Page 1

DOM AUKCYJNY K R A K Ó W , U L . F L O R I A Ń S K A 1 3 I p. w w w. d e s a . a r t . p l e - m a i l : a u k c j e @d e s a . a r t . p l

AUKCJA 129 ODZNAKI, ODZNACZENIA Sobota 23 XI 2013 r., godz. 1200

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA od 18 - 22 XI 2013 r. w godz. 1100 - 1900, a w dniu aukcji 900 - 1100 Kraków, ul. Floriańska 13 I piętro


Poz. 1

Poz. 2 Poz. 3

Poz. 6

Poz. 4

Poz. 5

Poz. 9

Poz. 8 Poz. 7

Poz. 10

Poz. 11

Poz. 12

Poz. 13

Poz. 15 Poz. 14

Poz. 18

Poz. 22

Poz. 16

Poz. 19

Poz. 23

Poz. 20

Poz. 24

Poz. 17

Poz. 21

Poz. 25


REGULAMIN AUKCJI

Ogólne warunki aukcji. 1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem. 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego - wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową. 4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez zaproszonych konsultantów. 5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15 %. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. I 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Akcjonerem“, która działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji czyli podwyższenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów lub bez podawania przyczyn. 4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. 5. Zakończenie licytacji danego obiektunastępuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner. II 1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 100 zł i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową. 2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały sięze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn. 3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium: – pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną), – telefonicznego udziału w licytacji. III 1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe. 2. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Na poczet zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część. 3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty. 4. Niewykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego. IV 1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami. 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów. 3. Polskie muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu. 4. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.


ODZNAKI II RP

1. Odznaka pamiątkowa 7 pułku piechoty legionów, oficerska, biały metal, emalia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki. Nakrętka nie sygnowana. Stan bardzo dobry. 1200,2. Odznaka żołnierska 9 Pułku Piechoty, 39 x 39 mm, alpaka. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki, sygnatura podwykonawcy „LS“. Mocowana na słupek z nakrętką, nakrętka sygnowana Br. Grabski Łódź. Stan bardzo dobry. 900,3. Odznaka pamiątkowa 20 Pułk Piechoty Ziemi Krakowskiej, oficerska, 31 x 32 mm, tombak złocony, emalia. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki sygn. Walenta Kraków oraz nr 24. Słupek, nakrętka nie sygnowana. Stan bardzo dobry. 3000,4. Odznaka żołnierska 20 Pułku Piechoty ziemi Krakowskiej. 40 x 31 mm. dwuczęściowa, mosiądz srebrzony, rewers gładki, na rewersie sygnatura „J. Walenta Kraków“ oraz numer 61. Mocowana na słupek z nakrętką, nakrętka niesygnowana. Stan bardzo dobry. 1200,5. Odznaka pamiątkowa 28 pułku piechoty, oficerska, 43 x 43 mm, tombak srebrzony, emalia. Odznaka pięcioczęściowa. Rewers gładki. Słupek, Nakrętka sygnowana Br. Grabski Łódź. Stan b. dobry. 1100,6. Odznaka pamiątkowa 30 pułku Strzelców Kaniowskich, oficerska, 42 x 42 mm, metal złocony, emalia. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki. Słupek. Nakrętka sygnowana W. Gontarczyk Warszawa. Popękana emalia na ramionach krzyża. Stan dobry. 1200,7. Odznaka oficerska 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, 44 x 44 mm, srebro, emalia, wieloczęściowa. Rewers gładki, na rewersie sygnatura „BG“. Mocowan na słupek z nakrętką, na nakrętce napis „Zakłady Przemysłowe Br. Grabski Łódź ul. Kpt. Pogonowskiego 61“. SZ-BD -. 2500,-

10. Odznaka pamiątkowa 37 Pułk Piechoty 2 wersja, oficerska, 40 x 40 mm, tombak złocony, emalia. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki, sygnatura podwykonawcy „JK“. Słupek, nakrętka sygnowana Br. Grabski Łódź. Uszkodzenia i odpryski emalii. Stan dobry. 1500,11. Odznaka pamiątkowa 43 Pułk Strzelców Kresowych (Legionu Bajończyków), 43 x 43 mm, żołnierska, tombak srebrzony. Rewers gładki. Nakrętka nie sygnowana. 400 12. Odznaka oficerska 48 Pułku Strzelców Kresowych, 52 x 39 mm. Srebro emaliowane, dwuczęściowa, orzeł mocowany na dwóch nitach. Rewers gładki, na rewersie grawerowany numer 28. Mocowana na słupek z nakrętką, nakrętka sygnowana „W. Gontarczyk Warszawa“ SZ - BD –. 4000,13. Odznaka pamiątkowa 49 pułk huculski piechoty, oficerska, 39 x 40 mm, biały metal, emalia. Odznaka trzyczęściowa. Rewers gładki numer 40. Słupek. Nakrętka sygnowana W. Gontarczyk. Stan dobry. Emalia naprawiana. 2900,14. Odznaka pamiątkowa 53 Pułk Piechoty, żołnierska, średnica 45 mm, tombak srebrzony. Rewers z kontrą. Słupek, nakrętka sygnowana J. Michrowski Warszawa. Stan bardzo dobry. 1000,15. Odznaka pamiątkowa 64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich, 38 x 38 mm, tombak złocony. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki. Słupek, nakrętka sygnowana W. Gontarczyk Warszawa. Stan bardzo dobry. 1800,16. Odznaka pamiątkowa 72 Pułk Piechoty, oficerska, 41 x 32 mm, tombak srebrzony, emalia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki, wyryte daty i nazwy walk stoczonych przez pułk w 1920 r. Słupek, nakrętka sygnowana W. Gontarczyk Warszawa. Stan bardzo dobry. 2500,17. Odznaka pamiątkowa 1 pułku strzelców podhalańskich, żołnierska, 39 x 39 mm, biały metal, Rewers gładki. Słupek. Nakrętka sygn. Batko N. Sącz. Stan bardzo dobry. 900,-

8. Odznaka żołnierska 35 Pułku Piechoty, 41 x 42 mm. jednoczęściowa, biały metal, rewers z głęboką kontrą, na rewersie numer 136. Mocowana na słupek z nakrętką, nakrętka sygnowana „J. Knedler Warszawa“. SZ - BD -. 1200,-

18. Odznaka pamiątkowa 5 pułku Strzelców Podhalańskich, oficerska, 38 x 38 mm, srebro(?), emalia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki. Słupek. Nakrętka sygnowana W. Gontarczyk. Stan bardzo dobry. 4500,-

9. Odznaka pamiątkowa 37 Pułk Piechoty 2 wersja, oficerska, 40 x 40 mm, tombak złocony i srebrzony, emalia. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki, sygnatura podwykonawcy „JK”. Słupek, nakrętka sygnowana Br. Grabski Łódź. Stan bardzo dobry. 2500,-

19. Odznaka pamiątkowa 6 pułk Strzelców Podhalańskich, żołnierska, 40 x 40 mm, tombak. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki. Słupek, nakrętka Gontarczyk Warszawa. Stan dobry. 800,-

–2–


20. Odznaka pamiątkowa 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, żołnierska, dwuczęściowa, 38 x 49, tombak srebrzony. Rewers gładki. Brak nakrętki. Stan bardzo dobry. 800,21. Odznaka pamiątkowa 4 Pułk Ułanów, żołnierska, dwuczęściowa, 38 x 49 mm, tombak srebrzony. Rewers gładki. Słupek, nakrętka sygnowana T. Filipski. Stan bardzo dobry. 850,22. Odznaka żołnierska 4 Pułku Artylerii Ciężkiej, 43 x 43 mm, alpaka. Odznaka dwuczęściowa. Rewers z lekką kontrą. Mocowana na słupek z nakrętką, nakrętka sygnowana Br. Grabski Łódź. SZ-BD -. 600,23. Odznaka 4 pułk artylerii ciężkiej, żołnierska, 44 x 44 mm, alpaka. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki. Słupek, nakrętka sygnowana: S. Bobkowicz, Łódź. Stan bardzo dobry. 250,24. Odznaka pamiątkowa 8 pułku artylerii lekkiej, oficerska, średnica 43 mm, srebro (?). Odznaka trzyczęściowa. Rewers gładki. Słupek. Nakrętka sygnowana W. Gontarczyk. Stan bardzo dobry. 4500,25. Odznaka pamiątkowa 5 Pułku Samochodowego, 40 x 40 mm, srebro, emalia. Odznaka dwuczęściowa. Rewers z kontrą, sygnatura „IK“ i próba srebra. Słupek lutowany, brak nakrętki. Znaczne ubytki emalii na dwóch ramionach. Stan słaby. 1500,26. Odznaka żołnierska 1 Pułku Łączności. 41 x 41 mm, mosiądz srebrzony i złocony, emalia. Odznaka trzyczęściowa. Rewers z lekką kontrą, numer 138. Mocowana na słupek z nakrętką, nakrętka nie sygnowana. SZ - BD –. 900,27. Odznaka pamiątkowa Pułku Radiotelegraficznego, oficerska, 41 x 41 mm, tombak srebrzony, emalia. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki. Słupek. Nakrętka sygn. W. Miecznik Warszawa. Znaczne ubytki emalii na ramionach krzyża i na tarczy. Stan słaby. 670,28. Odznaka pamiątkowa Korpus Ochrony Pogranicza wersja z 19 promieniami, 49 x 33 mm, biały metal, emalia. Rewers z kontrą. Słupek, nakrętka sygn. Stanisław Reising Warszawa. Stan bardzo dobry. 1400,29. Odznaka pamiątkowa 18 Dywizja Piechoty, oficerska, 46 x 33 mm, metal, lakier. Rewers z kontrą, numer 40. Słupek, nakrętka oryginalna nie sygnowana. Stan bardzo dobry. 2000,30. Odznaka żołnierska Dywizjonów Artylerii Konnej. 42 x 42 mm. Wieloczęściowa, mosiądz oraz tombak. Mocowana

na słupek z nakrętką, nakrętka sygnowana „A. Radwański Kraków“. Stan dobry. –. 600,31. Odznaka pamiątkowa Wyższej Szkoły Wojennej, 46 x 40 mm, srebro. Odznaka dwuczęściowa. Rewers z kontrą. Słupek, nakrętka sygnowana W. Gontarczyk Warszawa. Stan dobry. 1500,32. Odznaka pamiątkowa Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej instruktorska, 37 x 40 mm, tombak srebrzony. Odznaka czteroczęściowa Na awersie sygnatura „JM“. Rewers z lekką kontrą. Słupek, nakrętka sygnowana J. Michrowski Warszawa. Stan dobry. 400,33. Odznaka Szkoły Podoficerów Zawodowych Kawalerii, 38 x 31 mm. Tombak srebrzony i emaliowany, dwuczęściowa, nakładka na dwóch nitach. Rewers gładki. Mocowana na słupek z nakrętką, na nakrętce napis „A. Nagalski Warszawa“. Stan dobry. 1500,34. Odznaka pamiątkowa Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii - Włodzimierz Wołyński, 39 x 39 mm, srebro. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki-cecha srebra, ”Z”- imiennik i napis A. Nagalski. Słupek, nakrętka oryginalna. Stan bardzo dobry. 450,35. Odznaka pamiątkowa Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, 44 x 44 mm, tombak srebrzony, emalia. Słupek, nakrętka sygn. A. Nagalski Warszawa. Do odznaki dołączona miniatura, 21 x 21 mm, tombak, srebrzony. Słupek, brak nakrętki. Stan dostateczny (ubytki emalii). 400,36. Odznaka pamiątkowa 7 batalion sanitarny, 39 x 38 mm, tombak, emalia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki, słupek. Brak nakrętki. Stan b. dobry. 600,37. Odznaka pamiątkowa I Pułk Strzelców Bytomskich, 40 x 40 mm, biały metal, emalia. Rewers gładki, sygn. „Galmet Sosnowiec Fabryka Galanterji Metal”. Słupek, nakrętka nie sygnowana. Stan bardzo dobry. 2000,38. Odznaka pamiątkowa pociągu pancernego „Mściciel“, średnica 47 mm, alpaka(?). Odznaka jednoczęściowa Na awersie resztki niedobitej sygnatury „RYT...I“ („RYT J. MICHROWSKI“). Rewers z lekką kontrą. Słupek, brak nakrętki. Stan dobry. 2100,39. Odznaka 1 Brygady Legionów „Za wierną służbę“, Średnica 32 mm. Wykonana metodą odlewu w białym metalu. Wyrób z zakładu Ungera we Lwowie wykonany na podstawie odznaki Chylińskiego. Mocowana na słupek z nakrętka sygnowaną „E. M. Unger Lwów“. Stan zachowania – dobry. 150,-

–3–


40. Odznaka pamiątkowa II Brygady, 43 x 31 mm. Wykonana w mosiądzu metodą odlewu. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Stan zachowania dobry. 150,41. Odznaka 4 Pułku Piechoty Legionów „Zasługa“, 41 x 40 mm. Wykonana w aluminium. Rewers gładki. Mocowana na słupek z oryginalną nakrętką w formie rozety. Stan bardzo dobry. 1100,42. Odznaka pamiątkowa „Centralny Urząd Ewidencji Legionów Polskich“, 50 x 51 mm. Wykonana w brązie. Rewers gładki. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Stan zachowania - bardzo dobry. 300,43. Odznaka Internowanych Legionistów w Witkowicach 1918, 47 x 33 mm. Srebro, rewers gładki, na rewersie austriacka cecha srebra i imiennik F&S. Mocowana na poziomą agrafkę. Stan bardzo dobry. 2500,44. Odznaka pamiątkowa internowanych „Witkowice 1918“, 33 x 47 mm, mosiądz srebrzony. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki, zapinka. Stan bardzo dobry. 400,45. Unikalna odznaka Legionistów Internowanych w Szczypiornie (niem. Skalmierschutz), 42 x 42 mm. Aluminium z nałożona monetą obozową o nominale 10 marek. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Stan dobry. 2500,46. Odznaka pamiątkowa Związku Legionistów Polskich „Krzyż Legionowy“, 42 x 42 mm, mosiądz srebrzony. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Słupek, nakrętka nie sygnowana. Stan dobry. 230,47. Odznaka „Krzyż Legionowy“, odznaka organizacyjna Związku Legionistów, 42 x 44 mm. Wykonana w mosiądzu, 1srebrzona. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Najprawdopodobniej wyrób z pracowni Marcinkowskiego w Krakowie. Stan zachowania – dobry. 150,48. Odznaka „Krzyż Legionowy“, odznaka organizacyjna Związku Legionistów, 41 x 41 mm. Wykonana w srebrze. Rewers z kontrą i puncami-cecha srebra oraz imiennik „SK“. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „Metal“. Stan zachowania - bardzo dobry. 200,49. Odznaka „Krzyż Legionowy“, odznaka organizacyjna Związku Legionistów, 43 x 44 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „W. Z. Rogalski Kraków“. Stan zachowania – dobry. 200,-

50. Odznaka „Krzyż Legionowy“, odznaka organizacyjna Związku Legionistów, 41 x 41 mm. Wykonana w srebrze. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „W. Gontarczyk Warszawa“. Stan zachowania - bardzo dobry. 200,51. Odznaka „Krzyż Legionowy“, odznaka organizacyjna Związku Legionistów, 44 x 44 mm. Wykonana w miedzi, srebrzona. Rewers gładki. Mocowana na słupek z dobraną nakrętką Mennicy Państwowej. Stan zachowania – dobry. 150,52. Miniaturka Krzyża Legionowego, 15 x 15 mm, biały metal, Rewers z kontrą. Słupek. Nakrętka nie sygnowana, oryginalna. Stan b.dobry. 70,53. Odznaka pamiątkowa „Wypędzenie Rozbrojenie Niemców Warszawa 11.XI.1918“, 34 x 36 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona. Rewers z lekką kontrą. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Stan zachowania - bardzo dobry. 250,54. Odznaka patriotyczna NKN - półprodukt odznaki NKN, wykonany w srebrze. Ciekawostka kolekcjonerska. Stan zachowania - bardzo dobry. 20,55. Odznaka NKN „6 VIII 1914 za Polskę“, Średnica 26 mm, wykonana w srebrze. Rewers gładki. Mocowana na szpilkę. Stan zachowania - bardzo dobry. 50,56. Odznaka NKN „16. Sierpnia 1914-1915“, 26 x 26 mm, wykonana z blaszki mosiężnej. Rewers z kontrą. Mocowana na pionową szpilkę. Stan zachowania - bardzo dobry. 20,57. Odznaka NKN „16. Sierpnia 1914-1915-1916“, 26 x 26 mm. Odznaka Wykonana z blaszki mosiężnej. Rewers z kontrą. Mocowana na pionową szpilkę. Stan zachowania - bardzo dobry. 20,58. Odznaka „3 Maja 1916“, Średnica 25 mm. Wykonana z mosiężnej blaszki. Rewers z kontrą. Mocowana na pionową szpilkę. Stan zachowania - bardzo dobry. 20,59. Odznaka TSL „3 Maj“, Średnica 26 mm. Wykonana z mosiężnej blaszki. Rewers z głęboką kontrą. Mocowana na pionową szpilkę. Stan zachowania - bardzo dobry. 20,60. Odznaka „Proklamacja Polski 5 Listopada 1916“, 35 x 26 mm. Wykonana w cynku. Mocowana na agrafkę (brak szpilki). Stan zachowania – dobry. 30,-

–4–


61. Odznaka NKN „29 Listopada 1830 1916“, 21 x 33 mm. Wykonana z blaszki mosiężnej. Fabrycznie w epoce dobita cyfra „6“ w dacie 1916 (pierwotnie 1915). Rewers z kontrą. Mocowana na pionową szpilkę. Odznaka zaprojektowana przez Jana Bukowskiego. Stan zachowania - bardzo dobry. 20,62. Odznaka „Tadeusz Kościuszko“, Średnica 19 mm. Wykonana z mosiężnej blaszki. Rewers z kontrą. Mocowana na poziomą agrafkę. Stan zachowania - bardzo dobry. 20,63. Odznaka / cegiełka patriotyczna „5.XI.1916“, średnica 40 mm. Wykonana z papieru. Wyobrażenie orła w koronie, nad nim data „5.XI.1916“. Jeden z wielu wzorów upamiętniających Akt 5. Listopada. Stan zachowania - bardzo dobry. 20,64. Odznaka patriotyczna „TSL“- Towarzystwa Szkoły Ludowej, 30 x 36 mm. Wykonana z blaszki cynkowej. Rewers z kontrą. Mocowana na pionową agrafkę. Stan zachowania – dobry. 20,65. Odznaka patriotyczna „TSL“-Towarzystwa Szkoły Ludowej, Średnica 33 mm. Wykonana bajorkiem na podkładce z sukna w kolorze czerwonym. Stan zachowania – dobry. 20,66. Medal patriotyczny/pamiątkowy „Henryk Dąbrowski 6.VI.1918“, średnica 32 mm. Wykonany w cynku. Aw: „Henryk Dąbrowski 6.VI.1918“, Rw: „Henrykowi Dąbrowskiemu w 100 rocznicę śmierci 1818, 6.VI.1918“. Mocowanie w formie uszka. Stan zachowania – dostateczny. 20,-

72. Odznaka pamiątkowa NKN-DO- (Departament Opieki), 36 x 34 mm, mosiądz srebrzony i złocony. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry. 150,73. Odznaka pamiątkowa NKN Zjazd NKN 1915 r., 34 x 21 mm, tombak złocony, emalia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki. Szpilka. Stan bardzo dobry. 100,74. Odznaka pamiątkowa NKN 3.V.1917 r. 37 x 25 mm, tombak, emalia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki. Agrafka. Stan bardzo dobry. 180,75. Odznaka pamiątkowa Koła Pań Samarytanina Polskiego, 37 x 28 mm, tombak srebrzony, emalia. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki, sygn. Agrafka. Stan bardzo dobry. 250 76. Odznaka pamiątkowa Samarytanina Polskiego, średnica 24 mm, tombak, emalia. Rewers gładki. Agrafka. Stan dobry. 100,77. Odznaka patriotyczna Samarytanina Polskiego, 20 x 31 mm, tombak, emalia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki, napis: „Samarytanin Polski Praw Strzeż”. Szpilka. Stan bardzo dobry. 130,78. Odznaka pamiątkowa NKN „Walka o niepodległość 1914 r.”, średnica 29 mm, mosiądz. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry. 80,-

67. Odznaka Legionowa „Niech Żyje Polska 1914-1917“. Średnica 34 mm, odznaka wieloczęściowa, mosiądz, srebro. Mocowana na poziomą agrafkę. SZ - BD -. 1100,-

79. Odznaka NKN Racławice 1794-1916, 26 x 37 mm. Wykonana z blaszki mosiężnej, srebrzona i emaliowana. Rewers z kontrą. Mocowana na pionową szpilkę. Stan zachowania bardzo dobry. 50 zl

68. Odznaka pamiątkowa NKN- Niech żyje Polska 19141917 r, średnica 34 mm, mosiądz srebrzony. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki. Agrafka. Stan bardzo dobry. 600,-

80. Odznaka pamiątkowa NKN RACŁAWICE 1794-1916, 37 x 26 mm, tombak. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 150,-

69. Odznaka pamiątkowa Kielce 6.VIII. 1914-1917, śr. 44 mm, mosiądz srebrzony. Uszko do mocowania. Rewers z kontrą. Stan dobry. 100,-

81. Żeton patriotyczny 1791-1916 PAM. KONSTYTUCJI 3.V., 34 x 29 mm, mosiądz srebrzony. Rewers gładki. Koluszko do zawieszenia. Stan bardzo dobry -. 90,-

70. Odznaka pamiątkowa „Gwiazdka dla Legionistów”, średnica 42 mm, mosiądz. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 120,-

82. Odznak pamiątkowa 1794-1919 r., 36 x 22 mm, cynk. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan dobry. 120,-

71. Odznaka pamiątkowa „Drużyny Bartoszowe”, 29 x 33 mm, biały metal. Rewers z kontrą. Agrafka umocowana blaszka sygn. P. Unger Lwów. Stan bardzo dobry. 250,-

83. Żeton patriotyczny 3 maj 1791-1917, 35 x 28 mm, mosiądz srebrzony. Rewers gładki. Koluszko do zawieszenia. Stan bardzo dobry. 100,-

–5–


84. Odznaka pamiątkowa „3 Maja 1791-1917 r., 42 x 37 mm, biały metal. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 80,85. Odznaka pamiątkowa: PAM. OBCH.KONS. 3 MAJA 1791-1916 r., 40 x 26 mm, alpaka złocona. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 120,86. Plakietka - żeton pamiątkowy „Wielka Kwesta Majowa 1917“, 33 x 25 mm, tombak złocony. Jednostronna. Rewers gładki, sygnatura „Wiśniewski“. Uszko do zawieszenia. Stan dobry. 150,87. Żeton patriotyczny „3 maja 1791-1916”, 27 x 26 mm, srebro(?). Jednostronny. Rewers gładki. Uszko do zawieszenia. Stan bardzo dobry. 100,88. Odznaka patriotyczna NKN Miechów 1915 r. średnica 25 mm, mosiądz srebrzony. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 80,89. Odznaka pamiątkowa NKN - 29 listopada 1830-1916 r. mosiądz srebrzony. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 40,90. Odznaka NKN - 16 sierpnia 1914-1915, 25 x 25 mm, mosiądz, emalia. Rewers gładki. Zapięcie na agrafę. Stan dobry (noszona). 90,91. Odznaka pamiątkowa 1863-1917 r., 22 stycznia, średnica 27 mm, alpaka, emalia. Rewers gładki. Agrafka. Stan bardzo dobry. 150,92. Odznaka pamiątkowa NKN, 37 x 14 mm, tombak srebrzony. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki. Agrafka. Stan bardzo dobry. 100,93. Odznaka patriotyczna 3-ci MAJ 1917 r., 24 x 18 mm, biały metal. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 80,94. Odznaka pamiątkowa ALEGORIA POLSKI, 30 x 24 mm, mosiądz srebrzony. Rewers gładki. Agrafka. Stan bardzo dobry. 70,-

97. Odznaka patriotyczna „Niepodległa Zjednoczona Polska 1918 r. Średnica 28 mm. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan dobry. 80,98. Odznaka patriotyczna „Niepodległa Zjednoczona“. Średnica 28 mm. Tłoczona w blaszce mosiężnej, mocowana na pionową szpilkę. SZ - BD -. 50,99. Odznaka Lwowska Z.P.Ch.T.K. produkcji Ungera, 35 x 31 mm. Biały metal, rewers gładki, zapięcie agrafka mocowana nakładką sygn. Unger Lwów. Stan bardzo dobry. 250,100. Odznaka Lwowska Z.P.Ch.T.K. produkcji Ungera, 35 x 31 mm. Biały metal, rewers z głęboką kontrą, mocowana na poziomą agrafkę. Na awersie sygnatur „E.U.“. Stan bardzo dobry. 300,101. Odznaka orzełek, „CKN”, 19 x 15 mm, srebro(?). Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki. Szpilka. Stan bardzo dobry. 40,102. Medal „W 54 ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO“. Av. Na tle Placu Zamkowego w Warszawie czaszki, kości i gałązka palmowa z datami 1863-1917 r. Na górze napis w dwóch wierszach. Rv. Postać mężczyzny rozrywającego kajdany, rzucającego się do walki z podniesioną szablą. Nad nim Orzeł z koroną, śr. 32 mm, brąz sygn. W.S. Wiśniewski. 150,103. Plakieta patriotyczna jednostronna z uchem do zawieszenia „Szlakiem Przodków” 1915 r., 32 x 37 mm, brąz sygn. W. Wiśniewski. Stan bardzo dobry-. 150,104. Plakieta pamiątkowa jednostronna 1864-1916 „CIENIOM CZŁONKÓW RZADU NARODOWEGO W HOŁDZIE”, 22 x 37 mm, brąz. Rewers gładki, sygn. Wiśniewski. Stan bardzo dobry. 150,105. Plakieta jednostronna z uchem do zawieszenia „ I ZJAZD KRAJOWY”, 17,18. III.1917 r. 29 x 20 mm, brąz, sygn. W.W. Stan bardzo dobry. 120,-

95. Odznaka NKN „Alegoria Polski”, 24 x 18 mm, tombak złocony, emalia. Rewers gładki. Agrafka. Stan bardzo dobry. 80,-

106. Odznaka patriotyczna „ Boże żegnaj Polskę 5 XI 1916“, 34 x 25 mm. Wykonana w blasze cynkowej, mocowana na poprzeczną agrafkę. Haczyk agrafki urwany. Stan bardzo dobry. 150 ,-

96. Odznaka patriotyczna „Niepodległa Zjednoczona i Wolna”, średnica 37 mm, metal. Rewers z kontrą. Brak zapięcia. Stan dobry. 120,-

107. Plakieta patriotyczna jednostronna „LWÓW WOLNEJ POLSCE“ 5.IX.1916 r., 38 x 30 mm, brąz sygn. Stan bardzo dobry. 150,-

–6–


108. Medal pamiątkowy „Na PAMIĄTKĘ OGŁOSZENIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 5 LISTOPAD 1916 r.” średnica 32 mm. srebro (?). Av. sygn. W.S. Wiśniewski. Rv. Tekstwieniec z liściem laurowym. Sygn. WW. Stan bardzo dobry. 200,109. Medal pamiątkowy jednostronny „JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU W HOŁDZIE DZIECI POLSKIE” 1913 1917 r.. średnica 30 mm, srebro. Av. Na tarczy słonecznej orzeł legionowy. Poniżej tarcza heraldyczna z napisem w pięciu wierszach. Rv. cechy srebra, numer 43. Rzadki. Stan bardzo dobry. 250,110. Odznaka pamiątkowa 5. XI. 1916 r., 37 x 31 mm, mosiądz srebrzony. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 50,111. Odznaka patriotyczna 5 listopad 1916 r. Tarcza z orłem. U góry napis, 37 x 31 mm. Alpaka. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 100,112. Odznaka pamiątkowa NKN Odrodzenie Polski 5.11.1916 r., średnica 23 mm, mosiądz srebrzony. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 30,-

120. Odznaka pamiątkowa Rok Szkolny 1916/17, 28 x 25 mm, mosiądz srebrzony. Rewers gładki. Kółko do zawieszenia. Stan bardzo dobry-. 100,121. Odznaka pamiątkowa „22.VI.1915.16 Uwolnienie Lwowa”, 35 x 25 mm, mosiądz srebrzony. Koluszko do zawieszenia, sygn. Maleta. Rewers gładki, napis KOMITET OPIEKI DLA ŻOŁNI. POL. Stan bardzo dobry-. 100,122. Odznaka pamiątkowa Towarzystwa Szkół Ludowych, 36 x 30 mm, cynk. Odznaka ażurowa. Rewers gładki. Agrafka. Stan bardzo dobry. 80,123. Odznaka pamiątkowa z monetą 10 kopiejkową i miniaturką krzyża niemieckiego. Na rewersie napis Warschau 1914 r., srebro, 40 x 23 mm. Agrafka. Stan dobry. 180,124. Medal „ROSJANIE – BRACIOM POLAKOM”. Av. Dwie stojące postacie. W otoku napis: W BRATERSKIEJ ŁĄCZNOŚCI SIŁA.1914. Rv. Orły carski i polski rozdzielone poziomym napisem w czterech wierszach. Średnica 24 mm, srebro (?). Stan dobry. 180,

113. Odznaka patriotyczna 5.XI.1916 r. w formie liścia dębu, 44 x 18 mm, alpaka srebro. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 80,-

125. Odznaka pamiątkowa „I KURSY SANITARNO- HYGJENICZNE POLS. TOW. MEDYCYNY SPOŁECZ.” 1917 r. Herb Warszawy, średnica 24 mm, mosiądz srebrzony. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry. 80,-

114. Żeton patriotyczny z orzełkiem strzeleckim, średnica 18 mm, srebro. Rewers gładki. Uszko do zawieszenia. Stan bardzo dobry. 100,-

126. Medalik „Pamiątka Konstytucji 3 maja” 1916 r., wydany przez Warszawskie Towarzystwo Numizmatyczne. Średnica 29 mm, mosiądz. Uszko. Stan dobry. 120,-

115. Odznaka „Krajowy Inspektorat zaciągu do Wojska Polskiego 1917, 36 x 24 mm. Mosiądz, sygnowana na awersie „WW“ Uszko do zawieszenia. Stan bardzo dobry. 200,-

127. Odznaka kwestarska „Ratujmy dzieci” 1916 r., 18 x 21 mm, mosiądz. Rewers z kontrą. Szpilka reperowana. Stan dobry. 100,-

116. Odznaka patriotyczna 1914-1916 Polonia, 17 x 42 mm, mosiądz. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry. 60,-

128. Medalik pamiątkowy odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie 1904 rok. Średnica 25 mm, brąz. Av. Portret poety. Rv. Napis okolicznościowy. Uszko do zawieszenia. Stan dobry. 80,-

117. Odznaka pamiątkowa „1816-1919 r. w stuletnią rocznicę ustawy cechowej”, 31 x 25 mm, mosiądz. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 70,118. Odznaka kwestarska „ Na Bursy dla Dzieci z Kresów”, 29 x 27 mm, metal. Rewers gładki. Szpilka. Stan dobry. 70,119. Odznaka kwestarska 1916 r. „Ratujcie dzieci” OFIARA 3 RUBLE, 45 x 29 mm, alpaka. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 150,-

129. Tadeusz Kościuszko 100-lecie przysięgi w Krakowie 1894 r., średnica 33 mm, waga 14,90 g srebro. Uszko do zawieszenia. Stan bardzo dobry. 350,130. Odznaka Lwowska RP 1915. 50 x 40 mm. Tłoczona w białym metalu. Zamocowana na kokardzie w barwach Lwowa o średnicy 70 mm. Stan dobry. 300,-

–7–


131. Odznaka pamiątkowa „Polska Pielgrzymka uczniów do Rzymu 1905 r., 27 x 34 mm, srebro (?), rozeta. Rewers z kontrą, nakładka blaszka z napisem: biuro podróży S. Sokołowski Lwów. Agrafka. Stan bardzo dobry. 250,132. Rozeta patriotyczna amarantowo-biała z koralikiem, ok. 50 mm, lata 1914-1920 r. Stan bardzo dobry. 60,133. Medalik Matka Boska Częstochowska, 1882 r. mosiądz, średnica 35 mm. Uszko do zawieszenia. Stan bardzo dobry. 200,134. Odznaka pamiątkowa 100-lecie Konstytucji 3 maja 1891 r. Nowy Jork, 53 x 35 mm, brąz. Zawieszka wtórna. Stan dobry. 300,135. Ryngraf z Matka Boską Częstochowską, Sodalicja Mariańska, srebro(?), 38 x 37 mm. Łańcuszek lilijką. Stan bardzo dobry. 300,136. Ryngraf z Matka Boską Częstochowską, 43 x 32 mm, metal. Łańcuszek. Stan słaby. 40,137. Ryngraf z Matką Boską Częstochowską na tle chorągwi i orła, 38 x 30 mm, metal. Stan dobry. Otwory do mocowania. 60,138. Żeton (tarcza amazonek) z Matką Boską, 27,5 x 46 cm, brąz, rewers gładki. Brak łańcuszka. Stan dobry. 150,139. Matka Boska Częstochowska na tarczy. Metal, plastik. Szpilka. Stan dobry. 30,140. Medalik Matka Boska Częstochowska, 1882, śr. 25 mm, mosiądz. Stan bardzo dobry. 150,141. Żeton pamiątkowy „W 500 rocznicę pogromu Krzyżaków pod Grunwaldem 1410-1910“, średnica 32 mm, tombak. Dwustronny. Uszko do zawieszenia. Stan dobry. 20,142. Medalik Antoni Fijałkowski Arb. Metropolita Warszawski, 1861 r., średnica 28 mm. Av. Popiersie z napisem w otoku. Rv. Kartusz: „W wiecznej pamięci Kościoła i Ojczyzny żyć będzie”. Sygn. na Rv. F.D., metal srebrzony. Uszko. Stan dobry. 300,143. Żeton Pamiątka z Wystawy Krajowej, Kraków 1887 r. srebro, średnica 20 mm. Uszko uszkodzone. Stan słaby/wytarty. 150,-

144. Żeton: Av. Pamiątka z Krakowa 1912 r. Rv. Wawel, 26 x 22 mm, biały metal. Stan b.dobry. 150,145. Odznaka PZZPPiH 1917 r., 29 x 23 mm, srebro. Odznaka jednoczęściowa, ażurowa. Rewers gładki. Słupek. Nakrętka sygn. Fabryka Galanterji Metal. Galmet Sosnowiec. Stan bardzo dobry. 40,146. Medalik pamiątkowy z okazji odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie 29.VI. 1898 r., średnica 22 mm, brąz. Uszko. Stan dobry. 100,147. Odznaka „Towarzystwo Rodzina“, odznaka sprzed 1918 r. 37 x 39 mm, alpaka, emalia. Odznaka jednoczęściowa ażurowa. Rewers z konta. Agrafka. Stan dobry. 200,148. Odznaka szkolna, 42 x 34 mm, mosiądz srebrzony. Odznaka jednoczęściowa, ażurowa. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry. 100,149. Medalik Śląsk Nasz 1921 r. Rewers z kontrą. Średnica 23 mm. Mosiądz. Uszko. Stan dobry. 30,150. Odznaka patriotyczna „Żądamy Niepodległej Zjednoczonej Polski 1918”, 35 x 31 mm, biały metal. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan dobry. 150,151. Zjazd Rzemieślników Chrześcijańskich Kielce 1932 r., 28 x 28 mm, alpaka. Rewers gładki. Szpilka. Stan bardzo dobry. 130,152. Żeton pamiątkowy Wkroczenie Kompanii Kadrowej do Kielc - wydany w 1938 roku, 22 x 20 mm. Blacha mosiężna. Rewers z kontrą. Uszko do zawieszenia. Stan dobry (przebarwienia). 120,153. Odznaka pamiątkowa I Wojewódzki Zjazd Śpiewaczy w Kielcach 1925 r., 39 x 24 mm, alpaka. Rewers z kontrą. Szpilka. Stan bardzo dobry. 130,154. Dwie odznaki pamiątkowe: 1. Polska na szlaku Józefa Piłsudskiego XXV. 2. Związek Inwalidów Wojennych RP. Metal, szpilki. Stany bardzo dobre. 50,155. Odznaka pamiątkowa 1 Zjazd Murmańczyków 1929 r. 21 x 19 mm, mosiądz. Rewers gładki. Szpilka. Stan bardzo dobry. 200,-

–8–


156. Odznaka „Zjazd Jubileuszowy ” 1886-1936 r., 21 x 26 mm, mosiądz srebrzony. Rewers gładki. Szpilka lutowana. Stan dobry 30,-

168. Odznaka pamiątkowa Zakładów Naukowych Olgi Żychowiczowej“, 28 x 29 mm, tombak, emalia. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki, agrafka. Prawie całkowicie wybita emalia. Stan słaby. 30,-

157. Odznaka pamiątkowa Jubileuszowy Kongres Harcerski Pomorza w Chojnicach 1936 r., 33 x 21 mm, tombak. Rewers gładki. Słupek. Nakrętka nie sygnowana. Stan b. dobry. 400,-

169. Odznaka LOPP, 40 x 17 mm, alpaka. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki. Agrafka. Stan bardzo dobry. 40,-

158. Odznaka pamiątkowa NKN, 36 x 23 mm, cynk. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Agrafka, mocowanie sygn. Unger Lwów. Stan bardzo dobry. 150,-

170. Odznaka pamiątkowa ZMP (Związek Młodej Polski), 23 x 18 mm, biały metal, emalia. Rewers gładki, numer 300. Słupek, nakrętka sygnowana Cz. Kłossowicz. Stan dobry. 150,-

159. Zestaw 4 odznak Polskiego Białego Krzyża: 3 szpilki, metal, 1 miniaturka. Słupek. Nakrętka sygnowana Szczepański Łódź. Stan dobry. 200,-

171. Herb miasta Gdańsk, średnica 31 mm, brąz. Rewers gładki, zapięcie na kopyto, nałożony drucik. Stan b. dobry. 50,-

160. Odznaka PCK, metal, emalia, zapinana na agrafkę. Rewers gładki. Stan bardzo dobry. 30,161. Odznaka Przysposobienie Wojskowe, instruktorska, 35 x 35 mm, metal srebrzony, emalia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Słupek. Nakretka nie sygnowana. Stan bardzo dobry. 350,162. Miniatura odznaki komendanckiej Przysposobienia Wojskowego, 20 x 20 mm, metal złocony. Rewers gładki, sygn. A. Nagalski Warszawa. Słupek. Nakrętka sygn. Nagalski. Stan bardzo dobry. 100,163. Odznaka Przysposobienie Wojskowe- odznaka instruktorska II stopnia, 35 x 35 mm, tombak, emalia. Rewers z kontrą. Słupek. Nakrętka nie sygnowana. Stan dobry. 250,164. Odznaka pamiątkowa „Więzień Ideowy“, 34 x 32 mm, mosiądz srebrzony.; Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki. Słupek, nakrętka sygnowana Mennica Państwowa. Stan bardzo dobry. 100,165. Odznaka Powszechna Odznaka Sportowa, 33 x 27 mm, srebro(?), emalia. Rewers gładki. Słupek, brak nakrętki. Stan bardzo dobry. 60,166. Odznaka pamiątkowa Rodziny Wojskowe, 23 x 16 mm, alpaka, emalia wielokolorowa, rozeta płótno. Stan bardzo dobry. 150,167. Odznaka pamiątkowa RW (Rodzina Wojskowych), 25 x 18 mm, metal, emalia. Rewers gładki sygnowany W. Buszek Lwów. Agrafka. Stan bardzo dobry. 150,-

172. Odznaka XXX lat Oddziału Wioślarskiego Sokoła Krakowskiego, 30 x 28 mm. Tłoczona w blaszce mosiężnej. Mocowana na poziomą agrafkę. SZ - BD -. 150,173. Patki Szkoły Podoficerskiej, średnica 27 mm, mosiądz, odznaka ażurowa, 2 sztuki. Zapięcie na wąsy. Stan bardzo dobry. 30,174. Medal nagrodowy sportowy, II nagroda biegu ulicznego Kielce 1927 r., średnica 40 mm, biały metal. Uszko do zawieszenia. Stan dobry. 150,175. Medal nagrodowy sportowy Mistrzostwo Marynarki Wojennej 1934 r., średnica 40 mm, metal srebrzony. Uszko bez kółka. Stan dobry. 50,176. Medal sportowy nagrodowy, „III miejsce za pływanie z granatem, I Sportowe Mistrzostwa W.P.”, średnica 36 mm, brąz. Uszko. Brak wstążki, Stan bardzo dobry. 350,177. Medal nagrodowy, sportowy. II nagroda bieg na 800 m Kielce 1939 r, średnica 30 mm, tombak srebrzony. Brak koluszka. Stan dobry. 130,178. Żeton nagrodowy sportowy, średnica 30 mm, mosiądz. Dwustronny na awersie sylwetka dyskobola, na rewersie napis: „III ZAW/ody/ DZIEL/nicowe/ 26. VIII. 28“. Uszko do zawieszenia. Stan dobry. 350,179. Odznaka pamiątkowa w kształcie podkowy, grawerowany napis św. Hubert 1933 r., biały metal. 36 x 27 mm, uszko do zawieszenia. Stan dobry. 100,-

–9–


180. Medal nagrodowy sportowy, bez nadania, średnica 36 mm, brąz złocony. Brak uszka. Stan dobry. 150,181. Medal z herbem rodziny Henckel von Donnersmarck i napisem „ I Nagroda 13.5.1940“, średnica 39 mm. srebro, polska cecha srebra, sygnatura „Galmet“ oraz imiennik „GK“. SZ-BD – 500,182. Odznaka sportowa Towarzystwo Kolarzy we Włocławku. Herb miasta, 50x 40 mm, brąz srebrzony, emalia. Na rewersie grawerowany napis „I nagroda 1925 r.” Stan bardzo dobry. 300,183. Odznaka pamiątkowa Łódzkie Towarzystwo Kolarskie, średnica 27 mm, tombak złocony, emalia. Odznaka trzyczęściowa. Rewers gładki. Słupek, nakrętka sygnowana F. Szczepański Łódź. Stan b. dobry. 700,-

191. Odznaka pamiątkowa УНІОНЪ 1897 r. (UnionNiemieckie Stowarzyszenie Sportowe) - nieistniejący już obecnie klub mniejszości niemieckiej założony w Łodzi w 1897 roku. Po I wojnie światowej polski klub sportowy. Odznaka z okresu zaborów. Srebro. Słupek, nakrętka sygnowana ДЗЛФ. Stan bardzo dobry. 900,192. Odznaka organizacyjna Polskie Towarzystwo tatrzańskie 1873 r., średnica 24 mm, srebro. Jednoczęściowa. Rewers gładki, cecha. Słupek, nakrętka nie sygnowana. Stan b. dobry. 100 193. Odznaka pamiątkowa Haszomer Hacair - harcerstwo zydowskie, 29 x 27 mm, alpaka. Odznaka jednoczęściowa, ażurowa. Rewers gładki. Słupek, nakrętka nie sygnowana. Stan bardzo dobry. 1500,194. Naszywka ZHP-Spała 1935 r., sukno, haft maszynowy, 48 x 61 mm. Stan bardzo dobry. 150,-

184. Odznaka pamiątkowa L.T.K. (Łódzkie Towarzystwo Kolarskie), średnica 28 mm. Srebro, tombak, emalia. Odznaka trzyczęściowa, ażurowa. Rewers gładki. Słupek, nakrętka sygnowana F. Szczepański Łódź. Stan bardzo dobry. 700,-

195. Medalik „PAMIĄTKA Z WYCIECZKI PRACOWNIKÓW HANDLOWYCH 1896 R.”, średnica 17 mm, brąz. Uszko do zawieszenia. Stan bardzo dobry. 100,-

185. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów (P.T.C), 22 x 18 mm, srebro(?), emalia. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki. Słupek, nakrętka sygnowana Dytberner Łódź. Stan dobry. 500,-

196. Odznaka pamiątkowa Л.П.О. 1876 r. (Łódzka Straż Ogniowa okres zaborów), 39 x 30 mm, tombak srebrzony, emalia. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki. Zawieszka. Stan bardzo dobry. 250,-

186. Odznaka Warszawskie Towarzystwo Wiślańskie, 28 x 27 mm, tombak, srebro. Odznaka dwuczęściowa, ażurowa. Rewers gładki. Zapiecie na agrafkę. Stan bardzo dobry. 450,187. Odznaka pamiątkowa Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, 18 x 17 mm, tombak złocony, emalia. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki. Słupek, nakrętka wtórna. Stan b. dobry. 200,188. Odznaka sportowa Międzynarodowe Rozgrywki w Koszykówce o Puchar Zarz. Sp. Akc. Krusche; Ender, 1939 r. Średnica 28 mm, tombak srebrzony, emalia. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki. Słupek, nakrętka sygn. P. Bobkowicz Łódź. Stan bardzo dobry. 600,189. Odznaka pamiątkowa KE (firma Krusche Ender Pabianice), średnica 21 mm, tombak, emalia, ślady złocenia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki. Słupek, nakrętka nie sygnowana. Stan dobry. 150,190. Odznaka pamiątkowa „CZARNI” Lwów, 22 x 20 mm, tombak złocony, emalia. Rewers gładki. Agrafka. Stan bardzo dobry. 1000,-

197. Medal „PIERWSZY ZJAZD STRAŻY POŻARNYCH W WARSZAWIE“. Av. Hełm na dwóch skrzyżowanych toporkach, otoczony gałązkami lauru. Napis. Rv. Orzeł i tarcza z herbem miasta. Na dole w otoku napis: WARSZAWA 8,9,10 WRZEŚNIA 1916 r., śr. 29 mm, srebro(?). Bardzo rzadki. Stan dobry. 250,198. Odznaka pamiątkowa „Krzyż Obrony Lwowa“ wersja z mieczami i krzyżem Virtuti Militari, 39 x 39 mm. Wykonana w tombaku, jednoczęściowa. Rewers z lekką kontrą oraz numerem „49“. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Stan zachowania – dobry. 200,199. Odznaka pamiątkowa „Krzyż Obrony Lwowa“, 39 x 39 mm. Wykonana w białym metalu, jednoczęściowa. Rewers gładki. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „J. Chyliński Warszawa“. Stan zachowania - bardzo dobry. 200,200. Odznaka pamiątkowa „Krzyż Obrony Lwowa“, 39 x 39 mm. Wykonana w tombaku, jednoczęściowa. Rewers z kontrą, numerem oraz owalną sygnaturą „J. Waldyn Kraków“. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką (słupek zamocowany na dużej kwadratowej podkładce). Stan zachowania - bardzo dobry. 400,-

– 10 –


201. Odznaka pamiątkowa „Krzyż Obrony Lwowa“ - wersja z mieczami i krzyżem Virtuti Militari, 39 x 39 mm. Wykonana w tombaku, srebrzona, jednoczęściowa. Rewers gładki z numerem „1525“. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „E.M.Unger Lwów“. Stan zachowania - bardzo dobry. 400,202. Odznaka Honorowa „Orlęta“, wzór 1, 43 x 43 mm. Wykonana w mosiądzu. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Odznaka najprawdopodobniej z warsztatu S. Sobczyka we Lwowie. Stan zachowania – dobry. 100,203. Odznaka Honorowa „Orlęta“, wzór 1, 44 x 44 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „E. Unger Lwów“. Stan zachowania - bardzo dobry. 250,204. Odznaka Honorowa „Orlęta“, wzór 1, 44 x 44 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „Galmet Sosnowiec“. Stan zachowania – dobry. 100,205. Odznaka Honorowa „Orlęta“, wzór 1, 43 x 43 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „J. Knedler Warszawa“ nr 1244. Stan zachowania - bardzo dobry. 100,206. Odznaka pamiątkowa Dywizja Podlaska - Za męstwo, 55 x 40 mm, biały metal, Rewers z kontrą, słupek, nakrętka sygnowana Lipczyński Warszawa. Stan bardzo dobry. 1 800,207. Odznaka pamiątkowa Dowództwa Wojska Polskiego „Wschód“, 35 x 35 mm. Wykonana w tombaku, srebrzona, dwuczęściowa. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek (brak nakrętki). Najprawdopodobniej Wykonana w zakładzie Sobczyk Lwów. Stan zachowania – dobry. 150,208. Odznaka pamiątkowa Dowództwa Wojska Polskiego „Wschód“, 34 x 34 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona, jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Najprawdopodobniej Wykonana w zakładzie E.M. Unger Lwów. Stan zachowania - bardzo dobry. 150,209. Odznaka pamiątkowa Dowództwa Wojska Polskiego „Wschód“ 35 x 35 mm, Wykonana w cynku i srebrze, dwuczęściowa. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „Stupnicki Przemyśl“. Stan zachowania - bardzo dobry. 150,210. Odznaka pamiątkowa „Horyń Słucz Styr 1920“, 44 x 44 mm. Wykonana w mosiądzu i srebrze, emaliowana, wie-

loczęściowa. Rewers z kontrą oraz numerem „613“. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Niewielkie odpryski emalii. Stan zachowania – dobry. 500,211. Odznaka pamiątkowa „Horyń Słucz Styr 1920“, 44 x 44 mm. Wykonana w białym metalu i srebrze, emaliowana, wieloczęściowa. Rewers gładki. Mocowana na słupek z niesygnowaną (dobieraną) nakrętką. Odpryski emalii. Stan zachowania dobry. 450,212. Odznaka pamiątkowa „Horyń Słucz Styr 1920“, 45 x 45 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „B i J. Kuszczyńscy Grawerzy Warszawa“. Stan zachowania - bardzo dobry. 300,213. Odznaka pamiątkowa Front Pomorski, mosiądz, srebrzony. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Słupek. Nakrętka sygn.A. Nagalski Warszawa. Stan słaby. 150,214. Odznaka pamiątkowa „Krzyż za zdobycie Wilna 1919“ - Wielkanoc w Wilnie, 30 x 30 mm. Wykonana w miedzi. Rewers gładki. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Stan zachowania – dobry. 250,215. Odznaka pamiątkowa Wojsk Frontu Litewsko-Białoruskiego, 40 x 40 mm. Wykonana w srebrze, bardzo masywna. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „J. Michrowski Grawer Warszawa“. Stan zachowania - bardzo dobry. 600,216. Odznaka pamiątkowa Wojsk Frontu Litewsko-Białoruskiego - odmiana orła, 38 x 38 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek (brak nakrętki). Stan zachowania – dobry. 300,217. Odznaka pamiątkowa Wojsk Frontu Litewsko-Białoruskiego, 40 x 40 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona, dwuczęściowa. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z niesygnowana nakrętką. Stan zachowania – dobry. 100,218. Odznaka pamiątkowa „Krzyż Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej“, 43 x 43 mm. Wykonana w brązie. Rewers gładki. Orzełek nakładany, srebrzony. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „Wł. Buszek Lwów“. Stan zachowania - bardzo dobry. 300,219. Odznaka pamiątkowa „Krzyż Zasługi 205 Ochotniczego Pułku Artylerii Polowej, 38 x 54 mm. Dwuczęściowa, krzyż wykonany w mosiądzu, orzełek z blachy miedzianej, srebrzonej. Rewers gładki z numerem „18“. Uszko z koluchem do mocowania wstążki. Stan zachowania - bardzo dobry. 1500,-

– 11 –


220. Odznaka Frontu Pomorskiego, 31 x 50 mm. Wykonana w białym metalu. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z niesygnowaną(dobieraną)nakrętką. Odznaka najprawdopodobniej 1z pracowni W. Gontarczyka. Stan zachowania bardzo dobry. 150,221. Odznaka pamiątkowa „Towarzystwo Powstańców i Wojaków Okręgu VIII-go“, 47 x 47 mm. Wykonana w mosiądzu, złocona, emaliowana, wieloczęściowa. Rewers gładki. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „J. Pendowski, Poznań“. Stan zachowania - bardzo dobry. 250,222. Odznaka pamiątkowa „Towarzystwo Powstańców i Wojaków Okręgu VIII-go“, 48 x 48 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona, emaliowana, wieloczęściowa. Rewers gładki. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „J. Pendowski, Poznań“. Stan zachowania - bardzo dobry. 250,223. Odznaka pamiątkowa Organizacje Wojskowe Pomorza, 44 x 44 mm, biały metal. Rewers gładki. Słupek, nakrętka sygnowana J. Pendowski Poznań. Stan bardzo dobry. 600,224. Odznaka pamiątkowa 8 pułku artylerii ciężkiej, oficerska, 41 x 41 mm, metal, emalia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki, numer 25. Słupek, nakrętka sygnowana R. Dalkowski Toruń. Stan dobry. 2900,225. Odznaka Milicji Obywatelskiej Miasta Lwowa 1918, wersja na słupek. 46 x 46 mm. Wykonana w mosiądzu i srebrzona. Mocowana na słupek z nakrętką, na nakretce napis „ E. Unger Lwów“, słupek wlutowany na podkładce. Sz - d -. 900,226. Odznaka pamiątkowa „Za obronę Śląska 1919“, 3 klasa, średnica 33 mm, mosiądz srebrzony. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Słupek, nakrętka sygnowana J Knedler Warszawa. Stan dobry. 150,227. Odznaka Polskiej Organizacji Wojskowej, 33 x 33 mm. Wykonana w białym metalu. Rewers z kontrą oraz numerem. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Stan zachowania - bardzo dobry. 150,228. Odznaka pamiątkowa „I Korpus Polski“, 20 x 38 mm. Wykonana w białym metalu, wieloczęściowa - orzełek nakładany. Rewers gładki z numerem „369“. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „J. Michrowski Grawer Warszawa Nowy Świat 15“. Stan zachowania - bardzo dobry. 300,229. Odznaka 1 korpus wschodni, krzyż łaciński z nałożonym orzełkiem strzeleckim na dwóch skrzyżowanych szablach, 38 x 20 mm, srebro. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki. Słupek, nakrętka nie sygnowana. Stan bardzo dobry. 250,-

230. Odznaka pamiątkowa Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego 1917-1918, 46 x 46 mm, tombak srebrzony. Odznaka dwuczęściowa. Rewers z kontrą. Słupek, nakrętka nie sygnowana. Stan dobry. 2000,231. Odznaka pamiątkowa Związku Murmańczyków, 35 x 35 mm, mosiądz srebrzony. Odznaka dwuczęściowa. Rewers z lekką kontrą. Słupek, nakrętka nie sygnowana. Stan dobry. 750,232. Odznaka Żandarmerii Polowej „ Za wierną służbę 191821, żołnierska, 44 x 44 mm. mosiądz srebrzony. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z nakrętką, nakrętka sygnowana W. Gontarczyk i numerowana 1158. SZ - BD –. 600,233. Odznaka 5-cio lecia Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Średnica 30 mm, tombak emaliowany, srebro, dwuczęściowa, mocowana na słupek z nakrętką, na nakrętce napis: „S. Lipczyński Graveur Varsovie 149 Marszalkowska“ SZ - BD -. 1000,234. Odznaka pamiątkowa „Komitet Oficerów Byłego Dowództwa Artylerii Wojska Polskiego w Krakowie“, Średnica 46 mm. Wykonana w mosiądzu, wieloczęściowa (orzełek nakładany). Rewers gładki. Mocowana na słupek z sześciokątną nakrętką. Stan zachowania - bardzo dobry. 300,235. Odznaka pamiątkowa „Krzyż Armii Ochotniczej“ - wersja dla kawalerii, 36 x 38 mm. Wykonany w mosiądzu. Rewers gładki z literami „A.0 1920“ i wizerunkiem dwóch skrzyżowanych szabel. Mocowany na starej wstążce w kolorze czerwonym. Stan zachowania - bardzo dobry. 100,236. Odznaka pamiątkowa „Krzyż Armii Ochotniczej“ - wersja dla kawalerii, 36 x 39 mm. Wykonany w mosiądzu. Rewers gładki z literami „A.0 1920“. Mocowany na starej wstążce w kolorze czerwonym. Stan zachowania - bardzo dobry. 100,237. Odznaka pamiątkowa „Krzyż Armii Ochotniczej“ Wersja dla kawalerii, 36 x 38 mm. Wykonany w mosiądzu, srebrzony. Rewers gładki z literami „A.0 1920“.Mocowany na starej morowanej wstążce w kolorze różowym. Wstążka w stanie słabym. Stan zachowania - bardzo dobry. 100,238. Odznaka pamiątkowa „W Xcio letnią rocznicę wkroczenia strzelców do Kielc 1914-1924“, 51 x 51 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona. Wieloczęściowa - orzełek nakładany. Rewers gładki z numerem „41“. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Stan zachowania - bardzo dobry. 1000,-

– 12 –


239. Odznaka pamiątkowa „Wojskowa Straż Kolejowa 1919 - 1920“, 36 x 36 mm. Wykonana w tombaku. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek (brak nakrętki). Stan zachowania bardzo dobry. 300,-

nakładany i mocowany na dwa nity. Rewers gładki z numerem „42“ oraz datą „1928“. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „J. Michrowski Grawer Warszawa Nowy Świat 15“. Stan zachowania - bardzo dobry. 140,-

240. Odznaka pamiątkowa „25-lecie Drużyn Polowych Sokoła“, 40 x 40 mm. Wykonana w alpace, jednoczęściowa. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „W.Z. Rogalski Kraków“. Stan zachowania - bardzo dobry. 200,-

250. Miniatura odznaki 3 Korpusu Kadetów. 18 x 18 mm. Dwuczęściowa, tombak srebrzony i emaliowany, mocowana na słupek, nakrętki brak. SZ - BD -. 200,-

241. Odznaka organizacyjna „Związku Towarzystw Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919“, 33 x 33 mm. Wykonana w białym metalu, jednoczęściowa. Rewers gładki. Mocowana na słupek z małą czterokątną nakrętką. Stan zachowania dobry. 200,242. Odznaka organizacyjna Związku Strzeleckiego, 26 x 30 mm. Wykonana w mosiądzu, lakierowana, dwuczęściowa. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną „D. Stang Łódź“. Stan zachowania – dobry. 50,243. Odznaka patriotyczna „Budujmy Kresy Polskie“, 24 x 33 mm. Wykonana z cienkiej żelaznej blaszki, u Mocowana na kokardzie w barwach narodowych. Rewers z kontrą. Mocowana na pionową szpilkę. Stan zachowania – dostateczny. 20,244. Odznaka pamiątkowa „Rozwój“, 21 x 27 mm. Wykonana z cienkiej mosiężnej blaszki. Rewers z kontrą. Mocowana na pionową szpilkę. Stan zachowania - bardzo dobry. 15,245. Odznaka „Liga Kobiet“, 25 x 30 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona, emaliowana. Rewers gładki. Mocowana na agrafkę. Stan zachowania - bardzo dobry. 120,246. Odznaka pamiątkowa „Liga kobiet”, 30 x 25 mm, mosiądz, emalia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki. Agrafka. Stan bardzo dobry. 120,247. Odznaka pamiątkowa Katedry Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 15 x 10 mm, tombak złocony. Rewers gładki. Słupek, nakrętka sygn. M. Łaszczewski Łódź. Stan bardzo dobry. 40,-

251. Odznaka organizacyjna „Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych 1905“, 24 x 28 mm. Wykonana w srebrze. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Stan zachowania - bardzo dobry. 80,252. Odznaka organizacyjna Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom, 19 x 27 mm. Wykonana w srebrze, emaliowana. Rewers gładki. Mocowana na słupek z nakrętką sygnowaną. „Krupski i J. Matulewicz w Warszawie“. Stan zachowania – dobry. 100,253. Odznaka „Za 2 miejsce w zawodach sportowych Związku Strzeleckiego 1936“, 39 x 39 mm. Wykonana w mosiądzu. Rewers gładki. Mocowana na słupek z niesygnowaną nakrętką. Stan zachowania – dobry. 50,254. Odznaka patriotyczna „Na straż!“, 19 x 31 mm. Wykonana w brązie. Rewers gładki. Mocowana na pionową szpilkę. Stan zachowania - bardzo dobry. 20,255. Odznaka pamiątkowa/patriotyczna „Zułów 10.X.1937“, Średnica 26 mm. Wykonana z aluminiowej blaszki. Rewers gładki. Mocowanie w formie uszka. Stan zachowania - bardzo dobry. 20,256. Orzełek na szpilce, metal. Stan dobry. 50,257. Godło oficera Oddziałów Samochodowych, wz.1917, 61 x 51 mm, sukno, bajorek. Stan bardzo dobry. 1500,258. Odznaka kołnierzowa SB im. Stefana Batorego, 37 x 19 mm, mosiądz srebrzony. Rewers z kontrą. Brak mocowania. 30,-

248. Odznaka patriotyczna „Ofiarna Pomoc Narodu 1921, Kom[itet] Pom[ocy] Jeń[com] Przy Sejmie“. 20 x 26 mm. Wykonana z cienkiej blaszki. Rewers z kontrą. Mocowana na słupek z nakrętką. Stan zachowania - bardzo dobry. 10,249. Odznaka pamiątkowa(?) „SHR“, 21 x 36 mm. Wykonana w srebrze(?), emaliowana, wieloczęściowa - Hermes

– 13 –


ODZNAKI PSZ NA ZACHODZIE I KOMBATANCKIE

270. Oznaka Ochotników do Armii Polskiej z Francji, 65 x 50 mm, sukno, haft. Stan bardzo dobry. 100,-

259. Odznaka pamiątkowa 145 Dywizjon Myśliwski Warszawski (Francja), 33 x 33 mm,, emalia, złocenia. Rewers gładki, napis Drago Paris. Zapięcie na agrafkę. Stan bardzo dobry. 1500,260. Odznaki kołnierzowe 2 sztuki, Pułk Ułanów Karpackich, srebro(?), emalia. Zapięcie oryginalne. Stan bardzo dobry. 850,261. Odznaka pamiątkowa Tobruk, 49 x 46 mm, srebro. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki nr 2889. Słupek. Nakrętka nie sygnowana. Dołączona legitymacja. Stan b. dobry. 650,262. Odznaka pamiątkowa 2 Dywizji Strzelców Pieszych, 19 x 56 mm, alpaka, emalia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki, sygnatura „Huguenin Locle“. Słupek, nakrętka sygnowana Huguenin Depose. Stan dobry. 280,263. Para łapek na kołnierz żołnierza Samodzielnej Brygady Strzelców Spadochronowych w barwach żandarmerii. 45 x 40 mm. Sukno w barwach ceglasto-czerwonej i żółtej. Nałożone metalowe spadochroniki z tombaku srebrzonego. Podklejone od spodu papierem. Ślady odprucia. SZ- BD -. 1000,264. Odznaka pamiątkowa 1 Brygada Strzelców, 66 x 40 mm, biały metal oksydowany.Odznaka dwuczęściowa.. Rewers gładki, napis: Scotland 1942 K&S. Słupek, 3 podkładki i śrubka. Stan bardzo dobry. 450,265. Odznaka pamiątkowa 5 Kresowej Dywizji Piechoty, 40 x 40 mm, alpaka(?), emalia. Odznaka trzyczęściowa. Rewers gładki. Słupek, brak nakrętki. Stan dobry. 300,266. Odznaka pamiątkowa 2 pułk pancerny, 38 x 38 mm, biały metal, miedź oksydowana. Dwuczęściowa. Rewers gładki. Słupek. Nakrętka nie sygnowana., nie oryginalna. Stan dobry. 400,267. Miniatura odznaki pamiątkowej 2 pułku pancernego. Dwuczęściowa. Współczesna. Stan bardzo dobry. 50,268. Nakładki na pagony „KP” (Kwatera Polowa Naczelnego Wodza), 2 sztuki, 35 x 72 mm, sukno, haft. Stan bardzo dobry. 100,269. Odznaka pamiątkowa 4 Kadrowej Brygady Strzelców, 30 x 21 mm, srebro (?), ] mocowana na dwie omegi. Do odznaki dołączony dokument - wniosek o nadanie medalu wojska dla oficera 4 BKS później cichociemnego. SZ - BD -. 2500,-

271. Oznaka 2 Korpus „Syrenka”, 48 x 43 mm, sukno, haft. Stan bardzo dobry. 100,272. Komplet oznak COMANDO 8 sztuk, sukno, haft. Stan bardzo dobry. 400,273. Dwie miniatury dywizji pancernej. Stan brak szpilki w 1 sztuce. 80,274. Znaczek pamiątkowy Zjazd Światowy Kawalerii – Londyn 1971 r., 26 x 22 mm, biały metal. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki. Agrafka. Stan bardzo dobry. 80,275. Ryngraf – wotum PSZ na Zachodzie, Krzyż Jerozolimski. Napisy:” Z Ziemi Świętej do Polski tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono”. Rewers gładki, żeliwo galwanicznie brązowione, 64 x 47 mm. Stan dobry. Brak łańcuszka. 150,-

ODZNAKI PRL

276. Odznaka pamiątkowa XXV - lecie Łódzkiej Orkiestry Kolei Elektrycznej, 1946 r., średnica 30 mm, tombak, alpaka, emalia. Odznaka dwuczęściowa. Rewers gładki. Słupek, nakrętka sygn. M. Łaszczewski Łódź. Stan bardzo dobry. 100,277. Odznaka pamiątkowa Centrum Wyszkolenia Piechoty 1945 r., 48 x 42 mm, metal. Rewers gładki. Słupek, nakrętka sygn. W. Gontarczyk Warszawa. 500,278. 2 Plansze z odznakami Szkół Oficerskich z lat 1952 1965. 40 sztuk odznak wraz z oryginalnymi nakrętkami, w bardzo dobrym stanie zachowania. Komplet 3500,279. Zestaw 9 Odznak Akademii Wojskowych 1953. Odznaki w bardzo dobrym stanie zachowania wraz z oryginalnymi nakrętkami -. 400,280. Zestaw 24 odznak Wyższych Szkół Oficerskich wz. 1972. Odznaki w bardzo dobrym stanie wraz z oryginalnymi nakrętkami. 500,-

– 14 –


ODZNAKI OBCE

ORŁY

281. Orzeł 1 Pułku Ułanów Legionowych „Beliniacki“, 152 x 120 mm, tłoczony z blachy mosiężnej, srebrzony i patynowany. Mocowany na cztery pary wąsów. SZ - BD -. 10000,282. Orzeł 2 Pułku Ułanów Legionowych. 103 x 89 mm, dwuczęściowy, mocowany na trzy pary rozginanych wąsów, na prawym skrzydle jeden wąs zerwany. SZ- BD -. 8000,283. Orzełek patriotyczny, na wstędze napis: „Boże zbaw Polskę”, 40 x 35 mm, cynk. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry. Dołączona fotografia mężczyzny z orzełkiem w klapie z Zakładu fotograficznego Stanisławów. 200,284. Orzełek oficerski Ochotników Armii Polskiej z Ameryki, 36 x 44 mm, mosiądz. Stan bardzo dobry. 350,285. Odznaka organizacyjna Sokoła, 41 x 29 mm, mosiądz. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Słupek, brak nakrętki. Stan dobry. 30,286. Orzełek wojskowy czapkowy, 59 x 41 mm, alpaka. Rewers z kontrą. Słupek, nakrętka wtórna sygn. Panasiuk Warszawa. Stan bardzo dobry. 100,287. Orzełek PSZ-na Zachodzie, 53 x 35 mm, blacha mosiężna, wykonanie warsztatowe. Brak mocowania. Stan dobry. 200,288. Orzeł na furażerkę, wykonanie francuskie, 41 x 26 mm, mosiądz srebrzony. Zapięcie na drut. Stan bardzo dobry. 350,289. Orzeł kolejowy, 105 x 75 mm, mosiądz. Rewers z kontrą. Zapięcie naprawiane. Stan dobry. 1000,Austro-Węgry 290. Orzeł pocztowy, biały metal, rewers z kontrą, 70 x 47 mm, stan b. dobry. 120,291. Orzeł pocztowy, biały metal, rewers z kontrą, 70 x 47 mm, stan b. dobry. 120,-

Austro-Węgry 292. Odznaka Stowarzyszenia Mieszkańców Wiedeńskich, 49 x 39 mm, alpaka, emalia. Rewers gładki. Zapięcie na kopyto. Sygnatura Reinemer & Spiegel Wien. VII/2. Stan bardzo dobry. 200,293. Odznaka pamiątkowa z postacią św. Barbary, w otoku napis, rewers gładki, srebro, emalia średnica 48 mm, agrafka. Stan bardzo dobry. 300,294. Żeton pamiątkowy Stowarzyszenie Artystów Wiedeńskich, dwustronny z wizerunkiem Franciszka Józefa I, 21,5 x 15 mm, srebro. Stan b. dobry. 50,295. Odznaka pamiątkowa 1914-1915 r. 28 x 24 mm, ażurowe srebro, emalia. Rewers z lekką kontrą, sygn. punca. Uszko i zaczep do zawieszenia. Stan bardzo dobry. 200,296. Odznaka czapkowa -“Kappenabzeichen” 1 ARMEE WEIHNACHTEN IM FELDE 1914 r.. 40 x 27 mm, mosiądz. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan dobry. 70,297. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” 2 ARMEE WINTERFELDZUG IN DEN KARPATHEN 1914-15 r., 22 x 39 mm, mosiądz sygn. na awersie, Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry-. 80,298. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” FELDZUG 4 ARMEE 1914-15 r., 39 x 25 mm, mosiądz. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą, sygn. Agrafka. Stan dobry. 70,299. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” 3 ARMEE KARPATHEN 1914-1915 r., 40 x 28 mm. Mosiądz brązowiony. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą, sygn. Agrafka. Stan bardzo dobry. 80,300. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” 11 ARMEE MIT VEREINTER KRAFT 1914-1915 r., 37 x 26 mm, biały metal. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry. 80,301. Odznaka czapkowa „Kappenabzeichen” HEERESQRUPPE MACKENSEN 1914-1915 r., 36 x 26 mm, mosiądz. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą, sygn. Agrafka. Stan bardzo dobry. 80,-

– 15 –


302. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” ARMEE PFANZER 1914-1915 r., 38 x 27 mm, mosiądz. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry. 70,303. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” HEERES GRUPPE BOMM ERMOLLI, 33 x 30 cm, CYNK. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan dobry. 50,304. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” FESTUNG KRAKAU 1914-1915 r. 40 x 25 mm, mosiądz sygn. na awersie. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Zapięcie na szeroki zaczep. Stan bardzo dobry. 80,305. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” GENERALOBERST KӦVESS 1914-1916 r., 44 x 30 mm, cynk. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą, sygn. Szpilka. Stan dobry. 150,306. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” VI KORPSARZ, 31 x 27 mm, tombak srebrzony, emalia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry. 150,307. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” GENERALOBERST V. WOYRSCH 1914-1916 r., 31 x 31 mm, alpaka. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą, słupek, brak nakrętki. Stan dobry -. 150,308. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” VIRBUS UNITIS 1915 r. czterech władców, 33 x 33 mm, alpaka. Odznaka jednoczęściowa. Sygn. na awersie. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry-. 150,309. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” K.U.K.I.R. 35. 1914-1918 r., 38 x 29 mm, biały metal. Odznaka jednoczęściowa. Sygn. na awersie. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry. 150,310. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” Karol I-1916 r. 40 x 24 mm, cynk. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Brak szpilki. Stan dobry. 70,311. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” 21 KORPS1916 r., 30 x 30 mm, alpaka. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą, sygn. Zapięcie na agrafkę. Stan bardzo dobry. 150,312. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” FÜR DIE GRABSTATTEN DER GEFALLENEN HELDEN VON LIMANOWA TARNÓW GORLICE 1914-1915 r., średnica 35 mm, cynk. Odznaka jednoczęściowa, sygn. na awersie. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry. 150,-

313. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” I ARMEE WEIHNACHTEN IM FELDE 1915 r., 38 x 37 mm, cynk. Odznaka jednoczęściowa, sygn. Rewers z kontrą. Naprawiane zapięcie, przebicie na awersie. Stan dobry. 80,314. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” HEERESGRUPPE. GO.ERZERZOG. EUGEN. 1916 r. 42 x 27 mm, alpaka. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą, sygn. naprawiane zapięcie. Agrafka. Stan bardzo dobry. 150,315. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” DEUTSCHE SÜDARME KARPATHEN WACHT 1914-1915 r. 37 x 25 mm, mosiądz. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą, sygn. Agrafka. Stan bardzo dobry. 150,316. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” FRIEDEN 1918 r. 38 x 35 mm, cynk. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą. Agrafka. Stan bardzo dobry. 120,317. Odznaka czapkowa - „Kappenabzeichen” KRIEGSGRÄBERTAG 1918 r. 44 x 30 mm, cynk. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą, sygn. Agrafka. Stan bardzo dobry. 150,318. Odznaka czapkowa, Kapenabzeichen, FELDZUG 4 ARMEE 1914-1915, 25 x 39 mm, mosiądz. Odznaka jednoczęściowa. Rewers z kontrą, sygnatura „Bildhauer Gurschner Wien. Zapinka. Stan dobry. 50,Czecho-Słowacja 319. Odznaka THS (Tatrzańska Horska Słuzba-Tatry Wysokie), 29 x 30 mm, mosiądz srebrzony. Rewers z kontrą. Słupek. Nakrętka nie sygnowana. Stan bardzo dobry. 250,Rosja - do 1917 r. 320. Odznaka pamiątkowa Kozaków Dońskich, żołnierska. Dwuczęściowa, rewers z kontrą. Nakrętka nie sygn., oryginalna 39 x 31 mm. Stan dobry. 600,321. Odznaka rosyjskiego 107 Troickiego Pułku Piechoty. Wersja z okresu 1 Wojny Światowej. Dwuczęściowa, 43 x 44 mm. Aluminium i blacha mosiężna, mocowana na 4 zaginane druty. Stan dobry. 800,322. Krzyż „Galliopoli”, 36 x 36 mm, brąz. Rewers gładki, ułamane zapięcie. Stan dobry. 900,-

– 16 –


Federacja Rosyjska 323. Odznaka „Siły morskie”. Orzeł państwowy, 45 x 32 mm, brąz, emalia. Rewers z kontrą. Słupek. Nakrętka sygnowana. Stan bardzo dobry. 200,-

335. Odznaka pamiątkowa „Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki“, 45 x 48 mm. Wykonana w brązie, złocona i emaliowana, orzełek nakładany. Rewers gładki. Mocowana na starej wstążce w barwach narodowych. Stan zachowania bardzo dobry. 1000,336. Odznaka „Gwiazda Przemyśla“, 44 x 54 mm. Wykonana w mosiądzu, srebrzona. Rewers gładki z numerem, sygn. E.M. Unger Lwów. Zawieszona na oryginalnej wstążce z nakładką. Stan zachowania bardzo dobry. 380,-

ORDERY I ODZNACZENIA II RP

324. Virtuti Militari V klasa, wstążka oryginalna, 39 x 37 mm, tombak, emalia. Numer 125. Lakierowany. Stan dobry. 1600,325. Krzyż Walecznych 1920 r., 43 x 43 mm, brąz, numer 15518. Wstążka oryginalna, zawieszony na belce. Stan bardzo dobry. 500,326. Krzyż Walecznych 1920, 47 x 43 mm. Brąz, numer 26914, zawieszony na oryginalnej wstążce z metalowym haczykiem. SZ - BD -. 500,-

337. Medal patriotyczny „ Na pamiatke oswobodzenia Krakowa od zaborców 31 paźdz. 1918“, średnica 40 mm. Wykonany w brązie Mocowany na wstążce w barwach Krakowa, biało-niebieskich. SZ - BD -. 150,338. Medal PTCK „ Zasłudze”, 56 x 40 mm, srebro, emalia, sygnowany W. Wabiński. Wstążka z epoki, przeszyta. Stan bardzo dobry. 2100,-

327. Krzyż na Śląskiej wstędze Waleczności i Zasługi. 48 x 43 mm, tombak srebrzony, zawieszony na oryginalnej wstążce. SZ - BD. 300,-

339. Medal 10-lecia Polskich Związków Straży Pożarnej w Czechosłowacji 1931 r. średnica 34 mm, brąz. Wstążka oryginalna, zawieszony na belce. Stan bardzo dobry. 450,-

328. Order Odrodzenia Polski „Polonia Restituta“ III klasy. Krzyż 58 x 58 mm, tombak złocony i emakiowany, zawieszony na oryginalnej wstążce z tasiemką do zawiązania na szyi. Stan bardzo dobry. 900,-

340. Srebrny Medal „PCK Zasłudze“, Średnica 26 mm. Wykonany w srebrze, emaliowany. Zawieszony na starej oryginalnej wstążce (w kilku miejscach przetartej). Stan zachowania - bardzo dobry. 400,-

329. Order Odrodzenia Polski „PoloniaRestituta“ III klasy w pudle. Krzyż, 58 x 58 mm, tombak złocony i emaliowany, zawieszony na oryginalnej wstążce z tasiemką do zawiązania na szyi. Pudło drewniane obłożone płótnem i wyścielone aksamitem. Stan bardzo dobry. 1500,-

341. Medal nadawany przez Muzeum w Rapperswilu w 50 rocznicę Powstania Listopadowego, średnica 34 mm. wybity w brązie. mocowany na uszko z kółkiem do zawieszenia wstążki. Wstążka oryginalna, biało-czerwona, miejscami poprzecierana SZ - BD -. 1200,-

330. Medal „Polska Swemu Obrońcy“, średnica 35 mm, mosiądz. Wstążka oryginalna w słabym stanie. Stan dobry. 60,-

342. Odznaka pamiątkowa „ W Dowód Zasługi” Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, 62 x 12 mm, biały metal, emalia. Odznaka jednoczęściowa. Rewers gładki z litera „F”. Zapięcie na agrafkę. Stan b. dobry. 200,-

331. Medal „Polska Swemu Obrońcy 1918-1921“, średnica 35 mm, mosiądz, wstążka oryginalna, Stan dobry. 80,332. „Medal dziesięciolecia odzyskania niepodległości, wstążka oryginalna. Stan bardzo dobry. Nie sygn. 70,333. „Medal Srebrny za Długoletnią Służbę“, średnica 35 mm, srebro, wstążka oryginalna. Stan dobry. 90,334. Medal „Komisji Plebiscytowej na Górnym Śląsku 19201922”, 45 x 30 mm, brąz, wstążka oryginalna. Stan bardzo dobry. 350,-

343. Honorowy Krzyż Plebiscytowy, 37 x 40 mm. Wykonany w brązie, srebrzony. Wyrób najprawdopodobniej z pracowni Gontarczyka. Zawieszony na starej oryginalnej wstążce. Stan zachowania - bardzo dobry. 450,344. Honorowy Krzyż Plebiscytowy, 37 x 41 mm. Wykonany w tombaku, srebrzony. Wyrób najprawdopodobniej z firmy Galmet. Zawieszony na starej niebieskiej wstążce. Stan zachowania - bardzo dobry. 400,-

– 17 –


ODZNACZENIA PSZ NA ZACHODZIE

345. Order wojenny Virtuti Militari II klasa, tombak złocony, emalia. 84 x 56 mm. Wykonanie włoskie Pichiani-BarlacciFirenze. Nie nadany. Wstążka – fragment wstążki, oryginalna. Stan bardzo dobry. 2 500,346. Krzyż Virtuti Militari, V klasa, brąz złocony, emalia. Wykonanie francuskie-firma Delande lata 1939-40. Na koluszku napis bronze. Brak wstążki. Stan b. dobry. 1500,347. Krzyż Walecznych 1920 wraz z nadaniem 4 Pułk Pancerny „Skorpion“ Krzyż, 46 x 42 mm, tombak, zawieszony na oryginalnej wstążce z agrafką do przypięcia. Dokument z pieczęcią Dowództwa 2 Korpusu wystawiony na żołnierza z 4 Pułku Pancernego „Skorpion“ SZ - BD – 500,348. Brązowy Krzyż Zasługi, 43 x 41 mm. Brąz, zawieszony na kółku. Kółko sygnowane „Made in France“ Wstążka oryginalna, krzyż wykonany we Francji w paryskiej pracowni M. Delande. Krotke str. 300. SZ - BD -. 300,349. Miniaturka brązowego krzyża zasługi z mieczami, brąz bez wstążki. Stan bardzo dobry. 20,350. Legia honorowa Związku Sokołów we Francji, 45 x 37 mm, tombak złocony, emalia. Wstążka. Stan bardzo dobry. 500,351. Legia honorowa Związku Sokołów Polskich w Ameryce, 42 x 39 mm, biały metal, emalia. Wstążka oryginalna. Stan bardzo dobry. 600,352. Medal Sikorski Zdojewski, średnica 42 mm, srebro(?). Wstążka oryginalna. Stan bardzo dobry. 600,353. Brązowy medal „Za zasługi dla Skarbu Narodowego RP 1960“, średnica 38 mm. Wykonany w brązie. Zawieszony na oryginalnej wstążce. Stan zachowania - bardzo dobry. 50,-

357. Zestaw odznaczeń oficera 1 Dywizji Pancernej wraz z dokumentami nadania. Krzyż 1 Dywizji Pancernej wraz z nadaniem z 1992, Krzyż czynu bojowego Polskich Sił Zbrojnych z listewkami „Wilhelmshafen“ oraz „Falaise-Chambois“ wraz z dokumentem z 1990, Order Odrodzenia Polski Vkl. wraz z dokumentem z 1977, Medal Zwycięstwa i Wolności wraz z dwoma dokumentami z 1974, Medal 40-lecia PRL wraz z dokumentm z 1984, Francuski medal pamiatkowy wojny 1939-1945 z miniaturką wraz z dokumentem nadania oraz polskim zezwoleniam na przyjęcie. SZ- BD -. 500,-

ODZNACZENIA PRL

358. Krzyż Walecznych 1943, 47 x 43 mm, brąz. Zawieszony na oryginalnej wstążce. Krogulec L1/245. SZ-BD – 1500,359. Krzyż Walecznych 1944 wraz z nadaniami, 49 x 36 mm. brąz. Zawieszony na oryginalnej wstążce. Krzyż z warsztatu Jana Knedlera z lat 1945-1946. Krogulec L4/246. Do krzyża dołączone dwa dokumenty nadania, jeden z roku 1945 oraz powtórzenie z 1951. SZ - Bd -. 500,360. Zestaw odznaczeń z okresu PRL wraz z dokumentami nadań. Krzyż Walecznych z nadaniem z 1945, krzyż Partyzancki z dokumentem z 1951, Order Odrodzenia Polski III kl z dokumentem z 1983, Order Odrodzenia Polski IV kl. z dokumentem z 1971, Order Odrodzenia Polski V kl. z dokumentem z 1958, Złoty Krzyż Zasługi z dokumentem z 1954, brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju z 1971, Medal 10-cio Lecia PRL z dokumentem z 1955, Odznaka Grunwaldzka z dokumentem z 1947, odznaka zasłużonemu w rozwoju Wojewodztwa Katowickiego z dokumentem z 1968. SZ- BD -. 800,361. Medal za wyzwolenie Warszawy- ażurowy oraz medal za forsowanie Odry wraz z dokumentami nadania. Medal za Warszawę średnica 33mm, brąz, ażurowy, rewers gładki. Medal za Odrę średnica 33mm. brąz. Do medali dołączone dwa dokumenty nadania na to samo nazwisko z 1945. Oba dokumenty zalaminowane. SZ - D -. 350,-

354. Krzyż pamiątkowy 1 Dywizji Pancernej z legitymacją, Londyn 1987 r. Stan bardzo dobry. 80,-

362. Sztandar Pracy II Klasy, napis „PRL“, tombak srebrzony, wstążka oryginalna. Do odznaczenia dołączona miniaturka bez wstążki i koluszka. Stan dobry. 60,-

355. „Odznaka okolicznościowa 65 rocznicy bitwy pod Lenino“, wstążka oryginalna. Do odznaczenia dołączona legitymacja pośmiertna z 2008 roku. Stan dobry. 120,-

363. Warszawski Krzyż Powstańczy z legitymacją. 1982 r. Stan b. dobry. 30,-

356. Krzyż Czynu Bojowego z pięcioma okuciami z legitymacją. 9 maja 1990 r. Stan bardzo dobry. 80,-

364. Medal srebrny Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej z legitymacją. Oryginalne pudełko. Stan bardzo dobry. 30,-

– 18 –


ODZNACZENIA OBCE

377. Miniatura Krzyża Żelaznego 1915 r. metal, emalia, zawieszenie. Stan dobry. 50,-

365. Żelazny Krzyż Zasługi, cynk, wstążka oryginalna. Stan b. dobry. 100,-

378. Szpilka z czterema miniaturami: 1.Medal jubileuszowy, 2. Krzyż Wojskowy I klasy, 3. Medal Pamiątkowy Kolonialny (Chiny), 4. Krzyż Żelazny II klasy. Stan b. dobry. 100,Włochy

366. Żelazny Krzyż Zasługi 1916-18, żelazo, wstążka oryginalna. Stan dobry, lekkie wżery. 50,-

379. Miniatura Orderu Korony Włoskiej, metal złocony, emalia, wstążka oryginalna, guziczek. Stan b. dobry. 50,-

367. Medal Signum Laudis z dekoracją wojenną, cynk złocony, oryginalna wstążka, Stan medalu bardzo dobry, wstążki dobry. 200,-

Wielka Brytania

368. „Krzyż Karola 1916”, cynk. Wstążka oryginalna. Stan b. dobry. 40,-

381. „The 1939-45 Star“, wstążka oryginalna. Stan dobry. 40,-

Austria

380. „The Italy Star“, wstążka oryginalna. Stan dobry. 40,-

Rosja i ZSRR 369. Medal pamiątkowy 4 pułku piechoty „Deutschmeister” 1696-1896, brąz złocony, wstążka oryginalna. Stan b. dobry. 100,370. Medal „Krieger Verdienst”, srebro, wstążka oryginalna, lata 1875-1919. Stan dobry. 300,Niemcy 371. Medal „Krieger Verdienst“, srebro, śr. 25 mm, wstążka oryginalna, lata 1875-1919. Stan dobry. 300,372. Krzyż Żelazny II klasy 1914 r. wstążka oryginalna. Stan b. dobry. 200,373. Zestaw 5 odznaczeń zapiętych na listwie. 1. Prusy, Krzyż Żelazny II klasy, 2. Saksonia, Medal Złoty Friedricha Augusta, 3. Niemcy, Krzyż pamiątkowy 1914-18, 4. Austo-Węgry, Medal pamiątkowy 1914-18, 5. Bułgaria, Medal Zloty 191518. Listwa sygnowana: Orden Spezial Haus Dresden – A.1. Wstążki oryginalne, zapięcie na agrafę. Stan b. dobry. 500,374. Medal „Kriegs Verdienst”, śr. 39 mm, srebro, brak wstążki, zawieszka pogięta. Stan dobry. 150,-

382. Medalion pamiątkowy 1883 r.: XPAM. XPTA CПACHTEЛЯ B MOCKBE 1883, 49 x 34 mm, brąz. Zawieszka. Lakierowany? Stan dobry. 300,383. Krzyż św. Jerzego IV klasy, numer 67 989, 40 x 34 mm, srebro z doczepionymi żetonami Maria Zell (emalia) oraz religijnym mocno wytartym. Stan krzyża i żetonu b. dobry. Medalik wytarty. 300,384. Medal „Za Chrabrost”, IV stopnia, nr 655442, średnica 28 mm, srebro. Brak wstążki. Stan dobry. Rysa na rewersie. 600,385. ZSRR - Order Rewolucji Październikowej, 44 x 43 mm, srebro, emalia, wersja 5-cio nitowa, numer 79449. Stan bardzo dobry. 950,386. ZSRR - Order Przyjaźni Narodów, 51 x 47 mm, srebro, emalia, 6 nitów, numer 11982. Stan bardzo dobry. 1200,387. Order Czerwonego Sztandaru Pracy”, 48 x 38 mm, srebro, emalia, złocenia. Na rewersie numer 822298. Wstążka oryginalna. Stan bardzo dobry. 180,-

375. „Medal 100-lecia urodzin Wilhelma I“, średnica 40 mm, brąz. Brak wstążki. Stan dobry. 50,-

388. „Order Czerwonego Sztandaru”, 45 x 36 mm, srebro, emalia, złocenia. Na rewersie numer 499789. Wstążka oryginalna. Stan bardzo dobry. 200,-

376. Miniatury odznaczeń-2 sztuki: 1. Medal jubileuszowy cesarza Wilhelma I.2. Krzyż za wysługę- 15 lat armii pruskiej. Zawieszone na guziku, kokarda żółto-niebieska. Na zawieszce napis Dep(ose), metal złocony. Stan bardzo dobry. 300,-

389. Order „Znak Paczota”, 51 x 33 mm, srebro, emalia, złocenia. Na rewersie numer 89150. Wstążka oryginalna. Stan bardzo dobry. 120,-

– 19 –


390. Order „Sława. Truda”, III klasa, 47 x 41 mm, srebro, emalia, złocenia. Na rewersie numer 414323. Wstążka oryginalna. Stan bardzo dobry. 150,391. ZSRR - Order Sławy III klasy, 48 x 46 mm. Srebro, emalia, numer 61697, niewielki odprysk emalii na gwieździe. SZ- D-. 250,392. ZSRR - Order Za służbę Ojczyźnie w Siłach Zbrojnych ZSRR III klasy. Srebro, emalia, wieloczęściowy, numer 139898, nakrętka oryginalna. Stan bardzo dobry. 950,393. Order „Macierzyńskiej Sławy” III klasa, 40 x 30 mm, srebro, emalia. Na rewersie numer 454080. Wstążka oryginalna. Stan bardzo dobry. 100,394. Medal „Za obronę Kijowa”, średnica 33 mm, tombak złocony. Wstążka oryginalna. Stan b. dobry. 200,395. Medal „Za obronę Sewastopola”, średnica 33 mm, tombak złocony. Wstążka oryginalna. Stan b. dobry. 150,396. Medal „Za obronę Odessy”, średnica 33 mm, tombak złocony. Wstążka oryginalna. Stan b. dobry. 100,397. Medal „Za zdobycie Królewca”, średnica 33 mm, tombak złocony. Wstążka oryginalna. Stan bardzo dobry. 50,398. Pozycja wycofana

399. Odznaka radzieckiego Czerwonego Krzyża i Półksiężyca, wraz z legitymacją wyd. 1939 r. Stan odznaki dobry, legitymacja wyrwana. 200,

VARIA

400. Tableau dla Pułkownika dypl. Wacława Piekarskiego wykonane u grawera J. Michrowskiego w Warszawie Nowy Świat 15. Na drewnianej, mahoniowej tablicy o wymiarach 37 x 30 cm nałożone: ryngraf z orłem i wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, 15,5 x 15,5 cm, metal złocony; 5 odznak: 1. Odznaka pamiątkowa 41 Suwalski Pułk Piechoty Józefa Piłsudskiego III wzór, 33 x 33 mm, srebro oksydowane(?) 2. Odznaka pamiątkowa 76-go Lidzkiego Pułku Piechoty, II wzór, 43 x 31 mm. 3. Odznaka pamiątkowa 81 Pułku Strzelców Grodzieńckich, 43 x 27 mm, srebro(?),

emalia, złocenia. Dwuczęściowa. 4. Odznaka pamiątkowa pułku artylerii lekkiej, 41 x 41 mm, srebro(?), emalia, złocenia. Pięcioczęściowa. 5. Odznaka pamiątkowa Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, 30 x 30 mm. Tombak złocony. Dwuczęściowa. 4 żetony pamiątkowe w kształcie proporczyka kawaleryjskiego. Na dole srebrnymi literami nałożony napis: „Swemu Dowódcy Pułkownikowi dypl. Wacławowi Piekarskiemu Oficerowie 29 dywizji Piechoty 1936-1938”. Pudełko oryginalne, z nałożonym monogramem wiązanym WP. Stan tablicy bardzo dobry, przebarwienia na pokrywie pudełka, jedno zapięcie zamka uszkodzone. 13/1 18000,Wacław Piekarski urodził się w 1893 r. Od 1914 pełnił służbę w Legionach Polskich. W 1918 został przyjęty do Wojska Polskiego. W latach 1922-1924 studiował we Wyższej Szkole Wojennej (franc. École Supérieure de Guerre) w Paryżu, pozostając oficerem nadetatowym 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej w Warszawie. 3 maja 1922 został zweryfikowany w stopniu podpułkownika ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 i 224. lokatą w korpusie oficerów piechoty. W styczniu 1925 przydzielony został do Oddziału II Sztabu Generalnego na stanowisko szefa Wydziału II z równoczesnym przyznaniem tytułu naukowego oficera Sztabu Generalnego. Z dniem 1 września 1926 został przydzielony do Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych i wyznaczony na stanowisko I oficera sztabu Inspektora Armii, generała dywizji Jana Romera. W kwietniu 1927 objął dowództwo 54 Pułku Piechoty w Tarnopolu.. Na tym stanowisku 1 stycznia 1928 został awansowany na pułkownika ze starszeństwem z 1 stycznia 1928 i 16. lokatą w korpusie oficerów piechoty[6]. W czerwcu 1931 został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza i mianowany dowódcą 4 Brygady Ochrony Pogranicza w Czortkowie, która później została przemianowana na Brygadę KOP „Podole“. W październiku 1935 został wyznaczony na stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Stanisławowie. Od sierpnia 1936 do października 1938 dowodził 29 Dywizją Piechoty w Grodnie. Od października 1938 do sierpnia 1939 był szefem Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. Awansowany na generała brygady ze starszeństwem z 19 marca 1939 i 8. lokatą w korpusie generałów. W kampanii wrześniowej 1939 dowodził 41 Dywizją Piechoty (Rezerwową), po czym improwizowaną grupą bojową złożoną z 33 Dywizji Piechoty i 41 Dywizji Piechoty. Po klęsce w niewoli niemieckiej, po wojnie na emigracji we Francji. 401. Plakieta ze sceną koronacji Zygmunta III Wazy, 39 x 60 cm, biały metal, repusowany. Scena wielopostaciowa, zdobiona motywem roślinnym. Uszko do zawieszenia. Stan bardzo dobry. 2800,402. Plakieta z orłem, lata 20-te XX w., 180 x 180 mm. Odlew w stopie cynkowym, srebrzony. Na skrzydłach dwa otwory do przymocowania do ściany. Najprawdopodobniej orzeł do przymocowania na gmachach użyteczności publicznej. Stan bardzo dobry. 300,-

– 20 –


403. Klamra do paska patriotyczna, ażurowa. Centralnie trójpolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Rusi. Szarfa z napisem; „Boże Zbaw Polskę”, 57 x 87 mm. Alpaka, sukno z epoki. XIX wiek. Stan bardzo dobry. 1000,404. Klamra do pasa nowego wzoru tzw. „Rembertowska“. Wersja z jednym bolcem, 70 x 48 mm. Wykonana w białym metalu. Stan dobry. 600,405. Klamra patriotyczna z Orłem i Pogonią, 80 x 60 mm. Klamra z grubej (1 mm.) blachy z nałożonym tłoczonym z blachy mosiężnej i srebrzonym kartuszem z dwoma Orłami oraz dwiema Pogoniami pod zamkniętą koroną. Mocowana za pomocą antabki szerokości 69 mm oraz haka o szerokości 16 mm, XIX w. Stan bardzo dobry. 1600,406. Papierośnica srebrna, wytarte złocenia, 100 x 75 mm, waga 161 gr. Wewnątrz grawerowany napis: „Kochanemu Dowódcy koledze majorowi Puchalskiemu od rotmistrza Leszkowa 13/II/1920”. Nałożone 2 herby emaliowane oraz 30 proporczyków emaliowanych kawalerii polskiej. Stan bardzo dobry. 2000,407. Bransoletka Patriotyczna XIX w. Czarne koraliki, srebro. Zapięcie z orłem w koronie cierniowej. Długość całkowita 230 mm. Stan bardzo dobry. 1000,408. Bransoletka żałobna, srebro pr. 750, emalia, perełki. Stan bardzo dobry. 800,409. Bransoleta żałobna z kotwicą. Długość 15 cm. Stan bardzo dobry. 900,410. Krzyż żałobny, 67 x 35 mm, gładki. Koluszko do zawieszenia. Stan dobry. Drobne odpryski. 700,411. Krzyż żałobny, 53 x 33 mm, czarne szkło. Stan bardzo dobry. 800,412. Medalion żałobny z symbolami krzyża i korony cierniowej, 32 x 24 mm, złoto niskopróbne, emalia. Otwierany, z miejscem na fotografię (pęknięta szybka). Kolouszko. Stan dobry. 1250,413. Medalion żałobny na fotografię z symbolami Wiary, Nadziei, Miłości, 58 x 48 mm, ebonit/wulkanit. Stan bardzo dobry. 1600,414. Krzyż pamiątkowy Masakry Ludności w Warszawie 8 kwietnia 1861 r., 83 x 42 mm, biały metal. Stan bardzo dobry. 1800,-

415. Sygnet srebrny z orłem na tarczy biało-czerwonej. Stan wytarty. 150,416. Tadeusz Kościuszko 100-lecie bitwy pod Racławicami 1894 r. Średnica 22 mm, waga 7,50 g. srebro. Uszko do zawieszenia. Stan bardzo dobry. 150,417. Krzyżyk Związek Sybiraków, 39 x 18 mm, metal, emalia. Koluszko do zawieszenia. Stan bardzo dobry. 70,418. Rapeć do szabli lub kordziaka, długość 18,4 cm, metal złocony. Prusy(?). Stan bardzo dobry. 150,419. Popiersie Franciszka Józefa, biały metal, element większej całości. Stan b. dobry. 50,420. Pudełeczko na szpilki z wizerunkiem Franciszka Józefa, metal, farba, przetarcia. Stan dobry. 80,421. Zapalniczka z wizerunkiem Marszałka J. Piłsudskiego z wkomponowaną monetą 10-cio złotowa z 1932 r. Srebro, metal. Stan dobry. 100,422. Nieśmiertelnik z oryginalnym wkładem, mosiądz, papier. Stan b. dobry. 100,423. Przycisk do papieru z wizerunkiem Adama Mickiewicza, średnica 65 mm, szkło, papier. Stan bardzo dobry. 220,424. Przycisk do papieru o tematyce patriotycznej: Matka Boska na trójpolowej tarczy Polski, Litwy i Rusi, skrzyżowane chorągwie z datami powstań narodowych, u góry korona z wieńcem i napisem „Wolność”, średnica 69 mm, szkło, papier. Stan bardzo dobry. 220,425. Przycisk do papieru z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, średnica 67 mm, szkło, papier. Stan bardzo dobry. 220,426. Odznaka nagrodowa „Kraków – Praga/Nagroda Prezydenta miasta Krakowa 1933 r./, 60 x 55 mm, tombak złocony, emalia. Rewers gładki z grawerowanym napisem. Wstążka oryginalna. Dołączone oryginalne pudełko. Stan bardzo dobry. 500,427. Odznaczenie sportowe dla siłacza z portretem Franciszka Józefa. Wstęga z okuciami. Stan bardzo dobry. 300,428. Tsuba Japonia XIX wiek(?), 65 x 62 cm, żelazo. Stan dobry. 600,-

– 21 –


429. Odznaka myśliwska, cynk, mosiądz, tkanina, 35 x 28 mm. Dwuczęściowa. Rewers gładki. Brak zapięcia. Stan dobry. 120,430. Zestaw 2 sztuki: 1. Miniatura Medalu Polska Swemu Obrońcy. 2. Miniatura Krzyża Jerozolimskiego. Stany bardzo dobre. 60,431. Zestaw guzików z Legionów Polskich. Zestaw 9-ciu guzików legionowych: z orłem bez korony - niesygnowany, z orłem bez korony - sygnowany „Hohfein Qualitat“, z cyfrą 1 sygnowany „Mincheimer“, z cyfrą 1 niesygnowany, z armatami niesygnowany, z cyfrą 2 niesygnowany, z cyfrą 4 sygnowany „H.U.W“., z cyfrą 4 sygnowany „A.U. Qualitat“, z cyfrą 5 sygnowany „Mincheimer Warszawa“. Stan bardzo dobry. 1000,432. Medal 3-go Maja. Średnica 30 mm. Wykonany w srebrze. Numerowany, sygnatura Mennicy Państwowej. Zawieszony na starej, trójkątnej, zszywanej z kilku kawałków wstążce, agrafka do mocowania.. Stan zachowania bardzo dobry. 400,433. Zestaw medali wraz z nadaniami dla żołnierza LWP. Srebrny medal „Zasłużonym na Polu Chwały“, srebro, średnica 41 mm, sygnatura Mennicy Państwowej wraz z dokumentem z 1971. Medal za Udział w walkach o Berlin, średnica 38 mm. wraz z dokumentem nadania z 1971. Sowiecki medal za Zdobycie Berlina wraz z nadaniem z 1947, Sowiecki Medal za Odwagę wraz z dokumentem nadania, numer medalu i nadania zgodny. Stan zachowania bardzo dobry. Bez fot. 500,434. Miniatura odznaczenia Tobruk z legitymacją wyd. 1990 r. Rocznicowa. Stan bardzo dobry. Bez fot. 60,435. Miniatury odznaczeń; 1. Gwiazda za wojnę 1939-45r., Szpilka. 2. Gwiazda za Włochy. Szpilka 3. Gwiazda za Francję i Niemcy z legitymacją. Szpilka. Stany bardzo dobre. Bez fot. 90,-

439. Zestaw dokumentów wojskowych 5 sztuk; 1. Karta identyfikacyjna 2. Legitymacja Gwiazdy, 3.prawo jazdy 1 brygada czołgów, 4. Książeczka żołdu szeregowego, 5 legitymacja krzyża kombatantów-ochotników. Stan dobry. Bez fot. 100,440. Zestaw druków o tematyce legionowej 6 sztuk: 1. Karta służbowa z dnia 11.9.1915 r. z pieczątką owalną Komenda 2go Pułku I Polskiego Legionu, 2. karta polowa Legionów z listopada 1916 r. poczta Piotrków, z owalną tuszową pieczęcią 3. zaproszenie na wieczór sylwestrowy organizowany przez Chór Legionowy w Krakowie 1938 r. 4. koperta zaadresowana do Komendy Koła Formacji Pozapółkowych z pieczątką Związku Legionistów Polskich Oddział KrakówOleandry Sekcja ”Chór Legionowy” 5. koperta Wydział Naczelny Towarzystwa Opieki Legionowej Kraków, 6. list na papierze firmowym Legionów Polskich napisany w Jędrzejowie dn. 3.V.1917 r. Bez fot. 100,441. „Jazda Polska w II Wojnie Światowej“ Londyn 1956 zeszyt 2 wydawnictwa „Jazda Polska od wybuchu I wojny światowej“, wydane nakładem Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii, stron 129. Stan dobry. Bez fot. 40,442. Medal pamiątkowy 1914-1918, srebro, brak wstążki, na rancie polskie nazwisko odznaczonego A. Sarawski. Stan b. dobry. 100,

MONETA

Jan Kazimierz (1648-1668) 443. Dukat gdański 1661 r., w. 3,61 g. Stan III-pofałdowany. PK1666 8000,-

MEDALE I PLAKIETY

436. Legitymacja do odznaki Pułku Radiotelegraficznego. Numer 2644 z roku 1931. Stan zachowania dobry. Bez fot. 500,437. Legitymacja do odznaki pamiątkowej 29 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich. Dołączony regulamin. Stan dobry. Otwory po dziurkaczu. Bez fot. 750,438. Legitymacja odznaki pamiątkowej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, Legitymacja odznaki pamiątkowej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim wystawiona dla kaprala podchorążego 29.VI.1934 roku. Lekko naddarta. Stan dobry. Bez fot. 160,-

444. Medal TWÓRCOM HORAŁU 1893 R. Av. Popiersia w lewo, w otoku napis: KORNEL UJEJSKI, JÓZEF NIKOROWICZ. Rv. W cierniowym wieńcu w 8 rzędach napis: Z DYMEM POŻARÓW… KOŁO ART. LITER. W KRAKOWIE. Średnica 45 mm, brąz. Nie sygnowany. Stan lekkie wgniecenia na rancie, dobry. 150,445. Medal KRUSZWICA - SYMBOL ŁĄCZNOŚCI ZIEM POLSKICH. Av. Tarcza z Orłem, nad nią napis. Poniżej tablica z napisem w czterech wierszach. Na dole herby miast:

– 22 –


Warszawy, Krakowa, Poznania. Rv. Kobieta w koronie ze skrzydłami. Poniżej mur, na nim orzeł rozdielający daty: 1914-1917 r. Sygn. na Av. WW, na Rv. W. Wiśniewski. Średnica 37 mm, brąz srebrzony. Stan dobry. 180,446. Aleksander Kakowski, 1936 r. Av. Popiersie w lewo. W otoku: CARD KAKOWSKI. Rv. Na górze tarcza z herbem i insygnia kardynalskie. Napis w 10 wierszach, średnica 55 mm, brąz. Sygn. na awersie J. Wysocki. Stan bardzo dobry. Rzadki. 280,447. Plakieta Generał Władysław Sikorski 1981 r. w 100 rocznice urodzin. Plakieta jednostronna, brąz, średnica 127 mm. Stan bardzo dobry. 400,448. Medal 600 lecie Bydgoszczy 1946 r., srebro(?). Av. Postać alegoryczna. W otoku napisy. Rv. Gryf pomorski w otoku napis grawerowany: Pomorska Wystawa/ Wielkopolskiej Hucie Szkła. Sygn. na Av. i Rv: Włodarczyk, znak MP. Stan dobry. 600,449. Medal pamiątkowy Wystawy Fotograficznej POLSKIE HARCERSTWO Okresu 1911-1945, średnica 117 mm, brąz,. wg projektu K. Piskorskiej. Oryginalne pudełko. Zestaw 9 druków związanych z Olgą i Andrzejem Małkowskim. Stan bardzo dobry. 160,Francja 450. Medal Henryk Walezy 1835 r., średnica 51 mm. Av. Popiersie władcy, w otoku napis: „Henri III Roi de France et de Pologne. Rv. Napis w 14 wersach. Sygn. na av. Caque, brąz. Stan bardzo dobry. 600,Niemcy 451. Medal Hindenburg 1915 r. Av. Popiersie Hindenburga. Rv. Scena wieloosobowa, napis: Oswobodzenie Prus. Srebro pr. 990, średnica 36 mm, waga 18,20 gr. Nie sygnowany. Stan dobry. 120,452. Plakieta „POLSKO! WRACA DO CIEBIE ŚLĄSK PIASTOWY”. Plakieta jednostronna, 160 x 200 mm. Brąz. Sygnowana J. MAŁETA. Scena wielopostaciowa, u góry orzeł oraz daty 23.III.1921 r., 3.V.1921 r. Na dole: 1922 r. Nawiercone otwory do zawieszenia. Stan dobry. 700,453. Ryngraf IV Marsz Zim. Ku Czci Marszałka Piłsudskiego, 61 x 42 mm, mosiądz, srebrzony. Rewers gładki, łańcuszek. 600,454. Plakieta II MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG SZOSOWY WE LWOWIE 7.IX.1930, 103 x 70 mm, biały metal, emalia jednostronna. Rewers gładki. Słupki, nakrętki. 300,-

– 23 –


ADRES INTERNETOWY: www.desa.art.pl e-mail: aukcje@desa.art.pl DYREKTOR DOMU AUKCYJNEGO: Jerzy Majewski OPRACOWANIE KATALOGU: Jerzy Majewski, Paweł Maciukiewicz, Mateusz Palka, Katarzyna Kwatro-Woźniak

PRZYGOTOWANIE PLANSZ DO FOTOGRAFII: Mateusz Palka WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA odbędzie się w dniach od 18 XI do 22 XI 2013 r. w godz. 1100-1900 w KRAKOWIE UL. FLORIAŃSKA 13 I p., a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 900-1100. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie (12) 422-19-66, (12) 422-31-14, fax (12) 422-98-91 po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO PIĄTKU, DO GODZ. 17.00.

CENY PODANE W KATALOGU SĄ CENAMI WYWOŁAWCZYMI. NUMERY POD FOTOGRAFIAMI ODPOWIADAJĄ NUMEROM OBIEKTÓW W KATALOGU. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE W DOMU AUKCYJNYM TEL. (12) 422-19-66, (12) 422-31-14

Rewersy obiektów opisanych w katalogu znajdują się na

www.desa.art.pl NUMER KONTA: BANK PEKAO S.A. 69 1240 4533 1111 0000 5427 3894

PRZYJMUJEMY NA KOLEJNE AUKCJE: MONETY, MEDALE I ODZNACZENIA. Bliższe informacje można uzyskać w Krakowie pod numerem tel. (12) 422-31-14, (12) 422-19-66 oraz w Rzeszowie tel. (17) 862-47-82 WYDAWCA: Dom Aukcyjny DESA Sp. z o.o., Pałac Kmity, Kraków. ul. Floriańska 13, I piętro FOTO: Galeria Pod Rejentem Piotr Nosek SKŁAD: Galeria Pod Rejentem Piotr Nosek DRUK: Drukarnia Skleniarz


Poz. 26

Poz. 27

Poz. 37

Poz. 36

Poz. 35

Poz. 34

Poz. 33

Poz. 32

Poz. 31

Poz. 30

Poz. 29

Poz. 28

Poz. 38

Poz. 39 Poz. 40

Poz. 43

Poz. 42

Poz. 41

Poz. 44 Poz. 45

Poz. 47

Poz. 48

Poz. 49

Poz. 46

Poz. 50


Poz. 52

Poz. 56

Poz. 55 Poz. 51

Poz. 54

Poz. 53

Poz. 62

Poz. 61 Poz. 58

Poz. 57

Poz. 59 Poz. 64

Poz. 60 Poz. 63

Poz. 65

Poz. 66 Poz. 67

Poz. 68 Poz. 69

Poz. 71 Poz. 72

Poz. 73

Poz. 70

Poz. 74 Poz. 75 Poz. 77 Poz. 78

Poz. 76

Poz. 79 Poz. 80

Poz. 82

Poz. 83 Poz. 84

Poz. 85

Poz. 89

Poz. 86

Poz. 81

Poz. 87

Poz. 92

Poz. 88 Poz. 90

Poz. 91

Poz. 93


Poz. 95

Poz. 97

Poz. 94

Poz. 98 Poz. 99

Poz. 96

Poz. 101 Poz. 100

Poz. 104

Poz. 102

Poz. 105

Poz. 103

Poz. 106 Poz. 107

Poz. 108

Poz. 109

Poz. 111

Poz. 110 Poz. 113

Poz. 112

Poz. 114

Poz. 116 Poz. 115 Poz. 117

Poz. 118 Poz. 120

Poz. 123

Poz. 119 Poz. 122 Poz. 121

Poz. 124

Poz. 125 Poz. 126

Poz. 127 Poz. 128 Poz. 129

Poz. 130

Poz. 131

Poz. 132


Poz. 137

Poz. 133 Poz. 134

Poz. 136

Poz. 135

Poz. 143

Poz. 138 Poz. 139

Poz. 142

Poz. 140 Poz. 141

Poz. 144

Poz. 145

Poz. 146 Poz. 148

Poz. 147

Poz. 149

Poz. 154

Poz. 152 Poz. 150 Poz. 151 Poz. 153

Poz. 155

Poz. 156 Poz. 157

Poz. 158

Poz. 159

Poz. 162 Poz. 161

Poz. 163

Poz. 164

Poz. 160

Poz. 165


Poz. 170 Poz. 167

Poz. 169

Poz. 168

Poz. 166

Poz. 173 Poz. 172 Poz. 171 Poz. 174

Poz. 175

Poz. 177

Poz. 176

Poz. 178

Poz. 179

Poz. 184

Poz. 183 Poz. 180 Poz. 181

Poz. 186 Poz. 185

Poz. 187

Poz. 182

Poz. 189

Poz. 190

Poz. 191

Poz. 188

Poz. 195 Poz. 196

Poz. 192

Poz. 193

Poz. 194 Poz. 197


Poz. 198

Poz. 202

Poz. 199

Poz. 200

Poz. 203

Poz. 204

Poz. 207

Poz. 208

Poz. 201

Poz. 205

Poz. 209

Poz. 210

Poz. 206

Poz. 214

Poz. 212

Poz. 211

Poz. 216

Poz. 217

Poz. 215

Poz. 213

Poz. 218 Poz. 219

Poz. 220


Poz. 221

Poz. 222

Poz. 225

Poz. 226

Poz. 224

Poz. 223

Poz. 227

Poz. 233

Poz. 232

Poz. 231

Poz. 229

Poz. 228

Poz. 230

Poz. 234

Poz. 237

Poz. 235 Poz. 236

Poz. 238 Poz. 242 Poz. 239

Poz. 240

Poz. 241


Poz. 247 Poz. 244

Poz. 243

Poz. 246

Poz. 245

Poz. 249 Poz. 248 Poz. 256

Poz. 250 Poz. 251

Poz. 252 Poz. 253

Poz. 254

Poz. 255

Poz. 258

Poz. 259

Poz. 260

Poz. 257

Poz. 263

Poz. 262

Poz. 265 Poz. 261

Poz. 264

Poz. 267 Poz. 266 Poz. 268


Poz. 269 skala ok. 1:2

Poz. 271 Poz. 270

Poz. 272

Poz. 275


Poz. 273

Poz. 274

Poz. 276

Poz. 277

Poz. 294 Poz. 292

Poz. 321

Poz. 295

Poz. 319

Poz. 293

Poz. 322 Poz. 323

Poz. 320

Poz. 279


Poz. 278


Poz. 278


Poz. 280


Poz. 282

Poz. 281

Poz. 282 RV pomniejszony

Poz. 281 RV pomniejszony


Poz. 283 Poz. 284

Poz. 285

Poz. 283

Poz. 288 Poz. 286

Poz. 289

Poz. 287

Poz. 290

Poz. 291

Poz. 432

Poz. 329 pudełko


Poz. 297 Poz. 298

Poz. 296

Poz. 300

Poz. 299

Poz. 303 Poz. 301

Poz. 302 Poz. 304

Poz. 306

Poz. 307

Poz. 305

Poz. 308 Poz. 309

Poz. 311

Poz. 310

Poz. 312 Poz. 313 Poz. 315

Poz. 314

Poz. 316 Poz. 318

Poz. 317

Poz. 431

Poz. 431

Poz. 431


Poz. 325 Poz. 324

Poz. 327

Poz. 326

Poz. 328 RV

Poz. 328

Poz. 329

Poz. 329 RV


Poz. 334

Poz. 330 Poz. 331

Poz. 335

Poz. 332

Poz. 333

Poz. 338

Poz. 336

Poz. 342

Poz. 337

Poz. 339 Poz. 340

Poz. 343 Poz. 341

Poz. 344


Rewersy

Poz. 330

Poz. 334 Poz. 331

Poz. 336

Poz. 332

Poz. 337

Poz. 333

Poz. 338

Poz. 342

Poz. 335

Poz. 339 Poz. 340

Poz. 341

Poz. 343

Poz. 344


Poz. 345 Poz. 346

Poz. 347

Poz. 351

Poz. 350

Poz. 348 Poz. 349 Poz. 351

Poz. 354

Poz. 355 Poz. 353

Poz. 356

Poz. 357


Poz. 360

Poz. 359

Poz. 358

Poz. 361

Poz. 362

Poz. 363

Poz. 364

Poz. 368 Poz. 365 Poz. 366

Poz. 367


Poz. 369

Poz. 370 Poz. 371

Poz. 372 Poz. 373 Poz. 375

Poz. 378 Poz. 376 Poz. 377 Poz. 374

Poz. 382

Poz. 383

Poz. 379 Poz. 380

Poz. 381


Poz. 384 Poz. 386

Poz. 385

Poz. 387

Poz. 389 Poz. 390

Poz. 388

Poz. 391

Poz. 392

Poz. 393 Poz. 394

Poz. 395 Poz. 396


Rewersy

Poz. 384 Poz. 385

Poz. 386

Poz. 387

Poz. 389 Poz. 390 Poz. 388

Poz. 391

Poz. 392

Poz. 393

Poz. 394

Poz. 395

Poz. 396


Poz. 399

Poz. 397

Poz. 402


Poz. 400


Poz. 400 (powiększone detale)

Poz. 400 (detal z pokrywy pudełka)


Poz. 401 skala ok. 1:2

Poz. 403

Poz. 405

Poz. 404

Poz. 406


Poz. 407 Poz. 408

Poz. 409

Poz. 412

Poz. 411 Poz. 413 Poz. 410

Poz. 415 Poz. 416 Poz. 417

Poz. 414

Poz. 418

Poz. 419 Poz. 421 Poz. 420

Poz. 422


Poz. 423

Poz. 425

Poz. 424

Poz. 426

Poz. 426

Poz. 430 Poz. 429

Poz. 428

Poz. 430


Poz. 445

Poz. 444

Poz. 446

Poz. 451 Poz. 450

Poz. 452


Poz. 448

Poz. 447

Poz. 453

Poz. 449

Poz. 454


Rewersy

Poz. 1

Poz. 2

Poz. 3

Poz. 4

Poz. 5

Poz. 9 Poz. 6

Poz. 8

Poz. 7

Poz. 10

Poz. 14

Poz. 11

Poz. 15

Poz. 18

Poz. 22

Poz. 12

Poz. 17

Poz. 16

Poz. 21

Poz. 20

Poz. 19

Poz. 23

Poz. 13

Poz. 24

Poz. 25


Rewersy

Poz. 26

Poz. 27 Poz. 28

Poz. 32

Poz. 30

Poz. 29

Poz. 34

Poz. 33

Poz. 31

Poz. 36

Poz. 37

Poz. 35

Poz. 38

Poz. 39

Poz. 43

Poz. 42

Poz. 41

Poz. 40

Poz. 44 Poz. 45 Poz. 46

Poz. 47

Poz. 48

Poz. 49

Poz. 50


Rewersy

Poz. 199

Poz. 200

Poz. 203

Poz. 204

Poz. 198

Poz. 202

Poz. 207

Poz. 208

Poz. 201

Poz. 205

Poz. 209

Poz. 210

Poz. 206

Poz. 214

Poz. 211

Poz. 216

Poz. 213

Poz. 212

Poz. 217

Poz. 215

Poz. 218 Poz. 219

Poz. 220


Rewersy

Poz. 222

Poz. 221

Poz. 226

Poz. 225

Poz. 224

Poz. 223

Poz. 227 Poz. 228

Poz. 229

Poz. 233 Poz. 232

Poz. 231 Poz. 230

Poz. 234

Poz. 237 Poz. 236 Poz. 235

Poz. 238 Poz. 239

Poz. 240

Poz. 241

Poz. 242


Rewersy

Poz. 247 Poz. 244

Poz. 243

Poz. 246

Poz. 245

Poz. 249 Poz. 248

Poz. 250

Poz. 251

Poz. 256

Poz. 252 Poz. 253

Poz. 254 Poz. 255

Poz. 258

Poz. 259 Poz. 260

Poz. 257

Poz. 263

Poz. 262

Poz. 265

Poz. 261 Poz. 264

Poz. 267 Poz. 266 Poz. 268


Rewersy

Poz. 283

Poz. 284

Poz. 285

Poz. 288

Poz. 283 Poz. 287 Poz. 286

Poz. 290 Poz. 289

Poz. 329 pudełko

Poz. 291


Rewersy

Poz. 327 Poz. 324 Poz. 325

Poz. 326

Poz. 328 Poz. 329


Rewersy

Poz. 330

Poz. 331

Poz. 333

Poz. 332

Poz. 334

Poz. 338

Poz. 337

Poz. 335

Poz. 339

Poz. 336

Poz. 340

Poz. 342

Poz. 341

Poz. 343

Poz. 344


Rewersy

Poz. 273 Poz. 274

Poz. 276

Poz. 294 Poz. 292

Poz. 277

Poz. 319

Poz. 295

Poz. 293

Poz. 322

Poz. 323

Poz. 320

Poz. 321

Poz. 345

Poz. 346 Poz. 347


Rewersy

Poz. 370

Poz. 369

Poz. 371

Poz. 373

Poz. 403

Poz. 404

Poz. 405

Poz. 406


Rewersy

Poz. 384

Poz. 385

Poz. 386 Poz. 387

Poz. 389 Poz. 390 Poz. 388

Poz. 391

Poz. 392

Poz. 393

Poz. 394

Poz. 395

Poz. 396


Poz. 443 AV skala ok. 2:1

Poz. 443 RV skala ok. 2:1

Poz. 442

Poz. 427


DESA S .

P Z O.O.

PREZES RZECZOZNAWCY

- Kraków, ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-27-06 fax (12) 422-98-91 - Kraków, ul. Floriańska 13, tel. (12) 429-12-51

DOM AUKCYJNY - Kraków, ul. Floriańska 13, I piętro, tel. (12) 422-19-66, (12) 422-31-14

ANTYKWARIATY W KRAKOWIE: SALON, ul. Floriańska 13, SALON, ul. Floriańska 13, SALON, ul. Grodzka 8,

tel. (12) 421-89-87 tel. (12) 422-62-57 tel. (12) 421-54-54

ANTYKWARIATY W INNYCH MIASTACH: CZĘSTOCHOWA, Al. N.M.P. 40/42, GDYNIA, ul. Abrahama 54, GLIWICE, Rynek 22, KATOWICE, ul. Mariacka 5, KATOWICE, ul. Dworcowa 13 KIELCE, ul. Sienkiewicza 28, RZESZÓW, Rynek 4,

tel. (34) 367-15-30 tel. (58) 620-36-63 tel. (32) 231-70-21 tel. (32) 253-99-22 tel. (32) 253-94-70 tel. (41) 344-33-51 tel. (17) 862-47-82

http://www.desa.art.pl e-mail: aukcje@desa.art.pl

DESA Kraków - Aukcja 129 Medale, odznaki, odznaczenia  

Kraków, Dom Aukcyjny DESA Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13 Ip 23 listopada 2013 godz. 12.00

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you