότθτασ ςτο Σθμείο Ειςόδου «Αγία Τριάδα» για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εξιςορρόπθςθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου, θ οποία και ενεκρίκθ από τθ ΢υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ. Αρχείο Ποιότθτασ Δθμιουργία και αποςτολι λεπτομεροφσ αρχείου ποιότθτασ τθσ τελευταίασ πενταετίασ για όλα τα ςθμεία Ειςόδου / Εξόδου του ΕΣΦΑ ςτον ENTSOG, ςφμφωνα με απαίτθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.

IGI & Ε΢ΦΑ Ρροςωπικό τθσ Δ/νςθσ ςυμμετείχε ενεργά ςτο Βαςικό Σχεδιαςμό των Ζργων τθσ Αναβάκμιςθσ του Συςτιματοσ Στακερϊν Επικοινωνιϊν του ΕΣΦΑ και του Ελλθνο-ιταλικοφ αγωγοφ (IGI). Λειτουργικά Δεδομζνα Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ δθμοςίευςθ αξιόπιςτων λειτουργικϊν δεδομζνων ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 715/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-

Μελζτθ Εκτίμθςθσ Επικινδυνότθτασ Θ Δ/νςθ Διαχείριςθσ ΢οισ Αερίου μαηί με άλλεσ Διευκφνςεισ του ΔΕΣΦΑ ςυμμετείχε ενεργά ςτθν ομάδα εργαςίασ που ςυςτικθκε από τθ ΢ΑΕ με ςκοπό τθν μελζτθ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ ωσ προσ τθν αςφάλεια εφοδιαςμοφ τθσ Ελλάδοσ με φυςικό αζριο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Κανονιςμοφ υπ’ αρ. 994/2010/ΕΚ ςχετικά με τα μζτρα κατοχφρωςθσ τθσ αςφάλειασ εφοδιαςμοφ με αζριο και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου.

“΢ε εφαρμογι του Κανονιςμοφ Μετριςεων Ε΢ΦΑ, ςυντάχκθκε και δθμοςιεφτθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕ΢ΦΑ μετά τθν ζγκριςθ του, το Ετιςιο Πρόγραμμα Βακμονομιςεων του Εξοπλιςμοφ Μζτρθςθσ των Μετρθτικϊν ΢τακμϊν ΢θμείων Ειςόδου & Εξόδου Ε΢ΜΦΑ για το 2012”.

Διακριβϊςεισ / Πιςτοποιιςεισ Οργάνων Σε εφαρμογι τθσ διαπίςτευςθσ του Εργαςτθρίου Ρίεςθσ του ΔΕΣΦΑ από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ΑΕ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΛSO/IEC 17025:2005, το εργαςτιριο διακρίβωςε το τελευταίο χρονικό διάςτθμα πρότυπα όργανα των Τμθμάτων Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ Ξάνκθσ και Αμπελιάσ, που ζωσ ςιμερα διακριβϊνονταν ςε εργαςτιρια εκτόσ Εταιρείασ. Στα πλαίςια τθσ παροχισ Μθ ΢υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν, προςωπικό του Τμιματοσ Μετρολογίασ, ςε ςυνεργαςία με εξειδικευμζνθ εταιρία του Θνωμζνου Βαςιλείου, ςυμμετείχε ςε πιςτοποιιςεισ εξοπλιςμοφ μζτρθςθσ ποιότθτασ φυςικοφ αερίου (χρωματογράφοι) ςτισ εγκαταςτάςεισ θλεκτροπαραγωγισ τθσ Korinthos Power ςτουσ Αγ. Κεοδϊρουσ και AdG ςτα Αντίκυρα Βοιωτίασ. Επίςθσ με τον ίδιο τρόπο πιςτοποιικθκαν οι χρωματογράφοι των μετρθτικϊν ςτακμϊν ΦΑ για τθ ΔΕΘ ςτο Κερατςίνι, Λαφριο και Κομοτθνι. Θ πιςτοποίθςθ χρωματογράφων αερίου αποτελεί απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν εφαρμογι του Συςτιματοσ Εμπορίασ Εκπομπϊν Αερίων Κερμοκθπίου τθσ ΕΕ. Διερευνϊνται οι δυνατότθτεσ διαπίςτευςθσ εργαςτθρίου ποιοτικισ ανάλυςθσ ςτον ΔΕΣΦΑ, με τελικό ςτόχο τθν παροχι υπθρεςιϊν ανάλυςθσ ποιότθτασ και λειτουργικισ απόδοςθσ χρωματογράφων. Ετιςιο Πρόγραμμα Βακμονομιςεων Σε εφαρμογι του Κανονιςμοφ Μετριςεων ΕΣΦΑ, ςυντάχκθκε και δθμοςιεφτθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ μετά τθν ζγκριςθ του, το Ετιςιο Ρρόγραμμα Βακμονομιςεων του Εξοπλιςμοφ Μζτρθςθσ των Μετρθτικϊν Στακμϊν Σθμείων Ειςόδου & Εξόδου ΕΣΜΦΑ για το 2012. (ςυνζχεια

ςτην

επόμενη

ςελίδα)


ΣΕΛΛΔΑ 20

ΤΕΥΧΟΣ 8

Θ ςφνταξθ του προγράμματοσ ολοκλθρϊκθκε ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα τθσ Διεφκυνςθσ Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ ΕΣΜΦΑ. Ρροςωπικό του Τμιματοσ Μετρολογίασ ςυμμετζχει αντιπροςωπευτικά ςε οριςμζνεσ βακμονομιςεισ Στακμϊν ΕΣΜΦΑ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κοινι μεκοδολογία των μετρολογικϊν εργαςιϊν. Αξιολόγθςθ Αποτελεςμάτων Μετριςεων Ποιότθτασ ΦΑ Σε μθναία βάςθ ςυντάςςεται αναφορά με τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των μετριςεων ποιότθτασ ΦΑ, που προκφπτουν από τουσ χρωματογράφουσ ςτουσ Στακμοφσ του ΕΣΜΦΑ, κακϊσ και τθν τιρθςθ του προγράμματοσ βακμονομιςεων των Στακμϊν του ΕΣΜΦΑ.

“΢ε μθναία βάςθ ςυντάςςεται αναφορά με τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των μετριςεων ποιότθτασ Φυςικοφ Αερίου”.

Διεφκυνςθ Εμπορίασ Μθ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν

Νζεσ υπθρεςίεσ ςτα πλαίςια των μθ ρυκμιηόμενων υπθρεςιϊν Θ Διεφκυνςθ Εμπορίασ Μθ ΢υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο των προβλεπομζνων από το Νόμο 3428/2005 και τον Κϊδικα Διαχείριςθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΦΑ), ςυνεχίηοντασ το ζργο και εντείνοντασ τθν προςπάκειά τθσ για τθν προϊκθςθ νζων υπθρεςιϊν και τθν ανάπτυξθ των ιδθ υπαρχόντων, παρουςιάηει και περιγράφει τισ ςθμαντικότερεσ δράςεισ τθσ για το τρίμθνο Οκτϊβριοσ – Δεκζμβριοσ 2011 ωσ ακολοφκωσ. Τπογραφι ΢υμβάςεων – Σιμολογιςεισ Ρραγματοποιικθκαν οι τιμολογιςεισ για τισ ενεργζσ ςυμβάςεισ μεταξφ των αντιςυμβαλλόμενων εταιρειϊν και του ΔΕΣΦΑ. (Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ Δικτφων Διανομισ Φυςικοφ Αερίου, Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Συμβοφλου Δικτφων Διανομισ Φ.Α., Συμβάςεισ όςμθςθσ με ΕΡΑ ΑΤΤΛΚΘΣ, ΕΡΑ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ, ΕΡΑ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ και ΔΕΡΑ, Σφμβαςθ Ρα-

ροχισ Υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ςχετικά με τθ Λ & Σ του ΣΔΦΑ και Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ Συςτθμάτων Μζτρθςθσ Ροιότθτασ Φυςικοφ Αερίου με τθν ELPDEDISON ΕΝΕ΢ΓΕΛΑΚΘ Α.Ε., Θ΢ΩΝ ΚΕ΢ΜΟΘΛΕΚΤ΢ΛΚΘ Α.Ε. και ΚΟ΢ΛΝΚΟΣ POWER. Επίςθσ πραγματοποιικθκε θ τιμολόγθςθ που αφορά τθν Σφμβαςθ Δανειςμοφ Εργαςίασ προσ τθ ΔΕΡΑ για τθν εφρυκμθ Λειτουργία των Στακμϊν Ανεφοδιαςμοφ Λεωφορείων Φυςικοφ Αερίου. Τπό εξζλιξθ ΢υμβάςεισ & Ιδιωτικά ΢υμφωνθτικά Ζχει εκπονθκεί και αποςταλεί Σχζδιο Σφμβαςθσ για πρόςκετεσ Υπθρεςίεσ που αφοροφν τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ ςχετικά με τθ Λειτουργία και Συντιρθςθ Δικτφων Διανομισ Φ.Α. μεταξφ του ΔΕΣΦΑ και των ΕΡΑ Κεςςαλίασ και Κεςςαλονίκθσ και βριςκόμαςτε ςε ςυνεχι επικοινωνία με τουσ ενδιαφερόμενουσ για τθν πικανι προςκικθ επιπλζον υπθρεςιϊν αλλά και το ςχολιαςμό τουσ. Ζχουν πραγματοποιθκεί διαπραγματεφςεισ με τθν ΕΡΑ Αττικισ για τθν υπογραφι Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν «Ραροχι Υπθρεςιϊν Πςμθςθσ» και ζχει εκπονθκεί εκ νζου ςχζδιο Σφμβαςθσ. Οι διαπραγματεφςεισ βρίςκονται ςτο τελικό ςτάδιο και αναμζνεται θ υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Άλλεσ Δράςεισ Μθ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Γίνεται κοινι προςπάκεια μεταξφ τθσ ΔΕΜ΢Υ και των υπόλοιπων Διευκφνςεων για τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ

“Γίνεται κοινι προςπάκεια μεταξφ τθσ ΔΕΜΡΤ και των υπόλοιπων Διευκφνςεων για τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ κεματολογίασ ςεμιναρίων και προϊκθςθ αυτϊν ςε εταιρείεσ και βιομθχανίεσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ”. κεματολογίασ των ςεμιναρίων για προϊκθςθ αυτϊν ςε εταιρείεσ και βιομθχανίεσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ, όπωσ επίςθσ και τθ δθμιουργία διαφθμιςτικοφ και ενθμερωτικοφ υλικοφ. Γίνεται ζρευνα για τισ Μθ ΢υκμιηόμενεσ Υπθρεςίεσ που προςφζρονται από τουσ Διαχειριςτζσ ΦΑ των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν και κατά πόςο αυτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να υιοκετθκοφν από τον ΔΕΣΦΑ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τεχνογνωςία, πείρα, και το ανκρϊπινο δυναμικό του ΔΕΣΦΑ, όπωσ επίςθσ και τισ νομοκεςίεσ και κανονιςμοφσ που μπορεί να επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ αυτϊν των Υπθρεςιϊν. Βάςει των παραπάνω ςθμαντικότερων δράςεων τθσ ΔΕΜ΢Υ και με γνϊμονα τθν προςιλωςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχει κζςει, δθμιουργεί τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ για δυναμικότερθ διείςδυςθ ςτθν αγορά.


ΣΕΛΛΔΑ 21

ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

Διεφκυνςθ Ζργων ΢υντιρθςθσ & Σεχνικισ Τποςτιριξθσ

Ζργο Προςταςίασ ΚΑΦΑ ςτον Αςωπό Φκιϊτιδασ Το Φαράγγι του Αςωποφ είναι ζνα ξεχωριςτό κομμάτι, ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ ςτο κζντρο τθσ ΦΚιωτικισ Γθσ. Ζνα ςτενό πζραςμα που ςχθματίηουν πανφψθλεσ κάκετεσ βουνοπλαγιζσ τθσ Οiτθσ και του Καλλίδρομου. Στο κζντρο του Φαραγγιοφ δεςπόηει ο «Κοφβελοσ» ςτθν κορυφι του οποίου υπιρχε αρχαίοσ οικιςμόσ. Θ πανζμορφθ διαδρομι που περνά κάτω από τθ ςιδθροδρομικι γζφυρα τθσ Ραπαδιάσ καταλιγει ςτθ γζφυρα του Αςωποφ. Ο αγωγόσ υψθλισ πίεςθσ φυςικοφ αερίου διαμζτρου 30” , που διζρχεται εγκάρςια ςτο ποτάμι του Αςωποφ, ζχει προοριςμό από το Δίκτυο τθσ Λαμίασ τθν τροφοδότθςθ τθσ Βοιωτίασ & τθσ Αττικισ. Θ ανάγκθ για τθν προςταςία του εξοπλιςμοφ μασ και θ εξαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ τροφοδοςίασ, οδιγθςε ςτθν αναγκαία επζμβαςθ ςτθ περιοχι με τον πιο ιπιο τρόπο. Θ φιλοξενία του τόπου δεν άφθςε αδιάφορο τον κόςμο του ΔΕΣΦΑ, με αποτζλεςμα να μεριμνιςει και να επενδφςει ςτο φυςικό περιβάλλον, καταςκευάηοντασ αναβακμοφσ ςτο φαράγγι, χρθςιμοποιϊντασ φυςικά υλικά με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία λεκανϊν θρεμίασ, διατθρϊντασ ζτςι και μελλοντικά ζναν υγρότοπο τεράςτιασ οικολογικισ ςθμαςίασ. Το ζργο Ρροςταςίασ ςτον Αςωπό είχε ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τον Αφγουςτο 2011 με διάρκειασ 6 μθνϊν και προχπολογιςμό 713.034,13 Ευρϊ. Θ λιξθ του ζργου πραγματοποιικθκε τον Γενάρθ 2012. (Υλοποίθςθ εντόσ χρονοδιαγράμματοσ) Μετά από διαγωνιςμό, ανατζκθκε ςτθν Ανάδοχο Τεχνικι Εταιρία J&P ΑΒΑΞ, θ εκτζλεςθ του ζργου (Αρ. Σφμβαςθσ 407/11) εφαρμόηοντασ όλεσ τισ ςυνκικεσ ορκισ εκτζλεςθσ των ζργων και τθν πιςτι εφαρμογι όλων των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ που εφαρ-

μόηει ο ΔΕΣΦΑ ςτο ςφνολο του *Σφςτθμα Ροιότθτασ ISO:9001, Υγιεινισ και Αςφάλειασ OHSAS:18001 και Ρροςταςίασ του Ρεριβάλλοντοσ ISO:14001]. Συνοπτικά το ζργο περιλάμβανε διαμόρφωςθ τθσ κοίτθσ του Αςωποφ ανάντθ και κατάντθ τθσ διζλευςθσ του αγωγοφ φυςικοφ αερίου με χωματουργικζσ εργαςίεσ ςτθν κοίτθ και ςτα πρανι, κοιτόςτρωςθ τθσ κοίτθσ με ςυρματοκιβϊτια ςτθν κζςθ διζλευςθσ του αγωγοφ φυςικοφ αερίου και τισ κζςεισ των αναβακμϊν κακϊσ και επζνδυςθ των πρανϊν με ςυρματοκιβϊτια. Πλεσ οι εργαςίεσ εκτελζςτθκαν ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου. Θ επίβλεψθ & θ διαχείριςθ του ζργου υλοποιικθκε από τθν Δ/νςθ Ζργων Συντιρθςθσ & Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, το Τμιμα Καταςκευϊν Ζργων Συντιρθςθσ και το Τμιμα Διαχείριςθσ Συμβάςεων Μελετϊν & Υποςτιριξθσ Ηϊνθσ Αγωγοφ αντίςτοιχα.

Διεφκυνςθ ΢υντιρθςθσ

Λειτουργίασ

Μεταφορά και Απόκτθςθ Σεχνογνωςίασ - ΢υνεργαςίεσ Στο πλαίςιο των βελτιϊςεων και τθσ διευκζτθςθσ καταςκευαςτικϊν εκκρεμοτιτων (τμιμα του ελλθνοτουρκικοφ αγωγοφ Κομοτθνι - Άνκεια) ζγινε θ αλλαγι των 3 βανϊν (4 ιντςϊν globe απομονωτικζσ βάνεσ των εξαεριςτικϊν των ςυλλεκτϊν ςυμπυκνϊματοσ) από τθν Stroytransgaz. Μια ςτο καινοφργιο βανοςτάςιο Κομοτθνισ U-3610 και δυο ςτο βανοςτάςιο Άνκειασ U-3640 όπου ζχει δυο ςυλλζκτεσ ςυμπυκνϊματοσ. Οι εργαςίεσ ζγιναν τισ τρεισ πρϊτεσ εβδομάδεσ του Οκτωβρίου 2011. H αντικατάςταςθ των 3 βανϊν πραγματοποιικθκε αφοφ οι παλιζσ τοποκετικθκαν μζςα ςε plitco sleeves και αμζςωσ μετά ςτθν διάταξθ τθσ γραμμισ τοποκετικθκαν οι καινοφργιεσ βάνεσ (4 ιντςϊν globe).

“Η φιλοξενία του τόπου δεν άφθςε αδιάφορο τον κόςμο του ΔΕ΢ΦΑ, με αποτζλεςμα να μεριμνιςει και να επενδφςει ςτο φυςικό περιβάλλον, καταςκευάηοντασ αναβακμοφσ ςτο φαράγγι, χρθςιμοποιϊντασ φυςικά υλικά με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία λεκανϊν θρεμίασ, διατθρϊντασ ζτςι και μελλοντικά ζναν υγρότοπο τεράςτιασ οικολογικισ ςθμαςίασ.”

&


ΣΕΛΛΔΑ 22

ΤΕΥΧΟΣ 8

Διεκνείσ ΢υνεργαςίεσ – ΢υμμετοχζσ

Ημερίδα «΢το Γκάηι γίνεται Μουςείο» Τθν 1.11.2011 οι ςυνάδερφοι Ν. Τςοχατηίδθσ και Ν. Κιοφπθσ εκπροςϊπθςαν τθν Εταιρία ςε Θμερίδα «Στο Γκάηι γίνεται Μουςείο» ςτον χϊρο Τεχνόπολισ ςτθν Ακινα. Το κζμα τθσ παρουςίαςθσ ςτθν θμερίδα ιταν: «Ο ρόλοσ τθσ Τεχνολογίασ ςτθ διαμόρφωςθ άριςτων ςυνκθκϊν για βζλτιςτο αποτζλεςμα Εφαρμογι ςτον ΔΕΣΦΑ ΑΕ». Ημερίδα «Corrosion Protection Day» GRTgaz (Παρίςι 18/10/2011) Θ θμερίδα είχε εξαιρετικό ενδιαφζρον, αφοφ είναι από τισ λίγεσ φορζσ που παρουςιάςτθκε θ οργάνωςθ των μεγάλων ευρωπαϊκϊν διαχειριςτϊν ςυςτθμάτων φυςικοφ αερίου ςτα κζματα προςταςίασ από τθ διάβρωςθ (π.χ. μζγεκοσ δικτφων, ιδιαιτερότθτεσ ςυςτθμάτων αγωγϊν και κακοδικισ προςταςίασ τουσ, αρικμόσ εργαηομζνων, επίπεδο εκπαίδευςθσ / δεξιοτιτων, βακμόσ outsourcing κλπ.), πλθροφορίεσ που είναι χριςιμεσ ενόψει και του ζργου που ςυντελείται ςτο ΔΕΣΦΑ και αφορά τον Ρρογραμματιςμό Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςε ςυνεργαςία με τθν Asprofos. Επίςθσ ζγινε παρουςίαςθ των διαφόρων ςυςτθμάτων τθλεποπτείασ που χρθςιμοποιοφν άλλοι μεγάλοι ευρωπαίοι διαχειριςτζσ δικτφων φυςικοφ αερίου. Τζλοσ παρουςιάςτθκαν διάφορα υλικά και μζκοδοι επικαλφψεων που χρθςιμοποιοφν άλλοι ευρωπαίοι διαχειριςτζσ δικτφων φυςικοφ αερίου ςτθν οριηόντια κατευκυνόμενθ διάτρθςθ κακϊσ και προβλθμάτων που ζχουν παρουςιαςτεί αλλά και καινοτόμα υλικά που εξετάηονται. Ενδεικτικά αναφζρκθκε ότι ςε μια οριηόντια διάτρθςθ 950μ. που απζτυχε λόγω προβλιματοσ ςτθν επικάλυψθ (και γι’ αυτό επαναλιφκθκε) το κόςτοσ από ποινικζσ ριτρεσ ανιλκε ςτα 3.000.000€, που καταδεικνφει ότι θ επζνδυςθ ςε υψθλισ ποιότθτασ επικάλυψθ δεν είναι ςπατάλθ.

Μζςα από τισ παρουςιάςεισ αυτζσ δίνεται θ ευκαιρία ςφγκριςθσ μεταξφ των διαφόρων διαχειριςτϊν, θ ανταλλαγι εμπειριϊν και γνϊςεων. Στο περικϊριο τθσ ςυνάντθςθσ ζγιναν ενδιαφζρουςεσ επαφζσ κυρίωσ με μθχανικοφσ τθσ Enagas (Λςπανία) και τθσ Eon OpenGrid (Γερμανία) για κζματα ειδικοφ ενδιαφζροντόσ μασ (π.χ. ςφςτθμα τθλεποπτείασ EUPEC, ερμθνεία μετριςεων line current, ερευνθτικό πρόγραμμα για ανίχνευςθ χτυπιματοσ ςτον αγωγό από εκςκαφζα μζςω εξοπλιςμοφ τθλεποπτείασ κακοδικισ προςταςίασ). ΢υνζδριο “Oil & Gas Cyber Security” Το διάςτθμα 21-22 Νοεμβρίου 2011, ο κ. Δ. Σαρρισ τθσ Δ/νςθσ Διαχείριςθσ ΢οισ Αερίου ςυμμετείχε ςτο διεκνζσ ςυνζδριο με κζμα “Oil & Gas Cyber Security”, που διοργανϊκθκε ςτο Λονδίνο, Θνωμζνο Βαςίλειο. Θ ςυμμετοχι του ςυνδυάςτθκε με τθν παρουςίαςθ με τίτλο “Case Study: Collaboration Amongst Key Industry Stakeholders”, θ οποία περιελάμβανε κυρίωσ τθν εμπειρία που απζκτθςε ο ΔΕΣΦΑ από τθν ςυμμετοχι του ςτθν Εκνικι Άςκθςθ Κυβερνοάμυνασ «ΡΑΝΟΡΤΘΣ 2011» υπό τθν αιγίδα του ΓΕΕΚΑ.

΢υνεργαςία με BULGARTRANSGAZ Στα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ με το Διαχειριςτι του Συςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου τθσ Βουλγαρίασ (BULGARTRANSGAZ) θ Δ/νςθ Διαχείριςθσ ΢οισ Αερίου προχϊρθςε (α) ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Εμπορίασ ΢υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν ςτθ ςφνταξθ του πρϊτου ςχεδίου Συμφωνίασ Διαςυνδεμζνου Συςτιματοσ (Interconnection Agreement) μεταξφ ΔΕΣΦΑ και BULGARTRANSGAZ, και (β) ςτθν υλοποίθςθ τθσ τθλεπικοινωνιακισ διαςφνδεςθσ μεταξφ του ΜΣΣ Σιδθροκάςτρου (ΔΕΣΦΑ) και του Στακμοφ Συμπίεςθσ Ρετριτςίου (BULGARTRANSGAZ), θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί ςτο μζλλον για on-line ανταλλαγι λειτουργικϊν δεδομζνων μεταξφ των δφο Διαχειριςτϊν. ΢φςκεψθ ΢υντονιςμοφ Εργαςιϊν ΢υντιρθςθσ ςτο Διαμετακομιςτικό ΢φςτθμα Αγωγϊν Ρωςικοφ ΦΑ προσ τισ Χϊρεσ τθσ Βαλκανικισ και τθν Σουρκία

΢υνεργαςίεσ με Διαχειριςτζσ ΦΑ και ENTSOG Ρραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ με Διαχειριςτζσ ανάντθ ςυςτθμάτων μεταφοράσ φυςικοφ αερίου με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςε ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ διαλειτουργικότθτα των δικτφων και τθν αςφάλεια εφοδιαςμοφ. Στελζχθ τθσ Δ/νςθσ ςυμμετείχαν ςτισ ομάδεσ εργαςίασ του ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas) για τθν εξιςορρόπθςθ και τθν περιφερειακι ςυνεργαςία.

Με επιτυχία ολοκλθρϊκθκε θ ετιςια τακτικι Σφςκεψθ Συντονιςμοφ Εργαςιϊν Συντιρθςθσ ςτο Διαμετακομιςτικό Σφςτθμα Αγωγϊν ΢ωςικοφ ΦΑ προσ τισ Χϊρεσ τθσ Βαλκανικισ και τθν Τουρκία που διοργανϊκθκε ςτθ Struga τθσ FYROM από τθν εταιρεία GA-MA το διάςτθμα 18 – 21.10.2011.

(ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)


ΣΕΛΛΔΑ 23

ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

Στθ ςφςκεψθ ο ΔΕΣΦΑ εκπροςωπικθκε από τουσ κ.κ. Δ. Σαρρι και Λ. Αλεξανδρίδθ. Στα πλαίςια των απαιτιςεων του Κϊδικα Διαχείριςθσ του ΕΣΦΑ, ςυντάχκθκε και δθμοςιεφτθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ το Ετιςιο Ρρόγραμμα Συντιρθςθσ του ΕΣΦΑ για το Ζτοσ 2012- Ανακεϊρθςθ 1θ. Θ ανακεϊρθςθ του Ρρογράμματοσ ολοκλθρϊκθκε μετά τθν Σφςκεψθ Συντονιςμοφ Εργαςιϊν Συντιρθςθσ ςτο Διαμετακομιςτικό Σφςτθμα Αγωγϊν ΢ωςικοφ ΦΑ προσ τισ Χϊρεσ τθσ Βαλκανικισ και τθν Τουρκία.

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ Επίςκεψθ Ε.Π.Α.΢ Ραφινασ Στισ 08/12/2011 πραγματοποιικθκε επίςκεψθ από το ΕΡΑΣ ΢αφινασ, ειδικότθτασ τεχνίτεσ αερίων, για ενθμζρωςθ τουσ για το Σφςτθμα Μεταφοράσ και κζματα Φυςικοφ Αερίου. Υπεφκυνοσ για τθν υποδοχι, πρόγραμμα και τθν παρουςίαςθ ιταν ο κ. Καλαςςινόσ Β. προϊςτάμενοσ Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ Ε.Μ.Σ.Φ.Α Ειςθγθτζσ των παρουςιάςεων ιταν ο κ. Β. Καλαςςινόσ, προϊςτάμενοσ Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ Ε.Μ.Σ.Φ.Α. και ο κ. Κ. Αλεξανδρίδθσ, προϊςτάμενοσ του τμιματοσ Ελζγχου Λειτουργίασ & Κατανομισ Φορτίου. Επίςθσ θ περιγραφι και ξενάγθςθ ςτο πεδίο λειτουργιάσ ζγινε από τον κ. Λ. Κάτςθσ, τομεάρχθ. Λ&Σ Νότιου Τομζα, και για τθν για προετοιμαςία των οπτικοακουςτικϊν μζςων ςυνεργάςτθκε και θ κα Ρ. Μάρκου, από το Τμιμα Α&Υ / Δ.Α.Υ.Ρ&Ρ.

Εγκατάςταςθ Μαγνθτόμετρου Στα πλαίςια του ενδιαφζροντοσ του ΔΕΣΦΑ ςτθν ζρευνα, προςωπικό των Δ/νςεων Διαχείριςθσ ΢οισ Αερίου και Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ ΕΣΜΦΑ, βοικθςε και παρείχε τεχνικζσ διευκολφνςεισ ςτο Γεωδυναμικό Λνςτιτοφτο του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν ςτθν εγκατάςταςθ μαγνθτόμετρου για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ ςτον υπαίκριο χϊρο του Κζντρου Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ Ρατιματοσ. Διεκνισ Δθμοςιεφςεισ Εκπονικθκε από προςωπικό τθσ Δ/νςθσ Διαχείριςθσ ΢οισ Αερίου εργαςία με τίτλο «Assessment of Calorific Value at a Gas Transmission Network» και ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ ςτο διεκνζσ επιςτθμονικό περιοδικό Journal of Natural Gas Science and Engineering. DESFA IP Based Pipeline SCADA/Telecommunications Structure Συμμετοχι των κ.κ. Λ. Καλογερίδθ και Ν. Καβακά ςε ςυνάντθςθ χρθςτϊν τθσ εταιρείασ TELVENT (καταςκευάςτριασ εταιρείασ του ςυςτιματοσ SCADA του ΔΕΣΦΑ), που ζλαβε χϊρα ςτο Banff του Καναδά ςτισ αρχζσ Οκτωβρίου. Στθ ςυνάντθςθ αυτι παρουςιάςτθκαν μεταξφ άλλων, οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα ςυςτθμάτων SCADA κακϊσ και νζα προϊόντα τθσ εταιρείασ TELVENT που ενςωματϊνουν αυτζσ τισ εξελίξεισ. Θ ςυμμετοχι κρίνεται απόλυτα επιτυχθμζνθ κακϊσ ςυνδυάςτθκε με παρουςίαςθ του ΔΕΣΦΑ με κζμα τθ μετάβαςθ του ςυςτιματοσ τθλεπικοινωνιϊν του ΔΕΣΦΑ ςτθ νζα τεχνολογία IP. Ο τίτλοσ τθσ παρουςίαςθσ ιταν “DESFA IP-based pipeline SCADA / telecommunications structure”.

Από πλευράσ του ΕΡΑΣ ςτάλκθκε θλεκτρονικι ευχαριςτιρια επιςτολι ςτθν Δ/νςθ των Δθμοςίων Σχζςεων & Επικοινωνίασ του ΔΕΣΦΑ, για τθν φιλοξενία κακϊσ και τθν ενθμζρωςθ τουσ ςτα κζματα φυςικοφ αερίου.

Επιςκζψεισ ΢χολείων

 21.11.2011 Επίςκεψθ 64 Μακθτϊν τθσ ΣΤ’ Τάξθσ του 3ου Δθμοτικοφ Σχολείου Σερρϊν

 30.11.2011 Επίςκεψθ 52 Μακθτϊν τθσ ΣΤ’ Τάξθσ του 13ου Δθμοτικοφ Σχολείου Σερρϊν Επίςκεψθ 38 Μακθτϊν τθσ Ε’ Τάξθσ του 13ου Δθμοτικοφ Σχολείου Σερρϊν

 18 & 30 .11.2011 Επίςκεψθ 15 καταρτιηομζνων του «Διαβαλκανικοφ ΚΕΚ Στάκθσ Ρανταηισ» ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΜΣΣ Σιδθροκάςτρου. Θ επίςκεψθ ζγινε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Competente pentru modernizarea sectorului de distributle a apei si gazelor» και ςυμμετείχαν τεχνικοί που εργάηονται ςε εταιρείεσ διανομισ αερίου ςτθν ΢ουμανία.


ΣΕΛΛΔΑ 24

ΤΕΥΧΟΣ 8

ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢, ΤΓΔΙΑ΢, ΠΟΙΟΣΗΣΑ΢ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΢υμμετοχι του ΔΕ΢ΦΑ ςτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AVENUE

“Η επίτευξθ περιβαλλοντικισ αριςτείασ δεν είναι μακριά και είναι υπόκεςθ όλων μασ”.

Ο ΔΕΣΦΑ ςυμμετείχε ςτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice Drivers and road Users in Europe), το οποίο πραγματοποιικθκε ςτο Ηάππειο Μζγαρο ςε ςυνεργαςία με το Λνςτιτοφτο Οδικισ Αςφάλειασ (Λ.Ο.ΑΣ.) «Ράνοσ Μυλωνάσ» και το European Transport Safety Council (ETSC). Το εν λόγω πρόγραμμα, ςτοχεφει ςτθν εκπαίδευςθ μζςα από βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ με τθ δθμιουργία Κζντρων Αναφοράσ για τθν Οδικι Αςφάλεια (Networks & Education for Safety and Traffic NESTs). Στο πρόγραμμα ςυμμετζχουν ςυνολικά φορείσ από 9 χϊρεσ τθσ Ε.Ε. – Βζλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λςπανία, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, Ρολωνία, οι οποίεσ ςυντονίηονται από το Λ.Ο.ΑΣ «Ράνοσ Μυλωνάσ. ΢υνεργαςία του ΔΕ΢ΦΑ με τθν Πυροςβεςτικι Τπθρεςία

μίασ ςτισ 08,15 & 22/11/2011 ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρατιματοσ και του Υ.Φ.Α. Συνολικά παρευρζκθςαν περίπου 150 Δόκιμοι Ανκυποπυραγοί τουσ οποίουσ ςυνόδευςαν αξιωματικοί τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ και θ υπεφκυνθ κακθγιτρια κα Αργυρϊ ΦιλολίαΗυγοφμθ. Σκοπόσ τθσ επίςκεψθ ιταν θ ενθμζρωςθ τουσ ςε κζματα Φυςικοφ Αερίου και ςτο ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ. Από πλευράσ ΔΕΣΦΑ Α.Ε θ υποδοχι ςτθν εγκατάςταςθ του Ρατιματοσ, ζγινε από τισ Διευκφνςεισ:

 ΢οισ Αερίου  Αςφάλειασ Υγείασ Ροιότθτασ & Ρεριβάλλοντοσ

 Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ και ολοκλθρϊκθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Υ.Φ.Α ΢εβυκοφςασ, όπου τουσ υποδζχκθκε ο Διευκυντισ Υ.Φ.Α .

Για τθν υλοποίθςθ και παρουςίαςθ ςυμμετείχαν το Τμιμα Υγείασ και Αςφάλειασ τθσ Δ.Α.Υ.Ρ.&Ρ, το Τμιμα Λ&Σ Νότιου τομζα, το Κ.Ε.Κ.Φ Ρατιματοσ και θ Δ/νςθ ΥΦΑ. Ειςθγθτζσ των παρουςιάςεων ιταν: Στθν εγκατάςταςθ του Ρατιματοσ:

 ο κ. Λ. Γιακουμάτοσ, προϊςτάμενοσ Α&Υ / Δ.Α.Υ.Ρ&Ρ,

 ο κ. Β. Ρετρόπουλοσ, προϊςτάμενοσ Λ&Σ Νότιου Τομζα,

 ο κ. Λ. Κάτςθσ, τομεάρχθσ. Λ&Σ Νότιου τομζα,

 ο κ. Β. Τςόλθσ, Τομεάρχθσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ,

 ο κ. Κ. Αλεξανδρίδθσ, προϊςτάμενοσ του Τμιαμτοσ Ελζγχου Λειτουργίασ & Κατανομισ Φορτίου,

 κ. Β. Τςάτςασ από το Τμιμα Λ&Σ Ρατιματοσ και, θ

 κα Ρ. Μάρκου, από το Τμιμα Α&Υ / Δ.Α.Υ.Ρ&Ρ. (ςυνζχεια ςτθν επόμενθ ςελίδα)

Το Νοζμβριο πραγματοποιικθκαν τρεισ επιςκζψεισ τθσ ςχολισ Ανκυποπυραγϊν τθσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθ-


ΣΕΛΛΔΑ 25

ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

Στθν εγκατάςταςθ Υ.Φ.Α ΢εβυκοφςασ:

 ο κ. Β. Κουκοφλθσ, προϊςτάμενοσ Λειτουργίασ Υ.Φ.Α,

 ο κ. Χ. Σιλαμιανόσ, προϊςτάμενοσ Συντιρθςθσ Υ.Φ.Α. και,

ο κ. Λ. Γιακουμάτοσ, προϊςτάμενοσ Α&Υ/Δ.Α.Υ.Ρ&Ρ.

Στα πλαίςια τθσ καλισ ςυνεργαςίασ απεςτάλθ ςτθν Ρυροςβεςτικι Ακαδθμία ζντυπο και θλεκτρονικό υλικό των παρουςιάςεων από τθν Δ.Α.Υ.Ρ&Ρ και χορθγικθκαν δφο αντίτυπα του βιβλίου του Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου "ΑΝΑΛΥΣΘ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΟΤΘΤΑΣ" και "Εγχειρίδιο Υπολογιςμϊν των Επιπτϊςεων Φωτιάσ, Ζκρθξθσ και Διαςποράσ τοξικϊν ρφπων". Διανομι Οδθγϊν Αςφαλείασ ςτθ Παιδικι Χριςτουγεννιάτικθ Γιορτι του Σμιματοσ Λ&΢ Αμπελιάσ

Ρρόγραμμα Επικεωριςεων τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ και Ριςτοποιιςεων για το 2011. Ρραγματοποιικθκαν ςτον Τερματικό Στακμό ΥΦΑ ςτθ ΢εβυκοφςα οι παχυμετριςεισ με τθ μζκοδο των υπεριχων για των ζλεγχο του πάχουσ τοιχϊματοσ ςτα φίλτρα, εναλλάκτεσ, και Actuator Buffer Vessels και ςτισ ςωλθνογραμμζσ . Ρραγματοποιικθκε επικεϊρθςθ και πιςτοποίθςθ των ανυψωτικϊν από Τρίτο Ανεξάρτθτο Γραφείο ςτον Τερματικό Στακμό ΥΦΑ. Εςωτερικζσ Επικεωριςεισ 2011 του Διαπιςτευμζνου Εργαςτθρίου Μετρολογίασ του ΔΕ΢ΦΑ ςτο Ευρωπαϊκό Στισ 24 & 25-11-2011 πραγματοποιικθκε με επιτυχία θ ετιςια εςωτερικι Επικεϊρθςθ του Εργαςτθρίου Μετρολογίασ του ΔΕΣΦΑ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO / IEC 17025. Πιςτοποίθςθ Ενιαίου ΢υςτιματοσ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (Ε΢ΠΔ) ΔΕ΢ΦΑ

Στα πλαίςια τθσ παιδικισ Χριςτουγεννιάτικθσ εκδιλωςθσ ςτο ΤΛΣ Αμπελιάσ διανεμικθκαν ςτα παιδιά των εργαηομζνων του ΤΛΣ Αμπελιάσ, παράλλθλα με τα χριςτουγεννιάτικα δϊρα, οι τρείσ μικροί οδθγοί του ΔΕΣΦΑ αναφορικά με τθν Οδικι Αςφάλεια, Αςφάλεια ςτο ΢πίτι & τθν Πρόλθψθ και Αντιμετϊπιςθ του ΢ειςμοφ & των ΢υνεπειϊν του. Ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν ςε κζματα αςφάλειασ. … ςυνεχίηεται θ Εκςτρατεία κατά του καπνίςματοσ. Το κάπνιςμα προκαλεί 650.000 κανάτουσ τον χρόνο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Είναι θ ςυχνότερθ αιτία κανάτου, αςκζνειασ και αναπθρίασ. Ο καπνόσ που δθμιουργείται από το κάπνιςμα (ETS) είναι επικίνδυνοσ, διότι περιζχει πάνω από 4.000 ενϊςεισ αερίων και ςωματιδίων, ςυμπεριλαμβανομζνων 69 καρκινογόνων και τοξικϊν παραγόντων. Επικεωριςεισ Ενεργοφ Ε΢ΦΑ Ολοκλθρϊκθκε θ Επικεϊρθςθ του ενεργοφ ΕΣΦΑ, ςφμφωνα με το Ετιςιο

Τον Λανουάριο του 2011, θ Διεφκυνςθ Αςφάλειασ, Υγείασ, Ροιότθτασ & Ρεριβάλλοντοσ ξεκίνθςε με ίδια μζςα τον ςχεδιαςμό του Ενιαίου Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ΕΣΡΔ) του ΔΕΣΦΑ για το ςφνολο των εγκαταςτάςεων και των διεργαςιϊν τθσ εταιρείασ. Χρθςιμοποιϊντασ τθν εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και τθ λειτουργία ςυςτθμάτων διαχείριςθσ, τζκθκε ωσ πρωταρχικόσ ςτόχοσ θ δθμιουργία εργαλείου που επιτρζπει τθν επίτευξθ, ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, υψθλϊν περιβαλλοντικϊν ςτόχων και τθν προςζγγιςθ του τελικοφ ςτόχου, τθν περιβαλλοντικι αριςτεία. Αναγνωρίςτθκαν όλων των ειδϊν τα απόβλθτα και κάκε είδουσ περιβαλλοντικι επίπτωςθ, εκδόκθκαν ςχετικζσ διαδικαςίεσ και οδθγίεσ εργαςίασ, οι οποίεσ περιγράφουν με ςαφι και κατανοθτό τρόπο τθ μζκοδο τθσ ορκολογικισ τουσ διαχείριςθσ. Ραράλλθλα εκδόκθκαν ςχζ-

“Με τθν πιςτοποίθςθ του αυτι, ο ΔΕ΢ΦΑ αποδεικνφει τθν ζμπρακτθ δζςμευςι του ςτθν προςταςία του Περιβάλλοντοσ. ΢υγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ”. δια εκτάκτων αναγκϊν και τροποποιικθκαν υφιςτάμενα, ςφμφωνα με τισ πλζον αυςτθρζσ πανευρωπαϊκζσ περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ και καλζσ πρακτικζσ. Τον Νοζμβριο του 2011, πραγματοποιικθκαν ςτο ςφνολο των εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ εςωτερικζσ επικεωριςεισ και προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ. Τα ςυμπεράςματα και οι παρατθριςεισ που προζκυψαν ςυνειςζφεραν ςτθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ και τθν κατανόθςθ των αναγκϊν τθσ εταιρείασ. Τον Δεκζμβριο του 2011, ζλαβαν χϊρα οι εξωτερικζσ επικεωριςεισ από τον ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ TÜV AUSTRIA HELLAS, αναφορικά με τθν ορκι εφαρμογι του ΕΣΡΔ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο EN ISO 14001:2004. Επιδίωξθ ιταν θ κατά το δυνατό αυςτθρι κρίςθ του ςυςτιματοσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του, ϊςτε να προκφψουν ουςιαςτικζσ προτάςεισ βελτίωςθσ. Επικεωρικθκαν κατά ςειρά οι εγκαταςτάςεισ του ςτακμοφ παραλαβισ Υγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου, ο Τομζασ Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ Νότιου Τομζα ςτο Ράτθμα Ελευςίνασ και ο Τομζασ Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ Κεντρικοφ Τομζα ςτθν Αμπελιά Φαρςάλων. Θ TÜV AUSTRIA HELLAS, μετά τθν ολοκλιρωςθ των επικεωριςεων, όχι μόνο δεν κατζγραψε κάποια μθ ςυμμόρφωςθ του ςυςτιματοσ, αλλά ωσ ζνδειξθ επιβράβευςθσ και προβολισ των καινοτόμων εφαρμογϊν του, προζβαλλε το γεγονόσ τθσ πιςτοποίθςθσ τόςο ςτον εταιρικό τθσ ιςτότοπο, όςο και ςτον ιςτότοπο τθσ Αυςτριακισ μθτρικισ εταιρείασ TUV AUSTRIA. Χαρακτθριςτικά ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ TÜV AUSTRIA HELLAS, κ. Γιάννθσ Καλλιάσ ςθμείωςε: “Με τθν πιςτοποίθςθ του αυτι, ο ΔΕΣΦΑ αποδεικνφει τθν ζμπρακτθ δζςμευςι του ςτθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. Συγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ”. Θ επίτευξθ περιβαλλοντικισ αριςτείασ δεν είναι μακριά και είναι υπόκεςθ όλων μασ.


ΣΕΛΛΔΑ 26

ΤΕΥΧΟΣ 8

ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟ΢ΙΩΝ ΢ΥΔ΢ΔΩΝ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ Παρουςίαςθ τθσ Πρόταςθσ του ΔΕ΢ΦΑ για τον Κανονιςμό Σιμολόγθςθσ του ΢υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου Θ Διοίκθςθ του ΔΕΣΦΑ παρουςίαςε, ςτα πλαίςια ενθμερωτικισ θμερίδασ, τθ Δευτζρα 28 Νοεμβρίου 2011 τθν πρόταςθ τθσ εταιρείασ για τον Κανονιςμό Τιμολόγθςθσ του Συςτιματοσ ςε κεντρικό ξενοδοχείο των Ακθνϊν. Τθν θμερίδα άνοιξε με χαιρετιςμό ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ Δρ. Ράνοσ Μαυροκζφαλοσ. Εκ μζρουσ του Ρροζδρου τθσ ΢ΑΕ απθφκυνε χαιρετιςμό το μζλοσ τθσ Ολομζλειασ τθσ ΢ΑΕ κ. Μ. Κωμαδάκθσ. Ειςαγωγικι ομιλία πραγματοποίθςε ο Διευκφνων Σφμβουλοσ του ΔΕΣΦΑ, Δρ. Γεϊργιοσ Ραπαρςζνοσ. Τθν πρόταςθ του ΔΕΣΦΑ παρουςίαςαν διεξοδικά ο κ. Δ. Καρδοματζασ, Διευκυντισ Δραςτθριότθτασ Στρατθγικισ, Ανάπτυξθσ & ΢υκμιςτικϊν Κεμάτων και ο κ. Ν. Κατςισ, Διευκυντισ Δραςτθριότθτασ Στρατθγικισ & Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ. Ουςιαςτικι ιταν και θ ςυμμετοχι του Διευκυντι Δραςτθριοτιτων Μεταφοράσ και Εκμετάλλευςθσ, κ. Α. Γιαννακόπουλου. Ππωσ διλωςε ο κ. Ραπαρςζνοσ “ο νζοσ Κανονιςμόσ Τιμολόγθςθσ που προτείνει ο ΔΕΣΦΑ κεςπίηει ζνα ςτακερό και ςφμφωνο με τθν Ευρωπαϊκι νομοκεςία και πρακτικι πλαίςιο τιμολόγθςθσ, το οποίο κα οδθγιςει ςε ανάπτυξθ τθν αγορά φυςικοφ αερίου”.

Στθν θμερίδα ιταν προςκεκλθμζνοι όλοι οι εγγεγραμμζνοι φορείσ ςτο Μθτρϊο Χρθςτϊν ΕΣΦΑ και ςτο Μθτρϊο Ρρομθκευτϊν Φυςικοφ Αερίου που τθρείται από τθ ΢υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (΢ΑΕ), κακϊσ και ξζνεσ εταιρείεσ που ςυμμετζχουν ςτα μεγάλα διαμετακομιςτικά ζργα φυςικοφ αερίου δια μζςου τθσ Ελλάδοσ.

΢υμμετοχι ΔΕ΢ΦΑ ςτο ςυνζδριο «Επενδφςεισ ςτθν Ενζργεια και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» Ο ΔΕΣΦΑ ςυμμετείχε ςτο Συνζδριο «Επενδφςεισ ςτθν Ενζργεια και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» που διοργάνωςε το Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Επιχειρθματικότθτασ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ ςε ςυνεργαςία με τθ Boussias Communications και το οποίο πραγματοποιικθκε τθ Δευτζρα 31 Οκτωβρίου 2011 ςτο ξενοδοχείο Grande Bretagne. Στο ςυνζδριο ςυμμετείχε ο Διευκφνων Σφμβουλοσ του ΔΕΣΦΑ, Δρ. Γ. Ραπαρςζνοσ με ομιλία του ςχετικά με τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςε υποδομζσ φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα και τθν άρςθ των εμποδίων που προκφπτουν. Αναλυτικότερα, ο Δρ. Ραπαρςζνοσ μίλθςε για τθν ανάπτυξθ τθσ δυναμικότθτασ του ΕΣΦΑ και τθ χρθματοδότθςθ για τθν ανάπτυξθ αυτι. Ο Δρ. Ραπαρςζνοσ,

“O Δρ. Παπαρςζνοσ μίλθςε για τθν ανάπτυξθ τθσ δυναμικότθτασ του Ε΢ΦΑ, κακϊσ και για τθ βελτίωςθ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ του ΔΕ΢ΦΑ και πωσ αυτά ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ των ζργων του”. αναφζρκθκε επίςθσ ςτουσ περιοριςμοφσ από το εξωτερικό περιβάλλον του ΔΕΣΦΑ αλλά και ςτθ βελτίωςθ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ εταιρείασ και πωσ αυτά ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ των ζργων του. Στο ςυνζδριο ςυμμετείχαν επίςθσ με ομιλίεσ τουσ ο κ. Λ. Μανιάτθσ, Υφυπουργόσ ΡΕΚΑ και ο κ. Κ. Μακιουδάκθσ, Γενικόσ Γραμματζασ του ΥΡΕΚΑ, κακϊσ και πλικοσ αξιόλογων επιςτθμόνων, πολιτικϊν και επιχειρθματιϊν που δραςτθριοποιοφνται όχι μόνο ςτθν Ελλάδα αλλά και ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ.


ΣΕΛΛΔΑ 27

ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

Ομιλία Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου ςτο 16ο Εκνικό ΢υνζδριο Ενζργειασ του ΙΕΝΕ «Ενζργεια & Ανάπτυξθ 2011»

Ο ΔΕΣΦΑ ςυμμετείχε ςτο 16ο Εκνικό Συνζδριο Ενζργειασ «Ενζργεια & Ανάπτυξθ 2011» που διοργάνωςε το Λνςτιτοφτο Ενζργειασ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και το οποίο ζλαβε χϊρα ςτο ξενοδοχείο Athens Ledra Marriott ςτισ 22 και 23 Νοεμβρίου 2011. Κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου αναπτφχκθκαν και ςυηθτικθκαν καίρια ηθτιματα του ενεργειακοφ τομζα και τθσ αγοράσ ενζργειασ εν γζνει, ενϊ δόκθκε και ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν προςαρμογι τθσ ενεργειακισ αγοράσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ. Στο ςυνζδριο ςυμμετείχε με ομιλία του ςτθ ςυνεδρία που αναφερόταν ςτο Φυςικό Αζριο και τισ Επενδφςεισ, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ του ΔΕΣΦΑ, Δρ. Γ. Ραπαρςζνοσ. Στθν ομιλία του αναφζρκθκε μεταξφ άλλων, ςτθν πρϊτθ τροποποίθςθ του Κϊδικα Διαχείριςθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΦΑ) που εξζδωςε θ ΢ΑΕ, ςτθ πρόταςθ του ΔΕΣΦΑ για νζα μεκοδολογία υπολογιςμοφ των τιμολογίων των υπθρεςιϊν μεταφοράσ και χριςθσ τθσ εγκατάςταςθσ ΥΦΑ, ςτισ ενζργειεσ που υλοποιοφνται και κα βελτιϊςουν τθ λειτουργία τθσ αγοράσ φυςικοφ αερίου ςτο προςεχζσ μζλλον, κακϊσ και ςτο επεν-

δυτικό πρόγραμμα τθσ εταιρείασ προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτθν αυξανόμενθ ηιτθςθ φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα και ςτθν μεταφορά ποςοτιτων φυςικοφ αερίου προσ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ο Δρ. Γ. Ραπαρςζνοσ δεν παρζλειψε, επίςθσ, να αναφερκεί ςτθν εξαιρετικι οικονομικι κζςθ του ΔΕΣΦΑ, θ οποία αποτελεί εγγφθςθ για τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ προγράμματοσ του, κακϊσ και ςτθ τοποκζτθςθ ιδιωτικϊν κεφαλαίων ςτο ΔΕΣΦΑ, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ διάκεςθσ των μετοχϊν τθσ εταιρείασ που ανικουν ςτο Δθμόςιο. Λδιαίτερο ενδιαφζρον ζδειξαν οι ςυμμετζχοντεσ και κατά τθ παρουςίαςθ του Ρροϊςταμζνου Διαχείριςθσ και Τιμολόγθςθσ Συμβάςεων, κ. Ρ. Χατηθγιάννθ για τθ λειτουργία και τα οφζλθ λειτουργίασ του Τερματικοφ Στακμοφ

“O Διευκφνων ΢φμβουλοσ του ΔΕ΢ΦΑ αναφζρκθκε εκτενϊσ ςτο επενδυτικό πρόγραμμα τθσ εταιρείασ, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτθν αυξανόμενθ ηιτθςθ φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα και ςτθν μεταφορά ποςοτιτων φυςικοφ αερίου προσ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ”. Υγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου ςτθ νιςο ΢εβυκοφςα. Στο ςυνζδριο ςυμμετείχαν επίςθσ με ομιλίεσ τουσ ο κ. Σ. Ραπακωνςταντίνου, Υπουργόσ ΡΕΚΑ, ο κ. Λ. Μανιάτθσ, Υφυπουργόσ ΡΕΚΑ και ο κ. Κ. Μακιουδάκθσ, Γενικόσ Γραμματζασ του ΥΡΕΚΑ.

΢υμμετοχι ΔΕ΢ΦΑ ςτο ςυνζδριο “LNG South East Europe Conference”

“Ο ΔΕ΢ΦΑ είναι μζλοσ του Ελλθνορωςικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου”.

του LNG. Εξάλλου, ζντονοσ είναι ο ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςε χϊρεσ που ωσ τϊρα βαςίηονταν κυρίωσ ςτουσ αγωγοφσ φυςικοφ αερίου, και οι οποίεσ επικυμοφν τθν εξαςφάλιςθ ποςοτιτων μζςω LNG, το οποίο κεωροφν λιγότερο ευάλωτθ οδόσ προμικειασ.

Το “LNG Journal”, μια από τισ καλφτερεσ περιοδικζσ εκδόςεισ ςτον χϊρο του LNG παγκοςμίωσ, διοργάνωςε ςτισ 24 Νοεμβρίου 2011 ςτο ξενοδοχείο Metropolitan Hotel ςτθν Ακινα, το διεκνζσ ςυνζδριο “LNG South East Europe Conference” με κφριο κζμα “Supply Diversification, Trading and Operational Challenges for the Region”. Το εν λόγω ςυνζδριο πραγματοποιικθκε ςε μία κρίςιμθ ςυγκυρία για τθν διαφοροποίθςθ των προμθκειϊν φυςικοφ αερίου, κακϊσ χαρακτθρίηεται από άνοδο των τιμϊν

Θ Ελλάδα, που αποτελεί ζναν αναδυόμενο κόμβο για τθν περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, όςον αφορά το LNG, φιλοξζνθςε το φετινό ςυνζδριο, ςτο οποίο ομιλθτζσ ιταν εξζχοντεσ ειδικοί του κλάδου. Ο ΔΕΣΦΑ ςυμμετείχε μζςω του ςτελζχουσ του, κ. Ρ. Χατηθγιάννθ, Ρροϊςταμζνου Διαχείριςθσ και Τιμολόγθςθσ Συμβάςεων, ο οποίοσ παρουςίαςε τθ ςυμβολι των εγκαταςτάςεων του Τερματικοφ Στακμοφ ΥΦΑ τθσ ΢εβυκοφςασ ςτθν απελευκζρωςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ φυςικοφ αερίου και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ προμικειασ φυςικοφ αερίου ςτθν Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ.


ΣΕΛΛΔΑ 28

ΤΕΥΧΟΣ 8

Ανταλλαγι Ευχϊν

Σε ζνα άκρωσ εορταςτικό και ηεςτό κλίμα πραγματοποιικθκε ςτισ 23 Δεκεμβρίου 2011 μια πολφ όμορφθ εκδιλωςθ ανταλλαγισ ευχϊν ςτο Γραφείο Διοίκθςθσ ςτα Κεντρικά Γραφεία τθσ εταιρείασ ςτο Μζγαρο Α΢ΚΑΤ. Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ., Δρ. Ρ.Δ. Μαυροκζφαλοσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, Δρ. Γ. Ραπαρςζνοσ υποδζχκθκαν όλουσ τουσ εργαηομζνουσ και ευχικθκαν ςτον κακζνα ξεχωριςτά Καλζσ Γιορτζσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ μικρισ αυτισ γιορτισ, προςφζρκθκαν ςε όλουσ τουσ παρευριςκομζνουσ παραδοςιακά χριςτουγεννιάτικα γλυκά, ενϊ μοιράςτθκαν ςε όλουσ ςυμβολικά δϊρα από το «Χαμόγελο του Ραιδιοφ», τα «Ραιδικά Χωριά SOS» και το «Ρανελλινιο Σφλλογο Ρροςαρμοςμζνων Δραςτθριοτιτων, ALMA.

“Ευχαριςτοφμε κερμά το Γραφείο Διοίκθςθσ για τθν τόςο όμορφθ και ηεςτι φιλοξενία του!”

΢υμμετοχι ΔΕ΢ΦΑ ςτο CSR HELLAS Το "Ελλθνικό Δίκτυο για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ" (CSR HELLAS) είναι ζνα δίκτυο επιχειριςεων με τθ μορφι μθ κερδοςκοπικοφ Σωματείου και με αποςτολι τθ προϊκθςθ τθσ ζννοιασ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ και τθ προβολι τθσ, τόςο προσ τον επιχειρθματικό κόςμο όςο και προσ το κοινωνικό περιβάλλον, με απϊτερο ςτόχο τθν ιςόρροπθ επίτευξθ κερδοφορίασ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Μεταξφ των ςτόχων του δικτφου είναι θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ και διάδοςθ πλθροφοριϊν ςτον τομζα τθσ ΕΚΕ, θ δικτφωςθ και ςυνεργαςία με επιχειριςεισ, ςυλλογικοφσ και άλλουσ φορείσ ςε κάκε επίπεδο για τθν ανταλλαγι και διάχυςθ πλθροφοριϊν, τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ και του κοινοφ για τθν κοινωνικι δράςθ και ςυμβολι των επιχειριςεων ςε τοπικό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, τθν κινθτοποίθςθ και ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν για τθν προϊκθςθ προγραμμάτων ςυλλογικισ προςφοράσ και τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων, κακϊσ και τθ μεταφορά, προςαρμογι και διάδοςθ καλϊν πρακτικϊν

Σοπικζσ Κοινωνίεσ & ΔΕ΢ΦΑ Δωρεά προσ το «Βυηάντειο Ωδείο» Μεγάρων

ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Ο ΔΕΣΦΑ ωσ μία εταιρεία με νεοςφςτατθ αλλά ταυτόχρονα και δυναμικι παρουςία ςτον τομζα τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ εγγράφθκε ωσ μζλοσ ςτο δίκτυο CSR HELLAS, ζχοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα αφενόσ να προβάλλει και μζςω ενόσ εξουςιοδοτθμζνου φορζα το ζργο του ΔΕΣΦΑ ςτον τομζα τθσ ΕΚΕ και αφετζρου να αναπτφξει ζνα δίκτυο ςυμπράξεων και ςυνεργαςιϊν τόςο για μελλοντικά ζργα, όςο και για τθ διαρκι και ποιοτικι ενθμζρωςθ του για τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ ΕΚΕ και τθ ςυμμετοχι ςε ζνα πιςτοποιθμζνο δίκτυο με εκνικι, αλλά και διεκνι δραςτθριότθτα.

Ο ΔΕΣΦΑ, ςτθ προςπάκεια του να ςυμβάλλει ςτο ζργο του «Βυηάντειου Ωδείου» που υπάγεται ςτθ Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ του Διμου Μεγαρζων, προςζφερε υπό μορφι χορθγίασ πζντε (5) θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ από αυτοφσ που ζχουν αποςυρκεί και δεν χρθςιμοποιοφνται από το ΔΕΣΦΑ, κακϊσ και ζνα πιάνο, προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ του Ωδείου. Δωρεά προσ το Φιλόπτωχο Σαμείο του Κακεδρικοφ Ι.Ν. Αγ. Πζτρου τθσ Ι.Μ. Αργολίδοσ Ο ΔΕΣΦΑ ανταποκρινόμενοσ κετικά ςτο αίτθμα του Φιλόπτωχου Ταμείου του Κακεδρικοφ Λεροφ Ναοφ Αγίου Ρζτρου τθσ Λεράσ Μθτρόπολθσ Αργολίδοσ, εν όψει των εορτϊν, ενίςχυςε οικονομικά το Φιλόπτωχο Ταμείο του Ναοφ προκειμζνου να ενιςχυκοφν 150 άπορεσ οικογζνειεσ του Νομοφ.

“Σα ΢τελζχθ του ΔΕ΢ΦΑ με υπευκυνότθτα και ςυνζπεια ανταποκρίνονται ςτα αιτιματα εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων (ςχολεία πρωτοβάκμιασ & δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ΣΕΙ , πανεπιςτιμια, κλπ) για εκπαιδευτικζσ ξεναγιςεισ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ τόςο ςτθν Αττικι όςο και ςτθ Περιφζρεια. Οι ςπουδαςτζσ παίρνουν από τα ζμπειρα ΢τελζχθ του ΔΕ΢ΦΑ μία εξαιρετικι γνϊςθ για το ρόλο του ΔΕ΢ΦΑ, τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων μασ και τθ ςθμαςία του φυςικοφ αερίου και αφινουν ζνα τεράςτιο χαμόγελο και ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ!”


ΣΕΛΛΔΑ 29

ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

ΔΕ΢ΦΑ και Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ “Η ΢υνεργαςία είναι Αρετι”.

“Μια από τισ βαςικζσ πεποικιςεισ του ΔΕ΢ΦΑ είναι ότι θ ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων του κα ζχει τα βζλτιςτα αποτελζςματα όταν ςυντελείται ςε ζνα εφρωςτο κοινωνικά περιβάλλον. ”.

Μια από τισ βαςικζσ πεποικιςεισ του ΔΕΣΦΑ είναι ότι θ ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων του κα ζχει τα βζλτιςτα αποτελζςματα όταν ςυντελείται ςε ζνα εφρωςτο κοινωνικά περιβάλλον. Για το λόγο αυτό και εν όψει των εορτϊν ςτθρίξαμε μαηί το ζργο ιδρυμάτων για παιδιά και νζουσ. Αναλυτικότερα:

 ενιςχφςαμε το ζργο του ςυλλόγου «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ», μζλθμα του οποίου είναι να προαςπίςει τα δικαιϊματα των παιδιϊν τόςο ςτθ κεωρία αλλά και ςτθν πράξθ και να εξαςφαλίςει τα απαραίτθτα για τθ ςωματικι, ψυχικι και πνευματικι ιςορροπία τουσ ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του Κράτουσ (Αςτυνομία, Ειςαγγελίεσ, Νοςοκομεία κ.α.), επιλζγοντασ μεταξφ άλλων να προμθκευτοφμε γοφρια για το νζο ζτοσ.

 ςυμβάλλαμε ςτο ζργο του φιλανκρωπικοφ ςωματείου «Παιδικά Χωριά SOS» που φροντίηει να επαναφζρει τα παιδιά που δεν μποροφν να μεγαλϊςουν με τουσ φυςικοφσ τουσ γονείσ, ςτο φυςικό κοινωνικό κφτταρο τθν οικογζνεια, μεριμνϊντασ για τθ μόρφωςθ τουσ και τθν επαγγελματικι τουσ κατάρτιςθ. Με μία επιπρόςκετθ ςυνειςφορά, αγοράςαμε και μικρά δωράκια για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ.

 ςυνειςφζραμε ςτο ίδρυμα «Κιβωτόσ του Κόςμου», το οποίο μεριμνά για παιδιά που βίωναν κακθμερινά τθν εγκατάλειψθ, τθν εκμετάλλευςθ, και τον κοινωνικό αποκλειςμό, αποτελϊντασ ζτςι μια εςτία φροντίδασ, ςυμπαράςταςθσ και ελπίδασ για το μζλλον των παιδιϊν αυτϊν.

 ςυντελζςαμε ςτο ζργο του μθ κερδοςκοπικοφ οργανιςμοφ «ALMA, Πανελλινιοσ ΢φλλογοσ Προςαρμοςμζνων Δραςτθριοτιτων», ςκοπόσ του οποίου είναι θ δθμιουργικι απαςχόλθςθ παιδιϊν και εφιβων με νοθτικι ςτζρθςθ. Αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ μασ είναι αντί του κόςτουσ αποςτολισ ευχετιριων καρτϊν και επαγγελματικϊν δϊρων, το αντίςτοιχο ποςό να δοκεί ςτο εν λόγω Μδρυμα, το οποίο επιμελικθκε και τθ φετινι ευχετιρια θλεκτρονικι κάρτα του ΔΕΣΦΑ.

 προςφζραμε ςτο ζργο του «Κζντρου Κοινωνικισ Φροντίδασ Ατόμων με νοθτικι Τςτζρθςθ – Ε΢ΣΙΑ», το ο-

ποίο λειτουργεί ωσ κζντρο κοινωνικισ φροντίδασ ατόμων με νοθτικι υςτζρθςθ. Ζτςι, τα εορταςτικά γλυκά ςτόλιςαν το γιορτινό τραπζηι τθν Θμζρα Ανταλλαγισ Ευχϊν ςτθν Εταιρείασ μασ. Επιπλζον, ςε ςυνεργαςία με τουσ Διευκυντζσ των περιφερειακϊν εγκαταςτάςεων μασ, ςτθ Νζα Μεςιμβρια, το Σιδθρόκαςτρο, τθ Ξάνκθ και τθν Αμπελιά, ενιςχφςαμε οικονομικά:

 το ΢φλλογο Οικογζνειασ ΚΕΘΕΑ – Κιβωτόσ Καβάλασ, ο οποίοσ απευκφνεται κυρίωσ ςτο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των χρθςτϊν ναρκωτικϊν ουςιϊν και ςυμβάλλει ςτθν Ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ γφρω από το πρόβλθμα τθσ εξάρτθςθσ , παρζχει υποςτιριξθ και ενιςχφει το ΚΕΚΕΑ ΚΛΒΩΤΟΣ ενϊ παράλλθλα αναπτφςςει κάκε είδουσ πολιτιςτικι, ψυχολογικι δραςτθριότθτα, ςεμινάρια, εκδόςεισ εντφπων, οργάνωςθ μουςικϊν ςυναυλιϊν, ϊςτε να ενιςχφςει θκικά οικονομικά τα μζλθ του Συλλόγου.

 τθν Ανοιχτι Θεραπευτικι Κοινότθτα ΚΕΘΕΑ – Κιβωτόσ ςτθν Καβάλα, ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι θ αντιμετϊπιςθ τθσ τοξικοεξάρτθςθσ και θ κεραπεία των εξαρτθμζνων ατόμων, θ επαγγελματικι τουσ κατάρτιςθ και θ κοινωνικι τουσ ζνταξθ. Επιπλζον, αναπτφςςει δραςτθριότθτεσ πρόλθψθσ, ζρευνασ και εκπαίδευςθσ ςτο κζμα τθσ αντιμετϊπιςθσ των ναρκωτικϊν.

 το Κζντρο Αποκατάςταςθσ Ατόμων με Αναπθρία (ΚΑΑΜΕΑ) ΢ερρϊν υπάγεται διοικθτικά ςτθ 4θ ΥΡΕ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Κράκθσ και λειτουργεί ωσ κλειςτι και ανοιχτι διαγνωςτικι μονάδα που παρζχει υπθρεςίεσ ςε παιδιά και ενιλικεσ με αναπθρίεσ και ςε όλθ τθν οικογζνεια τουσ.

 το Κζντρο Περίκαλψθσ Παίδων (ΚΕΠΕΠ) «Άγιοσ Νεκτάριοσ» ΢ιδθροκάςτρου, το οποίο περικάλπει παιδιά με αναπθρίεσ, κινθτικά προβλιματα και νοθτικι υςτζρθςθ από τισ περιοχζσ τθσ Βορείου Ελλάδοσ,

 το Κζντρο Θεραπείασ Εξαρτθμζνων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) – Ζξοδοσ ςτθ Λάριςα, το οποίο ζχει ωσ βαςικό ςτόχο τθ κεραπεία και τθν πρόλθψθ τθσ χριςθσ εξαρτθτικϊν ουςιϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ κεντρικισ Ελλάδασ. Οι μονάδεσ του παρζχουν υπθρεςίεσ κινθτοποίθςθσ, κεραπείασ, εκπαίδευςθσ και κοινωνικισ επανζνταξθσ ςε χριςτεσ και πρϊθν χριςτεσ εξαρτθτικϊν ουςιϊν κακϊσ και υποςτιριξθ των οικογενειϊν τουσ.

 το Μδρυμα «Άςπρεσ Πεταλοφδεσ» ςτο Βόλο, ςκοπόσ του οποίου είναι θ περίκαλψθ και φροντίδα παιδιϊν με νοθτικι υςτζρθςθ, ψυχικζσ διαταραχζσ, επιλθψία, αυτιςμό, εγκεφαλοπάκειεσ, κινθτικζσ δυςκολίεσ και αιςκθτθριακζσ διαταραχζσ. Τζλοσ, και όςον αφορά ςτθν ζκδοςθ του θμερολογίου, ο ΔΕΣΦΑ φζτοσ, με μία άκρωσ πρωτοποριακι ενζργεια ςυνδφαςε τθν ζκδοςθ των θμερολογίων για το 2012 με τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ τθσ εταιρείασ. Σε μία ςφμπραξθ αγάπθσ και αλλθλεγγφθσ με φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ηωισ παιδιϊν και εφιβων, προςζφερε κατά τθ περίοδο των εορταςτικϊν bazaar θμερολόγια ΔΕΣΦΑ, ενιςχφοντασ με αυτό τον τρόπο τα ζςοδα των φορζων . Και το 2012, ςυνεχίηουμε να ςυνειςφζρουμε ςτο ςυνάνκρωπό μασ και να δίνουμε Χαρά, Αγάπθ και Αιςιοδοξία! Καλι Χρονιά!


ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

Καλι Χρονιά

ΣΕΛΛΔΑ 30


ΣΕΛΛΔΑ 31

ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

Διαχειριςτισ Εκνικοφ ΢υςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΔΕ΢ΦΑ) ΑΕ Λεωφόροσ Μεςογείων 357-359 ΤΚ 152 31, Χαλάνδρι Λεωφόροσ Μεςογείων 357-359 Ακινα ΤΚ 152 31, Χαλάνδρι Ελλάδα Ακινα

www.desfa.gr

Τθλ.: 210 65 01 200 Fax: 210 67 49 504 E-mail: desfa@desfa.gr

Πθγι Ανάπτυξθσ, Πθγι Ανάπτυξθσ, Φορζασ Ενζργειασ Φορζασ Ενζργειασ

Τπεφκυνθ Ζκδοςθσ Μαρία Σχοινά Καλλιτεχνικι Επιμζλεια & ΢χεδιαςμόσ Εντφπου Νατάςα Χατηθαντωνίου

Θ εκτφπωςθ τθσ παροφςασ ζκδοςθσ ζγινε ςε ανακυκλϊςιμο χαρτί.

DESFA Newsletter 4Q2011  

DESFA Newsletter 4Q2011