Page 1

17 Amalan Penghapus Dosa Manusia pasti berbuat dosa dan pasti butuh ampunan Allah. Oleh karena itu Allah memberikan keutamaan dan kemurahan kepada hambaNya dengan mensyariatkan amalanamalan yang dapat menghapus dosa disamping taubat. Sebagiannya dijelaskan dalam Al Qur’an dan sebagiannya lagi dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam.Diantaranya sebagai berikut: 1. Menyempurnakan wudhu dan berjalan ke masjid, sebagaimana disampaikan Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam: ŮŽَ‍ أ‏ Ů’ Ů? Ů‘Ů?‍ ŮŽ ŘŁŮŽ Ů?د‏ ŮŽ ŮŽ Ů? Ů’ ŮŽ Ů? Ů‘ ŮŽ ‍ŮŽŮŽ Ů?Ů? ا‏ ŮŽ Ů’ ‍ ا‏ Ů? ŮŽ Ů’ َ‍" ŮŽ ŮŽ ŮŽ !ŮŽŮ?ا ا ŮŽŮ‘ َعَتŮ? Ů?Ů? ŮŽŮˆâ€Ź Ů? ‍غ !ŮŽŮ„ŮŽ ا ŮŽ Ů‘Ů? Ů„ŮŽ َع‏ Ů? ŮŽ%" Ů’ Ů?‍ا Ů’ Ů?(Ů?ŘĄŮ? ؼ‏ ŮŽ ŮŽ Ů?)‍ŮŽ Ů?ع‏ ŮŽ Ů’ ‍ ŮŽ Ů?ŘŠ ا‏+Ů’ ‍ŮŽ ŮŽŮˆ َآ‏ Ů? Ů’ ‍ Ů? ŘĽŮ?ŮŽ ا‏ Ů? ŮŽ- ŮŽ Ů’ ‍َ Ů?Řą ا‏./Ů? 0Ů’ ‍ّ ŮŽŘŠŮ? ŮˆŮŽŘ§â€Ź1 ŮŽ ‍ ŮŽ ا‏2Ů’ ŮŽ Ů?‍ّ ŮŽ؊‏1 ŮŽ ‍ ا‏ Ů’ Ů? Ů?ŮŽ3ŮŽ ‍ء‏ Ů? ŮŽŮ‘Ů? ‍ا‏ “Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapu dosa dan mengangkat derajat. Mereka menjawab: ya wahai rasululloh. Beliau berkata: menyempurnakan wudhu ketika masa sulit dan memperbanyak langkah kemasjid serta menunggu shalat satu ke shalat yang lain, karena hal itu adalah ribathâ€? (HR Muslim dan Al Tirmidzi). Juga dalam sabda beliau yang lain: ‍َ ŘĽŮ?ذَا‏6Ů‘( ŮŽ ŮŽ 7ŮŽ 8 Ů? Ů? Ů‘ŮŽ ‍َ ا‏9ŮŽ : Ů’ ŮŽ6ŮŽ َ‍Ů‘ ا Ů’ Ů?(Ů?إ‏ ŮŽ ;Ů? َ‍= ŮŽ؏‏ ŮŽ ŮŽŮ?‍ّ ŮŽŘŠŮ? ؼ‏1 ŮŽ ‍ ŮŽ ا‏ Ů? Ů? Ů? Ů’ Ů? ‍? Ů?> Ů?) ŮŽ !ŮŽŮ„ŮŽ ŘŁŮŽ Ů’Ůˆâ€Ź ŮŽ @Ů’ ŮŽ Ů‘ŮŽŮ?‍ ŘĽŮ?ŮŽŮ‘هَ ؼ‏ Ů’ ŮŽ B Ů? Ů’ ŮŽ ً‍ ŮŽ؊‏ Ů’ = Ů? Ů‘ŮŽŮ?‍ ؼ‏ Ů? 2ŮŽ ŮŽ ‍ َع‏ Ů? Ů‘ ŮŽ ‍ً Ů??ŮŽ ا‏D ŮŽ ‍ّ ŘŁŮŽ Ů’Ůˆ ŘŻŮŽ َع‏B ŮŽ : ŮŽ Ů? @Ů’ ŮŽ ŮŽ?Ů? Ů‹DEŮŽ FŮ?= ŮŽ “Jika seseorang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya kemudian berangkat sholat dengan niatan hanya untuk sholat, maka tidak melangkah satu langkah kecuali Allah angkat satu derajat dan hapus satu dosaâ€? (HR. Al Tirmidzi). 2. Puasa hari Arafah dan A’syura’, dalilnya: َّ‍َّا ŮŽ@Ů‘ أَن‏H%Ů? Ů‘ ŮŽ I ŮŽ Ů? Ů‘ ŮŽ ‍Ů? ا‏FŮ’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů‘ ŮŽ " ŮŽ ‍م !ŮŽŮ„ŮŽ ŮŽŮˆâ€Ź Ů? ŮŽFI Ů? ‍م‏ Ů? Ů’ ŮŽ ŮŽDŮŽ ŮŽ ŮŽ HŮ‘0Ů?Ů?‍ ؼ‏K Ů? Ů? /ŮŽ : Ů’ َ‍ ŮŽ أ‏ ŮŽ Ů?Ů‘ ŮŽ ‍ن ا‏ Ů’ َ‍ّ ŮŽ أ‏L Ů? ŮŽ Ů? ŮŽD@ŮŽ Ů‘ŮŽ ‍ ا‏HŮ?/Ů‘َ‍ا‏ Ů? ŮŽ %Ů’ !ŮŽ ŮŽD@ŮŽ Ů‘ŮŽ ‍ ŮˆŮŽŘ§â€ŹHŮ?/Ů‘َ‍ ŮŽ Ů?) ا‏2Ů’ ŮŽ ‍م ŮŽŮˆâ€Ź Ů? ŮŽFI Ů? ‍م‏ Ů? Ů’ ŮŽ َ‍Ů?عَاإ‏MŮŽ HŮ‘0Ů?Ů?‍ ؼ‏K Ů? Ů? /ŮŽ : Ů’ َ‍ ŮŽ أ‏ ŮŽ Ů?Ů‘ ŮŽ ‍ن ا‏ Ů’ َ‍ّ ŮŽ أ‏L Ů? ŮŽ Ů? @ŮŽ Ů‘ŮŽ ‍َا‏D HŮ?/Ů‘َ‍ ا‏ Ů? ŮŽ %Ů’ !ŮŽ “Nabi Bersabda: Puasa hari Arafah saya berharap dari Allah untuk menghapus setahun yangsebelumnya dan setahun setelahnya dan Puasa hari A’syura saya berharap dari Allah menghapus setahun yang telah laluâ€? (HR. At Tirmidzi dan dishahih-kan Al Albani dalam Shahih Al Jaami’ no. 3853) 3. Shalat tarawih di bulan Ramadhan, dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam: 9 Ů’ ŮŽ ‍م‏ ŮŽ ŮŽ! َ‍َن‏N ŮŽ ‍ً َع‏0ŮŽŮ’ Ů?‍َŮ‹ ŮŽŮˆ ؼ‏-/Ů? : Ů’ ‍ ŮŽ ا‏L Ů?O Ů? ŮŽ ŮŽ ‍م‏ ŮŽ Ů‘ŮŽ P ŮŽ 7ŮŽ 9 Ů’ Ů? Ů?%Ů? 0Ů’ َ‍ذ‏ “Siapa yang menegakkan romadhon (shalat tarawih) dengan iman dan mengharap pahala Allah maka diampunilah dosanya yang telah laluâ€? (Muttafaqun ‘Alaihi) 4. Haji yang mabrur, dengan dalil:


9 Ů’ ŮŽ Ů‘ŮŽQ: ŮŽ Ů’ ŮŽ ŮŽ R Ů’ Ů? Ů’ ŮŽ ‍ ŮŽŮˆâ€Ź Ů’ ŮŽ S Ů’ Ů? L Ů’ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ‍م َع‏ Ů? Ů’ FŮŽ ‍ َآ‏ Ů? 7Ů’ ŮŽ َ‍ ŮŽŮˆâ€Ź Ů? Ů‘Ů? ‍Ů?أ‏ “Siapa yang berhaji lalu tidak berkata keji dan berbuat kefasikan maka kembali seperti hari ibunya melahirkannyaâ€? (HR. Al Bukhari) dan sabda beliau: Ů‘Q Ů? ŮŽ Ů’ ‍Ů?Ůˆ Ů?Řą ا‏%Ů’ ŮŽ Ů’ ‍َ ا‏TFŮ’ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŒâ€Ť>َاإ‏ ŮŽ Ů‘ŮŽŮ?‍ ؼ‏D Ů? Ů‘@ŮŽ V ŮŽ Ů’ ‍ا‏ “Haji mabrur balasannya hanyalah surgaâ€? (HR. Ahmad). 5. Memaafkan hutang orang yang sulit membayar, dengan dalil: 9 Ů’ ŮŽ ŮŽDL ŮŽ Ů’ ŮŽ3: Ů? َ‍َ !ŮŽل‏H7Ů?‍ Ů?أ‏ Ů? Ů‘ ŮŽ ‍ Ů? ا‏%Ů’ 2ŮŽ Ů? 9 Ů’ Ů? Ů?)Ů?‍َد‏% Ů? )Ů? ŮŽ7X Ů? Ů‘ ŮŽ ‍َŮ„ŮŽ ŮŽŮ‹ ا‏PŮŽ Ů? ŮŽ ‍َ ŮŽذَا‏Y Ů’ Ů? ŮŽ HŮ? ŮŽF0Ů’ Ů‘Ů? ‍َعبŮ?Ů‘ ŮŽ !ŮŽŮ„ŮŽ ا‏ HŮ?@/ŮŽ FŮ’ 7ŮŽX ŮŽ[ŮŽŮŽ Y Ů? @Ů’ Ů? ŮŽ Ů? Ů?ŮŽ‍ ŮŽŮˆŘ˘ŮŽنَ ا ŮŽ@Ů‘سَ Ů?أ‏9 Ů’ Ů? Ů? = Ů? HŮ?P ‍َا Ů?ز‏V ŮŽ Ů’ ‍ ا‏Y Ů? @Ů’ Ů? ŮŽ Ů? Ů‘ŮŽ FŮŽ 7ََ‍ ŮŽ أ‏ ŮŽ Ů? " Ů? Ů?Ů’ ‍ Ů? ا‏. Ů? 0Ů’ ‍ ŮŽ ŮŽŮˆŮ?أ‏Ů? 2Ů’ Ů? Ů’ ‍َŮ„ŮŽ ا‏PŮŽ Ů? Ů‘ ŮŽ ‍َ ا‏0َ‍ّ أ‏S Ů? : ŮŽ َ‍َا أ‏3Ů? ŮŽ[@Ů’ Ů? ‍َ ŮŽŮˆŘ˛Ů?ŮˆŘ§â€ŹV7ŮŽ 9 Ů’ ŮŽ ‍ Ů?ي‏%Ů’ ŮŽ “Dari Hudzaifah beliau berkata Allah memanggil seorang hambaNya yang Allah karuniai harta. Maka Allah berkata kepadanya: Apa yang kamu kerjakan didunia? Ia menjawab: Wahai Rabb kamu telah menganugerahkanku hartaMu lalu aku bermuamalah dengan orang-orang. Dan dahulu akhlakku adalah memaafkan, sehingga aku dahulu mempermudah orang yang mampu dan menunda pembayaran hutang orang yang sulit membayar. Maka Allah berfirman: Aku lebih berhak darimu maka maafkanlah hambaKu iniâ€? (HR. Muslim). 6. Melakukan kebaikan setelah berbuat dosa, dengan dalil: Ů?SŮ‘7َ‍ŮŽ ا ŮŽ Ů‘Ů? ا‏+Ů? FŮ’ : ŮŽ ŮŽY@Ů’ ‍ Ů?آ‏ Ů’ %Ů? 7Ů’ َ‍َ ŮŽŮˆŘŁâ€ŹDEŮŽ Ů‘FŮ? Ů‘ŮŽ ‍َ ا‏D@ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů’ ‍?ŮŽ ا‏ Ů? Ů’ 7ŮŽ Ů?SŮ?ŮŽ=‍Ů? ا ŮŽ@Ů‘سَ ŮŽŮˆâ€ŹS Ů? Ů? Ů? Ů?9ŮŽ : ŮŽ “Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang menghapusnya dan pergauli manusia dengan etika yang muliaâ€? (HR Al Tirmidzi dan Ahmad dan dishohihkan Al Albani dalam Shohih Al Jaami’ no. 97.) 7. Memberi salam dan berkata baik, dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam: َّ‍ ŘĽŮ?ن‏ Ů’ ‍َŘŞŮ? Ů?آ‏% Ů? Ů’ ‍ ŮŽŘŠŮ? Ů?آ‏L Ů? _Ů’ ŮŽ Ů’ ‍ل ا‏ Ů?3 Ů’ ŮŽ ‍م‏ Ů? ŮŽ`Ů‘ŮŽ ‍ ŮŽŮˆ ا‏9 Ů? Ů’ : Ů? ‍م‏ Ů? ŮŽ` ŮŽ Ů’ ‍ا‏ “Sesungguhnya termasuk sebab mendapatkan ampunan adalah memberikan salam dan berkata baikâ€? (HR Al Kharaithi dalam Makarim Al Akhlak dan di-shahih-kan Al Albani dalam Silsilah Al Ahadits Al Shahihah, no. 1035) 8. Sabar atas musibah dengan, dalil sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam: َّ‍ ŮŽ>Ů‘ ا ŮŽ Ů‘ŮŽ ŘĽŮ?ن‏ ŮŽ Ů‘ŮŽ8 ŮŽ ‍ل ŮŽŮˆâ€Ź Ů? Ů?PŮŽ HŮ‘0Ů?Ů?‍ ŘĽŮ?ذَا ؼ‏Y Ů? FŮ’ ŮŽ /ŮŽ Ů’ ‍ ًا ا‏%Ů’ ŮŽ 9 Ů’ Ů? ‍َŘŻŮ?ي‏% Ů? Ů‹@ Ů? aŮ’ Ů? HŮ?0ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ŮŽ Ů? /Ů? FŮ’ ŮŽ /ŮŽ Ů’ ‍ ا‏ Ů? Ů‘0ŮŽŮ?bŮŽ ‍م‏ Ů? Ů?PŮŽ 9 Ů’ Ů? Ů?2Ů? V ŮŽ N Ů’ ŮŽ ŮŽ[Ů?َ‍م ذ‏ Ů? Ů’ FŮŽ ‍ َآ‏ Ů? 7Ů’ ŮŽ َ‍ ŮŽŮˆâ€Ź Ů? Ů‘Ů? ‍ Ů?أ‏9 Ů’ Ů? ŮŽŮŽ ŮŽ Ů’ ‍ا‏


“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: Sungguh Aku bila menguji seorang hambaKu yang mukmin, lalu ia memujiku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya tersebut bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannyaâ€? (HR Ahmad, dan dihasankan Al Albani dalam Silsilah Al Ahadits Al Shohihah no. 144). 9. Menjaga shalat lima waktu dan jum’at serta puasa Ramadhan, dengan dalil sabda Rasulullah: ‍ ŘŞŘ§ŮˆŮ„ŘľŮ„Ř§â€Ź Ů? Ů’ ŮŽ â€ŤŮˆ ا‏ ŮŽ Ů? ŮŽ Ů’ Ů? ‍ Ů? ŘĽŮ? ŮŽ ا‏ ŮŽ Ů’ Ů? Ů’ â€ŤŮˆ ا‏ ŮŽ ‍ŮŽن‏ ŮŽ ‍ŮŽن ŘĽŮ? ŮŽ َع‏ ŮŽ ‍ت َع‏ Ů? ‍Ů‘َا‏ Ů? ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ Ů? ŮŽ ŮŽ ‍ؼŮ?ذَا‏ Ů? !Ů? " Ů’ ‍Ů?ا‏#$ŮŽ Ů? %Ů? ŮŽ$ ŮŽ Ů’ ‍ا‏ “Sholat lima waktu dan jum’at ke jum’at dan Romadhon ke Romadhon adalah penghapus dosa diantara keduanya selama menjauhi dosa besarâ€? (HR Muslim) 10. Mengumandangkan adzan, dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam: َّ‍&Ř°Ů?ّنَ ŘĽŮ?ن‏ ŮŽ Ů? Ů’ ‍ ا‏ Ů? ŮŽ' Ů’ (Ů? ) Ů? ŮŽ ‍َى‏+ ŮŽ Ů?),Ů? Ů’. ŮŽ “Seorang Muadzin diampuni dosanya sepanjang (gema) suaranyaâ€? (HR Ahmad dan dishohihkan Al Albani dalam Shahih AL Jaami’ no. 1929) 11.

Shalat wajib, dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam:

Ů&#x17D;â&#x20AC;ŤŘŁŮ&#x17D; Ů&#x17D;عأâ&#x20AC;Ź0 Ů&#x2019; !Ů? (Ů&#x2019; Ů&#x2019; Ů&#x17D; Ů&#x2018;Ů&#x17D;â&#x20AC;ŤŮ&#x2039;ا ŘŁŮ&#x17D;Ů&#x2020;â&#x20AC;Ź Ů&#x17D; 2Ů&#x17D; Ů?â&#x20AC;ŤŮ&#x17D;بâ&#x20AC;Ź$Ů? 0 Ů&#x2019; â&#x20AC;ŤŘ˘â&#x20AC;Ź Ů? Ů?+5 Ů&#x17D; Ů&#x17D;â&#x20AC;Ť ŘŁâ&#x20AC;Ź6 Ů? 7 Ů? !Ů&#x17D; ' Ů&#x2019; (Ů&#x17D; Ů?)Ů?8 Ů&#x2018;Ů&#x17D;6â&#x20AC;ŤŘ˘â&#x20AC;Ź Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x2026;â&#x20AC;Ź Ů?Ů&#x2019; (Ů&#x17D; Ů&#x2039;7 Ů&#x2019; ; Ů&#x17D; Ů&#x17D; â&#x20AC;ŤŮ&#x201E;â&#x20AC;Ź Ů? -Ů?<,Ů&#x17D; Ů&#x17D;= Ů? Ů&#x17D;â&#x20AC;Ť<Ů?> Ř°â&#x20AC;Ź$Ů&#x2019; (Ů? ? Ů&#x2019; Ů? Ů?)2Ů? â&#x20AC;ŤŘŻŮ&#x17D; Ů&#x17D;Řąâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź-Ů? Ů&#x17D;A Ů&#x17D; >Ů?<$Ů&#x2019; (Ů? ? Ů&#x2019; Ů? Ů?)2Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x2039; ŘŻŮ&#x17D; Ů&#x17D;Řąâ&#x20AC;ŹBŮ&#x2019; C Ů&#x17D; Ů&#x17D;â&#x20AC;ŤŮ&#x17D;Ů&#x201E;â&#x20AC;ŹA Ů&#x17D;= Ů? Ů&#x17D;D8 Ů&#x17D; 6 Ů? EŮ&#x2019; Ů? Ů?â&#x20AC;ŤŮ&#x17D;اتâ&#x20AC;Ź-FŮ&#x17D; Ů&#x2018;G Ů&#x17D; â&#x20AC;Ť Ů? اâ&#x20AC;Ź Ů&#x2019; Ů&#x17D; Ů&#x2019; â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź-Ů?H Ů&#x2019; (Ů&#x17D; ) Ů? Ů&#x2018;FŮ&#x17D; â&#x20AC;ŤŮ&#x17D;(Ů&#x17D; Ů?)Ů? اâ&#x20AC;ŹI Ů&#x17D; Ů&#x2019; â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź â&#x20AC;&#x153;Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di pintu yang digunakan untuk mandi setiap hari lima kali, pa yang kalian katakan apakah tersisa kotorannya? Mereka menjawab: Tidak sisa sedikitpun kotorannya. Beliau bersabda: sholat lima waktu menjadi sebab Allah hapus dosa-dosaâ&#x20AC;? (HR. Al Bukhari). 12. Memperbanyak sujud, dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahuâ&#x20AC;&#x2122;alaihi Wasallam: Ů&#x17D;[FŮ&#x2019; Ů&#x17D; Ů&#x17D; Ů?â&#x20AC;Ť Ů&#x17D;Ů&#x2020;â&#x20AC;Ź+Ů&#x2019; Ů&#x17D; Ů&#x17D; Ů?â&#x20AC;Ť Ů&#x2019;ŘŻâ&#x20AC;ŹV Ů? Ů&#x2018;Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x2018;[Ů&#x17D; اâ&#x20AC;Ź0Ů&#x17D;Ů?bŮ&#x17D; Ů&#x17D;c Ů? V Ů? Ů&#x2019; 7Ů&#x17D; Ů?Ů&#x2018; Ů&#x17D; Ů? Ů&#x2018;Ů&#x17D;cŮ?â&#x20AC;Ť[Ů&#x17D; ŘĽâ&#x20AC;Ź2Ů&#x17D; Ů&#x17D; â&#x20AC;Ť Ů&#x17D;Řąâ&#x20AC;Źd Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x2039; Ů??Ů&#x17D; اâ&#x20AC;ŹD Ů&#x17D; â&#x20AC;ŤŮ&#x2018; Ů&#x17D;Ů&#x2C6; ŘŻŮ&#x17D; Ů&#x17D;Řąâ&#x20AC;ŹB Ů&#x17D; : Ů&#x17D; Ů&#x17D;[@Ů&#x2019; Ů&#x17D; Ů&#x17D;?Ů? Ů&#x2039;DEŮ&#x17D; FŮ&#x2019; Ů? = Ů&#x17D; â&#x20AC;&#x153;Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sekali sujud kepada Allah kecuali Allah mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu kesalahanmu (dosa)â&#x20AC;? (HR Muslim). 13. Shalat malam, dengan dalil: Ů&#x17D;[FŮ&#x2019; Ů&#x17D; Ů&#x17D; â&#x20AC;ŤŮ&#x2026;â&#x20AC;Ź Ů? Ů&#x17D;FP Ů? Ů? Ů?8FŮ&#x2019; Ů&#x17D; â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź Ů? Ů&#x2018;0Ů&#x17D;Ů?bŮ&#x17D; â&#x20AC;ŤŘ¨â&#x20AC;Ź Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x17D; ŘŻŮ&#x17D; Ů&#x2019;ŘŁâ&#x20AC;Ź9FŮ&#x2019; Ů? Ů?Ů&#x2018;1 Ů&#x17D; â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź Ů&#x2019; Ů? Ů&#x17D; %Ů&#x2019; !Ů&#x17D; Ů&#x17D; â&#x20AC;ŤŮ&#x2021;â&#x20AC;Ź Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x152; Ů&#x17D;Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹDŮ&#x17D;Ů&#x2019; !Ů? Ů?Ů&#x17D; Ů&#x17D;Ů?e Ů&#x2019; Ů? Ů&#x2018;Ů?â&#x20AC;ŤŮ&#x2018; Ů&#x17D;ŘŠŮ&#x152; Ů&#x17D;Ů&#x2C6; Ů&#x17D;Řąâ&#x20AC;ŹL Ů? Ů&#x17D; Ů? Ů?â&#x20AC;ŤŮ&#x17D;ŘŞâ&#x20AC;ŹEFŮ&#x2019; Ů&#x2018;Ů&#x17D; â&#x20AC;Ť Ů&#x2019;@?Ů&#x17D;ŘŠŮ&#x152; Ů&#x17D;Ů&#x2C6;â&#x20AC;Ź Ů&#x17D; Ů?9 Ů&#x17D; Ů? ;Ů&#x2019; Ů?eâ&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź â&#x20AC;&#x153;Hendaklah kalian sholat malam, karena ia adalah adat orang yang sholeh sebelum kalian dan amalan yang mendekatkan diri kepada Robb kalian serta penghapus


kesalahan dan mencegah dosa-dosaâ&#x20AC;? (HR Al Haakim, dan dihasankan Al Albani dalam Irwaâ&#x20AC;&#x2122; Al Ghalil 2/199). 14. Berjihad dijalan Allah, dengan dalil: Ů? L Ů&#x17D; _Ů&#x2019; Ů? Ů? FŮ&#x2019; ? Ů? Ů&#x2018;f Ů&#x17D; Ů&#x2018;Ů&#x17D;8â&#x20AC;ŤŮ? Ů?آâ&#x20AC;ŹK0Ů&#x2019; Ů&#x17D;â&#x20AC;ŤŮ&#x17D;Ů&#x2018; Ř°â&#x20AC;Źcâ&#x20AC;Ť ŘĽâ&#x20AC;Ź9Ů&#x2019;Ů&#x2018;Ů&#x17D; â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź â&#x20AC;&#x153;Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutangâ&#x20AC;? (HR Muslim) 15. Mengiringi haji dengan umrah, dengan dalil: â&#x20AC;ŤŮ&#x2019;اâ&#x20AC;Ź2Ů? Ů?Ů&#x17D;7 Ů&#x17D;9FŮ&#x2019; Ů&#x17D; Ů&#x2018;Ů?Q Ů&#x17D; â&#x20AC;Ť Ů&#x17D;ŘŠŮ? Ů&#x17D;Ů&#x2C6; اâ&#x20AC;Ź Ů&#x2019; 2Ů? Ů&#x2019; â&#x20AC;ŤŮ?Ů&#x2020;Ů&#x17D;Ů&#x2018; اâ&#x20AC;ŹbŮ&#x17D; Ů&#x17D;D2Ů&#x17D; Ů&#x17D;Ů&#x17D;/ Ů? Ů&#x17D;? Ů? @Ů&#x17D; FŮ&#x2019; Ů&#x17D; H Ů&#x2019; L Ů? @Ů&#x2019; 7Ů&#x17D; Ů&#x17D; P Ů&#x2019;L Ů&#x17D; Ů&#x2019; â&#x20AC;Ť Ů&#x2019;بŮ? Ů&#x17D;Ů&#x2C6; اâ&#x20AC;Ź0Ů? Ů&#x2018;3 Ů? â&#x20AC;Ť Ů&#x17D;آŮ&#x17D; اâ&#x20AC;ŹH Ů&#x2019; L Ů? @Ů&#x2019; 7Ů&#x17D; Ů? FŮ&#x2019; Ů? Ů&#x2019; â&#x20AC;ŤŮ&#x17D; اâ&#x20AC;ŹR%Ů&#x17D; = Ů&#x17D; Ů? Ů&#x2019; Ů? Ů&#x17D; Ů&#x2019; â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź â&#x20AC;&#x153;Iringi haji dengan umroh, karena mengiringi antara keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana Al Kier (alat pembakar besi) menghilangkan karat besiâ&#x20AC;? (HR Ibnu Majah dan dishohihkan Al Albani dalam Shohih Al Jaamiâ&#x20AC;&#x2122; no,2899) 16. Shadaqah, dengan dalil: â&#x20AC;Ť ŘĽŮ?Ů&#x2020;â&#x20AC;Ź$Ů&#x2019; ,Ů? â&#x20AC;ŤŮ?Ů&#x2C6;اâ&#x20AC;Ź+ Ů?â&#x20AC;ŤŮ&#x17D;ŘŞâ&#x20AC;ŹAŮ&#x17D;+Ů&#x2018;G Ů&#x17D; â&#x20AC;Ť Ů&#x2018; اâ&#x20AC;Ź Ů&#x17D; Ů? Ů? 8 Ů&#x17D; Ů&#x17D;>â&#x20AC;ŤŮ&#x2021;â&#x20AC;Ź Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x2C6;ŘĽŮ?Ů&#x2020;â&#x20AC;Ź Ů&#x17D; Ů&#x17D;â&#x20AC;ŤŮ&#x2021;â&#x20AC;Ź-Ů? Ů&#x2019; ,Ů? Ů&#x17D;â&#x20AC;ŤŮ&#x2021;â&#x20AC;Ź-Ů?,& Ů&#x2019; ,Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x2C6;â&#x20AC;Ź Ů&#x17D; Ů&#x17D;â&#x20AC;ŤŘĄâ&#x20AC;ŹLŮ&#x17D;< Ů&#x17D; Ů? Ů&#x2019; â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹŮ&#x17D; Ů?8 Ů&#x17D; Ů? Ů&#x2019; ; Ů&#x17D; 0 Ů&#x2019; Ů? Ů&#x2018; Ů&#x17D; Ů? Ů&#x2018; Ů? Ů&#x17D; (Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x2C6;â&#x20AC;Ź Ů&#x17D; 0Ů?Ů&#x17D;M ?Ů&#x2018; Ů? 0 Ů&#x2019; Ů? ,Ů? Ů&#x17D;BŮ&#x2018;Ů? N Ů&#x17D; O Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x2020;Ů&#x17D; Ů? Ů&#x17D; Ů&#x2C6;Ů&#x17D;اâ&#x20AC;Ź-Ů?F Ů&#x17D; Ů&#x2019; ,Ů&#x17D; Ů? Ů?$; Ů&#x17D; â&#x20AC;&#x153;Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakanâ&#x20AC;? (QS. Al Baqarah: 271) Rasulullah Shallallahuâ&#x20AC;&#x2122;alaihi Wasallam pun bersabda: D Ů? !Ů&#x17D; Ů&#x17D; Ů&#x2018;1 Ů&#x17D; â&#x20AC;ŤŮ? Ů?ŘĄ اâ&#x20AC;ŹL Ů&#x2019; 7Ů? Ů&#x17D;DEŮ&#x17D; FŮ&#x2019; Ů? Ů&#x17D; Ů&#x2019; â&#x20AC;ŤŮ? Ů?ŘĄ Ů&#x17D;آŮ&#x17D; اâ&#x20AC;ŹL Ů&#x2019; Ů? â&#x20AC;ŤŘ§ Ů&#x17D;@Ů&#x2018; Ů&#x17D;Řą ا Ů&#x2019;Ů&#x17D; Ů?ŘĄâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;&#x153;Shadaqah menghapus dosa seperti air memadamkan apiâ&#x20AC;? (HR Ahmad, Al Tirmidzi dan selainnya dan di-shahih-kan Al Al Bani dalam Takhrij Musykilat Al faqr no. 117) 17. Menegakkan hukum pidana sesuai syariat Islam, dengan dalil: Ů&#x17D;Ů&#x2018;Ů?Ů&#x17D;â&#x20AC;Ť Ů? ŘŁâ&#x20AC;Ź%Ů&#x2019; Ů&#x17D; Ů&#x17D;â&#x20AC;ŤŮ&#x17D;بâ&#x20AC;ŹIŮ&#x17D;â&#x20AC;ŤŮ&#x2039; ŘŁâ&#x20AC;ŹEŮ&#x17D; FŮ&#x2019; M Ů&#x17D; Ů&#x17D; Ů&#x17D; Ů&#x17D;?0Ů&#x17D; d Ů? â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź Ů? @Ů&#x2019; Ů&#x17D; Ů&#x2018; Ů&#x17D; ;Ů? Ů&#x17D; FŮ&#x2019; !Ů? â&#x20AC;ŤŮ? Ů?ŘŁâ&#x20AC;ŹFŮ&#x2019; Ů&#x17D; Ů&#x17D; )Ů? Ů&#x2018;Ů? : Ů&#x17D; Ů&#x17D; L Ů&#x17D; â&#x20AC;Ť Ů&#x17D;آâ&#x20AC;Ź Ů? @Ů&#x2019; Ů&#x17D; Ů&#x17D;[Ů&#x17D;Ů&#x17D;â&#x20AC;Ť Ř°â&#x20AC;ŹK Ů? 0Ů&#x2019; Ů&#x2018;Ů&#x17D;3â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź â&#x20AC;&#x153;Siapa saja yang melanggar larangan Allah kemudian ditegakkan padanya hukum pidana maka dihapus dosa tersebutâ&#x20AC;? (HR Al Haakim dan dishohihkan Al Albani dalam Shahih Al Jaamiâ&#x20AC;&#x2122; no,2732)

17 Amalan Penghapus Dosa  

17 Amalan Penghapus Dosa

17 Amalan Penghapus Dosa  

17 Amalan Penghapus Dosa

Advertisement