Page 1

AUKCJA 127

19 PA殴DZIERNIKA 2013 R. Krak贸w


Wydawca: DESA sp. z o.o. ISSN 1429-6098

Dyrektor Domu Aukcyjnego: Jerzy Majewski Opracowanie katalogu: Krzysztof Konieczny, Anna Kozakiewicz, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Katarzyna Kwatro-Woźniak, Aldona Sołtys Noty biograficzne dotyczące artystów polskich opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez redakcję Słownika Artystów Polskich, Instytut Sztuki PAN, Warszawa. Zdjęcia: Galeria Pod Rejentem Piotr Nosek (tel. 501 413 564) Skład: Galeria Pod Rejentem Piotr Nosek Druk: Drukarnia Skleniarz

Zdjęcia wszystkich obiektów dostępne są na stronie internetowej www.desa.art.pl

1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium (12) 422-19-66, (12) 422-31-14 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi 3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać sprzedany 4. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu 5. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym tel. (12) 422-19-66, (12) 422-31-14 oraz w salonach Desy 6. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2013 r. – 60 zł Numer konta: Bank Pekao S.A. 69 124045331111000054273894

Wystawa przedaukcyjna odbędzie się w dniach od 14 do 18 października w godz. 11.00 - 19.00, w Krakowie, w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 - 14.00

Na okładce (przód): Zygmunt ROZWADOWSKI (1870-1950) , Huzar na koniu , poz. 27 Na okładce (tył): NOTATNIK (XVIII w.), poz. 78


DESA AUKCJA 127 malarstwo, rysunek, grafika, rzemiosło

19 października 2013 r., o godz. 1600 w Krakowie, Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13, I p.


REGULAMIN AUKCJI Ogólne warunki aukcji. 1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem. 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego - wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową. 4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez zaproszonych konsultantów. 5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15 %. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. I 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Akcjonerem“, która działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji czyli podwyższenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn. 4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. 5. Zakończenie licytacji danego obiektunastępuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner. II 1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową. 2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały sięze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn. 3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium: – pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną), – telefonicznego udziału w licytacji. III 1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe. 2. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Na poczet zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część. 3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty. 4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego. IV 1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami. 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów. 3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu. 4. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywóz wymagają tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżej wymienionej ustawy. 5. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EUR.


1. Mieczysław SERWIN-ORACKI (1912-1977) WIDOK NA ZAMEK W WIŚNICZU Akwarela, gwasz, kredka, 23 x 33 cm, sygn. p.d.: M Oracki Serwin 2 800,-

2. Stanisław GAŁEK (1876-1961) PEJZAŻ GÓRSKI Olej, tektura, 27,5 x 35,5 cm, sygn. l.d.: St. Gałek 1927 3 500,3


3. F. ZYGMUNTOWICZ (1875-1947) KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE W WARSZAWIE Olej, tektura, 28,5 x 39,5 cm, sygn. l.d.: F Zygmuntowicz 8 500,-

4. Stanisław ŻURAWSKI (1889-1976) PEJZAŻ WIEJSKI Olej, płótno, 53 x 67 cm, sygn. l.d.: St Żurawski 4 500,-

4


5. Stanisław KAMOCKI (1875-1944) BIECZ Olej, tektura, 45 x 49 cm, sygn. l.d.: St. Kamocki; na odwrocie naklejka Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie wystawa zbiorowa 1909 8 000,Studia w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. Profesor malarstwa pejzażowego w krakowskiej ASP; członek wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Tow. Polska Sztuka Stosowana. Reprezentuje malarstwo o dużym ładunku emocjonalnym i umiejętnością obserwacji natury. Prace malowane gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu barw, z niewielkimi napięciami walorowymi. Stworzył własny niepowtarzalny styl malarstwa krajobrazowego. 5


6. Antoni CHRZANOWSKI (1905-2000) KWIATY Akwarela, papier, 45,7 x 59,4 cm, sygn. p.d.: Antoni Chrzanowski Kraków 1969 3 300,Malarz i architekt. Był uczniem Alfreda Terleckiego i Leona Wyczółkowskiego. Malował pejzaże, motywy architektoniczne.

7. Jan RUBCZAK (1884-1942) KOLUMNA NA PLACU ZAMKOWYM W WARSZAWIE Akwarela, papier, 22,5 x 47 cm, sygn. p.d.: Jan Rubczak. 4 500,Akwarelowa wersja obrazu olejnego J. Rubczaka „Plac Zamkowy w Warszawie“ reprodukowanego w albumie „Kolory tożsamości. Sztuka polska w amerykańskiej kolekcji Toma Podla“ (s. 147) 6


8. F. REMBERTOWSKI (XX w) PEJZAŻ Olej, sklejka, 34 x 48 cm, sygn. p.d.: F Rembertowski 2 600,-

9. Stanisław ŻURAWSKI (1889-1976) PEJZAŻ Olej, tektura, 33 x 48 cm, sygn. p.d.:St. Żurawski 2 500,7


10. Wincenty WODZINOWSKI (1886-1940) PEJZAŻ Olej, tektura, 48 x 68,2 cm, sygn. l.d.: W Wodzinowski 10 000,Studia w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, następnie w latach 1881-1889 w SSP w Krakowie m.in. u J. Jabłońskiego, J. Matejki. Kontynuowane w latach 1889-92 w Monachium pod kierunkiem Wagnera. Artysta zafascynowany folklorem, wsią i krajobrazem polskim.

11. Jan RUBCZAK (1884-1942) PEJZAŻ GÓRSKI Akwarela, papier, 33 x 47,5 cm, sygn. p.d.: Jan Rubczak 4 700,Studiował w krakowskiej ASP w latach 1904-1911 pod kierunkiem F. Cynka i J. Pankiewicza, w Akademie für Graphische Künste und Buchgewerbe w Lipsku oraz w Academie Colarossi w Paryżu. Przebywał w Paryżu w latach 1915-1923. Od 1924 r. prowadził w Krakowie prywatną Wolną Szkołę Malarstwa. Członek TAP „Sztuka“, współzałożyciel Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg“. Wystawiał w kraju, brał udział w paryskich Salonach, reprezentował polską sztukę na międzynarodowych wystawach. Malował pejzaże i dekoracyjne martwe natury w realistycznej manierze, często w jaskrawych barwach. Uprawiał także akwarelę, jego grafiki zaliczane są do najwybitniejszych osiągnięć polskiej grafiki. Grafiką zajął się ok 1908, uprawiał techniki metalowe (akwaforta i akwatinta) oraz litografię. Interesował się głównie pejzażem i architekturą. 8


12. Ignacy PINKAS (1888-1935) RYBACY Olej, tektura, 50 x 59 cm, sygn. l.d.: Ignacy Pinkas Jastarnia 6 000,Studia jako wolny słuchacz w latach 1908-1914 w pracowni malarstwa Akademi Sztuk Pieknych w Krakowie u S. Dębickiego i J. Malczewskiego. Artysta tworzył w technice olejnej, pastelowej i akwarelowej. Prace charakteryzuje poprawna kompozycja, subtelna gama barwna, nastrój.

13. Soter JAXA-MAŁACHOWSKI (1887-1952) PEJZAŻ MORSKI Gwasz., tektura, 23,5 x 33,4 cm, sygn. p.d.: S. Jaxa 1938 2 500,Twórczość artysty obejmuje przede wszystkim malarstwo pejzażowe morskie oraz nokturny. Malarz bardzo czynny, udział w wielu wystawach – w TPSP w Krakowie,TZSP w Warszawie, w Salonie Krywulta, we Lwowie, Łodzi. Prace w muzeach polskich i kolekcjach prywatnych. 9


14. Teodor GROTT (1884-1972) KWIATY W DONICZCE Akwarela, tektura, 48,5 x 33 cm, sygn. l.g.: Teod Grott 1960 4 500,Studiował w krakowskiej ASP u L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. Malował pejzaże i kwiaty. Malował w technice olejnej, akwareli i pasteli. Wykonywał portrety, zajmował się również projektowaniem kilimów dla własnej wytwórni „Grot“ czynnej w okresie międzywojennym.

15. Kacper ŻELECHOWSKI (1863-1942) PORTRET KOBIETY W TURBANIE Olej, tektura, 47 x 31 cm, sygn. p.d.: K Żelech 4 800,-

10


16. MN (XIX/XX w.) DZIEWCZYNA W STROJU LUDOWYM Akwarela, papier, 34 x 23 cm, sygn. p.d.: AS 2 300,-

17. Henryk UZIEMBŁO (1879-1949) DZIEWCZYNA W STROJU LUDOWYM Akwarela., papier, 48 x 36 cm, sygn. p.g.: Henryk Uziembło Kraków 1946 4 000,Nauka malarstwa rozpoczął w Szkole Przemysłowej w Krakowie, pogłębiona w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule; w roku 1902 wstąpił do krakowskiej ASP i studiował pod kierunkiem S. Wyspiąńskiego i T. Axentowicza. Malował przede wszystkim pejzaże, widoki Krakowa, pejzaże miejskie, portrety.

11


18. S. STARTOWSKI (XX w.) SCENA RODZAJOWA W ZIMOWYM PEJZAŻU Olej, płótno, 58,3 x 78,8 cm, sygn. p.d.: S. Startowski 4 800,-

19. Wacław SZYMANOWSKI (1859-1930) ŻNIWIARKA Olej, płótno, 85 x 160 cm, sygn. l.d.: Wacław Szymanowski 12 000,12


20. Teodor ZIOMEK (1874-1937) PEJZAŻ WIEJSKI Olej, płótno dublowane, 37 x 58 cm, sygn. p.d.: T Ziomek 1905 4 900,Ukończył Szkołę Rysunkową w Warszawie w 1897 r. u Wojciecha Gersona i Adama Badowskiego. Naukę kontynuował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” oraz działającego od 1908 do 1919 w Warszawie Stowarzyszenia Artystów Odłam. Obrazy Teodora Ziomka przedstawiają pejzaże ziem polskich, często zamglone w czym można poznać szkołę Jana Stanisławskiego. Malarz często udawał się w plener nad Bałtyk i Morze Czarne, gdzie malował wybrzeże i sceny rodzajowe związane z tematyką marynistyczną. Obszerny dorobek znajduje się w kolekcjach polskich muzeów, a także w zbiorach prywatnych.

21. Mieczysław KORWIN PIOTROWSKI (1869-1930) PEJZAŻ LEŚNY Olej, płótno, tektura, 43,5 x 54 cm, sygn. l.d.: MK Piotrowski 3 800,13


22. Alfred TERLECKI (1883-1973) PEJZAŻ TATRZAŃSKI Olej, tektura, 33 x 48 cm, sygn. p.d.: Alfred Terlecki, na odwrocie ślady dedykacji, Alfred Terlecki Kraków 24 VI 1951 2 500,-

23. Michał STAŃKO (1901-1969) PEJZAŻ GÓRSKI Olej, tektura, 32 x 23 cm, sygn. p.d.: M Stańko 3 100,14


24. Alfred TERLECKI (1883-1973) KRUPÓWKI Olej, tektura, 49 x 67 cm, sygn. p.d.: Alfred Terlecki 1914 6 300,Ukończył Szkołę Rysunkową w Warszawie, następnie w latach 1906-1918 studia w krakowskiej ASP u L. Wyczółkowskiego i J. Mehoffera. Należał do ZPAP, TZSP, do grupy Zachęta oraz Tow. Sztuka Podhalańska, z którą wystawiał w latach 1920-1937. Malował przede wszystkim pejzaże podhalańskie w konwencji realistycznej.

25. Alfred TERLECKI (1883-1973) PEJZAŻ ZE SNOPKAMI Olej, tektura, 33 x 42 cm, sygn. p.d.: Alfred Terlecki 1943 2 80015


26. Ludwik DE LAVEAUX (1868-1894) ODPOCZYNEK WIEŚNIACZEK (1890-1893) Olej, płótno, 36 x 60 cm, sygn. l.d.: L. De Laveaux. Obraz reprodukowany w katalogu wystawy monograficznej artysty „Mus mnie woła“ Ludwik de Laveaux 1868-1894, MNK 2005/2006, poz. 31. 320 000,-

16


27. Zygmunt ROZWADOWSKI (1870-1950) HUZAR NA KONIU Olej, tektura, 35 x 25,5 cm, sygn. p.d.: Z. Rozwadowski 1905 10 000,Malarz, dekorator, pedagog. Studia w krakowskiej SSP (1883-1892) m.in. u J. Matejki, pogłębione w Monachium w szkole Antona Ażbego. Profesor lwowskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. Artysta bardzo czynny, malował głównie obrazy o tematyce batalistycznej (wojny napoleońskie, powstanie listopadowe, sceny legionowe) i obrazy rodzajowe z motywami łowieckimi, zaprzęgi konne, portrety, pejzaże. Współpracował z J. Styką przy panoramach (Golgota, Bem w Siedmiogrodzie) i z W. Kossakiem (Bitwa pod piramidami). Jego malarstwo cechuje realizm, śmiałe skróty perspektywiczne, ciekawe układy kompozycyjne, znajomość realiów epoki, nastrojowość. 17


28. Aleksander LASZENKO (1883-1944) AKT MĹ ODA ARABKA Olej, sklejka, 97 x 66 cm, sygn. l.d.: A. Laschenko Bengasi [19]35 28 500,-

18


29. Adam SETKOWICZ (1876-1945) WYJAZD DO MIASTA Olej, płótno dublowane, 50 x 101 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz 16 000,Studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1891-1894. Artysta bardzo czynny, malował przeważnie w technice akwarelowej, ale i w olejnej realistyczne sceny rodzajowe z życia polskiej wsi, wyprawy na polowania, konne zaprzęgi, wiejskie obejścia.

19


30. Stanisław GAŁEK (1876-1961) PEJZAŻ LEŚNY Z KAPLICZKĄ Olej, tektura, 46 x 32,5 cm, sygn. p.d.: St. Gałek 4 600,Studia w krakowskiej ASP w latach 1899-1900 w pracowni J. Malczewskiego I J. Stanisławskiego, pogłębione w Monachium oraz w Ecole Nationale des Beaux-Arts w Paryżu (prac. J.L. Gerome’a). Członek Tow. Sztuka Podhalańska. Artysta uważany za jednego z najlepszych malarza Tatr, bardzo dobry warsztat i umiejętność oddania nastroju górskiego krajobrazu. Malował także widoki nadmorskie, sceny rodzajowe i portrety.

31. Maria KRUSZEWSKA-ROTWAND (1905-2007) LILIE I RÓŻE Olej, tektura, 65 x 55,5 cm, sygn. p.d.: M Kruszewska 1965 4 000,Studia w latach 1928-34 w prywatnej szkole Bianki Mercere i szk. A. Rychtarskiego. Malarstwo o tematyce rodzajowej, pejzażowej z uwzględnieniem architektury, projekty witraży, rysunek. Udział w wystawach Grupy „Zachęta“, w salonach TZSP.

20


32. Stanisław BOGUSŁAWSKI (1893-1964) WIEŻA NAD JEZIOREM GOPŁO Akwarela, papier, 60 x 45 cm, sygn. l.d.: St. Bogusławski 1 300,-

33. Kasper POCHWALSKI (1899-1971) PEJZAŻ JESIENNY Olej, płótno, 62 x 43 cm, sygn. l.d.: Kasper Pochwalski 1951 8 000,-

21


34. Apolinary KOTOWICZ (1859-1917) PIERWSZA KOMUNIA Olej, płótno, 114,5 x 74 cm, sygn. p.d.: Apolinary Kotowicz w Krakowie 1887. Na odwrocie płótna pieczątka ze składu przyborów malarskich w Wiedniu. 25 000,Studia u Jana Matejki i Wł. Łuszczkiewicza w latach 1878-1888, pogłębione w pracowni Simona Hollosy’ego w Wiedniu. Tworzył obrazy rodzajowe, studia portretowe, pejzaże, widoki ogrodów, zajmował się polichromią, konserwacją, dokumentacją zabytków. Wystawiał w TPSP w Krakowie, w Salonie Krywulta w Warszawie, oraz we Lwowie i w Jaśle. 22


35. MN (XVIII w.) Malarstwo flamandzkie MARIA MAGDALENA Olej, płótno, 28, 5 x 24 cm. Na krośnie napis: Rejowiec październik 1915 r. 8 000,-

23


36. Roman Kazimierz KOCHANOWSKI (1857-1945) PEJZAŻ Olej, tektura, 16 x 23 cm sygn. l.d.: R. Kochanowski 7 500,Grafik i malarz. Studia malarskie rozpoczął w Krakowie - początkowo w prywatnej pracowni M. Cercha,w latach 1873 - 1875 w Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza i H. Grabińskiego. Przez następne dwa lata uczył się jeszcze na wydziale pejzażu w Akademii wiedeńskiej, a w r. 1881 przeniósł się do Monachium, gdzie miał własną pracownię. Należał do monachijskiego Kunstverein i Kunstlergenossenschaft. Brał udział w wielu wystawach w Niemczech, w Wiedniu i w Londynie. Mistrz małej formy i rysunku.

37. Szymon GLÜCKLICH (1863-1943) AKT Olej, tektura, 32,5 x 40,7cm, sygn. l.d.: S. Glücklich 18 500,Studiował malarstwo w wiedeńskiej akademii sztuk pięknych u Leopolda Karla Müllera. Studia malarskie kontynuował we Włoszech, a od 1890 roku mieszkał i tworzył w Monachium. Ceniony jako malarz scen rodzajowych we wnętrzach, nastrojowych przedstawień dzieci, intymnych aktów - jego pierwszy, debiutancki obraz „Kwartet dziecięcy“ zakupił do swojej kolekcji cesarz Franciszek Józef. 24


38. Ignacy PIEŃKOWSKI (1877-1948) MARTWA NATURA Olej, płótno, 52,5 x 71 cm. Nie sygnowany 5 000,Udział w wystawach: III Wystawa Prac Polskich Artystów Niezależnych w Warszawie; Wystawa obrazów z okazji 20-tej rocznicy zgonu i 150-ta rocznica ASP, gdzie był profesorem. Muz. Okręgowe Bielsko-Biała 3.XI. 1968-10.III.1969

25


39. Jan Józef HAAR (1791-1840) PORTRET JÓZEFINY Pastel, papier ,70,5 x 51 cm, sygn. p.d.: Haar 7 000,-

40. Felicja WIERZBICKA-MAGDZIAK (1913-?) PORTRET FRANCISZKI WIERZBICKIEJ Olej, płótno, tektura, 98 x 42 cm. Niesygnowany 5 000,-

26


41. Stefania MORAWSKA-ORDYŃSKA (1882-1968) ANEMONY W WAZONIE Olej, płótno, 71,5 x 52,5 cm, sygn. l.d.: Ordyńska 10 000,-

42. Jacek MALCZEWSKI (1854-1929) STUDIUM STAREGO HUCUŁA Olej, deska, 31,5 x 22,5 cm, sygn. p.d.: J. Malczewski. Ekspertyza Wacławy Milewskiej z dn. 27 VIII 2012 18 000,-

27


43. Stanisław JANOWSKI (1866-1942) WIDOK NA KLASZTOR NORBERTANEK W KRAKOWIE Akwarela, papier, 47 x 63 cm, sygn. p.d.: St Janowski 1926 4 000,Studia 1882-1886 w krakowskiej SSP pod kierunkiem J. Jabłońskiego, F. Szynalewskiego i Wł. Łuszczkiewicza, pogłębione w monachijskiej ASP. Tematy najczęściej podejmowane przez artystę to pejzaże wiejskie, sceny rodzajowe, wnętrza, portret, zabytki architektury w technice olejnej i akwarelowej. Wystawiał prace m.in. w krakowskim TPSP, warszawskiej Zachęcie oraz w Salonie Krywulta.

44. K. HEBENSTREIT (XX w.) PAŁAC Akwarela, papier, 51 x 79,5 cm, sygn. l.d.: K Hebenstreit 1926 3 000,28


45. Roman BREITENWALD (1911-1985) TABORY Olej, płótno, 31,5 x 74, 5 cm, sygn. l.d.: R. Breitenwald 3 800,Studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu u K. Z. Maszkowskiego oraz w ASP w Krakowie u W. Jarockiego, T. Axentowicza i J. Mehoffera. W 1936 r. zamieszkał w Warszawie. Należał do grupy Pro Arte. Malował obrazy batalistyczne, pejzaże, polowania, małomiasteczkowe scenki, kuligi.

46. Stanisław PACIOREK (1889-1952) PLANTY Olej, tektura, 65 x 69 cm, sygn. p.d.: St. Paciorek 3 200,W latach 1908-1915 studiował w ASP w Krakowie u J. Malczewskiego, J. Mehoffera, S. Dębickiego i K. Laszczki, a w latach 1918-1919 u T. Axentowicza. Przed II wojną światową pracował w Teatrze Bagatela w Krakowie jako dyrektor. Wystawiał m.in. w TPSP w Krakowie, we Lwowie oraz w Łodzi, Poznaniu. Tematem jego prac były pejzaże, widoki architektoniczne Krakowa, sceny rodzajowe. Jego obrazy znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym i Muzeum Historycznym w Krakowie. 29


47. Wojciech GERSON (1831-1901) SCENA RODZAJOWA Akwarela, gwasz, papier, 22 x 18 cm, sygn. l.d.: Wojciech Gerson 1854. Na odwrocie atest Stanisława Dąbrowskiego 26. III. 1963 24 000,-

30


48. Stanisław KACZOR-BATOWSKI (1866-1946) POTYCZKA Olej, płótno, tektura, 30,5 x 40,5 cm, sygn. l.d.: Batowski 1925 17 500,-

31


49. Julian FAŁAT (1853-1929) PORTRET WŁADYSŁAWA NOWOTARSKIEGO Akwarela, papier, 50 x 42 cm, sygn. l.d.: Kochanemu panu Nowotarskiemu ofiaruje JFałat 1923 23 000,Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego. W latach 1869-71 studiował w krakowskie SSP (pracownia Wł. Łuszczkiewicza i L. Dembowskiego), następnie w akademii monachijskiej. W latach 1886-1895 pracował jako nadworny malarz Wilhelma II. Dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, następnie w latach 1905-09 rektor tejże. Tematem obrazów w technice akwarelowej, w której był mistrzem były pejzaże, sceny rodzajowe, portrety sceny z polowań. Portretowany Władysław Nowotarski pełnił stanowisko inspektora szkół powiatu Żywieckiego.

50. Sylweriusz SASKI (1863-1954) ŚMIEJĄCA SIĘ KRAKOWIANKA Olej, płótno, 87 x 67 cm, sygn. l.d.: Sylw. Saski 1928 6 900,Studia malarskie i rzeźby w SSP w Krakowie od 1884, w roku 1890 kontynuował naukę w monachijskiej akademii w pracowni O. Seitzan następnie u Jana Matejki w Krakowie. Malował sceny rodzajowe, portrety, sceny religijne. Prace wystawiał w Tow. Sztuk Pięknych w Krakowie i Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Prace w zbiorach muzealnych m.in. Krakowa, Warszawy oraz w zbiorach prywatnych.

32


51. Stanisław ŻURAWSKI (1889-1976) AKT SIEDZĄCY Olej, tektura, 70 x 50 cm, sygn. p.g.: Żurawski 8 000,Studia artystyczne odbył w latach 1907-1913 w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mehoffera oraz i W. Weissa. Członek Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg“. Tworzył przeważnie w technice olejnej obrazy o tematyce rodzajowej, pejzaże, kompozycje figuralne, martwe natury. Najczęściej przedstawiał kobiece akty, we wnętrzu lub w plenerze w charakterystycznej gamie kolorystycznej.

52. Stanisław CHLEBOWSKI (1835-1884) ULICZKA W STAMBULE Olej, płótno, 33 x 27 cm, sygn. l.d.: nieczytelna, śr.: „Stambuł”. Na odwrocie etykieta sklepowa Desa Warszawa 25 000,-

33


53. Henryk GOTLIB (1890-1966) MŁODA BLONDYNKA Olej, płótno, 77 x 52 cm, sygn. p.śr.: Gotlib 19 500,Certyfikat wyd. przez Krzysztofa Zagrodzkiego, rzeczoznawcy Francuskich Domów Aukcyjnych dn. 2 stycznia 2010

54. Marian SZCZERBIŃSKI (1900-1981) GÓRALKA Pastel, papier, 40,5 x 32 cm, sygn. p.d.: M. Szczerbiński 3 200,-

34


55. Antoni WASILEWSKI(1905-1975) PORTRET STANISŁAWA STWORY Tusz, piórko, akwarela, papier, 50 x 35 cm, sygn. p.d.: Antoni Wasilewski 1937 Dedykacja odręczna p.d.: Kochanemu Staszkowi dla Jacka …w dniu Bożego Narodzenia Kraków 26 XII 1937 To… Waśkowski 3 000,-

56. Karol HEIMROTH (1860-?) SCENA RODZAJOWA Olej, sklejka, 46,5 x 35,5 cm, sygn. l.d.: Heimroth Kraków [18]99 5 000,Malarz lwowski, wystawiał w TPSP w Krakowie i Lwowie; malował portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, polichromie.

35


57. Janusz SZPYT ( ur. 1960) DZIECIŃSTWO Akryl, deska, 54 x 45 cm, sygn. p.d.: J Szpyt, na odwrocie Janusz Szpyt Dzieciństwo 5 300,-

59. Jerzy LUBAŃSKI (ur. 1925) MARTWA NATURA Gwasz, tektura, 50 x 42,7 cm, sygn. l.d.: J Lubański 1978 1 100,-

58. Łukasz KARWOWSKI (1911-1979) WNĘTRZE PRACOWNI Tempera, papier, 47 x 31 cm, sygn. ld.: ŁK 64 1 000,-

60. Jerzy LUBAŃSKI (ur. 1925) KWIATY W WAZONIE Gwasz, tektura, 50 x 33,6 cm, sygn. l.d.: Lubański, na odwrocie odręczny opis autorski Ikebana II 1978 1 100,36


61. Jerzy LUBAŃSKI (ur. 1925) ABSTRAKCJA Gwasz, akwarela, papier, 41 x 47,8 cm, sygn. p.d.: 11.VIII 60 Lubański 1 000,-

62. Ewa KURYLUK (ur. 1946) DWA KRAJOBRAZY – TWO LANDSCAPES Akryl, płyta, 61 x 38,3 cm, sygn. p.d.: Ewa. K. Na odwrocie naklejka: Richard Bradley Atelier oraz Woostock Gallery London 4 000,37

63. Danuta SZERTELD ALBUM RODZINNY III Technika mieszana, 1/1, 51,5 x 36 cm, sygn. p.d.: Danuta Szerteld 1991 400,-


64. Zbigniew DŁUBAK (1921-2005) ASYMETRIA 84 Akryl, płótno, 100 x 140 cm, sygn. na odwrocie (płótno) Zbigniew Dłubak oraz opis autorski. 17 000,Fotograf, malarz, teoretyk sztuki, wieloletni redaktor miesięcznika „Fotografia”, był jedną z czołowych postaci polskiego środowiska fotograficznego po 1945 roku. Jako fotograf debiutował w 1947 roku eksperymentalnymi pracami nawiązującymi do doświadczenia awangardy okresu międzywojennego. Ostatnie dwadzieścia lat twórczości poświęcił na realizację fotograficzno-malarskiego cyklu Asymetria. Współpracował z warszawskimi galeriami „Krzywe Koło“, „Współczesna“, „Foksal“ i „Remont“, a także wrocławskimi - „Permafo“ i „Seminarium-Foto-Medium-Art“. Był współorganizatorem głośnych wystaw Fotografia subiektywna i Fotografowie poszukujący. W latach 1965-1975 był wykładowcą na PWSSP i PWSFTviT w Łodzi. Wraz ze swymi absolwentami i studentami powołał grupę „Seminarium Warszawskie”, działającą w latach 1975-1981. Od początku lat 80., ponownie zainteresowany percepcją, asymilacją i pamiętaniem obrazów realizował, aż do końca życia fotograficzno-malarski cykl Asymetria. Od 1982 roku mieszkał w Meudon pod Paryżem.

38


65. Wanda GOŁKOWSKA (ur.1925) BEZ TYTUŁU Czarny pisak na białej płycie, 85 x 85 cm, sygn. p.d.: Wanda Gołkowska 2003 3 000,Polska artystka współczesna, profesor ASP we Wrocławiu. Jedna z prekursorek polskiego konceptualizmu i przedstawicielka op-artu. Studiowała na PWSSP we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu), w 1952 obroniła dyplom z zakresu malarstwa w pracowni prof. Eugeniusza Gepperta. W 2011 została uhonorowana Złotą Odznaką ZPAP.

66. Jerzy KAŁUCKI (ur. 1931) RONDO Akryl, płótno, 120 x 111 cm, sygn. na odwrocie (krosno) Jerzy Kałucki 2000 9 000,Malarz, scenograf, urodzony w 1931 we Lwowie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1951-1957. Dyplom w pracowni Andrzeja Stopki na Wydziale Scenogafii ASP. W 1976 r. przystąpił do Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. W latach 1981-2003 prowadził pracownię malarstwa w ASP w Poznaniu. Szereg wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku w Warszawie, Krakowie, Chełmie, Cieszynie, Lublinie, Zielonej Górze, a także w wystawach zbiorowych w Anglii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, Turcji, Grecji, Szwajcarii i Kanadzie. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Muzeum Okręgowe w Chełmie, Museum Modern Art, Sammlung Jurgen Blum, Hunfeld, Galerie Hoffmann, Gorbelheimer-Muhle, a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

39


67. Andrzej DŁUŻNIEWSKI (1939-2012) ABSTRAKCJA Technika własna, 63 x 63 cm, sygn. p.d.: A. Dłużniewski 88 7 000,Studiował rzeźbę na ASP w Warszawie w latach 1962-1968. Zajmował się malarstwem, rysunkiem, grafiką, performansem, fotografią, formami literackimi. Laureat nagrody im. Katarzyny Kobro (2003) oraz im. Jana Cybisa (2006).

68. Łukasz KARWOWSKI (1911-1979) KOMPOZYCJA Akwarela, tusz, papier, 47,2 x 57 cm, sygn. l.d.: Ł Karwowski 62.26.V 1 000,Artysta ukończył Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych w Krakowie w 1939 r. uzyskując dyplom z grafiki w pracowni W. Chomicza. 69. Józef ROBAKOWSKI (ur. 1939) CZELUŚCIE / ZESTAW I 4 fotografie 30,5 x 20,3 cm każda, sygn. na odwrocie: J. Robakowski „Czeluście“ oraz opis autorski 4 500,(Ur. 20 lutego 1939 w Poznaniu) – polski artysta współczesny, artysta multimedialny, fotograf, autor filmów, obrazów, instalacji, cyklów fotografii i działań akcyjnych; pedagog, profesor PWSFTViT w Łodzi. Mieszka i pracuje w Łodzi. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a następnie PWSTViT w Łodzi, której jest profesorem. Jest współzałożycielem wielu eksperymentujących grup artystycznych m.in. fotograficznej Zero-61 (1961-1969) oraz Warsztatu Formy Filmowej (1970-1977). Organizuje wystawy i przeglądy m.in. Kinolaboratorium 1973, Nieme Kino III,1983-1984, Lochy Manhattanu 1989, Żywa Galeria 1998. Od 1978 prowadzi prywatną Galerię Wymiany (Exchange Gallery). Był aktywnym uczestnikiem tzw. KULTURY ZRZUTY, podziemnego życia artystycznego w stanie wojennym. Zainicjował powołaną w 2001 Nagrodę im. Katarzyny Kobro. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Künstlergremiumk 40


70. Napoleon ORDA (1807-1883) TRĘBOWLA NAD RZEKĄ GNIEZNĄ (GALICYA) Litografia, 19,5 28,5 cm, lit. M. Fajansa w Warszawie 500,-

72. Napoleon ORDA (1807-1883) BUCZACZ NAD RZEKĄ STRYPĄ (GALICYA) Litografia, 19,5 x 28,5 cm, lit. M. Fajansa w Warszawie 500,-

74. Napoleon ORDA (1807-1883) ZAMEK WAWEL NAD WISŁĄ Litografia, 19,5 x 28,5 cm, lit. M. Fajansa w Warszawie 500,-

41

71. Napoleon ORDA (1807-1883) WIŚNICZ (GALICYA) Litografia, 19,5 x 28,5 cm, lit. M. Fajansa w Warszawie 500,-

73. Napoleon ORDA (1807-1883) HALICZ PRZY UJŚCIU RZEKI ŁUKIEW DO DNIESTRU (GALICYA) Litografia, 19,5 x 28,5 cm , lit. M. Fajansa w Warszawie 500,-

75. Napoleon ORDA (1807-1883) DROHOWYŻE (GALICYA) Litografia, 19,5 x 28,5 cm, lit. M. Fajansa w Warszawie 500,-


76. ZEGAR PODRÓŻNY obudowa brąz patynowany, tarcza biała emalia z cyframi rzymskimi, płyta czołowa zdobiona wielobarwną emalią, tworzącą stylizowane ornamęty kwiatowe, wys. 15 cm, XIX w. 4 700,-

77. ZEGAR KOMINKOWY alabaster, brąz złocony, tarcza biała w emalii, mechanizm półgodzinny, sygnowany na płycie i cyferblacie, Raingo Frer’s a Paris, Francja, poł. XIX wieku, wys. 44 cm, szer. 33 cm. 18 000,-

42


78. NOTATNIK (XVIII w.) etui z kości słoniowej, wewnątrz tygodniowy kalendarz w postaci spiętych płytek, do notatek na każdy dzień tygodnia. Po obu stronach znajdują się XVIII w. miniatury (gwasz na kości) o wym. 73 x 59 mm. Powyżej inicjały DAMSFH oraz napis po drugiej stronie SOUVENIR. Według tradycji jest to pamiątka po królu Jerzym III Hanowerskim (1738-1820), panującym w Wielkiej Brytanii. Etui wraz z notatnikiem ofiarowane zostały mu przez jego córki, księżniczki Marię i Zofię, z ich miniaturami. 16 000,43


INDEKS ARTYSTÓW

Stanisław BOGUSŁAWSKI (1893-1964) 32 45 Roman BREITENWALD (1911-1985) 52 Stanisław CHLEBOWSKI (1835-1884) Antoni CHRZANOWSKI (1905-2000) 6 DE LAVEAUX Ludwik (1868-1894) 26 64 Zbigniew DŁUBAK (1921-2005) Andrzej DŁUŻNIEWSKI (1939-2012) 67 49 Julian FAŁAT (1853-1929) 2,30 Stanisław GAŁEK (1876-1961) Wojciech GERSON (1831-1901) 47 Szymon GLÜCKLICH (1863-1943) 37 65 Wanda GOŁKOWSKA (ur.1925) 53 Henryk GOTLIB (1890-1966) Teodor GROTT (1884-1972) 14 39 Jan Józef HAAR (1791-1840) K. HEBENSTREIT (XX w.) 44 56 Karol HEIMROTH (1860-?) 43 Stanisław JANOWSKI (1866-1942) Soter JAXA-MAŁACHOWSKI (1887-1952) 13 Stanisław KACZOR-BATOWSKI (1866-1946) 48 66 Jerzy KAŁUCKI (ur. 1931) Stanisław KAMOCKI (1875-1944) 5 Łukasz KARWOWSKI (1911-1979) 58,68 36 Roman KOCHANOWSKI (1857-1945) Mieczysław KORWIN PIOTROWSKI (1869-1930) 21 34 Apolinary KOTOWICZ (1859-1917) 31 Maria KRUSZEWSKA-ROTWAND (1905-2007) Ewa KURYLUK (ur. 1946) 62 28 Aleksander LASZENKO (1883-1944) 59-61 Jerzy LUBAŃSKI (ur. 1925)

Jacek MALCZEWSKI (1854-1929) 42 MN (XIX/XX w.) 16,35 Stefania MORAWSKA-ORDYŃSKA (1882-1968) 41 Napoleon ORDA (1807-1883) 70-75 PACIOREK Stanisław (1889-1952) 46 38 Ignacy PIEŃKOWSKI (1877-1948) Ignacy PINKAS (1888-1935) 12 33 Kasper POCHWALSKI (1899-1971) 8 F. REMBERTOWSKI (XX w) Józef ROBAKOWSKI (ur. 1939) 69 Zygmunt ROZWADOWSKI (1870-1950) 27 7,11 Jan RUBCZAK (1884-1942) 50 Sylweriusz SASKI (1863-1954) Mieczysław SERWIN-ORACKI (1912-1977) 1 29 Adam SETKOWICZ (1876-1945) Michał STAŃKO (1901-1969) 23 18 S. STARTOWSKI (XX w.) 54 Marian SZCZERBIŃSKI (1900-1981) Danuta SZERTELD 63 Janusz SZPYT ( ur. 1960) 57 19 Wacław SZYMANOWSKI (1859-1930) Alfred TERLECKI (1883-1973) 22,24,25 Henryk UZIEMBŁO (1879-1949) 17 55 Antoni WASILEWSKI(1905-1975) Felicja WIERZBICKA-MAGDZIAK (1913-?) 40 Wincenty WODZINOWSKI (1886-1940) 10 20 Teodor ZIOMEK (1874-1937) F. ZYGMUNTOWICZ (1875-1947) 3 15 Kacper ŻELECHOWSKI (1863-1942) 4,9,51 Stanisław ŻURAWSKI (1889-1976)


DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku. Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwalifikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki. DESA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników m. in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami krajowymi i zagranicznymi. Firma DESA uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy. DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania. Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesansowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę koronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

PLAC ÓWKI DESY : Prezes - ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-27-06, fax (12) 422-98-91 Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. (12) 429-12-51 Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-19-66, (12) 422-31-14 e-mail: aukcje@desa.art.pl Antykwariaty w Krakowie Salon, ul. Floriańska 13, tel. (12) 421-89-87 Salon, ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-62-57 Salon, ul. Grodzka 8, tel. (12) 421-54-54

e-mail: e-mail: e-mail:

salon@ikony-antyki.pl biuro@desa.art.pl desa.salon6@onet.eu

Antykwariaty w innych miastach 42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. (34) 324-37-26 81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. (58) 620-36-63 44-100 Gliwice, Rynek 22, tel. (32) 231-70-21 40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. (32) 253-99-22 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. (32) 253-94-70 24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. (41) 344-33-51 35-060 Rzeszów, Rynek 4, tel. (17) 862-47-82

e-mail: kontakt@desaczestochowa.com e-mail: salon19@desa.art.pl e-mail: kontakt@desagliwice.com e-mail: kontakt@desakatowice.com e-mail: salon12@desakatowice.pl e-mail: salon21@desa.art.pll e-mail: desarzeszow@neostrada.pl

WSZYSTKIE SALONY PRZYJMUJĄ DZIEŁA SZTUKI NA KOLEJNE AUKCJE


www.desa.art.pl aukcje@desa.art.pl ISSN 1429-6098

Aukcja 127 desa krakow  

Katalog aukcji 127 DESA Malarstwo, rysunek, grafika, rzemiosło artystyczne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you