Page 1

SEMINARIS DE DINAMITZACIÓ EN TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE i DEL CONEIXEMENT CURS 2008-2009

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Presentació Bloc http://blocs.xtec.cat/stacbaixebre Modalitat Calendari i horari Parts: • Notícies • Compartir experiències i reflexió • Pràctica amb recursos educatius • 1a sessió: • Presentació • Treball reflexió • Notícies • TAC als centres • Treball pràctic • Activitats a realitzar • • • •

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres. Curs 2008-2009 Funcions del coordinador TIC: ●

Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC, d’acord amb l’assessorament dels serveis educatius de la zona. Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos TIC del centre. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica. Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i econòmico-administrativa del Departament d’Educació. Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TIC que li pugui assignar el Departament d’Educació

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres. Curs 2008-2009 Membre de la comissió TAC: A fi de potenciar l’ús educatiu de les TIC i assessorar l’equip directiu, el claustre i la comunitat educativa, és convenient que a cada centre es constitueixi una comissió TAC, formada per un membre de l’equip directiu, el coordinador/a TIC del centre i els coordinadors o professorat dels diferents cicles. Funcions de la comissió TAC: ●

Coordinarà la integració de les TIC en les programacions del professorat i en

l’avaluació de l’alumnat, i promourà l’ús de les TIC en la pràctica educativa a l’aula. ●

Vetllarà per l’optimació de l’ús dels recursos TIC del centre.

Animarà a usar les TIC entre la comunitat educativa i les difondrà.

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres. Curs 2008-2009 Funcions de la comissió TAC: Tenir cura dels aspectes normatius següents: Que s’utilitzi la instal·lació de programari en català per complir allò que estableix l’art. 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. ●

Que es disposi de la llicència d'ús per a tot el programari que s'utilitzi en cadascun dels ordinadors del centre. En aquest sentit, l'adopció de programari lliure facilita l'ús i la difusió d'aplicacions TIC sense restriccions i amb ple respecte a la legalitat vigent. ●

Que s’utilitzin habitualment formats basats en estàndards oberts a l’intercanvi de documents electrònics. www.xtec.cat/guies/estandards ●

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres. Curs 2008-2009 Funcions de la comissió TAC: Que els materials digitals publicats pel centre i accessibles en línia siguin respectuosos amb els drets d'autor. En aquest sentit es recomana l'adopció de llicències “Creative commons”, que faciliten la difusió i la compartició dels continguts a la xarxa, tot protegint-ne l'autoria. www.xtec.cat/guies/cc ●

Que la pàgina web del centre incorpori la identificació gràfica adaptada al Programa d’Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya. www.xtec.cat/guies/imatge ●

Que s’apliquin a la web www.xtec.cat/guies/accessibilitat ●

del

centre

criteris

d’accessibilitat. + informació

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies STAC Terres Ebre: Camins de Sirga

Intranet: http://phobos.xtec.cat/tic-teb/intranet/ Guia de navegació: http://www.xtec.net/crp-baixebre/crptic0607/docs/intranet_stac.pdf Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies Ràdio

L'altra ràdio a l'escola http:www.altraradio.cat Terres de l’Ebre 90.7 Dissabte 9.00 - 10.00 (Repetició el diumenge de 21 a 22) Diumenge 24.00 - 01.00 Programació curs 2008/2009

Centres que fan ràdio que es posin en contacte amb el CRP o l’Àrea TAC Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies Cicle de conferències. Ensenyament de mestres, especialitat en educació infantil HORARI: 13.00 h. a 14.30 h. LLOC: Aula Magna. Edifici Betània. Tortosa. DATA: 22-10-08 Conferència: Connectar amb un mateix a través dels contes i trobar eines i mètode per explicar contes a traves dels llibres. DATA: 05-11-08 Conferència: La Pissarra digital interactiva com a metodologia didàctica DATA: 19-11-08 Conferència: Web 2.0. Eines 2.0 per a l’educació infantil

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies Cicle de conferències. Ensenyament de mestres, especialitat en educació infantil DATA: 10-12-08 Conferència: El dia a dia de la programació DATA: 04-02-09 Conferència: Tablet PC com a recurs didàctic DATA: 18-02-09 Conferència: El treball per projectes a l’educació infantil DATA: 22-04-09 Conferència: Accidents a l’escola infantil. Primers auxilis i reanimació. DATA: 13-05-09 Conferència: Ecologia emocional

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies LINKAT 2 • Opinió Jornada tècnica LINKAT • Opinió del claustre i la comissió TAC sobre les possibilitats de desplegar-la al centre.

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies TASTETS • Són sessions curtes i pràctiques d'eines o programes, adreçats a tot el professorat (infantil, primària i secundària). • Es tracta de fer una aproximació a recursos per treballar les TIC. • Es preveuen un nombre total de TRES sessions, una a cada trimestre. • Possible data 17 de novembre. Processador de textos (OpenOffice i Mozilla Firefox). • Al web del CRP del Baix Ebre trobareu la informació. • Lloc: IES JBAU. Hora: 18.30 h Duració: 2 hores http://www.xtec.cat/crp-baixebre/

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

http://blocs.xtec.cat/tastetstic

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies CAC

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya convoca, cada any, els premis “EL CAC A L’ESCOLA” amb l’objectiu d’estimular el treball d’Educació en Comunicació Audiovisual als centres educatius de Catalunya. VI Premis CAC a l'escola Data de publicació: 14/07/2008 Data límit de presentació: 31/03/2009 http://www.cac.cat/web/premis/escola/detall.jsp?OTM%3D&MQ%3D%3D&

Pdf: http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/convocatoria/VI_Convocat_ria_premis_CAC_escola.p

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies II Congrés Educació Avui: La Pràctica Innovadora Tarragona, del 20 al 22 de novembre de 2008 http://pedagogia.fcep.urv.es/congres2008/

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies Materials per a Nous Continguts digitals S'està buscant materials digitals: tutorials, guies, programacions, activitats. Responsable: Jordi Achon. Comentar a l'Àrea TIC o al CRP.

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Notícies Projectes en Xarxa

L'objectiu d'aquest espai serà: * Ser un referent per al professorat interessat en els projectes telemàtics i col·laboratius. * Oferir assessorament tècnic i pedagògic per desenvolupar projectes en xarxa. * Ajudar els docents a trobar i/o generar projectes que s'ajustin a les seves necessitats. * Fomentar l'us de les TIC a l'aula i la creació de xarxa entre el professorat, posant en comú experiències i inquietuds, fent èmfasi en la promoció del treball basat en les competències bàsiques, la inclusió, la multiculturalitat, el multilingüisme i el respecte per les idees dels altres Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Recursos educatius TV3 - Play Web : http://www.tv3.cat/play/home.html Concurs televisiu que va dirigit a l'alumnat de 6è, on escoles seleccionades de Catalunya, a proposta del Departament d'Ensenyament. L'objectiu del programa és que els participants i els espectadors passin una bona estona i aprenguin amb l'ús pràctic de l'anglès. Els programes són temàtics. Es realitzen proves, les quals van sumant punts i després de 13 programes es decideix quina escola n'ha acumulat més en la seva intervenció. El premi és una pissarra interactiva, un projector i tres ordinadors portàtils per l'escola guanyadora i material audiovisual pel segon i el tercer. Tot i que el guió és en català, l'anglès és present durant tot el programa.

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Recursos educatius TV3 - Play Web : http://www.tv3.cat/play/home.html Què hi podem fer? vídeos del programa, karaoke, jocs i activitats.

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Recursos educatius Una mà de contes

http://www.unamadecontes.cat

http://www.unamadecontes.cat/entrar> Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Recursos educatius Els Contes

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

http://www.unamadecontes.cat

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Recursos educatius Tallers

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

http://www.unamadecontes.cat

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Recursos educatius Bloc

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

http://www.unamadecontes.cat

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Recursos educatius Merlí

http://aplitic.xtec.cat/merli/

• Sistema de catalogació, etiquetatge i cerca de recursos educatius digitals en línia dins l'àmbit de recursos educatius del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. • El sistema Merlí té prevista la seva connexió amb la xarxa estatal del projecte Agrega (http://www.proyectoagrega.es), així com amb la xarxa europea Learning Resource Exchange (LRE). http://lre.eun.org

http://www.educared.net/softwarelibre/entrevistas/equipotac.html Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Recursos educatius Aloma http://aplitic.xtec.cat/aloma/ • L'organitzador Aloma té com a objectiu facilitar al professorat de la XTEC la recopilació sistemàtica de referències, documents i anotacions personals sobre els recursos educatius digitals, així com el posterior accés al seu contingut per part de l'alumnat i en les sessions de treball amb l'ordinador a l'aula. • L'organitzador de recursos en línia gestiona un conjunt d'unitats d'informació (“fulls” o “fitxes”). • El professorat pot col·locar en cada una d'aquestes unitats d'informació diversos tipus de continguts (referències a materials en línia, documents, anotacions i altres). • L'aplicació els ofereix mecanismes per afegir, consultar, modificar, canviar l'ordre o eliminar els continguts dels fulls, i també per programar la publicació d'aquells elements que considerin oportuns en un espai web obert, posant-los així a l'abast de l'alumnat. Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Recursos educatius

ButlleTic

Xtec

Edu365.cat

Edu3.cat

CRP Baix Ebre

Google traductor Diccionari català Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009


Activitats a realitzar 1. Traspassar la informació al professorat: • Notícies • Recursos educatius de la sessió

2. Analitzar les possibilitats didàctiques dels recursos treballats, així com els seus punts forts i febles. 3. Portar un o dos recursos TAC que haguéssim utilitzat amb el nostre alumnat, pot ser de qualsevol àrea.

Grup SUPTAC Terres de l’Ebre

STAC BAIX EBRE-1 curs 2008-2009

Seminari STAC primera sessió 2008-09  

Informació de la 1ª sessió de les STAC per a Primària

Advertisement